Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009DC0324

Λευκή βίβλος - Ο εκσυγχρονισμός της τυποποίησης των ΤΠΕ στην ΕΕ : προχωρώντας μπροστά

/* COM/2009/0324 τελικό */

In force

52009DC0324
[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 3.7.2009

COM(2009) 324 τελικό

Λευκή βίβλος

Ο εκσυγχρονισμός της τυποποίησης των ΤΠΕ στην ΕΕ – Προχωρώντας μπροστά

Λευκή βίβλος

Ο εκσυγχρονισμός της τυποποίησης των ΤΠΕ στην ΕΕ – Προχωρώντας μπροστά

1. επιτευξη μιασ συγχρονησ πολιτικησ τυποποιησησ στον τομεα των τπε

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη για την ανταγωνιστικότητα και αντιπροσωπεύουν έναν από τους βασικότερους βιομηχανικούς κλάδους του 21ου αιώνα. Το 2007 η ευρωπαϊκή βιομηχανία των ΤΠΕ είχε κύκλο εργασιών ύψους 670 δισεκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχούσε στο 5% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ. Οι ΤΠΕ χρειάζονται ένα στέρεο υπόβαθρο για να συμβάλουν πλήρως στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ για τη μεγέθυνση και την απασχόληση και, στο πλαίσιο αυτό, η τυποποίηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα εργαλεία των ΤΠΕ χρησιμοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, μια αποτελεσματική πολιτική για την τυποποίηση των ΤΠΕ στην ΕΕ μπορεί να δώσει ώθηση στην ταχύτερη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών και να συμβάλει κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας συνολικά.

Η τυποποίηση είναι η εθελοντική συνεργασία βιομηχανικού κλάδου, καταναλωτών, δημόσιων αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών για την ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών. Η βιομηχανία χρησιμοποιεί πρότυπα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς – να στηρίξει την ανταγωνιστικότητά της, να εξασφαλίσει αποδοχή καινοτόμων λύσεων ή να αυξήσει τη διαλειτουργικότητα. Οι δημόσιες αρχές αναφέρονται σε πρότυπα στη νομοθεσία, τις πολιτικές και τις δημόσιες συμβάσεις για να επιτύχουν κοινωνικούς στόχους σχετικούς με την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα, την προσβασιμότητα, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, κ.λπ. Ενώ η βιομηχανία μπορεί να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε πρότυπα, οι δημόσιες αρχές έχουν ισχυρή προτίμηση ή ακόμα και υποχρέωση να χρησιμοποιούν πρότυπα που προέρχονται από ανοικτές, διαφανείς και συμμετοχικές διεργασίες. Ωστόσο, με την αναφορά σε πρότυπα και τη χρήση τους, οι δημόσιες αρχές μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και να διευκολύνουν τον ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών.

Η εφαρμογή της τρέχουσας πολιτικής τυποποίησης της ΕΕ[1] βασίζεται στις εργασίες των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και στη συνεργασία τους με τους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να καλέσει τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τυποποίησης και στα κράτη μέλη και την ΕΕ να χρησιμοποιούν στη νομοθεσία τους και τις πολιτικές τους ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν εκπονηθεί από τους εν λόγω οργανισμούς. Επιπλέον, η τρέχουσα νομική βάση για την τυποποίηση των ΤΠΕ αναγνώρισε ορισμένες ιδιαιτερότητες της ΤΠΕ, όπως η ανάγκη για διαλειτουργικότητα, και επιτρέπει κάποια ευελιξία στην περίπτωση αναφοράς των δημόσιων συμβάσεων σε πρότυπα των ΤΠΕ[2].

Το τοπίο στην τυποποίηση των ΤΠΕ έχει αλλάξει ριζικά την τελευταία δεκαετία. Παράλληλα με τους παραδοσιακούς διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, έχουν δραστηριοποιηθεί ειδικευμένα και κυρίως παγκόσμια φόρουμ και κοινοπραξίες και ορισμένα από αυτά έχουν αναδειχθεί ως πρωταγωνιστές στην εκπόνηση προτύπων για τις ΤΠΕ, όπως αυτά που είναι υπεύθυνα για τα πρότυπα που αφορούν το διαδίκτυο και τον παγκόσμιο ιστό. Η εξέλιξη αυτή δεν αντανακλάται στην πολιτική τυποποίησης της ΕΕ. Τα φόρουμ και οι κοινοπραξίες δεν μπορούν προς το παρόν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς, ακόμη και αν αυτό απέβαινε προς όφελος της επίτευξης των στόχων της δημόσιας πολιτικής. Εάν δεν δράσει αποφασιστικά, η ΕΕ κινδυνεύει να μείνει εκτός σκηνής στην εκπόνηση προτύπων για τις ΤΠΕ, η οποία θα πραγματοποιείται σχεδόν αποκλειστικά εκτός Ευρώπης, και δεν θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ευρωπαϊκές ανάγκες.

Η ανάλυση αυτή βρίσκει σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο το οποίο έχει τονίσει την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος στην τυποποίηση σε τομείς όπως οι ΤΠΕ και έχει υπογραμμίσει ότι το τρέχον σύστημα τυποποίησης στην Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες των ταχύτατα εξελισσόμενων αγορών, ιδίως στις υπηρεσίες και τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας[3].

Έχει πράγματι επιτακτική σημασία να εκσυγχρονιστεί η πολιτική τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ στην ΕΕ και να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της εκπόνησης προτύπων. Εάν δεν γίνει αυτό, η ΕΕ δεν θα έχει κυρίαρχο ρόλο στην κοινωνία της πληροφορίας και δεν θα επιτύχει ορισμένους σημαντικούς στόχους ευρωπαϊκής πολιτικής που απαιτούν διαλειτουργικότητα, όπως η ηλεκτρονική υγεία, η προσβασιμότητα, η ασφάλεια, το ηλεκτρονικό επιχειρείν, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι μεταφορές κ.λπ. και θα δυσκολευτεί να είναι κινητήρια δύναμη στην ανάπτυξη και προώθηση διεθνών προτύπων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης[4].

Γενικότερα, πρέπει να εστιάσουμε στους ακόλουθους στόχους πολιτικής:

- στην τόνωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας μέσω της προσαρμογής της πολιτικής για την τυποποίηση των ΤΠΕ στις εξελίξεις της αγοράς και της πολιτικής·

- στον εφοδιασμό της βιομηχανίας, των ΜΜΕ συμπεριλαμβανομένων, με υψηλής ποιότητας πρότυπα, σε εύθετο χρόνο, για να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά και να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες της κοινωνίας·

- στην ενίσχυση της παγκόσμιας θέσης της ευρωπαϊκής τυποποίησης των ΤΠΕ·

- στην εξασφάλιση οφελών για τους καταναλωτές από τη διευκόλυνση του ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές ΤΠΕ·

- στην τόνωση της εσωτερικής αγοράς με τον καθορισμό κοινών κριτηρίων και διεργασιών για την αναφορά σε πρότυπα ΤΠΕ στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις πολιτικές και τις δημόσιες συμβάσεις·

- στην αύξηση της ποιότητας, της συνοχής και της συνέπειας των προτύπων ΤΠΕ·

- στην παροχή ενεργού στήριξης στην εφαρμογή προτύπων ΤΠΕ.

Για να ανανεωθεί η ευρωπαϊκή πολιτική τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ, η Επιτροπή ξεκίνησε επισκόπηση με την πραγματοποίηση μελέτης για την ανάλυση της τρέχουσας πολιτικής τυποποίησης των ΤΠΕ στην ΕΕ και για τη διατύπωση συστάσεων για τις μελλοντικές εξελίξεις. Τα πορίσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν τον Ιούλιο του 2007[5] και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε διαβούλευση στο διαδίκτυο. Τα σχόλια που ελήφθησαν δημοσιεύτηκαν στο δικτυακό τόπο Europa[6] και το Φεβρουάριο του 2008 πραγματοποιήθηκε ανοικτό συνέδριο[7] όπου εξετάστηκαν οι συστάσεις της μελέτης και τα σχόλια αυτά.

Στη συνέχεια αποφασίστηκε να υποβληθεί λευκή βίβλος για να επιβεβαιωθεί ο βαθμός της συναίνεσης για τις ενδεχόμενες προτάσεις πολιτικής και τα ειδικά μέτρα που θα βοηθούσαν την ευρωπαϊκή πολιτική τυποποίησης των ΤΠΕ να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες της βιομηχανίας και στις κοινωνικές ανάγκες.

Ενώ η ευρωπαϊκή πολιτική τυποποίησης για τις ΤΠΕ πρέπει να εξακολουθήσει να βασίζεται στις αρχές της εθελοντικής και προσανατολισμένης στην αγορά τυποποίησης, της ουδετερότητας της τεχνολογίας και της εξισορρόπησης των συμφερόντων, ξεχωρίζουν οι ακόλουθοι τομείς ως επιδεκτικοί βελτίωσης του τρέχοντος συστήματος:

- χάραξη πολιτικής για τα πρότυπα στον τομέα των ΤΠΕ που θα συμβαδίζει με την παγκόσμια δυναμική και τις απαιτήσεις του τομέα των ΤΠΕ και θα αντανακλά τις ποικίλες ανάγκες του τομέα των υποδομών και των εφαρμογών·

- πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην τυποποίηση των ΤΠΕ και χρήση των προτύπων και των προδιαγραφών ΤΠΕ·

- ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και του θεμιτού ανταγωνισμού με την ενθάρρυνση της εφαρμογής προτύπων και προδιαγραφών·

- ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ανάπτυξης προτύπων για τις ΤΠΕ, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και παγκοσμίως.

2. βασικεσ πτυχεσ του εκσυγχρονισμου της τυποποιησησ των τπε στην εε

2.1. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προτύπων ΤΠΕ σε συνάρτηση με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ

Για να διευκολυνθεί η χρήση των καλύτερων διαθέσιμων προτύπων που θα χρησιμεύσουν ως στήριγμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των πολιτικών, είναι ανάγκη να τεθούν οι απαιτήσεις, υπό τη μορφή χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, για τέτοιου είδους πρότυπα και οι συναφείς διεργασίες τυποποίησης. Τα χαρακτηριστικά αυτά εξασφαλίζουν ότι θα είναι σεβαστοί οι στόχοι δημόσιας πολιτικής και οι ανάγκες της κοινωνίας. Ο κατάλογος των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων μπορεί να χρειάζεται περισσότερο διασάφηση, ιδίως όσον αφορά τις πολιτικές για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ώστε να είναι δυνατό να υιοθετηθούν νέες προσεγγίσεις ανάπτυξης λογισμικού, όπως το ελεύθερο λογισμικό ανοικτής πηγής.

Προτείνεται να χρησιμοποιηθούν τα κριτήρια του ΠΟΕ για τους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης ως βάση για τον κατάλογο των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Η στενή σχέση μεταξύ των κριτηρίων του ΠΟΕ και των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που διατρέχουν την ευρωπαϊκή πολιτική τυποποίησης για τις ΤΠΕ θα δώσει ώθηση στο ελεύθερο εμπόριο συμβατών προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών και παρόμοια κριτήρια θα πρέπει να εφαρμόζονται από τους εμπορικούς εταίρους μας στην προσέγγιση τους στην τυποποίηση.

Κατά τις διεργασίες τυποποίησης προτείνεται να ικανοποιούνται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, που τηρούνται ήδη από τους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης καθώς και από μερικά φόρουμ και κοινοπραξίες:

1. Ανοικτός χαρακτήρας : Η εκπόνηση προτύπων λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού βάσει διαδικασίας λήψης αποφάσεων που θα είναι ανοικτή και προσπελάσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η ανοικτή διεργασία τυποποίησης κινητοποιείται από τις αρμόδιες κατηγορίες συντελεστών και αντανακλά τις απαιτήσεις των χρηστών.

2. Συναίνεση : Η διεργασία τυποποίησης βασίζεται στη συνεργασία και τη συναίνεση. Δεν ευνοεί κανένα συγκεκριμένο συντελεστή σε βάρος κάποιου άλλου.

3. Ισορροπία : Η διεργασία τυποποίησης είναι προσπελάσιμη στους αρμόδιους συντελεστές σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης του προτύπου και λήψης αποφάσεων. Επιδιώκεται η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων κατηγοριών συντελεστών με σκοπό την επίτευξη ισορροπίας.

4. Διαφάνεια : Η διεργασία τυποποίησης είναι προσπελάσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και όλες οι πληροφορίες που αφορούν τεχνικές συζητήσεις και λήψη αποφάσεων αρχειοθετούνται και ταυτοποιούνται. Οι πληροφορίες για (νέες) δραστηριότητες τυποποίησης δημοσιοποιούνται ευρέως μέσω των κατάλληλων και προσπελάσιμων μέσων. Στα σχόλια των ενδιαφερόμενων μερών δίνεται προσοχή και απάντηση.

Επιπλέον, τα ακόλουθα γνωρίσματα πρέπει να χαρακτηρίζουν τα ίδια τα πρότυπα:

5. Συντήρηση : Η συνεχής υποστήριξη και συντήρηση των δημοσιευμένων προτύπων, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας προσαρμογής τους στις νέες εξελίξεις που τεκμαίρουν την αναγκαιότητα, την αποτελεσματικότητα και τη διαλειτουργικότητα, εξασφαλίζονται για μακρό χρονικό διάστημα.

6. Διαθεσιμότητα : Τα πρότυπα που εκπονούνται διατίθενται δημοσίως για εφαρμογή και χρήση με εύλογους όρους (συμπεριλαμβανομένου εύλογου τιμήματος ή χωρίς χρέωση).

7. Δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας : Tο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας που είναι ουσιώδες για την εφαρμογή των προτύπων παραχωρείται στους αιτούντες με τρόπο λογικό (δίκαιο) και χωρίς διακρίσεις ((F)RAND)[8], γεγονός που συνεπάγεται μεταξύ άλλων, την παραχώρηση, κατά τη διακριτική ευχέρεια του κατόχου των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, του ουσιώδους δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας χωρίς αντιστάθμισμα.

8. Συνάφεια : Το πρότυπο είναι αποτελεσματικό και συναφές. Τα πρότυπα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και τις κανονιστικές απαιτήσεις, ιδίως όταν οι απαιτήσεις αυτές εκφράζονται με εντολές τυποποίησης.

9. Ουδετερότητα και σταθερότητα : Τα πρότυπα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να είναι επικεντρωμένα στη λειτουργία και όχι στο σχεδιασμό ή στα περιγραφικά χαρακτηριστικά. Δεν πρέπει να στρεβλώνουν την αγορά (στο σύνολό της) και οφείλουν να επιτρέπουν σε όσους τα εφαρμόζουν να παραμένουν ανταγωνιστικοί και καινοτόμοι. Επιπλέον, και για να ενισχυθεί η σταθερότητά τους, τα πρότυπα πρέπει να βασίζονται σε προηγμένες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

10. Ποιότητα : Η ποιότητα και το επίπεδο της λεπτομέρειας επαρκούν για να καταστήσουν δυνατή την ανάπτυξη πολλών ανταγωνιστικών εφαρμογών διαλειτουργικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι τυποποιημένες διεπαφές δεν είναι κρυφές ούτε ελέγχονται από κανέναν άλλο πλην των οργανισμών τυποποίησης.

α) Η Επιτροπή προτείνει να ενσωματωθούν τα γνωρίσματα αυτά στη μελλοντική πολιτική τυποποίησης των ΤΠΕ.

2.2. Η χρήση των προτύπων ΤΠΕ στις δημόσιες συμβάσεις

Η αναφορά των δημόσιων συμβάσεων σε πρότυπα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο ενίσχυσης της καινοτομίας, αλλά και να δώσει στις δημόσιες αρχές τα εργαλεία που χρειάζονται για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, ιδίως σε πρωτοπόρους αγορές[9] όπως αυτή της ηλεκτρονικής υγείας.

Η πολιτική στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία 2004/18/ΕΚ[10] που διακρίνει τα καθεαυτά πρότυπα από τις άλλες τεχνικές προδιαγραφές, για τις οποίες ζητείται επιπλέον περιγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων. Επιπλέον, για να υπάρχει αντιστοίχιση με την πραγματικότητα της τεχνικής ποικιλομορφίας, πρέπει να χρησιμοποιούνται προδιαγραφές ουδέτερης τεχνολογίας. Όταν οι δημόσιες αρχές αναφέρονται σε τεχνικά πρότυπα μέσα στις τεχνικές προδιαγραφές τους πρέπει επίσης να διευκρινίζουν αν επιτρέπεται στους υποψηφίους να αποδείξουν ότι η προσφορά τους συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές, ακόμα και αν δεν συμμορφώνεται με το τεχνικό πρότυπο στο οποίο γίνεται αναφορά.

Ωστόσο, κατά την αγορά υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, μπορούν να επικρατήσουν πρόσθετες απαιτήσεις. Οι δημόσιες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσουν τις στρατηγικές τους για τις ΤΠΕ και την αρχιτεκτονική που υιοθετούν, και για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ οργανισμών και, κατά συνέπεια, θα προμηθευτούν συστήματα/υπηρεσίες ΤΠΕ και προϊόντα ή εξαρτήματα αυτών που θα πληρούν τις απαιτήσεις που έχουν θέσει.

Η απόφαση 87/95/ΕΚ του Συμβουλίου, με την οποία θεσπίζεται η τρέχουσα πολιτική τυποποίησης της ΕΕ για τις ΤΠΕ, αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του τομέα των ΤΠΕ και αποβλέπει στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τις δημόσιες συμβάσεις συστημάτων ΤΠΕ. Δίνει έμφαση στη σημασία της διαλειτουργικότητας και ενθαρρύνει τις αναφορές σε λειτουργικά πρότυπα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Περιέχει επίσης διάταξη για την αποχώρηση από τον κανόνα αυτό, εφόσον δικαιολογείται. Ωστόσο, η απόφαση 87/95/ΕΚ του Συμβουλίου είναι παρωχημένη, διότι εστιάζει στα προϊόντα και όχι στην έννοια των υπηρεσιών και των εφαρμογών με τη σημασία που έχουν σήμερα. Συνεπώς, η απόφαση 87/95/ΕΚ του Συμβουλίου θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, ώστε να έχουν οι δημόσιες αρχές στη διάθεσή τους πρότυπα και προδιαγραφές που ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και εφαρμογών ΤΠΕ.

Τα πρότυπα και οι προδιαγραφές που καλύπτουν τις διεπαφές μεταξύ οργανισμών ή μεταξύ συστημάτων και υπηρεσιών ΤΠΕ θα χρειαστεί, κατά πρώτο λόγο, να ικανοποιούν τις ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες των δημόσιων αρχών και να υλοποιούν, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τη στρατηγική και την αρχιτεκτονική που έχουν υιοθετήσει οι αρχές αυτές για τις ΤΠΕ. Όπου χρειάζεται και έχοντας υπόψη ότι απαιτείται ευελιξία για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών, οι διεπαφές αυτές θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αναφοράς στην τεχνολογία, δηλαδή με τη χρήση προτύπων ουδέτερων ως προς το προϊόν και την εταιρεία πώλησης ή προδιαγραφές που να μπορούν να εφαρμοστούν από διαφορετικούς προμηθευτές. Αυτό εξασφαλίζει πραγματικό ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων και, κατά συνέπεια, χαμηλότερες τιμές και καθιστά επίσης πιθανότερη τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΤΠΕ με τα συστήματα που χρησιμοποιούν σήμερα ή και θα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον άλλοι δημόσιοι φορείς ή ιδιώτες και εταιρείες.

β) Η Επιτροπή προτείνει να επικαιροποιηθούν οι διατάξεις της απόφασης 87/95/ΕΚ του Συμβουλίου περί δημόσιων συμβάσεων, κατά τρόπο ώστε οι δημόσιες αρχές να μπορούν να προμηθεύονται ευκολότερα προϊόντα, εφαρμογές και υπηρεσίες ΤΠΕ που να ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και, ιδίως, να χαρακτηρίζονται από διαλειτουργικότητα.

γ) Η Επιτροπή προτείνει να αποσαφηνιστεί ότι, όταν οι τυποποιημένες διεπαφές ορίζονται στο πλαίσιο στρατηγικών, αρχιτεκτονικών και πλαισίων διαλειτουργικότητας για τις ΤΠΕ, η εφαρμογή τους μπορεί να αποτελέσει απαίτηση στις διαδικασίες των δημόσιων συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οι αρχές του ανοικτού χαρακτήρα, της ισότητας, της αμεροληψίας και της μη επιβολής διακρίσεων, καθώς και οι οδηγίες περί δημόσιων συμβάσεων.

2.3. Ενίσχυση της συνέργειας μεταξύ έρευνας, καινοτομίας και τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ

Πολλά έργα στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης των ΤΠΕ έχουν ιδιαίτερα σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα. Ωστόσο, είναι συχνό φαινόμενο η ανεπαρκής μετατροπή τους σε συγκεκριμένες εφαρμογές ικανές να εμπορευματοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Τα πρότυπα είναι επίσης ένας σημαντικός τρόπος για την προώθηση της μεταγραφής της έρευνας σε πρακτικές εφαρμογές.

Οι πρωτοβουλίες για την καλύτερη σύνδεση της τυποποίησης και της Ε&A στον τομέα των ΤΠΕ φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικές όταν διεξάγονται στο επίπεδο σχεδιασμού της έρευνας παρά στο στάδιο της εκτέλεσης του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου. Κατά συνέπεια, το ζήτημα της τυποποίησης πρέπει να εξετάζεται στα πρώτα στάδια του κύκλου ζωής ενός ερευνητικού έργου και να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ημερήσιας διάταξης στρατηγικής για την έρευνα που καταρτίζεται από τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες.

δ) Η Επιτροπή προτείνει τακτική διαβούλευση με τους συντελεστές της τυποποίησης και της έρευνας, ιδίως με τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι σχετικές ευρωπαϊκές ερευνητικές πρωτοβουλίες συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στις δραστηριότητες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ.

ε) Η Επιτροπή προτείνει να προσαρμόσουν κατάλληλα τις διαδικασίες τους οι τυποποιητές, όπου αυτό απαιτείται, για να εξασφαλιστεί ότι οι συμμετοχές των ερευνητικών οργανισμών, κοινοπραξιών και έργων θα διευκολύνουν την έγκαιρη παραγωγή προτύπων στον τομέα των ΤΠΕ.

στ) Η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη να ακολουθήσουν παρόμοια προσέγγιση σε τυχόν πρωτοβουλίες εθνικού επιπέδου για την Ε&A στον τομέα των ΤΠΕ.

2.4. Δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας στα πρότυπα ΤΠΕ

Η διαλειτουργικότητα των ΤΠΕ, και ειδικότερα η διαλειτουργικότητα του λογισμικού, έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία σε έναν όλο και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο. Ως αποτέλεσμα, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας έχουν σημαντικό ρόλο στην τυποποίηση προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων για τις τεχνολογικές λύσεις που απαιτούνται για τη διαλειτουργικότητα[11].

Γενικά, η ευρωπαϊκή πολιτική τυποποίησης δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στα πρότυπα τεχνολογιών που προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι κανόνες της ΕΕ περί ανταγωνισμού προβλέπουν, ωστόσο, ότι η εκπόνηση προτύπων δεν πρέπει να οδηγήσει σε περιορισμό του ανταγωνισμού και θα πρέπει να βασίζεται σε διαδικασίες ανοικτές, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις[12]. Τα πρότυπα που είναι διαθέσιμα άνευ όρων και μπορούν να εφαρμοστούν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη διευκολύνουν τον πραγματικό ανταγωνισμό.

Υπάρχουν πολλές και διάφορες πολιτικές ως προς τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που είναι προσαρμοσμένες στις επιμέρους συνθήκες ανάλογα με τους τυποποιητικούς οργανισμούς. Ειδικότερα, η τυποποίηση λογισμικού για την κάλυψη των αναγκών της διαλειτουργικότητας φαίνεται να ακολουθεί δική της προσέγγιση. Οι διαφορές αυτές δεν συνιστούν πρόβλημα από μόνες τους, εφόσον δίνεται η δέουσα σημασία κατά τη διεργασία στα συναφή με το πρότυπο δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και εφόσον οι πολιτικές συμμορφώνονται με τους κανόνες περί ανταγωνισμού. Οι πολιτικές για την εκπόνηση προτύπων πρέπει να είναι σταθερές, προβλέψιμες, διαφανείς και αποτελεσματικές. Πρέπει να διευκολύνουν τον ανταγωνισμό και την καινοτομία ως προς τα προϊόντα. Ο ανοικτός χαρακτήρας και η εύκολη πρόσβαση στις διεργασίες τυποποίησης, καθώς και η διαθεσιμότητα προτύπων σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι σημαντικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών στον τομέα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι συντελεστές στον επικοινωνιακό τομέα των ΤΠΕ φαίνεται να είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι με την προσέγγιση (F)RAND για την αδειοδότηση των ουσιωδών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα πρότυπα. Ωστόσο, ακόμα και έτσι, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών μπορεί να οδηγήσει σε πληθώρα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με αποτέλεσμα της δημιουργία χαοτικής κατάστασης και συσσωρευμένου φόρτου δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα πρότυπα.

Αν και οι αρχές (F)RAND μπορούν να αποτελέσουν μέσο για την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων των δικαιοδόχων και αυτών των δικαιοπαρόχων, πολλοί συντελεστές αισθάνονται ότι δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ώστε να μειωθεί η πολυπλοκότητα και να βελτιωθεί η προβλεψιμότητα της αδειοδότησης. Η εκ των προτέρων δήλωση των πλέον περιοριστικών όρων αδειοδότησης, ίσως με τη συμπερίληψη αντιτίμου (ανώτατου ορίου) για το δικαίωμα χρήσης (συγγραφικά δικαιώματα) πριν από την έκδοση ενός προτύπου, μπορεί να είναι ένα μέσο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της αδειοδότησης (F)RAND, αφού δεν εμποδίζει τον ανταγωνισμό ούτε ως προς την τεχνολογία ούτε ως προς την τιμή.

Όμως, ένα μεγάλο μέρος συντελεστών στον τομέα των ΤΠΕ, ιδίως στη βιομηχανία λογισμικού και μεταξύ των χρηστών της, έχουν τη γνώμη ότι μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικότερο επίπεδο διαλειτουργικότητας στον τομέα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αν εφαρμοστούν διαφοροποιημένες πολιτικές από την προσέγγιση (F)RAND. Ορισμένα φόρουμ και κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στην τυποποίηση λογισμικού έχουν, συνεπώς, υιοθετήσει διαφορετικές προσεγγίσεις απέναντι στη διανοητική ιδιοκτησία. Για παράδειγμα, ορισμένοι ζητούν να είναι απαλλαγμένη η διανοητική ιδιοκτησία των προτύπων από την καταβολή αντιτίμου για το δικαίωμα χρήσης.

Τέλος, πολλές ΜΜΕ, καθώς και οργανώσεις καταναλωτών, τάσσονται υπέρ μιας προσέγγισης χωρίς την καταβολή αντιτίμου για το δικαίωμα χρήσης, ιδίως για πρότυπα στα οποία γίνεται αναφορά μέσα στη νομοθεσία και τις πολιτικές.

Ενώ είναι σαφές ότι πολλές πτυχές των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας καλύπτονται από άλλους τομείς πολιτικής, υπάρχουν ορισμένες πτυχές της τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ, για παράδειγμα η επικέντρωση σε λειτουργικά πρότυπα και η διαλειτουργικότητα, που καθιστούν την αντιμετώπιση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ένα ιδιαίτερα σημαντικό και λεπτό ζήτημα στον τομέα αυτό. Πρέπει, ωστόσο, να εξακολουθήσει να υπάρχει ευελιξία για την αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων επιχειρηματικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένου του όλο και πιο δημοφιλούς ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής, του οποίου η χρήση και εφαρμογή μπορεί να υπόκειται σε πολύ διαφορετικούς όρους από τα δικαιώματα χρήσης συγγραφικά δικαιώματα που συναντάμε στο (F)RAND.

ζ) Η Επιτροπή προτείνει για τους οργανισμούς που εκπονούν πρότυπα στον τομέα των ΤΠΕ, εφόσον τηρείται η νομοθεσία περί ανταγωνισμού και τα δικαώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του κατόχου: να εφαρμόζουν σαφείς, διαφανείς και αμερόληπτες πολιτικές στον τομέα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που δεν επιφέρουν διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων επιχειρηματικών μοντέλων, να εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για τη γνωστοποίηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, να θεωρούν την εκ των προτέρων δήλωση των πλέον περιοριστικών όρων αδειοδότησης, ίσως με τη συμπερίληψη (ανώτατου ορίου) συγγραφικών δικαιωμάτων πριν από την έκδοση ενός προτύπου, ως ένα δυνητικό μέσο εξασφάλισης μεγαλύτερης προβλεψιμότητας και διαφάνειας. |

- 2.5. Ένταξη των φόρουμ και των κοινοπραξιών στις εργασίες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ

Προς το παρόν, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής τυποποίησης, η αναφορά προτύπων στη νομοθεσία και τις πολιτικές περιορίζεται στα πρότυπα που θεσπίζουν οι διεθνείς οργανισμοί τυποποίησης. Ωστόσο, οι διεθνείς οργανισμοί τυποποίησης είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν καθήκοντα και να υιοθετούν μεθόδους εργασίας που μπορεί να δυσχεραίνουν την ικανοποίηση των αυξανόμενων αναγκών για έγκαιρα πρότυπα στον ταχύτατα εξελισσόμενο τομέα των ΤΠΕ. Η μελέτη και η συνακόλουθη διαβούλευση έδειξαν ότι η βιομηχανία έχει την τάση να διοχετεύει το ολιγάριθμο υψηλά ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που απαιτείται για την τυποποίηση σε πολλούς πολύπλοκους τομείς των ΤΠΕ σε φόρουμ και κοινοπραξίες που μπορούν να αντιδρούν στις ανάγκες της αγοράς ταχύτερα για θέματα όπως η διαλειτουργικότητα.

Από τα φόρουμ και τις κοινοπραξίες έχουν αναπτυχθεί πολλά σημαντικά πρότυπα στον τομέα των ΤΠΕ, κυρίως σε τομείς όπου η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη βρίσκεται στα ειδικά φόρουμ και κοινοπραξίες και όχι στους διεθνείς τυποποιητικούς οργανισμούς. Αυτό συμβαίνει με πρότυπα που διέπονται από πρωτόκολλα του διαδικτύου που έχουν αναπτυχθεί από την IETF και κατευθυντήριες γραμμές της W3C για την πρόσβαση στο περιεχόμενο του Διαδικτύου. Είναι αναμφισβήτητη η αποδοχή των εν λόγω προτύπων από την αγορά. Ο αριθμός των προτύπων που έχουν αναπτυχθεί στα σχετικά με τον κλάδο φόρουμ και κοινοπραξίες με άμεση πρόσβαση στους απαιτούμενους τεχνικούς πόρους αυξάνεται σταθερά και τα πρότυπα αυτά βρίσκουν συχνά εφαρμογή σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Η ευρωπαϊκή πολιτική θα έπρεπε να αξιοποιήσει το δυναμικό αυτών των φόρουμ και των κοινοπραξιών.

Αναμένεται ότι η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των φόρουμ και των κοινοπραξιών στον τομέα των ΤΠΕ και, ιδίως, η αυξημένη συνεργασία αυτών με τους επίσημους τυποποιητικούς οργανισμούς θα μειώσει τον κίνδυνο του κατακερματισμού, του διπλασιασμού των προσπαθειών και των αντικρουόμενων προτύπων στον τομέα των ΤΠΕ. Η βραδύτητα της διαδικασίας έγκρισης και οι αποσπασματικές λύσεις δημιουργούν προβλήματα σε υπηρεσίες γενικού συμφέροντος όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική μάθηση και η ηλεκτρονική υγεία. Οι προσπάθειες για συνεργασία και συντονισμό θα αυξήσουν τη διαλειτουργικότητα και, συνεπώς, θα αυξήσουν την αποδοχή καινοτόμων λύσεων από τις αγορές.

Οι προσπάθειες για τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των φόρουμ και των κοινοπραξιών πρέπει να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι η σύνδεση των προτύπων με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ άπτεται της δημόσιας πολιτικής πέραν του καθαρά εθελοντικού χαρακτήρα των ίδιων των προτύπων. Αυτό εξηγεί τη σημασία ενός καταλόγου με χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως αναφέρεται παραπάνω, στην περίπτωση αναφοράς της νομοθεσίας σε πρότυπα.

Με βάση αυτά, και επιπλέον της στενής συνεργασίας μεταξύ επίσημων και ανεπίσημων φορέων εκπόνησης προτύπων, η άμεση αναφορά σε πρότυπα που έχουν προέλθει από φόρουμ και κοινοπραξίες σε τομείς όπου σαφώς δεν υπάρχει κίνδυνος διπλασιασμού των εργασιών των ευρωπαϊκών τυποποιητικών οργανισμών ή των επίσημων διεθνών οργανισμών θα ήταν ο πλέον αποτελεσματικότερος τρόπος για να καλύψει η ΕΕ τα συγκεκριμένα κενά στην τυποποίηση.

Η αναγνώριση προτύπων που έχουν προέλθει από φόρουμ και κοινοπραξίες όπως οι IETF, W3C και OASIS θα διευκόλυνε γενικότερα τη συνεργασία σε θέματα τυποποίησης ΤΠΕ με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, όπως οι ΗΠΑ, και μια τέτοιου είδους συνεργασία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του διατλαντικού οικονομικού συμβουλίου.

Οι δημόσιες αρχές, επιβεβαιώνοντας μεν την καταλληλότητα των εναρμονισμένων προτύπων σε τομείς που καλύπτονται από τη νέα προσέγγιση, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται ορισμένοι όροι, να παρεκκλίνουν από το γενικό κανόνα της αναφοράς στα πρότυπα των επίσημων ευρωπαϊκών τυποποιητικών οργανισμών. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα μπορούσε να θέσει σε λειτουργία μια διαδικασία που θα επιτρέψει τη αναφορά της νομοθεσίας και των πολιτικών σε πρότυπα που προέρχονται από ειδικά φόρουμ και κοινοπραξίες.

η) Η Επιτροπή προτείνει να υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ σε ειδικά φόρουμ και κοινοπραξίες, εφόσον αποδειχθεί θετική η αξιολόγηση του προτύπου και της διεργασίας που ακολουθεί το φόρουμ ή η κοινοπραξία σε σχέση με τον κατάλογο των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που παρατίθεται στο κεφάλαιο 2.1.

θ) Η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί η καλύτερη συνεργασία των φόρουμ και των κοινοπραξιών με τους ευρωπαϊκούς τυποποιητικούς οργανισμούς βάσει διεργασίας που θα είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση προτύπων από τους ευρωπαϊκούς τυποποιητικούς οργανισμούς.

2.6. Ενίσχυση του διαλόγου και της σύμπραξης με τους συντελεστές

Η απόφαση 87/95/ΕΚ του Συμβουλίου προβλέπει τη σύσταση επιτροπής, της «Ομάδας Εργασίας Ανωτέρων Υπαλλήλων για την Τυποποίηση στον τομέα της Τεχνολογίας των Πληροφοριών» (SOGITS), η οποία επικουρεί την Επιτροπή σε θέματα εκτέλεσης της απόφασης. Η ομάδα αποτελείται μόνο από εκπροσώπους των κρατών μελών, αν και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης έχουν καθεστώς παρατηρητή και η ομάδα μπορεί να καλέσει εμπειρογνώμονες για τη συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων. Ωστόσο, οι ευρύτερες πτυχές της πολιτικής τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού προτεραιοτήτων, η χρήση των εργασιών της τυποποίησης από άλλες πηγές καθώς και η συνοχή μεταξύ της πολιτικής τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ και άλλων πολιτικών που χρησιμοποιούν πρότυπα ΤΠΕ, δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο της SOGITS. Για το λόγο αυτό, η ομάδα SOGITS είχε μικρή επιτυχία στο παρελθόν.

Η Επιτροπή έχει τη γνώμη ότι η SOGITS πρέπει να αντικατασταθεί από μια πλατφόρμα στην οποία θα εκπροσωπούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι συντελεστές. Η πλατφόρμα αυτή θα εξασφαλίζει μια συνεκτικότερη, πιο διαφανή και πιο συνεπή πολιτική τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ και θα διευκολύνει την ανάπτυξη προτύπων υψηλής ποιότητας στον τομέα των ΤΠΕ. Θα παρέχει επίσης στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη εμπειρογνωσία για θέματα που αφορούν την πολιτική τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ και την εφαρμογή της πολιτικής αυτής, όπως:

- θα συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα της Επιτροπής και τις προτεραιότητες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ·

- θα επιχειρεί τον έγκαιρο προσδιορισμό των αναγκών σε θέματα τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ προς διευκόλυνση των νέων νομοθετικών πλαισίων και πολιτικών της ΕΕ·

- θα συζητά επί των δυνητικών εντολών σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη προδιαγραφών για τις ΤΠΕ·

- θα παρακολουθεί και θα επανεξετάζει θέματα τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ προς διευκόλυνση των νέων νομοθετικών πλαισίων και πολιτικών της ΕΕ·

- θα εξετάζει την εφαρμογή του καταλόγου χαρακτηριστικών γνωρισμάτων σε σχέση με τις διεργασίες που ακολουθούνται και τα πρότυπα που αναπτύσσονται από τα διάφορα φόρουμ και κοινοπραξίες·

- θα εντοπίζει τα σχετικά φόρουμ και κοινοπραξίες και θα καθορίζει το ρόλο τους για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης των εργασιών τους στην ευρωπαϊκή τυποποίηση στον τομέα των ΤΠΕ·

- θα συλλέγει στοιχεία για τα προγράμματα εργασίας των συμμετεχόντων οργανισμών και, ενδεχομένως, για εθνικές δραστηριότητες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ.

Ο διάλογος αυτός θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συζητήσουν θέματα των αρμοδιοτήτων τους, αλλά θα δώσει και τη δυνατότητα συμμετοχής στη συζήτηση ευρύτερου κύκλου συντελεστών από τους οργανισμούς τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένων των φόρουμ και των κοινοπραξιών, της βιομηχανίας, των ΜΜΕ, των καταναλωτών, κ.λπ.

Επιπλέον, η πλατφόρμα αυτή θα συμπληρώνεται από μια δομή η οποία θα βασίζεται στο συμβούλιο προτύπων των ΤΠΕ (ICTSB) για το συντονισμό των δραστηριοτήτων τυποποίησης των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης με τα φόρουμ και τις κοινοπραξίες που ανταποκρίνονται στις κατευθύνσεις της πολιτικής του. Το κύριο έργο του ICTSB θα είναι η παρακολούθηση και ο συντονισμός των τυποποιητικών δραστηριοτήτων των διαφόρων οργανισμών τυποποίησης σε σχέση με τις κατευθύνσεις πολιτικής που έχουν διαμορφωθεί από την πλατφόρμα των συντελεστών.

ι) Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία μιας μόνιμης, πολυσυλλεκτικής πλατφόρμας για την πολιτική τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ (με ευρύτερη συμμετοχή από αυτήν των κρατών μελών στη SOGITS, που είχε συσταθεί με την απόφαση 87/95/ΕΚ του Συμβουλίου), για την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν την πολιτική τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ και την ουσιαστική εφαρμογή της πολιτικής αυτής.

ια) Η Επιτροπή προτείνει να ζητηθεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και τους άλλους οργανισμούς ανάπτυξης προτύπων στον τομέα των ΤΠΕ να αναθεωρήσουν τη λειτουργία και τη σύνθεση του υφιστάμενου ICTSB, ώστε αυτό να γίνει αποτελεσματικότερο.

3. Επόμενα βήματα

Με τη δημοσίευση της παρούσας λευκής βίβλου, η Επιτροπή ζητά να της υποβληθούν σχόλια από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως σε σχέση με τις προτάσεις που διατυπώνει για μελλοντικές ενέργειες. Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, οι προτάσεις αυτές εστιάζουν σε δυνητικά μη νομοθετικά μέτρα και σε μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν με την επικαιροποίηση της απόφασης 87/95/ΕΚ του Συμβουλίου.

Παράλληλα, ξεκίνησε πρόσφατα μια ευρεία ανασκόπηση του υφιστάμενου ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης. Η Επιτροπή επιφόρτισε μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων με τη διατύπωση στρατηγικών συστάσεων για την αναθεώρηση όλου του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης έως τα τέλη του 2009. Οι προτάσεις για την πολιτική τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ που διατυπώνονται στη παρούσα λευκή βίβλο θα ληφθούν υπόψη στις εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων.

Ανάλογα με τα πορίσματα της τρέχουσας γενικής πολιτικής ανασκόπησης και ύστερα από τη δημόσια διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί βάσει της λευκής βίβλου, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει το 2010 τις αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις και προτάσεις πολιτικής.

Η Επιτροπή ζητά να της υποβληθούν σχόλια για την παρούσα λευκή βίβλο και, ιδίως, για τις προτάσεις που διατυπώνονται σε αυτή. Μπορούν να αποσταλούν, έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2009, κατά προτίμηση μέσω του «Η φωνή σας στην Ευρώπη»

ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:ENTR-ICT-STANDARDISATION@ec.europa.eu

είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Modernising ICT Standardisation Policy in the EU: the Way Forward (ENTR/D/4)

European Commission – BREY 6/60

B-1049 Brussels.

Παρακαλείστε να αναφέρετε το όνομα και τη φύση του οργανισμού που εκπροσωπείτε, εκτός αν στείλετε τα σχόλια σας ως ιδιώτης. Οι εταιρείες που απαντούν πρέπει, επιπλέον, να δώσουν στοιχεία για το μέγεθός τους (αριθμός εργαζομένων) καθώς και να αναφέρουν εάν είναι κατά κύριο λόγο παροχείς προϊόντων ΤΠΕ, παροχείς υπηρεσιών ΤΠΕ ή χρήστες υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ.

Η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας θα δημοσιεύσει τα σχόλια σας στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/ict_index_en.htm ). Παρακαλείστε να διαβάσετε τη «δήλωση περί απορρήτου» που επισυνάπτεται στη διαβούλευση, για να ενημερωθείτε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και των σχολίων σας. Οι επαγγελματικές οργανώσεις πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο των εκπροσώπων συμφερόντων (http://ec.europa.eu/transparency/regrin/) που συστάθηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια με σκοπό την παροχή πληροφοριών προς την Επιτροπή και το ευρύ κοινό σχετικά με τους στόχους, τη χρηματοδότηση και τις δομές των εκπροσώπων συμφερόντων.

[1] ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37. Στην οδηγία 98/34/ΕΚ ενσωματώθηκαν οι τροπολογίες για την οδηγία 83/189/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, και η οδηγία τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την οδηγία 98/48/ΕΚ για να συμπεριλάβει και τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας.

[2] Απόφαση 87/95/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 36, 7.2.1987, σ. 31.

[3] http://www.eu2006.fi/news_and_documents/conclusions/vko50/en_GB/1165932111543/_files/76410530393686600/default/92107.pdf

[4] Ανακοίνωση: Ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών, COM(2009) 262

[5] http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/piper/full_report.pdf

[6] http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/piper_en.htm

[7] http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/cf2008_en.htm

[8] Η αρχή FRAND (FRAND: fair, reasonable and non-dicriminatory) σημαίνει ότι όλα τα μέρη συμφωνούν για την άδεια εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας που εμπεριέχονται στο πρότυπο με όρους δίκαιους, εύλογους και μη επιφέροντες διακρίσεις σε όσους επιθυμούν να εφαρμόσουν το πρότυπο. Η ίδια η άδεια εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων συντάσσεται μεταξύ των κυρίων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και αυτών που επιθυμούν να εφαρμόσουν το πρότυπο.

[9] Ανακοίνωση: Μια πρωτοβουλία για πρωτοπόρους αγορές στην Ευρώπη, COM (2007) 860.

[10] ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.

[11] Βλέπε την ανακοίνωση για τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας - COM(2008)465 της 16.7.2008.

[12] Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ στις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας, ΕΕ C 3 της 6.1.2001, σ. 1. Κάθε τυποποιητικός φορέας θα πρέπει να συμμορφωθεί με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Η λευκή βίβλος δεν θίγει την εφαρμογή των κανόνων περί ανταγωνισμού και τις οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές.

Top