Help Print this page 

Document 52008PC0809

Title and reference
Πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Αναδιατύπωση) {SEC(2008) 2930} {SEC(2008) 2931}

/* COM/2008/0809 τελικό - COD 2008/0240 */
  • No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2011
Multilingual display
Text

52008PC0809
[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 3.12.2008

COM(2008) 809 τελικό

2008/0240 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

(Αναδιατύπωση)

{SEC(2008) 2930}{SEC(2008) 2931}

⎢ .

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πλαίσιο της πρότασης |

110 | Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης Στόχος της οδηγίας 2002/95/EΚ (οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών) είναι ο περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, με απώτερο σκοπό τη συμβολή στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στην περιβαλλοντικώς αβλαβή ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η οδηγία αυτή επανεξετάζεται για δύο κυρίως λόγους: 1. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να διαμορφώσει ένα βελτιωμένο ρυθμιστικό περιβάλλον, που θα είναι απλό, κατανοητό, αποτελεσματικό και εφαρμόσιμο Το ρυθμιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς και την ικανότητά τους να αναπτύσσονται και να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Ο στόχος της βελτίωσης της νομοθεσίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής «Εταιρική σχέση για τη μεγέθυνση και την απασχόληση» (στρατηγική της Λισσαβόνας) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η οδηγία επιδέχεται βελτίωση από πλευράς εφαρμογής, επιβολής και συνοχής. 2. Η οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών απαιτεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τα προβλεπόμενα σε αυτή μέτρα, ιδίως όσον αφορά την υπαγωγή δύο επιπλέον κατηγοριών εξοπλισμού στο πεδίο εφαρμογής της (κατηγορίες 8 και 9: ιατροτεχνολογικά προϊόντα και όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, αντίστοιχα) και την αναπροσαρμογή του καταλόγου των ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό). Οι στόχοι της πρότασης είναι η διασαφήνιση της οδηγίας, ώστε να απλουστευθεί η λειτουργία της, η βελτίωση της επιβολής της σε εθνικό επίπεδο, η προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο και η συνέπεια με άλλα κοινοτικά νομοθετήματα. |

120 | Γενικό πλαίσιο Η αβεβαιότητα ως προς το πεδίο εφαρμογής, η ασάφεια των νομοθετικών διατάξεων και των ορισμών, καθώς και οι διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων των κρατών μελών στο ζήτημα της συμμόρφωσης των προϊόντων και η ενδεχόμενη αλληλεπικάλυψη με άλλα νομοθετήματα της ΕΕ, όπως ο κανονισμός REACH, όσον αφορά τις διαδικασίες προκαλούν άσκοπη διοικητική επιβάρυνση. Εάν δεν αναθεωρηθεί η οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών, θα εξακολουθήσουν να μην αποκομίζονται τα μέγιστα δυνατά περιβαλλοντικά οφέλη από τη νομοθεσία, ενώ θα διατηρηθεί η αβεβαιότητα των κατασκευαστών σχετικά με τις νομικές απαιτήσεις απόδειξης της συμμόρφωσης με την εν λόγω οδηγία και τον τρόπο επιβολής της στα 27 κράτη μέλη, με αποτέλεσμα τη συνέχιση ή επαύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης. |

130 | Ισχύουσες διατάξεις στον τομέα που καλύπτει η πρόταση Η παρούσα πρόταση αφορά την οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών καθεαυτή. |

140 | Συνέπεια με τις λοιπές πολιτικές και τους λοιπούς στόχους της Ένωσης Με την αναθεώρηση της οδηγίας για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών θα ενισχυθεί η συμπληρωματικότητα και η συνέπειά της με άλλα σχετικά κοινοτικά νομοθετήματα, όπως είναι η δέσμη νομοθετικών πράξεων για την εμπορία των προϊόντων[1] (αφορά τους ορισμούς και την επιβολή), ο κανονισμός REACH[2] (αφορά τη χρήση των ουσιών), η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ)[3] και η νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων ΗΗΕ. Επιδιώκεται η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης και η βελτίωση της σχέσης κόστους-αποτελέσματος της οδηγίας για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών. |

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκτίμηση των επιπτώσεων |

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη |

211 | Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι κλάδοι-στόχοι και γενικά χαρακτηριστικά των συνομιλητών Οργανώθηκαν δύο διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω του δικτυακού τόπου EUROPA. Κατά την πρώτη διαβούλευση (22 Μαρτίου – 22 Μαΐου 2007) ζητήθηκε από τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που θα μπορούσε να καλύψει η επανεξέταση της οδηγίας για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών. Η δεύτερη διαβούλευση (13 Δεκεμβρίου 2007 – 13 Φεβρουαρίου 2008) οργανώθηκε με κύριο σκοπό να συγκεντρωθούν παρατηρήσεις και πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές πολιτικής που προτάθηκαν κατά την πρώτη εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν τα ενδιαφερόμενα μέρη. |

212 | Σύνοψη των απαντήσεων και τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη Η ανταπόκριση στις διαβουλεύσεις χαρακτηρίστηκε από ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και γεωγραφικών περιοχών, με σημαντικές διακυμάνσεις στην έκταση και την ποιότητα των εισηγήσεων. Κατά την πρώτη διαβούλευση (49 απαντήσεις), οι ενδιαφερόμενες βιομηχανίες επικεντρώθηκαν στην ανάγκη να εξορθολογιστεί και να εναρμονιστεί η εφαρμογή (ιδίως ως προς το πεδίο εφαρμογής και την απόδειξη της συμμόρφωσης) και να επιταχυνθεί η λειτουργία του μηχανισμού εξαιρέσεων. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) ζήτησαν να ενισχυθούν τα οφέλη της οδηγίας για το περιβάλλον και την υγεία. Κατά τη δεύτερη διαβούλευση (62 απαντήσεις), οι ενδιαφερόμενοι εξέθεσαν λεπτομερώς και επακριβώς τις προτιμήσεις τους όσον αφορά τις επιμέρους επιλογές και, γενικότερα, τις μελλοντικές κατευθύνσεις της οδηγίας για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών. Ορισμένοι πρότειναν να καταργηθεί σταδιακά η οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών και να υπαχθεί η διαχείρισή τους στον κανονισμό REACH, αλλά η συντριπτική πλειονότητα των ενδιαφερομένων δεν συμμερίζεται την άποψη αυτή. Γενικά, οι ενδιαφερόμενοι διατύπωσαν προτάσεις για τη διασαφήνιση των εννοιών και την άρση των αβεβαιοτήτων. |

213 | Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_rohs2_en.htm. |

Συγκέντρωση και χρήση εμπειρογνωμοσύνης |

221 | Σχετικοί επιστημονικοί τομείς/τομείς εμπειρογνωμοσύνης Το 2006 εκπονήθηκε μελέτη[4] για τη δυνατότητα προσθήκης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου, όπως απαιτεί το άρθρο 6 της οδηγίας για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών. Τον Ιούνιο του 2008 ολοκληρώθηκε μελέτη, στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκαν η ανάγκη και η εφικτότητα της ρύθμισης επιπλέον επικίνδυνων ουσιών βάσει της οδηγίας για τον περιορισμό τους, όπως απαιτούν το άρθρο 4 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 αυτής. Τον Ιούλιο του 2008 οριστικοποιήθηκε σύμβαση υπηρεσιών για την παροχή βοήθειας στην Επιτροπή σε τεχνικές πτυχές της εκτίμησης επιπτώσεων. Το Απρίλιο του 2008 ολοκληρώθηκε μελέτη που επικεντρώθηκε στα θέματα καινοτομίας και ανταγωνισμού τα οποία υπεισέρχονται στην επανεξέταση των οδηγιών για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών στον εν λόγω εξοπλισμό[5]. Η μόνη ουσία για την οποία τα επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα δικαιολογούσαν να εξεταστεί αν πρέπει να εξαιρεθεί από την απαγόρευση ήταν ο δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας (Deca-BDE). Από το 2002 η οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών επιβάλλει περιορισμούς στη χρήση Deca-BDE σε ΗΗΕ. Το 2005, με την απόφαση 2005/717/EΚ της Επιτροπής[6], ο Deca-BDE εξαιρέθηκε από τον περιορισμό χρήσης. Την 1η Απριλίου 2008, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ακύρωσε την απόφαση εξαίρεσης ως προς το σημείο αυτό, διατηρώντας όμως τα αποτελέσματά του μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2008[7]. Από την 1η Ιουλίου 2008 ισχύει και πάλι ο αρχικός περιορισμός της χρήσης Deca-BDE σε ΗΗΕ. Στην παρούσα πρόταση ο Deca-BDE εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών (παράρτημα IV). Υπάρχουν ακόμη αβεβαιότητες σχετικά με την τοξικότητά του και την αποικοδόμησή του προς άλλες απαγορευμένες ουσίες (αποβρωμίωση προς έμμονες, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές/πολύ έμμονες, πολύ βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες). Η εκτίμηση κινδύνων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζονται μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων πέραν των ήδη εφαρμοζόμενων, όσον αφορά τους κινδύνους για τους καταναλωτές, για την υγεία του ανθρώπου (φυσικοχημικές ιδιότητες), για την ατμόσφαιρα και για τους μικροοργανισμούς των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιμές, όσον αφορά τους κινδύνους για τους εργαζομένους, για τους ανθρώπους που εκτίθενται μέσω του περιβάλλοντος και για τα υδάτινα και χερσαία οικοσυστήματα, ώστε να χαρακτηριστούν εύστοχα οι ανησυχίες που δημιουργεί ο έμμονος, βιοσυσσωρεύσιμος και τοξικός χαρακτήρας της ουσίας[8]. Ο κανονισμός 565/2006 της Επιτροπής επέβαλε τη διεξαγωγή περαιτέρω μελετών με σκοπό την αξιολόγηση του κινδύνου, μεταξύ των οποίων μελέτη νευροτοξικότητας για την ανάπτυξη του εμβρύου, καθώς και προγράμματα ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης[9]. Οι κίνδυνοι που οφείλονται στη χρήση Deca-BDE σε ΗΗΕ αυξάνονται μετά τις πρόσφατες διαπιστώσεις[10] που αφορούν την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων στην ΕΕ, ιδίως δε, το παράνομο εμπόριο ΑΗΗΕ με χώρες όπου οι συνθήκες διαχείρισης των αποβλήτων δεν πληρούν τα πρότυπα. Οι βιομηχανικοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις προσωρινής εξαίρεσης από την απαγόρευση σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας πρότασης. Όπως προβλέπεται στην έβδομη αιτιολογική σκέψη της πρότασης, ο ισχύων περιορισμός χρήσης θα επανεξετάζεται συνεχώς και, αν κριθεί απαραίτητο, θα αναπροσαρμοστεί ώστε να ληφθούν υπόψη νέα τεχνικά και επιστημονικά στοιχεία. |

222 | Χρησιμοποιηθείσα μεθοδολογία Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τις προαναφερόμενες μελέτες περιλαμβάνουν έρευνες, βιβλιογραφική έρευνα και συνεντεύξεις με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των αρμόδιων για την επιβολή της νομοθεσίας αρχών των κρατών μελών. Επιπλέον, διοργανώθηκαν τεχνικές ημερίδες με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών. |

223 | Κύριοι οργανισμοί/εμπειρογνώμονες που γνωμοδότησαν Ομοσπονδίες βιομηχανιών και μεμονωμένες εταιρείες, ΜΚΟ και κράτη μέλη |

2249 | Σύνοψη των συμβουλών που ελήφθησαν και αξιοποιήθηκαν |

225 | Τα κύρια σημεία των συμβουλών που ελήφθησαν και αξιοποιήθηκαν αφορούν την εναρμόνιση των απαιτήσεων, τη διασαφήνιση και απλούστευση της οδηγίας, τη βελτίωση του μηχανισμού εξαιρέσεων και την υπαγωγή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. |

226 | Χρησιμοποιηθέντα μέσα για τη δημοσιοποίηση των συμβουλών των εμπειρογνωμόνων Δημοσίευση των τελικών εκθέσεων στον δικτυακό τόπο EUROPA. |

230 | Εκτίμηση επιπτώσεων Εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, οι εξής επιλογές: να μη γίνουν διασαφηνίσεις ούτε προσθήκες στο πεδίο εφαρμογής και στους ορισμούς, να καταργηθεί ολόκληρη η οδηγία, να παύσει η απαγόρευση μιας ουσίας (δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας/DecaBDE) και να διευρυνθεί ο κατάλογος των ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό. Οι επιλογές αυτές απορρίφθηκαν είτε επειδή, όπως προέκυψε από την εκτίμηση επιπτώσεων, θα είχαν ως αποτέλεσμα να μην αποφέρει η αναθεώρηση της οδηγίας τα μέγιστα δυνατά οφέλη είτε επειδή το δυνητικό κόστος θα υπερέβαινε τα οφέλη. Συνιστάται να προστεθούν διευκρινίσεις και ρήτρες σχετικά με την επιβολή της οδηγίας, να ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις, στο μέτρο του δυνατού, με άλλες κοινοτικές νομοθετικός πράξεις, όπως ο κανονισμός REACH, να αναπροσαρμοστεί ο μηχανισμός των εξαιρέσεων και να συμπεριληφθούν δύο νέες κατηγορίες εξοπλισμού. Τα προσδοκώμενα οφέλη είναι περιβαλλοντικά (μείωση των ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών που ελευθερώνονται στο περιβάλλον από ιατροτεχνολογικά προϊόντα και από όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, μείωση των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά χωρίς να πληρούν τις απαιτήσεις) και οικονομικά (περιορισμός της διοικητικής επιβάρυνσης, αποφυγή των διπλών διαδικασιών και ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου). |

231 | Η πρόταση αποτέλεσε το αντικείμενο εκτίμησης επιπτώσεων που περιλαμβάνεται στο νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής. |

Νομικά στοιχεία της πρότασης |

305 | Σύνοψη της προτεινόμενης δράσης Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι βασικοί στόχοι και μηχανισμοί της οδηγίας. Απώτερος στόχος είναι η εξάλειψη ορισμένων επικίνδυνων ουσιών από τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Στις περιπτώσεις που αυτό είναι προσωρινά αδύνατο, εγκρίνονται εξαιρέσεις. Δεν προτείνεται νέα απαγόρευση ουσιών. Οι κυριότερες τροποποιήσεις που προτείνονται είναι: Άρθρο 2 (πεδίο εφαρμογής): Προστίθενται δύο νέα παραρτήματα που περιγράφουν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Στο πρώτο παρατίθενται οι γενικές κατηγορίες προϊόντων, ενώ το δεύτερο, που θα μπορεί να τροποποιείται από την Επιτροπή, περιέχει δεσμευτικούς καταλόγους προϊόντων ανά κατηγορία. Με την εναρμόνιση του πεδίου εφαρμογής βελτιώνεται η εφαρμογή της οδηγίας και περιορίζεται η διοικητική επιβάρυνση. Συμπεριλαμβάνονται τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, προκειμένου να αποκομιστούν τα οφέλη για το περιβάλλον και την υγεία από τη μείωση των επικίνδυνων ουσιών στον συγκεκριμένο εξοπλισμό, σταδιακά όμως, ώστε να αποφευχθούν αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Άρθρο 3 (ορισμοί): Ευθυγραμμίζονται οι ορισμοί των οικονομικών φορέων με εκείνους της δέσμης νομοθετικών πράξεων για την εμπορία των προϊόντων και προστίθενται νέοι ορισμοί, όπως των εννοιών «ιατροτεχνολογικά προϊόντα» και «ομοιογενές υλικό». Οι εναρμονισμένοι ορισμοί, έτσι ώστε να είναι συνεπείς με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, ενισχύουν τη σαφήνεια των νομοθετικών διατάξεων και μειώνουν το διοικητικό κόστος. Άρθρο 4 (απαγόρευση ουσιών): Καθορίζονται μέγιστες τιμές συγκέντρωσης για τις απαγορευμένες ουσίες (ενσωμάτωση απόφασης της Επιτροπής στην οδηγία), ενώ η επιτρεπόμενη χρήση ανταλλακτικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις επεκτείνεται στον εξοπλισμό που καλύπτεται από εξαίρεση όταν διατίθεται στην αγορά, ώστε να αποτραπεί η πρόωρη απόσυρση εξοπλισμού από τη χρήση. Για τις περιπτώσεις που η υποκατάσταση είναι προς το παρόν ανέφικτη, προστίθεται νέο παράρτημα το οποίο προβλέπει ειδικές εξαιρέσεις για τις νέες κατηγορίες προϊόντων (ιατροτεχνολογικά προϊόντα και όργανα παρακολούθησης και ελέγχου). Προστίθεται μηχανισμός επιβολής νέων απαγορεύσεων ουσιών κατά τη μέθοδο του REACH, ώστε να εξασφαλιστεί συνοχή και να μεγιστοποιηθούν οι συνεργίες με τις εργασίες που εκτελούνται βάσει της νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής θα καθοριστούν με διαδικασία επιτροπής. Κατά τον καθορισμό των εν λόγω λεπτομερών κανόνων, η Επιτροπή θα αξιοποιήσει πρωτίστως την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, από τον οποίο θα ζητήσει να αξιολογήσει κατά προτεραιότητα τις σχετικές ουσίες. Άρθρο 5 (μηχανισμός εξαιρέσεων) Καθορίζεται ανώτατο όριο τεσσάρων ετών για τη διάρκεια ισχύος των εξαιρέσεων, ώστε να τονωθούν οι προσπάθειες υποκατάστασης, να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου και να μετατοπιστεί το βάρος της απόδειξης στον αιτούντα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του REACH. Καθιερώνονται νέα κριτήρια για την έγκριση εξαιρέσεων, όπως η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία, ώστε να ληφθούν υπόψη ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές πτυχές. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να θεσπίσει λεπτομερείς κανόνες προς εφαρμογή στους αιτούμενους εξαίρεση, για τη διευκόλυνσή τους και την επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης. Τα άρθρα 6 έως 8 είναι νέα και επιβάλλουν απαιτήσεις αξιολόγησης της συμμόρφωσης των προϊόντων και μηχανισμούς εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της δέσμης νομοθετημάτων για την εμπορία των προϊόντων. Η μείωση του αριθμού των προϊόντων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις με την ενίσχυση και την εναρμόνιση της εποπτείας της αγοράς είναι ένας οικονομικά πρόσφορος τρόπος να αυξηθεί το περιβαλλοντικό όφελος από την οδηγία. Με την εναρμόνιση των απαιτήσεων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου και μειώνεται το διοικητικό κόστος για τα κράτη μέλη και τους κατασκευαστές. |

310 | Νομική βάση Άρθρο 95 της Συνθήκης. |

320 | Αρχή της επικουρικότητας Εφόσον η πρόταση δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας, εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας. |

Οι στόχοι της πρότασης δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη για τους εξής λόγους: |

321 | Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη είναι συναρμόδια για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ελεύθερη κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά. |

323 | Εάν τα κράτη μέλη αναλάβουν μεμονωμένες πρωτοβουλίες, ενδέχεται να υποβαθμιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και να δημιουργηθούν προβλήματα στην εσωτερική αγορά. |

Με την κοινοτική δράση οι στόχοι της πρότασης θα επιτευχθούν καλύτερα για τους εξής λόγους: |

324 | Λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα τους, τα προβλήματα ενδείκνυται να ρυθμιστούν σε επίπεδο ΕΕ. Με την εναρμόνιση των υποχρεώσεων των κατασκευαστών και των αρμοδίων αρχών ανά την Κοινότητα θα βελτιωθεί η σχέση κόστους-απόδοσης και θα ευνοηθεί η απλούστευση. |

325 | Η ανάγκη πληρέστερης εναρμόνισης των απαιτήσεων που αφορούν τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών μπορεί να καλυφθεί μόνο με αναδιατύπωση της οδηγίας. Η απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε κοινοτικό επίπεδο. |

326 | Οι αποσπασματικές εθνικές διοικητικές απαιτήσεις για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών θα αύξαναν το κόστος συμμόρφωσης που επωμίζονται οι κατασκευαστές. |

327 | Η παρούσα αναδιατύπωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της βελτίωσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος σε κοινοτικό επίπεδο. |

Κατά συνέπεια, η πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας. |

Αρχή της αναλογικότητας Η πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας για τους εξής λόγους: |

331 | Το προτεινόμενο μέτρο είναι αναδιατύπωση ισχύουσας οδηγίας στα σημεία που έχουν υποδειχθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εντάσσεται επίσης στη διαδικασία απλούστευσης και ενισχύει τη συνέπεια και τις συνεργίες με άλλα σχετικά κοινοτικά νομοθετήματα που διέπουν τα ίδια προϊόντα. |

332 | Με τη διασαφήνιση του πεδίου εφαρμογής και των ορισμών, την προσθήκη εναρμονισμένων ρητρών για την επιβολή και με τη βελτίωση του μηχανισμού έγκρισης εξαιρέσεων από τους επιβαλλόμενους περιορισμούς θα ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και θα μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση. |

Επιλογή μέσων |

341 | Προτεινόμενα μέσα: Οδηγία |

342 | Η χρήση άλλου μέσου δεν ενδείκνυται για τους εξής λόγους: Το προτεινόμενο μέτρο είναι αναδιατύπωση ισχύουσας οδηγίας, στην οποία ενσωματώνονται, όπου είναι απαραίτητο, στοιχεία καθοδηγητικών εγγράφων, το εναρμονιστικό αποτέλεσμα των οποίων κρίθηκε ανεπαρκές. Οι δραστηριότητες αυτορύθμισης και μόνο δεν αρκούν για την επίτευξη των στόχων άσκησης πολιτικής, ενώ η επιλογή της κατάργησης της οδηγίας εξετάστηκε στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων και απορρίφθηκε. |

Δημοσιονομικές επιπτώσεις |

409 | Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό. |

Συμπληρωματικές πληροφορίες |

510 | Απλούστευση |

511 | Η πρόταση αναδιατύπωσης προβλέπει την απλούστευση της νομοθεσίας: απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, αφενός για τις δημόσιες αρχές (κοινοτικές και εθνικές) και, αφετέρου, για τους ιδιώτες. |

512 | Διασαφηνίζει τους ορισμούς και το πεδίο εφαρμογής, εναρμονίζει τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης των προϊόντων και εποπτείας της αγοράς, προσαρμόζει τον μηχανισμό έγκρισης εξαιρέσεων στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο και βελτιώνει την απόδοσή του. |

513 | Με τον δομημένο συντονισμό των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς και των σχετικών δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών), τη διασαφήνιση του πεδίου εφαρμογής και των ορισμών και τον εξορθολογισμό του μηχανισμού έγκρισης εξαιρέσεων θα διευκολυνθεί το έργο των αρχών για την εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας. |

514 | Οι διευκρινίσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τους ορισμούς θα διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων για το αν δεδομένο προϊόν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη συμμόρφωσης. Η εναρμόνιση των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξασφαλίζει στους κατασκευαστές ασφάλεια δικαίου ως προς το αποδεικτικό συμμόρφωσης που θα πρέπει να προσκομίζουν στις αρχές ανά την Κοινότητα. |

515 | Η πρόταση περιλαμβάνεται στο κυλιόμενο πρόγραμμα της Επιτροπής για την επικαιροποίηση και απλούστευση του κοινοτικού κεκτημένου, καθώς και στο νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής με στοιχεία αναφοράς 2008/ENV/001. |

520 | Αναδιατύπωση κείμενης νομοθεσίας Η έγκριση της πρότασης θα έχει ως συνέπεια την αναδιατύπωση κείμενης νομοθεσίας, συγκεκριμένα της οδηγίας 2002/95/EΚ. Δεδομένου ότι το παράρτημα V, στο οποίο απαριθμούνται οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών, επικαιροποιείται τακτικά με τη διαδικασία επιτροπής, ανάλογα με την τεχνική και επιστημονική πρόοδο, το εν λόγω παράρτημα δεν συμπεριλαμβάνεται στην τρέχουσα διαδικασία συναπόφασης. |

Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος |

531 | Η πρόταση δεν περιλαμβάνει ρήτρα επανεξέτασης. Ωστόσο, η Επιτροπή θα εξετάζει ενδελεχώς την ανάγκη αναθεώρησης, ανάλογα με την έκβαση της επανεξέτασης που διενεργείται βάσει του άρθρου 138 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. |

550 | Πίνακας αντιστοιχίας Τα κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή το κείμενο των εθνικών διατάξεων μεταφοράς της οδηγίας στο οικείο δίκαιο, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. |

560 | Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Η προτεινόμενη νομοθετική πράξη αφορά θέμα του ΕΟΧ και, συνεπώς, πρέπει να τον καλύπτει. |

ê 2002/95/EΚ (προσαρμοσμένο)

2008/0240 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

(Αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής[11],

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[12],

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών[13],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, υπό το πρίσμα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 8 Νοεμβρίου 2002[14],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

ò νέο

1. (1) Η οδηγία 2002/95/EΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού[15] πρέπει να τροποποιηθεί ουσιωδώς. Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμη η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας.

ê2002/95/EΚ (προσαρμοσμένο)

(21) Οι ανομοιότητες των νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τον περιορισμό της χρήσης των επικίνδυνων ουσιών σεστα είδη ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό είναιθα ήταν δυνατόν να δημιουργήσουν εμπόδια για στο εμπόριο και να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην Κοινότητα και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να έχουν άμεσες επιπτώσεις στη σύσταση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητη η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα αυτόν, καθώς και η συμβολή στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στην περιβαλλοντικώς Ö αβλαβή ανάκτηση Õ ενδεδειγμένη αξιοποίηση και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ê 2002/95/EΚ (προσαρμοσμένο)

ð νέο

(3)(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη σύνοδό του στη Νίκαια στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2000, ð Σύμφωνα με την οδηγία 2002/95/EΚ, η Επιτροπή επανεξετάζει τις διατάξεις της προκειμένου, ειδικότερα, να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της ο εξοπλισμός που εμπίπτει σε ορισμένες κατηγορίες και να μελετηθεί η ανάγκη προσαρμογής του καταλόγου των ουσιών στην επιστημονική πρόοδο, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης που κατοχυρώθηκε με ï υιοθέτησε το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2000, για την αρχή της προφύλαξης.

(3) Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1996, σχετικά με την επανεξέταση της κοινοτικής στρατηγικής για τη διαχείριση των αποβλήτων τονίζει ότι είναι απαραίτητο να μειωθεί η περιεκτικότητα των αποβλήτων σε επικίνδυνες ουσίες και αναφέρεται στα πιθανά οφέλη από την καθιέρωση κανόνων σε όλη την Κοινότητα που θα περιορίζουν την παρουσία ανάλογων ουσιών σε ορισμένα προϊόντα και παραγωγικές διαδικασίες.

(4) Το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1988, σχετικά με ένα κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από το κάδμιο[16], καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει αμελλητί την εκπόνηση ειδικών μέτρων για το εν λόγω πρόγραμμα. Επιβάλλεται επίσης να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και θα πρέπει να εφαρμόζεται συνολική στρατηγική που να περιορίζει ιδιαίτερα τη χρήση του καδμίου και να ενθαρρύνει την έρευνα για υποκατάστατα. Το ψήφισμα τονίζει ότι η χρήση του καδμίου θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν κατάλληλες και ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις.

(4)(5) Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι τα μέτρα για τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανακύκλωση και τη διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), που καθορίζονταιόπως αναφέρονται στην οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού[17], είναι απαραίτητα προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων που συνδέονται με τα ενεχόμενααντίστοιχα βαρέα μέταλλα και τα αντίστοιχα επιβραδυντικά φλόγας. Παρά τα μέτρα αυτά, ωστόσο, σημαντικά τμήματα των ΑΗΗΕ θα εξακολουθήσουν να καταλήγουν στις συνήθεις διεξόδουςδιαδικασίες διάθεσης. Ακόμα και εάν τα ΑΗΗΕ συλλέγονταν χωριστά και υποβάλλονταν σε διεργασίεςδιαδικασίες ανακύκλωσης, το περιεχόμενό τους σε ο υδράργυρος, το κάδμιο, ο μόλυβδος, το εξασθενές χρώμιο, τα PBB και οι PBDE που περιέχουν θα αποτελούσαν πιθανώςθα ήταν δυνατό να εξακολουθήσει να αποτελεί κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον.

(5)(6) Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική και οικονομική Ö εφικτότητα Õ βιωσιμότητα, ð και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ï η υποκατάσταση των ουσιών αυτών στον είδη ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό με ασφαλή ή ασφαλέστερα υλικά είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος προκειμένου να εξασφαλισθεί σημαντική μείωση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον, οι οποίοι σχετίζονται με τις ουσίες αυτές, ώστε να επιτευχθεί το επιλεγμένοσκοπούμενο επίπεδο προστασίας στην Κοινότητα. Ο περιορισμός της χρήσης των επικίνδυνων αυτών ουσιών είναι πιθανόν να ενισχύσει τις δυνατότητες και την οικονομική αποδοτικότητα της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ και να μειώσει τον αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των εργαζομένων σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

(6)(7) Οι ουσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία έχουν ερευνηθεί και αξιολογηθεί επιστημονικά πολλές φορές και έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαφόρων μέτρων τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

(7)(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία συνυπολογίζουν τις υφιστάμενες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις και βασίζονται σε αξιολόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για να επιτευχθεί το επιλεγμένοσκοπούμενο επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν στην Κοινότητα αν δεν ληφθούν μέτρα. Τα μέτρα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να επανεξετάζονται συνεχώς και, εφόσον είναι απαραίτητο, να προσαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα.

ò νέο

(8) Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει τη γενική κοινοτική νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως είναι η οδηγία 2008/[…]/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα.

(9) Η οδηγία 2005/32/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια[18] καθιστά δυνατή τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και μπορεί να καλύπτονται και από την παρούσα οδηγία. Η οδηγία 2005/32/EΚ και τα εκτελεστικά μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει αυτής ισχύουν με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων.

ê 2002/95/EΚ (προσαρμοσμένο)

ð νέο

(10)(9) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις απαιτήσεις της ασφάλειας και της υγείας, καθώς και της ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως της οδηγίας Ö 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Õ 91/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 1991, για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες[19] ð και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους[20]. ï

ê 2002/95/EΚ (προσαρμοσμένο)

ð νέο

(11)(10)Θα Πρέπει να ληφθεί υπόψη η τεχνική ανάπτυξη των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δίχως βαρέα μέταλλα, PBDE και PBB.

(12) Αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα τα επιστημονικά στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης, θα πρέπει να εξετασθεί η απαγόρευση άλλων επικίνδυνων ουσιών και η υποκατάστασή τους με φιλικότερες προς το περιβάλλον εναλλακτικές ουσίες, οι οποίες να εξασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, ð αποδίδοντας προσοχή στη συνέπεια με άλλα κοινοτικά νομοθετήματα, ιδίως με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)[21]. Πρέπει να συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα οι πιθανές επιπτώσεις στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). ï

(13)(11) Εξαιρέσεις από την απαίτηση υποκατάστασης θα πρέπει να επιτρέπονται εφόσον η υποκατάσταση είναι αδύνατη από επιστημονική και τεχνική σκοπιά ð , συνεκτιμώντας ειδικά την κατάσταση των ΜΜΕ, ï ή εφόσον οι αρνητικές περιβαλλοντικές, υγειονομικές ð ή κοινωνικοοικονομικές ï επιπτώσεις στο περιβάλλον ή/και την υγεία λόγω της υποκατάστασης ενδέχεται να είναι σημαντικότερες των οφελών αυτής για τον άνθρωπο Ö την υγεία Õ και το περιβάλλον ð ή των κοινωνικοοικονομικών οφελών ή εφόσον δεν διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των υποκαταστάτων. ï Η υποκατάσταση των επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό θα πρέπει επίσης να επιτυγχάνεταιδιεξάγεται κατά τρόπο συμβατό με την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών τουτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ). ð Η διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά προϋποθέτει διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης (πιστότητας), σύμφωνα με τις οδηγίες 93/42/EΚ και 98/79/EΚ, η οποία μπορεί να απαιτεί την παρέμβαση κοινοποιημένου οργανισμού που ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους. Εάν ο εν λόγω κοινοποιημένος οργανισμός πιστοποιήσει ότι δεν αποδεικνύεται η ασφάλεια του δυνητικού υποκατάστατου για την προβλεπόμενη χρήση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διάγνωση in vitro ή άλλα, το γεγονός αυτό θα θεωρείται σαφής αρνητική επίπτωση από κοιννωικοοικονομική άποψη ή για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Πρέπει να επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαίρεσης εξοπλισμού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της, έστω και αν αυτή είναι προγενέστερη της πραγματικής υπαγωγής του εξοπλισμού αυτού στο πεδίο εφαρμογής. ï

ò νέο

(14) Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση ορισμένων ειδικών υλικών ή κατασκευαστικών στοιχείων πρέπει να είναι περιορισμένης κλίμακας, ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή εξάλειψη των επικίνδυνων ουσιών από τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, δεδομένου ότι η χρήση τους στις συγκεκριμένες εφαρμογές θα πάψει να είναι αναπόφευκτη.

ê 2002/95/EΚ

(15)(12) Δεδομένου ότι η επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων, η ανακαίνισή τουςανακατασκευή και η παράταση της διάρκειας ζωής τους είναι επωφελείς, χρειάζεται να υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

ò νέο

(16) Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που υπόκειται στην παρούσα οδηγία πρέπει να συνάδουν με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία και, ειδικότερα, με την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου[22]. Η εναρμόνιση των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης αναμένεται να εξασφαλίσει στους κατασκευαστές ασφάλεια δικαίου ως προς το αποδεικτικό συμμόρφωσης που θα πρέπει να προσκομίζουν στις αρχές ανά την Κοινότητα.

(17) Η σήμανση συμμόρφωσης – σήμανση CE – που ισχύει για όλα τα προϊόντα σε κοινοτικό επίπεδο, πρέπει να εφαρμόζεται και στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που υπόκειται στην παρούσα οδηγία.

(18) Οι μηχανισμοί εποπτείας της αγοράς, που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου[23], θα παράσχουν τους μηχανισμούς διασφάλισης για τον έλεγχο της τήρησης της παρούσας οδηγίας.

ò νέο

(13) Η προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των εξαιρέσεων από τις προϋποθέσεις για τη βαθμιαία εξάλειψη και απαγόρευση των επικίνδυνων ουσιών θα πρέπει να πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο μιας διαδικασίας επιτροπής.

ê 2002/95/EΚ

(19)(14) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή[24],.

ò νέο

(20) Συγκεκριμένα, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προσαρμόζει τα παραρτήματα II, III, IV, V και VI στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο και να θεσπίζει άλλα, αναγκαία εκτελεστικά μέτρα. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας 2002/95/EΚ, πρέπει να θεσπιστούν με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται από το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(21) Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν τροποποιήσεις ουσίας της προϋπάρχουσας οδηγίας. Η υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν τροποποιούνται απορρέει από την προϋπάρχουσα οδηγία.

(22) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτημα VIII, μέρος Β.

(23) Δεδομένου ότι οι στόχοι της δράσης που πρόκειται να αναληφθεί – δηλ. η επιβολή περιορισμών στη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό – είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και, επομένως, μπορούν να επιδιωχθούν αποτελεσματικότερα σε κοινοτικό επίπεδο, λόγω της κλίμακας του προβλήματος και των συνεπειών του για άλλα κοινοτικά νομοθετήματα που αφορούν την ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων και τομείς κοινού συμφέροντος, όπως η προστασία της υγείας του ανθρώπου, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού μέτρο,

ê 2002/95/EΚ (προσαρμοσμένο)

ð νέο

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Ö Αντικείμενο Õ Στόχοι

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους περιορισμούς της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και η

ð Η παρούσα οδηγία ορίζει κανόνες για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό με σκοπό τη ï συμβολή στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στην περιβαλλοντικώς Ö αβλαβή ανάκτηση Õ ορθή αξιοποίηση και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, Ηη παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που υπάγεται στις κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 10 του παραρτήματος Ι Α ð , όπως εξειδικεύονται στο παράρτημα ΙΙ ï της οδηγίας 2002/96/ΕΚ (ΑΗΗΕ) και στους λαμπτήρες πυράκτωσης και τα οικιακά φωτιστικά σώματα.

ê 2002/95/EΚ

ð νέο

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη ð των απαιτήσεων ï της κοινοτικής νομοθεσίας για την σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας και την υγείας ð και για τα χημικά προϊόντα, ειδικότερα του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006, ï καθώς και της ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων.

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται: στα ανταλλακτικά για την επισκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ούτε στην επαναχρησιμοποίηση του εν λόγω εξοπλισμού ο οποίος έχει διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2006.

α) ðστον εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας των κρατών μελών και περιλαμβάνει τα όπλα, πυρομαχικά και πολεμικό υλικό που προορίζονται για αμιγώς στρατιωτικούς σκοπούς· ï

β) ð στον εξοπλισμό ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου εξοπλισμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και ο οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω εξοπλισμού· ï

γ) ð στον εξοπλισμό που δεν προορίζεται να διατεθεί στην αγορά ως ενιαία λειτουργική ή εμπορική μονάδα. ï

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός» ή ð (εφεξής ï «ΗΗΕ»): ο εξοπλισμός του οποίου η ορθή λειτουργία εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος υπάγεται στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι Α της οδηγίας 2002/96/ΕΚ (ΑΗΗΕ) και ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος ήκαι έως 1500 V συνεχούς ρεύματος.

β) «Παραγωγός»: οποιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας σύμφωνα με την οδηγία 1997/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις[25], το οποίο:

i) κατασκευάζει και πωλεί ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό με το εταιρικό του σήμα,

ii) μεταπωλεί με το δικό του εταιρικό σήμα εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν θεωρείται «παραγωγός» εφόσον το εταιρικό σήμα του παραγωγού αναγράφεται στη συσκευή σύμφωνα με το σημείο i), ή

iii) εισάγει ή εξάγει κατ' επάγγελμα ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε ένα κράτος μέλος.

Οποιος παρέχει αποκλειστικά χρηματοδότηση στο πλαίσιο ή βάσει συμφωνίας χρηματοδότησης, δεν θεωρείται «παραγωγός», εκτός εάν ενεργεί επίσης ως παραγωγός με την έννοια των σημείων i) έως iii).

ò νέο

β) «Κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ΗΗΕ ή αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.

γ) «Διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, πλην του κατασκευαστή και του εισαγωγέα, το οποίο θέτει ΗΗΕ σε κυκλοφορία στην αγορά.

δ) «Εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, που διαθέτει ΗΗΕ τρίτης χώρας στην κοινοτική αγορά.

ε) «Κυκλοφορία στην αγορά»: κάθε προσφορά ΗΗΕ για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν.

στ) «Διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ΗΗΕ κυκλοφορεί στην κοινοτική αγορά.

ζ) «Εναρμονισμένο πρότυπο»: πρότυπο που εκδίδει ένας από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 98/34/ΕΚ με βάση αίτημα που υποβάλλει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας.

η) «Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, που έχει λάβει από κατασκευαστή γραπτή εντολή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων.

θ) «Σήμανση CE»: σήμανση με την οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στις εφαρμοστέες απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας περί εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης αυτής.

ι) «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η διαδικασία με την οποία καταδεικνύεται κατά πόσον πληρούνται οι σχετικές με τον ΗΗΕ απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

ια) «Εποπτεία της αγοράς»: οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν και τα μέτρα που εφαρμόζουν οι δημόσιες αρχές για να εξασφαλίσουν ότι ο ΗΗΕ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή άλλες προστατευόμενες πτυχές του δημόσιου συμφέροντος.

ιβ) «Ομοιογενές υλικό»: υλικό ομοιογενούς σύστασης σε όλη τη μάζα του, το οποίο είναι αδύνατον να διαχωριστεί σε διαφορετικά υλικά με μηχανικά μέσα, υπό την έννοια ότι τα υλικά δεν είναι δυνατόν, κατ’ αρχήν, να αποχωριστούν με μηχανικές διεργασίες, όπως το ξεβίδωμα, η κοπή, η σύνθλιψη, το τρόχισμα και η λείανση.

ιγ) «Ιατροτεχνολογικό προϊόν»: ιατροτεχνολογικό προϊόν κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 93/42/EΚ.

ιδ) «Ιατροτεχνολογικό προϊόν για διάγνωση in vitro»: ιατροτεχνολογικό βοήθημα που χρησιμοποιείται για διάγνωση in vitro, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 98/79/EΚ.

ιε) «Ενεργό εμφυτεύσιμο ιατροτεχνολογικό προϊόν»: κάθε ενεργό εμφυτεύσιμο ιατρικό βοήθημα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 90/385/EΟΚ.

ιστ) «Βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου»: τα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για βιομηχανική ή επαγγελματική χρήση.

ê 2002/95/EΚ (προσαρμοσμένο)

ð νέο

Άρθρο 4

Πρόληψη

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, από την 1η Ιουλίου 2006, ο νέος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Ö ο ΗΗΕ Õ που διατίθεται στην αγορά ð , συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών για την επισκευή ή την επαναχρησιμοποίησή του, ï δεν περιέχει ð τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα IV. ï μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) ή πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE). Τα εθνικά μέτρα περί περιορισμού ή απαγόρευσης της χρήσης των παραπάνω ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία πριν από την έκδοση της παρούσας οδηγίας μπορούν να διατηρηθούν έως την 1η Ιουλίου 2006.

ê 2002/95/EΚ, παράρτημα σημ. 29

ð νέο

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) ð της παρούσας οδηγίας ï, είναι ανεκτή για τα ομοιογενή υλικά η μέγιστη συγκέντρωση ð κατά βάρος ομοιογενούς υλικού που καθορίζεται στο παράρτημα IV. ï 0,1 % κατά βάρος για τον μόλυβδο, τον υδράργυρο, το εξασθενές χρώμιο, τα πολυβρωμοδιφαινύλια (ΡΒΒ) και τους πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) και 0,01 % κατά βάρος για το κάδμιο.

ò νέο

3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου που διατίθενται στην αγορά από την 1η Ιανουαρίου 2014, στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διάγνωση in vitro που διατίθενται στην αγορά από την 1η Ιανουαρίου 2016 και στα βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου που διατίθενται στην αγορά από την 1η Ιανουαρίου 2017.

4. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα ανταλλακτικά για την επισκευή ή την επαναχρησιμοποίηση:

α) ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2006,

β) ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014,

γ) ιατροτεχνολογικών προϊόντων για διάγνωση in vitro που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016,

δ) οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014,

ε) βιομηχανικών οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017,

στ) ΗΗΕ που έχει εξαιρεθεί και διατεθεί στην αγορά πριν από τη λήξη της ισχύος της εξαίρεσης αυτής.

5. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Το αργότερο το 2020, η Επιτροπή επανεξετάζει την εξαίρεση των ενεργών εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με προοπτική να προτείνει την υπαγωγή τους.

ê 2002/95/EΚ (προσαρμοσμένο)

ð νέο

26. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει γιαεφαρμόζεται στις εφαρμογές που απαριθμούνται ð στα παραρτήματα V και VI ï στο παράρτημα.

3. Βάσει προτάσεως της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν, αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα τα επιστημονικά στοιχεία, και σύμφωνα με τις αρχές της πολιτικής για τα χημικά προϊόντα που προβλέπονται στο έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, για την απαγόρευση άλλων επικίνδυνων ουσιών και την υποκατάστασή τους με εναλλακτικές ουσίες πιο φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες διασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας για τον καταναλωτή.

ò νέο

7. Εφόσον η χρήση των ουσιών, ιδίως εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, ενέχει μη αποδεκτό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών του παραρτήματος IV επανεξετάζεται με μέθοδο που βασίζεται στη διαδικασία των άρθρων 69 έως 72 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

ê 2002/95/EΚ (προσαρμοσμένο)

ð νέο

Άρθρο 5

Προσαρμογή Ö των παραρτημάτων Õ στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο

ê 2008/35/ΕΚ άρθρο 1 παρ. 1 στοιχ. α) (προσαρμοσμένο)

ð νέο

ð 1. Η Επιτροπή θεσπίζει τα ακόλουθα μέτρα για την προσαρμογή των παραρτημάτων στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο: ï

1.α) Όόλες τιςοι Ö αναγκαίες Õ τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή του παραρτήματος ð ΙΙ ï στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο για τους ακόλουθους σκοπούς εγκρίνονται:·

α) προσδιορισμός, εφόσον είναι απαραίτητο, ανώτατων τιμών συγκέντρωσης μέχρι των οποίων είναι ανεκτή η παρουσία των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, σε συγκεκριμένα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού·

β) εξαίρεση ð υπαγωγή ï υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Ö ΗΗΕ Õ από το άρθρο 4 παράγραφος 1 ð στα παραρτήματα V και VI, εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ï

- η εξάλειψη ή υποκατάστασή τους με αλλαγές στο σχεδιασμό ή με υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που δεν απαιτούν τη χρησιμοποίηση υλικών ή ουσιών που αναφέρονται Ö στο άρθρο 4 παράγραφος 1 Õ στην εν λόγω παράγραφο είναι επιστημονικώς ή τεχνικώς ανέφικτη,

- ð δεν διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των υποκαταστάτων, ï

- οι αρνητικές επιπτώσεις της υποκατάστασης για το περιβάλλον, την υγεία ή/και την ασφάλεια των καταναλωτών ð ή κοινωνικονομικές της επιπτώσεις ï ενδέχεται να είναι σημαντικότερες από τα οφέληπλεονεκτήματά της για το περιβάλλον, την υγεία ή/και την ασφάλεια των καταναλωτών ð ή/και τα κοινωνικονομικά της οφέλη· ï

γ) διεξαγωγή επανεξέτασης κάθε εξαίρεσης του παραρτήματος τουλάχιστον ανά τετραετία ή τέσσερα έτη μετά την προσθήκη ενός είδους στον κατάλογο με στόχο την εξέταση της διαγραφής υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από το Παράρτημα, εάν η εξάλειψη ή υποκατάστασή τους με αλλαγές στο σχεδιασμό ή με υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που δεν απαιτούν τη χρησιμοποίηση υλικών ή ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 είναι τεχνικώς ή επιστημονικώς δυνατή, εφόσον οι αρνητικές επιπτώσεις της υποκατάστασης για το περιβάλλον, την υγεία ή/και την ασφάλεια των καταναλωτών δεν είναι σημαντικότερες από τα πιθανά πλεονεκτήματά της για το περιβάλλον, την υγεία ή/και την ασφάλεια των καταναλωτών.

ê 2008/35/ΕΚ άρθρο 1 παρ. 1 στοιχ. β)

Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7 παράγραφος 2.

ò νέο

γ) διαγραφή υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων ΗΗΕ από τα παραρτήματα V και VI εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις του στοιχείου β).

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

2. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών, με δυνατότητα ανανέωσης της ισχύος τους. Η Επιτροπή θα αποφασίσει σε εύθετο χρόνο σχετικά με τυχόν αιτήσεις ανανέωσης που έχουν υποβληθεί 18 μήνες, το αργότερο, πριν από τη λήξη της ισχύος εξαιρέσεων.

ê 2002/95/EΚ (προσαρμοσμένο)

ð νέο

32. Πριν από την τροποποίηση του παραρτήματος ð των παραρτημάτων ï σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, διαβουλεύεται με τους παραγωγούς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τους ανακυκλωτές, τις επιχειρήσειςτους υπεύθυνους επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις ενώσεις Ö εργαζομένων Õ εργοδοτών και καταναλωτών. Οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται στην επιτροπή του άρθρου 7 παράγραφος 1. Η Επιτροπή γνωστοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει.

ð 4. Για όσο χρόνο υλικά ή κατασκευαστικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα παραρτήματα V και VI της παρούσας οδηγίας βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, οι συγκεκριμένες εφαρμογές θεωρείται ότι εξαιρούνται και από τις απαιτήσεις αδειοδότησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 58 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006. ï

ò νέο

Άρθρο 6 Εκτελεστικά μέτρα

Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για:

- τις αιτήσεις εξαίρεσης, συμπεριλαμβανομένου μορφότυπου, και το είδος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται κατά την υποβολή των αιτήσεων αυτών και οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων και, εφόσον υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις, το σχέδιο υποκατάστασης που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

- την τήρηση των μέγιστων συγκεντρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2·

- την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ασφάλειας του δικαίου για τους οικονομικούς φορείς μέχρι να εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής για την ανανέωση της ισχύος των εξαιρέσεων.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

ê 2002/95/EΚ

Άρθρο 6

Επανεξέταση

Πριν από τις 13 Φεβρουαρίου 2005, η Επιτροπή επανεξετάζει τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, προκειμένου να λάβει υπόψη, εφόσον είναι απαραίτητο, νέα επιστημονικά δεδομένα.

Ειδικότερα, η Επιτροπή υποβάλλει έως την ημερομηνία αυτή, προτάσεις για να περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ο εξοπλισμός που εμπίπτει στις κατηγορίες 8 και 9 του παραρτήματος Ι Α της οδηγίας 2002/96/ΕΚ (ΑΗΗΕ).

Η Επιτροπή μελετά επίσης την ανάγκη προσαρμογής του καταλόγου των ουσιών του άρθρου 4 παράγραφος 1, με βάση επιστημονικά δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης και υποβάλλει, κατά περίπτωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προτάσεις για τις εν λόγω προσαρμογές.

Κατά την επανεξέταση, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην επίδραση στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία άλλων επικίνδυνων ουσιών και υλικών που χρησιμοποιούνται στον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό. Η Επιτροπή εξετάζει τη βιωσιμότητα της υποκατάστασης των εν λόγω ουσιών και υλικών και, εάν κρίνει σκόπιμο, υποβάλλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για επέκταση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 4.

ò νέο

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1. Kατά τη διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά, oι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι αυτά είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4.

2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον απαιτούμενο τεχνικό φάκελο και διεκπεραιώνουν τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής που καθορίζεται στην ενότητα Α της απόφασης αριθ. 768/2008/EΚ ή αναθέτουν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής.

Εφόσον αποδειχθεί με την εν λόγω διαδικασία η συμμόρφωση του ΗΗΕ με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, οι κατασκευαστές συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και θέτουν τη σήμανση CE.

3. Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης EK επί δεκαετία από τη διάθεση του ΗΗΗ στην αγορά.

4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται διαδικασίες που διατηρούν τη συμμόρφωση της σειριακής παραγωγής. Λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αλλαγές στο σχεδιασμό ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, καθώς και οι μεταβολές των εναρμονισμένων προτύπων ή των τεχνικών προδιαγραφών με βάση τα οποία δηλώνεται η συμμόρφωση ΗΗΕ.

5. Για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω της επικινδυνότητας ενός προϊόντος, οι κατασκευαστές διεξάγουν δοκιμές με δειγματοληψία στον ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες, διατηρούν, εάν είναι αναγκαίο, αρχείο με τις καταγγελίες, τον μη συμμορφούμενο ΗΗΕ και τις ανακλήσεις προϊόντων και τηρούν ενήμερους τους διανομείς σχετικά με την παρακολούθηση αυτή.

6. Οι κατασκευαστές μεριμνούν ώστε ο οικείος ΗΗΕ να φέρει αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίησή του ή, στις περιπτώσεις που δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή το είδος του, να αναγράφονται τα απαιτούμενα στοιχεία στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον ΗΗΕ.

7. Οι κατασκευαστές αναγράφουν το όνομα, την κατατεθειμένη εμπορική επωνυμία ή το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους στον ΗΗΕ ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον ΗΗΕ. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα και μόνο σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή.

8. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ΗΗΕ που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία περί εναρμόνισης λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του ΗΕΕ, να τον αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, εφόσον ο ΗΗΕ ενέχει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία έχουν θέσει σε κυκλοφορία τον ΗΗΕ, παραθέτοντας λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που ενδεχομένως έλαβαν.

9. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρμοδίων εθνικών αρχών, οι κατασκευαστές τους παρέχουν όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ΗΗΕ, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, στις ενέργειες που ενδεχομένως χρειάζονται ώστε να εκλείψουν οι κίνδυνοι από τον ΗΗΕ που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 8 Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι

1. Οι κατασκευαστές μπορούν να διορίζουν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο με γραπτή εντολή.

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 7 παράγραφος 1 και η κατάρτιση του τεχνικού φακέλου δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

2. Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι εκτελούν τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία λαμβάνουν από τον κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής:

α) να διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης EK και τoν τεχνικό φάκελο στη διάθεση των εθνικών εποπτικών αρχών επί δεκαετία·

β) κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρμοδίων εθνικών αρχών, να τους παρέχουν όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ΗΗΕ·

γ) να συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, στις ενέργειες που ενδεχομένως χρειάζονται ώστε να εκλείψουν οι κίνδυνοι από τον ΗΗΕ που καλύπτει η εντολή του.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων

1. Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην κοινοτική αγορά μόνο συμμορφούμενα προϊόντα.

2. Πριν διαθέσουν ΗΗΕ στην αγορά, οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διεκπεραιώσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι ο ΗΗΕ φέρει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 7 παράγραφοι 5 και 6.

Εφόσον εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ΗΗΕ δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 4, δεν διαθέτει τον ΗΗΕ στην αγορά πριν εξασφαλίσει τη συμμόρφωσή του. Πέραν τούτου, εφόσον ο ΗΗΕ ενέχει κίνδυνο, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

3. Οι εισαγωγείς αναγράφουν το όνομα, την κατατεθειμένη εμπορική επωνυμία ή το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους στον ΗΗΕ ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον ΗΗΕ.

4. Οι εισαγωγείς μεριμνούν ώστε, ενόσω είναι υπεύθυνοι για τον ΗΗΕ, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του άρθρου 4.

5. Για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, όταν κρίνεται σκόπιμο σε σχέση με τους κινδύνους που ενέχει ο ΗΗΕ, οι εισαγωγείς διεξάγουν δοκιμές με δειγματοληψία στον ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες, διατηρούν, εάν είναι αναγκαίο, αρχείο με τις καταγγελίες, τον μη συμμορφούμενο ΗΗΕ και τις αποσύρσεις ΗΗΕ και τηρούν ενήμερους τους διανομείς σχετικά με την παρακολούθηση αυτή.

6. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ΗΗΕ που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του ΗΕΕ, να τον αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, εφόσον ο ΗΗΕ ενέχει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία έχουν θέσει σε κυκλοφορία τον ΗΗΕ, παραθέτοντας λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που ενδεχομένως έλαβαν.

7. Οι εισαγωγείς διατηρούν επί δεκαετία αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης EK στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς και μεριμνούν ώστε ο τεχνικός φάκελος να μπορεί να τεθεί στη διάθεση των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός τους.

8. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρμοδίων εθνικών αρχών, οι εισαγωγείς τους παρέχουν όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ΗΗΕ, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, στις ενέργειες που ενδεχομένως χρειάζονται ώστε να εκλείψουν οι κίνδυνοι από τον ΗΗΕ που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 10 Υποχρεώσεις των διανομέων

1. Όταν οι διανομείς θέτουν ΗΗΕ σε κυκλοφορία στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή όσον αφορά τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

2. Πριν θέσουν ΗΗΕ σε κυκλοφορία στην αγορά, οι διανομείς επαληθεύουν ότι ο ΗΗΕ φέρει τη σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να κυκλοφορήσει ο ΗΗΕ, και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 7 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 9 παράγραφος 3.

Εφόσον διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ΗΗΕ δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 4, δεν θέτει τον ΗΗΕ σε κυκλοφορία στην αγορά πριν εξασφαλίσει τη συμμόρφωσή του. Πέραν τούτου, εφόσον ο ΗΗΕ ενέχει κίνδυνο, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

3. Οι διανομείς μεριμνούν ώστε, ενόσω είναι υπεύθυνοι για τον ΗΗΕ, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του άρθρου 4.

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ΗΗΕ που έχουν θέσει σε κυκλοφορία στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία εξασφαλίζουν τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων ώστε ο ΗΗΕ να συμμορφωθεί, να αποσυρθεί ή να ανακληθεί, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, εφόσον ο ΗΗΕ ενέχει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία έχουν θέσει σε κυκλοφορία τον ΗΗΕ, παραθέτοντας λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που ενδεχομένως έλαβαν.

5. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των αρμοδίων εθνικών αρχών, οι διανομείς τους παρέχουν όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ΗΗΕ. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, στις ενέργειες που ενδεχομένως χρειάζονται ώστε να εκλείψουν οι κίνδυνοι από τον ΗΗΕ που έχουν θέσει σε κυκλοφορία στην αγορά.

Άρθρο 11

Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών ισχύουν για τους εισαγωγείς και τους διανομείς

Ο εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και υπέχει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή που απορρέουν από το άρθρο 7, εφόσον διαθέτει ΗΗΕ στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί ΗΗΕ που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που ενδέχεται να θίξει τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

Άρθρο 12

Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων

Επί μία δεκαετία, εάν τους ζητηθεί, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν στις αρχές εποπτείας της αγοράς την ταυτότητα:

α) κάθε οικονομικού φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει ΗΗΕ,

β) κάθε οικονομικού φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει ΗΗΕ.

Άρθρο 13

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

1. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ βεβαιώνει ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι απαιτήσεις του άρθρου 4.

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ έχει τη δομή του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VII, περιλαμβάνει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο ίδιο παράρτημα και επικαιροπειείται.

3. Με τη σύνταξη της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος.

Άρθρο 14

Γενικές αρχές της σήμανσης CE

Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Άρθρο 15

Κανόνες και όροι τοποθέτησης της σήμανσης CE

1. Η σήμανση CE τίθεται στον ΗΗΕ ή στην πινακίδα με τα στοιχεία του, κατά τρόπο ώστε να είναι εμφανής, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη. Σε περίπτωση που το είδος του ΗΗΕ δεν το επιτρέπει ή δεν το δικαιολογεί, η σήμανση CE τίθεται στη συσκευασία του και στα συνοδευτικά έγγραφα, εφόσον τα προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

2. Η σήμανση CE τίθεται πριν διατεθεί ο ΗΗΕ στην αγορά και επιτρέπεται να συνοδεύεται από εικονόγραμμα ή άλλο σήμα που υποδεικνύει ειδικό κίνδυνο ή ειδική χρήση.

3. Τη σήμανση CE ακολουθεί ο αναγνωριστικός αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού, εφόσον ο οργανισμός αυτός παρεμβαίνει στο στάδιο ελέγχου της παραγωγής.

Ο αναγνωριστικός αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού τίθεται είτε από τον ίδιο είτε, υπό τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του τελευταίου.

4. Τα κράτη μέλη αξιοποιούν υφιστάμενους μηχανισμούς για να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση CE και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση ανάρμοστης χρήσης της σήμανσης. Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως ποινικών κυρώσεων για σοβαρές παραβάσεις. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι ανάλογες με τη σοβαρότητα της παράβασης και να αποτρέπουν αποτελεσματικά την ανάρμοστη χρήση.

Άρθρο 16

Τεκμήριο συμμόρφωσης

Τα κράτη μέλη τεκμαίρουν ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που φέρει τη σήμανση CE συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία.

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει υποβληθεί σε δοκιμές και μετρήσεις σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που καλύπτονται από τα πρότυπα αυτά.

ò νέο

Άρθρο 17

Εποπτεία της αγοράς και έλεγχος του ΗΗΕ που εισέρχεται στην κοινοτική αγορά

Τα κράτη μέλη εποπτεύουν την αγορά σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

ê 2008/35/ΕΚ άρθρο 1 παρ. 2 (προσαρμοσμένο)

Άρθρο 187

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, Ö 2006/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, Õ περί των στερεών αποβλήτων[26].

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

ê 2002/95/EΚ (προσαρμοσμένο)

Άρθρο 198

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Ö Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων οι οποίες έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις σχετικές διατάξεις στην Επιτροπή, το αργότερο έως την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 12, και της γνωστοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους. Õ

Άρθρο 209

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από τις 13 Αυγούστου 2004. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

⎢ .

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο στις [18 μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης], τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την […].

ê 2002/95/EΚ (προσαρμοσμένο)

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιλαμβάνουν αναφοράαναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τηνπαρόμοια αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη Ö Ο τρόπος αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη Õ.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο όλων των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που Ö των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες Õ θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

⎢ .

Άρθρο 21

Κατάργηση

Η οδηγία 2002/95/EΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις πράξεις που εμφαίνονται στο παράρτημα VIII μέρος A, καταργείται από την επομένη της ημερομηνίας που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα VIII μέρος B.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΧ.

ê 2002/95/EΚ (προσαρμοσμένο)

ð νέο

Άρθρο 2210

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την Ö εικοστή Õ ημέρα Ö από Õ της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Άρθρο 2311

Ö Αποδέκτες Õ Παραλήπτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

ò νέο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που καλύπτει η παρούσα οδηγία

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές

2. Μικρές οικιακές συσκευές

3. Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών

4. Καταναλωτικά είδη

5. Είδη φωτισμού

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων)7. Παιχνίδια και εξοπλισμός αναψυχής και αθλητισμού

8. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών

10. Αυτόματοι διανομείς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Δεσμευτικός κατάλογος προϊόντων που εμπίπτουν στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι:

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται

Πλυντήρια ρούχων

Στεγνωτήρια ρούχων

Πλυντήρια πιάτων

Μεγάλες οικιακές συσκευές χρησιμοποιούμενες για ψύξη, διατήρηση και αποθήκευση τροφίμων, όπως:

Μεγάλες συσκευές ψύξης, ψυγεία, καταψύκτες

Μεγάλες οικιακές συσκευές χρησιμοποιούμενες για μαγείρεμα και άλλες επεξεργασίες τροφίμων, όπως:

Συσκευές μαγειρικής, ηλεκτρικές κουζίνες, ηλεκτρικές εστίες

Φούρνοι μικροκυμάτων

Μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για θέρμανση χώρων, κρεβατιών, καθισμάτων, όπως:

Ηλεκτρικές θερμάστρες, ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ)

Είδη εξοπλισμού αερισμού, απαγωγής αερίων και κλιματισμού, όπως

Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες

Κλιματιστικά

2. Μικρές οικιακές συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται

Συσκευές καθαρισμού, όπως ηλεκτρικές σκούπες, σκούπες χαλιών

Συσκευές χρησιμοποιούμενες για ράψιμο, πλέξιμο, ύφανση και άλλες κλωστοϋφαντουργικές εργασίες

Ηλεκτρικά σίδερα και άλλες συσκευές για σιδέρωμα, καλάνδρισμα και, γενικά, για τη φροντίδα του ιματισμού

Φρυγανιέρες

Συσκευές τηγανίσματος (φριτέζες)

Μύλοι, καφετιέρες και συσκευές ανοίγματος ή σφραγίσματος περιεκτών ή συσκευασιών

Ηλεκτρικά μαχαίρια

Συσκευές για κόψιμο και στέγνωμα μαλλιών, βούρτσισμα δοντιών, ξύρισμα, μασάζ και άλλες συσκευές περιποίησης του σώματος

Ρολόγια κάθε είδους και εξοπλισμός μέτρησης, ένδειξης ή καταγραφής του χρόνου

Ζυγοί

3. Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών, στον οποίο περιλαμβάνονται

Προϊόντα και εξοπλισμός για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση και διαβίβαση πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα, όπως: Συστήματα κεντρικής επεξεργασίας δεδομένων (μεγάλοι υπολογιστές/mainframe, μεσαίοι υπολογιστές/minicomputer, μονάδες εκτύπωσης) και προσωπικών υπολογιστών (προσωπικοί υπολογιστές, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών μονάδων επεξεργασίας/CPU, των ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων, φορητοί υπολογιστές, συμπεριλαμβανομένων των CPU, των ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων, υπολογιστές τσέπης/notebook, υπολογιστές χειρός/notepad, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές γραφομηχανές, αριθμομηχανές τσέπης και επιτραπέζιες)

Προϊόντα και εξοπλισμός για την τηλεπικοινωνιακή μετάδοση ήχου, εικόνων και άλλων πληροφοριών, όπως τερματικά και συστήματα χρηστών, συσκευές τηλεομοιοτυπίας (φαξ), τηλέτυπα, τηλέφωνα, καρτοτηλέφωνα, ασύρματα τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, αυτόματοι τηλεφωνητές

4. Καταναλωτικά είδη, στα οποία περιλαμβάνονται προϊόντα και εξοπλισμός για την εγγραφή ή αναπαραγωγή ήχου ή εικόνων, συμπεριλαμβανομένης της διανομής ήχου και εικόνας με σήματα ή άλλες τεχνολογίες πλην των τηλεπικοινωνιακών, όπως ραδιοφωνικοί δέκτες, τηλεοπτικοί δέκτες, συσκευές μαγνητοσκόπησης (βιντεοκάμερες), συσκευές αναπαραγωγής βίντεο, συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας, ενισχυτές ήχου, μουσικά όργανα (εκτός από το εκκλησιαστικό όργανο)

5. Είδη φωτισμού, στα οποία συμπεριλαμβάνονται

Φωτιστικά σώματα και εξοπλισμός διάχυσης ή ρύθμισης του φωτός, όπως φωτιστικά για λαμπτήρες φθορισμού, ευθύγραμμους λαμπτήρες φθορισμού, συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων ατμών νατρίου υψηλής πίεσης και των λαμπτήρων αλογονιδίων μετάλλων, λαμπτήρες ατμών νατρίου χαμηλής πίεσης

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων)

Τρυπάνια

Πριόνια

Ραπτομηχανές

Εξοπλισμός για τόρνευση, άλεση, λείανση, τρόχισμα, πριόνισμα, κοπή, διάτμηση, διάτρηση, διάνοιξη οπών, διατρύπηση, πτύχωση, κάμψη και άλλες ανάλογες επεξεργασίες ξύλου, μετάλλων και άλλων υλικών

Εργαλεία για σύνδεση με ήλους, βίδες ή καρφιά και την αφαίρεσή τους και για ανάλογες χρήσεις

Εργαλεία για αυτογενή και ετερογενή συγκόλληση και για ανάλογες χρήσεις

Εξοπλισμός ψεκασμού, επάλειψης, διασποράς ή άλλης επεξεργασίας με υγρές ή αέριες ουσίες με άλλα μέσα

Εργαλεία χλοοκοπτικά ή άλλων κηπουρικών εργασιών

7. Παιχνίδια και εξοπλισμός αναψυχής και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνονται

Ηλεκτρικά τραίνα ή αυτοκινητοδρόμια

Φορητές κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών

Βιντεοπαιχνίδια

Υπολογιστές για ποδηλασία, αυτοκαταδύσεις, τρέξιμο, κωπηλασία κ.λπ.

Αθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία

Κερματομηχανές (slot machines)

8. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

– Ηλεκτρικός εξοπλισμός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ

– Ηλεκτρικός εξοπλισμός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 98/79/ΕΟΚ

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, στα οποία περιλαμβάνονται

Ανιχνευτές καπνού

Συσκευές θερμορύθμισης

Θερμοστάτες

Συσκευές μέτρησης, ζύγισης ή ρύθμισης για οικιακή ή εργαστηριακή χρήση

Βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου

10. Αυτόματοι διανομείς, στους οποίους περιλαμβάνονται όλες οι συσκευές που διανέμουν αυτόματα κάθε είδους προϊόντα, όπως αυτόματοι διανομείς θερμών ποτών, αυτόματοι διανομείς θερμών ή ψυχρών φιαλών ή μεταλλικών δοχείων, αυτόματοι διανομείς στερεών προϊόντων, αυτόματοι διανομείς μετρητών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Ουσίες αναφερόμενες στο άρθρο 4 παράγραφος 7

1. Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCDD)

2. Φθαλικό δις(2-αιθυλεξύλιο) (DEHP)

3. Φθαλικό βενζυλοβουτύλιο (BBP)

4. Φθαλικό διβουτύλιο (DBP)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Απαγορευμένες ουσίες, αναφερόμενες στο άρθρο 4 παράγραφος 7, και μέγιστη ανεκτή συγκέντρωση κατά βάρος ομοιογενούς υλικού

Μόλυβδος (0,1%)

Υδράργυρος (0,1%)

Κάδμιο (0,01%)

Εξασθενές χρώμιο (0,1%)

Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) (0,1%)

Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) (0,1%)

ê 2005/717/ΕΚ άρθρο μόνο και παράρτημα σημ. 1 (προσαρμοσμένο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Εφαρμογές Ö οι οποίες εξαιρούνται από την απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 4 παράγραφος 1 Õ μολύβδου, υδραργύρου, εξασθενούς χρωμίου, πολυβρωμοδιφαινυλίων (PBB) ή πολυβρωμο-διφαινυλαιθέρων (PBDE) που εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1

ê 2002/95/EΚ (προσαρμοσμένο)

1. Υδράργυρος σε συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού μικρών διαστάσεων, εφόσον δεν υπερβαίνει τα 5 mg ανά λαμπτήρα.

2. Υδράργυρος σε ευθύγραμμουςευθείς λαμπτήρες φθορισμού γενικής χρήσηςεφαρμογών, εφόσον δεν υπερβαίνει Ö τις ακόλουθες ποσότητες Õ:

ο αλογονοφωσφορικός | 10 mg |

ο τριφωσφορικός, σε κοινούς λαμπτήρες Ö συνήθους διάρκειας ζωής Õ | 5 mg |

ο τριφωσφορικός, σε λαμπτήρες με μεγάλη διάρκεια ζωής | 8 mg. |

3. Υδράργυρος σε ευθύγραμμουςευθείς λαμπτήρες φθορισμού ειδικών εφαρμογών.

4. Υδράργυρος σε άλλους λαμπτήρες που δεν κατονομάζονται ρητώς στο παρόν παράρτημα.

5. Μόλυβδος στο γυαλί καθοδικών λυχνιών, ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων και Ö λυχνιών Õ λαμπτήρων φθορισμού.

6. Μόλυβδος ως συστατικό κράματος χάλυβα με περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,35 % κατά βάρος, κράματος αλουμινίου με περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,4 % κατά βάρος και κράματος χαλκού με περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 4 % κατά βάρος.

ê 2005/747/ΕΚ άρθρο 1 και παράρτημα σημ. 1 (προσαρμοσμένο)

- 7. -Μόλυβδος Ö σε συγκολλητικά κράματα Õ για κολλήσεις τύπου υψηλού σημείου τήξεως (δηλαδή κράματα μολύβδου με περιεκτικότητα σε με βάση το μόλυβδο που περιέχουν 85 % ή περισσότερο μόλυβδο κατά βάρος),

- -μόλυβδος Ö σε συγκολλητικά κράματα Õ για κολλήσεις για εξυπηρετητές (διακομιστές), συστήματα αποθήκευσης και συστήματα αποθήκευσης με συστοιχίες, εξοπλισμό υποδομής δικτύων για μεταγωγή, σηματοδοσία, διαβίβαση, καθώς και διαχείριση δικτύου για τηλεπικοινωνίες,

- -μόλυβδος σε ηλεκτρονικά κεραμικά μέρη (π.χ. πιεζοηλεκτρονικές διατάξεις).

ê 2005/747/ΕΚ άρθρο 1 και παράρτημα σημ. 2 (προσαρμοσμένο)

8. Κάδμιο και οι ενώσεις του σε ηλεκτρικές επαφές και Ö επιμεταλλώσεις Õ επιστρώσεις με κάδμιο, εκτός των εφαρμογών που έχουν απαγορευθεί δυνάμει της οδηγίας 91/338/ΕΟΚ[27] για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί περιορισμών εμπορίας και χρήσεως ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων[28].

ê 2002/95/EΚ

9. Εξασθενές χρώμιο ως αντιδιαβρωτικό του ψυκτικού συστήματος από ανθρακούχο χάλυβα στα ψυγεία απορρόφησης.

ê 2005/717/EΚ άρθρο μόνο και παράρτημα σημ. 2, απόφαση του ΔΕΚ (συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-14/06 και C-295/06) (προσαρμοσμένο)

9α. Το δεκαπολυβρωμοδιφαινύλιο σε εφαρμογές πολυμερών.

ê 2005/717/ΕΚ άρθρο μόνο και παράρτημα σημ. 3 (προσαρμοσμένο)

109β. Ö Μόλυβδος σε Õ έδρανα και έμβολα από μόλυβδο/ορείχαλκο.

ê 2002/95/EΚ (προσαρμοσμένο)

10. Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, η Επιτροπή εξετάζει τις εφαρμογές που αφορούν:

- το δεκα-BDE,

- τον υδράργυρο σε ευθείς λαμπτήρες φθορισμού ειδικών εφαρμογών,

- το μόλυβδο για κολλήσεις για διακομιστές, συστήματα αποθήκευσης και συστήματα αποθήκευσης με συστοιχίες, εξοπλισμό υποδομής δικτύων, για μεταγωγή, σηματοδότηση, διαβίβαση, καθώς και διαχείριση δικτύου για τηλεπικοινωνίες (προκειμένου να καθοριστεί συγκεκριμένο χρονικό όριο για αυτή την εξαίρεση), και

- τους λαμπτήρες πυράκτωσης,

κατά προτεραιότητα, προκειμένου να αποφασίσει, το ταχύτερο δυνατόν, αν πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως τα είδη αυτά.

ê 2005/747/ΕΚ άρθρο 1 και παράρτημα σημ. 3 (προσαρμοσμένο)

11. Μόλυβδος που χρησιμοποιείται σε Ö συμμορφούμενα Õ συμβατά συστήματα συζευκτήρα ακροδεκτών.

12. Μόλυβδος ως υλικό επίστρωσης για τον δακτύλιο c του δομοστοιχείου θερμικής αγωγιμότητας (TCM).

13. Μόλυβδος και κάδμιο σε οπτικό γυαλί και γυαλί φίλτρων.

14. Μόλυβδος Ö σε συγκολλητικά κράματα Õ για κολλήσεις αποτελούμενα από περισσότερα των δύο στοιχείων για σύνδεση μεταξύ των ακροδεκτών και Ö του πακέτου Õ της δέσμης των μικροεπεξεργαστών, με περιεκτικότητα σε μόλυβδο περιεχόμενο μολύβδου άνω του 80 % και κάτω του 85 % κατά βάρος.

15. Μόλυβδος Ö σε συγκολλητικά κράματα Õ για κολλήσεις με σκοπό την ολοκλήρωση εκμεταλλεύσιμης ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ μήτρας και φορέα ημιαγωγού σε μονολιθικά (Flip Chip) ολοκληρωμένα κυκλώματα.

ê 2006/310/ΕΚ άρθρο 1 και παράρτημα (προσαρμοσμένο)

16. Μόλυβδος σε ευθύγραμμουςευθείς λαμπτήρες πυράκτωσης με περίβλημα επικαλυμμένο με Ö πυριτική ένωση Õ πυρίτιο.

17. Αλογονούχος μόλυβδος ως παράγων ακτινοβόλησης σε λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης (HID) που χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικές εφαρμογές της Ö φωτογραφικής αναπαραγωγής Õ αναπαραγωγραφίας.

18. Μόλυβδος ως ενεργοποιητής στη φθορίζουσα σκόνη (περιεκτικότητα σε μόλυβδο 1 % μόλυβδος κατά βάρος ή μικρότερη) σε λαμπτήρων εκκένωσης, εφόσον χρησιμοποιούνται ως Ö λάμπες σολάριουμ που Õ για ηλιοθεραπεία και περιέχουν φωσφορίζουσες ουσίες όπως η BSP (BaSi2O5:Pb), καθώς και στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται ως λαμπτήρες ειδικών εφαρμογών που περιέχουν φωσφορίζουσες ουσίες όπως η SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb]στους ειδικούς λαμπτήρες των οργάνων αναπαραγωγραφικής Ö για αναπαραγωγή με Õ εκτύπωσης diazo, στη λιθογραφία, σετις παγίδες εντόμων, φωτοχημικές Ö διεργασίες και διεργασίες στερεοποίησης Õ και θεραπευτικές διαδικασίες.

19. Μόλυβδος με τη μορφή PbBiSn-Hg και PbInSn-Hg σε ειδικές συστάσεις ως κύριο αμάλγαμα και με τη μορφή PbSn-Hg ως επικουρικό αμάλγαμα σε πολύ συμπαγείς λίαν συνεπτυγμένους λαμπτήρες εξοικονόμησης της ενέργειας (ESL).

20. Οξείδιο μολύβδου σε γυαλί που χρησιμοποιείται για τη Ö συνένωση Õ δέσμευση των εμπρόσθιων και των οπίσθιων υποστρωμάτων σε επίπεδους λαμπτήρες φθορισμού που χρησιμοποιούνται σε οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD).

ê 2006/691/ΕΚ άρθρο 1 και παράρτημα (προσαρμοσμένο)

21. Μόλυβδος και κάδμιο σε τυπογραφικές μελάνες για τη σμάλτωση βοριοπυριτικού γυαλιού.

22. Μόλυβδος ως πρόσμειξη σε περιστροφείς Faraday RIG (με γρανάτη σπανίων γαιών-σιδήρου) για συστήματα επικοινωνίας με οπτικές ίνες.

23. Μόλυβδος σε φινιρίσματα κατασκευαστικών στοιχείων λεπτού (μικρού) βήματος 0,65 mm κατ’ ανώτατο όριο, πλην των Ö συζευκτήρων Õ συνδέσμων, μολύβδινων πλαισίων με πλαίσια NiFe-μολύβδου με βήμα το πολύ ίσο προς 0,65 mm και μόλυβδος σε φινιρίσματα κατασκευαστικών στοιχείων λεπτού βήματος 0,65 mm κατ’ ανώτατο όριο, πλην των Ö συζευκτήρων Õ συνδέσμων, με βήμα το πολύ ίσο προς 0,65 mm με πλαίσια χαλκού-μολύβδου.

24. Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα Ö για ετερογενή συγκόλληση Õ σε μηχανικά κατεργασμένες διαμπερείς δισκοειδείς και επίπεδες συστοιχίες Ö διάτρητων Õ κεραμικών πολυστρωματικών πυκνωτών πολλαπλών στρωμάτων.

25. Οξείδιο του μολύβδου σε οθόνες πλάσματος (PDP) και οθόνες SED (απεικόνισης μεδια επιφανειακής αγωγιμότητας προκαλούμενης από εκπομπήπομπούς ηλεκτρονίων) χρησιμοποιούμενο σε δομικά στοιχεία, ιδίως στο πρόσθιο και στο οπίσθιο γυάλινο διηλεκτρικό στρώμα, στο ηλεκτρόδιο αρτηρίας, στη μαύρη λωρίδα, στο ηλεκτρόδιο διεύθυνσης, στα πλευρά φράγματος, Ö στο στεγανωτικό υαλότριμμα και δακτύλιο υαλοτρίμματος Õ στις τριμματικές συγκολλήσεις και στον δακτύλιο τριμματικής συγκόλλησης, καθώς και στις εκτυπωτικές πάστεςαλοιφές.

26. Οξείδιο του μολύβδου στο γυάλινο περίβλημα των λαμπτήρων ιώδους-μελανού φωτός (BLB).

27. Κράματα μολύβδου ως συγκολλητικά Ö κράματα Õ για μορφοτροπείς που χρησιμοποιούνται σε μεγάφωνα υψηλής ισχύος (που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν πολλές ώρες σε στάθμη επίπεδο ακουστικής ισχύος 125 dB SPL και άνω).

ê 2006/692/ΕΚ άρθρο 1 (προσαρμοσμένο)

28. Εξασθενές χρώμιο σε αντιδιαβρωτικά επιχρίσματα άβαφων μεταλλικών ελασμάτων και μεταλλικών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται για προστασία από τη διάβρωση και τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές σε εξοπλισμό της κατηγορίας "3. Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών" της οδηγίας 2002/96/ΕΚ. Η εξαίρεση ισχύει μέχρι την 1η Ιουλίου 2007.

ê 2006/690/ΕΚ άρθρο 1 (προσαρμοσμένο)

29. Μόλυβδος σε Ö κρύσταλλα, Õ υαλοκρυστάλλων όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι (κατηγορίες 1, 2, 3 και 4) της οδηγίας 69/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου[29].

ê 2005/618/ΕΚ άρθρο 1 (προσαρμοσμένο)

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), είναι ανεκτή για τα ομοιογενή υλικά μέγιστη συγκέντρωση 0,1 % κατά βάρος για τον μόλυβδο, τον υδράργυρο, το εξασθενές χρώμιο, τα πολυβρωμοδιφαινύλια (ΡΒΒ) και τους πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) και 0,01 % κατά βάρος για το κάδμιο.

ê 2008/385/ΕΚ άρθρο 1 και παράρτημα (προσαρμοσμένο)

30. Κράματα καδμίου ως ηλεκτρικοί/μηχανικοί σύνδεσμοι συγκόλλησης των ηλεκτρικών αγωγών οι οποίοιπου είναι τοποθετημένοι απευθείας στο φωνητικό πηνίο των μορφοτροπέων που χρησιμοποιούνται στα μεγάφωνα υψηλής ισχύος με στάθμες ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 100 dB (A).

31. Μόλυβδος σε συγκολλητικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε επίπεδους λαμπτήρες φθορισμού δίχως υδράργυρο (που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, σε οθόνες υγρών κρυστάλλων, διακοσμητικά φωτιστικά υψηλού σχεδιασμού ή σε βιομηχανικές εφαρμογές φωτισμού).

32. Οξείδια μολύβδου σε Ö στεγανωτικό υαλότριμμα Õ τρίμμα συγκόλλησης για παράθυρα Ö πηγών Õ σωλήνων λέιζερ με αργού και κρυπτού.

ò νέο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Εφαρμογές οι οποίες εξαιρούνται από την απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 4 παράγραφος 1, όσον αφορά τις κατηγορίες 8 και 9

Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ή ανιχνεύει ιονίζουσες ακτινοβολίες

1 Μόλυβδος, κάδμιο και υδράργυρος σε ανιχνευτές ιονίζουσας ακτινοβολίας

2 Μολύβδινα έδρανα λυχνιών ακτίνων Χ

3 Μόλυβδος σε συσκευές ενίσχυσης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας: πλάκα μικροδιαύλων και τριχοειδής πλάκα

4 Μόλυβδος σε υαλότριμμα λυχνιών ακτίνων Χ και ενισχυτών εικόνας και μόλυβδος σε συνδετικό υαλότριμμα για τη συναρμολόγηση πηγών λέιζερ αερίου και για σωλήνες κενού που μετατρέπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε ηλεκτρόνια

5 Μόλυβδος για θωράκιση από ιονίζουσα ακτινοβολία

6 Μόλυβδος σε δοκίμια ακτίνων Χ

7 Κρύσταλλοι στεατικού μολύβδου για περίθλαση ακτίνων Χ

8 Πηγή ραδιενεργών ισοτόπων καδμίου για φορητά φασματόμετρα φθορισμού ακτίνων Χ

Αισθητήρες, ανιχνευτές και ηλεκτρόδια (επιπλέον του σημείου 1)

1α Μόλυβδος και κάδμιο σε εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων, καθώς και στο γυαλί των ηλεκτροδίων μέτρησης του pH

1β Μολύβδινα ηλεκτρόδια ανόδου σε ηλεκτροχημικούς αισθητήρες οξυγόνου

1γ Μόλυβδος, κάδμιο και υδράργυρος σε ανιχνευτές υπεριώδους φωτός

1δ Υδράργυρος σε ηλεκτρόδια αναφοράς: χλωριούχος υδράργυρος χαμηλής περιεκτικότητας σε χλώριο, θειικός υδράργυρος και οξείδιο του υδραργύρου

Λοιπές εφαρμογές

9 Κάδμιο σε πηγές λέιζερ ηλίου-καδμίου

10 Μόλυβδος και κάδμιο σε λυχνίες φασματοσκοπίας ατομικής απορρόφησης

11 Κράματα μολύβδου ως υπεραγωγοί και αγωγοί θερμότητας στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI)

12 Μόλυβδος και κάδμιο σε μεταλλικές συνδέσεις με υπεραγωγά υλικά σε ανιχνευτές MRI και SQUID (υπεραγωγός κβαντική παρεμβολή)

13 Μόλυβδος σε αντίβαρα

14 Μόλυβδος σε μονοκρυσταλλικά πιεζοηλεκτρικά υλικά για μορφοτροπείς υπερήχων

15 Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για συνδέσεις με μορφοτροπείς υπερήχων

16 Υδράργυρος σε γέφυρες μέτρησης χωρητικότητας και απωλειών με πολύ μεγάλη ακρίβεια και σε υψίσυχνους διακόπτες και ηλεκτρονόμους ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται σε όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, εφόσον δεν υπερβαίνει τα 20 mg υδραργύρου ανά διακόπτη ή ηλεκτρονόμο

17 Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα χρησιμοποιούμενα σε φορητούς απινιδωτές για επείγοντα περιστατικά

18 Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα χρησιμοποιούμενα σε υψηλής απόδοσης δομοστοιχεία απεικόνισης υπερύθρου που προορίζονται για ανίχνευση σε μήκος κύματος 8-14 µm

19 Μόλυβδος σε οθόνες υγρών κρυστάλλων σε πλακίδιο πυριτίου (LCoS)

20 Κάδμιο σε φίλτρα μέτρησης ακτίνων Χ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

1. Αριθ. … (αποκλειστικό στοιχείο ταυτοποίησης του ΗΗΕ):

2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του:

3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή (ή του υπευθύνου για την εγκατάσταση):

4. Αντικείμενο της δήλωσης (ταυτοποίηση του ΗΗΕ που καθιστά δυνατή την ιχνηλασιμότητα· αν ενδείκνυται, μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφία):

5. Το ανωτέρω περιγραφόμενο αντικείμενο της δήλωσης είναι σύμφωνο με την οδηγία … σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

6. Κατά περίπτωση, μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν ή των προδιαγραφών με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:

7. Κατά περίπτωση, ο κοινοποιημένος οργανισμός ... (όνομα, αριθμός)… διενέργησε … (περιγραφή της παρέμβασης) … και εξέδωσε το πιστοποιητικό: …

8. Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος: …………………………………

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

(όνομα, θέση) (υπογραφή):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Μέρος Α

Καταργούμενη οδηγία με τις διαδοχικές τροποποιήσεις της

(αναφερόμενες στο άρθρο 12)

Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου | (ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19) |

Απόφαση 2005/618/ΕΚ της Επιτροπής | (ΕΕ L 214 της 19.8.2005, σ. 65) |

Απόφαση 2005/717/ΕΚ της Επιτροπής | (ΕΕ L 271 της 15.10.2005, σ. 219) |

Απόφαση 2005/747/ΕΚ της Επιτροπής | (ΕΕ L 280 της 25.10.2005, σ. 18) |

Απόφαση 2006/310/ΕΚ της Επιτροπής | (ΕΕ L 115 της 28.4.2006, σ. 38) |

Απόφαση 2006/690/ΕΚ της Επιτροπής | (ΕΕ L 283 της 14.10.2006, σ. 47) |

Απόφαση 2006/691/ΕΚ της Επιτροπής | (ΕΕ L 283 της 14.10.2006, σ. 48) |

Απόφαση 2006/692/ΕΚ της Επιτροπής | (ΕΕ L 283 της 14.10.2006, σ. 50) |

Οδηγία 2008/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου | (ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 67) |

Απόφαση 2008/385/ΕΚ της Επιτροπής | (ΕΕ L 136 της 24.5.2008, σ. 9) |

Μέρος Β

Κατάλογος των προθεσμιών μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

(αναφερόμενες στο άρθρο 13)

Οδηγία | Προθεσμία μεταφοράς |

2002/95/EΚ | 12 Αυγούστου 2004 |

2008/35/EΚ | - |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Πίνακας αντιστοιχίας

Οδηγία 2002/95/EΚ | Παρούσα οδηγία |

Άρθρο 1 | Άρθρο 1 |

Άρθρο 2 παράγραφος 1 | Άρθρο 2 παράγραφος 1 |

Άρθρο 2 παράγραφος 2 | Άρθρο 2 παράγραφος 2 |

Άρθρο 2 παράγραφος 3 | Άρθρο 2 παράγραφος 3, εισαγωγική φράση |

- | Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) |

Άρθρο 3 στοιχείο α) | Άρθρο 3 στοιχείο α) |

Άρθρο 3 στοιχείο β) | - |

- | Άρθρο 3 στοιχεία β) έως ιε) |

Άρθρο 4 παράγραφος 1 | Άρθρο 4 παράγραφος 1 |

- | Άρθρο 4 παράγραφοι 3 έως 6 |

Άρθρο 4 παράγραφος 2 | Άρθρο 4 παράγραφος 7 |

Άρθρο 4 παράγραφος 3 | - |

- | Άρθρο 4 παράγραφος 8 |

- | Άρθρο 5 παράγραφος 1, εισαγωγική φράση |

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση | Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) |

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) | - |

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) | Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) εισαγωγική φράση και πρώτη και τρίτη περίπτωση |

- | Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεύτερη περίπτωση |

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) | - |

Άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο | - |

Άρθρο 5 παράγραφος 2 | Άρθρο 5 παράγραφος 2 |

- | Άρθρο 5 παράγραφος 3 |

Άρθρο 6 | - |

- | Άρθρα 6 έως 17 |

Άρθρο 7 | Άρθρο 18 |

Άρθρο 8 | Άρθρο 19 |

Άρθρο 9 | Άρθρο 20 |

- | Άρθρο 21 |

Άρθρο 10 | Άρθρο 22 |

Άρθρο 11 | Άρθρο 23 |

- | Παραρτήματα Ι έως IV |

Παράρτημα, σημεία 1 έως 28 | Παράρτημα V, σημεία 1 έως 28 |

Παράρτημα, σημείο 29 πρώτο εδάφιο | Παράρτημα V, σημείο 29 πρώτο εδάφιο |

Παράρτημα, σημείο 29 δεύτερο εδάφιο | Άρθρο 4 παράγραφος 2 |

Παράρτημα, σημεία 30 έως 32 | Παράρτημα, σημεία 30 έως 32 |

- | Παραρτήματα VI έως IX |

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

Οδηγία σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που καταργεί την οδηγία 2002/95/EΚ

2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Κεφάλαιο και άρθρο:

Ποσό εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό για το εξεταζόμενο έτος:

3. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

(x Η πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις.

( Η πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στις δαπάνες αλλά έχει τις ακόλουθες δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα:

(εκατ. ευρώ με 1 δεκαδικό ψηφίο)

Γραμμή προϋπολογισμού | Έσοδα[30] | Περίοδος 12 μηνών που αρχίζει στις ηη/μμ/εεεε | [Έτος ν] |

Άρθρο … | Επίπτωση στους ιδίους πόρους |

Άρθρο … | Επίπτωση στους ιδίους πόρους |

Κατάσταση μετά τη δράση |

[ν+1] | [ν+2] | [ν+3] | [ν+4] | [ν+5] |

Άρθρο … |

Άρθρο … |

4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

5. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

[1] Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82) και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30)

[2] ΕΕ L 396 της 30.12. 2006, σ. 1

[3] ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 29

[4] Η τελική έκθεση είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/era_study_final_report.pdf

[5] Η τελική έκθεση είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/enterprise/environment/reports_studies/index.htm

[6] ΕΕ L 271 της 15.10.2005, σ. 48

[7] Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-14/06 και C-295/06. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση δεν πληρούσε τα κριτήρια έγκρισης εξαιρέσεων (άρθρο 5). Πρώτον, η απόφαση δεν βασίστηκε στην «τεχνική ή επιστημονική πρόοδο», δεδομένου ότι το σχέδιο πορισμάτων της εκτίμησης κινδύνου, που χρησιμοποιήθηκε για την αιτιολόγηση της εξαίρεσης, χρονολογούνταν από το 2002 και τα πορίσματα δεν είχαν μεταβληθεί από τότε. Δεύτερον, η Επιτροπή δεν εκτίμησε αν υπάρχουν υποκατάστατα και ποιες επιπτώσεις έχουν σε σύγκριση με τον Deca-BDE· τρίτον, η εξαίρεση ήταν υπερβολικά ευρεία.

[8] ΕΕ C 131 της 29.5.2008, σ. 7

[9] ΕΕ L 99 της 7.4.2006, σ. 3

[10] Βλ. Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σ. 99.

[11] ΕΕ C Ö της , σ. Õ 365 E της 19.12.2000, σ. 195 και ΕΕ C 240 E της 28.8.2001, σ. 303.

[12] ΕΕ C Ö της , σ Õ 116 της 20.4.2001, σ. 38.

[13] ΕΕ C Ö της , σ. Õ 148 της 18.5.2001, σ. 1.

[14] Ö ΕΕ C της , σ. Õ Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2001 (ΕΕ C 34 E της 7.2.2002, σ. 109), κοινή θέση του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2001 (ΕΕ C 90 E της 16.4.2002, σ. 12) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2002 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2002 και απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002.

[15] ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19

[16] ΕΕ C 30 της 4.2.1988, σ. 1.

[17] Βλέπε σελίδα 24 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

[18] ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 29-58

[19] 7 ΕΕ L Ö 266 της 26.9.2006, σ. 1. Õ 78 της 26.3.1991, σ. 38· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/101/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 1 της 5.1.1999, σ. 1).

[20] ΕΕ L 229 της 30.4.2004, σ. 5, που τροποποιεί την οδηγία 79/117/ΕΟΚ.

[21] ΕΕ L 396 της 30.12. 2006, σ. 1–849

[22] ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82-128

[23] ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30-47

[24] ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23

[25] ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19· οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/65/ΕΚ (ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 16).

[26] ΕΕ L Ö 114 της 27.4.2006, σ. 9 Õ 194 της 25.7.1975, σ. 39· Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

[27] ΕΕ L 186 της 12.7.1991, σ. 59

[28] ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201.

[29] ΕΕ L 326 της 29.12.1969, σ. 36. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 2003.

[30] Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (γεωργικές εισφορές, εισφορές ζάχαρης, δασμοί), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση των εξόδων είσπραξης, που ανέρχονται σε ποσοστό 25%.

Top