EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0643

Πρόταση Κανονισμου του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν

/* COM/2008/0643 τελικό */

52008PC0643

Πρόταση Κανονισμου του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν /* COM/2008/0643 τελικό */


[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 15.10.2008

COM(2008) 643 τελικό

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πλαίσιο της πρότασης |

110 | Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης H συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Καζακστάν προβλέπει ότι το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των μερών. |

120 | Γενικό πλαίσιο Τα υφιστάμενα αυτόνομα μέτρα λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2008. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση στις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τη σύναψη νέας συμφωνίας. Επομένως, έως ότου συναφθεί νέα συμφωνία ή προσχωρήσει το Καζακστάν στον ΠΟΕ, πρέπει να ληφθούν αυτόνομα μέτρα για τον καθορισμό ποσοστώσεων από 1ης Ιανουαρίου 2009. |

130 | Ισχύουσες διατάξεις στον τομέα που καλύπτει η πρόταση Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1531/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 337 της 21.12.2006, σ. 2) |

141 | Συνοχή με τις άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης Άνευ αντικειμένου. |

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκτίμηση αντικτυπου |

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη |

219 | Ζητήθηκε η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών για σχετική πρόταση. Ο παρών κανονισμός παρατείνει ένα σύστημα που ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. |

Συγκέντρωση και χρήση εμπειρογνωμοσύνης |

229 | Δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη. |

230 | Εκτίμηση αντικτύπου Άνευ αντικειμένου |

Νομικά στοιχεία της πρότασης |

305 | Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόμενης δράσης Ο παρών κανονισμός του Συμβουλίου ορίζει ποσοτικά όρια από την 1η Ιανουαρίου και θα ισχύει έως την έναρξη ισχύος της νέας συμφωνίας. |

310 | Νομική βάση Άρθρο 133 της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΚ. |

329 | Αρχή της επικουρικότητας Η πρόταση υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας. Κατά συνέπεια, δεν εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας. |

Αρχή της αναλογικότητας |

331 | Η πρόταση συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας, για τον ακόλουθο λόγο ή λόγους: Οι εισαγωγές των προϊόντων χάλυβα που καλύπτει ο παρών κανονισμός υπόκεινται σε ποσόστωση και σε άδεια εισαγωγής. Οι εισαγωγείς της ΕΕ υποβάλλουν αίτηση για την αναγκαία άδεια εισαγωγής στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Η αρμόδια αρχή ελέγχει τη συμβατότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο αιτών και εξετάζει ηλεκτρονικά με τη βοήθεια κεντρικής βάσης δεδομένων αν οι ζητούμενες ποσότητες είναι διαθέσιμες και στη συνέχεια εκδίδει την άδεια εισαγωγής. Ο μηχανισμός εφαρμογής είναι σχεδιασμένος κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον αριθμό των παρεμβαινόντων μερών. Επομένως το σύστημα είναι μάλλον εύχρηστο, με πολύ περιορισμένα επίπεδα και χωρίς ανάμειξη των υπηρεσιών της Επιτροπής. |

332 | Έχουν συναφθεί διεθνείς συμφωνίες με τον ίδιο στόχο και τους ίδιους κανόνες λειτουργίας εδώ και πολλά χρόνια. Επειδή κανένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν έχει ζητήσει τροποποιήσεις, μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο ότι οι επιχειρήσεις και οι εθνικές διοικήσεις μάλλον αντιμετωπίζουν το σύστημα ως λογικά εύχρηστο. |

Επιλογή μέσων |

341 | Προτεινόμενες πράξεις: κανονισμός. |

342 | Άλλα μέσα δεν προσφέρονται για τον(τους) ακόλουθο(ους) λόγο(ους): Είναι ο μόνος τρόπος για να καθοριστούν ποσοτικά όρια. |

Δημοσιονομικές επιπτώσεις |

409 | Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό. |

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 17 παράγραφος 1 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν[1], αφετέρου, προβλέπει ότι το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα διέπεται από ειδική συμφωνία για ποσοτικές ρυθμίσεις.

(2) Η διμερής συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν για το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα[2] , που υπογράφηκε στις 19 Ιουλίου 2005, έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006. Το 2007 και το 2008, τα αυτόνομα μέτρα που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1870/2006[3] του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1531/2007[4] του Συμβουλίου αντίστοιχα ρύθμιζαν το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καζακστάν.

(3) Εν αναμονή της υπογραφής και της έναρξης ισχύος νέας συμφωνίας ή της προσχώρησης του Καζακστάν στον ΠΟΕ, κρίνεται αναγκαίος ο καθορισμός ποσοτικών ορίων για το έτος 2009.

(4) Δεδομένου ότι ως επί το πλείστον εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στον καθορισμό των ποσοτικών ορίων για τα έτη 2007 και 2008, είναι σκόπιμο να καθοριστούν ποσοτικά όρια για το έτος 2009 στο ίδιο επίπεδο με εκείνο των ετών 2007 και 2008.

(5) Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν τα μέσα για τη διαχείριση αυτού του καθεστώτος στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά τρόπο που να διευκολύνει την εφαρμογή της νέας συμφωνίας με όσο το δυνατό παρόμοιες διατάξεις.

(6) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ο έλεγχος της καταγωγής των εν λόγω προϊόντων και η θέσπιση κατάλληλων μεθόδων διοικητικής συνεργασίας για τον σκοπό αυτό.

(7) Τα προϊόντα που τίθενται σε ελεύθερη ζώνη ή εισάγονται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, προσωρινής εισαγωγής ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής) δεν θα πρέπει να καταλογίζονται στα όρια που καθορίζονται για τα εν λόγω προϊόντα.

(8) Η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού απαιτεί την έκδοση υποχρεωτικής κοινοτικής άδειας εισαγωγής για την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων στην Κοινότητα.

(9) Για να εξασφαλιστεί η μη υπέρβαση των εν λόγω ποσοτικών ορίων, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί διαδικασία διαχείρισης, βάσει της οποίας οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δεν θα εκδίδουν άδειες εισαγωγής προτού λάβουν επιβεβαίωση από την Επιτροπή ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες εντός του εκάστοτε ποσοτικού ορίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009 στις εισαγωγές στην Κοινότητα των προϊόντων χάλυβα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, καταγωγής Δημοκρατίας του Καζακστάν. Σε περίπτωση έναρξης ισχύος συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καζακστάν για το εμπόριο των εν λόγω προϊόντων χάλυβα ή προσχώρησης του Καζακστάν στον ΠΟΕ, ο παρών κανονισμός παύει να ισχύει από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος ή την ημερομηνία της προσχώρησης αντίστοιχα.

2. Τα προϊόντα χάλυβα κατατάσσονται σε ομάδες προϊόντων, όπως ορίζει το παράρτημα Ι.

3. Η κατάταξη των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι βασίζεται στη συνδυασμένη ονοματολογία (ΣΟ) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου[5].

4. Η καταγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες στην Κοινότητα κανόνες.

Άρθρο 2

1. Η εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων χάλυβα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι καταγωγής Δημοκρατίας του Καζακστάν υπόκειται στα ποσοτικά όρια που θεσπίζονται στο παράρτημα V. Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα των προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι καταγωγής Δημοκρατίας του Καζακστάν υπόκειται στην υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, και άδειας εισαγωγής που εκδίδουν οι αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.

2. Για να διασφαλιστεί ότι οι ποσότητες για τις οποίες εκδίδονται άδειες εισαγωγής δεν υπερβαίνουν σε καμία στιγμή τα συνολικά ποσοτικά όρια για κάθε ομάδα προϊόντων, οι αρμόδιες αρχές που απαριθμούνται στο παράρτημα IV εκδίδουν άδεια εισαγωγής μόνον αφού λάβουν από την Επιτροπή τη διαβεβαίωση ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες εντός των ποσοτικών ορίων για την αντίστοιχη ομάδα προϊόντων χάλυβα στην προμηθεύτρια χώρα, για τις οποίες ο εισαγωγέας ή οι εισαγωγείς υπέβαλαν αίτηση στις εν λόγω αρχές.

3. Οι επιτρεπόμενες εισαγωγές καταλογίζονται στο αντίστοιχο ποσοτικό όριο που καθορίζεται στο παράρτημα V. Η αποστολή των προϊόντων θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε κατά την ημερομηνία φόρτωσής τους στο μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή.

Άρθρο 3

1. Τα ποσοτικά όρια που αναφέρονται στο παράρτημα V δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που τίθενται σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη ή που εισάγονται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, προσωρινής εισαγωγής ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής).

2. Σε περίπτωση που τα προϊόντα της παραγράφου 1 τίθενται εν συνεχεία σε ελεύθερη κυκλοφορία, είτε στην αρχική τους κατάσταση είτε ύστερα από κατεργασία ή μεταποίηση, εφαρμόζεται το άρθρο 2 παράγραφος 2 και τα προϊόντα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία καταλογίζονται στο αντίστοιχο ποσοτικό όριο που καθορίζεται στο παράρτημα V.

Άρθρο 4

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, πριν εκδώσουν άδειες εισαγωγής, κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες των αιτήσεων των αδειών εισαγωγής, συνοδευόμενες από το πρωτότυπο των αδειών εξαγωγής, που τους έχουν περιέλθει. Κατόπιν η Επιτροπή γνωστοποιεί, με βάση τη χρονολογική σειρά παραλαβής των κοινοποιήσεων των κρατών μελών (σειρά προτεραιότητας), αν το αιτούμενο ποσό ή τα αιτούμενα ποσά είναι διαθέσιμα προς εισαγωγή.

2. Οι αιτήσεις που περιλαμβάνονται στις κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή είναι έγκυρες αν δηλώνουν σαφώς για κάθε περίπτωση τη χώρα εξαγωγής, το συγκεκριμένο κωδικό προϊόντων, τις ποσότητες που πρόκειται να εισαχθούν, τον αριθμό της άδειας εξαγωγής, το έτος ποσόστωσης καθώς και το κράτος μέλος στο οποίο προβλέπεται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία τα προϊόντα.

3. Κατά το δυνατόν, η Επιτροπή επιβεβαιώνει στις αρχές το πλήρες ποσό που αναγράφεται στις αιτήσεις οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί για κάθε ομάδα προϊόντων.

4. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή, αμέσως μόλις ενημερωθούν, τυχόν ποσότητες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας εισαγωγής. Οι μη χρησιμοποιηθείσες αυτές ποσότητες μεταφέρονται αυτόματα στις εναπομένουσες ποσότητες του συνολικού κοινοτικού ποσοτικού ορίου για κάθε ομάδα προϊόντων.

5. Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 έως 4 κοινοποιήσεις διαβιβάζονται ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου δικτύου που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, εκτός εάν, για επιτακτικούς τεχνικούς λόγους, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν προσωρινά άλλα μέσα επικοινωνίας.

6. Οι άδειες εισαγωγής ή τα ισοδύναμα έγγραφα εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 16.

7. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε ακύρωση αδειών εισαγωγής ή ισοδύναμων εγγράφων που έχουν ήδη εκδοθεί, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αντίστοιχες άδειες εξαγωγής έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας του Καζακστάν. Ωστόσο, εάν η Επιτροπή ή οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους έχουν ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας του Καζακστάν για την ανάκληση ή την ακύρωση μιας άδειας εξαγωγής αφού τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν εισαχθεί στην Κοινότητα, οι ποσότητες αυτές καταλογίζονται στο αντίστοιχο ποσοτικό όριο που καθορίζεται στο παράρτημα V.

Άρθρο 5

1. Στην περίπτωση που η Επιτροπή έχει ενδείξεις ότι τα προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, καταγωγής Δημοκρατίας του Καζακστάν, έχουν εισαχθεί στην Κοινότητα με τη μέθοδο της μεταφόρτωσης, αλλαγής διαδρομής ή με άλλο τρόπο που αποτελεί καταστρατήγηση των ποσοτικών ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 2 και ότι είναι αναγκαίο να γίνουν προσαρμογές, ζητεί την έναρξη διαβουλεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την αναγκαία προσαρμογή των αντίστοιχων ποσοτικών ορίων.

2. Μέχρι την τελική έκβαση των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τη Δημοκρατία του Καζακστάν να λάβει τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να γίνουν οι προσαρμογές των ποσοτικών ορίων που έχουν συμφωνηθεί μετά από αυτές τις διαβουλεύσεις.

3. Εάν η Κοινότητα και η Δημοκρατία του Καζακστάν δεν καταλήξουν σε ικανοποιητική λύση και εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία περί καταστρατήγησης, η τελευταία αφαιρεί από τα ποσοτικά όρια ισοδύναμη ποσότητα προϊόντων καταγωγής Δημοκρατίας του Καζακστάν.

Άρθρο 6

1. Απαιτείται η έκδοση (από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας του Καζακστάν) άδειας εξαγωγής για όλες τις αποστολές προϊόντων χάλυβα που υπόκεινται στα ποσοτικά όρια που καθορίζονται στο παράρτημα V μέχρι του επιπέδου των εν λόγω ορίων.

2. Το πρωτότυπο της άδειας εξαγωγής πρέπει να προσκομίζεται από τον εισαγωγέα, για την έκδοση της άδειας εισαγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 12.

Άρθρο 7

1. Η άδεια εξαγωγής για ποσοτικά όρια είναι σύμφωνη προς το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ και βεβαιώνει, μεταξύ άλλων, ότι η ποσότητα των εν λόγω προϊόντων έχει καταλογισθεί στο ποσοτικό όριο που προβλέπεται για την αντίστοιχη ομάδα προϊόντων.

2. Κάθε άδεια εξαγωγής καλύπτει μία μόνο από τις ομάδες προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 8

Οι εξαγωγές καταλογίζονται στα αντίστοιχα ποσοτικά όρια που καθορίζονται στο παράρτημα V και έχουν αποσταλεί κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3.

Άρθρο 9

1. Η άδεια εξαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 6 μπορεί να περιλαμβάνει συμπληρωματικά αντίγραφα τα οποία πρέπει να φέρουν τη σχετική ένδειξη. Η άδεια εξαγωγής και τα αντίγραφά της καθώς και το πιστοποιητικό καταγωγής και τα αντίγραφά του συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα.

2. Εάν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συμπληρώνονται με το χέρι, οι καταχωρίσεις πρέπει να γίνονται με μελάνη και με κεφαλαία γράμματα.

3. Οι άδειες εξαγωγής ή τα ισοδύναμα έγγραφα έχουν διαστάσεις 210 x 297 mm. Το χαρτί που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι λευκό χαρτί γραφής, εμπλουτισμένο με κόλλα, χωρίς μηχανικό πολτό και βάρους τουλάχιστον 25 g/m². Φέρει και στις δύο όψεις έντυπη κυματοειδή διάταξη γραμμών, η οποία καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα.

4. Οι αρμόδιες κοινοτικές αρχές αναγνωρίζουν μόνον την ισχύ του πρωτοτύπου για τις εισαγωγές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

5. Κάθε άδεια εξαγωγής ή ισοδύναμο έγγραφο φέρει τυποποιημένο αύξοντα αριθμό, έντυπο ή όχι, με τον οποίο είναι δυνατή η αναγνώρισή του.

6. Ο αριθμός αυτός απαρτίζεται από τα παρακάτω στοιχεία:

- δύο γράμματα για τη χώρα εξαγωγής ως εξής:KZ = Δημοκρατία του Καζακστάν·

- δύο γράμματα που προσδιορίζουν το κράτος μέλος του προβλεπόμενου προορισμού, ως εξής:

BE = Bέλγιο

BG = Bουλγαρία

CZ = Τσεχική Δημοκρατία

DK = Δανία

DE = Γερμανία

EE = Eσθονία

GR = Ελλάδα

ES = Ισπανία

FR = Γαλλία

IE = Iρλανδία

IT = Iταλία

CY = Κύπρος

LV = Λεττονία

LT = Λιθουανία

LU = Λουξεμβούργο

HU = Ουγγαρία

MT = Mάλτα

NL = Κάτω Χώρες

AT = Aυστρία

PL = Πολωνία

PT = Πορτογαλία

RO = Ρουμανία

SI = Σλοβενία

SK = Σλοβακία

FI = Φινλανδία

SE = Σουηδία

GB = Ηνωμένο Βασίλειο,

- μονοψήφιο αριθμό που προσδιορίζει το έτος ποσόστωσης και που αντιστοιχεί στο τελευταίο ψηφίο του εν λόγω έτους, π.χ. «9» για το 2009·

- διψήφιο αριθμό που προσδιορίζει την υπηρεσία έκδοσης της άδειας στη χώρα εξαγωγής·

- πενταψήφιο αύξοντα αριθμό, από το 00001 έως το 99999, ο οποίος αποδίδεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος προορισμού.

Άρθρο 10

Η άδεια εξαγωγής μπορεί να εκδοθεί μετά την αποστολή των προϊόντων στα οποία αναφέρεται. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να φέρει την ένδειξη «issued retrospectively», δηλαδή ότι έχει εκδοθεί αναδρομικά.

Άρθρο 11

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής άδειας εξαγωγής, ο εξαγωγέας δύναται να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές που εξέδωσαν το έγγραφο να του χορηγήσουν αντίγραφο βάσει των εγγράφων εξαγωγής που βρίσκονται στην κατοχή του.

Το αντίγραφο άδειας που εκδίδεται κατ’ αυτόν τον τρόπο φέρει την ένδειξη «duplicate». Το αντίγραφο φέρει την ημερομηνία του πρωτοτύπου της άδειας εξαγωγής.

Άρθρο 12

1. Εφόσον η Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 4, επιβεβαιώσει ότι η αιτούμενη ποσότητα είναι διαθέσιμη εντός του σχετικού ποσοτικού ορίου, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εκδίδουν άδεια εισαγωγής το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την προσκόμιση από τον εισαγωγέα του πρωτοτύπου της αντίστοιχης άδειας εξαγωγής. Η εν λόγω προσκόμιση πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο στις 31 Μαρτίου του έτους που ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο απεστάλησαν τα προϊόντα που καλύπτει η άδεια. Οι άδειες εισαγωγής εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους ανεξάρτητα από το κράτος μέλος που αναφέρεται στην άδεια εξαγωγής, εφόσον η Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 4, επιβεβαιώσει ότι η αιτούμενη ποσότητα είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο του σχετικού ποσοτικού ορίου.

2. Οι άδειες εισαγωγής ισχύουν επί τετράμηνο από την ημερομηνία έκδοσής τους. Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης του εισαγωγέα, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της άδειας για επιπλέον χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες.

3. Οι άδειες εισαγωγής συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ και ισχύουν σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

4. Η διασάφηση ή η αίτηση που υποβάλλει ο εισαγωγέας για να λάβει άδεια εισαγωγής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση του εξαγωγέα·

β) το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση του εισαγωγέα·

γ) την ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων και τον κωδικό ή τους κωδικούς Taric·

δ) τη χώρα καταγωγής των εμπορευμάτων·

ε) τη χώρα αποστολής·

στ) την κατάλληλη ομάδα προϊόντων και την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων·

ζ) το καθαρό βάρος για κάθε κλάση Taric·

η) την αξία cif των προϊόντων στα κοινοτικά σύνορα ανά κλάση Taric·

θ) κατά πόσον πρόκειται για προϊόντα δεύτερης διαλογής ή κατώτερης σε σχέση με τα πρότυπα ποιότητας·

ι) ενδεχομένως, τις ημερομηνίες πληρωμής και παράδοσης και αντίγραφο της φορτωτικής και της σύμβασης αγοράς·

ια) την ημερομηνία και τον αριθμό της άδειας εξαγωγής·

ιβ) κάθε εσωτερικό κωδικό που χρησιμοποιείται για διοικητικούς σκοπούς·

ιγ) την ημερομηνία και την υπογραφή του εισαγωγέα.

5. Οι εισαγωγείς δεν υποχρεούνται να εισάγουν με μία και μόνη αποστολή τη συνολική ποσότητα που καλύπτει η άδεια εισαγωγής.

Άρθρο 13

Η ισχύς των αδειών εισαγωγής που εκδίδονται από τις αρχές των κρατών μελών εξαρτάται από την ισχύ των αδειών εξαγωγής και τις ποσότητες που αναφέρονται στις άδειες εξαγωγής που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας του Καζακστάν και βάσει των οποίων έχουν εκδοθεί οι άδειες εισαγωγής.

Άρθρο 14

Οι άδειες εισαγωγής ή τα ισοδύναμα έγγραφα εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2, και χωρίς να γίνεται διάκριση έναντι οποιουδήποτε εισαγωγέα στην Κοινότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του στην Κοινότητα, με την επιφύλαξη της τήρησης των λοιπών όρων που απαιτούνται από τους ισχύοντες κανόνες.

Άρθρο 15

1. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συνολικές ποσότητες που καλύπτονται από τις άδειες εξαγωγής που εκδίδει η Δημοκρατία του Καζακστάν για συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων υπερβαίνουν τα ποσοτικά όρια που έχουν καθοριστεί για την εν λόγω ομάδα προϊόντων, οι αρμόδιες αρχές έκδοσης στα κράτη μέλη ενημερώνονται αμέσως ώστε να αναστείλουν την περαιτέρω έκδοση αδειών εισαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, αρχίζουν αμέσως διαβουλεύσεις με την Επιτροπή.

2. Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους αρνούνται να εκδώσουν άδειες εισαγωγής για προϊόντα καταγωγής Δημοκρατίας του Καζακστάν τα οποία δεν καλύπτονται από άδειες εξαγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 έως 11.

Άρθρο 16

1. Τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την έκδοση των αδειών εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 12 είναι σύμφωνα προς το υπόδειγμα άδειας εισαγωγής του παραρτήματος ΙΙΙ.

2. Τα έντυπα της άδειας εισαγωγής και τα σχετικά αποσπάσματα συντάσσονται σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα εκδίδεται για τον αιτούντα και φέρει την ένδειξη «αντίγραφο κατόχου» και τον αριθμό 1 το δε άλλο παραμένει στην αρχή που εκδίδει την άδεια και φέρει την ένδειξη «αντίγραφο για την εκδίδουσα αρχή» και τον αριθμό 2. Για διοικητικούς λόγους, οι αρμόδιες αρχές είναι δυνατόν να προσθέτουν συμπληρωματικά αντίγραφα στο έντυπο 2.

3. Τα έντυπα εκτυπώνονται σε λευκό χαρτί χωρίς μηχανικό πολτό, κολλαρισμένο για γραφή και βάρους μεταξύ 55 και 65 g/m². Οι διαστάσεις τους είναι 210 x 297 mm· το δακτυλογραφικό διάστιχο 4,24 mm (ένα έκτο της ίντσας)· Η διάταξη των εντύπων τηρείται αυστηρά. Οι δύο όψεις του αντιτύπου αριθ. 1, που είναι η καθαυτή άδεια, φέρουν έντυπη κόκκινη κυματοειδή διάταξη γραμμών, η οποία καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα.

4. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να προβούν στην εκτύπωση των εντύπων. Τα έντυπα μπορούν επίσης να εκτυπώνονται από τυπογραφεία τα οποία έχουν λάβει την έγκριση του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένα. Στην τελευταία περίπτωση, κάθε έντυπο φέρει μνεία της σχετικής έγκρισης. Σε κάθε έντυπο αναγράφονται το όνομα και η διεύθυνση του τυπογράφου ή σήμα με το οποίο είναι δυνατή η αναγνώρισή του.

5. Κατά την έκδοση των αδειών εισαγωγής ή αποσπασμάτων, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους δίνουν στις άδειες εισαγωγής ή τα αποσπάσματα αριθμό έκδοσης. Ο αριθμός της άδειας εισαγωγής διαβιβάζεται στην Επιτροπή ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου δικτύου που έχει συγκροτηθεί δυνάμει του άρθρου 4.

6. Οι άδειες και τα αποσπάσματα συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο εκδίδονται.

7. Στη θέση αριθ. 10 οι αρμόδιες αρχές εγγράφουν την αντίστοιχη ομάδα προϊόντων χάλυβα.

8. Τα σήματα των φορέων έκδοσης και των καταλογιζουσών αρχών τίθενται με σφραγίδα. Εντούτοις, αντί σφραγίδας της εκδίδουσας αρχής είναι δυνατή η αποτύπωση με συνδυασμό διάτρητων γραμμάτων ή αριθμητικών ψηφίων ή η εκτύπωση επί της αδείας. Για την καταχώριση της χορηγούμενης ποσότητας, οι εκδίδουσες αρχές εφαρμόζουν κάθε μέθοδο κατά της παραποίησης έτσι ώστε να είναι αδύνατη η παρεμβολή αριθμητικών ψηφίων ή άλλων στοιχείων.

9. Στην οπίσθια όψη του αντιγράφου αριθ. 1 και του αντιγράφου αριθ. 2 υπάρχει θέση όπου είναι δυνατή η αναγραφή ποσοτήτων είτε από τις τελωνειακές αρχές κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής είτε από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές κατά την έκδοση αποσπάσματος. Στην περίπτωση που ο χώρος στην άδεια ή σε απόσπασμά της που προορίζεται για καταλογισμό είναι ανεπαρκής, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προσθέτουν μία ή περισσότερες επιπλέον σελίδες με θέσεις καταχώρισης αντίστοιχες προς εκείνες της οπίσθιας όψης του αντιγράφου αριθ. 1 και του αντιγράφου αριθ. 2 της άδειας ή του αποσπάσματος. Οι καταλογίζουσες αρχές επιθέτουν τη σφραγίδα τους κατά τρόπο ώστε η μισή να τίθεται επί της αδείας ή του αποσπάσματος και η άλλη μισή στην πρόσθετη σελίδα. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία πρόσθετες σελίδες, τοποθετείται εκ νέου σφραγίδα με ανάλογο τρόπο μεταξύ δύο διαδοχικών σελίδων.

10. Οι εκδιδόμενες άδειες εισαγωγής και τα αποσπάσματά τους καθώς και οι καταχωρίσεις και οι θεωρήσεις των αρχών ενός κράτους μέλους παράγουν σε καθένα από τα λοιπά κράτη μέλη τις ίδιες έννομες συνέπειες με εκείνες που παράγουν τα εκδιδόμενα έγγραφα και οι καταχωρίσεις ή θεωρήσεις που θέτουν οι αρχές των εν λόγω κρατών μελών.

11. Εφόσον είναι απαραίτητο, οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών μπορούν να ζητούν τη μετάφραση του περιεχομένου των αδειών ή των αποσπασμάτων στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες τους.

Άρθρο 17

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

[…]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

SA Πλατέα προϊόντα έλασης |

SA1. Ρόλοι | SA2. Χοντρές λαμαρίνες | SA3. Άλλα πλατέα προϊόντα έλασης |

7208 10 00 00 | 7208 40 00 10 | 7208 40 00 90 | 7210 49 00 10 | 7212 50 40 11 |

7208 25 00 00 | 7208 51 20 00 | 7208 53 90 00 | 7210 50 00 10 | 7212 50 61 11 |

7208 26 00 00 | 7208 51 91 00 | 7208 54 00 00 | 7210 61 00 10 | 7212 50 69 11 |

7208 27 00 00 | 7208 51 98 00 | 7210 69 00 10 | 7212 50 90 13 |

7208 36 00 00 | 7208 52 91 00 | 7208 90 80 10 | 7210 70 10 10 | 7212 60 00 11 |

7208 37 00 10 | 7208 52 10 00 | 7210 70 80 10 | 7212 60 00 91 |

7208 37 00 90 | 7208 52 99 00 | 7209 15 00 00 | 7210 90 30 10 | 7219 21 10 00 |

7208 38 00 10 | 7208 53 10 00 | 7210 90 40 10 | 7219 21 90 00 |

7208 38 00 90 | 7211 13 00 00 | 7209 16 10 00 | 7210 90 80 91 | 7219 22 10 00 |

7208 39 00 10 | 7211 14 00 90 | 7219 22 90 00 |

7208 39 00 90 | 7209 16 90 00 | 7211 19 00 90 | 7219 23 00 00 |

7211 14 00 10 | 7209 17 10 00 | 7211 23 20 10 | 7219 24 00 00 |

7211 19 00 10 | 7209 17 90 00 | 7211 23 30 10 | 7219 31 00 00 |

7219 11 00 00 | 7209 18 10 00 | 7211 23 30 91 | 7219 32 10 00 |

7219 12 10 00 | 7209 18 91 00 | 7211 23 80 10 | 7219 32 90 00 |

7219 12 90 00 | 7209 18 99 00 | 7211 23 80 91 | 7219 33 10 00 |

7219 13 10 00 | 7209 25 00 00 | 7211 29 00 10 | 7219 33 90 00 |

7219 13 90 00 | 7209 26 10 00 | 7211 90 80 10 | 7219 34 10 00 |

7219 14 10 00 | 7209 26 90 00 | 7212 10 10 00 | 7219 34 90 00 |

7219 14 90 00 | 7209 27 10 00 | 7212 10 90 11 | 7219 35 10 00 |

7225 30 10 00 | 7209 27 90 00 | 7212 20 00 11 | 7219 35 90 00 |

7225 30 30 10 | 7209 28 10 00 | 7212 30 00 11 | 7225 40 12 90 |

7225 30 90 00 | 7209 28 90 00 | 7212 40 20 10 | 7225 40 90 00 |

7225 40 15 10 | 7209 90 80 10 | 7212 40 20 91 |

7225 50 20 10 | 7210 11 00 10 | 7212 40 80 11 |

7210 12 20 10 | 7212 50 20 11 |

7210 12 80 10 | 7212 50 30 11 |

7210 20 00 10 |

7210 30 00 10 |

7210 41 00 10 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

EXPORT LICENCE

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | ORIGINAL | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

EXPORT LICENCE |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 TARIC code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

EXPORT LICENCE

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | COPY | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

EXPORT LICENCE |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 TARIC code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

CERTIFICATE OF ORIGIN

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | ORIGINAL | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

CERTIFICATE OF ORIGIN

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | COPY | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

Παράρτημα III

Άδεια εισαγωγής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

2 | 1. Παραλήπτης (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, χώρα, αριθμός ΦΠΑ) | 2. Αριθμός έκδοσης |

Αντίγραφο για την εκδίδουσα αρχή | 3. Έτος |

4. Αρχή αρμόδια για την έκδοση (ονομασία, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου) |

5. Διασαφηστής/αντιπρόσωπος (ανάλογα με την περίπτωση) (ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση) | 6. Χώρα καταγωγής (και κωδικός γεωγραφικής ονοματολογίας) |

7. Χώρα αποστολής (και κωδικός γεωγραφικής ονοματολογίας) |

2 | 8. Λήξη ισχύος |

9. περιγραφή των εμπορευμάτων | 10. Κωδικός Taric |

11. Ποσότητα εκφρασμένη σε μονάδα μέτρησης της ποσόστωσης |

12. Ασφάλεια/εγγύηση (ανάλογα με την περίπτωση) |

13. Συμπληρωματικές ενδείξεις |

14. Θεώρηση της αρμόδιας αρχής Ημερομηνία: …………………………………. (Signature) (Stamp) |

15. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ Να αναγραφεί στο μέρος 1 της στήλης 17 η διαθέσιμη ποσότητα και στο μέρος 2 η καταχωρηθείσα ποσότητα |

16. Καθαρή ποσότητα (καθαρή μάζα ή άλλη μονάδα μέτρησης με ένδειξη της μονάδας) | 19. Τελωνειακό έγγραφο (υπόδειγμα και αριθμός) ή αριθ. αποσπάσματος και ημερομηνία καταχώρισης | 20. Ονομασία, κράτος μέλος, υπογραφή και σφραγίδα της αρχής καταχώρισης |

17. Αριθμητικώς | 18. Ολογράφως για την καταχωρισθείσα ποσότητα |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

Προστίθενται τυχόν επιπλέον σελίδες. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WLAŒCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie Direction générale du potentiel économique Service des licences Rue de Louvain 44 B-1000 Bruxelles Fax (32-2) 277 50 63 | БЪЛГАРИЯ дирекция ‘Регистриране, лицензиране и контрол’ ул. ‘Славянска’ № 8 1052 София Факс: (359-2) 981 50 41 Fax: (359-2) 980 47 10 (359-2) 988 36 54 |

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie Algemene Directie Economisch Potentieel Dienst Vergunningen Leuvenseweg 44 B-1000 Brussel Fax (32-2) 277 50 63 | ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 CZ-110 15 Praha 1 Fax: (420) 224 21 21 33 |

DANMARK Erhvervs- og Byggestyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Fax: (45) 35 46 60 01 | FRANCE Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des entreprises Sous-direction des biens de consommation Bureau textile-importations Le Bervil 12, rue Villiot F-75572 Paris Cedex 12 Fax (33) 153 44 91 81 |

DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA) Frankfurter Straße 29—35 D-65760 Eschborn 1 Fax: (49) 6196 90 88 00 | ITALIA Ministero delle Attività produttive Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America, 341 I-00144 Roma Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36 |

EESTI Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 EE-15072 Tallinn Faks: + 372 631 3660 | KYPROS Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6 CY-1421 Λευκωσία Φαξ: (357) 22 37 51 20 |

IRELAND Department of Enterprise, Trade and Employment Import/Export Licensing, Block C Earlsfort Centre Hatch Street IE-Dublin 2 Fax: + 353-1-631 25 62 | LATVIJA Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija Brīvības iela 55 LV-1519 Rīga Fakss: + 371-728 08 82 |

ΕΛΛΑΣ Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας Κορνάρου 1 GR-105 63 Αθήνα Φαξ: (30-210) 328 60 94 | LIETUVA Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Prekybos departamentas Gedimino pr. 38/2 LT-01104 Vilnius Fax: + 370-5-26 23 974 |

ESPAÑA Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Secretaría General de Comercio Exterior Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales Paseo de la Castellana 162 E-28046 Madrid Fax: + 34-91 349 38 31 | LUXEMBOURG Ministère de l'économie et du commerce extérieur Office des licences BP 113 L-2011 Luxembourg Fax (352) 46 61 38 |

MAGYARORSZÁG Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Margit krt. 85. HU-1024 Budapest Fax: (36-1) 336 73 02 | ROMÂNIA Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale Direcția Generală Politici Comerciale Str. Ion Câmpineanu, nr. 16 București, sector 1 Cod poștal 010036 Tel.: (40-21) 315 00 81, Fax: (40-21) 315 04 54 e-mail: clc@dce.gov.ro |

MALTA Diviżjoni għall-Kummerċ Servizzi Kummerċjali Lascaris MT-Valletta CMR02 Fax: (356) 25 69 02 99 | SLOVENIJA Ministrstvo za finance Carinska uprava Republike Slovenije Carinski urad Jesenice Spodnji plavž 6C SI-4270 Jesenice Faks (386-4) 297 44 56 |

NEDERLAND Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer Postbus 30003, Engelse Kamp 2 NL-9700 RD Groningen Fax (31-50) 523 23 41 | SLOVENSKO Ministerstvo hospodárstva Mierová 19 827 15 Bratislava 212 Slovenská republika Fax: (421-2) 48 54 31 16 |

ÖSTERREICH Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A-1011 Wien Fax: (43-1) 7 11 00/83 86 | SUOMI/FINLAND Tullihallitus PL 512 FI-00101 Helsinki Faksi + 358-20-492 28 52 Tullstyrelsen PB 512 FI-00101 Helsingfors Fax.: + 358-20-492 28 52 |

POLSKA Ministerstwo Gospodarki Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Polska Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22 | SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S-113 86 Stockholm Fax (46-8) 30 67 59 |

PORTUGAL Ministério das Finanças e da Administração Pública Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua da Alfândega, n.o 5, r/c P-1149-006 Lisboa Fax: (+ 351) 218 81 39 90 | UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House — West Precinct Billingham UK-TS23 2NF Fax + (44-1642) 36 42 69 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ

(σε τόνους)

Προϊόντα |

SA. Πλατέα προϊόντα έλασης |

SA1. Ρόλοι | 87 125 |

SA2. Χοντρές λαμαρίνες | 0 |

SA3. Άλλα πλατέα προϊόντα έλασης | 117 875 |

[1] ΕΕ L 196 της 28.11.1997, σ. 3.

[2] ΕΕ L 232 της 8.9.2005, σ. 64.

[3] ΕΕ L 360 της 19.12.2006, σ. 1.

[4] ΕΕ L 337 της 21.12.2007, σ. 2.

[5] ΕΕ L 256 της 7.9.1987 σ. 1.

Top