EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XG0725(01)

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Γλωσσικών Γνώσεων

OJ C 172, 25.7.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/1


Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Γλωσσικών Γνώσεων

(2006/C 172/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

το στρατηγικό στόχο που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας, της 23ης-24ης Μαρτίου 2000, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο οποίος επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης, της 23ης και 24ης Μαρτίου 2001, να γίνει η ανταγωνιστικότερη και η δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή,

την εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβώνας προς το Συμβούλιο Παιδείας να επιδοθεί σε γενικότερο προβληματισμό σχετικά με τους συγκεκριμένους μελλοντικούς στόχους των εκπαιδευτικών συστημάτων, επικεντρωμένο σε κοινά μελήματα και προτεραιότητες αλλά σεβόμενο παράλληλα την εθνική ποικιλομορφία  (1),

το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2002, για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της εκμάθησης γλωσσών (2) στο οποίο τονιζόταν μεταξύ άλλων ότι:

οι γλωσσικές γνώσεις είναι μια από τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να κατέχει κάθε πολίτης προκειμένου να συμμετέχει αποτελεσματικά στην ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης, και συνεπώς προάγουν τόσο την ένταξη στην κοινωνία όσο και την κοινωνική συνοχή· και ότι

όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες έχουν την αυτή πολιτιστική αξία και αξιοπρέπεια, αποτελούν δε αναπόσπαστο τμήμα των πολιτισμικών και πολιτιστικών παραδόσεων της Ευρώπης,

και το οποίο καλεί τα κράτη μέλη να οργανώσουν συστήματα επικύρωσης των γλωσσικών ικανοτήτων, με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες που αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης·

τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης, της 15ης-16ης Μαρτίου 2002 (3) με τα οποία:

εγκρίνεται το λεπτομερές πρόγραμμα εργασιών για την παρακολούθηση της εφαρμογής των στόχων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (4),

ζητείται να αναληφθεί περαιτέρω δράση για τη βελτίωση της εκμάθησης των βασικών δεξιοτήτων, και δη με τη διδασκαλία τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών από πολύ νεαρά ηλικία,

και ζητείται να θεσπισθεί κατά το 2003 δείκτης γλωσσικών γνώσεων,

τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Μαΐου 2005, σχετικά με νέους δείκτες στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (5),

την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Γλωσσικών Γνώσεων  (6),

το σχέδιο σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση (7), που ορίζει την επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα ως βασική ικανότητα,

την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία·  (8)

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι

οι δεξιότητες στον τομέα των ξένων γλωσσών, εκτός του ότι συμβάλλουν στην προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών, αποτελούν επίσης προϋπόθεση για ένα κινητό εργατικό δυναμικό και συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

η περιοδική παρακολούθηση των επιδόσεων μέσω της χρήσης δεικτών και σημείων αναφοράς αποτελεί ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας της Λισσαβώνας, καθότι επιτρέπει τον προσδιορισμό ορθών πρακτικών προκειμένου να παρέχεται στρατηγική καθοδήγηση και προσανατολισμός για τη λήψη βραχυπρόθεσμων καθώς και μακροπρόθεσμων μέτρων στα πλαίσια του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010»,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι

απαιτείται να ληφθούν μέτρα για να αντισταθμισθεί η σημερινή έλλειψη αξιόπιστων συγκριτικών στοιχείων σχετικά με τα αποτελέσματα της διδασκαλίας και της εκμάθησης ξένων γλωσσών,

τα μέτρα αυτά πρέπει να βασίζονται στη συλλογή στοιχείων μέσω αντικειμενικών εξετάσεων των γλωσσικών δεξιοτήτων, που θα καταρτίζονται και θα παρέχονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία, η ακρίβεια και η εγκυρότητα των στοιχείων αυτών,

τα στοιχεία αυτά μπορούν να συμβάλουν στον προσδιορισμό ορθών πρακτικών στις πολιτικές γλωσσικής εκπαίδευσης και μεθόδων διδασκαλίας γλωσσών μέσω εντατικής ανταλλαγής πληροφοριών και πείρας, καθώς και στη χρήση των ορθών αυτών πρακτικών από όλους,

τα κράτη μέλη χρειάζονται μια σαφέστερη εικόνα των πρακτικών και χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων που θα πρέπει το καθένα να θεσπίσει προκειμένου να εφαρμόσει τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Γλωσσικών Γνώσεων·

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι

κατά τη διαμόρφωση του Δείκτη δεν θα πρέπει να θιγεί κατά κανένα τρόπο η ευθύνη των κρατών μελών για την οργάνωση των εκπαιδευτικών τους συστημάτων και δεν θα πρέπει να επιβάλλεται υπερβολική διοικητική ή οικονομική επιβάρυνση στην οργάνωση και στα σχετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα,

η μέθοδος συλλογής στοιχείων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες σχετικές εργασίες σε διεθνές επίπεδο καθώς και στο επίπεδο των κρατών μελών και της Ένωσης, και θα πρέπει να σχεδιασθεί και να εφαρμοσθεί κατά οικονομικά αποδοτικό τρόπο,

ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Γλωσσικών Γνώσεων θα υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

θα πρέπει να συλλέγονται στοιχεία όσον αφορά δεξιότητες στην πρώτη και τη δεύτερη ξένη γλώσσα:

μέσω κοινής σειράς εξεταστικών δοκιμασιών στις οποίες θα υποβάλλεται αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού — στόχου σε έκαστο κράτος μέλος·

από αντιπροσωπευτικό δείγμα σπουδαστών στα πλαίσια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης κατά το τέλος του επιπέδου 2 της ISCED (Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση για την Εκπαίδευση)·

σε περίπτωση που δεν διδάσκεται δεύτερη ξένη γλώσσα πριν από το τέλος του επιπέδου 2 της ISCED, κατά τον πρώτο γύρο συλλογής στοιχείων, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν να συλλέγουν στοιχεία για τη δεύτερη ξένη γλώσσα από σπουδαστές στο επίπεδο 3 της ISCED·

για εκείνες τις γλώσσες για τις οποίες υπάρχει στο εκάστοτε κράτος μέλος κατάλληλο αντιπροσωπευτικό δείγμα σπουδαστών

οι βαθμολογίες των εξεταστικών δοκιμασιών θα πρέπει να βασίζονται στις βαθμίδες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (9)·

επειδή ο σεβασμός της γλωσσικής πολυμορφίας αποτελεί κεντρική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Δείκτης θα πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία που αφορούν τη γνώση όλων των επισήμων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διδάσκονται ως ξένες γλώσσες στην Ένωση· αλλά, για πρακτικούς λόγους θα ήταν σκόπιμο, κατά τον πρώτο γύρο συλλογής στοιχείων, να εκπονηθούν δοκιμαστικές εξετάσεις στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες διδάσκονται σε ευρύτερη κλίματα στα κράτη μέλη, στο βαθμό που αυτές παρέχουν ένα αρκετά ευρύ δείγμα εξεταστέων σπουδαστών·

τα ίδια τα κράτη μέλη θα καθορίσουν ποιες από τις επίσημες αυτές γλώσσες θα εξετασθούν·

ο Δείκτης θα πρέπει να αξιολογεί την ικανότητα στις τέσσερις ενεργητικές και παθητικές δεξιότητες· αλλά για πρακτικούς λόγους θα ήταν σκόπιμο, στον πρώτο γύρο συλλογής στοιχείων, να εκπονηθούν δοκιμαστικές εξετάσεις στις τρεις γλωσσικές δεξιότητες που μπορούν να αξιολογηθούν ευκολότερα (δηλαδή, κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου και γραπτή έκφραση)·

η μεθοδολογία των εξεταστικών δοκιμασιών θα πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη που επιθυμούν να την χρησιμοποιήσουν προκειμένου να εκπονήσουν τις δικές τους εξετάσεις σε άλλες γλώσσες·

θα πρέπει επίσης να συγκεντρωθούν οι κατάλληλες γενικές πληροφορίες που θα συμβάλουν στην εκτίμηση των βαθύτερων παραγόντων·

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή:

να ορίσει, όσο το δυνατόν νωρίτερα, ένα Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (το «Γνωμοδοτικό Συμβούλιο ΕΔΓΓ») που θα απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και έναν αντιπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο θα έχει ως εντολή την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή σχετικά με τεχνικά θέματα όπως:

τη συγγραφή υποχρεώσεων της διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη δημιουργία των μέσων διεξαγωγής των γλωσσικών εξετάσεων,

την αξιολόγηση της εργασίας του αναδόχου,

τις κατάλληλες ρυθμίσεις, τα πρότυπα και τα τεχνικά πρωτόκολλα για τις δραστηριότητες συλλογής στοιχείων στα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αποφεύγονται οι περιττές διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις για τα κράτη μέλη·

προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να καθορίσουν τις συνέπειες όσον αφορά την οργάνωση και τους πόρους, να αναθέσει στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο να υποβάλει σε μια πρώτη φάση χρονοδιάγραμμα των εργασιών καθώς και λεπτομερέστερη περιγραφή της εκπόνησης και της διεξαγωγής των εξεταστικών δοκιμασιών, συμπεριλαμβανομένων:

του μεγέθους του δείγματος

της προτιμούμενης εξεταστικής μεθόδου, και

των προτιμούμενων ρυθμίσεων για τη διεξαγωγή των εξεταστικών δοκιμασιών, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες ηλεκτρονικής εξεταστικής δοκιμασίας,

το ελάχιστο μέγεθος δείγματος που θα πρέπει να ορίζει κατά πόσον η εξεταστική δοκιμασία μιας συγκεκριμένης γλώσσας θα παρέχεται στα κράτη μέλη·

να υποβάλει γραπτή έκθεση στο Συμβούλιο μέχρι τα τέλη του 2006 σχετικά με την πρόοδο των εργασιών και, ενδεχομένως, σχετικά με τυχόν εκκρεμή ζητήματα·

ΚΑΛΕΙ τα κράτη μέλη:

να λάβουν κάθε απαιτούμενο μέτρο για την εφαρμογή της διαδικασίας της θέσπισης του ΕΔΓΓ.


(1)  Έγγρ. SN 100/1/00 REV 1, παράγραφος 27.

(2)  ΕΕ C 50 της 23.2.2002, σ. 1.

(3)  SN 100/1/02 REV 1.

(4)  Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο «Παιδεία» της 14ης Φεβρουαρίου 2002 (ΕΕ C 142 της 14.6.2002, σ. 1).

(5)  ΕΕ C 141 της 10.6.2005, σ. 7.

(6)  Έγγρ. 11704/05 — COM(2005) 356 τελικό.

(7)  Έγγρ. 13425/05 — COM(2005) 548 τελικό.

(8)  Έγγρ. 14908/05 — COM(2005) 596 τελικό.

(9)  «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση», που αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης.


Top