EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005DC0654

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009

/* COM/2005/0654 τελικό */

52005DC0654

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 /* COM/2005/0654 τελικό */


[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 15.12.2005

COM(2005) 654 τελικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009

εισαγωγη

Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται στις αρχές και τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής “Coordinated and integrated approach to combat HIV/AIDS within the European Union and in its neighbourhood” (Συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση του ιού του HIV και του AIDS εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών της περιοχών) και θεσπίζει τις βασικές γραμμές δράσης έως το τέλος του 2009. Το παράρτημα περιλαμβάνει ένα λεπτομερέστερο σχέδιο δράσης για την τρέχουσα περίοδο. Πολλές από τις δραστηριότητες αυτές πρέπει να υλοποιηθούν από κοινού με τους εταίρους και απαιτούν τη στενή συμμετοχή παραγόντων από τα κράτη μέλη. Το παρόν έγγραφο συγκεντρώνει τις σχετικές πολιτικές και τα μέσα που διαθέτει η ΕΕ για την καταπολέμηση του HIV/AIDS. Όσον αφορά την εξωτερική δράση, η παρούσα ανακοίνωση είναι απολύτως συνεπής με αυτή και συμβάλλει στην υλοποίηση του γενικού πλαισίου πολιτικής.[?]

Οι στρατηγικές για το HIV/AIDS συνδέονται άρρηκτα με την ενίσχυση των γενικών ευρωπαϊκών αξιών όσον αφορά την ανθρώπινη ασφάλεια και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών, των προσφύγων και των εκτοπισμένων ατόμων.

Στο παρόν έγγραφο οι γενικοί στόχοι που καθορίζονται στα θεματικά κεφάλαια (κεφάλαια 2 έως 6) αντικατοπτρίζουν τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη ειδική σύνοδο κορυφής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το HIV/AIDS (UNGASS)[?], καθώς και στις δηλώσεις του Δουβλίνου και του Βίλνιους[?]. Στο κεφάλαιο 7 εξετάζονται οι δυνατότητες να ενισχυθεί η υλοποίηση των πολιτικών για το HIV/AIDS στη Ρωσία και στη ζώνη που καλύπτεται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας.[?]. Στο τελευταίο κεφάλαιο (κεφάλαιο 8) υπογραμμίζονται οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει για το μέλλον όλοι οι εταίροι και περιγράφονται οι δυνατότητες παρακολούθησης της προόδου.

Η κατάσταση της επιδημίας του HIV/AIDS στην Ευρώπη και στην περιοχή της Μεσογείου παρουσιάζεται στο γράφημα 1. Περαιτέρω λεπτομέρειες για την εξέλιξη της επιδημίας παρέχονται στον ιστοχώρο www.eurohiv.org.

[pic]Η Επιτροπή ανησυχεί για τη μείωση της έμφασης που δίνεται στην πρόληψη, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των άλλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την καταπολέμηση του HIV/AIDS. Χωρίς τη σθεναρή προώθηση μέτρων πρωτογενούς πρόληψης, όπως η διαπαιδαγώγηση, η χρήση προφυλακτικών και μέτρων για τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών (όπως η ανταλλαγή βελόνων και συριγγών), δεν μπορεί να επιτευχθεί κανένας από τους άλλους στόχους (όπως η εξάλειψη της μετάδοσης από τη μητέρα στο παιδί ή η καθολική πρόσβαση στη θεραπεία). Οι άλλοι τομείς δράσης που πρέπει να ενισχυθούν είναι τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η επιτήρηση και οι ενέργειες που απευθύνονται σε ειδικές ευπαθείς ομάδες[?].

Η εξασφάλιση πολιτικής καθοδήγησης και υποστήριξης αποτελεί τη βασική προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων της ΕΕ σχετικά με το HIV/AIDS. Η Επιτροπή θα διατηρήσει το HIV/AIDS και τα σχετικά ζητήματα θέματα στην ευρύτερη πολιτική ατζέντα και θα εξακολουθήσει να ηγείται των προσπαθειών για την καταπολέμηση του στιγματισμού και των διακρίσεων και να προωθεί την εξασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στις υπηρεσίες πρόληψης, στην αντιρετροϊκή θεραπεία και στις υπηρεσίας μείωσης των επιβλαβών συνεπειών για τους χρήστες ναρκωτικών με ενδοφλέβιες ενέσεις. Ορισμένοι άλλοι τομείς στους οποίους η κοινή δράση σε επίπεδο ΕΕ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να έχει προστιθέμενη αξία στο έργο που συντελείται σε άλλα επίπεδα είναι ο συντονισμός, η διευκόλυνση της ανάπτυξης μιας κοινής γνωστικής βάσης, η δημιουργία κοινών εργαλείων για τη λήψη αποφάσεων και η εξασφάλιση επιπλέον κονδυλίων για την υποστήριξη των εθνικών δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα αυτόν.

συμμετοχη της κοινωνιασ των πολιτων

Σκοπός είναι να ενισχυθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα σκέλη της αντιμετώπισης της επιδημίας, όπως η χάραξη, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της πολιτικής.

**********

Κατά την περίοδο που ακολούθησε τη Δήλωση του Δουβλίνου, η Επιτροπή ζήτησε τη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών[?] στη ομάδα προβληματισμού (Think Tank) για το HIV/AIDS, η οποία έχει τώρα ιδρύσει το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για το HIV/AIDS το οποίο συνεδρίασε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2005. Πρόκειται για μία άτυπη ομάδα εργασίας που αποσκοπεί να διευκολύνει τη συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν άτομα που ζουν με το HIV/AIDS, στη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικής και σε δραστηριότητες ανταλλαγής πληροφοριών. Το φόρουμ απαρτίζεται από 30 οργανώσεις από ολόκληρη την Ευρώπη από διάφορους τομείς δραστηριοτήτων.

Δράση

Η Επιτροπή προβλέπει την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως των ατόμων που ζουν με το HIV/AIDS, στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της πολιτικής. Η Επιτροπή καλεί τις περιφερειακές και τις εθνικές αρχές να διευκολύνουν τη χάραξη πολιτικής, την υλοποίηση και την παρακολούθησή της. Η Επιτροπή καλεί τις περιφερειακές και τις εθνικές αρχές να διευκολύνουν τη βιωσιμότητα των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των οργανώσεων των τοπικών κοινοτήτων[?] καθώς και τη συμμετοχή τους στη χάραξη, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της πολιτικής τόσο στην ΕΕ όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες .

Εταιρική σχέση με τον ιδιωτικό τομέα

Ο HIV/AIDS έχει ήδη επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα πολλών επιχειρήσεων. Σε άλλες οι δυνητικοί κίνδυνοι είναι σημαντικοί, ανεξάρτητα από το αν ο επιπολασμός του HIV/AIDS είναι υψηλός ή όχι. Σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ[?] το 2004, το 10% των διευθυντικών στελεχών στη Δυτική Ευρώπη πιστεύουν ότι το HIV/AIDS θα έχει επιπτώσεις στις επιχειρήσεις τους, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 19%.

Η Επιτροπή έχει θεσπίσει εταιρικές σχέσεις με την Ένωση για την Ανάπτυξη Μικροβιοκτόνων (Alliance for Microbicide Development) και την Παγκόσμια Επιχείρηση για την Ανακάλυψη Εμβολίου κατά του Ιού HIV (Global HIV Vaccine Enterprise) και έχει αρχίσει τη συνεργασία με την Παγκόσμια Συμμαχία Επιχειρήσεων κατά του AIDS, τη φαρμακοβιομηχανία και άλλες υποστηρικτικές επιχειρήσεις για να καθορίσει τους τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να συνεργαστούν για την καταπολέμηση του HIV/AIDS.

Δράση

Η Επιτροπή καλεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μέσω της Union des Industries de la Communauté Européenne[?] [?] (Ένωση Βιομηχανιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - UNICE) και άλλων διαύλων να ενισχύσουν τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουν την επιδημία και να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της εν λόγω στρατηγικής.

επιτηρηση

Στόχος είναι:

- η βελτίωση και η εναρμόνιση των συστημάτων επιτήρησης για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της επιδημίας, των επικίνδυνων συμπεριφορών και της ευπάθειας στο HIV/AIDS·

- η συμβολή στην παροχή δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με την επίπτωση και τον επιπολασμό άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων, της ηπατίτιδας C, της ηπατίτιδας B και της φυματίωσης, ιδιαίτερα στις ομάδες των ατόμων μέγιστου κινδύνου και στις πλέον ευπαθείς ομάδες·

- η προώθηση της επιτήρησης μέσω εξετάσεων για τη διάγνωση της λοίμωξης από το HIV.

**********

Σήμερα η επιτήρηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη συντονίζεται από το δίκτυο επιτήρησης EuroHIV[?], το οποίο συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος στον τομέα της δημόσιας υγείας[?]. Το 2008 την ευθύνη για τη διαχείριση του δικτύου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ)[?]. Καθώς ένα από τα καθήκοντα του ΕΚΠΕΝ είναι η ενιαία λειτουργία των δικτύων επιτήρησης, θα εξεταστούν τυχόν επικαλύψεις και συνέργιες μεταξύ της επιτήρησης του HIV, της φυματίωσης, άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων (ΣΜΛ), της ηπατίτιδας Β (HBV) και της ηπατίτιδας C (HCV).

Η αναφορά των κρουσμάτων HIV έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο για την επιτήρηση της επιδημίας στην Ευρώπη. Συνεπώς έχει καθοριστική σημασία η ύπαρξη δεδομένων από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα. Για καλύτερες στρατηγικές και πιο στοχοθετημένα μέτρα απαιτούνται καλύτερες πληροφορίες σχετικά με τις συμπεριφορές που συνιστούν παράγοντα κινδύνου, όπως η χρήση προφυλακτικών ή οι ανταλλαγές βελόνων και συριγγών. Σε χώρες με χαμηλό επιπολασμό HIV, η επιτήρηση θα πρέπει επίσης να οργανωθεί με τρόπο που να επιτρέπει την ανίχνευση πρώιμων συμπτωμάτων της εισόδου του HIV στις πιο εκτεθειμένες στον κίνδυνο μόλυνσης ομάδες του πληθυσμού. Για να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός των μελλοντικών αναγκών για θεραπεία και παροχή υπηρεσιών, πρέπει επίσης να είναι γνωστός ο πραγματικός αριθμός των νέων ανά έτος HIV οροθετικών ατόμων [επίπτωση του HIV]. Σήμερα τα περισσότερα από τα κρούσματα που δηλώθηκαν πρόσφατα αφορούν μολύνσεις που συνέβησαν πριν από πολλά χρόνια.

Η ικανότητα παρακολούθησης της επιδεκτικότητας του HIV στα αντιρετροϊκά φάρμακα πρέπει να αναπτυχθεί ως αναπόσπαστο μέρος της επιτήρησης του HIV σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δράση

Η Επιτροπή θα προωθήσει την επιτήρηση ως σημαντική βάση κάθε στρατηγικής και πολιτικής για την καταπολέμηση του HIV/AIDS.

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει, μέσω των υφιστάμενων δομών[?], τη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων σχετικά με την επιδεκτικότητα του ιού και, για το σκοπό αυτό, θα διευκολύνει τη χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ.

Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν διαθέσιμους πόρους [ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοδότηση, εξοπλισμός] και τα μέσα για να το επιτύχουν και, για το σκοπό αυτό, να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το ΕΚΠΕΝ, τα κράτη μέλη, τις γειτονικές χώρες και τους άλλους εταίρους:

- να διευκολύνουν την ολοκλήρωση της γεωγραφικής κάλυψης της αναφοράς των κρουσμάτων HIV·

- να επανεξετάσουν τους στόχους της επιτήρησης του AIDS και να συμπεριλάβουν την αναφορά των σχετικών δεδομένων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης·

- να σχεδιάσουν μια τυποποιημένο προσέγγιση για κατάλληλους δείκτες πρόληψης·

- να αναπτύξουν εκτιμήσεις σχετικά με την επίπτωση του HIV στην Ευρώπη·

- να διευκολύνουν την καθιέρωση της επιτήρησης βάσει δειγμάτων του πληθυσμού[?] στις ομάδες υψηλού κινδύνου·

- να διευκολύνουν την εφαρμογή πρακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση εμποδίων που αφορούν το απόρρητο.

προληψη νεων μολυνσεων από τον ιο HIV

Στόχος είναι:

- να διευκολυνθεί η εφαρμογή μέτρων πρόληψης από το HIV τόσο για το γενικό πληθυσμό όσο και στοχοθετημένων·

- να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των πολιτών στην ενημέρωση, την διαπαιδαγώγηση και τις υπηρεσίες για να περιοριστεί η ευπάθειά τους στο HIV/AIDS·

- να αναβαθμιστεί η πρόσβαση στην πρόληψη, στην αποτοξίνωση από τα ναρκωτικά και στις υπηρεσίες για τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών για τους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών·

- να αντιμετωπιστούν οι ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις των διακινούμενων πληθυσμών για πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στην ενημέρωση και στην πρόληψη, τη θεραπεία, την περίθαλψη και την υποστήριξη·

- να υποστηριχθούν η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των μεθόδων πρόληψης.

**********

Καθώς δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπευτική θεραπεία, η πρόληψη εξακολουθεί να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την καταπολέμηση του HIV/AIDS. Η γενικευμένη εφαρμογή δραστηριοτήτων πρωτογενούς πρόληψης, η διαπαιδαγώγηση, η προώθηση της χρήσης προφυλακτικού, η εφαρμογή υπηρεσιών για τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων και η εκούσια προσέλευση σε ιατρικές επισκέψεις και εξέταση είναι επιβεβλημένα μέσα για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε άλλους τομείς. Υπάρχουν στοιχεία από πολλές ευρωπαϊκές χώρες από τα οποία φαίνεται ότι η διάδοση του HIV μπορεί να προληφθεί, να αναχαιτιστεί ή να αντιστραφεί με την εφαρμογή αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας τεκμηριωμένων μέσων παρέμβασης.

Με βάση την επιδημιολογία για το HIV στην ΕΕ και στις γειτονικές χώρες, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης για το γενικό πληθυσμό καθώς και τα μέτρα που απευθύνονται συγκεκριμένα σε ειδικές ομάδες όπως οι νέοι, οι γυναίκες, οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άλλους άνδρες, οι ιερόδουλοι, οι κρατούμενοι και οι διακινούμενοι πληθυσμοί.

Εκτιμάται ότι τα ολοκληρωμένα μέτρα για την πρόληψη του HIV θα μπορούσαν να αποτρέψουν το 63% των 45 εκατομμυρίων νέων μολύνσεων που αναμένεται να συμβούν από το 2002 έως το 2010 παγκοσμίως[?].

Ενώ οι αριθμοί των ασθενών του HIV/AIDS αυξάνονται ετησίως, οι υπηρεσίες πρόληψης δεν αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών,[?] σήμερα υπάρχουν 13 εκατομμύρια τακτικοί χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών παγκοσμίως, ενώ στη Ρωσία μόνο εκτιμάται ότι ανέρχονται στο 1,5 εκατ.[?] – περισσότερο από το 11% του παγκόσμιου εκτιμώμενου αριθμού. Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις,[?] το 7,6% των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών στην Ανατολική Ευρώπη έχουν πρόσβαση σε προγράμματα για τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών.

Η πρόληψη συνδέεται στενά με τη θεραπεία, καθώς η μεγαλύτερη πρόσβαση στην αντιρετροϊκή θεραπεία ενισχύει την πρόληψη του HIV με την αύξηση της εθελούσιας αναζήτησης βοήθειας και υποβολής σε εξετάσεις. Αυτό θα συμβάλλει, με τη σειρά του, στη μείωση του στιγματισμού και των διακρίσεων, που εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδια για την επίτευξη του στόχου. Ένα άλλο εμπόδιο για την επιτυχία μπορεί να είναι η αποτελεσματικότητα και η γενική ποιότητα των υφιστάμενων προγραμμάτων πρόληψης, των οποίων η αξιολόγηση και η παρακολούθηση δεν είναι ακόμα ικανοποιητική.

Η πρόληψη της μετάδοσης από τη μητέρα στο παιδί εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες για δράση. Μετά τη Διάσκεψη του Βίλνιους[?] η Επιτροπή πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και με εμπειρογνώμονες και θα εξακολουθήσει να καθορίζει τους τομείς στους οποίους απαιτείται δράση στο επίπεδο της ΕΕ.

Δράση

Η Επιτροπή θα προωθήσει την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης καθώς και την επέκτασή τους ώστε να καλύψουν τους πλέον ευπαθείς πληθυσμούς.

Η Επιτροπή θα δώσει προτεραιότητα στις εργασίες σχετικά με τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία με σκοπό να αναπτυχθούν καινοτομικές στρατηγικές για την προώθηση ασφαλών σεξουαλικών σχέσεων και να αντιμετωπιστεί η αύξηση της ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς των νέων στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημόσια υγεία.

Η Επιτροπή θα εκπονήσει έκθεση της κατάστασης όσον αφορά τη μετάδοση του ιού από τη μητέρα στο παιδί στην Ευρώπη. Σε αυτή τη βάση θα αξιολογηθεί η ανάγκη για μελλοντική δράση.

4.1 Μείωση της ζημίας που επιφέρει στην υγεία η εξάρτηση από τα ναρκωτικά

Το Συμβούλιο ενέκρινε το Δεκέμβριο του 2004 τη στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2005-2012 και τον Ιούνιο του 2005 το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά[?] για την περίοδο 2005-2008, με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή η στρατηγική. Η πρόληψη του HIV/AIDS βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να υλοποιηθούν ολοκληρωμένα συνολικά προγράμματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι πολιτικές της ΕΕ για τα ναρκωτικά πρέπει να υλοποιηθούν σε συμφωνία με την πολιτική για το HIV/AIDS. Είναι δυνατό να εντοπιστούν συνέργιες, π.χ., στον τομέα της έρευνας, με το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών το οποίο απευθύνει έκκληση για την πραγματοποίηση ερευνών για αποτελεσματική παρέμβαση υπέρ της πρόληψης του HIV/AIDS, καθώς και με την έρευνα για τον εντοπισμό των προστατευτικών παραγόντων σε χώρες που εμφανίζουν χαμηλό επιπολασμό του HIV/AIDS στους χρήστες ναρκωτικών.

Η Επιτροπή θα εκπονήσει έκθεση προόδου για την υλοποίηση κατά το 2003 της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη και τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία που συνδέονται με την τοξικομανία[?] . Η ανάγκη για μελλοντική δράση θα εξεταστεί με βάση την εν λόγω έκθεση.

Δράση

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών για τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών και την πρόσβαση σε αυτές ώστε να προληφθούν οι κίνδυνοι για την υγεία που οφείλονται στη χρήση ναρκωτικών καθώς και οι θάνατοι από ναρκωτικά.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η διαθέσιμη θεραπεία υποκατάστασης να είναι ανάλογη της ζήτησης για θεραπεία.

4.2 Διαπαιδαγώγηση

Η πρόληψη του HIV και άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων (ΣΜΛ) είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνον εάν η γνώση συνδυαστεί με την υιοθέτηση υγιούς συμπεριφοράς. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενταχθούν τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στην πρόληψη του HIV/AIDS μέσω τ ων προγραμμάτων τους σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση σε θέματα υγείας με εκμάθηση δεξιοτήτων για την καθημερινή ζωή. Τα σχολεία και τα άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μείωση του στιγματισμού και των διακρίσεων που συνδέονται με το HIV/AIDS.

Δράση

Η Επιτροπή θα προωθήσει την κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης για το προσωπικό των επαγγελμάτων της υγείας και άλλους επαγγελματίες που απασχολούνται σε υπηρεσίες που έχουν επαφές με πάσχοντες από HIV/AIDS και με πληθυσμούς που είναι ιδιαίτερα ευπαθείς στο HIV/AIDS (όπως οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών και οι μετανάστες).

Η Επιτροπή θα διευκολύνει την υλοποίηση μιας προσέγγισης που θα βασίζεται στην εκμάθηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την καθημερινή ζωή ώστε να προωθήσει μια ουσιαστική αλλαγή στη συμπεριφορά των νέων τόσο στα σχολεία όσο και σε άλλους κατάλληλους χώρους, με την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών και με το σχεδιασμό ενοτήτων κατάρτισης.

εθελουσια αναζητηση βοηθειασ και υποβολη σε εξετασεισ, θεραπεια, περιθαλψη και υποστηριξη

Στόχος είναι:

- η καταπολέμηση του στιγματισμού και των διακρίσεων κατά των ασθενών του HIV/AIDS στην Ευρώπη·

- η υποστήριξη της παροχής καθολικής πρόσβασης σε αποτελεσματική, προσιτή και χωρίς διακρίσεις θεραπεία και περίθαλψη συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς αντιρετροϊκής θεραπείας·

- η υποστήριξη της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της ένταξης στην αγορά εργασίας των ατόμων που πάσχουν από HIV/AIDS.

**********

Οι οικονομικές και προσιτές υπηρεσίες και τα καλά αποτελέσματα όσον αφορά τη θεραπεία μειώνουν το στιγματισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό και προάγουν την υπεύθυνη σεξουαλική συμπεριφορά, η οποία, με τη σειρά της, συμβάλλει στην πρόληψη της διάδοσης του HIV.

Υπάρχει ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών υγείας ώστε να παρέχονται θεραπεία και περίθαλψη καλής ποιότητας. Η εθελούσια αναζήτηση βοήθειας και υποβολή σε εξετάσεις αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για όλες τις υπηρεσίες καθώς επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση της μόλυνσης από το HIV και διασφαλίζει την έγκαιρη πρόσβαση των ατόμων που έχουν μολυνθεί στην κατάλληλη θεραπεία. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να καλύπτουν επίσης τα άτομα που πάσχουν από HIV/AIDS (PLWHA) και συλλοιμώξεις με ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C ή φυματίωση. Η θεραπεία υποκατάστασης για τους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών αποτελεί βασική συνιστώσα των υπηρεσιών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική θεραπεία και περίθαλψη.

Τα άτομα που πάσχουν από HIV/AIDS πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της κατάστασής τους (ετοιμότητα για θεραπεία). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι υποστηρικτικές, ανοιχτές σε όλους και ενισχυτικές και να βοηθούν τα άτομα να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο της ζωής τους. Οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να ενσωματωθούν, στο βαθμό του δυνατού, στις υπηρεσίες υγείας και να είναι ευαίσθητες σε ειδικές ευπαθείς ομάδες.

Η εξαιρετικά δραστική αντιρετροϊκή θεραπεία (HAART) έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών του HIV/AIDS. Η επιτυχής χρήση της HAART συνεπάγεται επίσης σημαντικές προσπάθειες για την ισόβια συνέχιση της θεραπείας καθώς και πόρους για την παρακολούθηση της αντίδρασης των ασθενών στον ιό, της τοξικότητας και τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων. Σε αρκετές χώρες η έλλειψη έμπειρων φορέων παροχής υπηρεσιών που θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες ευπαθείς ομάδες, όπως οι χρήστες ναρκωτικών με ενδοφλέβιες ενέσεις και οι διακινούμενοι πληθυσμοί, μπορεί να καταστήσει δυσχερέστερη τη διαχείριση της θεραπείας.

Δεδομένου ότι ο ιός έχει την ικανότητα να αναπτύσσει αντοχή στους αντιρετροϊκούς παράγοντες, είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρακολουθείται η ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών. Η ανεπαρκής εργαστηριακή ικανότητα μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στην παραγωγή έγκυρων στοιχείων για την επιδεκτικότητα του ιού.

Δράση

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων για τους φορείς παροχής υπηρεσιών. Προτεραιότητα θα δοθεί στην ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης για το προσωπικό του τομέα της υγείας και άλλων επαγγελματιών που απασχολούνται σε υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με ασθενείς του HIV/AIDS και με πληθυσμούς ιδιαίτερα ευπαθείς στο HIV/AIDS.

Η Επιτροπή θα στηρίξει τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ικανότητας των κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καταπολέμησης του HIV/AIDS για την παροχή συμβουλών όσον αφορά τη θεραπεία και τη βελτίωση της ετοιμότητας τους για θεραπεία.

Η Επιτροπή θα διευκολύνει την ανάπτυξη της επιτήρησης του HIV/AIDS σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό να ληφθούν υπόψη τα σύνολα δεδομένων που αφορούν τη χρήση των υπηρεσιών και το αποτέλεσμα της θεραπείας.

Η Επιτροπή θα διευκολύνει την ανάπτυξη μιας δέσμης εργαλείων για τα κράτη μέλη η οποία θα περιλαμβάνει ένα σύνολο πιθανών ευρωπαϊκών προτύπων για ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την καταπολέμηση του HIV/AIDS. Αυτή η δέσμη εργαλείων θα τεθεί στη διάθεση των εταίρων της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας[?].

Η Επιτροπή θα υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών να διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα προσιτών από οικονομική άποψη αντιρετροϊκών φαρμάκων. Επιπλέον, η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω δυνατότητες χρήσης τέτοιων φαρμάκων στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, όπως μια σοβαρή επιδημία HIV/AIDS.

ερευνα σχετικα με το HIV/AIDS

Στόχος είναι:

- να αυξηθούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη εμβολίων και μικροβιοκτόνων·

- να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην ανάπτυξη προσιτών από οικονομική άποψη και εύχρηστων θεραπευτικών και διαγνωστικών μέσων ώστε να διευρυνθεί η πρόσβαση στη θεραπεία·

- να υποστηριχθεί η έρευνα που κατευθύνεται από τις ανάγκες της δημόσιας υγείας·

- να υποστηριχθεί η εμπλοκή και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων)·

- να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των προληπτικών μεθόδων βάσει συμπεριφοράς και η αξιολόγησή τους.

**********

Σύμφωνα με το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο για τις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (FP6, 2002-2006), η έρευνα σχετικά με το HIV/AIDS έχε καταστεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε χρόνο διατίθενται για το σκοπό αυτό περίπου 50 εκατ. ευρώ, με τα οποία χρηματοδοτούνται τόσο προληπτικές όσο και θεραπευτικές προσεγγίσεις. Τα χρηματοδοτούμενα σχέδια περιλαμβάνουν μεγάλες κοινοπραξίες, που αποσκοπούν στην ένταξη και τη δικτύωση ερευνητών που εργάζονται πάνω σε νέα προϊόντα για την πρόληψη και τη θεραπεία του HIV/AIDS, καθώς και εξαιρετικά καινοτομικές προσεγγίσεις και πιο στοχοθετημένη έρευνα για την ανάπτυξη νέων θεωριών για την καταπολέμηση του ιού.

Το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο δίνει έμφαση στα νέα κράτη μέλη και στις γειτονικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ενθαρρύνοντάς τα να συμμετέχουν τόσο σε προτάσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ όσο και στη διαδικασία αξιολόγησης. Ένα παράδειγμα συμμετοχής των κρατών αυτών είναι ο συντονισμός ερευνών κοορτής[?] σχετικά με τη θεραπεία και την παρακολούθηση των ενηλίκων, των παιδιών και των εγκύων γυναικών που έχουν προσβληθεί από HIV, την αντοχή στον ιό HIV και τη μετάδοση από τη μητέρα στο παιδί. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το δίκτυο αριστείας (NoE- νέο εργαλείο βάσει του έκτου προγράμματος πλαισίου) για τις κλινικές θεραπευτικές δοκιμές, στο οποίο ενθαρρύνεται να συμμετάσχουν τα νέα κράτη μέλη και γειτονικές χώρες από την Ανατολική Ευρώπη. Το δίκτυο αναμένεται να καλύψει την περίοδο 2006-2010 και θα αποσκοπεί στο σχεδιασμό, την τυποποίηση και το συντονισμό κλινικών δοκιμών για το HIV/AIDS σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος του δικτύου πρέπει να είναι ο καθορισμός βέλτιστων στρατηγικών για τη διαχείριση της λοίμωξης HIV και η κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για πιο αποτελεσματική παρέμβαση τόσο στη Δυτική όσο και στην Ανατολική Ευρώπη.

Δράση

Η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (FP7), η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η έρευνα σχετικά με το HIV/AIDS θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου. Η Επιτροπή έχει προτείνει να αυξηθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος και θα εξακολουθήσει να τονίζει τη σημασία του. Η έρευνα για την υγεία θα επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: βιοτεχνολογία για την ανθρώπινη υγεία, διακρατική έρευνα και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ευρωπαίους πολίτες.

γειτονικεσ χωρεσ

Στο παρόν έγγραφο με τον όρο «γειτονικές χώρες» εννοούμε τη Ρωσική Ομοσπονδία και τους εταίρους που καλύπτει η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ). Η ΕΠΓ καλύπτει 16 νυν ή δυνητικούς εταίρους: Αλγερία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Αίγυπτο, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Λιβύη, Μολδαβία, Μαρόκο, Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία, Τυνησία και Ουκρανία.

Σε άλλους τομείς, οι υποψήφιες χώρες συμμετέχουν στις δραστηριότητες μέσω της διαδικασίας και των μέσων ένταξης. Η Επιτροπή θα διερευνήσει τις δυνατότητες και τα πρακτικά μέσα για μελλοντική επέκταση των δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Κεντρική Ασία.

Οι γενικές αρχές για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS στις γειτονικές χώρες εξακολουθούν να είναι οι ίδιες με αυτές που αναφέρονται στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας ισχυρής και υπεύθυνης πολιτικής ηγεσίας για την αντιμετώπιση της επιδημίας του HIV/AIDS. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει κατά το βέλτιστο τρόπο όλα τα υπάρχοντα μέσα και τα αποτελέσματα της μελλοντικής έρευνας και ανάπτυξης, ιδίως της κλινικής έρευνας, για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των χωρών εταίρων, ακολουθώντας παράλληλα τις διαδικασίες περί εξωτερικής βοήθειας και σεβόμενη την εντολή για δράση που συμφωνήθηκε στα έγγραφα στρατηγικής με τις σχετικές χώρες και τα ενδεικτικά προγράμματα. Αυτό θα επιτρέψει στις επιχειρησιακές υπηρεσίες της Επιτροπής να παρέμβουν ώστε:

- να διευκολύνουν μια εμπεριστατωμένη παρέμβαση που θα εντάσσεται στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής, του προγράμματος εργασίας και του πλαισίου δαπανών που συμφωνήθηκαν από κοινού με τις εθνικές αρχές και τους άλλους εμπλεκόμενους εταίρους·

- να συμπράξουν με άλλους εταίρους σε μια τέτοια προσέγγιση με σκοπό να προετοιμασθεί το έδαφος για τη διαμόρφωση ορθών πρακτικών για τις γειτονικές χώρες·

- να βελτιστοποιήσουν, με ισχυρότερη κοινοτική συμμετοχή, τη χρήση των υφιστάμενων μέσων όπως το Παγκόσμιο Ταμείο και το πρόγραμμα της σύμπραξης ευρωπαϊκών και αναπτυσσομένων χωρών για τις κλινικές δοκιμές (ΣΕΑΧΚΔ).

Επιπλέον, η Επιτροπή σχεδιάζει να ζητήσει την όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των γειτονικών χωρών στις δραστηριότητες της ΕΕ για την καταπολέμηση του HIV/AIDS με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.

Η Επιτροπή θα μεριμνήσει για τη θέσπιση των κατάλληλων εσωτερικών μηχανισμών που θα διασφαλίζουν τη συνοχή των προτεινόμενων προσεγγίσεων με τις παρεμβάσεις της εξωτερικής δράσης σε διμερές (ΕΚ, κράτη μέλη και άλλοι διμερείς εταίροι) και πολυμερές επίπεδο (ΠΟΥ, UNAIDS, Παγκόσμιο Ταμείο), λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα του παρελθόντος.

7.1 Η Ρωσική Ομοσπονδία

Το 2003 η ΕΕ και η Ρωσία συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για τη δημιουργία τεσσάρων «κοινών χώρων» στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας. Οι χάρτες πορείας για τη δημιουργία των κοινών χώρων συμφωνήθηκαν στη σύνοδο κορυφής ΕΕ – Ρωσία το Μάιο του 2005 και θα αποτελέσουν τη βάση για τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας τα προσεχή έτη. Το HIV/AIDS αναφέρεται στο πλαίσιο των πολιτικών για την πρόληψη της τοξικομανίας και τη διαπαιδαγώγηση των νέων, που αποτελούν δύο ουσιαστικά στοιχεία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για το HIV/AIDS.

Η πολιτική της Βόρειας Διάστασης[?] προωθεί το διάλογο και την πρακτική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, της Ρωσίας, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας. Η υγεία είναι ένας από τους πέντε βασικούς τομείς που έχουν καθοριστεί και έχουν γίνει σχετικά βήματα προόδου στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης της Βόρειας Διάστασης στον τομέα της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ευημερίας[?]. Το HIV/AIDS αποτελεί προτεραιότητα για δράση τόσο σε αυτό το πλαίσιο όσο και στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας στην περιοχή του Μπάρεντς[?].

Δράση

Την πρωταρχική ευθύνη για την ευημερία και την υγεία των ρώσων πολιτών φέρει η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η διαδικασία του σχεδιασμού ειδικής κοινής δράσης βασίζεται στις προτεραιότητες που καθορίζονται στους χάρτες πορείας για τους κοινούς χώρους και θα διερευνήσει διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και τη δικτύωση σε καθορισμένους τομείς.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει το διάλογο σε πολιτικό επίπεδο για να διευκολύνει τη ανάπτυξη ενός ηγετικού ρόλου και την καθοριστική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS.

Η Επιτροπή καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να συνεργαστεί για την οργάνωση κοινών σεμιναρίων με εμπειρογνώμονες ΕΕ – Ρωσίας για το HIV/AIDS και σχετικά θέματα.

Η Επιτροπή καλεί εκπροσώπους της Ρωσικής Ομοσπονδίας να συμμετέχουν στην ομάδα προβληματισμού για το HIV/AIDS και στο φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εργάζεται για την επιτυχία της πολιτικής της για τη «Βόρεια Διάσταση» και να υποστηρίζει τις δραστηριότητες στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης της «Βόρειας Διάστασης» στον τομέα της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής εφημερίας.

7.2 Εταίροι βάσει της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας

Κάθε εταίρος της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ) είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών του για την αντιμετώπιση της επιδημίας του HIV/AIDS.

Το 2004 η Επιτροπή δημοσίευσε εκθέσεις για επτά χώρες εταίρους της ΕΠΓ (Ισραήλ, Ιορδανία, Μολδαβία, Μαρόκο, Παλαιστινιακή Αρχή, Τυνησία και Ουκρανία) και ακολούθησαν οι διαπραγματεύσεις για τα σχέδια δράσης της ΕΠΓ, με διάρκεια από τρία έως πέντε έτη, η υλοποίηση των οποίων έχει ήδη δρομολογηθεί. Το 2005 δημοσιεύθηκαν εκθέσεις για άλλες πέντε χώρες (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτος, Γεωργία και Λίβανος) και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση των σχεδίων δράσης ΕΠΓ για τις εν λόγω χώρες. Όλα αυτά τα σχέδια δράσης αφορούν τη συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας, ενώ τα σχέδια δράσης για την Ουκρανία και τη Μολδαβία αναφέρονται επίσης σε δράση σχετική με το HIV/AIDS.

Ορισμένες χώρες που πλήττονται σοβαρά χρειάζονται ουσιαστικούς εξωτερικούς πόρους για να αναβαθμίσουν την παρέμβασή τους και τεχνική υποστήριξη για να ενισχύσουν τα υγειονομικά τους συστήματα, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την επαρκή αντιμετώπιση του HIV/AIDS.

Δράση

Η Επιτροπή καλεί τους εταίρους της ΕΠΓ, ιδίως τις χώρες για τις οποίες υπάρχει σχέδιο δράσης, να συμμετάσχουν στις διάφορες δραστηριότητες της ΕΕ για το HIV/AIDS όπως η ομάδα προβληματισμού και το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών.

σχεδιο δρασησ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει οι εταίροι να προωθήσουν τις εργασίες στο πολιτικό πλαίσιο που περιγράφεται στα προηγούμενα κεφάλαια καθώς και τις συγκεκριμένες ενέργειες που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης (παράρτημα), το οποίο αργότερα θα είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά και θα ενημερώνεται από την Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με την ομάδα προβληματισμού για το HIV/AIDS, το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Επιτροπή θα τοποθετήσει στον ιστοχώρο για τη δημόσια υγεία μία επισκόπηση των πιθανών χρηματοδοτικών μέσων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της στρατηγικής.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με διάφορους εταίρους (όπως η ομάδα προβληματισμού, το UNAIDS και η ΠΟΥ), θα καταρτίσει ένα σύνολο κατάλληλων βασικών δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου. Στόχος είναι να παρακολουθούνται όχι μόνον τα αποτελέσματα αλλά και ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων αυτών. Η εργασία αυτή θα βασίζεται στα διαθέσιμα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται[?] και αναμένεται επίσης να συμβάλει στην παρακολούθηση της δήλωσης των δεσμεύσεων της ειδικής συνόδου κορυφής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το HIV/AIDS καθώς και των δηλώσεων του Δουβλίνου και του Βίλνιους.

Annex : Action Plan (as 29/11//2005)

Area for action | Action | Indicative timetable | Outcome | Main players |

1. Leadership and advocacy |

Human rights | Establish a working group to conceptualise problems and define where action at EU level is needed | Second half of 2006 | Proposal for a list of priorities for action | Civil society HIV/AIDS Think Tank Commission Neighbouring countries |

Organise a Conference on HIV/AIDS and human rights | Spring 2007 | Council Presidency Commission Member States Neighbouring countries Partners |

2. Involvement of civil society |

Participation in policy development and implementation | HIV/AIDS Civil Society Forum | Twice a year | Commission HIV/AIDS civil society representatives |

Participation in prevention and treatment | Develop and implement a training programme for NGOs with a view to their involvement in ARV treatment and in prevention programmes | Ready by mid-2007 | Training programme on treatment preparedness Training programme on prevention with specific focus on harm reduction measures for IDUs | Commission Member States Non-governmental organisations |

Implement the training programme | From 2008 on | Number of NGO representatives trained annually | Commission Member States NGOs |

3. Surveillance |

Area for action | Action | Indicative timetable | Outcome | Main players |

Coverage of data | Complete the geographic coverage of HIV case reporting within the EU and the WHO European region Complete the geographic coverage of HIV single case reporting within the EU and the WHO European region | 2006 2008 | Complete surveillance data | ECDC/EuroHIV Member States WHO Euro ECDC/EuroHIV Member States WHO Euro |

HIV-related information | Reassess the objectives of HIV/AIDS surveillance in order to gain information on severe HIV-related morbidity, access to diagnosis and treatment | 2006 | ECDC/EuroHIV Member States |

System development | Develop an integrated database for HIV and AIDS surveillance | 2007-2008 | Integrated database | ECDC/EuroHIV |

Developing behavioural data collection | Start with establishing an inventory of behavioural surveys/surveillance already existing in each country | 2006 | Inventory of available methods | ECDC/EuroHIV Member States UNAIDS EMCDDA |

Establish a list of important prevention indicators to be collected on an annual basis (e.g. % of IDUs sharing equipment in the past x months, % of MSM having unprotected anal intercourse at last sex) | 2007-2009 | Data on behavioural risk factors | ECDC/EuroHIV Member States UNAIDS EMCDDA |

Sentinel surveillance for early warning | Facilitate the setting-up of sentinel surveillance in high-risk groups in countries with a low-level epidemic | 2006 | Number of countries with sentinel surveillance | ECDC/EuroHIV Countries concerned |

HIV incidence | Estimate HIV incidence in Europe | 2007 | True HIV incidence in Europe | ECDC/EuroHIV WHO Euro |

3. Surveillance (cont’d) |

Area for action | Action | Indicative timetable | Outcome | Main players |

HIV prevalence | Provide HIV prevalence estimates for Europe | 2006 | HIV prevalence estimates for individual countries | ECDC/EuroHIV WHO Euro, UNAIDS |

Data protection | Work with the Member States to identify possible practical problems with the protection of personal data and with the free movement of such data in the context of HIV/AIDS surveillance | 2006-2007 | Commission ECDC/EuroHIV Member States |

Development of resistance | Facilitate Europe-wide surveillance on HIV drug resistance | 2007-2008 | Number of countries implementing national HIV drug resistance surveillance | ECDC/EuroHIV Commission Member States |

4. Prevention of new HIV infections |

Area for action | Action | Indicative timetable | Outcome/indicator | Main players |

Sexual transmission | 1) Develop innovative strategy to promote safe sex and address the increase in risk-taking behaviour among youth 2) Implement the strategy | 2006– 2009- | 1) Innovative safe sex strategy developed 2) Number of countries implementing the strategy | Commission Member States Civil society organisations International organisations |

Mother-to-child transmission | Report on the state of play in Europe | 2006 | Report followed by an action plan | Commission ECDC/EuroHIV |

Harm reduction | Monitor implementation of the Council Recommendation of 18 June 2003 | 2007 | Report | Commission Member States |

Blood | Monitor the data compiled by Member States under the Commission Directive on traceability and adverse events and reactions (adoption expected in September 2005) related to transmission of HIV (and other diseases) by blood and blood components | Annual reporting to Commission to begin by end of 2007 | Report | Member States Commission |

Youth | Include youth as a priority target group for the development of public health intervention | 2006- | Commission Member States Civil society organisations International organisations |

Prisoners | Develop HIV prevention strategies for prisons Identify best practices for HIV prevention in prisons in Europe | 2006- | HIV prevention strategies developed for prisons | Commission Member States Civil society organisations International organisations |

Population-wide information | EBU “European health information platform” | 2006 | Material for media Information website with updates, ready for use by TV and radio | EBU and its partners Commission Member States |

Awareness-raising among general public | 1) Bring visibility to HIV/AIDS in Europe 2) Link Europe into the World AIDS Campaign 3) Promote prevention and Voluntary Counselling and Testing | 2006-2009 May June/July December | One to three EU-led events on HIV/AIDS every year | Commission Member States ECDC/EuroHIV WAC Other partners |

Education | 1) Organise a consensus meeting on best practice on HIV/AIDS peer education 2) Develop a training module for HIV/AIDS peer education 3) Implement the training module | 2006 2006-2007 2007-2009 | 1) Consensus report 2) Training module 3) Number of national HIV/AIDS focal points and peer education officials trained | Commission Member States WHO, UNAIDS, other partners |

5.Treatment, care and support |

Area for action | Action | Indicative timetable | Outcome | Main players |

Access of vulnerable groups to services | 1) Prepare a European inventory on best practices/know-how on drug treatments 2) Prepare guidelines/best practices on access to treatment for vulnerable populations | 1) Inventory of best practices 2) Guidelines on access to treatment | Commission Member States |

Support capacity-building among service providers to improve access for vulnerable groups Continue the development of European curricula/training modules | 2006- | Training programme for service providers | Commission Member States |

Treatment preparedness | Develop patient-friendly information on treatment | Number of information packages developed | Commission Member States NGOs |

Develop a training module on treatment preparedness | 2006- | Training module on adherence | Commission Member States NGOs |

Service standards | Provide a toolkit for Member States for developing comprehensive HIV/AIDS services | 2006- | Toolkit for service standards |

Affordable ARV | Continue exploring possible solutions | Feasible solution to reduce the cost of ARV | Commission Pharmaceutical industry Member States concerned |

Laboratory capacity Training of personnel | Integrate in curricula of university and continuing medical education | Commission, ECDC, Universities, Medical associations, ESCMID, WHO Euro |

Networking of laboratories for susceptibility testing | Establish a Europe-wide network of national [reference] laboratories for HIV susceptibility testing | Network of specialist laboratories established | ECDC Member States |

Upgrading national laboratories | Assess the needs [training, equipment, etc.] in HIV laboratories at national level | Number of national inventories ready | Member States ECDC |

6. Research |

Area for action | Action | Indicative timetable | Outcomes | Main players |

Advance treatment | Establish a European network of clinical trials on new therapeutic approaches to HIV/AIDS | 2006-2010 | New strategies for the management of HIV infection | Member States Commission |

Facilitate vaccine/microbicide research | Establish a European network for vaccine/microbicide research | 2006-2010 | Standardisation of HIV research tools; new vaccine/microbicide candidates; closer European collaboration with global research initiatives and partnerships | Commission Member States Research centres Industry, SMEs |

Cohort studies | Set up a network of European cohort studies on HIV/AIDS | 2006-2009 | New treatment options to overcome resistance to HIV drugs; PMTCT[?] | Commission Clinical research centres |

7. Neighbouring countries |

Area for action | Action | Indicative timetable | Outcomes | Main players |

Russian Federation |

EC participation in the work of the Country Coordinating Mechanism | 2006- | EC Delegation Russian Federation CCM |

Expert meetings on HIV/AIDS-related issues | 1) Organise an expert meeting on HIV/AIDS 2) Finnish Presidency meeting | 1) 2006 2) September 2006 | 1) Commission Russian Federation Partners 2) Council Presidency |

European Neighbourhood Policy partners |

EC participation in the work of the Country Coordinating Mechanism | 2006- | EC Delegation CCM ENP Partners |

Invite ENP partners to EU activities | 1) Invite ENP partners to Think Tank meetings on specific topics 2) Invite ENP partners to HIV/AIDS-related meetings/conferences | 2006- | Exchange of information and best practises | Commission Member States NGOs Partners |

Surveillance | Ensure that networks increasingly cover Southern Mediterranean countries | 2009 | Surveillance data available | ECDC EpiSouth |

Explore the scope for specific HIV/AIDS meetings targeted at ENP partners | Hold exploratory meeting with ENP Partners [in particular those with an ENP Action Plan] Hold a series of follow-up meetings on specific topics, countries or regions | 2007 2008- | Exchange of information and best practises | Commission Member States Partners |

[1] Prevention of mother-to-child transmission.

[i] Commission communication “A Coherent European Policy Framework for External Action to Confront HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis” (COM(2004)726). Commission communication (COM(2005) 179) “A European Programme for Action (PfA) to Confront HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis through External Action (2007-2011)”.

[ii] http://www.unaids.org/en/events/un+special+session+on+hiv_aids.asp.

[iii] http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/com/aids/keydocs_aids_en.htm.

[iv] European Neighbourhood Policy, EU/Russia Partnership and cooperation Agreement (PCA).

[v] In this document the specific vulnerable groups are defined for each of the priority areas, but it should be noted that they may differ, depending on the state of the HIV/AIDS epidemic and economic and cultural setting in the particular area of concern.

[vi] The institutional forms of civil society are distinct from those of the state, family and market and civil society commonly embraces a diversity of spaces, stakeholders and institutional forms, of varying degrees of formality, autonomy and power. Civil societies are often populated by organisations such as registered charities, development non-governmental organisations, community groups, women's organisations, faith-based organisations, professional associations, trade unions, self-help groups, social movements, business associations, coalitions and advocacy groups. http://www.lse.ac.uk/.

[vii] These are private, non-profit organisations based in and working in local communities. Normally they are created in response to some particular need or situation (high unemployment rate - employment promotion) in the community and work is done by local people.

[viii] www.weforum.org/globalhealth/globalsurvey.

[ix] http://www.unice.org/Content/Default.asp?.

[x] http://www.eurohiv.org

OJ L 271, 09/10/2002, p.1 - 12.

[xi]OJ L 142, 30/04/2004, P. 1 - 11. http://www.ecdc.eu.int.

[xii] European Centre for Disease Prevention and Control, http://www.ecdc.eu.int/ and Research FP5 supported SPREAD –programme, http://www.umcutrecht.nl/afdeling/index.asp?dep=9

[xiii] Surveillance based on selected population samples chosen to represent the relevant experience of particular groups (Last, JM edit A Dictionary of Epidemiology, 4th edition, 2001), such as testing of blood for the purpose of monitoring the prevalence and trends in HIV infection among commercial sex workers in a city during six months.

[xiv] Stover, J., Walker, N., Garnett, G. P., et al. Can we reverse the HIV/AIDS pandemic with an expanded response? Lancet 2002; 360(9326):73-77.

[xv] Aceijas, C., Hickman, M., Stimson, G., Rhodes, T. Global overview of HIV among injecting drug users, AIDS 2004;18: 2295-2302.

[xvi] Global Illicit Drug Trends 2002, UNODC, 2003, Vienna.

[xvii] Intensifying HIV prevention. UNAIDS policy position paper. UNAIDS/PCB 05.329, June 2005.

[xviii] http://www.aids.lt/iac/

[xix] OJ C 169, 8.7.2005, p. 1. http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/drug_en.htm.

[xx] OJ L 165, 3.7.2003, p 31.

[xxi] See Chapter 7.

[xxii] Research methods that involve observations of the same items [large numbers of people] over a long period of time with comparison of incidence rates in groups that differ in exposure levels.

[xxiii] http://europa.eu.int/comm/external_relations/north_dim/index.htm.

[xxiv] http://www.ndphs.org/index.php?cat=29143.

[xxv] http://www.beac.st/.

[xxvi] UNAIDS (2005). Monitoring the Declaration of Commitment on HIV/AIDS: guidelines on construction of core indicators, Geneva: UNAIDS.

WHO/UNAIDS (2005). National AIDS programmes: A guide to monitoring and evaluating antiretroviral programmes. Geneva: WHO.

WHO/UNAIDS (2004). National AIDS programmes: A guide to monitoring and evaluating national HIV/AIDS care and support. Geneva: WHO.

WHO/UNAIDS (2004). Guide to monitoring and evaluating national HIV/AIDS prevention programmes for young people. Geneva: WHO.

Family Health International (2000). Behavioural Surveillance Surveys: Guidelines for repeated Behavioural Surveys in populations at Risk of HIV. Arlington, USA: Family Health International.

Top