Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002AG0019

Κοινή θέση (ΕΚ) αριθ. 19/2002, της 4ης Δεκεμβρίου 2001, που καθορίστηκε από το Συμβούλιο με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RοHS)

OJ C 90E , 16.4.2002, p. 12–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AG0019

Κοινή θέση (ΕΚ) αριθ. 19/2002, της 4ης Δεκεμβρίου 2001, που καθορίστηκε από το Συμβούλιο με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RοHS)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 090 E της 16/04/2002 σ. 0012 - 0018


ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 19/2002

που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου 2001

για την έκδοση της οδηγίας 2002/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS)

(2002/C 90 E/02)

TO EYRVPAΪKO KOINOBOYLIO KAI TO SYMBOYLIO THS EYRVPAΪKHS ENVSHS,

Έxontaw ypόch:

th synqήkh gia thn ίdrysh thw Eyrvpaϊkήw Koinόthtaw, kai idίvw to άrqro 95 parάgrafow 1,

thn prόtash thw Epitropήw(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι ανομοιότητες μεταξύ των νομοθετικών ή των διοικητικών μέτρων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τον περιορισμό της χρήσης των επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα ήταν δυνατόν να δημιουργήσουν εμπόδια για το εμπόριο και να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην Κοινότητα και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να έχουν άμεσες επιπτώσεις στη σύσταση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητη η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα αυτόν, καθώς και η συμβολή στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στην περιβαλλοντικώς ορθή ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη σύνοδό του στη Νίκαια στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2000, υιοθέτησε το ψήφισμα του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2000 για την αρχή της προφύλαξης.

(3) Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1996 σχετικά με την επανεξέταση της κοινοτικής στρατηγικής για τη διαχείριση των αποβλήτων τονίζει ότι είναι απαραίτητο να μειωθεί η περιεκτικότητα των αποβλήτων σε επικίνδυνες ουσίες και αναφέρεται στα πιθανά οφέλη από την καθιέρωση κανόνων σε όλη την Κοινότητα που θα περιορίζουν την παρουσία ανάλογων ουσιών σε ορισμένα προϊόντα και παραγωγικές διαδικασίες.

(4) Το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1988, σχετικά με ένα κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από το κάδμιο(5), καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει αμελλητί την εκπόνηση ειδικών μέτρων για το εν λόγω πρόγραμμα. Επιβάλλεται επίσης να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και θα πρέπει να εφαρμόζεται συνολική στρατηγική που να περιορίζει ιδιαίτερα τη χρήση του καδμίου και να τονώνει την έρευνα για υποκατάστατα. Το ψήφισμα τονίζει ότι η χρήση του καδμίου θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν κατάλληλες και ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις.

(5) Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι τα μέτρα για τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανακύκλωση και τη διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), όπως αναφέρονται στην οδηγία 2001/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού(6), είναι απαραίτητα προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων που συνδέονται με τα αντίστοιχα βαρέα μέταλλα και τα αντίστοιχα επιβραδυντικά φλόγας. Παρά τα μέτρα αυτά, ωστόσο, σημαντικά τμήματα των ΑΗΗΕ θα εξακολουθήσουν να καταλήγουν στις συνήθεις διαδικασίες διάθεσης. Ακόμα και εάν τα ΑΗΗΕ συλλέγονταν χωριστά και υποβάλλονταν σε διαδικασίες ανακύκλωσης, το περιεχόμενό τους σε υδράργυρο, κάδμιο, μόλυβδο, εξασθενές χρώμιο, PBB και PBDE θα ήταν δυνατό να εξακολουθήσει να αποτελεί κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον.

(6) Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική και την οικονομική σκοπιμότητα, η υποκατάσταση των ουσιών αυτών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με ασφαλή ή ασφαλέστερα υλικά είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος προκειμένου να εξασφαλιστεί η ουσιαστική μείωση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον, οι οποίοι οφείλονται στις ουσίες αυτές, ώστε να επιτευχθεί το σκοπούμενο επίπεδο προστασίας στην Κοινότητα. Ο περιορισμός της χρήσης των επικίνδυνων αυτών ουσιών είναι πιθανόν να ενισχύσει τις δυνατότητες και την οικονομική αποδοτικότητα της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ και να μειώσει τον αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των εργαζομένων σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

(7) Οι ουσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία ερευνώνται αναλυτικά και αξιολογούνται και αποτελούν αντικείμενο διάφορων μέτρων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο.

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία συνυπολογίζουν τις υφιστάμενες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις και βασίζονται σε αξιολόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για να επιτευχθεί το σκοπούμενο επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν στην Κοινότητα εάν δεν ληφθούν μέτρα. Τα μέτρα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εξετάζονται και, εφόσον είναι απαραίτητο, να προσαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα.

(9) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις απαιτήσεις της ασφάλειας και της υγείας, καθώς και της ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 1991, για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες(7).

(10) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η τεχνική ανάπτυξη των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δίχως βαρέα μέταλλα, PBDE και PBB. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα νέα επιστημονικά στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης, θα πρέπει να εξεταστεί η απαγόρευση άλλων επικίνδυνων ουσιών και η υποκατάστασή τους με φιλικότερες προς το περιβάλλον εναλλακτικές ουσίες οι οποίες να εξασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

(11) Εξαιρέσεις από την απαίτηση υποκατάστασης θα πρέπει να επιτρέπονται εφόσον η υποκατάσταση είναι αδύνατη από επιστημονική και τεχνική σκοπιά ή εφόσον οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή/και την υγεία λόγω της υποκατάστασης ενδέχεται να είναι σημαντικότερες των οφελών αυτής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η υποκατάσταση των επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει επίσης να διεξάγεται κατά τρόπο συμβατό με την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ).

(12) Η προσαρμογή στην επιστημονική και την τεχνική πρόοδο των εξαιρέσεων από τις προϋποθέσεις για τη βαθμιαία εξάλειψη και την απαγόρευση των επικίνδυνων ουσιών θα πρέπει να πραγματοποιείται από την Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επιτροπής.

(13) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(8),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στόχοι

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους περιορισμούς της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και η συμβολή στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στην περιβαλλοντικώς ορθή ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον ηλεκτρικό και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που υπάγεται στις κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 10 του παραρτήματος IΑ της οδηγίας 2001/.../ΕΚ [ΑΗΗΕ] και στους λαμπτήρες πυράκτωσης και τα οικιακά φωτιστικά σώματα.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας καθώς και της ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) "ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός" ή "ΗΗΕ": ο εξοπλισμός του οποίου η ορθή λειτουργία εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και των πεδίων αυτών, ο οποίος υπάγεται στις κατηγορίες του παραρτήματος ΙΑ της οδηγίας 2001/.../ΕΚ (ΑΗΗΕ) και ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση μέχρι 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και μέχρι 1500 V συνεχούς ρεύματος·

β) "παραγωγός": οποιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας σύμφωνα με την οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις(9):

i) κατασκευάζει και πωλεί ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό με τη μάρκα του·

ii) μεταπωλεί με τη μάρκα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές ή

iii) εισάγει ή εξάγει κατ' επάγγελμα ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε ένα κράτος μέλος.

Άρθρο 4

Πρόληψη

1. Μέχρι της 1ης Ιανουαρίου 2007 το αργότερο, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο νέος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά δεν περιέχει μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) ή/και πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρα (PBDE).

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις εφαρμογές που απαριθμούνται στο παράρτημα.

Άρθρο 5

Προσαρμογή στην επιστημονική και την τεχνική πρόοδο

1. Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή του παραρτήματος στην επιστημονική και την τεχνική πρόοδο για τους ακόλουθους σκοπούς θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2:

α) προσδιορισμός, εφόσον είναι απαραίτητο, ανώτατων τιμών συγκέντρωσης μέχρι των οποίων είναι ανεκτή η παρουσία των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, σε συγκεκριμένα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού·

β) εξαίρεση υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από το άρθρο 4 παράγραφος 1, εάν η χρήση των ουσιών που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο στα εν λόγω υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία είναι τεχνικώς ή επιστημονικώς αναπόφευκτη ή εάν οι αρνητικές επιπτώσεις της υποκατάστασης για το περιβάλλον ή/και την υγεία είναι σημαντικότερες από τα πλεονεκτήματά της για το περιβάλλον ή/και την υγεία·

γ) διεξαγωγή επανεξέτασης κάθε εξαίρεσης του παραρτήματος τουλάχιστον ανά τετραετία ή τέσσερα έτη μετά την προσθήκη ενός είδους στον κατάλογο με στόχο τη διαγραφή υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από το παράρτημα, εάν η χρήση των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, στα εν λόγω υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία είναι αναπόφευκτη, εφόσον οι αρνητικές επιπτώσεις της υποκατάστασης για το περιβάλλον ή/και την υγεία δεν είναι σημαντικότερες από τα πιθανά πλεονεκτήματά της για το περιβάλλον ή/και την υγεία.

2. Πριν από την τροποποίηση του παραρτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, διαβουλεύεται με τους παραγωγούς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τους ανακυκλωτές, τους υπεύθυνους επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις ενώσεις εργοδοτών και καταναλωτών. Οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται στην επιτροπή του άρθρου 7 παράγραφος 1.

Άρθρο 6

Επανεξέταση

Πριν από [...](10), η Επιτροπή επανεξετάζει τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, προκειμένου να λάβει υπόψη, εφόσον είναι απαραίτητο, νέα επιστημονικά δεδομένα.

Ειδικότερα, η Επιτροπή υποβάλλει μέχρι την ημερομηνία αυτή, προτάσεις για να περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ο εξοπλισμός που εμπίπτει στις κατηγορίες 8 και 9 του παραρτήματος IΑ της οδηγίας 2001/.../ΕΚ (ΑΗΗΕ).

Η Επιτροπή μελετά επίσης την ανάγκη προσαρμογής του καταλόγου των ουσιών του άρθρου 4 παράγραφος 1, με βάση νέα επιστημονικά στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης και υποβάλλει, κατά περίπτωση, προτάσεις για τις εν λόγω προσαρμογές.

Άρθρο 7

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ(11).

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένου του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 8

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 9

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από [...](12). Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο όλων των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 11

Παραλήπτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) EE C 365 E της 19.12.2000, σ. 195 και ΕΕ C 240 E της 28.8.2001, σ. 303.

(2) ΕΕ C 116 της 20.4.2001, σ. 38.

(3) ΕΕ C 148 της 18.5.2001, σ. 1.

(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2001, κοινή θέση του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2001 και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(5) ΕΕ C 30 της 4.2.1988, σ. 1.

(6) ΕΕ L ...

(7) ΕΕ L 78 της 26.3.1991, σ. 38· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/101/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 1 της 5.1.1999, σ. 1).

(8) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(9) ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19.

(10) Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

(11) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39.

(12) Δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ, ΚΑΔΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Υδράργυρος σε λαμπτήρες φθορισμού μικρών διαστάσεων, εφόσον δεν υπερβαίνει τα 5 mg ανά λαμπτήρα.

2. Υδράργυρος σε ευθείς λαμπτήρες φθορισμού γενικών σκοπών, εφόσον δεν υπερβαίνει:

- ο αλοφωσφορικός τα 10 mg,

- ο τριφωσφορικός, σε κοινούς λαμπτήρες, τα 5 mg,

- ο τριφωσφορικός, σε λαμπτήρες με μεγάλη διάρκεια ζωής, τα 8 mg.

3. Υδράργυρος σε ευθείς λαμπτήρες φθορισμού ειδικών σκοπών.

4. Υδράργυρος σε άλλους λαμπτήρες που δεν κατονομάζονται ρητώς στο παρόν παράρτημα.

5. Μόλυβδος στο γυαλί καθοδικών λυχνιών, ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων και λαμπτήρων φθορισμού.

6. Μόλυβδος ως στοιχείο κράματος σε χάλυβα με περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,35 % κατά βάρος, σε αλουμίνιο με περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,4 % κατά βάρος και ως κράμα χαλκού με περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 4 % κατά βάρος.

7. - Μόλυβδος σε κολλήσεις τύπου υψηλού σημείου τήξεως (δηλαδή κολλήσεις από κράμα μολύβδου-κασσιτέρου με άνω του 85 % μόλυβδο),

- μόλυβδος σε κολλήσεις για διακομιστές, συστήματα αποθήκευσης και συστήματα αποθήκευσης με συστοιχίες (χορηγείται εξαίρεση μέχρι το 2010),

- μόλυβδος σε κολλήσεις για εξοπλισμό υποδομής δικτύων, για μεταγωγή, σηματοδότηση, διαβίβαση, καθώς και διαχείριση δικτύου για τηλεπικοινωνίες,

- μόλυβδος σε ηλεκτρονικά κεραμικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. πιεζοηλεκτρονικές διατάξεις).

8. Επίστρωση με κάδμιο εκτός για εφαρμογές απαγορευμένες δυνάμει της οδηγίας 91/338/ΕΟΚ(1) για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ(2) περί περιορισμών εμπορίας και χρήσεως ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων.

9. Εξασθενές χρώμιο ως αντιδιαβρωτικό του ψυκτικού συστήματος από ανθρακούχο χάλυβα στα ψυγεία απορρόφησης.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, η Επιτροπή εξετάζει τις εφαρμογές που αφορούν:

- το οκτα-BDE και το δεκα-BDE,

- τον υδράργυρο σε ευθείς λαμπτήρες φθορισμού ειδικών σκοπών,

- το μόλυβδο σε κολλήσεις για διακομιστές, συστήματα αποθήκευσης και συστήματα αποθήκευσης με συστοιχίες, εξοπλισμό υποδομής δικτύων, για μεταγωγή, σηματοδότηση, διαβίβαση, καθώς και διαχείριση δικτύου για τηλεπικοινωνίες (προκειμένου να καθοριστεί συγκεκριμένο χρονικό όριο γι' αυτή την εξαίρεση) και

- τους λαμπτήρες πυράκτωσης,

κατά προτεραιότητα, προκειμένου να αποφασίσει, το ταχύτερο δυνατόν, αν πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως τα είδη αυτά.

(1) ΕΕ L 186 της 12.7.1991, σ. 59.

(2) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 28 Ιουλίου 2000, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συμβούλιο πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS)(1), βασισμένη στο άρθρο 95 της συνθήκης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώμη του σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Μαΐου 2001.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώμη της(2) στις 29 Νοεμβρίου 2000, ενώ η Επιτροπή των Περιφερειών διατύπωσε τη γνώμη της(3) στις 14 Φεβρουαρίου 2001.

3. Σε συνέχεια αυτών των γνωμών, η Επιτροπή υπέβαλε την τροποποιημένη της πρόταση στο Συμβούλιο στις 8 Ιουνίου 2001.

4. Στις 4 Δεκεμβρίου 2001, το Συμβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 της συνθήκης.

II. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους περιορισμούς της χρήσης επικίνδυνων ουσιών (δηλαδή βαρέων μετάλλων και βρωμιούχων επιβραδυντικών φλόγας) στον ηλεκτρικό και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μειωθούν τα προβλήματα διαχείρισης των αποβλήτων αυτών των ουσιών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η σημαντική μείωση αυτών των κινδύνων είναι η αντικατάσταση αυτών των ουσιών από ασφαλέστερες μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Πάντως, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να επιτραπεί ορισμένος αριθμός εξαιρέσεων από τις απαιτήσεις αντικατάστασης. Οι εξαιρέσεις αυτές από τις απαιτήσεις σταδιακής εξάλειψης και απαγόρευσης θα επανεξεταστούν ανάλογα με την επιστημονική και την τεχνική πρόοδο με διαδικασία επιτροπής.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση του Συμβουλίου, παρόλο που γενικά διατηρεί την προσέγγιση και τις κύριες διατάξεις που προτείνει η Επιτροπή, προσθέτει σειρά τροποποιήσεων της πρότασης για να διευκρινίσει, να ενισχύσει ή να καταστήσει τις απαιτήσεις της πιο πρακτικές.

Α. Τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής

1. Το Συμβούλιο ενέκρινε, είτε πλήρως είτε εν μέρει και ενίοτε κατά το πνεύμα, σημαντικό αριθμό των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει αποδεχθεί η Επιτροπή.

Συγκεκριμένα:

- η τροπολογία αριθ. 1 ενσωματώθηκε στην αιτιολογική παράγραφο 6 (με μικρή αλλαγή της διατύπωσης),

- η τροπολογία αριθ. 4 περιελήφθη εν μέρει και κατά το πνεύμα στην αιτιολογική παράγραφο 11,

- οι τροπολογίες αριθ. 9 και 23 ενσωματώθηκαν εν μέρει στο άρθρο 2 παράγραφος 1 (προσθήκη στο πεδίο εφαρμογής της κατηγορίας 10, λαμπτήρες πυρακτώσεως και οικιακά φωτιστικά σώματα),

- η τροπολογία αριθ. 10: το πρώτο μέρος της εισήχθη στο άρθρο 4 παράγραφος 1 εν μέρει και, όσον αφορά την ημερομηνία, σε ορισμένο βαθμό,

- η τροπολογία αριθ. 12 εισήχθη μερικώς στο άρθρο 5 παράγραφος 2,

- η τροπολογία αριθ. 17 ενσωματώθηκε στο άρθρο 8,

- η τροπολογία αριθ. 18 ενσωματώθηκε στο άρθρο 9 παράγραφος 1,

- η τροπολογία αριθ. 19 ενσωματώθηκε στο άρθρο 10,

- η τροπολογία αριθ. 21, τα εδάφια 4, 5, 9 και 11 διεγράφησαν (μετά την προσθήκη της κατηγορίας 10 στο πεδίο εφαρμογής) και προστέθηκε ο μόλυβδος που περιέχεται σε συγκολλητικά κράματα υψηλής θερμοκρασίας τήξης (προσδιορίσθηκε πάντως σαφέστερα από το Συμβούλιο).

2. Η τροπολογία αριθ. 8, την οποία δεν δέχθηκε η Επιτροπή, αναδιατυπώθηκε και εισήχθη στο άρθρο 1 και την αιτιολογική παράγραφο 1 της κοινής θέσης.

Β. Καινοτομίες που εισήγαγε το Συμβούλιο

Εκτός από την εισαγωγή των προαναφερόμενων τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο προέβη και σε άλλες αλλαγές της πρότασης. Αυτές αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

- Άρθρο 3

Ο ορισμός του "παραγωγού" ευθυγραμμίστηκε με τον ορισμό στην οδηγία ΑΗΗΕ για να εισαχθεί η έννοια της πώλησης με επικοινωνία εξ αποστάσεως [και άρα επίσης η έννοια της "εξαγωγής" στο άρθρο 3 στοιχείο β) σημείο iii)],

- Άρθρο 4

Η εναρμόνιση της σταδιακής εξάλειψης των επικίνδυνων ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 επισπεύθηκε κατά ένα έτος. Επιπλέον, προστέθηκαν οι λέξεις "το αργότερο" για να μπορέσουν ορισμένα κράτη μέλη να διατηρήσουν την αυστηρότερη νομοθεσία τους σε αυτό τον τομέα,

- Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Η επιτροπή υποχρεούται να επανεξετάζει ανά τετραετία τις εξαιρέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 και του αντίστοιχου παραρτήματος με στόχο τη διαγραφή τους,

- Άρθρο 6

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της ο εξοπλισμός που εμπίπτει στις κατηγορίες 8 και 9 της οδηγίας ΑΗΗΕ.

Σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, η Επιτροπή υποχρεούται να μελετήσει την ανάγκη προσαρμογής του καταλόγου των απαγορευμένων επικίνδυνων αποβλήτων του άρθρου 4 παράγραφος 1 με βάση επιστημονικά στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης και, εάν χρειάζεται, να υποβάλει προτάσεις για την προσαρμογή αυτή,

- Παράρτημα

Το Συμβούλιο προέβη σε διευκρινίσεις του καταλόγου όσον αφορά τον υδράργυρο σε ευθείς λαμπτήρες φθορισμού. Όσον αφορά το μόλυβδο, το Συμβούλιο διέγραψε την αναφορά σε λαμπτήρες και διευκρίνισε τις καταχωρήσεις για το μόλυβδο στις κολλήσεις. Επιπλέον, το Συμβούλιο απαιτεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά προτεραιότητα, βάσει διαδικασίας επιτροπής, τις εφαρμογές ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, ενόψει τυχόν τροποποίησής τους.

Η Επιτροπή δεν απεδέχθη τις λέξεις "το αργότερο" στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

(1) ΕΕ C 365 E της 19.12.2000, σ. 195 και ΕΕ C 240 E της 28.8.2001, σ. 303.

(2) ΕΕ C 116 της 20.4.2001, σ. 38.

(3) ΕΕ C 148 της 18.5.2001, σ. 1.

Top