EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001DC0529

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των περιφερειών - eEurope 2002 (Ηλεκτρονική Ευρώπη 2002): Προσβασιμότητα στις δημόσιες ιστοθέσεις και στο περιεχόμενό τους

/* COM/2001/0529 τελικό */

52001DC0529

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των περιφερειών - eEurope 2002 (Ηλεκτρονική Ευρώπη 2002): Προσβασιμότητα στις δημόσιες ιστοθέσεις και στο περιεχόμενό τους /* COM/2001/0529 τελικό */


ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ eEurope 2002 (Ηλεκτρονική Ευρώπη 2002): Προσβασιμότητα στις δημόσιες ιστοθέσεις και στο περιεχόμενό τους - eEurope 2002 (Ηλεκτρονική Ευρώπη 2002): Προσβασιμότητα στις δημόσιες ιστοθέσεις και στο περιεχόμενό τους

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή

2. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό

3. Σχέδια και Μηχανισμοί Υλοποίησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4. Εξελίξεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Συμπεράσματα και επομενεσ ενεργειεσ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Για να γίνουν οι Ιστοθέσεις Προσιτές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Πίνακας που καταγράφει την Έγκριση και την Εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών από τα κράτη μέλη

1. Εισαγωγη

Το σχέδιο δράσης eEurope 2002 (Ηλεκτρονική Ευρώπη 2002) [1], το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέιρα τον Ιούνιο του 2000, είναι μια ευρείας κλίμακας πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε για να επιταχύνει και να επεκτείνει τη χρήση του Διαδικτύου σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Το σχέδιο δράσης επιδιώκει να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ηλεκτρονική σύνδεση σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, επιτρέποντάς τους να συμμετάσχουν στις ψηφιακές τεχνολογίες και να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που αυτές προσφέρουν. Η αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου θα τροφοδοτήσει με τη σειρά της την ανάπτυξη της νέας οικονομίας που βασίζεται στη γνώση. Οι εν λόγω δράσεις συνάδουν με την αρχή της μη διάκρισης που καθιερώθηκε στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[1] Το σχέδιο δράσης eEurope 2002 μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση: http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/actionplan/index_en.htm

Ένας από τους ειδικούς στόχους του σχεδίου δράσης είναι να βελτιώσει την πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό για τα άτομα με ειδικές ανάγκες: αυτό αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης και των συστάσεών της.

.............................

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα τεχνικών εμποδίων ως προς την δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Οι προκλήσεις σχετικά με την προσβασιμότητα τις οποίες αντιμετωπίζουν τα εν λόγω άτομα και οι άλλοι χρήστες του Διαδικτύου μπορούν σε μεγάλο βαθμό να επιλυθούν μέσω κατάλληλης κωδικοποίησης κατά την κατασκευή των ιστοθέσεων και του περιεχομένου τους, καθώς και με την εφαρμογή ορισμένων απλών κανόνων κατά τον σχεδιασμό των ιστοσελίδων, κανόνες που αφορούν τη διάταξη και τη δομή των ιστοσελίδων. Εντούτοις, οι εν λόγω τεχνικές δεν είναι ευρέως γνωστές, ούτε εφαρμόζονται από την πλειονότητα των σχεδιαστών ιστοθέσεων και των παρόχων περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό.

Πράγματι, η πρόσβαση σε ιστοσελίδες του Διαδικτύου και στο περιεχόμενό τους θέτει ποικιλία προβλημάτων στα άτομα με φυσικές, αισθητηριακές ή γνωστικές ανεπάρκειες. Πολλοί από τα 37 εκατομ. των Ευρωπαίων πολιτών με κάποια μειονεξία ενδεχομένως να μην είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και υπηρεσίες που απαιτούν όταν χρησιμοποιούν τα νέα μέσα. Με την ανάπτυξη των κυβερνητικών επιγραμμικών υπηρεσιών, είναι σοβαρός ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού.

Παραδείγματος χάριν, τα άτομα που είναι τυφλά ή έχουν προβλήματα όρασης θεωρούν ότι είναι δύσκολο - εάν όχι αδύνατο - να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα ηλεκτρονικά έγγραφα, όπως οι ιστοσελίδες, με τα είδη φυλλομετρητών (όπως οι εκφωνητές κειμένου οθόνης) και τις άλλες βοηθητικές συσκευές που χρησιμοποιούν. Κάποιος που είναι κωφός ενδεχομένως να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει υποτιτλισμένα ηχητικά τμήματα πολυμεσικών αρχείων ή το άτομο που έχει είτε αχρωματοψία είτε μειωμένη όραση μπορεί να χρειάζεται εξατομικευμένα φύλλα στυλ. Υπάρχουν και άλλα θέματα που είναι σημαντικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως προσιτά πολυμέσα, πρόσβαση ανεξαρτήτως συσκευής, πλαίσια με επισήμανση και κατάλληλη σημείωση πινάκων.

Άλλοι χρήστες, όπως οι ηλικιωμένοι που ενδεχομένως δεν είναι εξοικειωμένοι με τους φυλλομετρητές του Παγκόσμιου Ιστού ή με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να μετακινηθεί σε μια ιστοθέση, ενδέχεται να περιέλθουν σε αμηχανία και να αποθαρρυνθούν από ιστοθέσεις που παρουσιάζουν πολύπλοκες και εξαιρετικά λεπτομερείς πληροφορίες, δεν έχουν σταθερό σχεδιασμό ή σταθερές επιλογές πλοήγησης ή χρησιμοποιούν εκθαμβωτικές ή κινούμενες εικόνες. Δεδομένης της δημογραφικής μετατόπισης προς έναν γηράσκοντα πληθυσμό, η εν λόγω ομάδα χρηστών θα αυξηθεί σημαντικά κατά τα επόμενα έτη.

2. Οι Κατευθυντηριεσ Γραμμεσ για την Προσβασιμοτητα στον Παγκοσμιο Ιστο

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας προσιτών πληροφοριών στις δημόσιες ιστοθέσεις διατυπώνεται στο σχέδιο δράσης eEurope 2002, το οποίο συνομολογήθηκε στο Συμβούλιο της Φέιρα τον Ιούνιο του 2000. Στον στόχο του 2γ, το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει πέντε στόχους για την προώθηση της "Συμμετοχής όλων στην κοινωνία που βασίζεται στη γνώση" και υπογραμμίζει ότι "...Οι ιστοθέσεις του δημοσίου τομέα και το περιεχόμενό τους, στα κράτη μέλη και στα ευρωπαϊκά όργανα, πρέπει να σχεδιαστούν ώστε να είναι προσιτές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες με ειδικές ανάγκες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να επωφελούνται πλήρως από τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής κυβέρνησης (e-government)".

Η εν λόγω δράση πρέπει να εκτελεστεί από τα ευρωπαϊκά όργανα και από τα 15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω:

της έγκρισης των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις δημόσιες ιστοθέσεις της WAI (Web Accessibility Initiative - Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό) έως τα τέλη του 2001.

2.1. Η Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό (WAI)

Η εν λόγω πρωτοβουλία είναι ένας από τους πέντε τομείς της Κοινοπραξίας Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web Consortium - γνωστής επίσης ως W3C), η οποία απαρτίζεται από περισσότερους από 500 οργανισμούς μέλη και περιλαμβάνει συμμετέχοντες από περισσότερες από 30 χώρες [2]. Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό (WAI) εκπονήθηκαν πολλές κατευθυντήριες γραμμές, με τη συμμετοχή φορέων της βιομηχανίας, της έρευνας, των κυβερνήσεων και των οργανώσεων των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

[2] Πληροφορίες για την W3C διατίθενται στη διεύθυνση http://www.w3.org/, καθώς και στην ιστοθέση της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό: http://www.w3.org/WAI.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό έχουν εκπονηθεί με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εφαρμογών Τηλεματικής (Telematics Applications Programme - TAP) του τετάρτου προγράμματος πλαισίου, διαφόρων κυβερνήσεων και άλλων οργανισμών. Οι εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές είναι ακριβέστερα γνωστές ως ''Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού, Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό, έκδοση 1.0'' (World Wide Web Consortium/Web Accessibility Initiative (W3C/WAI) Web Content Accessibility Guidelines version 1.0 (WCAG 1.0) (ή WAI/W3C WCAG 1.0). Εφεξής θα αναφέρονται ως οι Κατευθυντήριες Γραμμές. Η εν λόγω ορολογία χρησιμοποιείται για να γίνεται διάκριση μεταξύ των συγκεκριμένων Κατευθυντήριων Γραμμών και άλλων που έχει εκπονήσει η Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό, όπως οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα στο Εργαλείο Συγγραφής (Authoring Tool Accessibility Guidelines - ATAG) έκδοση 1.0 και οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα στον Πράκτορα Χρήστη.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές αναγνωρίζονται ως ένα de facto παγκόσμιο πρότυπο για το σχεδιασμό προσιτών ιστοθέσεων [3]. Βλέπε στο παράρτημα 1 μια επισκόπηση των Κατευθυντήριων Γραμμών. Στο παράρτημα 2 παρατίθεται περιγραφή με σχόλια ορισμένων από τις κύριες πτυχές των Κατευθυντήριων Γραμμών.

[3] Το κείμενο των Κατευθυντήριων Γραμμών για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού, Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό, έκδοση 1.0 (World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative Web Content Accessibility Guidelines version 1.0) διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/WCAG10/

Εντός της σύντομης καταληκτικής προθεσμίας που προϋποθέτει το σχέδιο δράσης eEurope 2002, τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα ενθαρρύνονται να δράσουν γρήγορα και αποφασιστικά. Ο σκοπός της ταχείας ανάληψης δράσης είναι σαφής. Με την έγκριση των Κατευθυντήριων Γραμμών είναι επίσης δυνατόν να επιτευχθούν σημαντικές επιπτώσεις στην προσβασιμότητα και σε άλλες περιοχές στόχους της eEurope. Παραδείγματος χάριν, οι εφαρμογές για την eHealth (ηλεκτρονική υγεία ), την eGovernment (ηλεκτρονική κυβέρνηση) και την eLearning (ηλεκτρονική μάθηση) που βασίζονται σε δημόσιες ιστοθέσεις θα πρέπει να επιλύσουν τα προβλήματα προσβασιμότητας, διασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσίες τους έχουν σχεδιαστεί για όλους τους πολίτες. Αυτό θα συμβάλει στο να καταστούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες ικανά να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες επιγραμμικές υπηρεσίες, όπως κάθε άλλος πολίτης.

Για να υποστηρίξει την έγκριση και την εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών από τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα, η Επιτροπή εκπόνησε την παρούσα ανακοίνωση. Η εν λόγω ανακοίνωση σκιαγραφεί τα σχετικά πλαίσια πολιτικής. τις τεχνικές πτυχές που καλύπτουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές. το φάσμα των στρατηγικών για την υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών και για την παρακολούθηση της προσβασιμότητας στις δημόσιες ιστοθέσεις με βάση τις εμπειρίες της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν εντοπιστεί στα κράτη μέλη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Αυστραλία, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. και περιλαμβάνει ένα σύνολο συμπερασμάτων και συστάσεων.

2.2. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές ως μέσο πολιτικής

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό έχει καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές τους για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού, με βάση τη συναίνεση που έχει επιτευχθεί μεταξύ ενός ευρέος φάσματος παραγόντων του τομέα. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές παρέχουν στους παρόχους δημοσίων πληροφοριών έναν μηχανισμό σε εθελοντική βάση, ώστε αυτοί να συμμορφούνται με μια σειρά ανεπίσημων κανόνων οι οποίοι έχουν τη μορφή αρχών, εργαλείων και μεθόδων που περιγράφονται από την Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό.

Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές πληροφοριών, οι σχεδιαστές και οι υπεύθυνοι ανάπτυξης του Παγκόσμιου Ιστού είναι σε θέση να συστηματοποιήσουν τη διαδικασία διάθεσης προσιτών πληροφοριών στο δημόσιο χώρο. Με κάποια κατάρτιση και πείρα, οι σχεδιαστές και οι υπεύθυνοι ανάπτυξης του Παγκόσμιου Ιστού μπορούν να είναι βέβαιοι ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι κυριότεροι παράγοντες διασφάλισης της προσβασιμότητας στα διάφορα στάδια της πορείας των εργασιών: η διάρκεια μιας τέτοιου είδους κατάρτισης μπορεί να διαφέρει σημαντικά, δεδομένου ότι είναι αναγκαίο αυτή να προσαρμόζεται στο ειδικό κοινό αποδεκτών, ανάλογα με τον βαθμό της τεχνικής του εμπειρογνωσίας και τις γνώσεις του σε θέματα σχεδιασμού. Μπορεί να διαρκεί ανάλογα μισή ημέρα, μία ή δύο ολόκληρες ημέρες, μια ολόκληρη εβδομάδα ή και περισσότερο.

Δεδομένου ότι η χρήση οιασδήποτε κατευθυντήριας γραμμής είναι καταρχήν εθελοντική, είναι σημαντικό οι ίδιες οι Κατευθυντήριες Γραμμές να εκπονούνται και να ενημερώνονται εντός της κοινότητας συμφερόντων την οποία επιδιώκουν να υπηρετήσουν. Μέσω της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού, η σημασία και η αποδοχή των κατευθυντήριων γραμμών τίθεται συνεχώς υπό δοκιμασία και επιβεβαιώνεται από τους χρήστες της βιομηχανίας, των πανεπιστημίων και των δημοσίων διοικήσεων. Είναι γενικώς αποδεκτό ότι οι Κατευθυντήριες Γραμμές αποτελούν τη βέλτιστη τεχνική για τον παγκόσμιο σχεδιασμό του Διαδικτύου και η αποδοχή τους διευρύνεται μέσω της ευρείας συμμετοχής στις δραστηριότητες της Κοινοπραξίας Παγκόσμιου Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν ένα εναρμονισμένο σύνολο κανόνων με βάση την τεχνολογία, οι οποίοι ανταποκρίνονται επίσης στις απαιτήσεις ευχρηστίας του ευρύτερου δυνατού φάσματος χρηστών του Διαδικτύου.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές επιδιώκουν να είναι συμβατές τόσο με προηγούμενες τεχνολογίες και εργαλεία σχεδιασμού του Παγκόσμιου Ιστού, καθώς επίσης και με νέες τεχνολογίες και εργαλεία, παραδείγματος χάριν, με νέους τύπους φυλλομετρητών του Παγκόσμιου Ιστού, όπως οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί και τα τηλέφωνα WAP (Wireless Application Protocol - Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών). Με αυτή την ανοικτή προσέγγιση, οι Κατευθυντήριες Γραμμές αποτελούν ένα δυναμικό και εξελισσόμενο σύνολο κανόνων που επιδιώκουν να συμβαδίζουν με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και να τις προβλέπουν.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές παρέχουν τεχνική βοήθεια η οποία είναι εύκολα διαθέσιμη σε επιγραμμική σύνδεση και παρέχουν σημαντική βοήθεια προκειμένου τα άτομα με ειδικές ανάγκες να υπερνικήσουν τα εμπόδια κατά την πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο. Με τη χρήση των Κατευθυντήριων Γραμμών είναι τεχνικώς εφικτό να καταστούν οι ιστοθέσεις προσιτές στους χρήστες με ειδικές ανάγκες και, ως εκ τούτου, αυτό συμβάλλει στην πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία των πληροφοριών.

3. Σχεδια και Μηχανισμοι Υλοποιησησ εντοσ της Ευρωπαϊκησ Ενωσησ

Το σχέδιο δράσης eEurope 2002 προτείνει την υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Γραμμών ως ένα αρχικό βήμα για να καταστούν οι ευρωπαϊκές δημόσιες ιστοθέσεις και το περιεχόμενό τους προσιτά στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Με την υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Γραμμών τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα θα προσδώσουν στον στόχο της προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό ευρεία αναγνώριση και υποστήριξη, με τη χρήση του παγκόσμιου de facto προτύπου για την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό, το οποίο εκφράζουν οι εργασίες της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό.

Η έγκριση των Κατευθυντήριων Γραμμών θα καταδείξει επίσης τη δέσμευση των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών οργάνων στο σκοπό της ενσωμάτωσης της προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό στις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές για τις δημόσιες υπηρεσίες πληροφοριών και πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής κυβέρνησης (eGovernment).

Στο πνεύμα της eEurope είναι να ενθαρρύνει την ταχεία και αποφασιστική δράση, προκειμένου να ανοίξει την ψηφιακή εποχή σε όλους τους πολίτες και να την καταστήσει πραγματικότητα για όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό καθιστά την υλοποίηση των Κατευθυντήριων Γραμμών αναγκαία και επείγουσα απόρροια της έγκρισής τους.

3.1. Επισκόπηση της προόδου στα κράτη μέλη

Σε συνδυασμό με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης eEurope 2002 όσον αφορά τη "Συμμετοχή όλων στην κοινωνία που βασίζεται στη γνώση", δόθηκε εντολή στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Απασχόληση και την Κοινωνική Διάσταση της Κοινωνίας των Πληροφοριών (High Level Group on Employment and the Social Dimension of the Information Society - ESDIS), η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των κρατών μελών, να παρακολουθεί τις εν λόγω εξελίξεις. Για να υποστηριχθεί το έργο της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου συστάθηκε η ομάδα εμπειρογνωμόνων eAccessibility (ηλεκτρονική προσβασιμότητα).

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων eAccessibility έχει παράσχει γραπτά και προφορικά στοιχεία για την επισκόπηση της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά την έγκριση και υλοποίηση των Κατευθυντήριων Γραμμών. Η παρούσα επισκόπηση περιγράφει μια ποικιλία προσεγγίσεων, σχεδίων και μεθόδων για τη χρήση των Κατευθυντήριων Γραμμών. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων eAccessibility έχει επίσης συμφωνήσει να διοργανώσει μια διαδικασία παρακολούθησης μεταξύ των 15 κρατών μελών.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων eAccessibility συνέβαλε στον εντοπισμό παραδειγμάτων ορθής πρακτικής. Παραδείγματα ορθής πρακτικής μπορούν να αναφερθούν για τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη και διάδοση πληροφοριών, την κατάρτιση προσωπικού, την παρακολούθηση των ιστοθέσεων για διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τις Κατευθυντήριες Γραμμές, τη βελτίωση των υφιστάμενων ιστοθέσεων, την προώθηση της βέλτιστης πρακτικής και την παροχή μηχανισμών υποστήριξης και βοήθειας στους υπευθύνους ανάπτυξης περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό.

Οι ορθές πρακτικές στα κράτη μέλη παρουσιάστηκαν σε σχέση με τέσσερα ευρεία θέματα. Πρώτον, υπάρχουν καλά παραδείγματα μηχανισμών για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των διαχειριστών πληροφοριών των δημοσίων διοικήσεων σχετικά με τις εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές και τον σκοπό τους. Δεύτερον, υπάρχουν κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν επιτυχώς μηχανισμούς ενθάρρυνσης των παρόχων περιεχομένου, των σχεδιαστών του Παγκόσμιου Ιστού και του τεχνικού προσωπικού ώστε να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα εργαλεία και τις προδιαγραφές προκειμένου να διασφαλίζουν προσιτές ιστοθέσεις και προσιτό περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό. Τρίτον, σε διάφορα κράτη μέλη εφαρμόζονται μέθοδοι κατάρτισης και υποστήριξης των ατόμων που είναι υπεύθυνα για τις ιστοσελίδες. Τέταρτον, τα κράτη μέλη έχουν προσδιορίσει και χρησιμοποιούν ποικίλα μέσα παρακολούθησης της προόδου και της συμμόρφωσης κατά την εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών.

Όπως καταδεικνύεται στο παράρτημα 3, οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετικές, αλλά η πρόοδος κατά την υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών είναι ενθαρρυντική. Ήδη πολλά κράτη μέλη έχουν αναπτύξει πολιτικές και μηχανισμούς προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιες ιστοθέσεις τους είναι προσιτές με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές. Στο παγκόσμιο μέσο που είναι το Διαδίκτυο, οι ευρωπαϊκές διοικήσεις έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους ως οι σημαντικότεροι δημόσιοι πάροχοι περιεχομένου, καθιστώντας προσιτές τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες τους.

3.2. Η προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό εντός των ευρωπαϊκών οργάνων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τη σημασία της προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Για πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να αντιμετωπίσει την έλλειψη προσβασιμότητας στις ιστοθέσεις, ειδικότερα μέσω του προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης ''Εφαρμογές Τηλεματικής 1994-1998'' (Telematics Applications Programme - TAP) και ενός έργου υποστηρικτικής δράσης με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό» (WAI-TAP). Η επιδίωξη του σκοπού αυτού συνεχίστηκε στο πρόγραμμα "Τεχνολογίες της κοινωνίας των πληροφοριών" του πέμπτου προγράμματος πλαισίου.

Το 1998 εκπονήθηκαν επίσης Kατευθυντήριες Γραμμές για την προσβασιμότητα εντός του προγράμματος ACCENT στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SPRITE-S2 [4].

[4] Κύρια προτεραιότητα της πρωτοβουλίας, η οποία υλοποιήθηκε περί τα τέλη της δεκαετίας του 90, ήταν η εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως αναφορά από τους υπευθύνους δημοσίων συμβάσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να καταδείξει τη δέσμευσή της στην προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό. Αυτή τη στιγμή, ως μέρος της στρατηγικής της eCommission (ηλεκτρονική Ευρωπαϊκή Επιτροπή), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία βελτίωσης της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες της που βασίζονται στον Παγκόσμιο Ιστό, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές. Ανέπτυξε ενεργό δράση κατά την ενημέρωση των άλλων ευρωπαϊκών οργάνων και την επιδίωξη της συμμετοχής τους στην εν λόγω διαδικασία.

Κατά τα τελευταία έτη, η Επιτροπή και οι υπηρεσίες της εισήγαγαν επιτυχώς τις τεχνολογίες του Παγκόσμιου Ιστού ως το ταχύτερο και αποδοτικότερο εργαλείο διάδρασης και παροχής πολυγλωσσικών πληροφοριών στο κοινό. Ο EUROPA [5] και ειδικότερα η ιστοθέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξελίχθηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες και πλέον δημοφιλείς δημόσιες ιστοθέσεις που αποτελούν αντικείμενο των περισσότερων παραπομπών στον κόσμο. Αποτελεί μείζονα πρόκληση να καταστεί ο EUROPA προσιτός. ήδη όμως γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

[5] http://www.europa.eu.int

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (OPOCE) έχουν επίσης θέσει σε εφαρμογή προγράμματα για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ιστοθέσεών τους και για την παροχή προσιτών πληροφοριών με βάση τον Παγκόσμιο Ιστό, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές.

3.2.1. Η ιστοθέση EUROPA

Η ιστοθέση EUROPA αποτελεί την κύρια επικοινωνιακή πλατφόρμα για επιγραμμικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών οργάνων. Παρέχει πληροφορίες στους πολίτες και ενεργεί ως διεπαφή για τις επαφές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανισμών και πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη αναβάθμιση των υπηρεσιών της Επιτροπής που βασίζονται στο Διαδίκτυο, προβλέπεται να υλοποιηθεί κατά την περίοδο 2001-2004 η επονομαζόμενη ιστοθέση EUROPA II.

Το σχέδιο υλοποίησης περιλαμβάνει πολλές νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eservices) και την πλήρη μετανάστευση της ιστοθέσης EUROPA προς μια ιστοθέση θεματική και προσανατολισμένη στην παροχή υπηρεσιών, έως τα τέλη του 2004. Προς υποστήριξη της εν λόγω μετάβασης, ο Οδηγός Παρόχων Πληροφοριών είναι ήδη λειτουργικός από τον Ιούνιο του 2001. Ο Οδηγός θα περιλαμβάνει δέκα κανόνες με λεπτομερείς προδιαγραφές για τη δημιουργία περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό. Ο κανόνας επτά αφορά την προσβασιμότητα μέσω της έγκρισης των Κατευθυντήριων Γραμμών και ορίζει ότι οι ιστοθέσεις πρέπει να είναι προσιτές στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό χρηστών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να εγκρίνει το επίπεδο συμμόρφωσης Α (προτεραιότητα 1). Η συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Γραμμές περιγράφεται πληρέστερα στο παράρτημα 1.

Σε αυτό το πλαίσιο, επανεξετάζεται επί του παρόντος η προσβασιμότητα στις ιστοθέσεις των ευρωπαϊκών οργάνων, ούτως ώστε να τηρηθεί ο στόχος της έγκρισης των Κατευθυντήριων Γραμμών έως τα τέλη του 2001. Η σχετική δραστηριότητα θα βασιστεί στις ενθαρρυντικές εμπειρίες εκείνων των θεσμικών ιστοθέσεων που έχουν έως τώρα σημειώσει πρόοδο.

3.2.2. Το Γραφείο Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (OPOCE)

Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει ένα πειραματικό έργο επίδειξης στους κόλπους του OPOCE, προκειμένου να καταστήσει τα κείμενα των συνθηκών προσιτά στα άτομα με προβλήματα όρασης, σε επιγραμμική σύνδεση. Αρχικά το έργο ξεκίνησε με τη γαλλική έκδοση της νέας συλλογής συνθηκών σε επιγραμμική σύνδεση στην ιστοθέση EUR-Lex [6]. Η ιστοθέση και το περιεχόμενο διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές. Οι άλλες εκδόσεις θα είναι προσιτές κατά τη διάρκεια του 2001. Μια έκθεση με συστάσεις που βασίζονται στην εν λόγω εμπειρία αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων, ενώ οι εν λόγω συστάσεις θα ληφθούν υπόψη για την ιστοθέση EUROPA της επόμενης γενιάς.

[6] http://europa.eu.int/eur-lex/fr/accessible/treaties/fr/index.htm

3.2.3. Ενδοδίκτυο (Intranet)

Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να συμμορφωθεί ενδοϋπηρεσιακά με το επίπεδο Α (προτεραιότητα 1) των Κατευθυντήριων Γραμμών κατά την επεξεργασία της νέας έκδοσης της ιστοθέσης της στο Ενδοδίκτυο (Intranet) για τα τέλη του 2001. Σκοπός είναι να δοθούν περισσότερες δυνατότητες στα άτομα με ειδικές ανάγκες να καταλάβουν θέσεις εργασίας στο εν λόγω όργανο, σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για την απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες που θεσπίστηκε από την Επιτροπή το 1998 [7].

[7] http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/codehaen_en.htm

3.2.4. Τα ερευνητικά έργα του τετάρτου και πέμπτου προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προς συμπλήρωση και υποστήριξη των ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων, έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία δέκα έτη εργασίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Οι εν λόγω εργασίες έχουν διεξαχθεί κατά τις δύο φάσεις της ''Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας υπέρ των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και των Ηλικιωμένων'' (TIDE 1991 - 1993). στο τέταρτο πρόγραμμα πλαίσιο (''Πρόγραμμα Εφαρμογών Τηλεματικής'', ''Εφαρμογές σχετικά με τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωμένους'', 1994 - 1998). και στο παρόν πέμπτο πρόγραμμα πλαίσιο (πρόγραμμα "Τεχνολογίες της κοινωνίας των πληροφοριών", "Εφαρμογές σχετικά με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των αναπήρων και των ηλικιωμένων", 1998 - 2002).

Ένα από τα έργα στα οποία δόθηκε οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης ''Εφαρμογές Τηλεματικής 1994-1998'' (TAP) ήταν το έργο «Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό» (WAI), το οποίο συνέβαλε στις εργασίες εκπόνησης των Κατευθυντήριων Γραμμών και άλλων προδιαγραφών και εργαλείων για την προώθηση της πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό. Οι λόγοι που δικαιολογούν το έργο είναι ότι ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελεί για τους Ευρωπαίους πολίτες το θεμέλιο της κοινωνίας των πληροφοριών και πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι φραγμοί στην πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών. Η πρωτοβουλία προώθησε τις τεχνικές προσπάθειες της Κοινοπραξίας Παγκόσμιου Ιστού όσον αφορά την πρόσβαση και συνέδεσε τις εργασίες της με τις ειδικές κοινοτικές δράσεις για την εκπαίδευση και την εξάπλωση, με παράλληλη συμμετοχή των χρηστών και διεξαγωγή διαφόρων δραστηριοτήτων τυποποίησης.

Εντός του προγράμματος "Τεχνολογίες της κοινωνίας των πληροφοριών" του πέμπτου προγράμματος πλαισίου, ως μέρος της συνεχούς δέσμευσής της για τη βελτίωση και προώθηση της έννοιας της προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει οικονομική υποστήριξη στο έργο με τίτλο "Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό-Σχεδιασμός για όλους" (WAI-DA).

Οι κύριοι στόχοι του έργου WAI-DA περιλαμβάνουν αύξηση του εύρους συμμετοχής των ευρωπαϊκών οργανισμών σε διεθνείς δραστηριότητες προώθησης της προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό, μέσω της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό της Κοινοπραξίας Παγκόσμιου Ιστού (W3C). αύξηση της ευαισθητοποίησης και υλοποίηση των Κατευθυντήριων Γραμμών για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού στις ιστοθέσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και αύξηση της εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών για την Προσβασιμότητα στο Εργαλείο Συγγραφής, έκδοση 1.0. Οι δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών ενθαρρύνονται ειδικότερα να συνεργαστούν με το έργο WAI-DA. Μπορεί κανείς να ενημερωθεί για το έργο από την ιστοθέση του [8].

[8] http://www.w3.org/WAI/WAIDA

Όλο και περισσότερα έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης εντός του προγράμματος "Τεχνολογίες της κοινωνίας των πληροφοριών" του πέμπτου προγράμματος πλαισίου χρησιμοποιούν τις Κατευθυντήριες Γραμμές που εκπονήθηκαν από την Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό. Η Επιτροπή επιχορηγεί επίσης άλλα έργα, όπως το IRIS, το ViSiCAST και το WWAAC [9].

[9] Οι πλήρεις τίτλοι των εν λόγω τριών έργων είναι: Incorporating Requirements of People with Special Needs ή Impairments to Internet-based Systems and Services (IRIS - Ενσωμάτωση των απαιτήσεων των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή με μειονεξίες σε συστήματα και υπηρεσίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο), Virtual Signing: Capture, Animation, Storage and Transmission (ViSiCAST - Η εικονική νοηματική γλώσσα: σύλληψη, κινούμενες εικόνες, αποθήκευση και μετάδοση) και World Wide Augmentative and Alternative Communication (WWAAC - Συμπληρωματικά και εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας στον Παγκόσμιο Ιστό). Βλέπε http://www.cordis.lu/

Το IRIS ενισχύει και αξιολογεί τις υπηρεσίες του Διαδικτύου σε τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, η τηλεργασία/η επιγραμμική μάθηση μαζί με κάποιες ομάδες χρηστών που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Το έργο ViSiCAST προσανατολίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ανάγκες των κωφών ατόμων που χρησιμοποιούν νοηματική γλώσσα. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσει τεχνολογίες εικονικού ανθρώπου και επεξεργασίας λόγου, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σε τηλεοπτικές εκπομπές, σε διαπροσωπικές εμπορικές συναλλαγές και σε διαδράσεις που βασίζονται στον Παγκόσμιο Ιστό και στα πολυμέσα. Το έργο WWAAC υποστηρίζει σειρά δραστηριοτήτων που θα καταστήσουν τις δραστηριότητες που βασίζονται στο Διαδίκτυο προσιτές σε άτομα με γνωστικές δυσκολίες, ειδικότερα στους χρήστες συστημάτων συμβόλων και σε ηλικιωμένους με διαταραχές του λόγου.

4. Εξελιξεισ εκτοσ της Ευρωπαϊκησ Ενωσησ

Προωθούνται επίσης και υλοποιούνται σε άλλες περιφέρειες του κόσμου δράσεις που αντιστοιχούν σε αυτές που έχουν αναληφθεί εντός του πλαισίου του σχεδίου δράσης eEurope 2002, έχοντας ως σημαντικό στοιχείο τις Κατευθυντήριες Γραμμές. Η προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των πολιτικών δημόσιας πληροφόρησης, επί παραδείγματι στην Αυστραλία, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ορισμένες χώρες, η νομοθεσία παρέχει σημαντικό πλαίσιο για την επίτευξη της προσβασιμότητας των ιστοθέσεων. Στην Αυστραλία, οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί της Αυστραλιανής Κοινοπολιτείας υποχρεούνται, βάσει του νόμου κατά των διακρίσεων του 1992, να διασφαλίσουν ότι οι επιγραμμικές πληροφορίες και υπηρεσίες είναι προσιτές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το ''Συμβούλιο για την επιγραμμική σύνδεση'' συμφώνησε στην έγκριση των Kατευθυντήριων Γραμμών ως κοινού προτύπου βέλτιστης πρακτικής για όλες τις αυστραλιανές ιστοθέσεις. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές έχουν την υποστήριξη της «Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών» της Αυστραλίας, καθώς και των ομάδων των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η κυβέρνηση του Καναδά έχει διασφαλίσει ότι οι ιστοθέσεις της και τα ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρεσίες είναι προσιτά σε όλους. Σύμφωνα με την προσέγγιση της καναδικής πρωτοβουλίας «Common Look and Feel» (Κοινή εμφάνιση και αίσθηση), που έχει ως επίκεντρο τον πελάτη, τα πρότυπα παγκόσμιας προσβασιμότητας αποσκοπούν στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε όλες τις ιστοθέσεις περιεχομένου της κυβέρνησης του Καναδά.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την τροποποίηση του τμήματος 508 του νόμου περί αποκατάστασης, τον Αύγουστο του 1998, ο νόμος απαιτεί οι ομοσπονδιακές ιστοθέσεις να είναι προσιτές. Το εν λόγω τμήμα τέθηκε σε ισχύ το 1986 και τροποποιήθηκε το 1992 και εκ νέου το 1998 προκειμένου να ενισχυθούν οι απαιτήσεις συμμόρφωσης. Τον Δεκέμβριο του 2000, το Συμβούλιο Πρόσβασης των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε κανονισμούς σχετικά με τη συμμόρφωση με το τμήμα 508, όπως τροποποιήθηκε το 1998. Οι εν λόγω κανονισμοί τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούνιο του 2001. Η συγκεκριμένη νομοθεσία έχει επίσης σημαντικές επιπτώσεις στις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν τις τεχνολογίες των πληροφοριών που είναι προσιτές στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Υπουργών που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία τον Μάιο του 2000 υπογράμμισε τη σημασία να συμπληρωθούν οι πολιτικές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την καθιέρωση ενός σχεδίου δράσης αναλόγου με το σχέδιο δράσης eEurope (eEurope+) από και για τις υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες.

5. Συμπεράσματα και επομενεσ ενεργειεσ

Κατά την τελευταία δεκαετία, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο η ύπαρξη φραγμών- κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, τεχνικών και άλλων - οι οποίοι παρακωλύουν την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία. Στην Ευρώπη, είναι τώρα απολύτως σαφές ότι πρέπει να αναληφθούν δράσεις προκειμένου να εντοπιστούν και να αρθούν τέτοιου είδους φραγμοί, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ανοικτή κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους [10].

[10] Σύμφωνα με την αρχή της μη διάκρισης (άρθρο 13), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση τον Μάιο του 2000 με τίτλο "Για μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς για τα άτομα με ειδικές ανάγκες": COM (2000) 284, 12.5.2000. Για μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 12 Μαΐου 2000. Στην εν λόγω ανακοίνωση προσδιορίζεται ένα φάσμα περιοχών και τομέων πολιτικής στους οποίους πρέπει να αρθούν οι φραγμοί. Εδώ περιλαμβάνονται φραγμοί στον τομέα των τεχνολογιών της κοινωνίας των πληροφοριών, όπου πολλοί σημαντικοί φραγμοί πρέπει να αρθούν εάν η Ευρώπη θέλει πράγματι να γίνει προσιτή στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η εν λόγω ανακοίνωση για την προσβασιμότητα στις δημόσιες ιστοθέσεις και στο περιεχόμενό τους δεν αποτελεί παρά ένα παράδειγμα της συντονισμένης προσπάθειας η οποία απαιτείται για να αρθούν οι φραγμοί στην πρόσβαση και να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές τεχνολογίες και τα συστήματα πληροφοριών δεν θα δημιουργήσουν νέες επιπλέον δυσκολίες στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Από τις μέχρι σήμερα εμπειρίες όσον αφορά την υιοθέτηση των υφιστάμενων Κατευθυντήριων Γραμμών για την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό από τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όσον αφορά τις δημόσιες ιστοθέσεις τους, συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα βρίσκονται σε μια δυναμική πορεία για την επίτευξη της υιοθέτησης των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραμμών για όλες τις δημόσιες ιστοθέσεις πριν από τα τέλη του 2001.

2. Οι εθνικές διοικήσεις πρέπει να επιδιώκουν σταθερά τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις ιστοσελίδες τους και να διερευνούν νέους και καλύτερους τρόπους διάθεσης του περιεχομένου και των υπηρεσιών στον Παγκόσμιο Ιστό, καθώς αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες και εκπονούνται νέες εκδόσεις των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραμμών. Η έγκριση και η υλοποίηση των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις δημόσιες ιστοθέσεις ενδέχεται συνεπώς να θεωρηθεί ως ένας πρώτος αποφασιστικός μηχανισμός για τη διασφάλιση μιας ολοένα και πιο ανοικτής κοινωνίας των πληροφοριών.

3. Η Επιτροπή θα προτείνει στα άλλα ευρωπαϊκά όργανα τη σύσταση μιας διοργανικής ομάδας προκειμένου να προωθήσει και να διασφαλίσει την έγκριση, την υλοποίηση και την τακτική ενημέρωση - σύμφωνα με τις εξελίξεις της Κοινοπραξίας Παγκόσμιου Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό - των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραμμών εντός των ευρωπαϊκών οργάνων.

4. Πρέπει να παρακολουθούνται τα αποτελέσματα όσον αφορά την προσβασιμότητα στις δημόσιες ιστοθέσεις και να εντοπίζονται οι βέλτιστες πρακτικές. Η Επιτροπή θα συγκεντρώσει και θα διαδώσει τα αποτελέσματα της εν λόγω δράσης. Υπό την αιγίδα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Απασχόληση και την Κοινωνική Διάσταση της Κοινωνίας των Πληροφοριών (Employment and the Social Dimension of the Information Society - ESDIS), η οποία συνεπικουρείται από την ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα (eAccessibility), τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα έχουν συμφωνήσει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να προβαίνουν σε συγκριτική αξιολόγηση της προόδου που έχουν επιτύχει με βάση από κοινού συμφωνηθέντα κριτήρια όσον αφορά την έγκριση και την υλοποίηση των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραμμών.

5. Η ιστοθέση eEurope (ηλεκτρονική Ευρώπη) θα παρουσιάζει την πρόοδο που επιτυγχάνεται προς την κατεύθυνση της έγκρισης και υλοποίησης των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραμμών από τα ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη μέλη.

6. Πρέπει να προωθηθούν μέτρα για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, τη διάδοση, την εκπαίδευση και ειδικότερα την κατάρτιση στην προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό, τόσο στα ευρωπαϊκά όργανα όσο και στα κράτη μέλη.

7. Οι οργανισμοί που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά όργανα ή τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν προκειμένου να καταστήσουν προσιτές τις ιστοθέσεις τους.

8. Εντός του πλαισίου του σχεδίου δράσης eEurope, τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν όχι μόνο τις εθνικές δημόσιες ιστοθέσεις, αλλά επίσης και τις τοπικές και περιφερειακές δημόσιες ιστοθέσεις να συμμορφωθούν με τις Κατευθυντήριες Γραμμές.

9. Πρέπει να αναληφθεί μια μεγάλη πρωτοβουλία που θα αφιερωθεί στην επίτευξη καθολικής προσβασιμότητας τόσο στις δημόσιες όσο και στις ιδιωτικές ιστοθέσεις κατά τη διάρκεια του 2003, του Ευρωπαϊκού Έτους για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

10. Τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να διεξάγουν συνεχή διάλογο με τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους εκπροσώπους τους, προκειμένου να διασφαλίσουν τακτική και σταθερή ανάδραση επί των εν λόγω θεμάτων.

.............................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Οι Κατευθυντηριεσ Γραμμεσ τησ Πρωτοβουλιασ για την Προσβασιμοτητα στον Παγκοσμιο Ιστο

Το παρόν παράρτημα παρουσιάζει μια επισκόπηση των Κατευθυντήριων Γραμμών, τα επίπεδα προσβασιμότητας που προβλέπουν, τον τρόπο με τον οποίο δηλώνεται η συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές, τον τρόπο εκτέλεσης των ελέγχων επικύρωσης της τήρησης των Κατευθυντήριων Γραμμών και τα εργαλεία για την αυτόματη δημιουργία προσιτών ιστοθέσεων.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού, Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό, έκδοση 1.0

Η Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού (W3C)/Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό (WAI) έχει εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να καταστήσει τις ιστοθέσεις και το περιεχόμενό τους προσιτά σε όλους τους χρήστες. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού, έκδοση 1.0 (εφεξής οι Κατευθυντήριες Γραμμές) είναι ευρέως αποδεκτές από την παγκόσμια κοινότητα του Διαδικτύου ως προδιαγραφές συγκριτικής αξιολόγησης που παρέχουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι ιστοθέσεις να καταστούν προσιτές στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν δεκατέσσερεις κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες είναι γενικές αρχές για τον σχεδιασμό προσιτού Παγκόσμιου Ιστού. Κάθε κατευθυντήρια γραμμή συνδέεται με ένα ή περισσότερα σημεία ελέγχου που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζεται η εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή στα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων. Ο "Κατάλογος των σημείων ελέγχου για τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού 1.0" [11], περιλαμβάνει τα σημεία ελέγχου τα οποία ταξινομούνται κατά προτεραιότητα υπό μορφή καταλόγου για την μη αυτόματη αξιολόγηση της ιστοθέσης.

[11] Ο κατάλογος των σημείων ελέγχου για τις Κατευθυντήριες Γραμμές διατίθεται στην ιστοθέση: http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/full-checklist.html

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές παρουσιάζουν το επιπλέον πλεονέκτημα ότι όχι μόνο καθιστούν τις ιστοσελίδες πιο προσιτές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και για όλους τους χρήστες. Βελτιώνεται επίσης η διαθεσιμότητα για τους χρήστες που χρησιμοποιούν διαφορετικές συσκευές ή σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Υπάρχουν χρήστες που χρησιμοποιούν διαφορετικούς φυλλομετρητές, παραδείγματος χάριν επιτραπέζιους φυλλομετρητές ή φωνητικούς φυλλομετρητές. εκείνοι που χρησιμοποιούν έναν από τους νεοεμφανιζόμενους τύπους φορητών προσωπικών υπολογιστών που δέχεται προφορικές εντολές ή προσωπικό υπολογιστή εντός αυτοκινήτου. ή χρήστες που βρίσκονται σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως σε περιβάλλον που αποκλείει τη χρήση χεριών, σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε χώρους με χαμηλό ή υπερβολικό φωτισμό.

Επίπεδα προσβασιμότητας A, AA και AAA

Η WAI έχει ορίσει τρία επίπεδα συμμόρφωσης με τις Κατευθυντήριες Γραμμές. Είναι κοινώς γνωστά ως επίπεδα A, AA ή Διπλό A, AAA ή Τριπλό A και περιγράφονται παρακάτω.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 (επίπεδο A). Ο υπεύθυνος ανάπτυξης περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό πρέπει απαραιτήτως να συμμορφούται με το συγκεκριμένο σημείο ελέγχου. Ειδάλλως, η πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου θα είναι αδύνατη για μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών. Η συμμόρφωση με το συγκεκριμένο σημείο ελέγχου είναι ουσιώδης απαίτηση προκειμένου ορισμένες ομάδες να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα έγγραφα του Παγκόσμιου Ιστού.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 (επίπεδο AA ή Διπλό A). Ο υπεύθυνος ανάπτυξης περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό οφείλει να συμμορφούται με το εν λόγω σημείο ελέγχου. Ειδάλλως, η πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου θα είναι δύσκολη για μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών. Η συμμόρφωση με το συγκεκριμένο σημείο ελέγχου θα άρει σημαντικούς φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα του Παγκοσμίου Ιστού.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 (επίπεδο AAA ή Τριπλό A). Ο υπεύθυνος ανάπτυξης περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό θα πρέπει να συμμορφούται με το εν λόγω σημείο ελέγχου. Ειδάλλως, η πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου θα είναι αρκετά δύσκολη για μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών. Η συμμόρφωση με το συγκεκριμένο σημείο ελέγχου θα βελτιώσει την πρόσβαση στα έγγραφα του Παγκόσμιου Ιστού.

Συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Γραμμές

Όταν οι ιστοθέσεις έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές αυτό μπορεί να δηλωθεί με σχετική αναφορά στις ιστοσελίδες τους. Η εν λόγω δήλωση μπορεί να έχει τη μορφή "σήματος". Το συγκεκριμένο σήμα μπορεί να τοποθετείται στις ιστοσελίδες ώστε να καταδεικνύεται το επίπεδο συμμόρφωσης που έχει επιτευχθεί. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές ορίζουν:

"Οι δηλώσεις συμμόρφωσης με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της WAI πρέπει να ακολουθούν ένα από τα παρακάτω υποδείγματα.

Υπόδειγμα 1: Να προσδιοριστούν:

Ο τίτλος των Κατευθυντήριων Γραμμών: 'Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού 1.0'

Η ιστοθέση των Κατευθυντήριων Γραμμών: http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505

Το επίπεδο συμμόρφωσης που έχει επιτευχθεί: 'A', 'Διπλό A', ή 'Τριπλό A'.

Το πεδίο που καλύπτει η δήλωση (π.χ. σελίδα, ιστοθέση ή ορισμένο τμήμα ιστοθέσης)

Παράδειγμα υποδείγματος 1:

Η εν λόγω σελίδα συμμορφούται με τις "Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού 1.0" της W3C, που διατίθενται στη διεύθυνση http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505, επίπεδο Διπλό A.

Παράδειγμα υποδείγματος 2: Να συμπεριληφθούν, σε κάθε σελίδα για την οποία γίνεται δήλωση συμμόρφωσης, ένα από τα τρία εικονίδια που παρέχονται από την W3C και να συνδεθεί το εικονίδιο με την ενδεδειγμένη επεξήγηση της δήλωσης της W3C. Πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια και τον τρόπο εισαγωγής τους στις ιστοσελίδες διατίθενται στην ιστοσελίδα "WCAG-ICONS". [12]

[12] WAI ICONS: http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/ - ref-WCAG-ICONS

Διεξαγωγή ελέγχων επικύρωσης της τήρησης των Κατευθυντήριων Γραμμών

Τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας των ήδη υφιστάμενων ιστοθέσεων είναι δυνατόν να ελεγχθούν χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία λογισμικού. Τα εν λόγω εργαλεία για την διεξαγωγή του ημιαυτόματου ελέγχου της προσβασιμότητας σε ιστοθέση παρατίθενται στην ιστοθέση της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό. [13]

[13] Εργαλεία αξιολόγησης, επιδιόρθωσης και μετατροπής πακέτων στον Παγκόσμιο Ιστό: http://www.w3.org/WAI/ER/existingtools.html

Η επικύρωση της προσβασιμότητας μπορεί να διεξάγεται εν μέρει με αυτόματα μέσα, αλλά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει επισκόπηση με ανθρώπινη παρέμβαση. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές επισημαίνουν ειδικότερα ότι ενώ οι αυτόματες μέθοδοι είναι γενικώς γρήγορες και πρακτικές, δεν μπορούν ωστόσο να εντοπίσουν όλα τα θέματα προσβασιμότητας. Η επισκόπηση με ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιούνται προσεγγίσεις όπως κατανοητή γλώσσα και εύκολη πλοήγηση. Η επικύρωση πρέπει να πραγματοποιείται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης: όταν τα προβλήματα προσβασιμότητας εντοπίζονται νωρίς είναι ευκολότερο να διορθωθούν ή να αποφευχθούν. Διατίθενται επίσης εργαλεία για διόρθωση των ιστοθέσεων και μετατροπή των μορφοτύπων σε προσιτούς μορφότυπους, παραδείγματος χάριν αλλάζοντας το κείμενο σε μορφότυπο ο οποίος μπορεί να διαβαστεί από έναν συνήθη εκφωνητή κειμένου οθόνης. Τα εν λόγω εργαλεία παρατίθενται στην ιστοθέση της WAI.

Εργαλεία συγγραφής για την αυτόματη δημιουργία προσιτών ιστοθέσεων

Εκτός από τον έλεγχο για την επικύρωση των ήδη υφιστάμενων ιστοθέσεων, η WAI έχει εργαστεί για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τα εργαλεία συγγραφής που μπορούν να βοηθήσουν τους σχεδιαστές που εργάζονται στον Παγκόσμιο Ιστό να δημιουργήσουν ιστοθέσεις οι οποίες να είναι προσιτές ευθύς εξαρχής. Η χρήση τέτοιου είδους εργαλείων από την αρχή μειώνει κατά πολύ τις εργασίες ελέγχου των πτυχών προσβασιμότητας, μολονότι δεν τις καταργεί πλήρως. Η WAI έχει συνεπώς εκπονήσει τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα στο Εργαλείο Συγγραφής (ATAG) έκδοση 1.0 και, επί του παρόντος, εκπονεί πολλές συμπληρωματικές και ανάλογες τεχνικές. Η WAI συνεργάζεται επίσης με τους κυριότερους υπευθύνους ανάπτυξης λογισμικού με σκοπό να τους ενθαρρύνει να λάβουν υπόψη τους τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα στο Εργαλείο Συγγραφής (ATAG) στα αντίστοιχα δικά τους εργαλεία συγγραφής. Το εύρος των προϊόντων που καλύπτονται από τα εργαλεία συγγραφής περιλαμβάνει τους διορθωτές WYSIWYG, τα εργαλεία μετατροπής για σώσιμο σε μορφότυπο HTML, τα εργαλεία δημιουργίας βάσεων δεδομένων και τα εργαλεία διαχείρισης ιστοθέσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: για να γινουν οι Ιστοθεσεισ Προσιτες [14]

[14] Βλέπε την σελίδα με τις σύντομες υποδείξεις που διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.w3.org/WAI/References/QuickTips/

H WAI διαθέτει ένα σύνολο δέκα "Σύντομων Υποδείξεων" για τους υπευθύνους ανάπτυξης στον Παγκόσμιο Ιστό. Οι εν λόγω υποδείξεις δίνουν έμφαση σε ορισμένες από τις πλέον βασικές λύσεις όσον αφορά την προσβασιμότητα στις ιστοθέσεις και διατίθενται υπό μορφήν κάρτας μεγέθους επαγγελματικής κάρτας σε διάφορες γλώσσες. Οι ''Σύντομες Υποδείξεις'', μολονότι αποτελούν εύχρηστη υπενθύμιση, δεν δίνουν συνολική λύση στην προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό. Κατά συνέπεια για την ανάπτυξη ιστοθέσεων είναι σημαντικό να ανατρέχει κανείς στις Κατευθυντήριες Γραμμές [15].

[15] Το πλήρες κείμενο των Κατευθυντήριων Γραμμών για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού της Κοινοπραξίας Παγκόσμιου Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό, έκδοση 1.0 διατίθεται στη διεύθυνση http://www.w3.org/TR/WCAG10

Στο παρόν παράρτημα παρατίθενται οι εν λόγω υποδείξεις επιγραμματικά. Το κείμενο που ακολουθεί με σχόλια περιγράφει με απλή και λιγότερο τεχνική διατύπωση τη σύσταση που περιλαμβάνει κάθε υπόδειξη.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ W3C ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΙΣΤΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ

Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: WWW.W3.ORG/WAI

* Εικόνες και κινούμενες εικόνες. Να χρησιμοποιηθεί το ιδιοχαρακτηριστικό alt για να περιγραφεί η λειτουργία κάθε οπτικού στοιχείου.

* Εικονοχάρτες. Να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο εικονοχάρτης πελάτη και κείμενο για τα θερμά σημεία.

* Πολυμέσα. Να χρησιμοποιηθούν υπότιτλοι, καταγραφές των ηχητικών στοιχείων και περιγραφές των βίντεο.

* Σύνδεσμοι υπερκειμένου. Να χρησιμοποιηθεί κείμενο από το οποίο να βγαίνει νόημα όταν διαβάζεται εκτός συμφραζομένων. Παραδείγματος χάριν να αποφεύγεται η φράση "πατείστε εδώ".

* Οργάνωση σελίδας. Να χρησιμοποιηθούν επικεφαλίδες, κατάλογοι και συνεκτική δομή. Να χρησιμοποιηθούν τα CSS για τη διάταξη σελίδας και το στύλ, όπου αυτό είναι δυνατό.

* Γραφήματα και διαγράμματα. Να συνοψιστούν ή να χρησιμοποιηθεί το ιδιοχαρακτηριστικό longdesc.

* Σενάρια, μικροεφαρμογές και συνδεόμενες υπομονάδες. Να παρασχεθεί εναλλακτικό περιεχόμενο σε περίπτωση που τα ενεργά χαρακτηριστικά είναι προσιτά ή δεν υποστηρίζονται.

* Πλαίσια. Να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο noframes και χαρακτηριστικοί τίτλοι.

* Πίνακες. Να μπορούν να αναγνωστούν γραμμή-γραμμή. Να συνοψιστούν.

* Ελέγξτε την εργασία σας. Επικυρώστε. Χρησιμοποιείστε τον κατάλογο εργαλείων και τις κατευθυντήριες γραμμές που διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.w3.org/TR/WCAG

1 Στοιβαγμένα Φύλλα Στυλ.

© W3C (MIT, INRIA, Keio) 2001/01

Τα κάτωθι κείμενα δίνουν μια εικόνα των κοινών θεμάτων που ανακύπτουν στον τομέα της προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό.

* Εικόνες και κινούμενες εικόνες. Να χρησιμοποιηθεί το ιδιοχαρακτηριστικό alt για να περιγραφεί η λειτουργία κάθε οπτικού στοιχείου.

Για κάθε εικόνα ή κινούμενη εικόνα μιας ιστοσελίδας να προστεθεί ένα σύντομο περιγραφικό κείμενο της λειτουργίας της εικόνας στον κωδικό της σχετικής σελίδας. Με τον τρόπο αυτό μπορούν οι βοηθητικές διεπαφές που χρησιμοποιούνται από τα άτομα με προβλήματα όρασης να εξάγουν τις εν λόγω εναλλακτικές πληροφορίες προκειμένου να παραχθεί το ίδιο συνολικό νόημα από τη σελίδα. Οι εν λόγω τεχνικές είναι επίσης χρήσιμες για άτομα που χρησιμοποιούν εναλλακτικές συσκευές, όπως προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς, κινητά τηλέφωνα τρίτης γενιάς ή φυλλομετρητές μόνο κειμένου (οι τελευταίοι συχνά χρησιμοποιούνται από άτομα που διαθέτουν αργή σύνδεση με το Διαδίκτυο).

* Εικονοχάρτες. Να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο χάρτης πελάτη και κείμενο για τα θερμά σημεία.

Ο εικονοχάρτης είναι μια εικόνα η οποία έχει διαιρεθεί σε ζώνες, όπου κάθε ζώνη συνδέεται με μια δράση. Η επιλογή μιας εικόνας συνεπάγεται την ενεργοποίηση μιας δράσης, παραδείγματος χάριν, τη μετάβαση σε άλλη σελίδα μέσω ενός συνδέσμου. Οι εικονοχάρτες ''πελάτη''κωδικοποιούν αυτή τη δραστηριότητα η οποία έτσι καθίσταται διαθέσιμη στις βοηθητικές τεχνολογίες, εν αντιθέσει με τους εικονοχάρτες εξυπηρετητή όπου η διαδραστικότητα δεν καθίσταται προσιτή για τις βοηθητικές τεχνολογίες.

* Πολυμέσα. Να χρησιμοποιηθούν υπότιτλοι, καταγραφές των ηχητικών στοιχείων και περιγραφές των βίντεο.

Για κάθε τύπο πολυμέσων που ενσωματώνεται σε ιστοσελίδα, είτε στην ίδια σελίδα είτε σε υποκείμενη σελίδα, να προστεθούν υπότιτλοι, καταγραφές των ηχητικών στοιχείων και περιγραφές των βίντεο. Έτσι τα άτομα που δεν βλέπουν ή δεν ακούν το περιεχόμενο των πολυμέσων μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ίδιο μήνυμα.

* Σύνδεσμοι υπερκειμένου. Να χρησιμοποιηθεί κείμενο από το οποίο να βγαίνει νόημα όταν διαβάζεται εκτός συμφραζομένων. Παραδείγματος χάριν να αποφεύγεται η φράση "πατείστε εδώ".

Για κάθε υπερσύνδεσμο σελίδας, να επιλεγεί ένα χαρακτηριστικό κείμενο που μπορεί να ενεργοποιείται με πάτημα του ποντικιού και το οποίο θα εξακολουθεί να έχει νόημα ακόμη και αν δεν εμφανίζονται οι υπόλοιπες προτάσεις ή η διάταξη σελίδας. Οι βοηθητικές διεπαφές συχνά διαθέτουν τη λειτουργία "περίληψη υπερσυνδέσμων", όπου πρόκειται για μια λειτουργία που επιτρέπει ταχύτερη φυλλομέτρηση. Επίσης, οι βοηθητικές διεπαφές συνήθως χρησιμοποιούν έναν δίαυλο ανθρώπινης επικοινωνίας που από τη φύση του είναι βραδύτερος - όπως η σύνθεση φωνής ή η γλώσσα Μπράιγ - εξαιτίας του οποίου η "ανάγνωση" ολόκληρου του περιεχομένου μιας σελίδας είναι εξαιρετικά αργή. Τέλος, να αποφεύγεται η χρήση της φράσης "πατείστε εδώ".

* Οργάνωση σελίδας. Να χρησιμοποιηθούν επικεφαλίδες, κατάλογοι και συνεκτική δομή. Να χρησιμοποιηθούν τα CSS [16] για τη διάταξη σελίδας και το στυλ, όπου αυτό είναι δυνατόν.

[16] Cascading Style Sheets - CSS (Στοιβαγμένα Φύλλα Στυλ)

Να επιλεγεί μια σαφής και συνεκτική δομή για τις πληροφορίες των ιστοσελίδων, ούτως ώστε κάθε σελίδα να καθίσταται κατανοητή και αναγνωρίσιμη σε σχέση με τις άλλες. Επίσης, να χρησιμοποιηθούν οι ειδικοί κωδικοί που διατίθενται για τη δημιουργία της εν λόγω δομής εντός της σελίδας (δομική σημείωση) και να διαχωριστεί η κωδικοποίηση του περιεχομένου από την κωδικοποίηση του στυλ, ούτως ώστε οι βοηθητικές διεπαφές να μπορούν να περιοδεύουν αποτελεσματικά μέσα στο περιεχόμενο και μέσα στη δομή. Η συγκεκριμένη προσέγγιση θα είναι επίσης επωφελής για την προετοιμασία της μετάβασης στις μελλοντικές, νέας γενιάς συσκευές απόδοσης περιεχομένου.

* Γραφήματα και διαγράμματα. Να συνοψιστούν ή να χρησιμοποιηθεί το ιδιοχαρακτηριστικό longdesc.

Για κάθε γράφημα ή διάγραμμα σελίδας, να προστεθεί ένα περιληπτικό κείμενο ή να τοποθετηθεί ένα εναλλακτικό περιγραφικό κείμενο εντός του κωδικού της σελίδας, ούτως ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από μια βοηθητική διεπαφή στη θέση οιασδήποτε οπτικής/γραφικής αναπαράστασης.

* Σενάρια, μικροεφαρμογές και συνδεόμενες υπομονάδες. Να παρασχεθεί εναλλακτικό περιεχόμενο σε περίπτωση που τα ενεργά χαρακτηριστικά δεν είναι προσιτά ή δεν υποστηρίζονται.

Προκειμένου να παραχθούν δυναμικά αποτελέσματα ή ενεργά χαρακτηριστικά σε μια σελίδα ή να βελτιωθεί η διαδραστικότητα των εφαρμογών Διαδικτύου, είναι δυνατόν να κωδικοποιηθούν στις σελίδες "αποθηκευμένες πληροφορίες" (οι αποκαλούμενες "σενάρια", "μικροεφαρμογές" ή "συνδεόμενες υπομονάδες"). Τις εν λόγω πληροφορίες πρέπει να μπορεί να τις επεξεργαστεί και συνεπώς να τις κατανοήσει ο φυλλομετρητής του χρήστη. Δεδομένου ότι τέτοιου είδους δράσεις δεν μπορούν απαραιτήτως να αναπαραχθούν από τις βοηθητικές διεπαφές, ούτε και από ορισμένους φυλλομετρητές, να προστίθεται πάντοτε ένας εναλλακτικός τρόπος μεταβίβασης ή παρουσίασης του σχετικού περιεχομένου στους κωδικούς της σελίδας.

* Πλαίσια. Να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο noframes και χαρακτηριστικοί τίτλοι.

Η διάταξη σελίδας μπορεί να διαιρεθεί σε "πλαίσια", το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να ενημερώνεται ξεχωριστά μέσω διάδρασης με το χρήστη. Κατά την κωδικοποίηση της διάταξης σελίδας να προστεθεί ένα χαρακτηριστικό όνομα για κάθε πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό, οι βοηθητικές τεχνολογίες μπορούν να παράσχουν πληροφορίες οι οποίες βοηθούν το χρήστη να κατανοήσει τη σχέση μεταξύ των πλαισίων και του περιεχομένου τους.

* Πίνακες. Να μπορούν να αναγνωστούν γραμμή-γραμμή. Να συνοψιστούν.

Πίνακες: η δισδιάστατη οργάνωση των πληροφοριών έχει σε μεγάλο βαθμό οπτικό χαρακτήρα. Οι σημερινές βοηθητικές διεπαφές μεταγράφουν τους πίνακες σε κείμενο με ανάγνωση γραμμή-γραμμή. Να βελτιωθεί η αποδοτικότητα αυτής της μεθόδου προσθέτοντας περίληψη του περιεχομένου του πίνακα και κωδικοποιώντας εύληπτες επικεφαλίδες για κάθε στήλη και κάθε σειρά. Επίσης, ει δυνατόν, να αποφεύγεται η χρήση πινάκων για να αντιμετωπιστεί η σημερινή έλλειψη της λειτουργίας που θα επέτρεπε να δημιουργηθεί μια διάταξη σελίδας με πολλαπλές στήλες. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι εμπορικοί φυλλομετρητές του Παγκόσμιου Ιστού υποστηρίζουν πλέον νέες τεχνολογίες που δίνουν τη δυνατότητα στους σχεδιαστές να διαχωρίζουν το περιεχόμενο της σελίδας από την παρουσίασή της (χρησιμοποιώντας τα Στοιβαγμένα Φύλλα Στυλ).

* Ελέγξτε την εργασία σας. Επικυρώστε. Χρησιμοποιείστε τον κατάλογο εργαλείων και τις κατευθυντήριες γραμμές που διατίθενται στη διεύθυνση http://www.w3.org/TR/WCAG

Υποβάλετε την εργασία σας σε ποιοτικό έλεγχο, εξετάζοντας τους κωδικούς σελίδας που έχουν παραχθεί από τα εργαλεία συγγραφής που χρησιμοποιήθηκαν, μέσω των εργαλείων αξιολόγησης που διατίθενται δωρεάν και προσπαθείστε να απεικονίσετε την παραχθείσα εικόνα με έναν φυλλομετρητή μόνον κειμένου.

Παραρτημα 3: Πινακασ που Καταγραφει την Εγκριση και την Εφαρμογη των Κατευθυντηριων Γραμμων Απο τα Κρατη Μελη

Ο παρών πίνακας βασίζεται απ' ευθείας σε υλικό που έχει παραληφθεί από τα κράτη μέλη και η τελευταία του ενημέρωση έγινε στις 17 Ιουλίου 2001. Η τήρηση και η ενημέρωση του πίνακα είναι συνεχής και διεξάγεται ως μέρος των δραστηριοτήτων της eEurope.

Έγκριση των Κατευθυντήριων Γραμμών [17] για τις δημόσιες ιστοθέσεις.

[17] Σε όλον τον παρόντα πίνακα, οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού, έκδοση 1.0 ((WCAG 1.0) της Κοινοπραξίας Παγκόσμιου Ιστού/Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό (W3C/WAI) αναφέρονται (όπως και στο κυρίως κείμενο) ως οι Κατευθυντήριες Γραμμές.

A: Οι Κατευθυντήριες Γραμμές αποτελούν αντικείμενο της ομάδας εργασίας για τις εφαρμογές που βασίζονται στον Παγκόσμιο Ιστό, η οποία συνδέεται με την Συμβουλευτική Επιτροπή για την τεχνολογία των πληροφοριών.

B: Η προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό συμπεριλαμβάνεται στον σχεδιασμό της ηλεκτρονικής κυβέρνησης (egovernment), αλλά οι λεπτομερείς προδιαγραφές δεν έχουν ακόμη οριστεί.

Η προσβασιμότητα αποτελούσε ήδη θέμα των έργων για την ''Τηλεδιοίκηση'' που χρηματοδότησε η φλαμανδική κυβέρνηση και διεξάγονται έως το 2001: βλέπε http://www.vlaanderen.be/ned/sites/teleadmin/. Η ερευνητική ομάδα για τις ''Αρχιτεκτονικές Εγγράφων'' του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λουβαίνης (βλέπε http://go.to/docarch) επιφορτίστηκε με την παροχή συμβουλών σε θέματα προσβασιμότητας στο πλαίσιο των έργων για την ''Τηλεδιοίκηση''. Δόθηκε ώθηση στις Κατευθυντήριες Γραμμές για την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό.

Τον Απρίλιο 2001, ο μη κυβερνητικός οργανισμός με την επωνυμία ''Blindenzorg Licht en Liefde'' δημιούργησε τον λογότυπο ''Blindsurfer'' (για τυφλούς σέρφερ) για τις ιστοθέσεις σε φλαμανδική γλώσσα. Ο εν λόγω λογότυπος απονέμεται εφόσον υποβληθεί σε έλεγχο ολόκληρη η ιστοθέση από χρήστη, με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές. Λεπτομέρειες σχετικά με τον λογότυπο θα διατίθενται σύντομα στη διεύθυνση: http://www.blindenzorglichtenliefde.be

D: Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις των ομοσπονδιακών κρατιδίων εργάζονται επί του παρόντος προς τη κατεύθυνση της υιοθέτησης των Κατευθυντήριων Γραμμών. Ιδιαίτερο ρόλο εν προκειμένω μπορούν να παίξουν οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί και πρωτοβουλίες, ειδικότερα από το χώρο των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για την υποστήριξη της εν λόγω διαδικασίας.

DK: Οι Κατευθυντήριες Γραμμές έχουν συμπεριληφθεί στις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για έναν προσιτό σχεδιασμό του Παγκόσμιου Ιστού, στα πρότυπα για την προσβασιμότητα στις δημοσιεύσεις του δημοσίου τομέα και στις συμβουλευτικές δραστηριότητες μεταξύ των Υπευθύνων Ιστού του δημοσίου τομέα. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί κατά την παροχή συμβουλών για έναν προσιτό σχεδιασμό του Παγκόσμιου Ιστού στους σχεδιαστές Παγκόσμιου Ιστού. Διεξάγονται έλεγχοι σχετικά με την προσβασιμότητα στις δημόσιες ιστοθέσεις σε διάφορους δημόσιους τομείς και τα αποτελέσματά τους δημοσιεύονται στον Παγκόσμιο Ιστό στη διεύθυνση: http://www.bedstpaanettet.dk Όλες οι ιστοσελίδες των δημοσίων ιστοθέσεων υποβάλλονται σε έλεγχο για περίοδο τριών ετών. Ο τελευταίος έλεγχος του 2001 θα διενεργηθεί τον Αύγουστο του 2001. Ομάδες χρηστών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται άτομα με ειδικές ανάγκες συμμετέχουν στην αξιολόγηση των δημοσίων ιστοθέσεων. Έχει καθιερωθεί ένα εθνικό βραβείο για τον υποδειγματικό σχεδιασμό προσιτών ιστοθέσεων. Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται σε εμπορικές, καθώς και σε δημόσιες ιστοθέσεις.

EL: Η επίσημη υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Γραμμών και το σχέδιο πρακτικής τους εφαρμογής στις υφιστάμενες και σε μελλοντικές δημόσιες ιστοθέσεις αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο διαβουλεύσεων υπό την αιγίδα του Ειδικού Γραμματέα αρμόδιου για θέματα ''Κοινωνίας της Πληροφορίας'' του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

E: Το Κοινοβούλιο εξετάζει αυτή τη στιγμή την πρωτοβουλία WAI και η ομάδα εργασίας για την τυποποίηση μελετά τις Κατευθυντήριες Γραμμές. Μια ομάδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρέχει υποστήριξη για τη δημιουργία προσιτών ιστοθέσεων με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές.

FIN: Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν εγκριθεί ως τμήμα των συστάσεων για τη δημόσια διοίκηση που περιλαμβάνονται στο έγγραφο "Κατευθυντήριες Γραμμές JHS 129" σχετικά με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eServices), Υπουργείο Εσωτερικών, Δεκέμβριος 2000. Βλέπε ιστοθέση: http://www.intermin.fi/juhta/suositukset/jhs129.htm

Στο έγγραφο JHS129 δίνεται έμφαση στην ισότητα ως προς την πρόσβαση διαφόρων χρηστών που χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες. διατυπώνεται η απαίτηση να υποβάλονται οι ιστοσελίδες σε έλεγχο με διαφορετικούς φυλλομετρητές και διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. διατυπώνονται ειδικές συστάσεις για τον σχεδιασμό των ιστοσελίδων. και διατυπώνεται η απαίτηση να παρέχονται εναλλακτικές υπηρεσίες για τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται με βάση τον Παγκόσμιο Ιστό (π.χ. τηλεφωνικές υπηρεσίες).

F: Κατ'εφαρμογήν των διοικητικών κατευθυντήριων γραμμών της 12ης Οκτωβρίου 1999 (εγκύκλιος), η "Mission pour les Technologies de l'Information et de la Communication (MTIC - "Δράση για τις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών") των υπηρεσιών του Πρωθυπουργού δημοσίευσε πρότυπα για την προσβασιμότητα στις δημόσιες ιστοθέσεις. Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην προώθηση της παρακάτω τεκμηρίωσης και των εργαλείων μεταξύ των Υπευθύνων Ιστού του δημοσίου τομέα, τα οποία ήδη διατίθενται στην ιστοθέση της MTIC:

- της "εγκυκλίου" για τις ιστοθέσεις των δημοσίων υπηρεσιών και διοικήσεων.

- της σύστασης της W3C για τις Κατευθυντήριες Γραμμές.

- του Λευκού Βιβλίου για το BrailleNet (δίκτυο Μπράιγ) με τίτλο "Για έναν προσιτό Παγκόσμιο Ιστό".

- του δωρεάν φυλλομετρητή του Παγκόσμιου Ιστού Braillesurf.

- εργαλείων για την επαλήθευση της προσβασιμότητας σε ιστοθέσεις.

- των διαθέσιμων σημάτων.

- των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

I: Στις 13 Μαρτίου 2001, το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης εξέδωσε ψήφισμα του Υπουργικού Συμβουλίου με τίτλο: "Linee Guida per l'organizzazione, l'usabilitΰ e l'accessibilitΰ dei siti Web delle Pubbliche Amministrazioni". Επ' αυτού βλέπε τις ακόλουθες ιστοθέσεις:

http://www.funzionepubblica.it/download/pdf/accessibilita.pdf

http://www.governo.it/sez_dossier/linee_web/direttiva.html

Το εν λόγω έγγραφο εκπονήθηκε από μια διυπουργική ομάδα εργασίας, η οποία συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2000 με σκοπό την εκπόνηση εθνικών κατευθυντήριων γραμμών τόσο για την ευχρηστία όσο και για την προσβασιμότητα των ιστοθέσεων της δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές (WCAG 1.0), καθώς και την προώθηση της εφαρμογής του προγράμματος eEurope (ηλεκτρονική Ευρώπη) σχετικά με την προσβασιμότητα στο πλαίσιο του ιταλικού σχεδίου για την egovernment (ηλεκτρονική κυβέρνηση).

Μια άλλη ομάδα εργασίας συγκροτήθηκε από την Authority for Information Technology in the Public Administration (AIPA - Αρχή για τις Τεχνολογίες των Πληροφοριών στη Δημόσια Διοίκηση) τον Ιούλιο του 2000, με σκοπό τον σχεδιασμό πρωτοβουλιών για την προώθηση και τη διευκόλυνση της εφαρμογής των κανόνων προσβασιμότητας τόσο στις δημόσιες ιστοθέσεις, όσο και στο υλισμικό/λογισμικό που χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες των υπουργείων της δημόσιας διοίκησης.

Το 2001 διοργανώθηκε εθνική συνδιάσκεψη για το εν λόγω θέμα και εκδόθηκε ένας σύμπυκνος δίσκος (CD-ROM).

Η ομάδα AIPA προετοιμάζει επί του παρόντος και άλλες πρωτοβουλίες: μια έρευνα, μια σειρά σχεδιότυπων, προσαρμοσμένα εργαλεία διόρθωσης για τις υπάρχουσες δημόσιες ιστοθέσεις, μια ακόμη εθνική συνδιάσκεψη, ένα μάθημα, ένα πρόγραμμα κατάρτισης και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της προσβασιμότητας στις δραστηριότητες της δημόσιας διοίκησης.

Ορισμένες σημαντικές δημόσιες ιστοθέσεις, όπως η ιστοθέση της ιταλικής κυβέρνησης (http://www.governo.it) και η ιστοθέση του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης (http://www.funzionepubblica.it) έχουν πλήρως επανασχεδιαστεί και είναι αυτή τη στιγμή προσιτές. Άλλες δημόσιες ιστοθέσεις, όπως αυτή του Κοινοβουλίου (http://wai.camera.it) διατίθενται σε προσιτή μορφή.

IRL: Έχουν δημοσιευθεί οι Κατευθυντήριες Γραμμές τις οποίες συνιστά η κυβέρνηση όσον αφορά τα δημοσιεύματα των οργανισμών του δημοσίου τομέα στον Παγκόσμιο Ιστό και περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την προσβασιμότητα. Για όλες τις ιστοθέσεις των υπουργείων της κυβέρνησης τέθηκε ως στόχος να επιτύχουν το επίπεδο συμμόρφωσης Α έως τα τέλη του Απριλίου του 2001, ενώ η επίτευξη του επιπέδου συμμόρφωσης ΑΑ προβλέπεται ως στόχος για τα τέλη του 2001. Η ομάδα δικτύου Υπευθύνων Ιστού, η οποία εκπροσωπεί όλα τα υπουργεία της κυβέρνησης, έχει σημειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίτευξης των εν λόγω στόχων.

L: Τον Φεβρουάριο του 2001, η κυβέρνηση ενέκρινε το εθνικό σχέδιο δράσης eLuxembourg (ηλεκτρονικό Λουξεμβούργο). Οι Κατευθυντήριες Γραμμές θα συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό της ηλεκτρονικής κυβέρνησης (egovernment) (ως ένας από τους έξι κύριους στόχους του προγράμματος eLuxembourg).

NL: Οι Κατευθυντήριες Γραμμές έχουν αποτελέσει αντικείμενο σύστασης του Υπουργού Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Αθλητισμού, τον Φεβρουάριο του 2001. Αναπτύσσονται συνεχώς τα σχέδια υιοθέτησης των Κατευθυντήριων Γραμμών.

P: Η Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό έχει ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο της «Εθνικής Πρωτοβουλίας για τους Πολίτες με Ειδικές Ανάγκες στην Κοινωνία των Πληροφοριών» (Iniciativa Nacional para os Cidadγos com Necessidades Especiais na Sociedade da Informaηγo) με το ψήφισμα 96 του Υπουργικού Συμβουλίου τον Αύγουστο 1999 και το ψήφισμα 97/99 του Υπουργικού Συμβουλίου - Προσβασιμότητα στις Ιστοθέσεις της Δημόσιας Διοίκησης.

Δημιουργήθηκε επίσης μια μονάδα πρόσβασης (Unidade Acesso) εντός του Υπουργείου Επιστημών και Τεχνολογίας, η οποία εκτελεί δραστηριότητες συντονισμού και κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με έργα στο πλαίσιο της προαναφερθείσας εθνικής πρωτοβουλίας (Iniciativa Nacional και ασχολείται επίσης με την κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων των πολιτών με ειδικές ανάγκες. Οι ακόλουθες δράσεις διεξήχθησαν ή είναι υπό εκτέλεση:

* απαιτήσεις σχετικά με την οπτική παρουσίαση.

* διοργάνωση διάσκεψης με θέμα την "Προσβασιμότητα στις ιστοθέσεις της δημόσιας διοίκησης", η οποία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2000.

* μαθήματα κατάρτισης για τον σχεδιασμό προσιτών ιστοθέσεων.

* γραφείο συνδρομής για την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό για Υπευθύνους Ιστού δημοσίων ιστοθέσεων

* έκθεση για την προσβασιμότητα των ιστοθέσεων της δημόσιας διοίκησης.

* μέθοδοι αξιολόγησης της προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό

* βραβείο προσβασιμότητας: Portugal@cessνvel;

* ομάδα χρηστών.

* εκθετήριο για την προσβασιμότητα.

S: Η προσβασιμότητα σε πληροφορίες περιλαμβάνεται στο κυβερνητικό νομοσχέδιο "Από τον ασθενή στον πολίτη - εθνικό σχέδιο δράσης για μια πολιτική για τα άτομα με ειδικές ανάγκες". Το νομοσχέδιο τονίζει ότι το κράτος πρέπει να δώσει το παράδειγμα και ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι λειτουργίες τους, οι πληροφορίες και οι εγκαταστάσεις τους είναι προσιτές στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Προσφάτως εκδόθηκε κυβερνητικό διάταγμα σχετικά με τις εθνικές κυβερνητικές αρχές και την ευθύνη τους όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με το διάταγμα, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2001, οι αρχές πρέπει να επαγρυπνούν ώστε να καθιστούν τα κτίρια, τις πληροφορίες και τις άλλες δραστηριότητές τους προσιτά στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Κατά τη μελέτη των θεμάτων προσβασιμότητας, οι αρχές οφείλουν να καταρτίζουν σχέδια δράσης. Ως σημείο αναφοράς πρέπει να λαμβάνονται οι πρότυποι κανόνες των Ηνωμένων Εθνών.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές αποτελούν αντικείμενο σύστασης του Σουηδικού Ινστιτούτου Αναπήρων (Swedish Handicap Institute - SHI) ήδη από τον Φεβρουάριο του 2001. Το SHI οργανώνει δραστηριότητες επιμόρφωσης σχετικά με την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο ιστό, καθώς και σχετικά με τις Κατευθυντήριες Γραμμές.

Ο Σουηδικός Οργανισμός Διοικητικής Ανάπτυξης αναφέρει στην έκθεσή του με θέμα "Κριτήρια για οργανισμούς διαθέσιμους όλη την εβδομάδα και 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, στη δικτυωμένη δημόσια διοίκηση" ότι οι υπηρεσίες των οργανισμών που απευθύνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να σχεδιάζονται με ευρεία προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που συνδέονται με τις ειδικές απαιτήσεις. Η κυβέρνηση αποφάσισε προσφάτως να επιφορτίσει τον Οργανισμό Διοικητικής Ανάπτυξης να ενθαρρύνει την ανάπτυξη οργανισμών διαθέσιμων όλη την εβδομάδα και 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Σε αυτό το έργο πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Δεν πρέπει να αποκλειστεί καμία ομάδα πολιτών.

UK: Οι σημερινές κατευθυντήριες γραμμές για τις ιστοθέσεις της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσιεύτηκαν στα τέλη του 1999. Το κεφάλαιο 4.4 πραγματεύεται τα θέματα προσβασιμότητας και παραπέμπει στην ιστοθέση της W3C WAI και σε εργαλεία όπως το Bobby.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο εξέτασης από το Γραφείο του eEnvoy (ηλεκτρονικός απεσταλμένος). Το σχέδιο διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.open.gov.uk/dev/neil/

Σε μια προσπάθεια προώθησης της ευαισθητοποίησης σε θέματα προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό, το γραφείο του eEnvoy έχει αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τον όγκο των διαθέσιμων πληροφοριών για την προσβασιμότητα και έχει ορίσει ένα υποχρεωτικό επίπεδο - την εφαρμογή του επιπέδου Α των Κατευθυντήριων Γραμμών - για όλες τις νέες ή επανασχεδιαζόμενες κυβερνητικές ιστοθέσεις. Για τον σκοπό αυτό έχει δοθεί υπουργική έγκριση. Το σχέδιο οδηγιών διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.open.gov.uk/dev/neil/guide/chapt-8-4.htm

Top