EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1056

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1056 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

PE/5/2021/REV/1

OJ L 231, 30.6.2021, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1056/oj

30.6.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 231/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1056 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 24ης Ιουνίου 2021

για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 322 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1),

Έχοντας υπόψη τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την πολιτική της Ένωσης για τη συνοχή την περίοδο από το 2021 έως το 2027, στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, συμβάλλει στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ένωσης να εφαρμόσει τη συμφωνία του Παρισιού που ενεκρίθη στα πλαίσια της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (5) («συμφωνία του Παρισιού»), για την προσπάθεια περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στο επίπεδο του 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, και να υλοποιήσει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συγκεντρώνοντας την ενωσιακή χρηματοδότηση σε πράσινους στόχους. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να υλοποιήσει μία από τις προτεραιότητες της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο: «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και αποτελεί μέρος του επενδυτικού σχεδίου «Βιώσιμη Ευρώπη» το οποίο παρέχει ειδική χρηματοδότηση βάσει του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, ώστε να αντεπεξέλθει η Ένωση στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία, στην οποία οι τυχόν εναπομένουσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αντισταθμίζονται από ισοδύναμες απορροφήσεις.

(2)

Η μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία αποτελεί, για την Ένωση, έναν από τους σπουδαιότερους στόχους. Στις 12 Δεκεμβρίου 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης Ένωσης έως το 2050, σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Μπορεί η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος να αποβεί προς όφελος όλων μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα δε να παράσχει ευκαιρίες και προκλήσεις για όλους, ωστόσο δεν ξεκινούν τη μετάβασή τους όλες οι περιφέρειες και όλα τα κράτη μέλη από το ίδιο σημείο αφετηρίας ούτε έχουν την ίδια ικανότητα απόκρισης. Μερικά είναι πιο προηγμένα από άλλα, και η μετάβαση συνεπάγεται ευρύτερες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε εκείνες τις περιφέρειες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ορυκτά καύσιμα για ενεργειακή χρήση –ιδίως άνθρακα, λιγνίτη, τύρφη και πετρελαιούχο σχιστόλιθο– ή από βιομηχανίες έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μια τέτοια κατάσταση παρουσιάζει τον κίνδυνο, αφενός, της μετάβασης διαφορετικών ταχυτήτων στην Ένωση, όσον αφορά τη δράση για το κλίμα, και, αφετέρου, του ανοίγματος της ψαλίδας μεταξύ περιφερειών, γεγονός επιζήμιο για την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή.

(3)

Για να επιτύχει η μετάβαση, και να γίνει κοινωνικώς αποδεκτή από όλους, πρέπει να είναι δίκαιη και να μην επιφέρει αποκλεισμούς. Γι’ αυτό, η Ένωση, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειές τους πρέπει εξαρχής να λάβουν υπόψη τους τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης πράττοντας παν το δυνατόν για τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών. Ο προϋπολογισμός της Ένωσης έχει εδώ να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

(4)

Όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στο επενδυτικό σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη», ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης θα πρέπει να συμπληρώνει τις άλλες δράσεις στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο από το 2021 έως το 2027. Αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνεπειών, ιδίως για τους εργαζόμενους που πλήττονται από την μετάβαση της Ένωσης στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, συγκεντρώνοντας τις δαπάνες του ενωσιακού προϋπολογισμού στους κλιματικούς και κοινωνικούς στόχους σε περιφερειακό επίπεδο, με υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

(5)

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), το οποίο συνιστά έναν από τους πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης που υλοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή. Στόχοι του ΤΔΜ είναι να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής μετάβασης, παρέχοντας στήριξη σε εκείνα τα εδάφη και εργαζομένους που πλήττονται περισσότερο, καθώς και να προωθήσει μια ισορροπημένη κοινωνικοοικονομική μετάβαση. Σύμφωνα με τον μοναδικό ειδικό στόχο του ΤΔΜ, οι δράσεις που υποστηρίζει θα πρέπει να συμβάλλουν αμέσως στην άμβλυνση των επιπτώσεων της μετάβασης με τον μετριασμό του αρνητικού αντίκτυπου στην απασχόληση και με τη χρηματοδότηση της διαφοροποίησης και του εκσυγχρονισμού της τοπικής οικονομίας. Ο μοναδικός ειδικός στόχος του ΤΔΜ ορίζεται στο ίδιο επίπεδο και περιλαμβάνεται στους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(6)

Αντικατοπτρίζοντας την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως τη στρατηγική της Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης να εφαρμόσει τη συμφωνία του Παρισιού και τους τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το ΤΔΜ συμβάλει στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και στον γενικό στόχο να δίδεται το 30 % των δαπανών του ΠΔΠ στην ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων ώστε το 7,5 % των ετήσιων δαπανών στο πλαίσιο του ΠΔΠ να παρέχεται για στόχους βιοποικιλότητας το 2024 και το 10 % των ετήσιων δαπανών στο πλαίσιο του ΠΔΠ να παρέχεται για στόχους βιοποικιλότητας το 2026 και το 2027, έχοντας υπόψη τις αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των στόχων για το κλίμα και των στόχων για τη βιοποικιλότητα. Οι πόροι ΤΔΜ προστίθενται στις επενδύσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του γενικού στόχου να αφιερωθεί το 30 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης στη στήριξη των στόχων για το κλίμα. Οι εν λόγω πόροι θα πρέπει να συμβάλλουν πλήρως στην επίτευξη αυτού του στόχου μαζί με πόρους που μεταφέρονται σε εθελοντική βάση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8). Σε αυτό το πλαίσιο, το ΤΔΜ θα στηρίζει δραστηριότητες οι οποίες σέβονται τα κλιματικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και προτεραιότητες της Ένωσης και δεν βλάπτουν σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), και οι οποίες εξασφαλίζουν τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην πορεία επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας για την Ένωση έως το 2050.

(7)

Οι πόροι του ΤΔΜ συμπληρώνουν τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή.

(8)

Η μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία είναι δύσκολο εγχείρημα για όλα τα κράτη μέλη. Θα είναι δε ιδιαίτερα δύσκολο για εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία εξαρτώνται, ή εξαρτώντο μέχρι πρόσφατα, σε μεγάλο βαθμό από ορυκτά καύσιμα ή βιομηχανικές δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που χρειάζεται να καταργηθούν σταδιακά ή να προσαρμοστούν λόγω της μετάβασης προς μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία, και τα οποία δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα γι’ αυτό τον σκοπό. Το ΤΔΜ θα πρέπει, επομένως, να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη, ωστόσο η κατανομή των χρηματοδοτικών του μέσων θα πρέπει να επικεντρώνεται στα εδάφη που θίγονται περισσότερο από την κλιματική μετάβαση, και η εν λόγω κατανομή θα πρέπει να αποτυπώνει την ικανότητα των κρατών μελών να χρηματοδοτήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις, ώστε να περάσουν σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

(9)

Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) έχουν εφαρμογή στον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω κανόνες θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) («δημοσιονομικός κανονισμός») και καθορίζουν ιδίως τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, βραβείων, έμμεσης διαχείρισης, χρηματοδοτικών εργαλείων, δημοσιονομικών εγγυήσεων, χρηματοδοτικής συνδρομής και της αμοιβής εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, προβλέπουν δε ελέγχους της ευθύνης των οικονομικών φορέων. Οι κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ περιλαμβάνουν επίσης γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης.

(10)

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των πόρων του ΤΔΜ, η πρόσβαση στο ΤΔΜ θα πρέπει να περιορίζεται στο 50 % των εθνικών κονδυλίων για τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί να υλοποιήσουν τον στόχο, σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού, της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης Ένωσης έως το 2050, με το υπόλοιπο 50 % να διατίθεται για προγραμματισμό κατόπιν αποδοχής αυτής της δέσμευσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί δικαιοσύνη και ίση μεταχείριση των κρατών μελών, εφόσον ένα κράτος μέλος δεν έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει τον στόχο της επίτευξης κλιματικά ουδέτερης Ένωσης έως το 2050, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου οποιουδήποτε έτους ξεκινώντας από το 2022, η δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων για το προηγούμενο έτος θα πρέπει να αποδεσμεύεται στο σύνολό της το επόμενο έτος.

(11)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/2094 του Συμβουλίου (11) και εντός των ορίων των πόρων που διατίθενται δυνάμει του, θα πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του ΤΔΜ για την αντιμετώπιση των άνευ προηγουμένου επιπτώσεων της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19. Οι εν λόγω πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα χρονικά όρια που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.

(12)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει τα διάφορα είδη επενδύσεων των οποίων η στήριξη των δαπανών από το ΤΔΜ μπορεί να επιτραπεί. Όλες οι δραστηριότητες που λαμβάνουν στήριξη θα πρέπει να διεξάγονται με απόλυτο σεβασμό των κλιματικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δεσμεύσεων και προτεραιοτήτων της Ένωσης. Στον κατάλογο των επενδύσεων θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι επενδύσεις εκείνες οι οποίες στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες μέσω της τόνωσης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, συμπεριλαμβανομένου του βιώσιμου τουρισμού όπου αρμόζει. Οι επενδύσεις πρέπει να είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια βιώσιμη, κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αξιοποιούν καλύτερα τους πόρους. Η αποτέφρωση αποβλήτων δεν θα πρέπει να λαμβάνει στήριξη δεδομένου ότι η δραστηριότητα αυτή βρίσκεται στο χαμηλότερο τμήμα της ιεραρχίας των αποβλήτων στην κυκλική οικονομία. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην εφαρμογή των μέτρων που υποστηρίζονται από το ΤΔΜ θα πρέπει να είναι επιλέξιμες. Η οικολογική αποκατάσταση χώρων, η ανάπτυξη πράσινων υποδομών και η διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να μπορούν να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο ενός έργου αποκατάστασης τοπίου. Κατά τη στήριξη μέτρων ενεργειακής απόδοσης, το ΤΔΜ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει επενδύσεις όπως αυτές που συμβάλλουν στη μείωση της ενεργειακής πενίας, κυρίως μέσω βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης του αποθέματος κατοικιών. Το ΤΔΜ θα πρέπει επίσης να μπορεί να στηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών αποθήκευσης.

(13)

Για την προστασία των πολιτών που είναι οι πλέον ευάλωτοι στην κλιματική μετάβαση, το ΤΔΜ θα πρέπει επίσης να καλύπτει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, των θιγόμενων εργαζομένων, ανεξάρτητα από το αν εξακολουθούν να απασχολούνται ή αν έχουν χάσει την εργασία τους λόγω της μετάβασης. Το ΤΔΜ θα πρέπει να έχει ως στόχο να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Το ΤΔΜ θα πρέπει επίσης να παρέχει κάθε κατάλληλη μορφή στήριξης στα άτομα που αναζητούν εργασία, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για την αναζήτηση εργασίας και της ενεργού ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία αφότου έχασαν την εργασία τους σε τομείς που θίγονται από τη μετάβαση στην περιφέρεια που καλύπτεται από το εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για να λάβουν στήριξη από το ΤΔΜ ακόμη και αν οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν δεν διαμένουν στην εν λόγω περιφέρεια. Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στους πολίτες που διατρέχουν κίνδυνο ενεργειακής πενίας, ιδίως όταν εφαρμόζονται μέτρα ενεργειακής απόδοσης για τη βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής στέγασης.

(14)

Θα πρέπει να επιτρέπεται η στήριξη δραστηριοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης, καθώς και η υποστήριξη των κοινωνικών υποδομών για τους σκοπούς φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, και στα κέντρα κατάρτισης, υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές δικαιολογούνται καταλλήλως στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης. Όσον αφορά τη φροντίδα ηλικιωμένων, θα πρέπει να διατηρηθεί η αρχή της προαγωγής της φροντίδας σε επίπεδο κοινότητας. Το επενδυτικό μείγμα θα μπορούσε να συμπληρώνεται από κοινωνικές και δημόσιες υπηρεσίες στους εν λόγω τομείς. Κάθε στήριξη στους εν λόγω τομείς θα πρέπει να απαιτεί κατάλληλη αιτιολόγηση στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης και θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους στόχους του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

(15)

Για να αντιμετωπιστεί ειδικά η κατάσταση και ο ρόλος των γυναικών στη μετάβαση στην κλιματικά ουδέτερη οικονομία, θα πρέπει να προωθηθεί η ισότητα των φύλων. Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και η γυναικεία επιχειρηματικότητα, καθώς και η ίση αμοιβή, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών. Το ΤΔΜ θα πρέπει επίσης να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες που πλήττονται δυσανάλογα από τις δυσμενείς επιπτώσεις της μετάβασης, όπως στους εργαζόμενους με αναπηρία. Πρέπει να διατηρηθεί η ταυτότητα των εξορυκτικών κοινοτήτων και να διαφυλαχθεί η συνέχεια των παλαιότερων και των μελλοντικών κοινοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην υλική και άυλη εξορυκτική κληρονομιά τους, συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμού τους.

(16)

Για την τόνωση της οικονομικής διαφοροποίησης των εδαφών που πλήττονται από τη μετάβαση, το ΤΔΜ θα πρέπει να παρέχει στήριξη σε επιχειρήσεις και οικονομικούς φορείς, μεταξύ άλλων μέσω στήριξης των παραγωγικών επενδύσεων σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (12) (ΜΜΕ). Οι παραγωγικές επενδύσεις θα πρέπει να νοούνται ως επενδύσεις σε πάγια κεφάλαια ή άυλα περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων με σκοπό την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και στη συμβολή, με τον τρόπο αυτό, στον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου και στην απασχόληση. Όταν οι επιχειρήσεις δεν είναι ΜΜΕ, οι παραγωγικές επενδύσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται μόνο εφόσον είναι απαραίτητες για να μετριαστούν οι απώλειες θέσεων εργασίας εξαιτίας της μετάβασης, χάρη στη δημιουργία ή στην προστασία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας, και εφόσον δεν οδηγούν ούτε οφείλονται σε μετεγκατάσταση. Οι επενδύσεις σε υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης, θα πρέπει να επιτρέπονται, εάν συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050 και επιτυγχάνουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τους δείκτες αναφοράς που καθορίστηκαν για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13) και εάν έχουν ως αποτέλεσμα την προστασία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας. Κάθε τέτοια επένδυση θα πρέπει να αιτιολογείται δεόντως στο σχετικό εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Για να προστατεύεται η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και η πολιτική για τη συνοχή, η στήριξη που παρέχεται σε επιχειρήσεις θα πρέπει να συνάδει με τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 ΣΛΕΕ, ειδικότερα δε, η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων σε επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ θα πρέπει να περιορίζεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως ενισχυόμενες για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) ΣΛΕΕ.

(17)

Για περισσότερη ευελιξία στον προγραμματισμό των πόρων του ΤΔΜ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κατάρτισης ενός αυτόνομου προγράμματος του ΤΔΜ ή η δυνατότητα προγραμματισμού των πόρων του ΤΔΜ για μία ή περισσότερες ειδικές προτεραιότητες στο πλαίσιο προγραμμάτων υποστηριζομένων από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ ή το Ταμείο Συνοχής. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060, οι πόροι του ΤΔΜ δύνανται να ενισχυθούν σε εθελοντική βάση με συμπληρωματική χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα αντίστοιχα ποσά που θα μεταφερθούν από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συνάδουν με το είδος των πράξεων που καθορίζονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης.

(18)

Η στήριξη του ΤΔΜ θα πρέπει να εξαρτάται από την αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας μετάβασης σε συγκεκριμένο έδαφος με σκοπό την επίτευξη κλιματικά ουδέτερης οικονομίας. Σχετικά με αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίζουν, με κοινωνικό διάλογο και σε συνεργασία με τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με την οικεία διάταξη του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 για την εταιρική σχέση, και με την υποστήριξη της Επιτροπής, εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, με λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης, τα οποία να συνάδουν με τα εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης, η οποία να στηρίζεται στην υφιστάμενη πλατφόρμα για τις περιοχές εξόρυξης άνθρακα που βρίσκονται σε μετάβαση και να παρέχει τη δυνατότητα διμερών και πολυμερών ανταλλαγών εμπειριών σχετικά με τα αντληθέντα διδάγματα και τις βέλτιστες πρακτικές σε όλους τους τομείς που επηρεάζονται. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι κοινότητες και δήμοι συμμετέχουν στην υλοποίηση των πόρων του ΤΔΜ και ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους.

(19)

Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να προσδιορίζουν τα εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το έτος 2030 και της κλιματικά ουδέτερης οικονομίας της Ένωσης έως το 2050, ιδίως όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα πρέπει να ορίζονται με ακρίβεια και να αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων («περιφέρειες επιπέδου NUTS 3») ως ορίσθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14), ή να είναι τμήματα των περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει να ορίζουν λεπτομερώς τα προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω εδαφών, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους πληθυσμιακής συρρίκνωσης, και να προσδιορίζουν το είδος των πράξεων που απαιτούνται στο επίπεδο των δικαιούχων του σχεδίου για να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και με τρόπο που να εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με τη μετάβαση προς μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία και με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Όταν προσδιορίζονται τέτοια εδάφη, θα πρέπει να δίνεται επιπλέον προσοχή στις ιδιαιτερότητες των νησιών, των νησιωτικών περιοχών καθώς και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, όπου τα γεωγραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να καθιστούν απαραίτητη μια διαφορετική προσέγγιση για τη στήριξη της διαδικασίας μετάβασης προς μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Μόνο οι επενδύσεις που συμφωνούν με τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν μέρος των προγραμμάτων, που υποστηρίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής ή το ΤΔΜ, τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή.

(20)

Για να ενισχυθεί ο προσανατολισμός της χρήσης πόρων του ΤΔΜ στα αποτελέσματα, η Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζει δημοσιονομικές διορθώσεις σε περίπτωση σοβαρής υστέρησης ως προς τους αριθμητικούς στόχους που έχουν καθοριστεί για τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ.

(21)

Με σκοπό να καθοριστεί κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο για το ΤΔΜ, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον καθορισμό της ετήσιας κατανομής των διαθέσιμων κονδυλίων ανά κράτος μέλος.

(22)

Εφόσον οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, συγκεκριμένα η υποστήριξη των ανθρώπων, της οικονομίας και του περιβάλλοντος των εδαφών που αντιμετωπίζουν το φάσμα του οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού στη μετάβασή τους προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, εξαιτίας των ανισοτήτων στα επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων εδαφών και της καθυστέρησης που εμφανίζουν τα πλέον μειονεκτικά εδάφη, καθώς και των περιορισμών των δημοσιονομικών πόρων των κρατών μελών και των εδαφών, αλλά μπορούν, λόγω της ανάγκης για ένα συνεκτικό πλαίσιο υλοποίησης που θα καλύπτει περισσότερα ενωσιακά Ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(23)

Προκειμένου να εκδοθεί μετά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού, και λόγω της ανάγκης να εφαρμοστεί το ΤΔΜ με τρόπο συντονισμένο και εναρμονισμένο, και για να καταστεί δυνατή η ταχεία εφαρμογή του, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσιεύσεως του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ») για την παροχή στήριξης στους ανθρώπους, στις οικονομίες και στο περιβάλλον των εδαφών που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τα οποία απορρέουν από τη διαδικασία μετάβασης προς τους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το έτος 2030 όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15), και προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050.

Ορίζει τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ, τη γεωγραφική του εμβέλεια και τους πόρους του, το πεδίο εφαρμογής της στήριξης που παρέχει για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, καθώς και ειδικές διατάξεις για τον προγραμματισμό και δείκτες που απαιτούνται για την παρακολούθηση.

Άρθρο 2

Ειδικός στόχος

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο ειδικό στόχο του να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες και τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς τους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το έτος 2030 και προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050, βάσει της συμφωνίας του Παρισιού.

Άρθρο 3

Γεωγραφική εμβέλεια και πόροι στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη»

1.   Το ΤΔΜ υποστηρίζει τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» σε όλα τα κράτη μέλη.

2.   Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» που διατίθενται για δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων για την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 7 500 000 000 EUR σε τιμές 2018, όπως ορίζεται στο άρθρο 110 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

3.   Στους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν να προστεθούν, ενδεχομένως, συμπληρωματικοί πόροι που έχουν διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης και άλλοι πόροι σύμφωνα με την ισχύουσα βασική πράξη.

4.   Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, με την οποία ορίζεται η ετήσια κατανομή των διαθέσιμων πόρων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με τα κονδύλια που ορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 4

Πόροι από το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.   Τα μέτρα του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094 εφαρμόζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού με ποσό ύψους 10 000 000 000 EUR σε τιμές 2018 όπως αναφέρεται στο άρθρο 109 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφοι 3, 4, 7 και 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094.

Το ποσό αυτό θεωρείται «επιπλέον πόρος» όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094, το ποσό αυτό αποτελεί εξωτερικό έσοδο με ειδικό προορισμό για τους σκοπούς του άρθρου 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.   Το ποσό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διατίθεται για δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» για τα έτη 2021 έως 2023, επιπλέον των πόρων που αναφέρεται στο άρθρο 3, ως εξής:

2021: 2 000 000 000 EUR·

2022: 4 000 000 000 EUR·

2023: 4 000 000 000 EUR.

Από τους πόρους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, ποσό 15 600 000 EUR σε τιμές 2018 θα διατεθεί για διοικητικές δαπάνες.

3.   Η ετήσια κατανομή από τα κράτη μέλη του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται στην απόφαση της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, σύμφωνα με τα κονδύλια που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

4.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι κανόνες αποδέσμευσης που ορίζονται στον τίτλο VII κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 εφαρμόζονται στις δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει των πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, οι πόροι αυτοί δεν χρησιμοποιούνται για διάδοχο πρόγραμμα ή ενέργεια.

5.   Οι πληρωμές για προγράμματα καταλογίζονται στην παλαιότερη ανοικτή ανάληψη υποχρεώσεων του ΤΔΜ, αρχής γενομένης από τις αναλήψεις υποχρεώσεων από τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο έως ότου αυτοί εξαντληθούν.

Άρθρο 5

Μηχανισμός οικολογικής επιβράβευσης

1.   Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3, οι πόροι για το ΤΔΜ αυξάνονται πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2024, οι επιπλέον πόροι κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών βάσει των εθνικών μεριδίων που ορίζονται στο παράρτημα I.

2.   Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, οι πόροι για το ΤΔΜ αυξάνονται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2024, οι πρόσθετοι πόροι κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με τη μεθοδολογία του δευτέρου εδαφίου της παρούσης παραγράφου, βάσει της μεταβολής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιομηχανικών τους εγκαταστάσεων κατά την περίοδο από το έτος 2018 έως το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, όπως υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16). Η μεταβολή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κάθε κράτους μέλους υπολογίζεται βάσει του αθροίσματος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μόνο εκείνων των περιφερειών επιπέδου NUTS 3 που έχουν προσδιοριστεί στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Η κατανομή των πρόσθετων πόρων για κάθε κράτος μέλος καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α)

για τα κράτη μέλη που πέτυχαν μειώσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που έχει επιτευχθεί από κάθε κράτος μέλος υπολογίζεται εκφράζοντας το επίπεδο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του τελευταίου έτους αναφοράς ως ποσοστό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παρατηρήθηκαν το 2018· για τα κράτη μέλη που δεν έχουν επιτύχει μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το ποσοστό αυτό ορίζεται σε 100 %·

β)

το τελικό μερίδιο για κάθε κράτος μέλος υπολογίζεται διαιρώντας τα εθνικά μερίδια του παραρτήματος Ι δια των ποσοστών που προκύπτουν από το στοιχείο α)· και

γ)

το αποτέλεσμα του υπολογισμού κατά το στοιχείο β) αναπροσαρμόζεται ώστε το συνολικό άθροισμα να είναι 100 %.

3.   Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν τους πρόσθετους πόρους στα προγράμματά τους και υποβάλλουν τροποποίηση του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

Άρθρο 6

Ειδικά κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα νησιά

Κατά την κατάρτιση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη την κατάσταση των νησιών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών που αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις οι οποίες απορρέουν από τη διαδικασία μετάβασης προς τους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το έτος 2030 και προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050, έχοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες τους όπως αυτές αναγνωρίζονται στα άρθρα 174 και 349 ΣΛΕΕ.

Όταν συμπεριλαμβάνουν τέτοια εδάφη στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, τα κράτη μέλη καθορίζουν το συγκεκριμένο ποσό που διατίθεται για τα εν λόγω εδάφη με την αντίστοιχη αιτιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εν λόγω εδαφών.

Άρθρο 7

Υπό όρους πρόσβαση στους πόρους

1.   Όταν ένα κράτος μέλος δεν έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει τον στόχο της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης Ένωσης έως το 2050, διατίθεται για προγραμματισμό και περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες μόνο το 50 % των ετήσιων κονδυλίων που έχουν καθοριστεί για το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 και το άρθρο 4 παράγραφος 3.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, το υπόλοιπο 50 % των ετήσιων κονδυλίων δεν περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες. Στις περιπτώσεις αυτές, τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΔΜ και υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 περιλαμβάνουν μόνο το 50 % των ετήσιων κονδυλίων του ΤΔΜ στον πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο ii) του εν λόγω κανονισμού. Ο πίνακας που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο i) του εν λόγω κανονισμού προσδιορίζει χωριστά τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα για προγραμματισμό και τα κονδύλια που δεν προγραμματίζονται.

2.   Η Επιτροπή εγκρίνει προγράμματα που περιέχουν προτεραιότητα του ΤΔΜ, ή οποιαδήποτε τροποποίηση του προγράμματος, μόνο εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος του προγραμματισμένου κονδυλίου σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3.   Μόλις ένα κράτος μέλος δεσμευτεί να υλοποιήσει τον στόχο της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης Ένωσης έως το 2050, δύναται να υποβάλει αίτηση για την τροποποίηση κάθε προγράμματος που λαμβάνει στήριξη από το ΤΔΜ σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και να συμπεριλάβει τα μη προγραμματισμένα ποσά που δεν έχουν αποδεσμευτεί.

4.   Οι δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων πραγματοποιούνται με βάση τον πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που σχετίζονται με τα μη προγραμματισμένα κονδύλια δεν χρησιμοποιούνται για πληρωμές και δεν περιλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού της προχρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 90 του εν λόγω κανονισμού έως ότου καταστούν διαθέσιμες για προγραμματισμό σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 105 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, αν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου οποιουδήποτε δεδομένου έτους ξεκινώντας από το 2022, το κράτος μέλος δεν έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει τον στόχο της επίτευξης κλιματικά ουδέτερης Ένωσης έως το 2050, οι δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων για το προηγούμενο έτος που σχετίζονται με μη προγραμματισμένα κονδύλια αποδεσμεύονται στο σύνολό τους το επόμενο έτος.

Άρθρο 8

Πεδίο εφαρμογής της στήριξης

1.   Το ΤΔΜ υποστηρίζει μόνο δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τον ειδικό στόχο του, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, και οι οποίες συμβάλλουν στην υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11.

2.   Σύμφωνα με την παράγραφο 1, το ΤΔΜ υποστηρίζει αποκλειστικά τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α)

παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων, που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή·

β)

επενδύσεις στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

γ)

επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, μεταξύ άλλων από πανεπιστήμια και δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς, και προώθηση της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών·

δ)

επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας, καθώς και σε συστήματα και υποδομές για οικονομικά προσιτή καθαρή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ·

ε)

επενδύσεις στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17), συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αειφορίας που καθορίζονται σε αυτήν, και στην ενεργειακή απόδοση, μεταξύ άλλων με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής πενίας·

στ)

επενδύσεις στην έξυπνη και βιώσιμη τοπική κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής του τομέα των τοπικών μεταφορών και των υποδομών του από τις ανθρακούχες εκπομπές·

ζ)

αποκατάσταση και αναβάθμιση των δικτύων τηλεθέρμανσης, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων τηλεθέρμανσης, και επενδύσεις στην παραγωγή θερμότητας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης τροφοδοτούνται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

η)

επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, την ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα·

θ)

επενδύσεις στην αναγέννηση και την απορρύπανση εγκαταλελειμμένων εκτάσεων, την αποκατάσταση του εδάφους και, μεταξύ άλλων όπου απαιτείται, σε έργα πράσινων υποδομών και αναπροσαρμογής της χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

ι)

επενδύσεις στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της μείωσης αποβλήτων, μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης·

ια)

αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανειδίκευση για τους εργαζόμενους και τα άτομα που αναζητούν εργασία·

ιβ)

συνδρομή για την αναζήτηση εργασίας στα άτομα που αναζητούν εργασία·

ιγ)

ενεργητική συμπερίληψη των ατόμων που αναζητούν εργασία·

ιδ)

τεχνική βοήθεια·

ιε)

άλλες δραστηριότητες στους τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένων, όπου αιτιολογείται δεόντως, των επενδύσεων σε υποδομές για τους σκοπούς των κέντρων κατάρτισης, των εγκαταστάσεων φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, όπως αναφέρεται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης σύμφωνα με το άρθρο 11.

Επιπλέον, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ενισχυόμενες κατά τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) ΣΛΕΕ, το ΤΔΜ μπορεί να υποστηρίζει παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις έχουν εγκριθεί ως μέρος του εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης με βάση τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο η) του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης, εφόσον συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050 και στην επίτευξη συναφών περιβαλλοντικών στόχων, εφόσον η στήριξή τους είναι απαραίτητη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο προσδιορισθέν έδαφος, και εφόσον δεν οδηγούν σε μετεγκατάσταση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 27 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

Το ΤΔΜ μπορεί επίσης να υποστηρίζει επενδύσεις για να επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από δραστηριότητες που απαριθμούνται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2003/87/EΚ με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις έχουν εγκριθεί ως μέρος του εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης με βάση τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης.

Άρθρο 9

Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της στήριξης

Το ΤΔΜ δεν υποστηρίζει:

α)

τον παροπλισμό ή την κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

β)

την παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού·

γ)

μία προβληματική επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής (18), εκτός αν αυτό επιτρέπεται βάσει προσωρινών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων ή βάσει ενισχύσεων de minimis για τη στήριξη των επενδύσεων που μειώνουν τα ενεργειακά κόστη στο πλαίσιο της διαδικασίας ενεργειακής μετάβασης·

δ)

επενδύσεις που σχετίζονται με την παραγωγή, την επεξεργασία, τη μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών καυσίμων.

Άρθρο 10

Προγραμματισμός των πόρων του ΤΔΜ

1.   Οι πόροι του ΤΔΜ προγραμματίζονται για τις κατηγορίες περιφερειών στις οποίες βρίσκονται τα οικεία εδάφη, με βάση τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11 και εγκρίνονται από την Επιτροπή ως μέρος προγράμματος ή τροποποίησης προγράμματος. Οι πόροι που προγραμματίζονται λαμβάνουν τη μορφή ενός ή περισσότερων ειδικών προγραμμάτων ή μίας ή περισσότερων προτεραιοτήτων στο πλαίσιο ενός προγράμματος.

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα, ή τυχόν τροποποίησή του, μόνον εφόσον αιτιολογείται δεόντως ο προσδιορισμός των εδαφών που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, που περιλαμβάνεται στο σχετικό εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης, και το σχετικό εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους για την ενέργεια και το κλίμα.

2.   Η προτεραιότητα ή οι προτεραιότητες του ΤΔΜ περιλαμβάνει(-ουν) τους πόρους του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα κράτη μέλη και τους πόρους που μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060. Το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στο ΤΔΜ δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού της στήριξης της προτεραιότητας αυτής από το ΤΔΜ, εξαιρουμένων των πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

3.   Σύμφωνα με το άρθρο 112 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, το ποσοστό συγχρηματοδότησης που ισχύει για την περιφέρεια στην οποία βρίσκεται ή βρίσκονται το έδαφος ή τα εδάφη που προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού, για την προτεραιότητα ή τις προτεραιότητες του ΤΔΜ δεν υπερβαίνει:

α)

το 85 % για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

β)

το 70 % για τις περιφέρειες μετάβασης·

γ)

το 50 % για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Άρθρο 11

Εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης

1.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί με τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές αρχές των οικείων εδαφών, ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που καλύπτουν ένα ή περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα οποία αντιστοιχούν στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 3, ή σε τμήματα αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι τα θιγόμενα περισσότερο, με βάση τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με βάση την αναμενόμενη προσαρμογή των εργαζομένων ή τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων εργασίας στην παραγωγή και χρήση ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες μετασχηματισμού των παραγωγικών διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

2.   Το εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης περιλαμβάνει:

α)

περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για τα βασικά στάδια της μετάβασης προς τους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το έτος 2030 και μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050, τα οποία συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, στην τελευταία του εκδοχή·

β)

αιτιολόγηση του προσδιορισμού των εδαφών ως εδαφών που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου και τα οποία πρέπει να υποστηριχθούν από το ΤΔΜ, σύμφωνα με την παράγραφο 1·

γ)

αξιολόγηση των προκλήσεων μετάβασης τις οποίες αντιμετωπίζουν τα εδάφη που έχουν προσδιοριστεί ως επηρεαζόμενα αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050, με προσδιορισμό του δυνητικού αριθμού των θέσεων εργασίας που επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας που χάνονται, των κινδύνων πληθυσμιακής συρρίκνωσης, και των αναπτυξιακών αναγκών και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030 και σε σύνδεση με τον μετασχηματισμό ή τη διακοπή των δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω εδάφη·

δ)

περιγραφή της προσδοκώμενης συμβολής από το ΤΔΜ στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, δημογραφικών, οικονομικών, υγειονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης συνεισφοράς όσον αφορά τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας·

ε)

αξιολόγηση της συνέπειας του εδαφικού σχεδίου με άλλες σχετικές εθνικές, περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές και σχέδια·

στ)

περιγραφή των μηχανισμών διακυβέρνησης που συνίστανται στις συμφωνίες σύμπραξης, στα σχεδιαζόμενα μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης και στους αρμόδιους φορείς·

ζ)

περιγραφή του είδους των πράξεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν και της προσδοκώμενης συμβολής τους στην άμβλυνση των επιπτώσεων της μετάβασης·

η)

σε περίπτωση που η υποστήριξη παρέχεται για παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ, ενδεικτικό κατάλογο των πράξεων και επιχειρήσεων προς στήριξη και αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αυτής της στήριξης με μελέτη αποκλίσεων στην οποία θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι, αν δεν γίνει η επένδυση, ο αριθμός των θέσεων εργασίας που αναμένεται να απολεσθούν θα υπερβεί τον αριθμό των θέσεων εργασίας που αναμένεται να δημιουργηθούν·

θ)

σε περίπτωση που η υποστήριξη παρέχεται σε επενδύσεις για να επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/EΚ, κατάλογο των πράξεων που πρόκειται να υποστηριχθούν και αιτιολόγηση ότι συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και οδηγούν σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σαφώς κάτω των σχετικών δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, και με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πράξεις είναι απαραίτητες για την προστασία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας·

ι)

συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης για την κάλυψη προσδιορισμένων αναπτυξιακών αναγκών· και

ια)

συνέργειες και συμπληρωματικότητα με προγραμματισμένη στήριξη από τους υπόλοιπους πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης.

3.   Στην κατάρτιση και στην υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης συμμετέχουν οι σχετικοί εταίροι σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και, όπου αρμόζει, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

4.   Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης συνάδουν με τις σχετικές εδαφικές στρατηγικές που αναφέρονται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και με τις σχετικές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Όταν η επικαιροποίηση ενός εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 επιβάλλει την αναθεώρηση ενός εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης, η εν λόγω αναθεώρηση διενεργείται στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

5.   Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να αξιοποιήσουν την στήριξη βάσει των άλλων πυλώνων του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης τους καθορίζουν τους τομείς και τις θεματικές δραστηριότητες που προβλέπεται να υποστηριχθούν βάσει των εν λόγω πυλώνων.

Άρθρο 12

Δείκτες

1.   Χρησιμοποιούνται κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ και, όταν αυτό αιτιολογείται δεόντως στο εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης, ειδικοί για το πρόγραμμα δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), το άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) και το άρθρο 42 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

2.   Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι σωρευτικά. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί από την Επιτροπή η αίτηση τροποποίησης του προγράμματος, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 οι στόχοι δεν αναθεωρούνται.

3.   Όταν μια προτεραιότητα ΤΔΜ παρέχει στήριξη σε δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχεία ια), ιβ) ή ιγ), τα στοιχεία σχετικά με τους δείκτες για τους συμμετέχοντες διαβιβάζονται μόνον όταν είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία που αφορούν τον εκάστοτε συμμετέχοντα, τα οποία απαιτούνται βάσει του παραρτήματος ΙΙΙ.

Άρθρο 13

Δημοσιονομικές διορθώσεις

Βασιζόμενη στην εξέταση της τελικής έκθεσης επιδόσεων του προγράμματος, η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε δημοσιονομικές διορθώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, όταν έχει επιτευχθεί λιγότερο από το 65 % του στόχου που έχει τεθεί για έναν ή περισσότερους δείκτες εκροών.

Οι δημοσιονομικές διορθώσεις είναι ανάλογες των επιτευγμάτων και δεν εφαρμόζονται όταν η αποτυχία επίτευξης στόχων οφείλεται στον αντίκτυπο κοινωνικοοικονομικών ή περιβαλλοντικών παραγόντων, σε σημαντικές αλλαγές των οικονομικών ή περιβαλλοντικών συνθηκών στο οικείο κράτος μέλος ή σε λόγους ανωτέρας βίας που επηρεάζουν σοβαρά την υλοποίηση των σχετικών προτεραιοτήτων.

Άρθρο 14

Επανεξέταση

Έως τις 30 Ιουνίου 2025, η Επιτροπή επανεξετάζει την υλοποίηση του ΤΔΜ σε ό,τι αφορά τον ειδικό στόχο που ορίζεται στο άρθρο 2, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές αλλαγές στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 και στους κλιματικούς στόχους της Ένωσης που ορίζονται σε κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του πλαισίου για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητος και περί τροποποιήσεως των κανονισμών (EΚ) αριθ. 401/2009 και (EΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κλίματος»), και την εξέλιξη της εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη Ευρώπη. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσιεύσεως του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2021.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

A. P. ZACARIAS


(1)  ΕΕ C 290 της 1.9.2020, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 311 της 18.9.2020, σ. 55 και ΕΕ C 429 της 11.12.2020, σ. 240.

(3)  ΕΕ C 324 της 1.10.2020, σ. 74.

(4)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2021 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2021.

(5)  ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4.

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24η; Ιουνίου 2021, για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (βλέπε σελίδα 159 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής (βλέπε σελίδα 60 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 (βλέπε σελίδα 21 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

(11)  Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2094 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά την κρίση της νόσου COVID-19 (ΕΕ L 433 Ι της 22.12.2020, σ. 23).

(12)  Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

(13)  Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

(15)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

(16)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/EΟΚ και 96/61/EΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 1).

(17)  Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82).

(18)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

 

Κονδύλια από το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κονδύλια από τους πόρους του ΠΔΠ

Συνολικά κονδύλια

Μερίδιο των κρατών μελών επί του συνόλου

Βέλγιο

95

71

166

0,95  %

Βουλγαρία

673

505

1 178

6,73  %

Τσεχία

853

640

1 493

8,53  %

Δανία

46

35

81

0,46  %

Γερμανία

1 288

966

2 254

12,88  %

Εσθονία

184

138

322

1,84  %

Ιρλανδία

44

33

77

0,44  %

Ελλάδα

431

324

755

4,31  %

Ισπανία

452

339

790

4,52  %

Γαλλία

535

402

937

5,35  %

Κροατία

97

72

169

0,97  %

Ιταλία

535

401

937

5,35  %

Κύπρος

53

39

92

0,53  %

Λετονία

100

75

174

1,00  %

Λιθουανία

142

107

249

1,42  %

Λουξεμβούργο

5

4

8

0,05  %

Ουγγαρία

136

102

237

1,36  %

Μάλτα

12

9

21

0,12  %

Κάτω Χώρες

324

243

567

3,24  %

Αυστρία

71

53

124

0,71  %

Πολωνία

2 000

1 500

3 500

20,00  %

Πορτογαλία

116

87

204

1,16  %

Ρουμανία

1 112

834

1 947

11,12  %

Σλοβενία

134

101

235

1,34  %

Σλοβακία

239

179

418

2,39  %

Φινλανδία

242

182

424

2,42  %

Σουηδία

81

61

142

0,81  %

ΕΕ 27

10 000

7 500

17 500

100,00  %

Κονδύλια σε εκατομμύρια EUR, σε τιμές 2018 και πριν από τις μειώσεις για τεχνική βοήθεια και διοικητικές δαπάνες (τα σύνολα ενδέχεται να μην συμφωνούν λόγω στρογγυλοποίησης προς τα πάνω ή προς τα κάτω).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΔΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

1.   

Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης και προσδιορισμός των εδαφών του κράτους μέλους που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό

Πεδίο κειμένου [12000]

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο α)

1.1.

Περιγραφή της αναμενόμενης διαδικασίας μετάβασης προς τους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το έτος 2030 και μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050, σύμφωνα με τους στόχους των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, και άλλα υφιστάμενα σχέδια μετάβασης, με χρονοδιάγραμμα ως προς την παύση ή τη μείωση δραστηριοτήτων όπως η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη ή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β)

1.2.

Προσδιορισμός των εδαφών τα οποία αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό και αιτιολόγηση της επιλογής τους με την αντίστοιχη εκτίμηση των επιπτώσεων για την οικονομία και την απασχόληση με βάση την περιγραφή του σημείου 1.1.

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 6

1.3.

Προσδιορισμός των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των νησιών με ειδικές προκλήσεις εντός των εδαφών που αναφέρονται στο σημείο 1.1 και των συγκεκριμένων ποσών που διατίθενται για τα εν λόγω εδάφη με αντίστοιχη αιτιολόγηση

2.   

Αξιολόγηση των προκλήσεων που παρουσιάζει η μετάβαση για καθένα από τα προσδιορισθέντα εδάφη:

2.1.   

Εκτίμηση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών επιπτώσεων της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050.

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Πεδίο κειμένου [12000]

Προσδιορισμός των επηρεαζόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων και βιομηχανικών τομέων, υποδεικνύοντας τα ακόλουθα:

τους παρακμάζοντες τομείς, στους οποίους αναμένεται παύση ή σημαντική μείωση δραστηριοτήτων λόγω της μετάβασης, συμπεριλαμβανομένου σχετικού χρονοδιαγράμματος·

τους μετασχηματιζόμενους τομείς, στους οποίους αναμένεται μετασχηματισμός δραστηριοτήτων, διεργασιών και εκροών.

Για κάθε μία εκ των δύο κατηγοριών τομέων:

τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων εργασίας και τις ανάγκες επανειδίκευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για τις δεξιότητες·

τις δυνατότητες οικονομικής διαφοροποίησης και τις ευκαιρίες ανάπτυξης.

2.2.   

Ανάγκες και στόχοι που συνδέονται με την ανάπτυξη έως το 2030 με σκοπό την επίτευξη κλιματικά ουδέτερης οικονομίας της Ένωσης έως το 2050

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Πεδίο κειμένου [6000]

Αναπτυξιακές ανάγκες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη μετάβαση·

Στόχοι και αποτελέσματα που αναμένονται από την υλοποίηση της προτεραιότητας του ΤΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της προσδοκώμενης συμβολής όσον αφορά τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

2.3.   

Συνέπεια με άλλες σχετικές εθνικές, περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές και σχέδια

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Πεδίο κειμένου [6000]

Στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης·

Εδαφικές στρατηγικές που αναφέρονται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/…·

Άλλα περιφερειακά ή εθνικά σχέδια ανάπτυξης.

2.4.   

Είδη προβλεπόμενων πράξεων

Πεδίο κειμένου [12000]

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

είδος προβλεπόμενων πράξεων και προσδοκώμενη συμβολή τους στην άμβλυνση των επιπτώσεων της μετάβασης

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Συμπληρώνεται μόνο αν παρέχεται στήριξη σε παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις άλλες από ΜΜΕ:

ενδεικτικός κατάλογος πράξεων και επιχειρήσεων προς στήριξη και, για καθεμία από αυτές, αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της εν λόγω στήριξης μέσω μελέτης αποκλίσεων στην οποία θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι ο αριθμός των θέσεων εργασίας που αναμένεται να απολεσθούν θα υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων εργασίας που αναμένεται να δημιουργηθούν αν δεν γίνει η επένδυση

Επικαιροποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος σημείου μέσω της αναθεώρησης των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης, ανάλογα με την απόφαση για την παροχή της εν λόγω στήριξης.

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο θ)

Συμπληρώνεται μόνο αν παρέχεται στήριξη σε επενδύσεις για να επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ:

κατάλογος των προς στήριξη πράξεων και αιτιολόγηση ως προς το ότι συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και οδηγούν σε σημαντικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θα είναι σαφώς κάτω των σχετικών δεικτών αναφοράς που έχουν θεσπιστεί για τη δωρεάν κατανομή βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και υπό τον όρο ότι αυτές είναι απαραίτητες για την προστασία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας

Επικαιροποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος σημείου μέσω της αναθεώρησης των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης, ανάλογα με την απόφαση για την παροχή της εν λόγω στήριξης.

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο ι)

συνέργειες και συμπληρωματικότητα των προβλεπόμενων πράξεων με άλλα σχετικά ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» (σε υποστήριξη της διαδικασίας μετάβασης), με άλλα χρηματοδοτικά μέσα (Ταμείο Εκσυγχρονισμού του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης) για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών που εντοπίστηκαν

Σημείο αναφοράς: Άρθρα 11 παράγραφος 2 στοιχείο ια) και άρθρο 11 παράγραφος 5

συνέργειες και συμπληρωματικότητα με την προγραμματισμένη στήριξη από τους υπόλοιπους πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης

τομείς και θεματικές δραστηριότητες που προβλέπεται να υποστηριχθούν βάσει των άλλων πυλώνων

3.   

Μηχανισμοί διακυβέρνησης

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Πεδίο κειμένου [5000]

3.1.   

Εταιρική σχέση

Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των εταίρων στην προετοιμασία, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης·

Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης

3.2.   

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Προγραμματισμένα μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων δεικτών για τη μέτρηση της ικανότητας του σχεδίου να επιτύχει τους στόχους του

3.3.   

Φορέας/Φορείς συντονισμού και παρακολούθησης

Φορέας ή φορείς αρμόδιοι για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου και ρόλος αυτών

4.   

Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών ή αποτελεσμάτων

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 12 παράγραφος 1

Συμπληρώνεται μόνο αν προβλέπονται ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες:

αιτιολόγηση της ανάγκης ειδικών ανά πρόγραμμα δεικτών εκροών ή αποτελεσμάτων με βάση το είδος της προβλεπόμενης πράξης

Πίνακας 1.

Δείκτες εκροών

Ειδικός στόχος

ID [5]

Δείκτης [255]

Μονάδα μέτρησης

Ορόσημο (2024)

Στόχος (2029)

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.

Δείκτες αποτελεσμάτων

Ειδικός στόχος

ID [5]

Δείκτης [255]

Μονάδα μέτρησης

Γραμμή βάσης ή τιμή αναφοράς

Έτος αναφοράς

Στόχος (2029)

Πηγή δεδομένων [200]

Παρατηρήσεις [200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (1)

Κοινοί Δείκτες Εκροών Περιφερειακής Πολιτικής (RCO) και Κοινοί Δείκτες Αποτελεσμάτων Περιφερειακής Πολιτικής (RCR)

Εκροές

Αποτελέσματα

RCO 01 – Επιχειρήσεις που στηρίζονται (εκ των οποίων: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) (*1)

RCO 02 – Επιχειρήσεις που στηρίζονται με επιχορηγήσεις

RCO 03 – Επιχειρήσεις που στηρίζονται με χρηματοδοτικά μέσα

RCO 04 – Επιχειρήσεις που λαμβάνουν μη χρηματοδοτική στήριξη

RCO 05 – Νεοφυείς επιχειρήσεις που στηρίζονται

RCO 07 - Ερευνητικοί οργανισμοί που συμμετέχουν σε κοινά ερευνητικά έργα

RCO 10 – Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικούς οργανισμούς

RCO 121 – Επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη με σκοπό να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

RCR 01 – Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες

RCR 102 – Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες

RCR 02 – Ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες συμπληρώνουν τη δημόσια στήριξη (εκ της οποίας: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) (*1)

RCR 03 – Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών

RCR 04 – ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή οργάνωσης

RCR 05 – ΜΜΕ που καινοτομούν σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο

RCR 06 – Υποβληθείσες αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

RCR 29α – Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ στις υποστηριζόμενες επιχειρήσεις

RCO 13 – Αξία ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών που αναπτύσσονται για επιχειρήσεις

RCR 11 – Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών

RCR 12 – Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών που αναπτύσσονται από επιχειρήσεις

RCO 15 – Ικανότητες που έχουν δημιουργηθεί για την εκκόλαψη επιχειρήσεων

RCR 17 – Νέες επιχειρήσεις που επιβιώνουν στην αγορά

RCR 18 – ΜΜΕ που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εκκολαπτηρίου μετά τη δημιουργία του εκκολαπτηρίου

RCO 101 – ΜΜΕ που επενδύουν σε δεξιότητες για έξυπνη εξειδίκευση, για βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα

RCR 97 – Προγράμματα μαθητείας που υποστηρίζονται σε ΜΜΕ

RCR 98 – Προσωπικό ΜΜΕ που ολοκληρώνει κατάρτιση σε δεξιότητες για έξυπνη εξειδίκευση, για βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα (ανά είδος δεξιοτήτων: τεχνικές, διαχειριστικές, επιχειρηματικές, πράσινες, άλλες) (*1)

RCO 18 – Κατοικίες με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση

RCO 19 – Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση

RCO 20 – Νέες ή βελτιωμένες περιφερειακές γραμμές θέρμανσης και ψύξης

RCO 104 – Αριθμός μονάδων συνδυασμένης παραγωγής, υψηλής αποδόσεως

RCR 26 – Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικίες, δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα) (*1)

RCR 29 – Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

RCO 22 – Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική) (*1)

RCR 31 – Συνολική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική) (*1)

RCR 32 – Εγκατεστημένη πρόσθετη λειτουργική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

RCO 34 – Πρόσθετη ικανότητα για την ανακύκλωση των αποβλήτων

RCO 107 – Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις χωριστής συλλογής αποβλήτων

RCO 119 – Απόβλητα προετοιμαζόμενα για επαναχρησιμοποίηση

RCR 47 – Ανακυκλωμένα απόβλητα

RCR 48 – Απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες

RCO 36 – Πράσινη υποδομή υποστηριζόμενη για άλλους λόγους εκτός της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

RCO 38 – Επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους για το οποίο δόθηκε στήριξη

RCO 39 – Εγκατεστημένα συστήματα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

RCR 50 – Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα για την ποιότητα του αέρα (*2)

RCR 52 – Αποκατεστημένα εδάφη που χρησιμοποιούνται για χώρους πρασίνου, κοινωνικές κατοικίες, οικονομικές ή άλλες χρήσεις

RCO 55 – Μήκος νέων γραμμών τραμ και μετρό

RCO 56 – Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών τραμ και μετρό

RCO 57 – Δυναμικό του φιλικού προς το περιβάλλον τροχαίου υλικού μαζικών μέσων μεταφοράς

RCO 58 – Ειδικές υποστηριζόμενες υποδομές για ποδηλασία

RCO 60 – Πόλεις και κωμοπόλεις με νέα ή εκσυγχρονισμένα ψηφιοποιημένα συστήματα αστικών συγκοινωνιών

RCR 62 – Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων δημόσιων συγκοινωνιών

RCR 63 – Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων γραμμών τραμ και μετρό

RCR 64 – Ετήσιος αριθμός χρηστών των ειδικών υποδομών για ποδηλασία

RCO 61 – Εμβαδόν νέων ή ανακαινισμένων χώρων για υπηρεσίες απασχόλησης

RCR 65 – Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων για υπηρεσίες απασχόλησης

RCO 66 – Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας

RCO 67 – Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

RCR 70 – Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας

RCR 71 – Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

RCO 113 – Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο ολοκληρωμένων δράσεων για την κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος και μειονεκτουσών ομάδων (*2)

 

RCO 69 – Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης

RCO 70 – Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας (εκτός της στέγασης)

RCR 72 – Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης

RCR 73 – Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης

RCR 74 – Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας

Κοινοί Δείκτες Άμεσων Εκροών (EECO) και Κοινοί Δείκτες Άμεσων Αποτελεσμάτων (EECR) για συμμετέχοντες (2) ,  (3)

Εκροές

Αποτελέσματα

EECO 01 – άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων (*2)

EECO 02 – μακροχρόνια άνεργοι (*2)

EECO 03 – οικονομικά μη ενεργοί (*2)

EECO 04 – απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων (*2)

EECO 05 – αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών (*2)

EECO 06 – νέοι ηλικίας 18 έως 29 ετών (*2)

EECO 07 – συμμετέχοντες ηλικίας 55 ετών και άνω (*2)

EECO 08 – απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή χαμηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2) (*2)

EECO 09 – απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) (*2),

EECO 10 – απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8) (*2)

EECO 11 – συνολικός αριθμός συμμετεχόντων (4)

EECR 01 – συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά την αποχώρησή τους (*2)

EECR 02 – συμμετέχοντες σε εκπαίδευση ή κατάρτιση αμέσως μετά την αποχώρησή τους (*2)

EECR 03 – συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά την αποχώρησή τους (*2)

EECR 04 – συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων, αμέσως μετά την αποχώρησή τους (*2)


(1)  Για λόγους παρουσίασης, οι δείκτες ομαδοποιούνται, ώστε να διευκολυνθεί η αντιστοίχιση με τους δείκτες που περιλαμβάνονται σε άλλους κανονισμούς που είναι ειδικοί για κάθε ταμείο.

(*1)  Δεν απαιτείται ανάλυση για τον προγραμματισμό αλλά μόνο για την υποβολή εκθέσεων.

(*2)  Τα κοινοποιούμενα στοιχεία είναι προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(2)  Πρέπει να αναφέρονται όλοι οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τους συμμετέχοντες.

(3)  Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αναλύονται ανά φύλο (άρρεν, θήλυ, μη δυαδικό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία).

Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν ορισμένα αποτελέσματα, δεν είναι απαραίτητη η συλλογή και η υποβολή στοιχείων για τα εν λόγω αποτελέσματα.

Κατά περίπτωση, μπορούν να αναφέρονται κοινοί δείκτες εκροών με βάση την ομάδα-στόχο της πράξης.

Όταν τα δεδομένα συλλέγονται από μητρώα ή ισοδύναμες πηγές, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν εθνικούς ορισμούς.

(4)  Ο εν λόγω δείκτης υπολογίζεται αυτόματα με βάση τους κοινούς δείκτες εκροών που σχετίζονται με την κατάσταση απασχόλησης.


Top