EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0558

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με προσαρμογές στο πλαίσιο τιτλοποίησης με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της κρίσης της COVID-19 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

PE/73/2020/REV/1

OJ L 116, 6.4.2021, p. 25–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/558/oj

6.4.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 116/25


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/558 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 31ης Μαρτίου 2021

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με προσαρμογές στο πλαίσιο τιτλοποίησης με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της κρίσης της COVID-19

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η κρίση της COVID-19 επηρεάζει σοβαρά τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τα συστήματα υγείας και τις οικονομίες των κρατών μελών. Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της στις 27 Μαΐου 2020 με τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά» τόνισε ότι η ρευστότητα και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση θα εξακολουθήσουν να αποτελούν πρόκληση τους επόμενους μήνες. Συνεπώς, έχει ζωτική σημασία να υποστηριχθεί η ανάκαμψη από τον σοβαρό οικονομικό κλυδωνισμό που προκάλεσε η πανδημία της COVID-19, με τη θέσπιση στοχευμένων τροποποιήσεων σε διατάξεις της χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας.

(2)

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων («τα ιδρύματα») θα συμβάλουν καθοριστικά στην ανάκαμψη. Ταυτόχρονα, ενδέχεται να επηρεαστούν από την επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση. Οι αρμόδιες αρχές έχουν παράσχει στα ιδρύματα προσωρινή ελάφρυνση ως προς τα κεφάλαια, τη ρευστότητα και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις, ώστε να διασφαλίσουν ότι θα μπορέσουν αυτά να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τον ρόλο τους στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, σε ένα πιο δύσκολο περιβάλλον. Για τον ίδιο σκοπό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ήδη εγκρίνει ορισμένες στοχευμένες προσαρμογές στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (4) και (ΕΕ) 2019/876 (5) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως απάντηση στην κρίση COVID-19.

(3)

Η τιτλοποίηση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης των ιδρυμάτων και στην απελευθέρωση ρυθμιστικών κεφαλαίων, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να αναδιανεμηθούν για την περαιτέρω στήριξη του δανεισμού. Επιπλέον, η τιτλοποίηση παρέχει στα ιδρύματα και σε άλλους συμμετέχοντες στην αγορά πρόσθετες επενδυτικές ευκαιρίες, επιτρέποντας έτσι τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και τη διευκόλυνση της ροής της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, τόσο εντός των κρατών μελών όσο και σε διασυνοριακή βάση στο σύνολο της Ένωσης.

(4)

Είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ικανότητα των ιδρυμάτων να παρέχουν την αναγκαία ροή χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία μετά την πανδημία της COVID-19, ενώ παράλληλα να διασφαλίζονται οι κατάλληλες προληπτικές εποπτικές δικλίδες για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι στοχευμένες αλλαγές στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με το πλαίσιο τιτλοποίησης θα συμβάλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων και να ενισχύσουν τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα του εν λόγω πλαισίου με τα διάφορα μέτρα που έχουν ληφθεί τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης της COVID-19.

(5)

Τα τελικά στοιχεία του πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ» που δημοσιεύθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου 2017 επιβάλλουν, στην περίπτωση των ανοιγμάτων τιτλοποίησης, μια ελάχιστη απαίτηση πιστοληπτικής ικανότητας μόνο σε περιορισμένο σύνολο παρόχων προστασίας, δηλαδή σε οντότητες που δεν αποτελούν κρατικές οντότητες, οντότητες δημοσίου τομέα, ιδρύματα ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε ρυθμίσεις προληπτικής εποπτείας. Επομένως, είναι αναγκαία η τροποποίηση του άρθρου 249 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 προκειμένου να εναρμονιστεί με το πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ» για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εθνικών συστημάτων δημόσιων εγγυήσεων που στηρίζουν τις στρατηγικές των ιδρυμάτων στην τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μετά την πανδημία COVID-19.

(6)

Το ισχύον πλαίσιο προληπτικής εποπτείας της ΕΕ για την τιτλοποίηση είναι σχεδιασμένο με βάση τα πιο κοινά χαρακτηριστικά των τυπικών συναλλαγών τιτλοποίησης, δηλαδή τα εξυπηρετούμενα δάνεια. Στη γνωμοδότησή της, σχετικά με τη ρυθμιστική αντιμετώπιση των τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, με τίτλο «Opinion on the Regulatory Treatment of Non-Performing Exposure Securitisations» (6) («η γνώμη της ΕΑΤ»), η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) επισήμανε ότι το ισχύον πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για την τιτλοποίηση, που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, κατά την εφαρμογή του στις τιτλοποιήσεις ΜΕΑ οδηγεί σε δυσανάλογες κεφαλαιακές απαιτήσεις, διότι η προσέγγιση τιτλοποίησης των εσωτερικών διαβαθμίσεων (SEC-IRBA) και η τυποποιημένη προσέγγιση τιτλοποίησης (SEC-SA) δεν συνάδουν με τους ειδικούς παράγοντες κινδύνου των ΜΕΑ. Θα πρέπει επομένως να θεσπιστεί ειδική μεταχείριση για την τιτλοποίηση των ΜΕΑ με βάση τη γνώμη της ΕΑΤ, καθώς και με βάση διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα.

(7)

Δεδομένου ότι η αγορά ΜΕΑ είναι πολύ πιθανό να αναπτυχθεί και να μεταβληθεί ουσιαστικά ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19, θα πρέπει η αγορά τιτλοποιήσεων ΜΕΑ να παρακολουθείται προσεκτικά και το προληπτικό πλαίσιο για τις τιτλοποιήσεις ΜΕΑ να επαναξιολογηθεί στο μέλλον, με βάση δυνητικά μεγαλύτερη συγκέντρωση δεδομένων.

(8)

Στην από 6ης Μαΐου 2020 έκθεσή της σχετικά με το πλαίσιο STS για τη σύνθετη τιτλοποίηση, με τίτλο «Report on STS framework for synthetic securitisation», η ΕΑΤ συνέστησε να θεσπιστεί ένα ειδικό πλαίσιο για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις (STS) εντός ισολογισμού. Δεδομένου του χαμηλότερου επιπέδου κινδύνου αντιπροσώπευσης και κινδύνου χρησιμοποίησης υποδείγματος μιας τιτλοποίησης STS εντός ισολογισμού σε σύγκριση με μια σύνθετη τιτλοποίηση μη STS, θα πρέπει να καθιερωθεί κατάλληλη, ευαίσθητη ως προς τους κινδύνους βαθμονόμησης απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, όσον αφορά τις σύνθετες τιτλοποιήσεις STS εντός ισολογισμού, όπως αναφέρει η ΕΑΤ στην έκθεσή της, στην οποία να λαμβάνεται υπόψη η τρέχουσα προνομιακή ρυθμιστική αντιμετώπιση των τμημάτων των χαρτοφυλακίων ΜΜΕ με την υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα. Θα πρέπει να ανατεθεί στην ΕΑΤ η παρακολούθηση της λειτουργίας της αγοράς τιτλοποιήσεων STS εντός ισολογισμού. Η μεγαλύτερη προσφυγή στην τιτλοποίηση STS εντός ισολογισμού που προωθείται από την πιο ευαίσθητη ως προς τους κινδύνους αντιμετώπιση του τμήματος των εν λόγω τιτλοποιήσεων με την υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα θα απελευθερώσει ρυθμιστικό κεφάλαιο και, εντέλει, θα μπορούσε να επεκτείνει περαιτέρω τη δανειοδοτική ικανότητα των ιδρυμάτων με προληπτικά ορθό τρόπο.

(9)

Θα πρέπει να θεσπιστεί κανόνας κεκτημένων δικαιωμάτων για τις εκκρεμείς θέσεις με εξοφλητική προτεραιότητα σε σύνθετες τιτλοποιήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για την προνομιακή προληπτική μεταχείριση η οποία εφαρμοζόταν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού.

(10)

Στο πλαίσιο της οικονομικής ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19 είναι ουσιαστικό, οι τελικοί χρήστες να μπορούν να αντισταθμίζουν αποτελεσματικά τους κινδύνους τους ώστε να προστατεύουν την ευρωστία των ισολογισμών τους. Στην τελική έκθεση του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών επισημαίνεται ότι μια υπερβολικά συντηρητική τυποποιημένη προσέγγιση για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (SA-CCR) ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα και το κόστος των χρηματοοικονομικών αντισταθμίσεων για τους τελικούς χρήστες. Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε αναπροσαρμογή της προσέγγισης SA-CCR έως τις 30 Ιουνίου 2021, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα και της ευρωπαϊκής οικονομίας, την ύπαρξη ίσων όρων διεθνούς ανταγωνισμού, και τυχόν εξελίξεις στα διεθνή πρότυπα και φόρουμ.

(11)

Το σύνθετο υπερβάλλον περιθώριο (SES) είναι ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται ευρέως στην τιτλοποίηση ορισμένων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων για μεταβιβάζουσες οντότητες και επενδυτές, για τη μείωση του κόστους προστασίας και της έκθεσης σε κίνδυνο, αντίστοιχα. Θα πρέπει να οριστεί ειδική προληπτική αντιμετώπιση του SES, ώστε να αποτραπεί η χρήση του για σκοπούς ρυθμιστικού αρμπιτράζ. Στο πλαίσιο αυτό, ρυθμιστικό αρμπιτράζ συμβαίνει όταν ένα μεταβιβάζον ίδρυμα παρέχει πιστωτική ενίσχυση στις θέσεις τιτλοποίησης που κατέχονται από παρόχους προστασίας, προσδιορίζοντας συμβατικά ορισμένα ποσά για την κάλυψη ζημιών από τα τιτλοποιημένα ανοίγματα κατά τη διάρκεια ζωής της συναλλαγής, και τα ποσά αυτά, τα οποία επιβαρύνουν την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του μεταβιβάζοντος ιδρύματος με παρόμοιο τρόπο όπως μια μη χρηματοδοτούμενη εγγύηση, δεν σταθμίζονται ως προς τον κίνδυνο.

(12)

Για να διασφαλιστεί ο εναρμονισμένος προσδιορισμός της αξίας ανοίγματος του SES, θα πρέπει να ανατεθεί στην ΕΑΤ η εκπόνηση σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων. Τα εν λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή πριν τεθεί σε εφαρμογή η νέα προληπτική αντιμετώπιση. Τα ιδρύματα θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να εφαρμόσουν τη νέα προληπτική αντιμετώπιση των SES, ώστε να αποφευχθούν διαταραχές στην αγορά σύνθετων τιτλοποιήσεων.

(13)

Στο πλαίσιο της έκθεσής της για τη λειτουργία του προληπτικού πλαισίου για τις τιτλοποιήσεις, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να επανεξετάσει τη νέα προληπτική αντιμετώπιση των SES μέσα από το πρίσμα των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο.

(14)

Εφόσον οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η μεγιστοποίηση της ικανότητας των ιδρυμάτων να χορηγούν δάνεια και να απορροφούν τις ζημίες που οφείλονται στην κρίση της COVID-19, ενώ θα εξασφαλίζεται συγχρόνως η συνεχή ανθεκτικότητά τους, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά, λόγω της κλίμακας και των συνεπειών τους, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(15)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(16)

Ενόψει της ανάγκης να εισαχθούν στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19 το συντομότερο δυνατό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει αρχίσει να ισχύει επειγόντως την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 242 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«20)

‘σύνθετο υπερβάλλον περιθώριο’: ένα σύνθετο υπερβάλλον περιθώριο όπως ορίζεται στο σημείο 29) του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402».

2)

Το άρθρο 248 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ε)

η αξία ανοίγματος ενός σύνθετου υπερβάλλοντος περιθωρίου περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα εξής στοιχεία:

i)

οποιοδήποτε εισόδημα από τα τιτλοποιημένα ανοίγματα το οποίο αναγνωρίζεται ήδη από το μεταβιβάζον ίδρυμα στον λογαριασμό αποτελεσμάτων του, σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο που έχει ορίσει συμβατικά το μεταβιβάζον ίδρυμα για τη συναλλαγή, ως σύνθετο υπερβάλλον περιθώριο και που είναι ακόμα διαθέσιμο για την απορρόφηση ζημιών·

ii)

οποιοδήποτε σύνθετο υπερβάλλον περιθώριο που έχει ορίσει συμβατικά το μεταβιβάζον ίδρυμα σε οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδο και το οποίο είναι ακόμα διαθέσιμο για την απορρόφηση των ζημιών·

iii)

οποιοδήποτε σύνθετο υπερβάλλον περιθώριο που έχει ορίσει συμβατικά το μεταβιβάζον ίδρυμα για την τρέχουσα περίοδο και το οποίο είναι ακόμα διαθέσιμο για την απορρόφηση των ζημιών·

iv)

οποιοδήποτε σύνθετο υπερβάλλον περιθώριο που έχει ορίσει συμβατικά το μεταβιβάζον ίδρυμα για μελλοντικές περιόδους.

Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, οποιοδήποτε ποσό παρέχεται ως εξασφάλιση ή πιστωτική ενίσχυση σε σχέση με τη σύνθετη τιτλοποίηση και υπόκειται ήδη σε απαίτηση ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο δεν συνυπολογίζεται στην αξία ανοίγματος.»·

β)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4.   Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει περαιτέρω με ποιον τρόπο τα μεταβιβάζοντα ιδρύματα καθορίζουν την αξία ανοίγματος που αναφέρεται στο στοιχείο δα) της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ζημίες που αναμένεται να καλυφθούν από το σύνθετο υπερβάλλον περιθώριο.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 10 Οκτωβρίου 2021.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με την έγκριση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.».

3)

Στο άρθρο 249 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι επιλέξιμοι πάροχοι μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 201 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση από αναγνωρισμένο ΕΟΠΑ που αντιστοιχούσε στη δεύτερη ή σε υψηλότερη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας, κατά τη χρονική στιγμή που η πιστωτική προστασία αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά, και τώρα αντιστοιχεί στην 3η ή σε υψηλότερη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας.».

4)

Στο άρθρο 256, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«6.   Για τους σκοπούς υπολογισμού των σημείων σύνδεσης (A) και των σημείων αποσύνδεσης (D) μιας σύνθετης τιτλοποίησης, το μεταβιβάζον ίδρυμα της τιτλοποίησης αντιμετωπίζει την αξία ανοίγματος της θέσης τιτλοποίησης που αντιστοιχεί στο σύνθετο υπερβάλλον περιθώριο το οποίο αναφέρεται στο στοιχείο ε) της παραγράφου 1του άρθρου 248 ως τμήμα, και προσαρμόζει τα σημεία σύνδεσης (A) και τα σημεία αποσύνδεσης (D) των άλλων τμημάτων που διατηρεί προσθέτοντας την αξία ανοίγματος στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του συνόλου υποκείμενων ανοιγμάτων στην τιτλοποίηση. Ιδρύματα άλλα από το μεταβιβάζον ίδρυμα δεν προβαίνουν σε αυτή την προσαρμογή.».

5)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 269α

Αντιμετώπιση τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ)

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

α)

“τιτλοποίηση ΜΕΑ”: τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος (ΜΕΑ) όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402·

β)

“επιλέξιμη παραδοσιακή τιτλοποίηση ΜΕΑ”: παραδοσιακή τιτλοποίηση ΜΕΑ στην οποία η μη επιστρεπτέα έκπτωση τιμής αγοράς ανέρχεται τουλάχιστον στο 50 % του ανεξόφλητου υπολοίπου των υποκείμενων ανοιγμάτων κατά τη στιγμή της μεταβίβασης τους στην ΟΕΣΤ.

2.   Ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου για μια θέση σε τιτλοποίηση ΜΕΑ υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 254 ή 267. Ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου υπόκειται σε κατώτατο όριο 100 %, εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 263.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα ιδρύματα εφαρμόζουν συντελεστή στάθμισης κινδύνου 100 % στη θέση τιτλοποίησης με την ανώτερη εξοφλητική προτεραιότητα σε μια παραδοσιακή τιτλοποίηση ΜΕΑ, εκτός αν εφαρμόζεται το άρθρο 263.

4.   Τα ιδρύματα που εφαρμόζουν την προσέγγιση IRB σε οποιαδήποτε ανοίγματα της ομάδας υποκείμενων ανοιγμάτων σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 και δεν επιτρέπεται να εφαρμόζουν εσωτερικές εκτιμήσεις ζημίας σε περίπτωση αθέτησης (LGD) και συντελεστές μετατροπής όσον αφορά τα ανοίγματα αυτά δεν χρησιμοποιούν την προσέγγιση SEC-IRBA για να υπολογίζουν τα ποσά των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων για μια θέση σε τιτλοποίηση ΜΕΑ και δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 5 ή την παράγραφο 6.

5.   Για τους σκοπούς του άρθρου 268 παράγραφος 1, οι αναμενόμενες ζημίες που συνδέονται με ανοίγματα υποκείμενα σε μια επιλέξιμη παραδοσιακή τιτλοποίηση ΜΕΑ περιλαμβάνονται μετά την αφαίρεση της μη επιστρεπτέας έκπτωσης επί της τιμής αγοράς και, κατά περίπτωση, τυχόν πρόσθετων ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου.

Τα ιδρύματα εκτελούν τον υπολογισμό σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Image 1

όπου:

CRmax

=

η μέγιστη κεφαλαιακή απαίτηση στην περίπτωση επιλέξιμης παραδοσιακής τιτλοποίησης ΜΕΑ·

RWEAIRB

=

το άθροισμα των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών των υποκείμενων ανοιγμάτων που υπόκεινται στην προσέγγιση IRΒ·

ELIRB

=

το άθροισμα των ποσών των αναμενόμενων ζημιών των υποκείμενων ανοιγμάτων που υπόκεινται στην προσέγγιση IRΒ·

NRPPD

=

η μη επιστρεπτέα έκπτωση επί της τιμής αγοράς·

EVIRB

=

το άθροισμα των αξιών των υποκείμενων ανοιγμάτων που υπόκεινται στην προσέγγιση IRΒ·

EVPool

=

το άθροισμα των αξιών όλων των υποκείμενων ανοιγμάτων του συνόλου·

SCRAIRB

=

για τα μεταβιβάζοντα ιδρύματα, οι ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου που πραγματοποιούνται από το ίδρυμα σε σχέση με τα υποκείμενα ανοίγματα που υπόκεινται στην προσέγγιση IRB, μόνον εάν και στον βαθμό που οι προσαρμογές αυτές υπερβαίνουν το ΕΕΑ· για τα επενδυτικά ιδρύματα το ποσό είναι μηδέν·

RWEASA

=

το άθροισμα των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών των υποκείμενων ανοιγμάτων που υπόκεινται στην τυποποιημένη προσέγγιση.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, εάν ο σταθμισμένος μέσος συντελεστής στάθμισης κινδύνου που υπολογίζεται σύμφωνα με την προσέγγιση εξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 267 είναι χαμηλότερος από 100 %, τα ιδρύματα μπορούν να εφαρμόζουν τον χαμηλότερο συντελεστή στάθμισης κινδύνου, με κατώτατο όριο συντελεστή στάθμισης κινδύνου 50 %.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, τα μεταβιβάζοντα ιδρύματα που εφαρμόζουν την προσέγγιση SEC-IRBA σε μια θέση και μπορούν να χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD και των συντελεστών μετατροπής για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα που υπόκεινται στη μέθοδο IRB σύμφωνα με το κεφάλαιο 3, αφαιρούν τη μη επιστρεπτέα έκπτωση τιμής αγοράς και, κατά περίπτωση, τυχόν πρόσθετες ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου από τις αναμενόμενες ζημίες και τις αξίες ανοίγματος των υποκείμενων ανοιγμάτων που συνδέονται με θέση με εξοφλητική προτεραιότητα σε επιλέξιμη παραδοσιακή τιτλοποίηση ΜΕΑ σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Image 2

όπου:

RWmax

=

ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου, πριν από την εφαρμογή του κατώτατου ορίου, που εφαρμόζεται σε θέση με εξοφλητική προτεραιότητα σε επιλέξιμη παραδοσιακή τιτλοποίηση ΜΕΑ όταν χρησιμοποιείται η προσέγγιση εξέτασης·

RWEAIRB

=

το άθροισμα των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών των υποκείμενων ανοιγμάτων που υπόκεινται στην προσέγγιση IRΒ·

RWEASA

=

το άθροισμα των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών των υποκείμενων ανοιγμάτων που υπόκεινται στην τυποποιημένη προσέγγιση·

ELIRB

=

το άθροισμα των ποσών των αναμενόμενων ζημιών των υποκείμενων ανοιγμάτων που υπόκεινται στην προσέγγιση IRΒ·

NRPPD

=

η μη επιστρεπτέα έκπτωση επί της τιμής αγοράς·

EVIRB

=

το άθροισμα των αξιών των υποκείμενων ανοιγμάτων που υπόκεινται στην προσέγγιση IRΒ·

EVpool

=

το άθροισμα των αξιών όλων των υποκείμενων ανοιγμάτων του συνόλου·

EVSA

=

το άθροισμα των αξιών των υποκείμενων ανοιγμάτων που υπόκεινται στην τυποποιημένη προσέγγιση·

SCRAIRB

=

οι ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου που πραγματοποιούνται από το μεταβιβάζον ίδρυμα σε σχέση με τα υποκείμενα ανοίγματα που υπόκεινται στην προσέγγιση IRB, μόνον εάν και στον βαθμό που οι προσαρμογές αυτές υπερβαίνουν την NRPPD.

7.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η μη επιστρεπτέα έκπτωση επί της τιμής αγοράς υπολογίζεται με την αφαίρεση του ποσού που αναφέρεται στο στοιχείο β) από το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο α):

α)

το ανεξόφλητο ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων της τιτλοποίησης ΜΕΑ κατά τον χρόνο μεταβίβασης των εν λόγω ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ·

β)

το άθροισμα των κατωτέρω:

i)

αρχική τιμή πώλησης των τμημάτων τιτλοποίησης ή, κατά περίπτωση, των μερών των τμημάτων της τιτλοποίησης ΜΕΑ που πωλούνται σε τρίτους επενδυτές· και

ii)

το ανεξόφλητο ποσό, κατά τον χρόνο μεταβίβασης των υποκείμενων ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ, των τμημάτων ή, κατά περίπτωση, των μερών των τμημάτων της εν λόγω τιτλοποίησης που κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα.

Για τους σκοπούς των παραγράφων 5 και 6, καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής, ο υπολογισμός της μη επιστρεπτέας έκπτωσης τιμής αγοράς προσαρμόζεται προς τα κάτω ανάλογα με τις πραγματοποιηθείσες ζημίες. Οποιαδήποτε μείωση του ανεξόφλητου υπολοίπου των υποκείμενων ανοιγμάτων που προκύπτει από πραγματοποιηθείσες ζημίες μειώνει τη μη επιστρεπτέα έκπτωση τιμής αγοράς, με κατώτατο όριο το μηδέν.

Όταν η έκπτωση είναι διαρθρωμένη κατά τρόπο ώστε να μπορεί να επιστραφεί εν όλω ή εν μέρει στη μεταβιβάζουσα οντότητα, δεν λογίζεται ως μη επιστρεπτέα έκπτωση τιμής αγοράς για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.».

6)

Το άρθρο 270 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 270

Θέσεις με ανώτερη εξοφλητική προτεραιότητα σε τιτλοποίηση STS εντός ισολογισμού

1.   Ένα μεταβιβάζον ίδρυμα δύναται να υπολογίζει τα ποσά των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων μιας θέσης τιτλοποίησης σε μια τιτλοποίηση STS εντός ισολογισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, σύμφωνα με τα άρθρα 260, 262 ή 264 του παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση, εφόσον η συγκεκριμένη θέση πληροί αμφότερες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η τιτλοποίηση πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 243 παράγραφος 2·

β)

η θέση μπορεί να θεωρηθεί ως η θέση τιτλοποίησης με ανώτερη εξοφλητική προτεραιότητα.

2.   Η ΕΑΤ παρακολουθεί την εφαρμογή της παραγράφου 1, ιδίως όσον αφορά:

α)

τον όγκο της αγοράς και το μερίδιο αγοράς των τιτλοποιήσεων STS εντός ισολογισμού για τις οποίες το μεταβιβάζον ίδρυμα εφαρμόζει την παράγραφο 1, σε διάφορες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού·

β)

την παρατηρούμενη κατανομή των ζημιών στο τμήμα ανώτερης εξασφάλισης και σε άλλα τμήματα τιτλοποιήσεων STS εντός ισολογισμού, όταν το μεταβιβάζον ίδρυμα εφαρμόζει την παράγραφο 1 όσον αφορά τη θέση με εξοφλητική προτεραιότητα που κατέχεται σε τέτοιες τιτλοποιήσεις·

γ)

τον αντίκτυπο της εφαρμογής της παραγράφου 1 στη μόχλευση των ιδρυμάτων·

δ)

τον αντίκτυπο της χρήσης τιτλοποιήσεων STS εντός ισολογισμού για τις οποίες το μεταβιβάζον ίδρυμα εφαρμόζει την παράγραφο 1 στην έκδοση κεφαλαιακών μέσων από τα αντίστοιχα μεταβιβάζοντα ιδρύματα.

3.   Η ΕΑΤ υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα ευρήματά της προς την Επιτροπή έως τις 10 Απριλίου 2023.

4.   Έως τις 10 Οκτωβρίου 2023, η Επιτροπή, βάσει της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 3, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά τον κίνδυνο υπερβολικής μόχλευσης που προκύπτει από την έκδοση κεφαλαιακών μέσων και την πιθανή υποκατάστασή της από τα μεταβιβάζοντα ιδρύματα μέσω της χρήσης τιτλοποιήσεων STS εντός ισολογισμού που πληρούν τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση σύμφωνα με την παράγραφο 1. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η έκθεση της Επιτροπής συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.».

7)

Στο άρθρο 430 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, όταν τα ιδρύματα υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τιτλοποιήσεις, οι πληροφορίες που αναφέρουν περιλαμβάνουν επίσης στοιχεία σχετικά με τις τιτλοποιήσεις ΜΕΑ που επωφελούνται από την αντιμετώπιση που ορίζεται στο άρθρο 269α, στοιχεία για τις σύνθετες τιτλοποιήσεις εντός ισολογισμού που μεταβιβάζουν, και την κατανομή των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού στις εν λόγω τιτλοποιήσεις STS εντός ισολογισμού ανά κατηγορία στοιχείων ενεργητικού.».

8)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 494γ

Αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος για θέσεις τιτλοποίησης με ανώτερη εξοφλητική προτεραιότητα

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 270, το μεταβιβάζον ίδρυμα μπορεί να υπολογίζει τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοίγματος μιας τιτλοποίησης με ανώτερη εξοφλητική προτεραιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 260, 262 ή 264, εφόσον πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η τιτλοποίηση εκδόθηκε πριν από τις 9 Απριλίου 2021·

β)

η τιτλοποίηση πληρούσε στις 8 Απριλίου 2021 τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 270, όπως ίσχυαν κατά την ημερομηνία αυτή.».

9)

Στο άρθρο 501γ, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατόπιν διαβούλευσης με το ΕΣΣΚ, η ΕΑΤ εκτιμά, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και τα πορίσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Επιτροπής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, κατά πόσον θα ήταν δικαιολογημένη ειδική προληπτική αντιμετώπιση ανοιγμάτων σχετιζόμενων με στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων τιτλοποιήσεων, ή δραστηριοτήτων που συνδέονται ουσιαστικά με περιβαλλοντικούς και/ή κοινωνικούς στόχους. Ειδικότερα, η ΕΑΤ εξετάζει:».

10)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 506α

ΟΣΕ με υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ

Σε στενή συνεργασία με το ΕΣΣΚ και την ΕΑΤ, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, στην οποία αξιολογεί κατά πόσον απαιτούνται αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο για την προώθηση της αγοράς και των αγορών από τράπεζες ανοιγμάτων υπό μορφή μεριδίων ή μετοχών σε ΟΣΕ με υποκείμενο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται αποκλειστικά από κρατικά ομόλογα κρατών μελών που το νόμισμά τους είναι το ευρώ, όπου η σχετική στάθμιση των κρατικών ομολόγων κάθε κράτους μέλους στο συνολικό χαρτοφυλάκιο του ΟΣΕ ισούται με τη σχετική στάθμιση της εισφοράς κεφαλαίου κάθε κράτους μέλους στην ΕΚΤ.

Άρθρο 506β

Τιτλοποιήσεις ΜΕΑ

1.   Η ΕΑΤ παρακολουθεί την εφαρμογή του άρθρου 269α και αξιολογεί την κανονιστική κεφαλαιακή μεταχείριση των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς ΜΕΑ, γενικά, και της αγοράς τιτλοποιήσεων ΜΕΑ, ειδικότερα, και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα πορίσματά της στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 10 Οκτωβρίου 2022.

2.   Το αργότερο έως τις 10 Απριλίου 2023, η Επιτροπή υποβάλλει, βάσει της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 269α. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η έκθεση της Επιτροπής συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.».

11)

Στο άρθρο 519α προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«ε)

τον τρόπο με τον οποίο τα κριτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο πλαίσιο τιτλοποίησης, και για τα ανοίγματα σε τιτλοποιήσεις ΜΕΑ.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, τα σημεία 2) και 4) του άρθρου 1 εφαρμόζονται από τις 10 Απριλίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2021.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

A. P. ZACARIAS


(1)  ΕΕ C 377 της 9.11.2020, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 10 της 11.1.2021, σ. 30.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 (δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 2021.

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 1).

(6)  Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την κανονιστική αντιμετώπιση των τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, EBA-OP-2019-13, δημοσιεύτηκε στις 23 Οκτωβρίου 2019.


Top