EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0337

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/337 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές και της οδηγίας 2004/109/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση του ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς για τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, με στόχο την υποστήριξη της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 68, 26.2.2021, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/337/oj

26.2.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 68/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/337 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 16ης Φεβρουαρίου 2021

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές και της οδηγίας 2004/109/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση του ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς για τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, με στόχο την υποστήριξη της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η πανδημία COVID-19 επηρεάζει σοβαρά τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και τις οικονομίες των κρατών μελών. Στην ανακοίνωσή της της 27ης Μαΐου 2020 με τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά», η Επιτροπή τόνισε ότι η ρευστότητα και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση θα εξακολουθήσουν να αποτελούν πρόκληση. Ως εκ τούτου, είναι καίριας σημασίας να στηριχθεί η ανάκαμψη μετά τον σοβαρό οικονομικό κλυδωνισμό που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 με τη θέσπιση στοχευμένων τροποποιήσεων στην υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι εν λόγω τροποποιήσεις συναποτελούν μια δέσμη μέτρων που θεσπίζεται υπό τον τίτλο «Δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών».

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) καθορίζει τις απαιτήσεις κατάρτισης, έγκρισης και διανομής του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί σε κράτος μέλος. Ως μέρος της δέσμης μέτρων που θα βοηθήσουν τους εκδότες να ανακάμψουν από τον οικονομικό κλυδωνισμό που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, απαιτούνται στοχευμένες τροποποιήσεις του καθεστώτος για το ενημερωτικό δελτίο. Οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει να παράσχουν στους εκδότες και τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος και να αποδεσμεύσουν πόρους για το στάδιο της ανάκαμψης αμέσως μετά την πανδημία COVID-19. Οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει να παραμείνουν σύμφωνες με τους πρωταρχικούς στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ώστε να προωθείται η άντληση κεφαλαίων μέσω των κεφαλαιαγορών, να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών, να προωθείται η εποπτική σύγκλιση σε όλα τα κράτη μέλη και να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν συγκεκριμένα πλήρως υπόψη τον βαθμό στον οποίο η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει την παρούσα κατάσταση των εκδοτών και τις μελλοντικές προοπτικές τους.

(3)

Η κρίση της COVID-19 καθιστά τις εταιρείες της Ένωσης, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, περισσότερο ευπαθείς και τρωτές. Όπου απαιτείται για τη διευκόλυνση και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για τις εταιρείες της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, η άρση των αδικαιολόγητων φραγμών και του υπερβολικού διοικητικού φόρτου μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της ικανότητάς των εταιρειών της Ένωσης να έχουν πρόσβαση σε αγορές μετοχικών τίτλων, πέραν της προώθησης σε πιο ποικίλες, πιο μακροπρόθεσμες και πιο ανταγωνιστικές επενδυτικές ευκαιρίες, τόσο για μικροεπενδυτές όσο και για μεγαλοεπενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να έχει ως στόχο να διευκολύνει τους δυνητικούς επενδυτές να ενημερώνονται σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες σε εταιρείες, δεδομένου ότι συχνά οι δυνητικοί επενδυτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αξιολόγηση νεοφυών και μικρών επιχειρήσεων με μικρό επιχειρηματικό ιστορικό, με αποτέλεσμα να περιορίζονται τα καινοτόμα ανοίγματα, ιδίως για όσους ξεκινούν μια επιχείρηση.

(4)

Τα πιστωτικά ιδρύματα ανέλαβαν δράση στην προσπάθεια να στηρίξουν τις εταιρείες που είχαν ανάγκη από χρηματοδότηση, και αναμένεται να αποτελέσουν θεμελιώδη πυλώνα της ανάκαμψης. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 παρέχει στα πιστωτικά ιδρύματα το δικαίωμα απαλλαγής από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σε περίπτωση προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ορισμένων μη μετοχικών κινητών αξιών που εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη, μέχρι συνολικού ποσού 75 εκατομμυρίων EUR σε περίοδο 12 μηνών. Το εν λόγω κατώτατο όριο απαλλαγής θα πρέπει να αυξηθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συγκέντρωση κεφαλαίων για τα πιστωτικά ιδρύματα και να τους δοθεί ένα περιθώριο ώστε να στηρίξουν τους πελάτες τους στην πραγματική οικονομία. Εφόσον η εφαρμογή του εν λόγω κατώτατου ορίου απαλλαγής περιορίζεται στο στάδιο της ανάκαμψης, θα πρέπει να είναι διαθέσιμο μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και να τερματίζεται στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

(5)

Για την ταχεία αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, είναι σημαντικό να θεσπιστούν μέτρα για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, να καταστεί δυνατή η ταχεία ανακεφαλαιοποίηση των εταιρειών στην Ένωση και να δοθεί στους εκδότες η δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια από δημόσιες αγορές σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας ανάκαμψης. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα νέο συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο που να είναι γνωστό ως ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, το οποίο, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπίζει τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα που εγείρονται ειδικά από την πανδημία COVID-19, να είναι εύκολο να εκπονηθεί από τους εκδότες, να είναι εύκολα κατανοητό από τους επενδυτές, ιδίως για τους ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν τους εκδότες, καθώς και να είναι εύκολο να ελεγχθεί και να εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να γίνει αντιληπτό κυρίως ως μέσο διευκόλυνσης της ανακεφαλαιοποίησης, με προσεκτική παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις ενημέρωσης των επενδυτών. Είναι σημαντικό οι τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό να μη χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση της προγραμματισμένης επανεξέτασης, και ενδεχόμενης τροποποίησης, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη εκτίμηση επιπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα ήταν σκόπιμο να προστεθούν επιπλέον στοιχεία στα καθεστώτα γνωστοποίησης που δεν απαιτούνται ήδη βάσει του εν λόγω κανονισμού ή βάσει του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 της Επιτροπής (4), με εξαίρεση συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Τα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να εισάγονται μόνο στην περίπτωση νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής βάσει της επανεξέτασης του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως προβλέπεται στο άρθρο 48 του εν λόγω κανονισμού.

(6)

Είναι σημαντικό να ευθυγραμμιστούν οι πληροφορίες για τους μικροεπενδυτές και τα βασικά έγγραφα πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και νόμων, και να διασφαλιστεί η πλήρης επενδυτική επιλογή και η συγκρισιμότητα στην Ένωση. Επιπλέον, η προστασία των καταναλωτών και των ιδιωτών επενδυτών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην προβλεπόμενη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ώστε να διασφαλίζονται εναρμονισμένα, απλά και εύληπτα ενημερωτικά έγγραφα για όλους τους ιδιώτες επενδυτές.

(7)

Οι πληροφορίες από εταιρείες όσον αφορά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση ζητήματα (ΠΚΔ) αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για τους επενδυτές, προκειμένου να μετρηθούν οι επιπτώσεις των επενδύσεών τους στη βιωσιμότητα και να ενσωματωθούν ζητήματα βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και στη διαχείριση κινδύνου. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τόσο των επενδυτών όσο και των πιστωτικών ιδρυμάτων για τα θέματα ΠΚΔ και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με πολλαπλά πρότυπα για τις γνωστοποιήσεις ΠΚΔ, τα οποία συχνά είναι κατακερματισμένα και ασυνεπή. Ως εκ τούτου, για τον σκοπό της βελτίωσης της γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με τη βιωσιμότητα από τις εταιρείες και της εναρμόνισης των απαιτήσεων για την εν λόγω γνωστοποίηση που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η Επιτροπή θα πρέπει, στο πλαίσιο της επανεξέτασης του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, να αξιολογήσει κατά πόσον είναι σκόπιμο να ενσωματωθούν πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και να εκτιμήσει κατά πόσο είναι σκόπιμο να υποβάλει νομοθετική πρόταση για να εξασφαλιστεί η συνοχή με τους στόχους βιωσιμότητας και συγκρισιμότητα των σχετικών με τη βιωσιμότητα πληροφοριών σε ολόκληρη τη νομοθεσία της Ένωσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

(8)

Οι εταιρείες που έχουν μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ κατά τους τελευταίους 18 συναπτούς μήνες τουλάχιστον πριν από την προσφορά των μετοχών ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις περιοδικής και συνεχούς γνωστοποίησης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) ή, για εκδότες σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, βάσει του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής (7). Επομένως, μεγάλο μέρος του απαιτούμενου περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου θα είναι ήδη διαθέσιμο στο κοινό και οι επενδυτές θα διαπραγματεύονται με βάση τις πληροφορίες αυτές. Ως εκ τούτου, το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για δευτερογενείς εκδόσεις μετοχών. Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να διευκολύνει τη μετοχική χρηματοδότηση και ως εκ τούτου να δίνει στις εταιρείες τη δυνατότητα για ταχεία ανακεφαλαιοποίηση. Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ δεν θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους εκδότες να μετακινούνται από μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ σε μια ρυθμιζόμενη αγορά. Περαιτέρω, το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στις ουσιώδεις πληροφορίες που θα επιτρέπουν στους επενδυτές να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης. Ωστόσο, κατά περίπτωση, οι εκδότες ή οι προσφέροντες θα πρέπει να εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των εκδοτών, καθώς και τις μελλοντικές αναμενόμενες επιπτώσεις της πανδημίας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των εκδοτών, εάν υπάρχουν.

(9)

Προκειμένου να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για τους εκδότες, το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να είναι ενιαίο έγγραφο περιορισμένου μεγέθους, να επιτρέπει την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής και να επωφελείται από το διαβατήριο για πανευρωπαϊκές δημόσιες προσφορές μετοχών ή εισαγωγές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

(10)

Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτικό περιληπτικό σημείωμα ως χρήσιμη πηγή πληροφοριών για τους επενδυτές, και ειδικότερα τους μικροεπενδυτές. Το εν λόγω περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχή του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ και θα πρέπει να εστιάζει σε βασικές πληροφορίες που θα παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να αποφασίζουν ποιες δημόσιες προσφορές και εισαγωγές μετοχών προς διαπραγμάτευση να μελετήσουν περαιτέρω, και στη συνέχεια να μελετήσουν το σύνολο του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ προκειμένου να λάβουν την απόφασή τους. Οι βασικές πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες που καλύπτουν συγκεκριμένα τον επιχειρηματικό και οικονομικό αντίκτυπο, εάν υπάρχει, της πανδημίας COVID-19, καθώς και τον προβλεπόμενο μελλοντικό της αντίκτυπο, εάν υπάρχει. Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των ιδιωτών επενδυτών τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, αποφεύγοντας παράλληλα τον υπερβολικό διοικητικό φόρτο. Από την άποψη αυτή, είναι ουσιώδες το περιληπτικό σημείωμα να μην μειώνει την προστασία των επενδυτών ούτε να δημιουργεί παραπλανητική εντύπωση στους επενδυτές. Ως εκ τούτου, οι εκδότες ή οι προσφέροντες θα πρέπει να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο επιμέλειας κατά τη σύνταξη του εν λόγω περιληπτικού σημειώματος.

(11)

Δεδομένου ότι το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα παρείχε σημαντικά λιγότερες πληροφορίες από ένα απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο βάσει του απλοποιημένου καθεστώτος γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις, οι εκδότες δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το χρησιμοποιούν για εξαιρετικά μειωτικές εκδόσεις μετοχών με σημαντικό αντίκτυπο στη διάρθρωση του κεφαλαίου, στις προοπτικές και στη χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη. Η χρήση του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει συνεπώς να περιορίζεται σε προσφορές που δεν υπερβαίνουν το 150 % του ανεξόφλητου κεφαλαίου. Τα ακριβή κριτήρια για τον υπολογισμό του εν λόγω κατώτατου ορίου θα πρέπει να καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(12)

Για τη συλλογή δεδομένων που υποστηρίζουν την αξιολόγηση του καθεστώτος για το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον μηχανισμό αποθήκευσης που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος λόγω της αλλαγής του εν λόγω μηχανισμού αποθήκευσης, το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί τα ίδια δεδομένα με εκείνα που ορίζονται για το ενημερωτικό δελτίο για δευτερογενή έκδοση που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει σαφής η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο τύπων ενημερωτικών δελτίων.

(13)

Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να συμπληρώνει τις άλλες μορφές ενημερωτικών δελτίων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων τύπων κινητών αξιών, εκδοτών, προσφορών και εισαγωγών. Ως εκ τούτου, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά, κάθε αναφορά στον όρο «ενημερωτικό δελτίο» δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 πρέπει να νοείται ως αναφορά σε όλες τις διαφορετικές μορφές ενημερωτικών δελτίων, συμπεριλαμβανομένου του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

(14)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 απαιτεί από τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να ενημερώνουν τους επενδυτές σχετικά με τη δυνατότητα δημοσίευσης συμπληρώματος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έρχονται σε επαφή με επενδυτές την ίδια ημέρα της δημοσίευσης του συμπληρώματος. Η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να γίνει η επικοινωνία με τους επενδυτές, καθώς και το εύρος των επενδυτών με τους οποίους απαιτείται επικοινωνία, μπορούν να δημιουργήσουν δυσκολίες για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές. Θα πρέπει να προβλεφθεί ένα περισσότερο αναλογικό καθεστώς, για να προσφέρει ανακούφιση και να αποδεσμεύσει πόρους για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Ειδικότερα, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία με επενδυτές που αγοράζουν ή εγγράφονται για να αγοράσουν κινητές αξίες το αργότερο κατά τη λήξη της αρχικής περιόδου προσφοράς. Η αρχική περίοδος προσφοράς θα πρέπει να νοηθεί ότι αναφέρεται στη χρονική περίοδο κατά την οποία προσφέρονται στο κοινό κινητές αξίες από τον εκδότη ή από τον προσφέροντα όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο, αποκλειομένων των επόμενων περιόδων κατά τις οποίες οι κινητές αξίες επαναπωλούνται στην αγορά. Η αρχική περίοδος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τις πρωτογενείς όσο και τις δευτερογενείς εκδόσεις κινητών αξιών. Το καθεστώς αυτό θα πρέπει να διευκρινίζει ποιοι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται από τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές όταν δημοσιεύεται συμπλήρωμα και θα πρέπει να παρατείνει την προθεσμία για την επικοινωνία με τους εν λόγω επενδυτές. Ανεξάρτητα από το νέο καθεστώς που προβλέπεται με τον παρόντα κανονισμό, οι υφιστάμενες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, που εξασφαλίζουν ότι το συμπλήρωμα είναι προσβάσιμο σε όλους τους επενδυτές, απαιτώντας δημοσίευση του συμπληρώματος σε δημόσια διαθέσιμο ιστότοπο, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν.

(15)

Εφόσον το καθεστώς για το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ περιορίζεται στο στάδιο της ανάκαμψης, το εν λόγω καθεστώς θα πρέπει να λήξει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των ενημερωτικών δελτίων για την ανάκαμψη της ΕΕ, τα εν λόγω ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη της ΕΕ που έχουν εγκριθεί πριν από τη λήξη του καθεστώτος για το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ θα πρέπει να επωφελούνται από ρήτρα αποδοχής του προϋφιστάμενου καθεστώτος.

(16)

Έως τις 21 Ιουλίου 2022, η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να εκτιμά, μεταξύ άλλων, κατά πόσον το καθεστώς γνωστοποίησης για τα ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη της ΕΕ είναι κατάλληλο για την επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται με τον παρόντα κανονισμό. Η εν λόγω εκτίμηση θα πρέπει να εξετάζει το ζήτημα κατά πόσον το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ επιτυγχάνει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ προστασίας των καταναλωτών και μείωσης του διοικητικού φόρτου.

(17)

Η οδηγία 2004/109/ΕΚ απαιτεί από εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί σε κράτος μέλος να εκπονούν και να γνωστοποιούν τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους σε ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο αναφοράς, ξεκινώντας από τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. Ο εν λόγω ενιαίος ηλεκτρονικός μορφότυπος αναφοράς προσδιορίζεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2019/815 (8). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση ετήσιων οικονομικών εκθέσεων με χρήση του ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς απαιτεί τη διάθεση επιπρόσθετων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, ιδίως κατά το πρώτο έτος κατάρτισης, και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στους πόρους των εκδοτών λόγω της πανδημίας COVID-19, ένα κράτος μέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναβάλει κατά ένα έτος την εφαρμογή της απαίτησης για εκπόνηση και γνωστοποίηση ετήσιων οικονομικών εκθέσεων με χρήση του ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς. Για να ασκηθεί αυτή η επιλογή, το κράτος μέλος θα πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή του να επιτρέψει τέτοια αναβολή και να δικαιολογήσει δεόντως την πρόθεσή του.

(18)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, για να καταστεί δυνατή η ταχεία ανακεφαλαιοποίηση των εταιρειών στην Ένωση και να δοθεί στους εκδότες η δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια από δημόσιες αγορές σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας ανάκαμψης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(19)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 και η οδηγία 2004/109/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 4, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ιβ)

από τις 18 Μαρτίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα εφόσον η συνολική αθροιστική ανταλλακτική αξία των προσφερόμενων κινητών αξιών στην Ένωση είναι μικρότερη από 150 000 000 EUR ανά πιστωτικό ίδρυμα, υπολογιζόμενη σε περίοδο 12 μηνών, υπό τον όρο ότι αυτές οι κινητές αξίες:

i)

δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες ή εναλλάξιμες· και

ii)

δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών ούτε συνδέονται με παράγωγο μέσο.».

2)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ια)

από τις 18 Μαρτίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα εφόσον η συνολική αθροιστική ανταλλακτική αξία των προσφερόμενων κινητών αξιών στην Ένωση είναι μικρότερη από 150 000 000 EUR ανά πιστωτικό ίδρυμα, υπολογιζόμενη σε περίοδο 12 μηνών, υπό τον όρο ότι αυτές οι κινητές αξίες:

i)

δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες ή εναλλάξιμες· και

ii)

δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών ούτε συνδέονται με παράγωγο μέσο.».

3)

Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το εισαγωγικό μέρος του πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2, του άρθρου 14α παράγραφος 2 και του άρθρου 18 παράγραφος 1, το ενημερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που είναι ουσιώδεις για να προβεί ο επενδυτής σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση σχετικά με τα εξής:».

4)

Στο άρθρο 7, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«12α.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 3 έως 12 του παρόντος άρθρου, ένα ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14α περιλαμβάνει περιληπτικό σημείωμα που έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ καταρτίζεται υπό μορφή συνοπτικού εγγράφου που συντάσσεται με περιεκτικό τρόπο και η εκτύπωσή του έχει μέγιστο μέγεθος δύο σελίδων Α4.

Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ δεν περιέχει παραπομπές σε άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου ούτε ενσωματώνει πληροφορίες μέσω παραπομπής και:

α)

παρουσιάζεται και σελιδοποιείται με τρόπο που καθιστά εύκολη την ανάγνωση και χρησιμοποιεί χαρακτήρες αναγνώσιμου μεγέθους·

β)

συντάσσεται σε γλώσσα και ύφος που διευκολύνουν την κατανόηση των πληροφοριών, ιδίως δε σε γλώσσα σαφή, όχι τεχνική, συνοπτική και κατανοητή για τους επενδυτές·

γ)

απαρτίζεται από τις εξής τέσσερις ενότητες:

i)

εισαγωγή που περιέχει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων και της ημερομηνίας έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ·

ii)

βασικές πληροφορίες για τον εκδότη, συμπεριλαμβανομένης, όπου αρμόζει, ειδικής αναφοράς τουλάχιστον 200 λέξεων σχετικά με τον επιχειρηματικό και δημοσιονομικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στον εκδότη·

iii)

βασικές πληροφορίες για τις μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις μετοχές αυτές και τυχόν περιορισμών στα εν λόγω δικαιώματα·

iv)

βασικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά μετοχών και/ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.».

5)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 14α

Ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ

1.   Τα ακόλουθα πρόσωπα μπορούν να επιλέξουν να καταρτίσουν ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ βάσει του απλοποιημένου καθεστώτος γνωστοποίησης που ορίζεται στο παρόν άρθρο στην περίπτωση δημόσιας προσφοράς μετοχών ή εισαγωγής μετοχών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά:

α)

εκδότες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κατά τους τελευταίους 18 συναπτούς μήνες τουλάχιστον και οι οποίοι εκδίδουν μετοχές ανταλλάξιμες με υφιστάμενες μετοχές οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί·

β)

εκδότες των οποίων οι μετοχές έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ κατά τους τελευταίους 18 συναπτούς μήνες τουλάχιστον, υπό την προϋπόθεση ότι έχει δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο για την προσφορά των εν λόγω μετοχών και οι οποίοι εκδίδουν μετοχές ανταλλάξιμες με υφιστάμενες μετοχές οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί·

γ)

προσφέροντες κινητών αξιών που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 18 μήνες.

Οι εκδότες μπορούν να καταρτίζουν ενημερωτικό δελτίο ανάκαμψης ΕΕ μόνον εφόσον ο αριθμός των μετοχών που πρόκειται να προσφερθούν, μαζί με τον αριθμό των μετοχών που έχουν ήδη προσφερθεί μέσω ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ για περίοδο 12 μηνών, ενδεχομένως, δεν υπερβαίνει το 150 % του αριθμού των μετοχών που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, ανάλογα με την περίπτωση, κατά την ημερομηνία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ.

Η περίοδος των 12 μηνών που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου ανάκαμψης ΕΕ.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 και με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παράγραφος 1, το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ περιέχει τις σχετικές μειωμένες πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να κατανοήσουν:

α)

τις προοπτικές και τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις του εκδότη και τις σημαντικές αλλαγές στη χρηματοοικονομική και επιχειρηματική θέση του εκδότη που προέκυψαν μετά τη λήξη της τελευταίας εταιρικής χρήσης, εάν υπάρχουν, καθώς και τη μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική επιχειρηματική στρατηγική και τους στόχους του, συμπεριλαμβανομένης, όπου αρμόζει, ειδικής αναφοράς τουλάχιστον 400 λέξεων σχετικά με τον επιχειρηματικό και δημοσιονομικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στον εκδότη και τον προβλεπόμενο μελλοντικό αντίκτυπό της·

β)

τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις μετοχές αυτές και τυχόν περιορισμών στα εν λόγω δικαιώματα, τους λόγους της έκδοσης και τον αντίκτυπό της στον εκδότη, μεταξύ άλλων σχετικά με τη συνολική διάρθρωση του κεφαλαίου του εκδότη, καθώς και τη γνωστοποίηση της κεφαλαιοποίησης και του χρέους, δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης, καθώς και τη χρήση των εσόδων.

3.   Οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ συντάσσονται και παρουσιάζονται σε εύκολα αναλύσιμη, συνοπτική και κατανοητή μορφή, η οποία επιτρέπει στους επενδυτές, ιδίως τους ιδιώτες επενδυτές, να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στο κοινό σύμφωνα με την οδηγία 2004/109/ΕΚ, κατά περίπτωση, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που αναφέρονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 (*1) της Επιτροπής.

4.   Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ συντάχθηκε ως ένα ενιαίο έγγραφο που περιέχει τις ελάχιστες πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα Vα. Η εκτύπωσή του έχει μέγιστο μέγεθος 30 σελίδων Α4 και παρουσιάζεται και σελιδοποιείται με τρόπο που καθιστά εύκολη την ανάγνωση, χρησιμοποιώντας χαρακτήρες αναγνώσιμου μεγέθους.

5.   Το περιληπτικό σημείωμα και οι πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής σύμφωνα με το άρθρο 19 δεν λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά το μέγιστο μέγεθος που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

6.   Οι εκδότες μπορούν να αποφασίζουν τη σειρά με την οποία οι πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα Vα παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ.

(*1)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 1).»."

6)

Στο άρθρο 20, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6α.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 4, οι προθεσμίες που καθορίζονται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο και στην παράγραφο 4 για την κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ μειώνονται σε επτά εργάσιμες ημέρες. Ο εκδότης ενημερώνει την αρμόδια αρχή τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής της αίτησης έγκρισης.».

7)

Στο άρθρο 21, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5α.   Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ ταξινομείται στον μηχανισμό αποθήκευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων για την ανάκαμψη της ΕΕ που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14α, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ των δύο τύπων ενημερωτικών δελτίων στον εν λόγω μηχανισμό αποθήκευσης.».

8)

Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:

α)

Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2α.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, από τις 18 Μαρτίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, εάν το ενημερωτικό δελτίο σχετίζεται με δημόσια προσφορά κινητών αξιών, επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή να εγγραφούν πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, έχουν το δικαίωμα, το οποίο πρέπει να ασκηθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, να υπαναχωρήσουν αποσύροντας την αποδοχή τους, εφόσον το σημαντικό νέο στοιχείο, το ουσιώδες σφάλμα ή η ουσιώδης ανακρίβεια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ανέκυψε ή επισημάνθηκε πριν από τη λήξη της περιόδου προσφοράς ή την παράδοση των κινητών αξιών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται από τον εκδότη ή τον προσφέροντα. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης αναφέρεται στο συμπλήρωμα.

Το συμπλήρωμα περιλαμβάνει ευδιάκριτη δήλωση σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, η οποία αναφέρει σαφώς:

α)

ότι δικαίωμα υπαναχώρησης χορηγείται μόνον στους επενδυτές οι οποίοι είχαν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή να εγγραφούν πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος και εφόσον οι κινητές αξίες δεν είχαν ακόμη παραδοθεί στους επενδυτές κατά τη στιγμή που ανέκυψε ή επισημάνθηκε το σημαντικό νέο στοιχείο, το ουσιώδες σφάλμα ή η ουσιώδης ανακρίβεια·

β)

την περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης· και

γ)

με ποιον πρέπει να επικοινωνήσουν οι επενδυτές εάν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης.»·

β)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3α.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, από τις 18 Μαρτίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, όταν οι επενδυτές αγοράζουν ή εγγράφονται για να αγοράσουν κινητές αξίες μέσω χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή μεταξύ του χρόνου έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου για τις εν λόγω κινητές αξίες και της λήξης της αρχικής περιόδου προσφοράς, ο χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής ενημερώνει τους εν λόγω επενδυτές σχετικά με την πιθανότητα δημοσίευσης συμπληρώματος καθώς και τον τόπο και τον χρόνο της δημοσίευσης και ότι ο χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής θα τους συνδράμει στην άσκηση του δικαιώματός τους να υπαναχωρήσουν από την αποδοχή προσφοράς σε αυτήν την περίπτωση.

Όταν οι επενδυτές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου έχουν το δικαίωμα υπαναχώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2α, ο χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής επικοινωνεί με τους εν λόγω επενδυτές μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί την ημέρα δημοσίευσης του συμπληρώματος.

Όταν οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο αγοράς ή εγγραφής απευθείας από τον εκδότη, ο εκδότης αυτός ενημερώνει τους επενδυτές σχετικά με την πιθανότητα δημοσίευσης συμπληρώματος καθώς και τον τόπο της δημοσίευσης και σχετικά με το ότι, σε αυτήν την περίπτωση, μπορούν να έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την αποδοχή προσφοράς.».

9)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 47α

Χρονικός περιορισμός του καθεστώτος ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ

Το καθεστώς ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 12α, στο άρθρο 14α, στο άρθρο 20 παράγραφος 6α και στο άρθρο 21 παράγραφος 5α λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τα ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη της ΕΕ που έχουν εγκριθεί μεταξύ της 18ης Μαρτίου 2021 και της 31ης Δεκεμβρίου 2022 εξακολουθούν να διέπονται από το άρθρο 14α μέχρι τη λήξη της ισχύος τους ή έως ότου παρέλθουν 12 μήνες από τις 31 Δεκεμβρίου 2022, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.».

10)

Στο άρθρο 48, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η έκθεση αξιολογεί, μεταξύ άλλων, κατά πόσον το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου, τα καθεστώτα γνωστοποίησης που ορίζονται στα άρθρα 14, 14α και 15 και το γενικό έγγραφο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 9 εξακολουθούν να είναι κατάλληλα, με βάση τους επιδιωκόμενους στόχους. Ειδικότερα, η έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:

α)

τον αριθμό των ενημερωτικών δελτίων ανάπτυξης ΕΕ των προσώπων σε καθεμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του άρθρου 15 παράγραφος 1 και ανάλυση της εξέλιξης κάθε τέτοιου αριθμού καθώς και των τάσεων όσον αφορά την επιλογή τόπων διαπραγμάτευσης από τα πρόσωπα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ·

β)

ανάλυση του κατά πόσον το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας των επενδυτών και της μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων για τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν·

γ)

τον αριθμό των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων για την ανάκαμψη της ΕΕ και ανάλυση της εξέλιξης του αριθμού αυτού, καθώς και εκτίμηση της πραγματικής πρόσθετης κεφαλαιοποίησης της αγοράς που κινητοποιείται από τα ενημερωτικά δελτία για την ανάκαμψη της ΕΕ κατά την ημερομηνία έκδοσης, προκειμένου να συγκεντρωθούν εμπειρίες σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ για εκ των υστέρων αξιολόγηση·

δ)

το κόστος κατάρτισης και εξασφάλισης της έγκρισης ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ σε σύγκριση με το τρέχον κόστος για την κατάρτιση και έγκριση ενός τυποποιημένου ενημερωτικού δελτίου, ενός ενημερωτικού δελτίου δευτερογενούς έκδοσης και ενός ενημερωτικού δελτίου για την ανάπτυξη της ΕΕ, καθώς και ένδειξη της συνολικής εξοικονόμησης οικονομικών πόρων που επιτεύχθηκε και του κόστους που θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω, όπως και του συνολικού κόστους συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό για τους εκδότες, τους προσφέροντες και τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, με έναν υπολογισμό του κόστους αυτού ως ποσοστό του λειτουργικού κόστους·

ε)

ανάλυση του κατά πόσον το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ επιτυγχάνει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της προστασίας των επενδυτών και της μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων για τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν και σχετικά με την προσβασιμότητα των ουσιωδών πληροφοριών για τις επενδύσεις·

στ)

ανάλυση του κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να παραταθεί η διάρκεια του καθεστώτος του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον είναι σκόπιμο το κατώτατο όριο μείωσης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 14α παράγραφος 1, πέραν του οποίου δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ένα ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ·

ζ)

ανάλυση του κατά πόσον τα μέτρα που εκτίθενται στα άρθρα 23 παράγραφος 2α και 23 παράγραφος 3α πέτυχαν το στόχο της παροχής μεγαλύτερης σαφήνειας και ευελιξίας τόσο σε χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές όσο και σε επενδυτές, και κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο τα εν λόγω μέτρα να καταστούν μόνιμα.».

11)

Το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού παρεμβάλλεται ως παράρτημα Vα.

Άρθρο 2

Τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

Στο άρθρο 4 παράγραφος 7, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, όλες οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις θα συντάσσονται σε ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο αναφοράς υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΑΚΑΑ) που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2) θα έχει προβεί σε ανάλυση κόστους/οφέλους. Ωστόσο, ένα κράτος μέλος δύναται να επιτρέψει στους εκδότες να εφαρμόζουν αυτή την απαίτηση αναφοράς για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή του να επιτρέψει μια τέτοια καθυστέρηση έως τις 19 Μαρτίου 2021, και εφόσον η πρόθεσή του είναι δεόντως αιτιολογημένη.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2021.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

A. P. ZACARIAS


(1)  ΕΕ C 10 της 11.1.2021, σ. 30.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2021 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2021.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12).

(4)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/980 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή, το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 166 της 21.6.2019, σ. 26).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1).

(6)  Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38).

(7)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 1).

(8)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/815 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς (ΕΕ L 143 της 29.5.2019, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΕ

I.   Συνοπτικά

Το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει περιληπτικό σημείωμα που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 12α.

II.   Όνομα εκδότη, χώρα σύστασης, σύνδεσμος προς τον δικτυακό τόπο του εκδότη

Προσδιορίζεται η εταιρεία που εκδίδει μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού της κωδικού νομικής οντότητας (“LEI”), της νομικής και εμπορικής της επωνυμίας, της χώρας σύστασής της και του δικτυακού τόπου όπου οι επενδυτές μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα προϊόντα που παράγει ή τις υπηρεσίες που παρέχει, τις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, τους βασικούς μετόχους της, τη σύνθεση των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της και των ανώτερων διευθυντικών κλιμακίων της, και, κατά περίπτωση, πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής (με δήλωση αποποίησης ευθύνης ότι οι πληροφορίες στον δικτυακό τόπο δεν αποτελούν μέρος του ενημερωτικού δελτίου, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο ενημερωτικό δελτίο).

III.   Δήλωση ευθύνης και δήλωση σχετικά με την αρμόδια αρχή

1.   Δήλωση ευθύνης

Προσδιορίζονται τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ και συμπεριλαμβάνεται δήλωση των εν λόγω προσώπων ότι, εξ όσων γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

Κατά περίπτωση, η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες που προέρχονται από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πηγών των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και δήλωση ή έκθεση προσώπου που ενεργεί ως εμπειρογνώμονας και τα ακόλουθα στοιχεία του εν λόγω προσώπου:

α)

ονοματεπώνυμο·

β)

επαγγελματική διεύθυνση·

γ)

επαγγελματικά προσόντα· και

δ)

σημαντικό συμφέρον που (ενδεχομένως) έχει το πρόσωπο αυτό στον εκδότη.

2.   Δήλωση σχετικά με την αρμόδια αρχή

Στη δήλωση πρέπει να αναφέρεται η αρμόδια αρχή που έχει εγκρίνει, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, να διευκρινίζεται ότι η εν λόγω έγκριση δεν συνιστά ευνοϊκή γνώμη για τον εκδότη ούτε για την ποιότητα των μετοχών στις οποίες αναφέρεται το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, ότι η αρμόδια αρχή έχει απλώς εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ ως ανταποκρινόμενο στα πρότυπα πληρότητας, της δυνατότητας κατανόησης και συνεκτικότητας που επιβάλλονται από τον παρόντα κανονισμό, και να διευκρινίζεται ότι το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 14α.

IV.   Παράγοντες κινδύνου

Γίνεται περιγραφή των σημαντικότερων κινδύνων που αφορούν ειδικά τον εκδότη και περιγραφή των σημαντικότερων κινδύνων που αφορούν ειδικά τις μετοχές που προσφέρονται δημόσια και/ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, σε περιορισμένο αριθμό κατηγοριών, σε τμήμα που φέρει τον τίτλο “Παράγοντες κινδύνου”.

Σε κάθε κατηγορία, πρώτα παρατίθενται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι, σύμφωνα με την αξιολόγηση που πραγματοποιείται από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, λαμβανομένου υπόψη του αρνητικού αντικτύπου που έχουν στον εκδότη, καθώς επίσης και στις μετοχές που προσφέρονται δημόσια ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και στην πιθανότητα εμφάνισής τους. Οι κίνδυνοι επιβεβαιώνονται από το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ.

V.   Οικονομικές καταστάσεις

Το ενημερωτικό σημείωμα για την ανάκαμψη της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει τις οικονομικές καταστάσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) που δημοσιεύθηκαν κατά την περίοδο των 12 μηνών πριν από την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ. Εάν έχουν δημοσιευθεί τόσο οι ετήσιες όσο και οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, τότε πρέπει να απαιτείται η συμπερίληψη μόνο των ετήσιων καταστάσεων που έπονται των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο. Η έκθεση ελέγχου πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρμόζονται η οδηγία 2006/43/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 537/2014, πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να είναι ελεγμένες ή στο πλαίσιό τους να διευκρινίζεται αν, για τους σκοπούς του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ, οι πληροφορίες αυτές παρέχουν πραγματική και ακριβή εικόνα σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα στο εκάστοτε κράτος μέλος ή με ισοδύναμο πρότυπο. Διαφορετικά, στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α)

ευδιάκριτη δήλωση όπου αναφέρονται τα ελεγκτικά πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν·

β)

εξήγηση για οποιαδήποτε σημαντική απόκλιση από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

Σε περίπτωση που οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν αρνηθεί να συντάξουν εκθέσεις ελέγχου σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ή σε περίπτωση που οι εν λόγω εκθέσεις περιέχουν επιφυλάξεις, τροποποίηση γνώμης, δηλώσεις αποποίησης ευθύνης ή επισήμανση θέματος, πρέπει να συνοδεύονται από σχετική αιτιολόγηση, και οι εν λόγω επιφυλάξεις, τροποποιήσεις, δηλώσεις αποποίησης ευθύνης ή επισήμανση θέματος πρέπει να παρατίθενται στην πλήρη έκτασή τους.

Πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης περιγραφή κάθε σημαντικής μεταβολής στη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου η οποία έλαβε χώρα από τη λήξη της τελευταίας χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν είτε ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις είτε ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή πρέπει να υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση.

Κατά περίπτωση, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται επίσης άτυπες (pro forma) πληροφορίες.

VI.   Μερισματική πολιτική

Περιγραφή της πολιτικής του εκδότη όσον αφορά τη διανομή μερισμάτων, καθώς και οποιωνδήποτε τρεχόντων σχετικών περιορισμών, καθώς και όσον αφορά τις επαναφορές μετοχών.

VII.   Πληροφορίες για τις τάσεις

Περιγραφή:

α)

των σημαντικότερων πρόσφατων τάσεων όσον αφορά την παραγωγή, τις πωλήσεις και τα αποθέματα, το κόστος και τις τιμές πώλησης από τη λήξη της τελευταίας χρήσης έως την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ·

β)

πληροφοριών για κάθε γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές του εκδότη τουλάχιστον για την τρέχουσα χρήση.

γ)

πληροφοριών σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική στρατηγική και τους στόχους του εκδότη, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, ειδικής αναφοράς τουλάχιστον 400 λέξεων σχετικά με τον επιχειρηματικό και δημοσιονομικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στον εκδότη και τον προβλεπόμενο μελλοντικό αντίκτυπό της.

Εάν δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή σε καμία από τις τάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή β) του παρόντος τμήματος, υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση.

VIII.   Όροι και προϋποθέσεις της προσφοράς, ανέκκλητες δεσμεύσεις και προθέσεις εγγραφής και βασικά χαρακτηριστικά των συμφωνιών αναδοχής και τοποθέτησης

Προσδιορισμός της τιμής προσφοράς, του αριθμού των μετοχών που προσφέρονται, του ύψους της έκδοσης/προσφοράς, των όρων στους οποίους υπόκειται η προσφορά, και της διαδικασίας για την άσκηση των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προτίμησης.

Στον βαθμό που είναι γνωστό στον εκδότη, παρέχονται πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον κύριοι μέτοχοι ή μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη προτίθενται να εγγραφούν στην προσφορά, ή αν οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να εγγραφεί για περισσότερο από το 5 % της προσφοράς.

Παρουσιάζονται οποιεσδήποτε ανέκκλητες δεσμεύσεις εγγραφής για περισσότερο από το 5 % της προσφοράς και όλα τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά των συμφωνιών αναδοχής και τοποθέτησης, συμπεριλαμβάνοντας την επωνυμία και διεύθυνση των οντοτήτων που συμφωνούν να αναδεχθούν ή να τοποθετήσουν την έκδοση σε βάση ανέκκλητης δέσμευσης ή βάσει συμφωνιών “καλύτερης δυνατής προσπάθειας”, και τις ποσοστώσεις.

IX.   Ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές και την εγγραφή σε αυτές

Παροχή των ακόλουθων ουσιωδών πληροφοριών σχετικά με τις μετοχές που προσφέρονται δημόσια ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά:

α)

ο διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN)·

β)

τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές, τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων αυτών και τυχόν περιορισμούς των εν λόγω δικαιωμάτων·

γ)

η παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τόπο εγγραφής των μετοχών και τη χρονική περίοδο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πιθανών τροποποιήσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας θα είναι ανοικτή η προσφορά, καθώς και περιγραφή της διαδικασίας για την υποβολή αίτησης εγγραφής μαζί με την ημερομηνία έκδοσης νέων μετοχών.

X.   Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τους λόγους της προσφοράς και, κατά περίπτωση, το εκτιμώμενο καθαρό ποσό των εσόδων, αναλυτικά ανά κύρια προβλεπόμενη χρήση και κατά σειρά προτεραιότητας των εν λόγω χρήσεων.

Όταν ο εκδότης γνωρίζει ότι τα αναμενόμενα έσοδα δεν θα επαρκέσουν για τη χρηματοδότηση όλων των προβλεπόμενων χρήσεων, τότε πρέπει να αναφέρεται το ποσό και οι πηγές των συμπληρωματικών κεφαλαίων που απαιτούνται. Επίσης πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς η χρήση των εσόδων, ειδικά όταν τα έσοδα χρησιμοποιούνται για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, εκτός του συνήθους πλαισίου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, για τη χρηματοδότηση προαναγγελθεισών αποκτήσεων άλλων επιχειρήσεων ή για την εξόφληση, μείωση ή εξαγορά χρεών.

XI.   Αποδεικτικό της στήριξης με κρατικές ενισχύσεις

Παροχή πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσον ο εκδότης έχει λάβει κρατική ενίσχυση υπό οποιαδήποτε μορφή στο πλαίσιο της ανάκαμψης καθώς και σχετικά με τον σκοπό, το είδος του μέσου και το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης, καθώς και τους όρους που τη συνοδεύουν, εφόσον υπάρχουν.

Η αναφορά του κατά πόσον ο εκδότης έχει λάβει κρατική ενίσχυση πρέπει να περιέχει δήλωση ότι οι πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά υπό την ευθύνη των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, ότι ο ρόλος της αρμόδιας αρχής κατά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου έγκειται στον έλεγχο της πληρότητας, της δυνατότητας κατανόησης και συνεκτικότητάς του και ότι ως εκ τούτου, όσον αφορά την αναφορά σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις η αρμόδια αρχή δεν υποχρεούται να επαληθεύσει ανεξάρτητα την εν λόγω αναφορά.

XII.   Δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης

Δήλωση του εκδότη ότι, κατά την άποψή του, το κεφάλαιο κίνησής του επαρκεί για τις τρέχουσες απαιτήσεις του ή, εάν όχι, διευκρίνιση του τρόπου με τον οποίο ο εκδότης προτείνει να εισφέρει το συμπληρωματικό κεφάλαιο κίνησης που είναι αναγκαίο.

XIII.   Κεφαλαιοποίηση και χρέος

Δήλωση για το επίπεδο της κεφαλαιοποίησης και του χρέους (με διάκριση των οφειλών σε καλυπτόμενες ή μη καλυπτόμενες από εγγυήσεις, και σε καλυπτόμενες ή μη καλυπτόμενες από ασφάλειες) σε ημερομηνία που δεν απέχει περισσότερο από 90 ημέρες πριν από την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ. Στον όρο «χρέος» περιλαμβάνονται επίσης οι έμμεσες και οι ενδεχόμενες οφειλές.

Στην περίπτωση σημαντικών μεταβολών στη θέση κεφαλαιοποίησης και χρέους του εκδότη εντός της περιόδου των 90 ημερών, πρέπει να παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες μέσω της υποβολής λεπτομερούς περιγραφής των εν λόγω μεταβολών ή μέσω της επικαιροποίησης των ποσών.

XIV.   Συγκρούσεις συμφερόντων

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τυχόν συμφέροντα που σχετίζονται με την έκδοση, συμπεριλαμβανομένων συγκρούσεων συμφερόντων, και η λεπτομερής αναφορά των εμπλεκόμενων προσώπων και της φύσης των συμφερόντων.

XV.   Απομείωση της αξίας και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μετά την έκδοση

Παρουσίαση μιας σύγκρισης της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και των δικαιωμάτων ψήφου για τους υφιστάμενους μετόχους πριν και μετά την αύξηση κεφαλαίου που προκύπτει από τη δημόσια προσφορά, με την παραδοχή ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν εγγράφονται για τις νέες μετοχές και, ξεχωριστά, με την παραδοχή ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι αξιοποιούν το δικαίωμά τους.

XVI.   Διαθέσιμα έγγραφα

Δήλωση ότι κατά τη διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ μπορεί, κατά περίπτωση, να διενεργηθεί έλεγχος στα ακόλουθα έγγραφα:

α)

στην επικαιροποιημένη ιδρυτική πράξη και στο καταστατικό της εταιρείας του εκδότη·

β)

σε κάθε έκθεση, αλληλογραφία και άλλο έγγραφο, αποτίμηση και δήλωση που συντάχθηκε από εμπειρογνώμονα μετά από αίτημα του εκδότη, μέρος των οποίων περιλαμβάνεται ή αποτελεί αντικείμενο παραπομπής στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ.

Επισήμανση του δικτυακού τόπου στον οποίο μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος των εγγράφων.

».

(1)  Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και την κατάργηση της απόφασης 2005/909/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 77).


Top