EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0872

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/872 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά ένα ειδικό μέτρο για την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με σκοπό την αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης της COVID-19

PE/17/2020/REV/1

OJ L 204, 26.6.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/872/oj

26.6.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 204/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/872 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 24ης Ιουνίου 2020

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά ένα ειδικό μέτρο για την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με σκοπό την αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης της COVID-19

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι γεωργοί και οι αγροτικές επιχειρήσεις έχουν πληγεί με πρωτοφανή τρόπο από τις συνέπειες της επιδημικής έξαρσης της COVID-19. Οι εκτεταμένοι περιορισμοί στις μετακινήσεις που έχουν επιβληθεί στα κράτη μέλη, καθώς και η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων, των υπαίθριων αγορών, των εστιατορίων και των λοιπών χώρων φιλοξενίας, έχουν προκαλέσει οικονομικές αναταράξεις στον γεωργικό τομέα και στις αγροτικές κοινότητες και έχουν ως αποτέλεσμα προβλήματα ρευστότητας και ταμειακών ροών για τους γεωργούς και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, της εμπορίας ή της ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων. Το γεγονός αυτό δημιούργησε μια έκτακτη κατάσταση, η οποία είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί.

(2)

Για την ανταπόκριση στις επιπτώσεις της κρίσης που προκύπτουν από την επιδημική έκρηξη της COVID-19 («κρίση»), θα πρέπει να εγκριθεί ένα νέο έκτακτο και προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας που θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχεια των γεωργικών δραστηριοτήτων και των μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία ή την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

(3)

Το εν λόγω μέτρο θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν διαθέσιμους πόρους στο πλαίσιο των υπαρχόντων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης για τη στήριξη των γεωργών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση. Προκειμένου οι διαθέσιμοι πόροι να επικεντρώνονται καλύτερα στους δικαιούχους που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, η στήριξη, η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών επιχειρήσεων και τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, θα πρέπει να χορηγείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις. Στην περίπτωση των γεωργών, στα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται οι τομείς παραγωγής, οι τύποι καλλιέργειας, οι γεωργικές δομές, οι τύποι εμπορίας αγροτικών προϊόντων και ο αριθμός των εποχικών εργαζομένων στην περίπτωση των ΜΜΕ, στα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται οι τύποι των τομέων, οι τύποι δραστηριότητας, οι τύποι των περιφερειών και άλλοι ειδικοί περιορισμοί.

(4)

Λόγω του επείγοντος και έκτακτου χαρακτήρα του εν λόγω μέτρου, θα πρέπει να καθοριστούν εφάπαξ πληρωμή και χρονική προθεσμία για την εφαρμογή του μέτρου, ενώ συγχρόνως χρειάζεται να υπενθυμιστεί η αρχή σύμφωνα με την οποία οι πληρωμές, εκ μέρους της Επιτροπής, οφείλεται να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας χρηματοδοτικών πόρων.

(5)

Για να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στους γεωργούς ή στις ΜΜΕ που πλήττονται πιο σοβαρά, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν το επίπεδο των εφάπαξ ποσών για ορισμένες κατηγορίες επιλέξιμων δικαιούχων, με βάση αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις.

(6)

Για να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση του νέου μέτρου χωρίς να υπονομευτούν άλλοι στόχοι των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), θα πρέπει να καθοριστεί μέγιστο ποσοστό συνεισφοράς της Ένωσης στο εν λόγω μέτρο.

(7)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος της κρίσης με τη λήψη ειδικού μέτρου για την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της έκτασης και των επιπτώσεων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(8)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Λαμβανομένου υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα αντιμετώπισης της κρίσης, θεωρήθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί εξαίρεση από την προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

(10)

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης που συνδέεται με την κρίση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 39β

Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της COVID-19

1.   Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου παρέχει βοήθεια έκτακτης ανάγκης στους γεωργούς και τις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της COVID-19, με στόχο τη διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.   Η στήριξη χορηγείται σε γεωργούς, καθώς και σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία ή την ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που καλύπτονται από το παράρτημα I της ΣΛΕΕ ή βαμβακιού, εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραγωγής μπορεί να είναι προϊόν που δεν καλύπτεται από το εν λόγω παράρτημα.

3.   Τα κράτη μέλη κατευθύνουν τη στήριξη στους δικαιούχους που πλήττονται περισσότερο από την κρίση της COVID-19, καθορίζοντας, με βάση τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τους όρους επιλεξιμότητας εκείνους και, εάν θεωρηθούν κατάλληλα από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τα κριτήρια επιλογής εκείνα τα οποία είναι αντικειμενικά και δεν εισάγουν διακρίσεις.

4.   Η στήριξη λαμβάνει τη μορφή εφάπαξ ποσού που πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2021, βάσει των αιτήσεων παροχής στήριξης που εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η επακόλουθη επιστροφή από την Επιτροπή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας χρηματοδοτικών πόρων. Το επίπεδο των πληρωμών μπορεί να διαφοροποιείται ανά κατηγορίες δικαιούχων, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις.

5.   Το ανώτατο ποσό της στήριξης δεν υπερβαίνει τα 7 000 EUR ανά γεωργό και τα 50 000 EUR ανά ΜΜΕ.

6.   Κατά τη χορήγηση της στήριξης δυνάμει του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τη στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο άλλων εθνικών ή ενωσιακών μέσων στήριξης ή ιδιωτικών καθεστώτων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της COVID-19.».

2)

Στο άρθρο 49, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η αρχή του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνη για την επιλογή πράξεων διασφαλίζει ότι οι πράξεις, με εξαίρεση τις πράξεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 στοιχείο β), του άρθρου 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και των άρθρων 28 έως 31, 33, 34 και 36 έως 39β, επιλέγονται σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και βάσει διαφανούς και απόλυτα τεκμηριωμένης διαδικασίας.».

3)

Στο άρθρο 59, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6α.   Η στήριξη η οποία παρέχεται από το ΕΓΤΑΑ δυνάμει του άρθρου 39β δεν υπερβαίνει το 2 % της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2020.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

N. BRNJAC


(1)  Γνώμη της 11ης Ιουνίου 2020 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2020.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).


Top