EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2146

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2146 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές ενέργειας, όσον αφορά την εφαρμογή των επικαιροποιήσεων των ετήσιων, μηνιαίων και βραχυπρόθεσμων μηνιαίων στατιστικών ενέργειας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 325, 16.12.2019, p. 43–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2146/oj

16.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/43


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2146 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2019

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές ενέργειας, όσον αφορά την εφαρμογή των επικαιροποιήσεων των ετήσιων, μηνιαίων και βραχυπρόθεσμων μηνιαίων στατιστικών ενέργειας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για τις στατιστικές ενέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3 και το άρθρο 9 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 θεσπίζει ενιαίο πλαίσιο για την παραγωγή, τη διαβίβαση, την αξιολόγηση και τη διάδοση συγκρίσιμων στατιστικών ενέργειας στην Ένωση.

(2)

Οι στατιστικές ενέργειας πρέπει να εξελίσσονται συνεχώς ώστε να λαμβάνονται υπόψη ο γρήγορος ρυθμός της τεχνολογικής προόδου καθώς και η εξέλιξη των ενεργειακών πολιτικών της Ένωσης και διότι είναι σημαντικό οι στόχοι της Ένωσης και η παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξή τους να βασίζονται σε επίσημα δεδομένα για την ενέργεια. Ως εκ τούτου, απαιτούνται τακτικές επικαιροποιήσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου υποβολής στατιστικών στοιχείων για την ενέργεια, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αυξανόμενες ή μεταβαλλόμενες ανάγκες.

(3)

Η Επιτροπή έχει εντοπίσει διάφορες πτυχές των ετήσιων, μηνιαίων και βραχυπρόθεσμων μηνιαίων στατιστικών ενέργειας που πρέπει να επικαιροποιηθούν. Οι πτυχές αυτές αφορούν κυρίως τη μεγαλύτερη ανάλυση των στατιστικών σχετικά με την τελική κατανάλωση ενέργειας στη βιομηχανία, τις εννοιολογικές προσαρμογές για τους ορισμούς του εμπορίου φυσικού αερίου ώστε να βελτιωθεί η συνέπεια, την καθιέρωση υποχρεωτικού χαρακτήρα για την υποβολή ορισμένων στοιχείων αναφοράς και τη βελτίωση της έγκαιρης συλλογής των μηνιαίων στοιχείων για τον άνθρακα και την ηλεκτρική ενέργεια. Η Επιτροπή συζήτησε και συμφώνησε με τα κράτη μέλη σχετικά με διάφορες τεχνικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένων του πεδίου, της εφικτότητας, του κόστους παραγωγής, της εμπιστευτικότητας και του φόρτου που συνεπάγεται η υποβολή στοιχείων για τα κράτη μέλη.

(4)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 304 της 14.11.2008, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Το παρόν παράρτημα παρέχει ερμηνείες, γεωγραφική κάλυψη και ορισμούς όρων που χρησιμοποιούνται στα άλλα παραρτήματα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα εν λόγω παραρτήματα.

1.   ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι ακόλουθοι γεωγραφικοί ορισμοί ισχύουν μόνο για την παροχή στατιστικών στοιχείων:

η Αυστραλία νοείται χωρίς τα υπερπόντια εδάφη της,

η Δανία νοείται χωρίς τις Φερόες Νήσους και τη Γροιλανδία,

η Γαλλία περιλαμβάνει το Μονακό και τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα: Γουαδελούπη, Μαρτινίκα, Γουιάνα, Ρεϊνιόν και Μαγιότ,

η Ιταλία περιλαμβάνει τον Άγιο Μαρίνο και το Βατικανό (Αγία Έδρα),

η Ιαπωνία περιλαμβάνει την Οκινάουα,

η Πορτογαλία περιλαμβάνει τις Αζόρες και τη Μαδέρα,

η Ισπανία περιλαμβάνει τις Κανάριες Νήσους, τις Βαλεαρίδες Νήσους και τη Θέουτα και Μελίλια,

η Ελβετία δεν περιλαμβάνει το Λιχτενστάιν,

οι Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνουν 50 πολιτείες, το διαμέρισμα της Κολούμπια, τις Αμερικανικές Παρθένους Νήσους, το Πόρτο Ρίκο και το Γκουάμ.

2.   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Οι παραγωγοί ηλεκτρισμού και θερμότητας ταξινομούνται σύμφωνα με τον σκοπό της παραγωγής:

παραγωγοί που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους: επιχειρήσεις, τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες, οι οποίες παράγουν ηλεκτρισμό και/ή θερμότητα προς πώληση σε τρίτους ως κύρια δραστηριότητά τους,

αυτοπαραγωγοί: επιχειρήσεις, τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες, οι οποίες παράγουν ηλεκτρισμό και/ή θερμότητα εξολοκλήρου ή εν μέρει για δική τους χρήση ως δραστηριότητα που στηρίζει την κύρια δραστηριότητά τους.

Σημείωση:

Η Επιτροπή μπορεί να διευκρινίζει περαιτέρω την ορολογία προσθέτοντας, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, σχετικές αναφορές NACE (1) μετά την έναρξη ισχύος αναθεώρησης της εν λόγω ταξινόμησης.

2.1.   Εφοδιασμός

2.1.1.   Παραγωγή/Εγχώρια παραγωγή

Ποσότητες εξορυσσόμενων ή παραγόμενων καυσίμων, οι οποίες υπολογίζονται μετά την ενδεχόμενη αφαίρεση αδρανών ουσιών. Η παραγωγή περιλαμβάνει τις ποσότητες που καταναλώνονται από τον παραγωγό κατά την παραγωγική διαδικασία (π.χ. για θέρμανση ή για τη λειτουργία του εξοπλισμού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων), καθώς και τις ποσότητες που παρέχονται σε άλλους παραγωγούς ενέργειας για μετατροπή ή άλλες χρήσεις.

«εγχώρια παραγωγή»: παραγωγή από πόρους εντός συγκεκριμένης επικράτειας — της εθνικής επικράτειας του δηλούντος κράτους.

2.1.2.   Προϊόντα ανάκτησης

Ισχύει μόνο για τον λιθάνθρακα. Υδαρείς κονίες και σχιστολιθικά απορρίμματα που συγκεντρώνονται στις εξορυκτικές επιχειρήσεις.

2.1.3.   Παραλαβές από άλλες πηγές

Ποσότητες καυσίμων των οποίων η παραγωγή καλύπτεται στις εκθέσεις για άλλα καύσιμα, αλλά οι οποίες είναι αναμεμειγμένες σε άλλα καύσιμα και καταναλώνονται ως μείγμα. Περαιτέρω λεπτομέρειες αυτής της συνιστώσας παρέχονται ως:

Παραλαβές από άλλες πηγές: Άνθρακας

Παραλαβές από άλλες πηγές: Πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου

Παραλαβές από άλλες πηγές: Φυσικό αέριο

Παραλαβές από άλλες πηγές: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

2.1.4.   Εισαγωγές/Εξαγωγές

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι «εισαγωγές» αναφέρονται στην απώτερη προέλευση (τη χώρα όπου παρήχθη το ενεργειακό προϊόν) προς χρήση στη χώρα, και οι «εξαγωγές» αναφέρονται στην τελική χώρα κατανάλωσης του παραγόμενου ενεργειακού προϊόντος. Οι ποσότητες θεωρούνται ότι εισάγονται ή ότι εξάγονται όταν περνούν τα πολιτικά σύνορα της χώρας, ανεξάρτητα από το αν εκτελωνίζονται ή όχι.

Αν δεν μπορεί να δηλωθεί προέλευση ή προορισμός, μπορεί να χρησιμοποιείται η ένδειξη «Μη ορισμένα/Άλλα».

2.1.5.   Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας

Ποσότητες καυσίμων που διανέμονται σε πλοία οποιασδήποτε σημαίας τα οποία εκτελούν δρομολόγια διεθνούς ναυσιπλοΐας. Η διεθνής ναυσιπλοΐα περιλαμβάνει τον πλου στη θάλασσα, σε λίμνες και εσωτερικές πλωτές οδούς, και σε παράκτια ύδατα. Δεν περιλαμβάνονται τα εξής:

η κατανάλωση από πλοία που εκτελούν δρομολόγια εγχώριας ναυσιπλοΐας· η διάκριση της ναυσιπλοΐας σε εγχώρια και διεθνή θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τον λιμένα αναχώρησης και τον λιμένα άφιξης, και όχι με βάση τη σημαία ή την εθνικότητα του πλοίου·

η κατανάλωση από αλιευτικά σκάφη·

η κατανάλωση από τον στρατό.

2.1.6.   Αυξομειώσεις αποθεμάτων

Η διαφορά μεταξύ των αποθεμάτων στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, όσον αφορά τα αποθέματα που τηρούνται στην εθνική επικράτεια. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως αρνητικός αριθμός και η μείωση αποθεμάτων δηλώνεται ως θετικός αριθμός.

2.1.7.   Συνολικά αποθέματα στην αρχή και στο τέλος της περιόδου στην εθνική επικράτεια

Όλα τα αποθέματα στην εθνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων που τηρούνται από το κράτος, από σημαντικούς καταναλωτές ή από σχετικούς οργανισμούς, των αποθεμάτων που τηρούνται επί εισερχομένων υπερωκεάνιων, των αποθεμάτων που τηρούνται σε ελεύθερες ζώνες και των αποθεμάτων που τηρούνται για άλλους, είτε υπάγονται σε διμερείς κρατικές συμφωνίες είτε όχι. Η αρχή και το τέλος της περιόδου αφορά την πρώτη και την τελευταία ημέρα αντίστοιχα της περιόδου αναφοράς. Τα αποθέματα περιλαμβάνουν τα αποθέματα που αποθηκεύονται σε όλους τους τύπους ειδικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης, είτε υπέργειες είτε υπόγειες.

2.1.8.   Απευθείας χρήση

Πετρέλαιο (αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου) που χρησιμοποιούνται απευθείας χωρίς να υποβληθούν σε επεξεργασία σε διυλιστήρια πετρελαίου. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το αργό πετρέλαιο που καταναλώνεται με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρισμού.

2.1.9.   Παραλαβές πρωτογενών προϊόντων

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ποσότητες εγχώριου ή εισαγόμενου αργού πετρελαίου (συμπεριλαμβανομένων συμπυκνωμάτων) και εγχώριου NGL (2) που χρησιμοποιούνται απευθείας χωρίς να έχουν υποστεί επεξεργασία σε διυλιστήριο πετρελαίου, καθώς και ποσότητες που επιστρέφονται από τη βιομηχανία πετροχημικών, οι οποίες, αν και δεν αποτελούν πρωτογενές καύσιμο, χρησιμοποιούνται απευθείας.

2.1.10.   Ακαθάριστη παραγωγή διυλιστηρίων

Παραγωγή τελικών προϊόντων σε διυλιστήριο ή σε εγκαταστάσεις ανάμειξης. Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται οι απώλειες διυλιστηρίων, αλλά περιλαμβάνεται το καύσιμο διυλιστηρίου.

2.1.11.   Προϊόντα ανακύκλωσης

Τελικά προϊόντα που περνούν για δεύτερη φορά από το εμπορικό δίκτυο, μετά τη διανομή τους στους τελικούς καταναλωτές (π.χ. μεταχειρισμένα λιπαντικά που αποτελούν αντικείμενο επανεπεξεργασίας). Αυτές οι ποσότητες θα πρέπει να διακρίνονται από τις επιστροφές από τη βιομηχανία πετροχημικών.

2.1.12.   Επιστροφές

Τελικά ή ημικατεργασμένα προϊόντα που επιστρέφονται από τους τελικούς καταναλωτές σε διυλιστήρια προς επεξεργασία, ανάμειξη ή πώληση. Πρόκειται συνήθως για παραπροϊόντα της βιομηχανίας πετροχημικών.

2.1.13.   Μεταφορές μεταξύ προϊόντων

Ποσότητες που αναταξινομούνται είτε επειδή άλλαξαν οι προδιαγραφές τους είτε επειδή αναμειγνύονται σε διαφορετικό προϊόν. Η αρνητική τιμή για ένα προϊόν αντισταθμίζεται από τη θετική τιμή (ή αρκετές τιμές) για ένα ή αρκετά προϊόντα και αντιστρόφως· το καθαρό υπόλοιπο πρέπει να ισούται με το μηδέν.

2.1.14.   Μεταφερθέντα προϊόντα

Εισαγόμενα προϊόντα πετρελαίου, τα οποία αναταξινομούνται ως προϊόντα εφοδιασμού για περαιτέρω επεξεργασία στο διυλιστήριο, χωρίς διανομή στους τελικούς δικαιούχους.

2.1.15.   Στατιστική απόκλιση

Η ποσότητα που υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του υπολογισμού από την πλευρά της προσφοράς (προσέγγιση εκ των άνω προς τα κάτω) και του υπολογισμού από την πλευρά της κατανάλωσης (προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω). Θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι τυχόν σημαντικών αποκλίσεων.

2.2.   Τομέας μετατροπής

Στον τομέα μετατροπής πρέπει να δηλώνονται μόνο οι ποσότητες καυσίμων που μετατρέπονται σε άλλα καύσιμα. Οι ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση, τη λειτουργία του εξοπλισμού και, γενικά, προς υποστήριξη της μετατροπής πρέπει να δηλώνονται στον ενεργειακό τομέα.

2.2.1.   ΜΟΝΟ ηλεκτροπαραγωγή των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού σε μονάδες/εγκαταστάσεις μόνο ηλεκτροπαραγωγής από παραγωγούς που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους.

2.2.2.   Σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού και/ή θερμότητας σε σταθμούς ΣΗΘ από παραγωγούς που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους.

2.2.3.   Παραγωγή ΜΟΝΟ θερμότητας των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμότητας σε μονάδες/εγκαταστάσεις παραγωγής μόνο θερμότητας από παραγωγούς που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους.

2.2.4.   ΜΟΝΟ ηλεκτροπαραγωγή των αυτοπαραγωγών

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται από αυτοπαραγωγούς για την παραγωγή ηλεκτρισμού σε μονάδες/εγκαταστάσεις μόνο ηλεκτροπαραγωγής.

2.2.5.   Σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) των αυτοπαραγωγών

Όλες οι ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται από αυτοπαραγωγούς για την παραγωγή ηλεκτρισμού και το κατ’ αναλογία μέρος των καυσίμων που χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμότητας που πωλούνται σε σταθμούς ΣΗΘ. Το κατ’ αναλογία μέρος των καυσίμων που χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμότητας που δεν πωλείται (αυτοκαταναλωθείσα θερμότητα) πρέπει να δηλώνεται στον ειδικό τομέα της τελικής κατανάλωσης ενέργειας με βάση την ταξινόμηση NACE. Η θερμότητα που δεν πωλείται, αλλά παρέχεται σε άλλες οντότητες βάσει μη χρηματοοικονομικών συμφωνιών ή σε οντότητες με διαφορετική ιδιοκτησία πρέπει να δηλώνεται βάσει της ίδιας αρχής όπως η θερμότητα που πωλείται.

2.2.6.   Παραγωγή ΜΟΝΟ θερμότητας των αυτοπαραγωγών

Το κατ’ αναλογία μέρος των καυσίμων που χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμότητας που πωλείται σε μονάδες/εγκαταστάσεις παραγωγής μόνο θερμότητας από αυτοπαραγωγούς. Το κατ’ αναλογία μέρος των καυσίμων που χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμότητας που δεν πωλείται (αυτοκαταναλωθείσα θερμότητα) πρέπει να δηλώνεται στον ειδικό τομέα της τελικής κατανάλωσης ενέργειας με βάση την ταξινόμηση NACE. Η θερμότητα που δεν πωλείται, αλλά παρέχεται σε άλλες οντότητες βάσει μη χρηματοοικονομικών συμφωνιών ή σε οντότητες με διαφορετική ιδιοκτησία πρέπει να δηλώνεται βάσει της ίδιας αρχής όπως η θερμότητα που πωλείται.

2.2.7.   Μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων άνθρακα (Patent Fuel)

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων άνθρακα (Patent Fuel) για την παραγωγή συσσωματωμάτων άνθρακα.

2.2.8.   Εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης για την παραγωγή οπτάνθρακα εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης και αερίου εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης.

2.2.9.   Μονάδες BKB/PB

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μπρικετών φαιάνθρακα (BKB) σε μονάδες BKB και ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε μονάδες παραγωγής μπρικετών τύρφης για την παραγωγή μπρικετών τύρφης (PB).

2.2.10.   Εργοστάσια αερίου

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αερίου σε εργοστάσια αερίου και σε σταθμούς αεριοποίησης.

2.2.11.   Υψικάμινοι

Ποσότητες καυσίμων που εισέρχονται στην υψικάμινο, είτε από το πάνω μέρος μαζί με το σιδηρομετάλλευμα είτε μέσω των στομίων στο κάτω μέρος μαζί με τον εκτοξευόμενο θερμό αέρα.

2.2.12.   Υγροποίηση άνθρακα

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή συνθετικού πετρελαίου.

2.2.13.   Μονάδες υγροποίησης αερίου

Ποσότητες αερίων καυσίμων που μετατρέπονται σε υγρά καύσιμα.

2.2.14.   Μονάδα παραγωγής ξυλάνθρακα

Ποσότητες στερεών βιοκαυσίμων που μετατρέπονται σε άνθρακα.

2.2.15.   Διυλιστήρια πετρελαίου

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων πετρελαίου.

2.2.16.   Εγκαταστάσεις ανάμειξης φυσικού αερίου (για την ανάμειξη με φυσικό αέριο)

Ποσότητες αερίων που αναμειγνύονται με φυσικό αέριο στο δίκτυο φυσικού αερίου (δίκτυο φυσικού αερίου).

2.2.17.   Για την ανάμειξη με βενζίνη κινητήρων/ντίζελ/κηροζίνη:

Ποσότητες υγρών βιοκαυσίμων που αναμειγνύονται με τα αντίστοιχα ορυκτά καύσιμα.

2.2.18.   Δεν κατονομάζονται αλλού

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες μετατροπής και δεν περιλαμβάνονται αλλού. Αν χρησιμοποιείται αυτή η κατηγορία, το περιεχόμενό της πρέπει να εξηγείται στην έκθεση.

2.3.   Ενεργειακός τομέας

Ποσότητες που καταναλώνονται από τον ενεργειακό τομέα για τη στήριξη των δραστηριοτήτων εξόρυξης (μεταλλευμάτων, πετρελαίου και αερίου) ή για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων μετατροπής. Ο τομέας αυτός αντιστοιχεί στους κλάδους 05, 06, 19 και 35 της NACE αναθ. 2, στην ομάδα 09.1 της NACE αναθ. 2 και στις τάξεις 07.21 και 08.92 της NACE αναθ. 2.

Από αυτόν τον τομέα αποκλείονται οι ποσότητες καυσίμων που μετατρέπονται σε άλλη μορφή ενέργειας (οι οποίες θα πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Τομέας μετατροπής») ή χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία πετρελαιαγωγών και αγωγών μεταφοράς αερίου και πολτού άνθρακα (οι οποίες θα πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Τομέας μεταφορών»).

Περιλαμβάνει τη μεταποίηση χημικών ουσιών για τη διάσπαση και τη σύντηξη του ατόμου και τα προϊόντα αυτών των διεργασιών.

2.3.1.   Ίδια χρήση σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού, ΣΗΘ και παραγωγής θερμότητας

Ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται ως ενέργεια για την υποστήριξη δραστηριοτήτων σε σταθμούς μόνο ηλεκτροπαραγωγής, σταθμούς παραγωγής μόνο θερμότητας και σταθμούς ΣΗΘ.

2.3.2.   Ανθρακωρυχεία

Ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται ως ενέργεια για την εξόρυξη και την παρασκευή άνθρακα στο πλαίσιο του κλάδου εξόρυξης άνθρακα. Ο άνθρακας που καίγεται σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε ανθρακωρυχεία θα πρέπει να δηλώνεται στην κατηγορία «Τομέας μετατροπής».

2.3.3.   Μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων άνθρακα (Patent Fuel)

Ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται ως ενέργεια για την υποστήριξη δραστηριοτήτων σε μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων άνθρακα (Patent Fuel).

2.3.4.   Εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

Ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται ως ενέργεια για την υποστήριξη δραστηριοτήτων σε εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης.

2.3.5.   Μονάδες BKB/PB

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται ως ενέργεια για την υποστήριξη δραστηριοτήτων σε μονάδες BKB/PB (μονάδες παραγωγής μπρικετών).

2.3.6.   Εργοστάσια αερίου/σταθμοί αεριοποίησης

Ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται ως ενέργεια για την υποστήριξη δραστηριοτήτων σε εργοστάσια αερίου και σε σταθμούς αεριοποίησης.

2.3.7.   Υψικάμινοι

Ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται ως ενέργεια για την υποστήριξη δραστηριοτήτων σε υψικαμίνους.

2.3.8.   Υγροποίηση άνθρακα

Ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται ως ενέργεια για την υποστήριξη δραστηριοτήτων σε εγκαταστάσεις υγροποίησης άνθρακα.

2.3.9.   Υγροποίηση (LNG)/επαναεριοποίηση

Ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται ως ενέργεια για την υποστήριξη δραστηριοτήτων σε μονάδες υγροποίησης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου.

2.3.10.   Σταθμοί αεριοποίησης (βιοαέριο)

Ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται ως ενέργεια για την υποστήριξη δραστηριοτήτων σε σταθμούς αεριοποίησης (βιοαέριο).

2.3.11.   Μονάδες υγροποίησης αερίου (GTL)

Ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται ως ενέργεια για την υποστήριξη δραστηριοτήτων σε μονάδες υγροποίησης αερίου (GTL).

2.3.12.   Μονάδες παραγωγής ξυλάνθρακα

Ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται ως ενέργεια για την υποστήριξη δραστηριοτήτων σε μονάδες παραγωγής ξυλάνθρακα.

2.3.13.   Διυλιστήρια πετρελαίου

Ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται ως ενέργεια για την υποστήριξη δραστηριοτήτων σε διυλιστήρια πετρελαίου.

2.3.14.   Εξόρυξη πετρελαίου και αερίου

Ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται σε εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται οι απώλειες των αγωγών (οι οποίες πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Απώλειες διανομής») και οι ενεργειακές ποσότητες που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των αγωγών (οι οποίες πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Τομέας μεταφορών»).

2.3.15.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Ενέργεια

Ποσότητες καυσίμων που σχετίζονται με ενεργειακές δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται αλλού. Αν χρησιμοποιείται αυτή η κατηγορία, το περιεχόμενό της πρέπει να εξηγείται στην έκθεση.

2.4.   Απώλειες διανομής

Ποσότητες απωλειών καυσίμων που σημειώνονται λόγω μεταφοράς και διανομής.

2.5.   Τελική μη ενεργειακή κατανάλωση

Ποσότητες ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιούνται για μη ενεργειακούς σκοπούς — καύσιμα που δεν καίγονται.

2.6.   Τελική κατανάλωση ενέργειας (προδιαγραφές τελικής χρήσης)

2.6.1.   Βιομηχανικός τομέας

Πρόκειται για ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται από τις βιομηχανίες για τη στήριξη των κύριων δραστηριοτήτων τους.

Για μονάδες παραγωγής μόνο θερμότητας ή μονάδες ΣΗΘ, στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να δηλώνονται μόνο οι ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται για την παραγωγή θερμότητας που χρησιμοποιείται από την ίδια την οικονομική οντότητα (αυτοκαταναλωθείσα θερμότητα). Οι ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται για την παραγωγή θερμότητας που πωλείται και για την παραγωγή ηλεκτρισμού θα πρέπει να δηλώνονται στην κατάλληλη κατηγορία του τομέα μετατροπής.

2.6.1.1.   Ορυχεία και λατομεία: κλάδοι 07 (εκτός από την τάξη 07.21) και 08 (εκτός από την τάξη 08.92) της NACE αναθ. 2· ομάδα 09.9 της NACE αναθ. 2.

2.6.1.1.1.   Εξόρυξη μεταλλευμάτων [κλάδος 07 της NACE αναθ. 2, εκτός από την τάξη 07.21·της NACE αναθ. 2 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου]

2.6.1.1.2.   Λοιπά ορυχεία και λατομεία [Κλάδος 08 της NACE αναθ. 2· εκτός από την τάξη 08.92 της NACE αναθ. 2 Εξόρυξη τύρφης]

2.6.1.1.3.   Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης [Κλάδος 09 της NACE αναθ. 2· εκτός από την ομάδα 09.1 της NACE αναθ. 2 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου]

2.6.1.2.   Τρόφιμα, ποτά και καπνός: κλάδοι 10, 11 και 12 της NACE αναθ. 2.

2.6.1.2.1.   Βιομηχανία τροφίμων [κλάδος 10 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.2.2.   Ποτοποιία [κλάδος 11 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.2.3.   Παραγωγή προϊόντων καπνού [κλάδος 12 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.3.   Κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος [κλάδοι 13, 14 και 15 της NACE αναθ. 2· περιλαμβάνει την Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, την Κατασκευή ειδών ένδυσης και τη Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών]

2.6.1.4.   Ξύλο και προϊόντα ξύλου — Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής [κλάδος 16 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.5.   Χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση: κλάδοι 17 και 18 της NACE αναθ. 2.

2.6.1.5.1.   Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων [κλάδος 17 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.5.1.1.   Παραγωγή χαρτοπολτού [κλάδος 17.11 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.5.1.2.   Άλλο χαρτί και άλλα προϊόντα χαρτιού [τάξη 17.12 της NACE αναθ. 2 και ομάδα 17.2 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.5.2.   Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων [κλάδος 18 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.6.   Χημικά και πετροχημικά προϊόντα: κλάδοι 20 και 21 της NACE αναθ. 2.

2.6.1.6.1.   Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων [κλάδος 20 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.6.2.   Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων [κλάδος 21 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.7.   Μη μεταλλικά ορυκτά [κλάδος 23 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.7.1.   Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί [ομάδα 23.1 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.7.2.   Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου (συμπεριλαμβανομένου του κλίνκερ) [ομάδα 23.5 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.7.3.   Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα [ομάδες 23.2, 23.3, 23.4, 23.6, 23.7 και 23.9 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.8.   Σίδηρος και χάλυβας [Παραγωγή βασικών μετάλλων Α: ομάδες 24.1, 24.2 και 24.3 της NACE αναθ. 2· και τάξεις 24.51 και 24.52 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.9.   Βιομηχανίες μη σιδηρούχων μετάλλων [Παραγωγή βασικών μετάλλων Β: ομάδα 24.4 της NACE αναθ. 2· και τάξεις 24.53 και 24.54 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.9.1.   Παραγωγή αλουμινίου [τάξη 24.42 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.9.2.   Άλλες βιομηχανίες μη σιδηρούχων μετάλλων [ομάδα 24.4 της NACE αναθ. 2 —εκτός από την τάξη 24.42 της NACE αναθ. 2· τάξεις 24.53 και 24.54 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.10.   Μηχανήματα: κλάδοι 25, 26, 27 και 28 της NACE αναθ. 2.

2.6.1.10.1.   Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού [κλάδος 25 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.10.2.   Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων [κλάδος 26 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.10.3.   Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού [κλάδος 27 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.10.4.   Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. [κλάδος 28 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.11.   Εξοπλισμός μεταφορών Βιομηχανίες εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις μεταφορές·[κλάδοι 29 και 30 της NACE· περιλαμβάνεται η κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και η κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών]

2.6.1.12.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Βιομηχανία: κλάδοι 22, 31 και 32 της NACE

2.6.1.12.1.   Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες [κλάδος 22 της NACE]

2.6.1.12.2.   Κατασκευή επίπλων [κλάδος 31 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.12.3.   Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες [κλάδος 32 της NACE αναθ. 2]

2.6.1.13.   Κατασκευές [κλάδοι 41, 42 και 43 της NACE αναθ. 2]

2.6.2.   Τομέας μεταφορών

Η ενέργεια που χρησιμοποιείται σε όλες τις δραστηριότητες μεταφοράς, ανεξάρτητα από την κατηγορία NACE (τον οικονομικό τομέα) στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα. Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για θέρμανση και φωτισμό στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στους σταθμούς λεωφορείων, στις αποβάθρες και στους αερολιμένες θα πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες» και όχι στον τομέα των μεταφορών.

2.6.2.1.   Σιδηροδρομικές μεταφορές

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις σιδηροδρομικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων του βιομηχανικού σιδηροδρομικού δικτύου και των σιδηροδρομικών μεταφορών στο πλαίσιο αστικών και προαστιακών συστημάτων μεταφορών (π.χ. τρένα, τραμ, μετρό).

2.6.2.2.   Εγχώρια ναυσιπλοΐα

Ποσότητες καυσίμων που διανέμονται σε σκάφη οποιασδήποτε σημαίας, τα οποία δεν εκτελούν δρομολόγια διεθνούς ναυσιπλοΐας (βλέπε «Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας»). Η διάκριση της ναυσιπλοΐας σε εγχώρια και διεθνή θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τον λιμένα αναχώρησης και τον λιμένα άφιξης, και όχι με βάση τη σημαία ή την εθνικότητα του πλοίου·

2.6.2.3.   Οδικές μεταφορές

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε οδικά οχήματα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από αγροτικά οχήματα σε αυτοκινητοδρόμους και τα λιπαντικά που χρησιμοποιούνται σε οδικά οχήματα.

Από την κατηγορία αυτή αποκλείεται η ενέργεια που χρησιμοποιείται σε σταθερούς κινητήρες (βλέπε «Άλλοι τομείς»), σε ελκυστήρες που δεν καταλαμβάνουν αυτοκινητοδρόμους (βλέπε «Γεωργία»), για στρατιωτική χρήση σε οδικά οχήματα (βλέπε «Άλλοι τομείς — που δεν κατονομάζονται αλλού»), το βιτουμένιο που χρησιμοποιείται για την επίστρωση οδικών αρτηριών και η ενέργεια που χρησιμοποιείται σε κινητήρες σε οικοδομές (βλέπε επιμέρους τομέα «Κατασκευές» του τομέα «Βιομηχανία»).

2.6.2.4.   Μεταφορές μέσω αγωγών

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται ως ενέργεια για τη λειτουργία αγωγών μεταφοράς αερίων, υγρών, πολτών και άλλων εμπορευμάτων. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την ενέργεια που χρησιμοποιείται σε σταθμούς άντλησης και για τη συντήρηση των αγωγών. Αποκλείει η ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη μέσω αγωγών διανομή φυσικού ή παραγωγή φυσικού αερίου, ζεστού νερού ή ατμού από τον διανομέα στους τελικούς χρήστες (που πρέπει να δηλώνονται στον τομέα της ενέργειας), η ενέργεια που χρησιμοποιείται για την τελική διανομή του νερού στα νοικοκυριά, τις βιομηχανίες, τις εμπορικές επιχειρήσεις και άλλους χρήστες (που πρέπει να περιλαμβάνεται στο «εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες»), καθώς και οι απώλειες κατά τη μεταφορά από το διανομέα και τελικούς χρήστες (που πρέπει να δηλώνονται ως απώλειες διανομής).

2.6.2.5.   Διεθνείς αερομεταφορές

Ποσότητες καυσίμων που διανέμονται σε αεροσκάφη διεθνών αερομεταφορών. Η διάκριση των αερομεταφορών σε εγχώριες και διεθνείς πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τον τόπο απογείωσης και τον τόπο προσγείωσης, και όχι με βάση την εθνικότητα της αεροπορικής εταιρείας. Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες για τα οδικά τους οχήματα (τα καύσιμα αυτά πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Που δεν κατονομάζονται αλλού — Μεταφορές») και η στρατιωτική χρήση καυσίμων αεροπλάνων (τα καύσιμα αυτά πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Που δεν κατονομάζονται αλλού — Άλλα»).

2.6.2.6.   Εγχώριες αερομεταφορές

Ποσότητες καυσίμων που διανέμονται σε αεροσκάφη εγχώριων αερομεταφορών. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από τις πτήσεις, π.χ. για τη συγκριτική αξιολόγηση κινητήρων. Η διάκριση των αερομεταφορών σε εγχώριες και διεθνείς πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τον τόπο απογείωσης και τον τόπο προσγείωσης, και όχι με βάση την εθνικότητα της αεροπορικής εταιρείας. Περιλαμβάνονται εν προκειμένω τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας μεταξύ δύο αερολιμένων σε χώρα με υπερπόντια εδάφη. Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες για τα οδικά τους οχήματα (τα καύσιμα αυτά πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Που δεν κατονομάζονται αλλού — Μεταφορές») και η στρατιωτική χρήση καυσίμων αεροπλάνων (τα καύσιμα αυτά πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Που δεν κατονομάζονται αλλού — Άλλα»).

2.6.2.7.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Μεταφορές

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες μεταφορών και δεν περιλαμβάνονται αλλού. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει καύσιμα που χρησιμοποιούνται από αεροπορικές εταιρείες για τα οδικά τους οχήματα, και τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στους λιμένες για εκφορτωτές πλοίων και διάφορα είδη γερανών. Αν χρησιμοποιείται αυτή η κατηγορία, το περιεχόμενό της πρέπει να εξηγείται στην έκθεση.

2.6.3.   Άλλοι τομείς

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε τομείς που δεν κατονομάζονται ή δεν εμπίπτουν στους τομείς μεταποίησης, ενέργειας, βιομηχανίας ή μεταφορών.

2.6.3.1.   Εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

Ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται από εταιρείες και γραφεία στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Κλάδοι 33, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84 (εκτός από την τάξη 84.22), 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 και 99 της NACE αναθ. 2. Θα πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία αυτή τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για θέρμανση και φωτισμό στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στους σταθμούς λεωφορείων, στις αποβάθρες και στους αερολιμένες, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για όλες τις μη σχετιζόμενες με μεταφορές δραστηριότητες των κλάδων 49, 50 και 51 της NACE αναθ. 2.

2.6.3.2.   Νοικοκυριά

Ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται από όλα τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των «νοικοκυριών που απασχολούν οικιακό προσωπικό». Κλάδοι 97 και 98 της NACE αναθ. 2.

Για τον τομέα των νοικοκυριών ισχύουν οι ακόλουθοι ειδικοί ορισμοί:

«Νοικοκυριό»: άτομο το οποίο ζει μόνο του ή ομάδα ατόμων τα οποία ζουν μαζί στην ίδια ιδιωτική κατοικία και μοιράζονται τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της από κοινού προμήθειας των προς το ζην. Ο τομέας των νοικοκυριών, γνωστός επίσης ως τομέας της κατοικίας ή οικιακός τομέας είναι, επομένως, μια συλλογική ομάδα όλων των νοικοκυριών σε μια χώρα.

Οι συλλογικές κατοικίες, ανεξαρτήτως του αν είναι μόνιμες (π.χ. φυλακές) ή προσωρινές (π.χ. νοσοκομεία), θα πρέπει να εξαιρεθούν, καθώς αυτές καλύπτονται όσον αφορά την κατανάλωση από τον τομέα των υπηρεσιών. Η ενέργεια που χρησιμοποιείται στις δραστηριότητες μεταφορών θα πρέπει να δηλώνεται στον τομέα των μεταφορών και όχι στον τομέα των νοικοκυριών.

Η κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες που διεξάγουν τα νοικοκυριά θα πρέπει να εξαιρεθεί επίσης από τη συνολική κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν τις γεωργικές οικονομικές δραστηριότητες σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και άλλες οικονομικές δραστηριότητες που διεξάγονται στην κατοικία του νοικοκυριού και θα πρέπει να δηλώνονται στον κατάλληλο τομέα της τελικής κατανάλωσης.

2.6.3.2.1.   Θέρμανση χώρων

Αυτή η υπηρεσία ενέργειας αφορά τη χρήση ενέργειας με σκοπό την παροχή θερμότητας σε εσωτερικούς χώρους μιας κατοικίας.

2.6.3.2.2.   Ψύξη χώρων:

Αυτή η υπηρεσία ενέργειας αφορά τη χρήση ενέργειας με σκοπό την ψύξη κατοικίας μέσω συστήματος και/ή μονάδας ψύξης.

Οι ανεμιστήρες και άλλες συσκευές που δεν συνδέονται με ψυκτική διάταξη εξαιρούνται από το παρόν τμήμα, αλλά θα πρέπει να καλύπτονται από το τμήμα «Φωτισμός και ηλεκτρικές συσκευές».

2.6.3.2.3.   Θέρμανση νερού:

Αυτή η υπηρεσία ενέργειας αφορά τη χρήση ενέργειας για τη θέρμανση νερού για ζεστό τρεχούμενο νερό, νερό λουτρού, καθαρισμού και λοιπές εφαρμογές που δεν αφορούν τη μαγειρική.

Η θέρμανση πισίνας αποκλείεται, αλλά θα πρέπει να καλύπτεται στο τμήμα «Άλλες τελικές χρήσεις».

2.6.3.2.4.   Μαγείρεμα:

Αυτή η υπηρεσία ενέργειας αναφέρεται στη χρήση ενέργειας για την προετοιμασία γευμάτων.

Δεν περιλαμβάνονται οι βοηθητικές συσκευές για μαγείρεμα (φούρνοι μικροκυμάτων, βραστήρες, καφετιέρες κ.λπ.)· αυτές θα πρέπει να καλύπτονται στο τμήμα «Φωτισμός και ηλεκτρικές συσκευές».

2.6.3.2.5.   Φωτισμός και ηλεκτρικές συσκευές (μόνο ηλεκτρισμός):

Η χρήση ηλεκτρισμού για φωτισμό και οποιεσδήποτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές σε κατοικία δεν λαμβάνεται υπόψη στις άλλες τελικές χρήσεις.

2.6.3.2.6.   Άλλες τελικές χρήσεις:

Κάθε άλλη κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά, όπως η χρήση ενέργειας στο ύπαιθρο και κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν περιλαμβάνεται στις πέντε τελικές χρήσεις ενέργειας που αναφέρονται ανωτέρω (π.χ. χορτοκοπτικές μηχανές, θέρμανση πισίνας, θερμαντήρες εξωτερικών χώρων, υπαίθριες ψησταριές, σάουνα κ.λπ.).

2.6.3.3.   Γεωργία/δασοκομία

Ποσότητες καυσίμων οι οποίες καταναλώνονται από χρήστες που ταξινομούνται στην κατηγορία «Γεωργία, θήρα και δασοκομία»· κλάδοι 01 και 02 της NACE αναθ. 2.

2.6.3.4.   Αλιεία

Ποσότητες καυσίμων που διανέμονται για αλιεία εσωτερικών υδάτων, παράκτια αλιεία και αλιεία βαθέων υδάτων. Η κατηγορία αυτή θα πρέπει να καλύπτει τα καύσιμα που διανέμονται σε πλοία οποιασδήποτε σημαίας τα οποία ανεφοδιάστηκαν στη χώρα (συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς αλιείας) και την ενέργεια που χρησιμοποιείται στον τομέα της αλιείας. Κλάδος 03 της NACE αναθ. 2.

2.6.3.5.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Άλλα

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται αλλού (όπως η τάξη 84.22 της NACE αναθ. 2). Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τη χρήση καυσίμων για στρατιωτικούς σκοπούς για κάθε κινητή ή σταθερή κατανάλωση (π.χ. πλοία, αεροσκάφη, οδικά οχήματα και ενέργεια που χρησιμοποιείται σε κατοικημένους χώρους), ανεξάρτητα από το κατά πόσον τα καύσιμα που διανεμήθηκαν προορίζονται για τον στρατό της οικείας χώρας ή για τον στρατό άλλης χώρας. Αν χρησιμοποιείται αυτή η κατηγορία, το περιεχόμενό της πρέπει να εξηγείται στην έκθεση.

3.   ΠΡΟΪΟΝΤΑ

3.1.   Άνθρακας (στερεά ορυκτά καύσιμα και βιομηχανικά παραγόμενα αέρια)

3.1.1.   Λιθάνθρακας

Ο λιθάνθρακας αποτελεί συνολικό προϊόν που ισούται με το άθροισμα του ανθρακίτη, του άνθρακα οπτανθρακοποίησης και των άλλων τύπων ασφαλτούχου άνθρακα.

3.1.2.   Ανθρακίτης

Άνθρακας υψηλής διαβάθμισης που χρησιμοποιείται για βιομηχανικές και οικιακές εφαρμογές. Κατά κανόνα, η περιεκτικότητά του σε πτητικές ουσίες είναι χαμηλότερη από 10 %, ενώ έχει υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα (περίπου 90 % δεσμευμένου άνθρακα). Η ανώτερη θερμογόνος δύναμή του είναι μεγαλύτερη από 24 000 kJ/kg σε υγρό δείγμα χωρίς στάχτη.

3.1.3.   Άνθρακας οπτανθρακοποίησης

Ασφαλτούχος άνθρακας τέτοιας ποιότητας που επιτρέπει την παραγωγή οπτάνθρακα (οπτάνθρακας εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης) ικανού να στηρίξει το φορτίο υψικαμίνου. Η ανώτερη θερμογόνος δύναμή του είναι μεγαλύτερη από 24 000 kJ/kg σε υγρό δείγμα χωρίς στάχτη.

3.1.4.   Άλλοι τύποι ασφαλτούχου άνθρακα

Άνθρακας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού και ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα είδη ασφαλτούχου άνθρακα που δεν περιλαμβάνονται ούτε στον άνθρακα οπτανθρακοποίησης ούτε στον ανθρακίτη. Χαρακτηρίζεται από υψηλότερη περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες απ’ ό,τι ο ανθρακίτης (περισσότερο από 10 %) και χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα (λιγότερο από 90 % δεσμευμένου άνθρακα). Η ανώτερη θερμογόνος δύναμή του είναι μεγαλύτερη από 24 000 kJ/kg σε υγρό δείγμα χωρίς στάχτη.

3.1.5.   Φαιάνθρακας

Ο φαιάνθρακας αποτελεί συνολικό προϊόν που ισούται με το άθροισμα του υποασφαλτούχου άνθρακα και του λιγνίτη.

3.1.6.   Υποασφαλτούχος άνθρακας

Αναφέρεται σε μη συσσωματούμενο άνθρακα με ανώτερη θερμογόνο δύναμη μεταξύ 20 000 kJ/kg και 24 000 kJ/kg, ο οποίος περιέχει πάνω από 31 % πτητικές ουσίες σε ξηρή κατάσταση χωρίς ανόργανες προσμείξεις.

3.1.7.   Λιγνίτης

Μη συσσωματούμενος άνθρακας με ανώτερη θερμογόνο δύναμη μικρότερη από 20 000 kJ/kg, ο οποίος περιέχει πάνω από 31 % πτητικές ουσίες σε ξηρή κατάσταση χωρίς ανόργανες προσμείξεις.

3.1.8.   Συσσωματώματα άνθρακα (Patent Fuel)

Συνθετικό καύσιμο που παρασκευάζεται από λεπτούς κόκκους λιθάνθρακα με την προσθήκη παράγοντα δέσμευσης. Ως εκ τούτου, η ποσότητα συσσωματωμάτων που παράγεται μπορεί να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από την πραγματική ποσότητα άνθρακα που καταναλώνεται κατά τη διεργασία μετατροπής.

3.1.9.   Οπτάνθρακας εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης

Το στερεό προϊόν που λαμβάνεται με ανθρακοποίηση, κυρίως άνθρακα οπτανθρακοποίησης, σε υψηλή θερμοκρασία·έχει μικρή περιεκτικότητα σε υγρασία και πτητικές ουσίες. Ο οπτάνθρακας των εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, όπου λειτουργεί ως πηγή ενέργειας και χημικός παράγοντας.

Η σκόνη οπτάνθρακα και ο οπτάνθρακας χυτηρίου πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία αυτή

Ο ημιοπτάνθρακας (ένα στερεό προϊόν που λαμβάνεται με ανθρακοποίηση σε χαμηλές θερμοκρασίες) θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην κατηγορία αυτή. Ο ημιοπτάνθρακας χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης ή από την ίδια την εγκατάσταση μετατροπής.

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης τον οπτάνθρακα, τη σκόνη οπτάνθρακα και τον ημιοπτάνθρακα που λαμβάνονται από λιγνίτη.

3.1.10.   Οπτάνθρακας από την παραγωγή φωταερίου (οπτάνθρακας αερίου)

Παραπροϊόν σκληρού άνθρακα το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή αερίου πόλεων σε εργοστάσια αερίου. Ο οπτάνθρακας αερίου χρησιμοποιείται για θερμαντικούς σκοπούς.

3.1.11.   Ανθρακόπισσα

Αποτέλεσμα της πυρογενούς απόσταξης ασφαλτούχου άνθρακα. Η ανθρακόπισσα είναι το υγρό παραπροϊόν της απόσταξης άνθρακα για την παραγωγή οπτάνθρακα σε εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης ή παράγεται από φαιάνθρακα («πίσσα χαμηλής θερμοκρασίας»).

3.1.12.   BKB (μπρικέτες φαιάνθρακα)

Οι BKB είναι συνθετικό καύσιμο που παρασκευάζεται από λιγνίτη ή υποασφαλτούχο άνθρακα, με μπρικετοποίηση σε υψηλή θερμοκρασία χωρίς την προσθήκη παράγοντα δέσμευσης, συμπεριλαμβανομένων των λεπτών κόκκων και της σκόνης ξηρού λιγνίτη.

3.1.13.   Βιομηχανικά παραγόμενα αέρια

Τα βιομηχανικά παραγόμενα αέρια αποτελούν συνολικό προϊόν που ισούται με το άθροισμα του αερίου βιομηχανικών μονάδων αερίου, του αερίου εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης, του αερίου υψικαμίνων και των άλλων αερίων ανάκτησης.

3.1.14.   Αέριο βιομηχανικών μονάδων αερίου

Η κατηγορία αυτή καλύπτει όλους τους τύπους αερίων που παράγονται σε δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις, με κύριο σκοπό την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή αερίου. Περιλαμβάνει το αέριο που παράγεται με ανθρακοποίηση (συμπεριλαμβανομένου του αερίου που παράγεται σε εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης και μεταφέρεται σε βιομηχανικές μονάδες αερίου), με ολική αεριοποίηση με ή χωρίς εμπλουτισμό με προϊόντα πετρελαίου (LPG, κατάλοιπα μαζούτ κ.λπ.), καθώς και με αναμόρφωση και απλή ανάμειξη αερίων και/ή αέρα, συμπεριλαμβανομένης της ανάμειξης με φυσικό αέριο, το οποίο θα διανεμηθεί και θα καταναλωθεί μέσω του δικτύου φυσικού αερίου. Η ποσότητα αερίου που προκύπτει από τις μεταφορές άλλων αερίων άνθρακα σε βιομηχανικές μονάδες αερίου θα πρέπει να δηλώνονται ως παραγωγή των βιομηχανικών μονάδων αερίου.

3.1.15.   Αέριο εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης

Το αέριο εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης είναι αέριο που λαμβάνεται ως παραπροϊόν από τη μεταποίηση οπτάνθρακα εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης για την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα.

3.1.16.   Αέριο υψικαμίνων

Το αέριο υψικαμίνων παράγεται κατά την καύση οπτάνθρακα σε υψικαμίνους στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα. Λαμβάνεται και χρησιμοποιείται ως καύσιμο εν μέρει εντός της εγκατάστασης και εν μέρει σε άλλες διεργασίες της βιομηχανίας χάλυβα ή σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας που έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την καύση του.

3.1.17.   Άλλα αέρια ανάκτησης

Παραπροϊόντα της παραγωγής χάλυβα σε υψικάμινο με εμφύσηση οξυγόνου, το οποίο λαμβάνεται στην έξοδο της υψικαμίνου. Τα αέρια αυτά είναι γνωστά και ως αέριο μετατροπέα ή μεταλλάκτη, αέριο LD ή αέριο BOS. Η ποσότητα του ανακτώμενου καυσίμου θα πρέπει να δηλώνεται βάσει της ανώτερης θερμογόνου δύναμης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται βιομηχανικά παραγόμενα αέρια που δεν αναφέρονται ανωτέρω, όπως καύσιμα αέρια που προέρχονται από ανθρακούχα στερεά, τα οποία ανακτώνται από τη μεταποίηση και χημικές διεργασίες που δεν ορίζονται αλλού.

3.1.18.   Τύρφη

Η τύρφη είναι καύσιμο, μαλακό, πορώδες ή συμπιεσμένο ιζηματογενές ορυκτό φυτικής προέλευσης, με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (έως 90 % σε φυσική κατάσταση), εύκολης κοπής και χρώματος καφέ ανοικτού ή καφέ σκούρου. Η τύρφη περιλαμβάνει την τύρφη σε σβώλους και σε σκόνη. Δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία αυτή η τύρφη που χρησιμοποιείται για μη ενεργειακούς σκοπούς.

3.1.19.   Προϊόντα τύρφης

Προϊόντα όπως μπρικέτες τύρφης που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από τύρφη σε σβώλους ή σε σκόνη.

3.1.20.   Πετρελαιούχος σχιστόλιθος και πετρελαιοφόρος άμμος

Ο πετρελαιούχος σχιστόλιθος και η πετρελαιοφόρος άμμος είναι ιζηματογενείς πέτρες που περιέχουν ανόργανα υλικά υπό τη μορφή κηροζίνης. Η κηροζίνη είναι κηρώδες υλικό, πλούσιο σε υδρογονάνθρακες και θεωρείται πρόδρομος του πετρελαίου. Ο πετρελαιούχος σχιστόλιθος μπορεί να καταναλωθεί άμεσα ως καύσιμο ή να μεταποιηθεί με θέρμανση ώστε να εξαχθεί σχιστολιθικό πετρέλαιο. Το σχιστολιθικό πετρέλαιο και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την υγροποίηση θα πρέπει να δηλώνονται ως άλλοι υδρογονάνθρακες εντός των προϊόντων πετρελαίου.

3.2.   Φυσικό αέριο

3.2.1.   Φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο περιλαμβάνει αέρια που βρίσκονται σε υπόγεια κοιτάσματα, είτε σε υγροποιημένη είτε σε αεριώδη μορφή, αποτελούμενα κυρίως από μεθάνιο, ανεξάρτητα από τη μέθοδο εξόρυξης (συμβατική και μη συμβατική). Περιλαμβάνει τόσο τα «μη συναφή» αέρια που προέρχονται από κοιτάσματα υδρογονανθράκων μόνο σε αεριώδη μορφή, όσο και τα «συναφή» αέρια που παράγονται σε συνδυασμό με αργό πετρέλαιο, καθώς και το μεθάνιο που λαμβάνεται από όλα τα ορυχεία (αέριο ανθρακωρυχείων) ή από φλέβα άνθρακα (αέριο φλέβας άνθρακα). Το φυσικό αέριο δεν περιλαμβάνει το βιοαέριο και τα βιομηχανικά παραγόμενα αέρια. Οι μεταφορές τέτοιων προϊόντων σε δίκτυο παροχής φυσικού αερίου πρέπει να δηλώνονται χωριστά από το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο περιλαμβάνει το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG).

3.3.   Ηλεκτρισμός και θερμότητα

3.3.1.   Ηλεκτρισμός

Ως ηλεκτρισμός νοείται η μεταφορά ενέργειας μέσω του φυσικού φαινομένου των ηλεκτρικών φορτίων και των επιπτώσεών τους, είτε βρίσκονται σε κίνηση είτε όχι. Πρέπει να δηλώνεται το σύνολο του ηλεκτρισμού που χρησιμοποιείται, παράγεται και καταναλώνεται, συμπεριλαμβανομένων του ηλεκτρισμού εκτός δικτύου και του αυτοκαταναλωθέντος ηλεκτρισμού.

3.3.2.   Θερμότητα (παραγωγή θερμότητας)

Ως θερμότητα νοείται η ενέργεια που λαμβάνεται από τη μεταφορική, περιστροφική και παλμική κίνηση των συστατικών της ύλης καθώς και από τις μεταβολές όσον αφορά τη φυσική της κατάσταση. Πρέπει να δηλώνεται το σύνολο της παραγόμενης θερμότητας, εκτός από τη θερμότητα που παράγεται από αυτοπαραγωγούς για ιδία χρήση και δεν πωλείται· κάθε άλλη μορφή θερμότητας δηλώνεται ως χρήση των προϊόντων από τα οποία παρήχθη η θερμότητα.

3.4.   Πετρέλαιο (αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου)

3.4.1.   Αργό πετρέλαιο

Το αργό πετρέλαιο είναι ορυκτέλαιο φυσικής προέλευσης το οποίο περιλαμβάνει συνδυασμό υδρογονανθράκων και μη επιθυμητών συστατικών, όπως το θείο. Υπάρχει σε υγρή κατάσταση σε συνήθη επιφανειακή θερμοκρασία και πίεση και τα φυσικά χαρακτηριστικά του (πυκνότητα, ιξώδες κ.λπ.) ποικίλλουν σημαντικά. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει συμπύκνωμα κοιτασμάτων ή διαχωριστήρων που λαμβάνεται επιτόπου από σχετικά και μη σχετικά αέρια, εφόσον αναμειγνύεται με το αργό πετρέλαιο που προορίζεται για διάθεση στην αγορά. Πρέπει να δηλώνονται οι ποσότητες, ανεξάρτητα από τη μέθοδο εξόρυξης (συμβατική και μη συμβατική). Στο αργό πετρέλαιο δεν περιλαμβάνεται το NGL.

3.4.2.   Υγροποιημένα φυσικά αέρια (NGL)

Το υγροποιημένα φυσικά αέρια (NGL) είναι υγροί ή υγροποιημένοι υδρογονάνθρακες που λαμβάνονται από φυσικό αέριο σε εγκαταστάσεις διαχωρισμού ή σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αερίου. Στο NGL περιλαμβάνονται το αιθάνιο, το προπάνιο, το βουτάνιο (σύνηθες βουτάνιο και ισοβουτάνιο), το πεντάνιο και το ισοπεντάνιο, καθώς και τα πεντάνια plus (που ενίοτε αναφέρονται ως κοινή βενζίνη ή συμπύκνωμα).

3.4.3.   Προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων

Τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων είναι το επεξεργασμένο πετρέλαιο που προορίζεται για περαιτέρω επεξεργασία (π.χ. πετρέλαιο εξωτερικής καύσης απευθείας απόσταξης ή πετρέλαιο απόσταξης σε κενό αέρος), αλλά όχι για ανάμειξη. Με περαιτέρω επεξεργασία θα μετατραπεί σε ένα ή περισσότερα συμπυκνώματα και/ή τελικά προϊόντα. Ο παρών ορισμός καλύπτει επίσης τα προϊόντα που επιστρέφονται από τη βιομηχανία πετροχημικών στα διυλιστήρια (π.χ. βενζίνη πυρόλυσης, κλάσματα C4, κλάσματα πετρελαίου εσωτερικής και εξωτερικής καύσης).

3.4.4.   Πρόσθετα/Οξυγονούχες ουσίες

Τα πρόσθετα είναι ενώσεις άλλες από υδρογονάνθρακες που προστίθενται ή αναμειγνύονται με προϊόντα πετρελαίου προκειμένου να τροποποιηθούν οι ιδιότητες τους (οκτάνια, κετάνια, ιδιότητες εν ψυχρώ κ.λπ.). Περιλαμβάνουν οξυγονούχες ενώσεις [όπως αλκοόλες (μεθανόλη, αιθανόλη), αιθέρες (μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας/MTBE, αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρας/ETBE, τριταμυλομεθυλαιθέρας/TAME κ.λπ.), εστέρες (όπως κραμβέλαιο ή διμεθυλεστέρας κ.λπ.), χημικές ενώσεις (όπως τετραμεθυλικός μόλυβδος/TML, τετρααιθυλικός μόλυβδος/TEL και απορρυπαντικά)]. Οι ποσότητες πρόσθετων/οξυγονούχων ενώσεων (αλκοόλες, αιθέρες, εστέρες και άλλες χημικές ενώσεις) που δηλώνονται στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να σχετίζονται με τις ποσότητες που αναμειγνύονται με καύσιμα ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα βιοκαύσιμα που είναι αναμεμειγμένα με υγρά καύσιμα ορυκτής προέλευσης.

3.4.5.   Βιοκαύσιμα σε πρόσθετα/οξυγονούχες ουσίες

Οι ποσότητες υγρών βιοκαυσίμων που δηλώνονται στην κατηγορία αυτή σχετίζονται με αναμεμειγμένα υγρά βιοκαύσιμα και αφορούν μόνο το τμήμα των υγρών βιοκαυσίμων και όχι τον συνολικό όγκο των υγρών στα οποία είναι αναμεμειγμένα τα υγρά βιοκαύσιμα. Δεν περιλαμβάνονται τα μη αναμεμειγμένα υγρά βιοκαύσιμα.

3.4.6.   Λοιποί υδρογονάνθρακες

Συνθετικό αργό πετρέλαιο από ασφαλτική άμμο, σχιστολιθικό πετρέλαιο κ.λπ., υγρά από υγροποίηση άνθρακα, υγρά από μετατροπή φυσικού αερίου σε βενζίνη, υδρογόνο και γαλακτωματοποιημένα έλαια (π.χ. Orimulsion)· δεν περιλαμβάνεται ο πετρελαιούχος σχιστόλιθος· περιλαμβάνεται το σχιστολιθικό πετρέλαιο (παράγωγο προϊόν).

3.4.7.   Προϊόντα πετρελαίου

Τα προϊόντα πετρελαίου αποτελούν συνολικό προϊόν που ισούται με το άθροισμα του αερίου διυλιστηρίων, του αιθανίου, του LPG, της νάφθας, της βενζίνης για κινητήρες, της βενζίνης αεροπλάνων, του καυσίμου αεριωθουμένων τύπου βενζίνης, του καυσίμου αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης, της άλλου είδους κηροζίνης, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης/ντίζελ, του μαζούτ, του πετρελαϊκού αιθέρα και του βιομηχανικού πετρελαίου (SBP), των λιπαντικών, του βιτουμενίου, των κεριών παραφίνης, του οπτάνθρακα (κοκ) από πετρέλαιο και των λοιπών προϊόντων.

3.4.8.   Αέριο διυλιστηρίων

Το αέριο διυλιστηρίων περιλαμβάνει μείγμα μη συμπυκνούμενων αερίων που αποτελείται κυρίως από υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο και ολεφίνες που λαμβάνονται κατά την απόσταξη αργού πετρελαίου ή την επεξεργασία προϊόντων πετρελαίου (π.χ. πυρόλυση) στα διυλιστήρια. Περιλαμβάνει επίσης αέρια που προέρχονται από τη βιομηχανία πετροχημικών.

3.4.9.   Αιθάνιο

Το αιθάνιο (C2H6) είναι αέριος, σε φυσική κατάσταση, υδρογονάνθρακας ευθείας αλύσου, ο οποίος παράγεται από φυσικό αέριο και αέριο διυλιστηρίων.

3.4.10.   Υγροποιημένα αέρια πετρελαίου (LPG)

Το υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG) αποτελείται από ελαφρείς παραφινικούς υδρογονάνθρακες, οι οποίοι προέρχονται από τις διεργασίες διύλισης, τη σταθεροποίηση αργού πετρελαίου και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου. Αποτελείται κυρίως από προπάνιο (C3H8) και βουτάνιο (C4Hl0) ή από συνδυασμό των δύο στοιχείων. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν προπυλένιο, βουτυλένιο, ισοπροπυλένιο και ισοβουτυλένιο. Το LPG συνήθως υγροποιείται υπό πίεση προκειμένου να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί.

3.4.11.   Νάφθα

Η νάφθα είναι προϊόν εφοδιασμού που προορίζεται είτε για τη βιομηχανία πετροχημικών (π.χ. παρασκευή αιθυλενίου ή παραγωγή αρωματικών ενώσεων) είτε για την παραγωγή βενζίνης με τη μετατροπή ή τον ισομερισμό στο διυλιστήριο. Η νάφθα περιέχει συστατικά που ανήκουν στην περιοχή κλασματικής απόσταξης μεταξύ 30 °C και 210 °C ή σε τμήμα αυτής της περιοχής.

3.4.12.   Βενζίνη για κινητήρες

Η βενζίνη για κινητήρες αποτελείται από μείγμα ελαφρών υδρογονανθράκων που αποστάζονται μεταξύ 35 °C και 215 °C. Χρησιμοποιείται ως καύσιμο για κινητήρες ανάφλεξης με σπινθήρα σε χερσαία οχήματα. Μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετα, οξυγονούχες ενώσεις και ενισχυτές οκτανίων, καθώς και ενώσεις μολύβδου. Περιλαμβάνει επίσης συστατικά ανάμειξης με βενζίνη για κινητήρες (εκτός από πρόσθετα/οξυγονούχες ενώσεις), π.χ. κλάσματα αλκυλίωσης, ισομερισμού ή ανασχηματισμού, ή πυρολυμένη βενζίνη που προορίζεται για χρήση ως τελική βενζίνη για κινητήρες. Η βενζίνη για κινητήρες αποτελεί συνολικό προϊόν που ισούται με το άθροισμα της αναμεμειγμένης βιοβενζίνης (βιοβενζίνη σε βενζίνη για κινητήρες) και της μη βιοβενζίνης.

3.4.12.1.   Αναμεμειγμένη βιοβενζίνη (βιοβενζίνη σε βενζίνη για κινητήρες)

Βιοβενζίνη αναμεμειγμένη με βενζίνη για κινητήρες.

3.4.12.2.   Μη βιοβενζίνη

Το υπόλοιπο μέρος της βενζίνης για κινητήρες — βενζίνη για κινητήρες εκτός της αναμεμειγμένης βιοβενζίνης (πρόκειται ως επί το πλείστον για βενζίνη για κινητήρες ορυκτής προέλευσης).

3.4.13.   Βενζίνη αεροπλάνων

Βενζίνη για κινητήρες που παρασκευάζεται ειδικά για εμβολοφόρους κινητήρες αεροσκαφών, με αριθμό οκτανίων κατάλληλο για τον κινητήρα, με σημείο ψύξης στους –60 °C και περιοχή απόσταξης που κυμαίνεται συνήθως εντός της κλίμακας 30 °C και 180 °C.

3.4.14.   Καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης (καύσιμο αεριωθούμενων τύπου νάφθας ή JP4)

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλους τους ελαφρούς υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούνται σε αεροσκάφη με αεριοστρόβιλο κινητήρα και αποστάζονται μεταξύ 100 °C και 250 °C. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες λαμβάνονται με την ανάμειξη κηροζίνης και βενζίνης ή νάφθας με τέτοιο τρόπο ώστε η περιεκτικότητα σε αρωματικές ενώσεις να μην υπερβαίνει το 25 % σε όγκο, και η πίεση ατμού κυμαίνεται μεταξύ 13,7 kPa και 20,6 kPa.

3.4.15.   Καύσιμο αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης

Απόσταγμα που χρησιμοποιείται σε αεροσκάφη με αεριοστρόβιλο κινητήρα. Διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά απόσταξης σε θερμοκρασίες μεταξύ 150 °C και 300 °C (γενικώς, όχι άνω των 250 °C) και το ίδιο σημείο ανάφλεξης με την κηροζίνη. Επιπλέον, έχει ειδικές προδιαγραφές (όπως σημείο ψύξης), οι οποίες καθορίζονται από τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει συστατικά ανάμειξης με κηροζίνη. Το καύσιμο αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης αποτελεί συνολικό προϊόν που ισούται με το άθροισμα της μεικτής κηροζίνης αεριωθουμένων βιοντίζελ (βιοκηροζίνη αεριωθουμένων σε καύσιμο αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης) και της κηροζίνης αεριωθουμένων μη βιοντίζελ.

3.4.15.1.   Μεικτή κηροζίνη αεριωθουμένων βιοντίζελ (βιοκηροζίνη αεριωθουμένων σε καύσιμο αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης)

Βιοκηροζίνη αεριωθουμένων αναμεμειγμένη με καύσιμο αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης.

3.4.15.2.   Κηροζίνη αεριωθουμένων μη βιοντίζελ

Το υπόλοιπο μέρος του καυσίμου αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης — καύσιμο αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης εκτός της αναμεμειγμένης βιοκηροζίνης αεριωθουμένων (πρόκειται ως επί το πλείστον για καύσιμο αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης ορυκτής προέλευσης).

3.4.16.   Άλλου είδους κηροζίνη

Εξευγενισμένο απόσταγμα πετρελαίου που χρησιμοποιείται σε τομείς άλλους από τις εναέριες μεταφορές. Η θερμοκρασία απόσταξης κυμαίνεται μεταξύ 150 °C και 300 °C.

3.4.17.   Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ (απόσταγμα πετρελαίου εξωτερικής καύσης)

Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ είναι, πρωτίστως, ένα μέσο απόσταγμα που αποστάζεται σε θερμοκρασία μεταξύ 180 °C και 380 °C. Περιλαμβάνει συστατικά ανάμειξης. Διατίθεται σε διάφορους βαθμούς ανάλογα με τη χρήση. Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ περιλαμβάνει ντίζελ για ντιζελοκινητήρες συμπίεσης αυτοκινήτων και φορτηγών. Περιλαμβάνει επίσης ελαφρύ πετρέλαιο θέρμανσης για βιομηχανική και εμπορική χρήση, ντίζελ θαλάσσης και ντίζελ που χρησιμοποιείται για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, άλλα πετρέλαια εσωτερικής καύσης, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων πετρελαίων εσωτερικής καύσης που αποστάζονται μεταξύ 380 °C και 540 °C και τα οποία χρησιμοποιούνται ως προϊόντα εφοδιασμού στη βιομηχανία πετροχημικών. Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ αποτελεί συνολικό προϊόν που ισούται με το άθροισμα του αναμεμειγμένου βιοντίζελ (βιοντίζελ σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ) και μη βιοντίζελ.

3.4.17.1.   Αναμεμειγμένο βιοντίζελ (βιοντίζελ σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ)

Βιοντίζελ αναμεμειγμένο με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ.

3.4.17.2.   Μη βιοντίζελ

Το υπόλοιπο μέρος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης/ντίζελ — πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ εκτός του αναμεμειγμένου βιοντίζελ (πρόκειται ως επί το πλείστον για πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ ορυκτής προέλευσης).

3.4.18.   Μαζούτ (βαρύ μαζούτ)

Όλα τα κατάλοιπα (βαρέος) μαζούτ (συμπεριλαμβανομένων αυτών που λαμβάνονται με ανάμειξη). Το κινηματικό ιξώδες είναι άνω των 10 cSt στους 80 °C. Το σημείο ανάφλεξης είναι πάντα άνω των 50 °C και η πυκνότητα υπερβαίνει πάντα το 0,90 kg/l. Το μαζούτ αποτελεί συνολικό προϊόν που ισούται με το άθροισμα του μαζούτ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και του μαζούτ υψηλής περιεκτικότητας σε θείο.

3.4.18.1.   Μαζούτ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (LSFO)

Μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο χαμηλότερη από 1 %.

3.4.18.2.   Μαζούτ υψηλής περιεκτικότητας σε θείο (HSFO)

Μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο τουλάχιστον 1 %.

3.4.19.   Πετρελαϊκός αιθέρας και βιομηχανικό πετρέλαιο (SBP)

Ως πετρελαϊκός αιθέρας και βιομηχανικό πετρέλαιο (SBP) νοούνται τα εξευγενισμένα ενδιάμεσα προϊόντα απόσταξης, των οποίων η απόσταξη κυμαίνεται μεταξύ της περιοχής απόσταξης της νάφθας και εκείνης της κηροζίνης. Περιλαμβάνουν το βιομηχανικό πετρέλαιο (που ονομάζεται, επίσης, SBΡ· ελαφρά έλαια που αποστάζονται σε θερμοκρασία μεταξύ 30 °C και 200 °C για 7 ή 8 βαθμούς βιομηχανικού πετρελαίου, ανάλογα με τη θέση της τομής στην περιοχή απόσταξης — οι βαθμοί καθορίζονται σύμφωνα με τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των βαθμών απόσταξης όγκου 5 % και 90 %, που δεν υπερβαίνει τους 60 °C) και πετρελαϊκός αιθέρας (συμπεριλαμβανομένου του αιθέρα με σημείο ανάφλεξης άνω των 30 °C και περιοχή απόσταξης μεταξύ 135 °C και 200 °C).

3.4.20.   Λιπαντικά

Υδρογονάνθρακες που παράγονται από υποπροϊόντα απόσταξης. Χρησιμοποιούνται κυρίως για τον περιορισμό των τριβών μεταξύ των επιφανειών στήριξης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλο το φάσμα των τελικών λιπαντικών ελαίων, από το αξονέλαιο μέχρι το λιπαντικό κυλίνδρων, καθώς και τα λιπαντικά έλαια που χρησιμοποιούνται σε γράσα, σε λάδια κινητήρων και σε όλο το φάσμα των βασικών αποθεμάτων σε λιπαντικά έλαια.

3.4.21.   Βιτουμένιο

Στερεός, ημιστερεός ή ιξώδης υδρογονάνθρακας με κολλοειδή δομή, χρώματος φαιού προς μαύρο, ο οποίος λαμβάνεται ως κατάλοιπο από την απόσταξη αργού πετρελαίου, με απόσταξη σε κενό αέρος υπολειμμάτων ατμοσφαιρικής απόσταξης του πετρελαίου. Το βιτουμένιο αναφέρεται συχνά ως άσφαλτος και χρησιμοποιείται πρωτίστως για την οδοποιία και ως υλικό στεγών. Περιλαμβάνονται το ρευστοποιημένο βιτουμένιο και το βιτουμένιο ρευστοαιώρησης.

3.4.22.   Κεριά παραφίνης

Πρόκειται για κορεσμένους αλιφατικούς υδρογονάνθρακες. Τα κεριά αυτά είναι υπολείμματα που λαμβάνονται κατά την αποκήρωση λιπαντικών. Έχουν κρυσταλλική δομή, η οποία είναι —λίγο ως πολύ— λεπτή ανάλογα με την ποιότητα. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής: είναι άχρωμα, άοσμα και ημιδιαφανή, με σημείο τήξης άνω των 45 °C.

3.4.23.   Οπτάνθρακας από πετρέλαιο

Μαύρο στερεό παραπροϊόν, που λαμβάνεται κυρίως με πυρόλυση και ανθρακοποίηση προϊόντων εφοδιασμού από πετρέλαιο, υπολείμματα απόσταξης σε κενό, άσφαλτο και πίσσα σε μεθόδους επεξεργασίας όπως η καθυστερημένη παραγωγή οπτάνθρακα ή η παραγωγή ρευστού οπτάνθρακα. Αποτελείται κυρίως από άνθρακα (90-95 %) και έχει μικρή περιεκτικότητα σε τέφρα. Χρησιμοποιείται ως προϊόν εφοδιασμού σε εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης του τομέα χαλυβουργίας, για θερμαντικούς σκοπούς, για την κατασκευή ηλεκτροδίων και για την παραγωγή χημικών ουσιών. Οι δύο σημαντικότερες ποιότητες είναι ο «πράσινος οπτάνθρακας» και ο «φρυγμένος οπτάνθρακας». Περιλαμβάνεται ο «οπτάνθρακας καταλύτη», που επικάθεται στον καταλύτη κατά τις διεργασίες εξευγενισμού· αυτός ο οπτάνθρακας δεν μπορεί να ανακτηθεί και συνήθως καταναλώνεται ως καύσιμο διυλιστηρίου.

3.4.24.   Λοιπά προϊόντα

Όλα τα λοιπά προϊόντα για τα οποία δεν γίνεται ειδική μνεία ανωτέρω, όπως π.χ.: άσφαλτος και θείο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αρωματικές ενώσεις (π.χ. BTX ή βενζόλιο, τολουένιο και ξυλόλιο) και ολεφίνες (π.χ. προπυλένιο) που παράγονται στα διυλιστήρια.

3.5.   Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και απόβλητα

3.5.1.   Υδροηλεκτρισμός

Η δυναμική και η κινητική ενέργεια του νερού που μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό στους σταθμούς υδροηλεκτρικής ενέργειας. Ο υδροηλεκτρισμός αποτελεί συνολικό προϊόν που ισούται με το άθροισμα της παραγωγής των καθαρά υδροηλεκτρικών σταθμών, των μεικτών υδροηλεκτρικών σταθμών και των καθαρά αντλητικών υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

3.5.1.1.   Καθαρά υδροηλεκτρικοί σταθμοί

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί που χρησιμοποιούν μόνο άμεση εισροή φυσικού νερού και δεν έχουν ικανότητα για αποθήκευση υδροηλεκτρικής ενέργειας με άντληση (άντληση νερού στον άνω ταμιευτήρα).

3.5.1.2.   Μεικτοί υδροηλεκτρικοί σταθμοί

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί με εισροή φυσικού νερού στον άνω ταμιευτήρα, όπου ένα μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άντληση νερού στον άνω ταμιευτήρα· ο παραγόμενος ηλεκτρισμός αποτελεί συνέπεια τόσο της εισροής φυσικού νερού όσο και του νερού που είχε προηγουμένως αντληθεί στον άνω ταμιευτήρα.

3.5.1.3.   Καθαρά αντλητικές υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί χωρίς εισροή φυσικού νερού στον άνω ταμιευτήρα· το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του νερού που παράγει ηλεκτρισμό είχε προηγουμένως αντληθεί στον άνω ταμιευτήρα· δεν περιλαμβάνονται οι βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις.

3.5.2.   Γεωθερμική ενέργεια

Θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό του φλοιού της γης, συνήθως με τη μορφή ζεστού νερού ή ατμού· εκτός από θερμότητα περιβάλλοντος που δεσμεύεται από αντλίες θερμότητας με πηγή θερμότητας το έδαφος. Η παραγόμενη γεωθερμική ενέργεια αποτελεί τη διαφορά μεταξύ της ενθαλπίας του υγρού που εξέρχεται από την οπή γεώτρησης και της ενθαλπίας του υγρού που αποβάλλεται στο τέλος.

3.5.3.   Ηλιακή ενέργεια

Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί συνολικό προϊόν που ισούται με το άθροισμα της ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας και της ηλιοθερμικής ενέργειας.

3.5.3.1.   Ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια

Το ηλιακό φως που μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό με τη χρήση ηλιακών κυψελών οι οποίες, όταν εκτίθενται στο φως, παράγουν ηλεκτρισμό. Πρέπει να δηλώνεται το σύνολο του παραγόμενου ηλεκτρισμού (συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής μικρής κλίμακας και των εγκαταστάσεων εκτός δικτύου).

3.5.3.2.   Ηλιοθερμική ενέργεια

Θερμότητα από ηλιακή ακτινοβολία (ηλιακό φως) αξιοποιούμενη για χρήσιμους ενεργειακούς σκοπούς. Για παράδειγμα, αυτή περιλαμβάνει σταθμούς παραγωγής ηλιοθερμικής ενέργειας και ενεργά συστήματα για την παραγωγή ζεστού νερού για σκοπούς υγιεινής ή για τη θέρμανση χώρου κτιρίων. Η ενέργεια που παράγεται αποτελεί τη θερμότητα που εκλύεται στο μέσο μεταφοράς θερμότητας, δηλαδή είναι η προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια μείον τις οπτικές απώλειες και τις απώλειες των συλλεκτών. Δεν πρέπει να περιλαμβάνεται η ηλιακή ενέργεια που λαμβάνεται με παθητικά συστήματα για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό κτιρίων· πρέπει να περιλαμβάνεται μόνο η ηλιακή ενέργεια σε σχέση με τα ενεργά συστήματα.

3.5.4.   Παλιρροϊκή, κυματική και ωκεάνια ενέργεια

Η μηχανική ενέργεια που προέρχεται από την παλίρροια, την κίνηση των κυμάτων ή τα ωκεάνια ρεύματα και η οποία γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρισμού.

3.5.5.   Αιολική ενέργεια

Η κινητική ενέργεια του αέρα η οποία γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρισμού σε αεριοστρόβιλους. Η αιολική ενέργεια αποτελεί συνολικό προϊόν που ισούται με το άθροισμα της χερσαίας και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

3.5.5.1.   Χερσαία αιολική ενέργεια

Παραγωγή ηλεκτρισμού από αιολική ενέργεια σε περιοχές στην ξηρά (χερσαίες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των λιμνών και άλλων υδατικών συστημάτων που βρίσκονται στην ξηρά).

3.5.5.2.   Υπεράκτια αιολική ενέργεια

Παραγωγή ηλεκτρισμού σε υπεράκτιες τοποθεσίες (π.χ. θάλασσα, ωκεανός και τεχνητά νησιά). Για την υπεράκτια παραγωγή αιολικής ενέργειας εκτός των χωρικών υδάτων της οικείας επικράτειας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας.

3.5.6.   Βιομηχανικά απόβλητα (μη ανανεώσιμο μέρος)

Πρόκειται για δηλωθέντα μη ανανεώσιμα βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία υποβάλλονται σε απευθείας καύση σε ειδικές εγκαταστάσεις για ουσιαστικούς ενεργειακούς σκοπούς. Η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου καυσίμου θα πρέπει να δηλώνεται με βάση την κατώτερη θερμογόνο δύναμη. Δεν περιλαμβάνονται τα απορρίμματα που αποτεφρώνονται χωρίς ανάκτηση ενέργειας. Το ανανεώσιμο μέρος των βιομηχανικών αποβλήτων θα πρέπει να δηλώνεται στην κατηγορία των βιοκαυσίμων η οποία τα περιγράφει καλύτερα.

3.5.7.   Αστικά απορρίμματα:

Απορρίμματα που παράγονται από νοικοκυριά, νοσοκομεία και τον τριτογενή τομέα (γενικά, όλα τα απορρίμματα που μοιάζουν με τα οικιακά απορρίμματα), τα οποία υποβάλλονται σε απευθείας καύση σε ειδικές εγκαταστάσεις για ουσιαστικούς ενεργειακούς σκοπούς. Η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου καυσίμου θα πρέπει να δηλώνεται με βάση την κατώτερη θερμογόνο δύναμη. Δεν περιλαμβάνονται τα απορρίμματα που αποτεφρώνονται χωρίς ανάκτηση ενέργειας. Τα αστικά απορρίμματα αποτελούν συνολικό προϊόν που ισούται με το άθροισμα των ανανεώσιμων και των μη ανανεώσιμων αστικών απορριμάτων.

3.5.7.1.   Ανανεώσιμα αστικά απορρίμματα

Το μέρος των αστικών απορριμμάτων που είναι βιολογικής προέλευσης.

3.5.7.2.   Μη ανανεώσιμα αστικά απορρίμματα

Το μέρος των αστικών απορριμμάτων που είναι μη βιολογικής προέλευσης.

3.5.8.   Βιοκαύσιμα

Τα βιοκαύσιμα αποτελούν συνολικό προϊόν που ισούται με το άθροισμα των στερεών βιοκαυσίμων, των βιοαερίων και των υγρών βιοκαυσίμων. Τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται για μη ενεργειακούς σκοπούς δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των στατιστικών ενέργειας (π.χ. το ξύλο που χρησιμοποιείται στις κατασκευές ή στην επιπλοποιία, το βιολιπαντικό για τη λίπανση κινητήρων και το βιτουμένιο που χρησιμοποιείται για την επίστρωση του οδοστρώματος).

3.5.8.1.   Στερεά βιοκαύσιμα

Καλύπτει τις στερεές οργανικές, μη ορυκτές ύλες βιολογικής προέλευσης, γνωστές επίσης ως βιομάζα, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο για την παραγωγή θερμότητας ή ηλεκτρισμού. Τα στερεά βιοκαύσιμα αποτελούν συνολικό προϊόν ίσο με το άθροισμα του ξυλάνθρακα, των καυσόξυλων, των υπολειμμάτων και παραπροϊόντων ξύλου, του μαύρου υγρού, της βαγάσσης, των ζωικών αποβλήτων, των άλλων φυτικών υλών και υπολειμμάτων και του ανανεώσιμου μέρους των βιομηχανικών αποβλήτων.

3.5.8.1.1.   Ξυλάνθρακας

Ο ξυλάνθρακας είναι καύσιμο προερχόμενο από τη μεταποίηση των στερεών βιοκαυσίμων —το στερεό υπόλειμμα της πυρογενούς απόσταξης και της πυρόλυσης ξύλου και άλλων φυτικών υλών.

3.5.8.1.2.   Καυσόξυλα, υπολείμματα και παραπροϊόντα ξύλου

Καυσόξυλα [σε μορφή κορμοτεμαχίων, φρυγάνων, συσσωματωμάτων ξύλου (πέλετς) ή τεμαχιδίων ξύλου] που λαμβάνονται από φυσικά ή διαχειριζόμενα δάση ή μεμονωμένα δένδρα. Περιλαμβάνονται τα υπολείμματα ξυλείας που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο και στα οποία διατηρείται η αρχική σύνθεση του ξύλου· περιλαμβάνονται επίσης τα συσσωματώματα ξύλου (πέλετς). Δεν περιλαμβάνονται ο ξυλάνθρακας και το μαύρο υγρό. Η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου καυσίμου θα πρέπει να δηλώνεται με βάση την κατώτερη θερμογόνο δύναμη.

3.5.8.1.2.1.   Συσσωματώματα ξύλου (πέλετ)

Τα συσσωματώματα ξύλου (πέλετς) αποτελούν κυλινδρικό προϊόν το οποίο έχει συσσωματωθεί από υπολείμματα ξυλείας υπό συμπίεση.

3.5.8.1.3.   Μαύρο υγρό

Ενέργεια από το αλκαλικό υγρό που λαμβάνεται από τους χωνευτές κατά την παραγωγή χαρτοπολτού με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα που απαιτείται για την παραγωγή χαρτιού. Η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου καυσίμου θα πρέπει να δηλώνεται με βάση την κατώτερη θερμογόνο δύναμη.

3.5.8.1.4.   Βαγάσση

Καύσιμο που λαμβάνεται από τις ίνες που παραμένουν μετά την επεξεργασία του ζαχαροκάλαμου στη σακχαροποιία. Η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου καυσίμου θα πρέπει να δηλώνεται με βάση την κατώτερη θερμογόνο δύναμη.

3.5.8.1.5.   Ζωικά απόβλητα

Ενέργεια από τα περιττώματα των ζώων, τα υπολείμματα κρέατος και ψαριών, τα οποία, όταν είναι ξηρά, χρησιμοποιούνται απευθείας ως καύσιμο. Δεν περιλαμβάνονται τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται σε μονάδες αναερόβιας χώνευσης. Τα αέρια καύσιμα που προέρχονται από τις εν λόγω μονάδες περιλαμβάνονται στην κατηγορία των βιοαερίων. Η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου καυσίμου θα πρέπει να δηλώνεται με βάση την κατώτερη θερμογόνο δύναμη.

3.5.8.1.6.   Άλλες φυτικές ύλες και υπολείμματα

Βιοκαύσιμα που δεν προσδιορίζονται αλλού και περιλαμβάνουν το άχυρο, τα φυτικά κελύφη, τους φλοιούς, τα υπολείμματα κλαδέματος θάμνων, τα πυρηνέλαια και άλλα απόβλητα που προκύπτουν από τη διατήρηση, την καλλιέργεια και την επεξεργασία των φυτών. Η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου καυσίμου θα πρέπει να δηλώνεται με βάση την κατώτερη θερμογόνο δύναμη.

3.5.8.1.7.   Ανανεώσιμο μέρος των βιομηχανικών αποβλήτων

Το στερεό ανανεώσιμο μέρος των βιομηχανικών αποβλήτων, τα οποία υποβάλλονται σε απευθείας καύση σε ειδικές εγκαταστάσεις για ουσιαστικούς ενεργειακούς σκοπούς [για παράδειγμα, αλλά όχι μόνο, το τμήμα φυσικού καουτσούκ των αποβλήτων επισώτρων από καουτσούκ ή το τμήμα φυσικών ινών των κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων —από τις κατηγορίες αποβλήτων 07.3 και 07.6, αντίστοιχα, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων]. Η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου καυσίμου θα πρέπει να δηλώνεται με βάση την κατώτερη θερμογόνο δύναμη.

3.5.8.2.   Βιοαέριο

Αέριο που αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα, που παράγεται με αναερόβια αποσύνθεση βιομάζας ή από θερμικές διεργασίες από βιομάζα, συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας αποβλήτων. Η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου καυσίμου θα πρέπει να δηλώνεται με βάση την κατώτερη θερμογόνο δύναμη. Το βιοαέριο αποτελεί συνολικό προϊόν που ισούται με το άθροισμα των αερίων από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, των αερίων λυματολάσπης, άλλων βιοαερίων από αναερόβια χώνευση και των βιοαερίων από θερμικές διεργασίες.

3.5.8.2.1.   Αέριο από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Βιοαέριο που παράγεται από την αναερόβια χώνευση των αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής.

3.5.8.2.2.   Αέριο λυματολάσπης

Βιοαέριο που παράγεται από την αναερόβια χώνευση της λυματολάσπης.

3.5.8.2.3.   Άλλα βιοαέρια από αναερόβια χώνευση

Βιοαέριο που παράγεται από την αναερόβια χώνευση ζωικών υπολειμμάτων και αποβλήτων σφαγείων, ζυθοποιείων και άλλων βιομηχανιών του κλάδου γεωργικών προϊόντων διατροφής.

3.5.8.2.4.   Βιοαέρια από θερμικές διεργασίες

Βιοαέριο που παράγεται από θερμικές διεργασίες (από αεριοποίηση ή πυρόλυση) της βιομάζας.

3.5.8.3.   Υγρά βιοκαύσιμα

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλα τα υγρά καύσιμα φυσικής προέλευσης (π.χ. που παράγονται από βιομάζα και/ή το βιοαποικοδομήσιμο τμήμα αποβλήτων), τα οποία είναι κατάλληλα να αναμειχθούν με τα υγρά καύσιμα ορυκτής προέλευσης ή να τα αντικαταστήσουν. Οι ποσότητες υγρών βιοκαυσίμων που δηλώνονται στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις ποσότητες καθαρού βιοκαυσίμου που δεν ήταν αναμεμειγμένο με ορυκτά καύσιμα. Στην ιδιαίτερη περίπτωση εισαγωγών και εξαγωγών υγρών βιοκαυσίμων, αυτή η κατηγορία αφορά μόνο τις εμπορικές συναλλαγές βιοκαυσίμων τα οποία δεν έχουν αναμειχθεί με καύσιμα μεταφορών (δηλαδή, στην καθαρή μορφή τους)· το εμπόριο υγρών βιοκαυσίμων που έχουν αναμειχθεί με καύσιμα μεταφορών θα πρέπει να δηλώνεται στην κατηγορία των προϊόντων πετρελαίου. Πρέπει να δηλώνονται μόνο τα υγρά βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς —τα οποία υποβάλλονται σε απευθείας καύση ή αναμειγνύονται με ορυκτά καύσιμα. Τα υγρά βιοκαύσιμα αποτελούν συνολικό προϊόν που ισούνται με το άθροισμα της βιοβενζίνης, του βιοντίζελ, της βιοκηροζίνης αεριωθουμένων και των άλλων υγρών βιοκαυσίμων.

3.5.8.3.1.   Βιοβενζίνη

Υγρά βιοκαύσιμα κατάλληλα να αναμειχθούν με τη βενζίνη για κινητήρες ορυκτής προέλευσης ή να την αντικαταστήσουν.

3.5.8.3.1.1.   Βιοαιθανόλη

Αιθανόλη ως μέρος της βιοβενζίνης.

3.5.8.3.2.   Βιοντίζελ

Υγρά βιοκαύσιμα κατάλληλα να αναμειχθούν με το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ ορυκτής προέλευσης ή να το αντικαταστήσουν.

3.5.8.3.3.   Βιοκηροζίνη αεριωθουμένων

Υγρά βιοκαύσιμα κατάλληλα να αναμειχθούν με την κηροζίνη αεριωθουμένων ορυκτής προέλευσης ή να την αντικαταστήσουν.

3.5.8.3.4.   Άλλα υγρά βιοκαύσιμα

Υγρά βιοκαύσιμα που δεν περιλαμβάνονται σε καμία από τις προηγούμενες κατηγορίες.

3.5.9.   Θερμότητα περιβάλλοντος

Θερμική ενέργεια σε χρήσιμο επίπεδο θερμοκρασίας, που εκλύεται (λαμβάνεται) μέσω αντλιών θερμότητας που χρειάζονται ηλεκτρισμό ή άλλες μορφές βοηθητικής ενέργειας για να λειτουργήσουν. Η εν λόγω θερμική ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί στον ατμοσφαιρικό αέρα, κάτω από τη στερεή επιφάνεια της γης ή στα επιφανειακά ύδατα. Οι δηλούμενες τιμές πρέπει να βασίζονται στην ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και για τη δήλωση της θερμικής ενέργειας που λαμβάνεται από αντλίες θερμότητας σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ· ωστόσο, θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι αντλίες θερμότητας, ανεξάρτητα το επίπεδο απόδοσής τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στο παρόν παράρτημα, περιγράφονται το πεδίο εφαρμογής, οι μονάδες, η περίοδος αναφοράς, η συχνότητα, η προθεσμία και οι όροι διαβίβασης για την ετήσια συλλογή στατιστικών ενέργειας.

Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται σε όλες τις συλλογές στοιχείων που προσδιορίζονται στο παρόν παράρτημα:

α)

Περίοδος αναφοράς: Η περίοδος αναφοράς των δηλουμένων στοιχείων είναι το ημερολογιακό έτος (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου), αρχίζοντας από το έτος αναφοράς 2017.

β)

Συχνότητα: Τα στοιχεία πρέπει να δηλώνονται σε ετήσια βάση.

γ)

Προθεσμία διαβίβασης στοιχείων: Τα στοιχεία διαβιβάζονται έως τις 30 Νοεμβρίου του έτους που έπεται του έτους αναφοράς.

δ)

Μορφότυπος διαβίβασης: Η διαβίβαση γίνεται σύμφωνα με ένα κατάλληλο πρότυπο ανταλλαγής που καθορίζει η Eurostat.

ε)

Μέθοδος διαβίβασης: Τα στοιχεία διαβιβάζονται ή τηλεφορτώνονται ηλεκτρονικά σε ενιαίο σημείο εισόδου δεδομένων της Eurostat.

Το παράρτημα Α εφαρμόζεται για επεξηγήσεις όρων, για τους οποίους δεν παρέχεται ειδική ερμηνεία στο παρόν παράρτημα.

1.   ΣΤΕΡΕΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ

1.1.   Σχετικά ενεργειακά προϊόντα

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, αυτή η συλλογή στοιχείων εφαρμόζεται σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Α κεφάλαιο 3.1. ΑΝΘΡΑΚΑΣ (στερεά ορυκτά καύσιμα και βιομηχανικά παραγόμενα αέρια)

1.2.   Κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων

Ο ακόλουθος κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων υποβάλλεται για όλα τα ενεργειακά προϊόντα που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

1.2.1.   Εφοδιασμός

1.2.1.1.   Παραγωγή

1.2.1.1.1.   Παραγωγή υπόγειων εκμεταλλεύσεων

Αφορά μόνο τον ανθρακίτη, τον άνθρακα οπτανθρακοποίησης, άλλους ασφαλτούχους άνθρακες, τον υποασφαλτούχο άνθρακα και τον λιγνίτη.

1.2.1.1.2.   Παραγωγή επιφανειακών εκμεταλλεύσεων

Αφορά μόνο τον ανθρακίτη, τον άνθρακα οπτανθρακοποίησης, άλλους ασφαλτούχους άνθρακες, τον υποασφαλτούχο άνθρακα και τον λιγνίτη.

1.2.1.2.   Παραλαβές από άλλες πηγές

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δύο στοιχεία:

υδαρείς κονίες που συλλέγονται, μεικτά ενδιάμεσα προϊόντα και άλλα προϊόντα άνθρακα χαμηλής διαβάθμισης, τα οποία δεν μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τον τύπο άνθρακα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται ο άνθρακας που συλλέγεται από σωρούς αποβλήτων και άλλα δοχεία αποβλήτων,

παραλαβές από άλλες πηγές.

1.2.1.3.   Παραλαβές από άλλες πηγές: από προϊόντα πετρελαίου

Δεν αφορά τον ανθρακίτη, τον άνθρακα οπτανθρακοποίησης, άλλους ασφαλτούχους άνθρακες, τον υποασφαλτούχο άνθρακα, τον λιγνίτη, την τύρφη, καθώς και τον πετρελαιούχο σχιστόλιθο και την πετρελαιοφόρο άμμο.

1.2.1.4.   Παραλαβές από άλλες πηγές: από φυσικό αέριο

Δεν αφορά τον ανθρακίτη, τον άνθρακα οπτανθρακοποίησης, άλλους ασφαλτούχους άνθρακες, τον υποασφαλτούχο άνθρακα, τον λιγνίτη, την τύρφη, καθώς και τον πετρελαιούχο σχιστόλιθο και την πετρελαιοφόρο άμμο.

1.2.1.5.   Παραλαβές από άλλες πηγές: από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Δεν αφορά τον ανθρακίτη, τον άνθρακα οπτανθρακοποίησης, άλλους ασφαλτούχους άνθρακες, τον υποασφαλτούχο άνθρακα, τον λιγνίτη, την τύρφη, καθώς και τον πετρελαιούχο σχιστόλιθο και την πετρελαιοφόρο άμμο.

1.2.1.6.   Εισαγωγές

1.2.1.7.   Εξαγωγές

1.2.1.8.   Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας

1.2.1.9.   Αυξομειώσεις αποθεμάτων

1.2.2.   Τομέας μετατροπής

1.2.2.1.   Μόνο ηλεκτροπαραγωγή των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

1.2.2.2.   Σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

1.2.2.3.   Παραγωγή μόνο θερμότητας των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

1.2.2.4.   Μόνο ηλεκτροπαραγωγή των αυτοπαραγωγών

1.2.2.5.   Σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) των αυτοπαραγωγών

1.2.2.6.   Παραγωγή μόνο θερμότητας των αυτοπαραγωγών

1.2.2.7.   Μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων άνθρακα (Patent Fuel)

1.2.2.8.   Εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

1.2.2.9.   Μονάδες BKB/PB

1.2.2.10.   Εργοστάσια αερίου

1.2.2.11.   Υψικάμινοι

1.2.2.12.   Υγροποίηση άνθρακα

1.2.2.13.   Για την ανάμειξη με φυσικό αέριο

1.2.2.14.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Μετατροπή

1.2.3.   Ενεργειακός τομέας

1.2.3.1.   Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, και παραγωγής θερμότητας

1.2.3.2.   Ανθρακωρυχεία

1.2.3.3.   Μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων άνθρακα (Patent Fuel)

1.2.3.4.   Εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

1.2.3.5.   Μονάδες BKB/PB

1.2.3.6.   Εργοστάσια αερίου

1.2.3.7.   Υψικάμινοι

1.2.3.8.   Διυλιστήρια πετρελαίου

1.2.3.9.   Υγροποίηση άνθρακα

1.2.3.10.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Ενέργεια

1.2.4.   Απώλειες διανομής

Οι απώλειες διανομής περιλαμβάνουν επίσης την έκλαμψη βιομηχανικά παραγόμενων αερίων.

1.2.5.   Μη ενεργειακή χρήση

1.2.5.1.   Τομείς βιομηχανίας, μετατροπής και ενέργειας

Η μη ενεργειακή χρήση σε όλους τους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας, της μετατροπής και της ενέργειας, π.χ. ο άνθρακας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μεθανόλης ή αμμωνίας.

1.2.5.1.1.   Τομέας χημικών και πετροχημικών προϊόντων

Κλάδοι 20 και 21 της NACE αναθ. 2· η μη ενεργειακή χρήση του άνθρακα περιλαμβάνει χρήση ως προϊόν εφοδιασμού για την παραγωγή λιπασμάτων και άλλων πετροχημικών προϊόντων.

1.2.5.2.   Τομέας μεταφορών

Μη ενεργειακή χρήση σε όλους τους επιμέρους τομείς των μεταφορών.

1.2.5.3.   Άλλοι τομείς

Μη ενεργειακή χρήση στους τομείς «Εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες», «Νοικοκυριά», «Γεωργία» και «Που δεν κατονομάζονται αλλού».

1.2.6.   Τελική κατανάλωση ενέργειας — Βιομηχανικός τομέας

1.2.6.1.   Σίδηρος και χάλυβας

1.2.6.2.   Χημικά και πετροχημικά προϊόντα

1.2.6.3.   Μη σιδηρούχα μέταλλα

1.2.6.4.   Μη μεταλλικά ορυκτά

1.2.6.5.   Εξοπλισμός μεταφορών

1.2.6.6.   Μηχανολογικός εξοπλισμός

1.2.6.7.   Ορυχεία και λατομεία

1.2.6.8.   Τρόφιμα, ποτά και καπνός

1.2.6.9.   Χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

1.2.6.10.   Ξύλο και προϊόντα ξύλου

1.2.6.11.   Κατασκευές

1.2.6.12.   Κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

1.2.6.13.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Βιομηχανία

1.2.7.   Τελική κατανάλωση ενέργειας — Τομέας μεταφορών

1.2.7.1.   Σιδηροδρομικές μεταφορές

1.2.7.2.   Εγχώρια ναυσιπλοΐα

1.2.7.3.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Μεταφορές

1.2.8.   Τελική κατανάλωση ενέργειας — Άλλοι τομείς

1.2.8.1.   Εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

1.2.8.2.   Νοικοκυριά

1.2.8.3.   Γεωργία/δασοκομία

1.2.8.4.   Αλιεία

1.2.8.5.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Άλλα

1.2.9.   Εισαγωγές ανά χώρα προέλευσης ΚΑΙ εξαγωγές ανά χώρα προορισμού

Δηλώνονται οι εισαγωγές ανά χώρα προέλευσης και οι εξαγωγές ανά χώρα προορισμού. Αφορά τον ανθρακίτη, τον άνθρακα οπτανθρακοποίησης, άλλους ασφαλτούχους άνθρακες, τον υποασφαλτούχο άνθρακα, τον λιγνίτη, τα συσσωματώματα άνθρακα (Patent Fuel), τον οπτάνθρακα εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης, την ανθρακόπισσα, τα ΒΚΒ, την τύρφη, τα προϊόντα τύρφης, καθώς και τον πετρελαιούχο σχιστόλιθο και την πετρελαιοφόρο άμμο.

1.2.10.   Θερμογόνος δύναμη

Αφορά τον ανθρακίτη, τον άνθρακα οπτανθρακοποίησης, άλλους ασφαλτούχους άνθρακες, τον υποασφαλτούχο άνθρακα, τον λιγνίτη, συσσωματώματα, τον οπτάνθρακα εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης, τον οπτάνθρακα αερίου, την ανθρακόπισσα, τα ΒΚΒ, την τύρφη, τα προϊόντα τύρφης και τον πετρελαιούχο σχιστόλιθο και την πετρελαιοφόρο άμμο.

Τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη θερμογόνος δύναμη πρέπει να δηλώνονται για τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία:

1.2.10.1.   Παραγωγή

1.2.10.2.   Εισαγωγές

1.2.10.3.   Εξαγωγές

1.2.10.4.   Που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

1.2.10.5.   Που χρησιμοποιούνται σε υψικαμίνους

1.2.10.6.   Που χρησιμοποιούνται σε σταθμούς μόνο ηλεκτροπαραγωγής των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους, σε σταθμούς παραγωγής μόνο θερμότητας και σε μονάδες ΣΗΘ

1.2.10.7.   Που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία

1.2.10.8.   Για άλλες χρήσεις

1.3.   Μονάδες μέτρησης

Οι δηλούμενες ποσότητες πρέπει να είναι εκφρασμένες σε kt (κιλοτόνους), εκτός από: για τα βιομηχανικά παραγόμενα αέρια (αέριο εργοστασίων αερίου, αέριο εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης, αέριο υψικαμίνων, άλλα αέρια ανάκτησης), που η δηλούμενη ποσότητα πρέπει να είναι εκφρασμένη σε TJ GCV (τερατζάουλ με βάση την ανώτερη θερμογόνο δύναμη).

Η θερμογόνος δύναμη πρέπει να δηλώνονται σε MJ/t (μεγατζάουλ ανά τόνο).

1.4.   Παρεκκλίσεις και απαλλαγές

Άνευ αντικειμένου.

2.   ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

2.1.   Σχετικά ενεργειακά προϊόντα

Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει την υποβολή εκθέσεων για το φυσικό αέριο.

2.2.   Κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων

Ο ακόλουθος κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων υποβάλλεται για το φυσικό αέριο.

2.2.1.   Τομέας εφοδιασμού

Οι δηλούμενες ποσότητες για τον τομέα εφοδιασμού εκφράζονται τόσο σε μονάδες όγκου όσο και σε μονάδες ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της ανώτερης και της κατώτερης θερμογόνου δύναμης.

2.2.1.1.   Εγχώρια παραγωγή

Περιλαμβάνει την υπεράκτια παραγωγή.

2.2.1.1.1.   Συναφή αέρια

Φυσικό αέριο που παράγεται σε συνδυασμό με αργό πετρέλαιο.

2.2.1.1.2.   Μη συναφή αέρια

Φυσικό αέριο που προέρχεται από κοιτάσματα υδρογονανθράκων μόνο σε αεριώδη μορφή.

2.2.1.1.3.   Αέρια ανθρακωρυχείων

Μεθάνιο που παράγεται σε ανθρακωρυχεία ή από φλέβα άνθρακα, το οποίο μεταφέρεται στην επιφάνεια με αγωγούς και καταναλώνεται σε ανθρακωρυχεία ή μεταφέρεται μέσω αγωγών στους καταναλωτές.

2.2.1.2.   Παραλαβές από άλλες πηγές

2.2.1.2.1.   Παραλαβές από άλλες πηγές: Πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου

2.2.1.2.2.   Παραλαβές από άλλες πηγές: Άνθρακας

2.2.1.2.3.   Παραλαβές από άλλες πηγές: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

2.2.1.3.   Εισαγωγές

2.2.1.4.   Εξαγωγές

2.2.1.5.   Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας

2.2.1.6.   Αυξομειώσεις αποθεμάτων

2.2.1.7.   Εγχώρια κατανάλωση (διαπιστωθείσα)

2.2.1.8.   Αέριο που μπορεί να ανακτηθεί

Τα αποθέματα στην αρχή και στο τέλος της περιόδου δηλώνονται χωριστά ως αποθέματα στην εθνική επικράτεια και αποθέματα που τηρούνται στο εξωτερικό. Ως «επίπεδο αποθεμάτων» νοείται η ποσότητα αερίου που μπορεί να διατεθεί κατά τη διάρκεια οιουδήποτε κύκλου εισροών-εκροών. Η κατηγορία αυτή αφορά φυσικό αέριο που μπορεί να ανακτηθεί, το οποίο αποθηκεύεται σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης (εξαντληθέντα κοιτάσματα αερίου και/ή πετρελαίου, υδροφóρο ορίζοντα, κοιλότητα άλατος, μεικτές σήραγγες ή άλλα), καθώς και αποθηκευμένες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου. Από την κατηγορία αυτή θα πρέπει να αποκλείεται το προσκέφαλο αερίου. Η απαίτηση να δηλώνεται η θερμογόνος δύναμη δεν εφαρμόζεται σ’ αυτή την κατηγορία.

2.2.1.9.   Αέριο που εκλύεται

Η ποσότητα αερίου που απελευθερώνεται στον αέρα στη μονάδα παραγωγής ή στην εγκατάσταση επεξεργασίας αερίου. Η απαίτηση να δηλώνεται η θερμογόνος δύναμη δεν εφαρμόζεται σ’ αυτή την κατηγορία.

2.2.1.10.   Αέριο που καίγεται με έκλαμψη

Η ποσότητα αερίου που καίγεται με έκλαμψη στη μονάδα παραγωγής ή στην εγκατάσταση επεξεργασίας αερίου. Η απαίτηση να δηλώνεται η θερμογόνος δύναμη δεν εφαρμόζεται σ’ αυτή την κατηγορία.

2.2.2.   Τομέας μετατροπής

2.2.2.1.   Μόνο ηλεκτροπαραγωγή των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

2.2.2.2.   Μόνο ηλεκτροπαραγωγή των αυτοπαραγωγών

2.2.2.3.   Σταθμοί ΣΗΘ των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

2.2.2.4.   Σταθμοί ΣΗΘ των αυτοπαραγωγών

2.2.2.5.   Παραγωγή μόνο θερμότητας των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

2.2.2.6.   Παραγωγή μόνο θερμότητας των αυτοπαραγωγών

2.2.2.7.   Εργοστάσια αερίου

2.2.2.8.   Εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

2.2.2.9.   Υψικάμινοι

2.2.2.10.   Υγροποίηση αερίου

2.2.2.11.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Μετατροπή

2.2.3.   Ενεργειακός τομέας

2.2.3.1.   Ανθρακωρυχεία

2.2.3.2.   Εξόρυξη πετρελαίου και αερίου

2.2.3.3.   Εισροές σε διυλιστήρια πετρελαίου

2.2.3.4.   Εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

2.2.3.5.   Υψικάμινοι

2.2.3.6.   Εργοστάσια αερίου

2.2.3.7.   Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, και παραγωγής θερμότητας

2.2.3.8.   Μονάδες υγροποίησης (LNG) ή αεριοποίησης

2.2.3.9.   Υγροποίηση αερίου

2.2.3.10.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Ενέργεια

2.2.4.   Απώλειες διανομής

2.2.5.    Τομέας μεταφορών

Η τελική ενεργειακή κατανάλωση και η τελική μη ενεργειακή κατανάλωση δηλώνονται χωριστά για τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία.

2.2.5.1.   Οδικές μεταφορές

2.2.5.2.   Μεταφορές μέσω αγωγών

2.2.5.3.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Μεταφορές

2.2.6.    Βιομηχανικός τομέας

Η τελική ενεργειακή κατανάλωση και η τελική μη ενεργειακή κατανάλωση δηλώνονται χωριστά για τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία.

2.2.6.1.   Σίδηρος και χάλυβας

2.2.6.2.   Χημικά και πετροχημικά προϊόντα

2.2.6.3.   Μη σιδηρούχα μέταλλα

2.2.6.4.   Μη μεταλλικά ορυκτά

2.2.6.5.   Εξοπλισμός μεταφορών

2.2.6.6.   Μηχανολογικός εξοπλισμός

2.2.6.7.   Ορυχεία και λατομεία

2.2.6.8.   Τρόφιμα, ποτά και καπνός

2.2.6.9.   Χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

2.2.6.10.   Ξύλο και προϊόντα ξύλου

2.2.6.11.   Κατασκευές

2.2.6.12.   Κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

2.2.6.13.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Βιομηχανία

2.2.7.   Άλλοι τομείς

Η τελική ενεργειακή κατανάλωση και η τελική μη ενεργειακή κατανάλωση δηλώνονται χωριστά για τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία.

2.2.7.1.   Εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

2.2.7.2.   Νοικοκυριά

2.2.7.3.   Γεωργία/δασοκομία

2.2.7.4.   Αλιεία

2.2.7.5.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Άλλα

2.2.8.   Εισαγωγές ανά χώρα προέλευσης και εξαγωγές ανά χώρα προορισμού

Πρέπει να δηλώνονται οι ποσότητες τόσο του συνολικού φυσικού αερίου όσο και του τμήματος του LNG, ανά χώρα προέλευσης για τις εισαγωγές και ανά χώρα προορισμού για τις εξαγωγές.

2.2.9.   Χώροι αποθήκευσης αερίου

Πρέπει να αναφέρονται χωριστά ως εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου και τερματικοί σταθμοί LNG (πρέπει να γίνεται περαιτέρω διάκριση μεταξύ τερματικών σταθμών εισαγωγής LNG και τερματικών σταθμών εξαγωγής LNG).

2.2.9.1.   Ονομασία

Ονομασία του χώρου αποθήκευσης ή του τερματικού σταθμού LNG.

2.2.9.2.   Είδος (μόνο για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου)

Είδος του χώρου αποθήκευσης, όπως εξαντληθέντα κοιτάσματα αερίου, υδροφόρος ορίζοντας, κοιλότητα άλατος κ.λπ.

2.2.9.3.   Ωφέλιμος χώρος

Για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου: συνολικός χώρος αποθήκευσης αερίου μείον το προσκέφαλο αερίου. Ως «προσκέφαλο αερίου» νοείται ο συνολικός όγκος αερίου που πρέπει να διατηρείται διαρκώς προκειμένου να ασκούνται οι κατάλληλες πιέσεις στις υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης και να εξασφαλίζονται επαρκή ποσοστά διαθεσιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ρευστοποίησης των αποθεμάτων.

Για τους τερματικούς σταθμούς LNG: συνολικός χώρος αποθήκευσης αερίου εκφρασμένος σε ισοδύναμο αερίου.

2.2.9.4.   Μέγιστη παραγωγή

Μέγιστη ποσότητα αερίου που μπορεί να αφαιρεθεί από τα σχετικά αποθέματα· αντιστοιχεί στη μέγιστη ικανότητα αφαίρεσης.

2.2.9.5.   Ικανότητα επαναεριοποίησης ή υγροποίησης (μόνο για τους τερματικούς σταθμούς LNG)

Πρέπει να δηλώνονται η ικανότητα επαναεριοποίησης για τους τερματικούς σταθμούς εισαγωγής και η ικανότητα υγροποίησης για τους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής.

2.3.   Μονάδες μέτρησης

Οι ποσότητες φυσικού αερίου δηλώνονται σε ενεργειακό περιεχόμενο, δηλαδή σε TJ, με βάση την ανώτερη θερμογόνο δύναμη. Αν απαιτούνται φυσικές ποσότητες, η μονάδα μέτρησης είναι τα 106 m3 στις συνθήκες αναφοράς (15 °C και 101 325 Pa).

Η θερμογόνος δύναμη δηλώνεται σε kJ/m3 στις συνθήκες αναφοράς (15 °C και 101 325 Pa).

Ο ωφέλιμος χώρος δηλώνεται σε 106 m3, στις συνθήκες αναφοράς (15 °C και 101 325 Pa).

Η μέγιστη παραγωγή και η ικανότητα επαναεριοποίησης και υγροποίησης δηλώνονται σε 106 m3/ημέρα στις συνθήκες αναφοράς (15 °C και 101 325 Pa).

3.   ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

3.1.   Σχετικά ενεργειακά προϊόντα

Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει τη θερμότητα και τον ηλεκτρισμό.

3.2.   Κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων

Για τη θερμότητα και τον ηλεκτρισμό υποβάλλεται ο ακόλουθος κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

3.2.1.   Παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας

Οι ακόλουθοι ειδικοί ορισμοί ισχύουν για τα συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τον ηλεκτρισμό και τη θερμότητα στο παρόν κεφάλαιο:

Ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρισμού: το άθροισμα του ηλεκτρισμού που παράγεται από το σύνολο των σχετικών μονάδων παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των αντλιοστασίων), το οποίο υπολογίζεται στους τερματικούς σταθμούς των κύριων παραγωγών.

Ακαθάριστη παραγωγή θερμότητας: το σύνολο της θερμότητας που παράγεται από τη σχετική εγκατάσταση και το οποίο περιλαμβάνει τη θερμότητα που χρησιμοποιείται από τις βοηθητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ζεστό υγρό (θέρμανση χώρων, θέρμανση με υγρό καύσιμο κ.λπ.) και οι απώλειες στους εναλλάκτες θερμότητας της εγκατάστασης/του δικτύου, καθώς και η θερμότητα των χημικών διεργασιών η οποία χρησιμοποιείται ως πρωτογενής μορφή ενέργειας.

Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού: η ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρισμού μείον την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται από τις βοηθητικές εγκαταστάσεις παραγωγής και μείον τις απώλειες στους μετασχηματιστές της κύριας γεννήτριας.

Καθαρή παραγωγή θερμότητας: η θερμότητα που παρέχεται στο σύστημα διανομής, όπως καθορίζεται από τις μετρήσεις των εκροών και των εισροών.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία 3.2.1.1 έως 3.2.1.11 πρέπει να δηλώνονται χωριστά για τους παραγωγούς που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους και για τους αυτοπαραγωγούς. Σε αυτούς τους δύο τύπους εγκαταστάσεων, η ακαθάριστη και η καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας πρέπει να δηλώνονται χωριστά για τους σταθμούς μόνο ηλεκτροπαραγωγής, για τους σταθμούς ΣΗΘ, και για τους σταθμούς παραγωγής μόνο θερμότητας, κατά περίπτωση.

3.2.1.1.   Πυρηνική ενέργεια

3.2.1.2.   Υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ισχύει μόνο για τον ηλεκτρισμό)

3.2.1.3.   Γεωθερμική ενέργεια

3.2.1.4.   Ηλιακή ενέργεια

3.2.1.5.   Παλιρροϊκή, κυματική και ωκεάνια ενέργεια (ισχύει μόνο για τον ηλεκτρισμό)

3.2.1.6.   Αιολική ενέργεια (ισχύει μόνο για τον ηλεκτρισμό)

3.2.1.7.   Καύσιμα

Καύσιμα που μπορούν να αναφλεγούν ή να καούν, δηλαδή να αντιδράσουν με οξυγόνο και να προκαλέσουν σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας και τα οποία μπορούν να καούν απευθείας για την παραγωγή ηλεκτρισμού και/ή θερμότητας.

3.2.1.8.   Αντλίες θερμότητας (ισχύει μόνο για τη θέρμανση)

3.2.1.9.   Ηλεκτρικοί λέβητες (ισχύει μόνο για τη θέρμανση)

3.2.1.10.   Θερμότητα από χημικές διεργασίες

Θερμότητα που προέρχεται από διεργασίες χωρίς την προσθήκη ενέργειας, όπως οι χημικές αντιδράσεις. Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται οι απώλειες θερμότητας στο πλαίσιο διεργασιών που απαιτούν ενέργεια, οι οποίες θα πρέπει να δηλώνονται ως θερμότητα που παράγεται από το αντίστοιχο καύσιμο.

3.2.1.11.   Άλλες πηγές

3.2.2.   Εφοδιασμός

Για τα 3.2.2.1 και 3.2.2.2, οι δηλούμενες ποσότητες πρέπει να είναι συνεκτικές με τις τιμές που δηλώνονται για τα συγκεντρωτικά στοιχεία 3.2.1.1 έως 3.2.1.11.

3.2.2.1.   Συνολική ακαθάριστη παραγωγή

3.2.2.2   Συνολική καθαρή παραγωγή

3.2.2.3.   Εισαγωγές

Οι ποσότητες ηλεκτρισμού θεωρούνται ότι εισάγονται ή ότι εξάγονται όταν περνούν τα πολιτικά σύνορα της χώρας, ανεξάρτητα από το αν εκτελωνίζονται ή όχι. Αν μεταφέρεται ηλεκτρισμός μέσω μιας χώρας, οι σχετικές ποσότητες θα πρέπει να δηλώνονται τόσο ως εισαγόμενες όσο και ως εξαγόμενες.

3.2.2.4.   Εξαγωγές

Βλέπε επεξήγηση στο σημείο 3.2.2.3. «Εισαγωγές».

3.2.2.5.   Που χρησιμοποιούνται για αντλίες θερμότητας (ισχύει μόνο για τον ηλεκτρισμό)

3.2.2.6.   Που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικούς λέβητες (ισχύει μόνο για τον ηλεκτρισμό)

3.2.2.7.   Που χρησιμοποιούνται για αντλιοστάσια — καθαρά αντλητικές υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ισχύει μόνο για τον ηλεκτρισμό)

3.2.2.8.   Που χρησιμοποιούνται για αντλιοστάσια — Μεικτοί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ισχύει μόνο για τον ηλεκτρισμό)

3.2.2.9.   Που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού (ισχύει μόνο για τη θέρμανση)

3.2.3.   Απώλειες διανομής

Για τον ηλεκτρισμό, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις απώλειες σε μετασχηματιστές που δεν θεωρούνται αναπόσπαστα τμήματα των σταθμών παραγωγής ενέργειας.

3.2.4.   Τελική κατανάλωση ενέργειας — Τομέας μεταφορών

Η τελική ενεργειακή κατανάλωση και η τελική μη ενεργειακή κατανάλωση δηλώνονται χωριστά για τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία.

3.2.4.1.   Σιδηροδρομικές μεταφορές

3.2.4.2.   Μεταφορές μέσω αγωγών

3.2.4.3.   Οδικές μεταφορές

3.2.4.4.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Μεταφορές

3.2.5.   Τελική κατανάλωση ενέργειας — άλλοι τομείς

3.2.5.1.   Εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

3.2.5.2.   Νοικοκυριά

3.2.5.3.   Γεωργία/δασοκομία

3.2.5.4.   Αλιεία

3.2.5.5.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Άλλα

3.2.6.   Ενεργειακός τομέας

Από την κατηγορία αυτή αποκλείεται η ιδία χρήση ενέργειας από την εγκατάσταση για αντλιοστάσια, αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικούς ατμολέβητες.

3.2.6.1.   Ανθρακωρυχεία

3.2.6.2.   Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου

3.2.6.3.   Μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων άνθρακα (Patent Fuel)

3.2.6.4.   Εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

3.2.6.5.   Μονάδες BKB/PB

3.2.6.6.   Εργοστάσια αερίου

3.2.6.7.   Υψικάμινοι

3.2.6.8.   Διυλιστήρια πετρελαίου

3.2.6.9.   Πυρηνική βιομηχανία

3.2.6.10.   Μονάδες υγροποίησης άνθρακα

3.2.6.11.   Μονάδες υγροποίησης (LNG) και επαναεριοποίησης

3.2.6.12.   Σταθμοί αεριοποίησης (βιοαέριο)

3.2.6.13.   Υγροποίηση αερίου

3.2.6.14.   Μονάδες παραγωγής ξυλάνθρακα

3.2.6.15.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Ενέργεια

3.2.7.   Βιομηχανικός τομέας

3.2.7.1.   Σίδηρος και χάλυβας

3.2.7.2.   Χημικά και πετροχημικά προϊόντα

3.2.7.3.   Μη σιδηρούχα μέταλλα

3.2.7.4.   Μη μεταλλικά ορυκτά

3.2.7.5.   Εξοπλισμός μεταφορών

3.2.7.6.   Μηχανολογικός εξοπλισμός

3.2.7.7.   Ορυχεία και λατομεία

3.2.7.8.   Τρόφιμα, ποτά και καπνός

3.2.7.9.   Χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

3.2.7.10.   Ξύλο και προϊόντα ξύλου

3.2.7.11.   Κατασκευές

3.2.7.12.   Κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

3.2.7.13.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Βιομηχανία

3.2.8.   Εισαγωγές και εξαγωγές

Πρέπει να δηλώνονται οι εισαγωγές και οι εξαγωγές ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας ανά χώρα προέλευσης και προορισμού, αντίστοιχα. Βλέπε επεξήγηση στο σημείο 3.2.2.3. «Εισαγωγές».

3.2.9.   Καθαρή παραγωγή από αυτοπαραγωγούς

Για τις ακόλουθες μονάδες ή δραστηριότητες, η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η καθαρή παραγωγή θερμότητας από αυτοπαραγωγούς δηλώνονται χωριστά για σταθμούς μόνο ηλεκτροπαραγωγής, σταθμούς παραγωγής μόνο θερμότητας και σταθμούς ΣΗΘ:

3.2.9.1.   Ενεργειακός τομέας: Ανθρακωρυχεία

3.2.9.2.   Ενεργειακός τομέας: Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου

3.2.9.3.   Ενεργειακός τομέας: Μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων άνθρακα (Patent Fuel)

3.2.9.4.   Ενεργειακός τομέας: Εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

3.2.9.5.   Ενεργειακός τομέας: Μονάδες BKB/PB

3.2.9.6.   Ενεργειακός τομέας: Εργοστάσια αερίου

3.2.9.7.   Ενεργειακός τομέας: Υψικάμινοι

3.2.9.8.   Ενεργειακός τομέας: Διυλιστήρια πετρελαίου

3.2.9.9.   Ενεργειακός τομέας: Μονάδες υγροποίησης άνθρακα

3.2.9.10.   Ενεργειακός τομέας: Μονάδες υγροποίησης (LNG) και επαναεριοποίησης

3.2.9.11.   Ενεργειακός τομέας: Σταθμοί αεριοποίησης (βιοαέριο)

3.2.9.12.   Ενεργειακός τομέας: Υγροποίηση αερίου

3.2.9.13.   Ενεργειακός τομέας: Μονάδες παραγωγής ξυλάνθρακα

3.2.9.14.   Ενεργειακός τομέας: Που δεν κατονομάζονται αλλού — Ενέργεια

3.2.9.15.   Βιομηχανικός τομέας: Σίδηρος και χάλυβας

3.2.9.16.   Βιομηχανικός τομέας: Χημικά και πετροχημικά προϊόντα

3.2.9.17.   Βιομηχανικός τομέας: Μη σιδηρούχα μέταλλα

3.2.9.18.   Βιομηχανικός τομέας: Μη μεταλλικά ορυκτά

3.2.9.19.   Βιομηχανικός τομέας: Εξοπλισμός μεταφορών

3.2.9.20.   Βιομηχανικός τομέας: Μηχανολογικός εξοπλισμός

3.2.9.21.   Βιομηχανικός τομέας: Ορυχεία και λατομεία

3.2.9.22.   Βιομηχανικός τομέας: Τρόφιμα, ποτά και καπνός

3.2.9.23.   Βιομηχανικός τομέας: Χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

3.2.9.24.   Βιομηχανικός τομέας: Ξύλο και προϊόντα ξύλου

3.2.9.25.   Βιομηχανικός τομέας: Κατασκευές

3.2.9.26.   Βιομηχανικός τομέας: Κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

3.2.9.27.   Βιομηχανικός τομέας: Που δεν κατονομάζονται αλλού — Βιομηχανία

3.2.9.28.   Τομέας μεταφορών: Σιδηροδρομικές μεταφορές

3.2.9.29.   Τομέας μεταφορών: Μεταφορές μέσω αγωγών

3.2.9.30.   Τομέας μεταφορών: Οδικές μεταφορές

3.2.9.31.   Τομέας μεταφορών: Που δεν κατονομάζονται αλλού — Μεταφορές

3.2.9.32.   Άλλοι τομείς: Νοικοκυριά

3.2.9.33.   Άλλοι τομείς: Εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

3.2.9.34.   Άλλοι τομείς: Γεωργία/δασοκομία

3.2.9.35.   Άλλοι τομείς: Αλιεία

3.2.9.36.   Άλλοι τομείς: Που δεν κατονομάζονται αλλού — Άλλα

3.2.10.   Ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από καύσιμα

Η μεικτή ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται, η θερμότητα που πωλείται και οι ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης συνολικής ενέργειάς τους από τα καύσιμα που παρατίθενται κατωτέρω, πρέπει να δηλώνονται χωριστά για τους παραγωγούς που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους και για τους αυτοπαραγωγούς. Για τους δύο αυτούς τύπους παραγωγών, η παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας πρέπει να δηλώνεται χωριστά, κατά περίπτωση, για σταθμούς μόνο ηλεκτροπαραγωγής, σταθμούς παραγωγής μόνο θερμότητας και σταθμούς ΣΗΘ.

3.2.10.1.   Ανθρακίτης

3.2.10.2.   Άνθρακας οπτανθρακοποίησης

3.2.10.3.   Άλλοι τύποι ασφαλτούχου άνθρακα

3.2.10.4.   Υποασφαλτούχος άνθρακας

3.2.10.5.   Λιγνίτης

3.2.10.6.   Τύρφη

3.2.10.7.   Συσσωματώματα άνθρακα (Patent Fuel)

3.2.10.8.   Οπτάνθρακας εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης

3.2.10.9.   Οπτάνθρακας από την παραγωγή φωταερίου (οπτάνθρακας αερίου)

3.2.10.10.   Ανθρακόπισσα

3.2.10.11.   BKB (μπρικέτες φαιάνθρακα)

3.2.10.12.   Αέριο βιομηχανικών μονάδων αερίου

3.2.10.13.   Αέριο εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης

3.2.10.14.   Αέριο υψικαμίνων

3.2.10.15.   Άλλα αέρια ανάκτησης

3.2.10.16.   Προϊόντα τύρφης

3.2.10.17.   Πετρελαιούχος σχιστόλιθος και πετρελαιοφόρος άμμος

3.2.10.18.   Αργό πετρέλαιο

3.2.10.19.   NGL

3.2.10.20.   Αέριο διυλιστηρίων

3.2.10.21.   LPG

3.2.10.22.   Νάφθα

3.2.10.23.   Καύσιμο αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης

3.2.10.24.   Άλλη κηροζίνη

3.2.10.25.   Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ

3.2.10.26.   Μαζούτ

3.2.10.27.   Βιτουμένιο

3.2.10.28.   Οπτάνθρακας από πετρέλαιο

3.2.10.29.   Άλλα προϊόντα πετρελαίου

3.2.10.30.   Φυσικό αέριο

3.2.10.31.   Βιομηχανικά απόβλητα

3.2.10.32.   Ανανεώσιμα αστικά απορρίμματα

3.2.10.33.   Μη ανανεώσιμα αστικά απορρίμματα

3.2.10.34.   Στερεά βιοκαύσιμα

3.2.10.35.   Βιοαέρια

3.2.10.36.   Βιοντίζελ

3.2.10.37.   Βιοβενζίνη

3.2.10.38.   Άλλα υγρά βιοκαύσιμα

3.2.11.   Καθαρή μέγιστη ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα

Η ικανότητα δηλώνεται στις 31 Δεκεμβρίου του σχετικού έτους αναφοράς. Περιλαμβάνει την ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα τόσο των σταθμών μόνο ηλεκτροπαραγωγής όσο και των σταθμών ΣΗΘ. Η καθαρή μέγιστη ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα πρέπει να δηλώνεται τόσο για τους παραγωγούς που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους όσο και για τους αυτοπαραγωγούς. Πρόκειται για το σύνολο των καθαρών μέγιστων ικανοτήτων όλων των σταθμών, οι οποίες έχουν υπολογιστεί χωριστά κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου λειτουργίας. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, η περίοδος λειτουργίας θεωρείται συνεχής: στην πράξη, τουλάχιστον 15 ώρες ημερησίως. Ως «καθαρή μέγιστη ικανότητα» νοείται η μέγιστη ισχύς —που ως τέτοια θεωρείται μόνο η ενεργός ισχύς— η οποία μπορεί να παρασχεθεί, συνεχώς, εν πλήρει λειτουργία του σταθμού, στο σημείο σύνδεσης με το δίκτυο.

3.2.11.1.   Πυρηνική ενέργεια

3.2.11.2.   Καθαρά υδροηλεκτρικοί σταθμοί

3.2.11.3.   Μεικτοί υδροηλεκτρικοί σταθμοί

3.2.11.4.   Καθαρά αντλητικές υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις

3.2.11.5.   Γεωθερμική ενέργεια

3.2.11.6.   Ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια

3.2.11.7.   Ηλιοθερμική ενέργεια

3.2.11.8.   Παλιρροϊκή, κυματική και ωκεάνια ενέργεια

3.2.11.9.   Αιολική ενέργεια

3.2.11.10.   Καύσιμα

3.2.11.10.1.   Είδος παραγωγής: Ατμός

3.2.11.10.2.   Είδος παραγωγής: Εσωτερική καύση

3.2.11.10.3.   Είδος παραγωγής: Αεριοστρόβιλος

3.2.11.10.4.   Είδος παραγωγής: Συνδυασμένος κύκλος

3.2.11.10.5.   Είδος παραγωγής: Άλλο

3.2.11.11.   Άλλες πηγές

3.2.12.   Καθαρή μέγιστη ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα καυσίμων

Η καθαρή μέγιστη ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα καυσίμων πρέπει να δηλώνεται τόσο για τους παραγωγούς που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους όσο και για τους αυτοπαραγωγούς και χωριστά για κάθε τύπο εγκατάστασης μονού καυσίμου ή πολλαπλών καυσίμων που αναφέρεται κατωτέρω. Τα συστήματα πολλαπλών καυσίμων περιλαμβάνουν μόνο μονάδες που μπορούν να καταναλώνουν περισσότερους από έναν τύπους καυσίμων σε συνεχή κατάσταση λειτουργίας. Οι σταθμοί παραγωγής που διαθέτουν ξεχωριστές μονάδες οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετικά καύσιμα θα πρέπει να διακρίνονται στις κατάλληλες κατηγορίες εγκαταστάσεων μονού καυσίμου. Για κάθε κατηγορία εγκαταστάσεων πολλαπλών καυσίμων πρέπει να προσδιορίζεται ο τύπος καυσίμου που χρησιμοποιείται ως κύριο και εναλλακτικό καύσιμο.

3.2.12.1.   Εγκαταστάσεις μονού καυσίμου (για όλες τις κατηγορίες των πρωτογενών καυσίμων)

3.2.12.2.   Εγκαταστάσεις πολλαπλών καυσίμων, στερεών και υγρών

3.2.12.3.   Εγκαταστάσεις πολλαπλών στερεών καυσίμων και φυσικού αερίου

3.2.12.4.   Εγκαταστάσεις πολλαπλών υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου

3.2.12.5.   Εγκαταστάσεις πολλαπλών στερεών και υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου

3.3.   Μονάδες μέτρησης

Ο ηλεκτρισμός δηλώνεται σε GWh (γιγαβατώρες), η θερμότητα σε TJ (τερατζάουλ) και η ισχύς σε MW (μεγαβάτ).

Εάν απαιτείται η δήλωση άλλων καυσίμων, οι χρησιμοποιούμενες μονάδες ορίζονται στα σχετικά κεφάλαια του παρόντος παραρτήματος.

4.   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

4.1.   Σχετικά ενεργειακά προϊόντα

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, αυτή η συλλογή στοιχείων εφαρμόζεται σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Α κεφάλαιο 3.4. Πετρέλαιο (αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου)

4.2.   Κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων

Ο ακόλουθος κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων υποβάλλεται για όλα τα ενεργειακά προϊόντα που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

4.2.1.   Εφοδιασμός σε αργό πετρέλαιο, NGL, προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων, πρόσθετα και λοιπούς υδρογονάνθρακες

Πρέπει να δηλώνονται τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία για το αργό πετρέλαιο, το NGL, τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων, τα πρόσθετα/τις οξυγονούχες ενώσεις, τα βιοκαύσιμα σε πρόσθετα/οξυγονούχες ενώσεις και τους λοιπούς υδρογονάνθρακες:

4.2.1.1.   Εγχώρια παραγωγή

Δεν ισχύει για προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων και βιοκαύσιμα.

4.2.1.2.   Παραλαβές από άλλες πηγές.

Δεν ισχύει για το αργό πετρέλαιο, το NGL και τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων.

4.2.1.2.1.   Παραλαβές από άλλες πηγές: από άνθρακα

4.2.1.2.2.   Παραλαβές από άλλες πηγές: από φυσικό αέριο

4.2.1.2.3.   Παραλαβές από άλλες πηγές: από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

4.2.1.3.   Επιστροφές από τη βιομηχανία πετροχημικών

Ισχύει μόνο για τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων.

4.2.1.4.   Μεταφερθέντα προϊόντα

Ισχύει μόνο για τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων.

4.2.1.5.   Εισαγωγές

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ποσότητες αργού πετρελαίου και εισαγόμενων ή εξαγόμενων προϊόντων στο πλαίσιο συμφωνιών επεξεργασίας (δηλαδή διύλιση έναντι). Το αργό πετρέλαιο και το NGL πρέπει να δηλώνονται ως προερχόμενα από τη χώρα απώτερης προέλευσης· τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων και τα τελικά προϊόντα πρέπει να δηλώνονται ως προερχόμενα από τη χώρα της τελικής αποστολής. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τυχόν υγρά αέρια (π.χ. LPG) που εξάγονται κατά την επαναεριοποίηση εισαγόμενου υγροποιημένου φυσικού αερίου και προϊόντων πετρελαίου που εισάγονται ή εξάγονται απευθείας από τη βιομηχανία πετροχημικών. Σημείωση: Όλες οι εμπορικές συναλλαγές βιοκαυσίμων τα οποία δεν έχουν αναμειχθεί με καύσιμα μεταφορών (δηλαδή, στην καθαρή μορφή τους) δεν θα πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία αυτή. Οι επανεξαγωγές πετρελαίου που εισάγεται για επεξεργασία εντός ελευθέρων ζωνών θα πρέπει να περιλαμβάνονται ως εξαγωγή προϊόντος από τη χώρα επεξεργασίας στον τελικό προορισμό.

4.2.1.6.   Εξαγωγές

Η σημείωση για τις εισαγωγές (4.2.1.5.) ισχύει κατ’ αναλογία για τις εξαγωγές.

4.2.1.7.   Απευθείας χρήση

4.2.1.8.   Αυξομειώσεις αποθεμάτων

4.2.1.9.   Διαπιστωθείσες εισροές σε διυλιστήρια

Ποσότητες που υπολογίζονται ως εισροές σε διυλιστήρια

4.2.1.10.   Απώλειες διυλιστηρίων

Η διαφορά μεταξύ των (διαπιστωθεισών) εισροών διυλιστηρίων και της ακαθάριστης παραγωγής διυλιστηρίων. Απώλειες μπορεί να προκύψουν κατά τη διεργασία απόσταξης λόγω εξάτμισης. Οι απώλειες που δηλώνονται φέρουν θετικό πρόσημο. Μπορεί να είναι ογκομετρική αύξηση αλλά όχι αύξηση σε μάζα.

4.2.1.11.   Συνολικά αποθέματα στην αρχή της περιόδου στην εθνική επικράτεια

4.2.1.12.   Συνολικά αποθέματα στο τέλος της περιόδου στην εθνική επικράτεια

4.2.1.13.   Κατώτερη θερμογόνος δύναμη

4.2.1.13.1.   Παραγωγή (δεν ισχύει για προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων και βιοκαύσιμα σε πρόσθετα/οξυγονούχες ενώσεις)

4.2.1.13.2.   Εισαγωγές (δεν ισχύει για βιοκαύσιμα σε πρόσθετα/οξυγονούχες ενώσεις)

4.2.1.13.3.   Εξαγωγές (δεν ισχύει για βιοκαύσιμα σε πρόσθετα/οξυγονούχες ενώσεις)

4.2.1.13.4.   Συνολικός μέσος όρος

4.2.2.   Προμήθεια προϊόντων πετρελαίου

Τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία εφαρμόζονται στα τελικά προϊόντα (αέριο διυλιστηρίων, αιθάνιο, LPG, νάφθα, βενζίνη για κινητήρες καθώς και το μέρος της βιοβενζίνης, βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης, καύσιμο αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης καθώς και το βιολογικό μέρος της, άλλη κηροζίνη, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ, μαζούτ με χαμηλή και υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, πετρελαϊκός αιθέρας και βιομηχανικό πετρέλαιο, λιπαντικά, βιτουμένιο, κεριά παραφίνης, οπτάνθρακας από πετρέλαιο και άλλα προϊόντα). Το αργό πετρέλαιο και το NGL που χρησιμοποιούνται για απευθείας καύση θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις διανομές τελικών προϊόντων και στις μεταφορές μεταξύ προϊόντων.

4.2.2.1.   Παραλαβές πρωτογενών προϊόντων

4.2.2.2.   Ακαθάριστη παραγωγή διυλιστηρίων

4.2.2.3.   Προϊόντα ανακύκλωσης

4.2.2.4.   Καύσιμο διυλιστηρίου (Διυλιστήρια πετρελαίου)

Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε διυλιστήρια για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θέρμανσης που διατίθενται προς πώληση.

4.2.2.4.1.   Που χρησιμοποιούνται σε μονάδες/εγκαταστάσεις μόνο ηλεκτροπαραγωγής

4.2.2.4.2.   Που χρησιμοποιούνται σε μονάδες ΣΗΘ

4.2.2.4.3.   Που χρησιμοποιούνται σε μονάδες/εγκαταστάσεις μόνο θερμότητας

4.2.2.5.   Εισαγωγές

Η σημείωση για τις εισαγωγές στο τμήμα 4.2.1.5. ισχύει επίσης στην περίπτωση αυτή.

4.2.2.6.   Εξαγωγές

Η σημείωση για τις εισαγωγές στο τμήμα 4.2.1.5. ισχύει επίσης στην περίπτωση αυτή.

4.2.2.7.   Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας

4.2.2.8.   Μεταφορές μεταξύ προϊόντων

4.2.2.9.   Μεταφερθέντα προϊόντα

4.2.2.10.   Αυξομειώσεις αποθεμάτων

4.2.2.11.   Επίπεδα αποθεμάτων στην αρχή της περιόδου

4.2.2.12.   Επίπεδα αποθεμάτων στο τέλος της περιόδου

4.2.2.13   Αυξομειώσεις αποθεμάτων στους παραγωγούς που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

Οι αυξομειώσεις αποθεμάτων που τηρούνται από υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και δεν περιλαμβάνονται στις ενότητες «Επίπεδα αποθεμάτων» και «Αυξομειώσεις αποθεμάτων» που αναφέρονται αλλού. Η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως αρνητικός αριθμός και η αφαίρεση στοιχείων από τα αποθέματα εμφανίζεται ως θετικός αριθμός.

4.2.2.14.   Μέση κατώτερη θερμογόνος δύναμη

4.2.3.   Διανομές στη βιομηχανία πετροχημικών

Οι διαπιστωθείσες διανομές τελικών προϊόντων πετρελαίου από πρωτογενείς πηγές (π.χ. διυλιστήρια, εγκαταστάσεις ανάμειξης κ.λπ.) στην εγχώρια αγορά.

4.2.3.1.   Ακαθάριστες διανομές στη βιομηχανία πετροχημικών

4.2.3.2.   Ενεργειακή χρήση στη βιομηχανία πετροχημικών

Ποσότητες πετρελαίου που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο για πετροχημικές διεργασίες, όπως η ατμοπυρόλυση.

4.2.3.3.   Μη ενεργειακή χρήση στη βιομηχανία πετροχημικών

Ποσότητες πετρελαίου που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία πετροχημικών με σκοπό την παραγωγή αιθυλενίου, προπυλενίου, βουτυλενίου, αερίου σύνθεσης, αρωματικών ενώσεων, βουταδιενίου και άλλων πρώτων υλών που βασίζονται σε υδρογονάνθρακες και χρησιμοποιούνται σε διεργασίες όπως η ατμοπυρόλυση, η παραγωγή αρωματικών ενώσεων και η αναμόρφωση ατμού. Αποκλείονται οι ποσότητες πετρελαίου που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα.

4.2.3.4.   Επιστροφές από τη βιομηχανία πετροχημικών στα διυλιστήρια

4.2.4.   Τομέας μετατροπής

Πρέπει να δηλώνονται τόσο οι ποσότητες για ενεργειακή χρήση όσο και οι ποσότητες για μη ενεργειακή χρήση.

4.2.4.1.   Μόνο ηλεκτροπαραγωγή των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

4.2.4.2.   Μόνο ηλεκτροπαραγωγή των αυτοπαραγωγών

4.2.4.3.   Μονάδες ΣΗΘ των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

4.2.4.4.   Μονάδες ΣΗΘ των αυτοπαραγωγών

4.2.4.5.   Παραγωγή μόνο θερμότητας των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

4.2.4.6.   Παραγωγή μόνο θερμότητας των αυτοπαραγωγών

4.2.4.7.   Εργοστάσια αερίου/Σταθμοί αεριοποίησης

4.2.4.8.   Για την ανάμειξη με φυσικό αέριο

4.2.4.9.   Εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

4.2.4.10.   Υψικάμινοι

4.2.4.11.   Βιομηχανία πετροχημικών

4.2.4.12.   Μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων άνθρακα (Patent Fuel)

4.2.4.13.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Μετατροπή

4.2.5.   Ενεργειακός τομέας

Πρέπει να δηλώνονται τόσο οι ποσότητες για ενεργειακή χρήση όσο και οι ποσότητες για μη ενεργειακή χρήση.

4.2.5.1.   Ανθρακωρυχεία

4.2.5.2.   Εξόρυξη πετρελαίου και αερίου

4.2.5.3.   Εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

4.2.5.4.   Υψικάμινοι

4.2.5.5.   Εργοστάσια αερίου

4.2.5.6.   Ίδια χρήση σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού, ΣΗΘ και παραγωγής θερμότητας.

4.2.5.7.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Ενέργεια

4.2.6.   Απώλειες διανομής

Πρέπει να δηλώνονται τόσο οι ποσότητες για ενεργειακή χρήση όσο και οι ποσότητες για μη ενεργειακή χρήση.

4.2.7.   Τελική κατανάλωση ενέργειας — Βιομηχανικός τομέας

Πρέπει να δηλώνονται τόσο οι ποσότητες για ενεργειακή χρήση όσο και οι ποσότητες για μη ενεργειακή χρήση.

4.2.7.1.   Σίδηρος και χάλυβας

4.2.7.2.   Χημικά και πετροχημικά προϊόντα

4.2.7.3.   Μη σιδηρούχα μέταλλα

4.2.7.4.   Μη μεταλλικά ορυκτά

4.2.7.5.   Εξοπλισμός μεταφορών

4.2.7.6.   Μηχανολογικός εξοπλισμός

4.2.7.7.   Ορυχεία και λατομεία

4.2.7.8.   Τρόφιμα, ποτά και καπνός

4.2.7.9.   Χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

4.2.7.10.   Ξύλο και προϊόντα ξύλου

4.2.7.11.   Κατασκευές

4.2.7.12.   Κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

4.2.7.13.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Βιομηχανία

4.2.8.   Τελική κατανάλωση ενέργειας — Τομέας μεταφορών

Πρέπει να δηλώνονται τόσο οι ποσότητες για ενεργειακή χρήση όσο και οι ποσότητες για μη ενεργειακή χρήση.

4.2.8.1.   Διεθνείς αερομεταφορές

4.2.8.2.   Εγχώριες αερομεταφορές

4.2.8.3.   Οδικές μεταφορές

4.2.8.4.   Σιδηροδρομικές μεταφορές

4.2.8.5.   Εγχώρια ναυσιπλοΐα

4.2.8.6.   Μεταφορές μέσω αγωγών

4.2.8.7.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Μεταφορές

4.2.9.   Τελική κατανάλωση ενέργειας — Άλλοι τομείς

Πρέπει να δηλώνονται τόσο οι ποσότητες για ενεργειακή χρήση όσο και οι ποσότητες για μη ενεργειακή χρήση.

4.2.9.1.   Εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

4.2.9.2.   Νοικοκυριά

4.2.9.3.   Γεωργία/δασοκομία

4.2.9.4.   Αλιεία

4.2.9.5.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Άλλα

4.2.10.   Εισαγωγές ανά χώρα προέλευσης και εξαγωγές ανά χώρα προορισμού

Οι εισαγωγές δηλώνονται ανά χώρα προέλευσης και οι εξαγωγές ανά χώρα προορισμού. Η σημείωση για τις εισαγωγές στο τμήμα 4.2.1.5. ισχύει επίσης στην περίπτωση αυτή.

4.2.11.   Ικανότητα διύλισης

Δηλώνονται η εθνική συνολική ικανότητα διύλισης και η κατανομή της ετήσιας ικανότητας ανά διυλιστήριο σε χιλιάδες μετρικούς τόνους ετησίως. Πρέπει να δηλώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

4.2.11.1.   Ονομασία/Τόπος

4.2.11.2.   Ατμοσφαιρική απόσταξη

4.2.11.3.   Απόσταξη υπό κενό

4.2.11.4.   Πυρόλυση (θερμική)

4.2.11.4.1.   Εκ των οποίων ιξωδόλυση

4.2.11.4.2.   Εκ των οποίων οπτανθρακοποίηση

4.2.11.5.   Πυρόλυση (καταλυτική)

4.2.11.5.1.   Εκ των οποίων καταλυτική πυρόλυση ρευστοποιημένης κλίνης (FCC)

4.2.11.5.2.   Εκ των οποίων υδρογονοπυρόλυση (HCK)

4.2.11.6.   Αναμόρφωση

4.2.11.7.   Αποθείωση

4.2.11.8.   Αλκυλίωση, Πολυμερισμός, Ισομερισμός

4.2.11.9.   Αιθεροποίηση

4.3.   Μονάδες μέτρησης

Οι δηλούμενες ποσότητες πρέπει να είναι εκφρασμένες σε kt (κιλοτόνους). Η θερμογόνος δύναμη πρέπει να δηλώνονται σε MJ/t (μεγατζάουλ ανά τόνο).

4.4.   Απαλλαγές

Η Κύπρος απαλλάσσεται από την υποβολή των συγκεντρωτικών στοιχείων που ορίζονται στο τμήμα 4.2.9 (Τελική κατανάλωση ενέργειας — Άλλοι τομείς)· υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τις συνολικές τιμές. Η Κύπρος απαλλάσσεται επίσης από την υποβολή στοιχείων για τη μη ενεργειακή χρήση στα τμήματα 4.2.4 (Τομέας μετατροπής), 4.2.5 (Ενεργειακός τομέας), 4.2.7 (Βιομηχανικός τομέας), 4.2.7.2 (Βιομηχανικός τομέας — εκ των οποίων χημικά και πετροχημικά προϊόντα), 4.2.8 (Τομέας μεταφορών) και 4.2.9 (Άλλοι τομείς).

5.   ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

5.1.   Σχετικά ενεργειακά προϊόντα

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, αυτή η συλλογή στοιχείων εφαρμόζεται σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Α κεφάλαιο 3.5. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Πρέπει να δηλώνονται μόνο οι ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς (π.χ. παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, καύση με ανάκτηση ενέργειας, σε κινητούς κινητήρες στον τομέα των μεταφορών καθώς και σε στατικά μηχανήματα). Δεν δηλώνονται οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται για μη ενεργειακούς σκοπούς (π.χ. το ξύλο που χρησιμοποιείται στις κατασκευές και στην επιπλοποιία, η χρήση βιολιπαντικών για λίπανση και η χρήση βιτουμενίου στην επίστρωση του οδοστρώματος). Επίσης, δεν δηλώνεται η παθητική θερμική ενέργεια (π.χ. η παθητική ηλιακή θερμική ενέργεια για θέρμανση κτιρίων).

5.2.   Κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ο ακόλουθος κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων υποβάλλεται για όλα τα ενεργειακά προϊόντα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Η θερμότητα περιβάλλοντος (αντλίες θερμότητας) χρειάζεται να δηλώνεται μόνο για τους ακόλουθους τομείς: «Τομέας μετατροπής» (μόνο για τα συγκεντρωτικά στοιχεία που σχετίζονται με τη θερμότητα που έχει πωληθεί), «Ενεργειακός τομέας» (μόνο συνολικά, χωρίς τις υποκατηγορίες), «Βιομηχανικός τομέας» στο σύνολό του (μόνο συνολικά, χωρίς τις υποκατηγορίες), «Εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες», «Νοικοκυριά» και «Που δεν κατονομάζονται αλλού — Άλλα».

5.2.1.   Ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας

Ισχύουν οι ορισμοί του κεφαλαίου 3.2.1. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία 5.2.1.1 έως 5.2.1.18 πρέπει να δηλώνονται χωριστά για τους παραγωγούς που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους και για τους αυτοπαραγωγούς. Σ' αυτούς τους δύο τύπους εγκαταστάσεων, η ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας πρέπει να δηλώνεται χωριστά για τους σταθμούς μόνο ηλεκτροπαραγωγής, για τους σταθμούς ΣΗΘ, και για τους σταθμούς παραγωγής μόνο θερμότητας, κατά περίπτωση.

5.2.1.1.   Καθαρά υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ισχύει μόνο για τον ηλεκτρισμό)

5.2.1.2.   Μεικτοί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ισχύει μόνο για τον ηλεκτρισμό)

5.2.1.3.   Καθαρά αντλητικές υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ισχύει μόνο για τον ηλεκτρισμό)

5.2.1.4.   Γεωθερμική ενέργεια

5.2.1.5.   Ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια (ισχύει μόνο για τον ηλεκτρισμό)

5.2.1.6.   Ηλιοθερμική ενέργεια

5.2.1.7.   Παλιρροϊκή, κυματική και ωκεάνια ενέργεια (ισχύει μόνο για τον ηλεκτρισμό)

5.2.1.8.   Αιολική ενέργεια (ισχύει μόνο για τον ηλεκτρισμό)

5.2.1.9.   Χερσαία αιολική ενέργεια

5.2.1.10.   Υπεράκτια αιολική ενέργεια

5.2.1.11.   Ανανεώσιμα αστικά απορρίμματα

5.2.1.12.   Μη ανανεώσιμα αστικά απορρίμματα

5.2.1.13.   Στερεά βιοκαύσιμα

5.2.1.14.   Βιοαέρια

5.2.1.15.   Βιοντίζελ

5.2.1.16.   Βιοβενζίνη

5.2.1.17.   Άλλα υγρά βιοκαύσιμα

5.2.1.18.   Αντλίες θερμότητας (ισχύει μόνο για τη θέρμανση)

5.2.2.    Εφοδιασμός

5.2.2.1.   Παραγωγή

5.2.2.2.   Εισαγωγές

5.2.2.3.   Εξαγωγές

5.2.2.4.   Αυξομειώσεις αποθεμάτων

5.2.3.   Τομέας μετατροπής

5.2.3.1.   Μόνο ηλεκτροπαραγωγή των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

5.2.3.2.   Σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

5.2.3.3.   Παραγωγή μόνο θερμότητας των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

5.2.3.4.   Μόνο ηλεκτροπαραγωγή των αυτοπαραγωγών

5.2.3.5.   Σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) των αυτοπαραγωγών

5.2.3.6.   Παραγωγή μόνο θερμότητας των αυτοπαραγωγών

5.2.3.7.   Μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων άνθρακα (Patent Fuel)

5.2.3.8.   Μονάδες BKB/PB

5.2.3.9.   Εργοστάσια αερίου

5.2.3.10.   Υψικάμινοι

5.2.3.11.   Εγκαταστάσεις ανάμειξης φυσικού αερίου

5.2.3.12.   Για την ανάμειξη με βενζίνη κινητήρων/ντίζελ/κηροζίνη:

5.2.3.13.   Μονάδες παραγωγής ξυλάνθρακα

5.2.3.14.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Μετατροπή

5.2.4.   Ενεργειακός τομέας

5.2.4.1.   Σταθμοί αεριοποίησης (βιοαέριο)

5.2.4.2.   Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, και παραγωγής θερμότητας

5.2.4.3.   Ανθρακωρυχεία

5.2.4.4.   Μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων άνθρακα (Patent Fuel)

5.2.4.5.   Εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

5.2.4.6.   Διυλιστήρια πετρελαίου

5.2.4.7.   Μονάδες BKB/PB

5.2.4.8.   Εργοστάσια αερίου

5.2.4.9.   Υψικάμινοι

5.2.4.10.   Μονάδες παραγωγής ξυλάνθρακα

5.2.4.11.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Ενέργεια

5.2.5.   Απώλειες διανομής

5.2.6.   Τελική κατανάλωση ενέργειας — Βιομηχανικός τομέας

5.2.6.1   Σίδηρος και χάλυβας

5.2.6.2.   Χημικά και πετροχημικά προϊόντα

5.2.6.3.   Μη σιδηρούχα μέταλλα

5.2.6.4.   Μη μεταλλικά ορυκτά

5.2.6.5.   Εξοπλισμός μεταφορών

5.2.6.6.   Μηχανολογικός εξοπλισμός

5.2.6.7.   Ορυχεία και λατομεία

5.2.6.8.   Τρόφιμα, ποτά και καπνός

5.2.6.9.   Χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

5.2.6.10.   Ξύλο και προϊόντα ξύλου

5.2.6.11.   Κατασκευές

5.2.6.12.   Κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

5.2.6.13.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Βιομηχανία

5.2.7.   Τελική κατανάλωση ενέργειας — Τομέας μεταφορών

5.2.7.1.   Σιδηροδρομικές μεταφορές

5.2.7.2.   Οδικές μεταφορές

5.2.7.3.   Εγχώρια ναυσιπλοΐα

5.2.7.4.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Μεταφορές

5.2.8.   Τελική κατανάλωση ενέργειας — Άλλοι τομείς

5.2.8.1.   Εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

5.2.8.2.   Νοικοκυριά

5.2.8.3.   Γεωργία/δασοκομία

5.2.8.4.   Αλιεία

5.2.8.5.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Άλλα

5.2.9.   Καθαρή μέγιστη ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα

Η ικανότητα δηλώνεται στις 31 Δεκεμβρίου του σχετικού έτους αναφοράς. Περιλαμβάνει την ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα τόσο των σταθμών μόνο ηλεκτροπαραγωγής όσο και των σταθμών ΣΗΘ. Η καθαρή μέγιστη ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα είναι το σύνολο των καθαρών μέγιστων ικανοτήτων όλων των σταθμών, οι οποίες έχουν υπολογιστεί ξεχωριστά κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου λειτουργίας. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, η περίοδος λειτουργίας θεωρείται συνεχής: στην πράξη, τουλάχιστον 15 ώρες ημερησίως. Ως «καθαρή μέγιστη ικανότητα» νοείται η μέγιστη ισχύς —που ως τέτοια θεωρείται μόνο η ενεργός ισχύς— η οποία μπορεί να παρασχεθεί, συνεχώς, εν πλήρει λειτουργία του σταθμού, στο σημείο σύνδεσης με το δίκτυο.

5.2.9.1.   Καθαρά υδροηλεκτρικοί σταθμοί

5.2.9.2.   Μεικτοί υδροηλεκτρικοί σταθμοί

5.2.9.3.   Καθαρά αντλητικές υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις

5.2.9.4.   Γεωθερμική ενέργεια

5.2.9.5.   Ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια

5.2.9.6.   Ηλιοθερμική ενέργεια

5.2.9.7.   Παλιρροϊκή, κυματική και ωκεάνια ενέργεια

5.2.9.8.   Χερσαία αιολική ενέργεια

5.2.9.9.   Υπεράκτια αιολική ενέργεια

5.2.9.10.   Βιομηχανικά απόβλητα

5.2.9.11.   Αστικά απόβλητα

5.2.9.12.   Στερεά βιοκαύσιμα

5.2.9.13.   Βιοαέρια

5.2.9.14.   Βιοντίζελ

5.2.9.15.   Βιοβενζίνη

5.2.9.16.   Άλλα υγρά βιοκαύσιμα

5.2.10.   Τεχνικά χαρακτηριστικά

5.2.10.1.   Επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών

Πρέπει να δηλώνεται η συνολική επιφάνεια στην οποία έχουν εγκατασταθεί ηλιακοί συλλέκτες. Η επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών σχετίζεται μόνο με τους ηλιακούς συλλέκτες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλιακής θερμικής ενέργειας· δεν χρειάζεται να δηλώνεται στην κατηγορία αυτή η επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού (ηλιακά φωτοβολταϊκά και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συγκεντρωτικά κάτοπτρα). Περιλαμβάνεται η επιφάνεια όλων των ηλιακών συλλεκτών: συλλέκτες με υαλοπίνακες και χωρίς υαλοπίνακες, επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες και σωλήνες κενού με υγρό ή αέρα ως ενεργειακό φορέα.

5.2.10.2.   Παραγωγική ικανότητα για τη βιοβενζίνη

5.2.10.3.   Παραγωγική ικανότητα για το βιοντίζελ

5.2.10.4.   Παραγωγική ικανότητα για τη βιοκηροζίνη αεριωθούμενων

5.2.10.5.   Παραγωγική ικανότητα για τα άλλα υγρά βιοκαύσιμα

5.2.10.6.   Μέση κατώτερη θερμογόνος δύναμη για τη βιοβενζίνη

5.2.10.7.   Μέση κατώτερη θερμογόνος δύναμη για τη βιοαιθανόλη

5.2.10.8.   Μέση κατώτερη θερμογόνος δύναμη για το βιοντίζελ

5.2.10.9.   Μέση κατώτερη θερμογόνος δύναμη για τη βιοκηροζίνη αεριωθούμενων

5.2.10.10.   Μέση κατώτερη θερμογόνος δύναμη για τα άλλα υγρά βιοκαύσιμα

5.2.10.11.   Μέση κατώτερη θερμογόνος δύναμη για τον ξυλάνθρακα

5.2.11.   Παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων και βιοαερίων

Η συνολική παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων (μη συμπεριλαμβανομένου του ξυλάνθρακα) κατανέμεται μεταξύ των ακόλουθων καυσίμων:

5.2.11.1.   Καυσόξυλα, υπολείμματα και παραπροϊόντα ξύλου

5.2.11.1.1.   Συσσωματώματα ξύλου (πέλετς) ως μέρος των καυσόξυλων, υπολειμμάτων και παραπροϊόντων ξύλου

5.2.11.2.   Μαύρο υγρό

5.2.11.3.   Βαγάσση

5.2.11.4.   Ζωικά απόβλητα

5.2.11.5.   Άλλες φυτικές ύλες και υπολείμματα

5.2.11.6.   Ανανεώσιμο μέρος των βιομηχανικών αποβλήτων

Η συνολική παραγωγή βιοαερίου κατανέμεται μεταξύ των ακόλουθων μεθόδων παραγωγής:

5.2.11.7.   Βιοαέρια από αναερόβια ζύμωση: αέριο από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

5.2.11.8.   Βιοαέρια από αναερόβια ζύμωση: αέριο λυματολάσπης

5.2.11.9.   Βιοαέρια από αναερόβια ζύμωση: άλλα βιοαέρια από αναερόβια ζύμωση

5.2.11.10.   Βιοαέρια από θερμικές διεργασίες

5.2.12.   Εισαγωγές ανά χώρα προέλευσης ΚΑΙ εξαγωγές ανά χώρα προορισμού

Οι εισαγωγές δηλώνονται ανά χώρα προέλευσης και οι εξαγωγές ανά χώρα προορισμού. Ισχύει για τη βιοβενζίνη, τη βιοαιθανόλη, τη βιοκηροζίνη αεριωθούμενων, το βιοντίζελ, τα άλλα υγρά βιοκαύσιμα και τα συσσωματώματα ξύλου (πέλετς).

5.3.   Μονάδες μέτρησης

Ο ηλεκτρισμός δηλώνεται σε GWh (γιγαβατώρες), η θερμότητα σε TJ (τερατζάουλ) και η ηλεκτρική ισχύς σε MW (μεγαβάτ).

Οι δηλούμενες ποσότητες πρέπει να είναι εκφρασμένες σε TJ ΚΘΔ (τερατζάουλ βάσει της κατώτερης θερμογόνου δύναμης), εκτός από τον ξυλάνθρακα, τη βιοβενζίνη, τη βιοαιθανόλη, τη βιοκηροζίνη αεριωθούμενων, το βιοντίζελ και τα άλλα υγρά βιοκαύσιμα, τα οποία δηλώνονται σε kt (κιλοτόνους).

Η θερμογόνος δύναμη πρέπει να δηλώνονται σε MJ/t (μεγατζάουλ ανά τόνο).

Η επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών πρέπει να δηλώνεται σε 1000 m2.

Η παραγωγική ικανότητα πρέπει να δηλώνεται σε kt (κιλοτόνους) ετησίως.

6.   Ετήσιες πυρηνικές στατιστικές

Πρέπει να δηλώνονται τα ακόλουθα στοιχεία, που αφορούν τη χρήση πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς:

6.1.   Κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων

6.1.1.   Ικανότητα εμπλουτισμού

Η ετήσια ικανότητα έργου διαχωρισμού των λειτουργικών εργοστασίων εμπλουτισμού (ισοτοπικός διαχωρισμός του ουρανίου).

6.1.2.   Ικανότητα παραγωγής νέων στοιχείων καυσίμου

Η ετήσια ικανότητα παραγωγής των εργοστασίων παρασκευής καυσίμων. Αποκλείονται τα εργοστάσια παρασκευής καυσίμου μεικτού οξειδίου (MOX).

6.1.3.   Ικανότητα παραγωγής των εργοστασίων παρασκευής καυσίμου MOX

Η ετήσια ικανότητα παραγωγής των εργοστασίων παρασκευής καυσίμου MOX.

Το MOX είναι καύσιμο το οποίο περιλαμβάνει μείγμα πλουτωνίου και ουρανίου (μεικτό οξείδιο).

6.1.4.   Παραγωγή νέων στοιχείων καυσίμου

Παραγωγή τελικών νέων στοιχείων καυσίμου σε εργοστάσια παρασκευής πυρηνικών καυσίμων. Δεν περιλαμβάνονται ράβδοι ή άλλα ενδιάμεσα προϊόντα. Αποκλείονται επίσης τα εργοστάσια παρασκευής καυσίμου MOX.

6.1.5.   Παραγωγή στοιχείων καυσίμου MOX

Παραγωγή τελικών νέων στοιχείων καυσίμου MOX σε εργοστάσια παρασκευής καυσίμων. Δεν περιλαμβάνονται ράβδοι ή άλλα ενδιάμεσα προϊόντα.

6.1.6.   Παραγωγή πυρηνικής θερμότητας

Η συνολική ποσότητα θερμότητας που παράγεται από πυρηνικούς αντιδραστήρες για την παραγωγή ηλεκτρισμού ή για άλλες χρήσιμες εφαρμογές της θερμότητας.

6.1.7.   Μέση ετήσια καύση ακτινοβολημένων στοιχείων καυσίμου που απορρίπτονται οριστικά

Υπολογισμένη μέση καύση των στοιχείων καυσίμου που έχουν απορριφθεί οριστικά από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες κατά τη διάρκεια του σχετικού έτους αναφοράς. Αποκλείονται τα στοιχεία καυσίμου που απορρίπτονται προσωρινά και είναι πιθανό να επαναφορτωθούν αργότερα.

6.1.8.   Παραγωγή ουρανίου και πλουτωνίου σε εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας

Ουράνιο και πλουτώνιο που παράγονται σε εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας κατά το έτος αναφοράς.

6.1.9.   Ικανότητα (ουρανίου και πλουτωνίου) των εγκαταστάσεων επανεπεξεργασίας

Ετήσια ικανότητα επανεπεξεργασίας ουρανίου και πλουτωνίου.

6.2.   Μονάδες μέτρησης

tSWU (τόνοι μονάδων έργου διαχωρισμού) για το 6.1.1.

tHM (τόνοι βαρέος μετάλλου) για τα 6.1.4, 6.1.5 και 6.1.8.

tHM (τόνοι βαρέος μετάλλου) ετησίως για τα 6.1.2, 6.1.3, 6.1.9

TJ (τερατζάουλ) για το 6.1.6.

GWd/tHM (γιγαβάτ-ημέρα ανά τόνο βαρέος μετάλλου) για το 6.1.7.

7.   ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πρέπει να δηλώνονται τα ακόλουθα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την τελική κατανάλωση ενέργειας.

7.1.   Κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων

7.1.1.   Βιομηχανικός τομέας

Πρέπει να δηλώνονται σύμφωνα με τους ορισμούς που παρέχονται στο τμήμα 2.6.1 του παραρτήματος A.

7.1.1.1.   Ορυχεία και λατομεία

7.1.1.1.1.   Εξόρυξη μεταλλευμάτων

7.1.1.1.2.   Λοιπά ορυχεία και λατομεία

7.1.1.1.3.   Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

7.1.1.2.   Τρόφιμα, ποτά και καπνός

7.1.1.2.1.   Βιομηχανία τροφίμων

7.1.1.2.2.   Ποτοποιία

7.1.1.2.3.   Παραγωγή προϊόντων καπνού

7.1.1.3.   Κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

7.1.1.4.   Ξύλο και προϊόντα ξύλου

7.1.1.5.   Χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

7.1.1.5.1.   Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

7.1.1.5.1.1.   Παραγωγή χαρτοπολτού

7.1.1.5.1.2.   Άλλα είδη χαρτιού και χάρτινα προϊόντα

7.1.1.5.2.   Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

7.1.1.6.   Χημικά και πετροχημικά προϊόντα

7.1.1.6.1.   Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

7.1.1.6.2.   Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

7.1.1.7.   Μη μεταλλικά ορυκτά

7.1.1.7.1.   Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί

7.1.1.7.2.   Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου (συμπεριλαμβανομένου του κλίνκερ)

7.1.1.7.3.   Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα

7.1.1.8.   Σίδηρος και χάλυβας [Παραγωγή βασικών μετάλλων Α]

7.1.1.9.   Βιομηχανίες μη σιδηρούχων μετάλλων [Παραγωγή βασικών μετάλλων Β]

7.1.1.9.1.   Παραγωγή αλουμινίου

7.1.1.9.2.   Άλλες βιομηχανίες μη σιδηρούχων μετάλλων·

7.1.1.10.   Μηχανολογικός εξοπλισμός

7.1.1.10.1.   Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

7.1.1.10.2.   Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

7.1.1.10.3.   Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

7.1.1.10.4.   Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

7.1.1.11.   Εξοπλισμός μεταφορών

7.1.1.12.   Που δεν κατονομάζονται αλλού — Βιομηχανία

7.1.1.12.1.   Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

7.1.1.12.2.   Κατασκευή επίπλων

7.1.1.12.3.   Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

7.1.2.   Τομέας νοικοκυριών

Πρέπει να δηλώνονται σύμφωνα με τους ορισμούς που παρέχονται στο τμήμα 2.6.3.2 του παραρτήματος A.

7.1.2.1.   Νοικοκυριά: Θέρμανση χώρων

7.1.2.2.   Νοικοκυριά: Ψύξη χώρων

7.1.2.3.   Νοικοκυριά: Θέρμανση νερού

7.1.2.4.   Νοικοκυριά: Μαγείρεμα

7.1.2.5.   Νοικοκυριά: Φωτισμός και ηλεκτρικές συσκευές

Αφορά μόνο τον ηλεκτρισμό

7.1.2.6.   Νοικοκυριά: Άλλες τελικές χρήσεις

7.2.   Σχετικά ενεργειακά προϊόντα

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, αυτή η συλλογή στοιχείων εφαρμόζεται σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Α.

Η Eurostat θα καθορίσει τον πραγματικό κατάλογο των ενεργειακών προϊόντων για τα οποία τα στοιχεία που καλύπτονται από το σημείο 7 του παραρτήματος Β θα πρέπει να δηλώνονται στο υπόδειγμα υποβολής στοιχείων, ως υποσύνολο εκείνων των στοιχείων που απαριθμούνται στο σημείο 3 του παραρτήματος Α.

7.3.   Μονάδες μέτρησης

Οι ποσότητες στερεών ορυκτών καυσίμων δηλώνονται σε kt (κιλοτόνους)·

Οι ποσότητες αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου πρέπει να δηλώνονται σε kt (κιλοτόνους)·

Οι ποσότητες φυσικού αερίου και βιομηχανικά παραγόμενων αερίων (αέριο εργοστασίων αερίου, αέριο εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης, αέριο υψικαμίνων, άλλα αέρια ανάκτησης) πρέπει να δηλώνονται σύμφωνα με το ενεργειακό περιεχόμενο, σε TJ GCV (τερατζάουλ με βάση την ανώτερη θερμογόνο δύναμη)·

Ο ηλεκτρισμός δηλώνεται σε GWh (γιγαβατώρες)·

Οι ποσότητες θερμότητας πρέπει να δηλώνονται σε TJ (τερατζάουλ με βάση την κατώτερη θερμογόνο δύναμη)·

Οι ποσότητες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και απόβλητα πρέπει να δηλώνονται σε TJ ΚΘΔ (τερατζάουλ βάσει της κατώτερης θερμογόνου δύναμης), εκτός από τον ξυλάνθρακα, τη βιοβενζίνη, τη βιοαιθανόλη, τη βιοκηροζίνη αεριωθούμενων, το βιοντίζελ και τα άλλα υγρά βιοκαύσιμα, τα οποία δηλώνονται σε kt (κιλοτόνους).

Η θερμογόνος δύναμη για τα στερεά ορυκτά καύσιμα, το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου, καθώς και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα απόβλητα πρέπει να δηλώνονται σε MJ/t (μεγατζάουλ ανά τόνο).

Η θερμογόνος δύναμη για το φυσικό αέριο και τα βιομηχανικά παραγόμενα αέρια δηλώνεται σε kJ/m3 στις συνθήκες αναφοράς (15 °C και 101 325 Pa).

Για τα υπόλοιπα ενεργειακά προϊόντα για τα οποία είναι υποχρεωτική η υποβολή στοιχείων, οι χρησιμοποιούμενες μονάδες ορίζονται στα σχετικά κεφάλαια του παρόντος παραρτήματος.

7.4.   Προθεσμία διαβίβασης στοιχείων:

Τα στοιχεία υποβάλλονται έως τις 31 Μαρτίου του δεύτερου έτους που έπεται του έτους αναφοράς.

7.5.   Απαλλαγές

Η Κύπρος απαλλάσσεται από την υποβολή στοιχείων της αναλυτικής τελικής ενεργειακής κατανάλωσης αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου (όπως ορίζεται στο τμήμα 3.4 του παραρτήματος A) για όλα τα συγκεντρωτικά στοιχεία που καλύπτονται από το τμήμα 7.1.2 του παρόντος παραρτήματος (Νοικοκυριά).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στο παρόν παράρτημα, περιγράφονται το πεδίο εφαρμογής, οι μονάδες, η περίοδος αναφοράς, η συχνότητα, η προθεσμία και οι όροι διαβίβασης για τη μηνιαία συλλογή στατιστικών ενέργειας.

Στο παράρτημα Α βρίσκονται επεξηγήσεις όρων για τους οποίους δεν παρέχεται ειδική ερμηνεία στο παρόν παράρτημα.

Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται σε όλες τις συλλογές στοιχείων που προσδιορίζονται στο παρόν παράρτημα:

α)

Περίοδος αναφοράς: Η περίοδος αναφοράς των δηλούμενων στοιχείων είναι ένας ημερολογιακός μήνας.

β)

Συχνότητα: Τα στοιχεία δηλώνονται σε μηνιαία βάση.

γ)

Μορφότυπος διαβίβασης: Η διαβίβαση γίνεται σύμφωνα με το κατάλληλο πρότυπο ανταλλαγής που καθορίζει η Eurostat.

δ)

Μέθοδος διαβίβασης: Τα στοιχεία υποβάλλονται ή τηλεφορτώνονται ηλεκτρονικά σε ενιαίο σημείο εισόδου δεδομένων της Eurostat.

1.   ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

1.1.   Σχετικά ενεργειακά προϊόντα

Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει την υποβολή στοιχείων για τα ακόλουθα:

1.1.1.   Λιθάνθρακας

1.1.2.   Φαιάνθρακας

1.1.3.   Τύρφη

1.1.4.   Πετρελαιούχος σχιστόλιθος και πετρελαιοφόρος άμμος

1.1.5.   Οπτάνθρακας εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης

1.2.   Κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων

1.2.1.   Πρέπει να δηλώνονται για τον λιθάνθρακα τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία:

1.2.1.1.   Παραγωγή

1.2.1.2.   Προϊόντα ανάκτησης

1.2.1.3.   Εισαγωγές

1.2.1.4.   Εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ

1.2.1.5.   Εξαγωγές

1.2.1.6.   Συνολικά αποθέματα στην αρχή της περιόδου στην εθνική επικράτεια

Πρόκειται για τις ποσότητες που τηρούνται από τις εξορυκτικές επιχειρήσεις, τους εισαγωγείς και τους καταναλωτές που πραγματοποιούν απευθείας εισαγωγές.

1.2.1.7.   Συνολικά αποθέματα στο τέλος της περιόδου στην εθνική επικράτεια

Πρόκειται για τις ποσότητες που τηρούνται από τις εξορυκτικές επιχειρήσεις, τους εισαγωγείς και τους καταναλωτές που πραγματοποιούν απευθείας εισαγωγές.

1.2.1.8.   Διανομές σε παραγωγούς που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

1.2.1.9.   Διανομές σε εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

1.2.1.10.   Διανομές στο σύνολο της βιομηχανίας

1.2.1.11.   Διανομές στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα

1.2.1.12.   Άλλες διανομές (υπηρεσίες, νοικοκυριά κ.λπ.) Η ποσότητα του λιθάνθρακα που διανέμεται σε τομείς που δεν κατονομάζονται ή δεν εμπίπτουν στους τομείς μεταποίησης, ενέργειας, βιομηχανίας ή μεταφορών.

1.2.2.   Δηλώνονται τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον φαιάνθρακα, την τύρφη καθώς και τον πετρελαιούχο σχιστόλιθο και την πετρελαιοφόρο άμμο:

1.2.2.1.   Παραγωγή

1.2.2.2.   Εισαγωγές

1.2.2.3.   Εξαγωγές

1.2.2.4.   Συνολικά αποθέματα στην αρχή της περιόδου στην εθνική επικράτεια

Πρόκειται για τις ποσότητες που τηρούνται από τις εξορυκτικές επιχειρήσεις, τους εισαγωγείς και τους καταναλωτές που πραγματοποιούν απευθείας εισαγωγές.

1.2.2.5.   Συνολικά αποθέματα στο τέλος της περιόδου στην εθνική επικράτεια

Πρόκειται για τις ποσότητες που τηρούνται από τις εξορυκτικές επιχειρήσεις, τους εισαγωγείς και τους καταναλωτές που πραγματοποιούν απευθείας εισαγωγές.

1.2.2.6.   Για την τύρφη, μπορούν να δηλώνονται οι αυξομειώσεις αποθεμάτων αντί των συνολικών αποθεμάτων στην αρχή και στο τέλος της περιόδου.

1.2.2.7.   Διανομές σε παραγωγούς που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

1.2.3.   Τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία πρέπει να δηλώνονται για τον οπτάνθρακα εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης:

1.2.3.1.   Παραγωγή

1.2.3.3.   Εισαγωγές

1.2.3.4.   Εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ

1.2.3.5.   Εξαγωγές

1.2.3.6.   Συνολικά αποθέματα στην αρχή της περιόδου στην εθνική επικράτεια

Πρόκειται για τις ποσότητες που τηρούνται από τους παραγωγούς, τους εισαγωγείς και τους καταναλωτές που πραγματοποιούν απευθείας εισαγωγές.

1.2.3.7.   Συνολικά αποθέματα στο τέλος της περιόδου στην εθνική επικράτεια

Πρόκειται για τις ποσότητες που τηρούνται από τους παραγωγούς, τους εισαγωγείς και τους καταναλωτές που πραγματοποιούν απευθείας εισαγωγές.

1.2.3.8.   Διανομές στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα

1.3.   Μονάδες μέτρησης

Οι δηλούμενες ποσότητες πρέπει να είναι εκφρασμένες σε kt (κιλοτόνους).

1.4.   Προθεσμία διαβίβασης στοιχείων

Εντός δύο ημερολογιακών μηνών μετά τον μήνα αναφοράς.

2.   ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

2.1.   Σχετικά ενεργειακά προϊόντα

Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει την υποβολή εκθέσεων για τον ηλεκτρισμό.

2.2.   Κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων

Δηλώνονται τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον ηλεκτρισμό:

2.2.1.   Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού από πυρηνικούς σταθμούς

2.2.2.   Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού από συμβατικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν άνθρακα

2.2.3.   Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού από συμβατικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο

2.2.4.   Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού από συμβατικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο

2.2.5.   Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού από συμβατικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν ανανεώσιμα καύσιμα (όπως στερεά βιοκαύσιμα, βιοαέρια, υγρά βιοκαύσιμα, ανανεώσιμα αστικά απορρίμματα)

2.2.6.   Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού από συμβατικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν άλλα μη ανανεώσιμα καύσιμα (όπως μη ανανεώσιμα βιομηχανικά απόβλητα και μη ανανεώσιμα αστικά απορρίμματα)

2.2.7.   Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού από υδροηλεκτρικούς σταθμούς

2.2.8.   Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού από μεικτούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς

2.2.9.   Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού από καθαρά αντλητικές υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις

2.2.10.   Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού από χερσαίους αιολικούς σταθμούς

2.2.11.   Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού από υπεράκτιους αιολικούς σταθμούς

2.2.12.   Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας

2.2.13.   Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού από ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις

2.2.14.   Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού από γεωθερμικές μονάδες

2.2.15.   Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού από άλλες ανανεώσιμες πηγές (όπως η παλιρροϊκή, κυματική και ωκεάνια ενέργεια, καθώς και άλλες άκαυστες ανανεώσιμες πηγές)

2.2.16.   Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού μη προσδιοριζόμενης προέλευσης

2.2.17.   Εισαγωγές

2.2.17.1.   Εκ των οποίων από την ΕΕ

2.2.18.   Εξαγωγές

2.2.18.1.   Εκ των οποίων στην ΕΕ

2.2.19.   Ηλεκτρισμός που χρησιμοποιείται σε αντλιοστάσια

2.3.   Μονάδες μέτρησης

Οι δηλούμενες ποσότητες πρέπει να είναι εκφρασμένες σε GWh (γιγαβατώρες).

2.4.   Προθεσμία διαβίβασης στοιχείων

Εντός δύο ημερολογιακών μηνών μετά τον μήνα αναφοράς.

3.   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

3.1.   Σχετικά ενεργειακά προϊόντα

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, αυτή η συλλογή στοιχείων εφαρμόζεται σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Α κεφάλαιο 3.4. Πετρέλαιο (αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου)

Η κατηγορία «Άλλα προϊόντα» περιλαμβάνει τόσο τις ποσότητες που αντιστοιχούν στον ορισμό του παραρτήματος Α κεφάλαιο 3.4, όσο και τις ποσότητες πετρελαϊκού αιθέρα και βιομηχανικού πετρελαίου, λιπαντικών, βιτουμενίου και κεριών παραφίνης· αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να δηλώνονται ξεχωριστά.

3.2.   Κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων

Τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία πρέπει να δηλώνονται για όλα τα ενεργειακά προϊόντα που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

3.2.1.   Εφοδιασμός σε αργό πετρέλαιο, ngl, προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων, πρόσθετα και λοιπούς υδρογονάνθρακες

Σημείωση για τα πρόσθετα και τα βιοκαύσιμα: εδώ περιλαμβάνονται όχι μόνο οι ήδη αναμεμειγμένοι όγκοι, αλλά και όλες οι ποσότητες που προορίζονται για ανάμειξη.

Πρέπει να δηλώνονται τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία για το αργό πετρέλαιο, το NGL, τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων, τα πρόσθετα/τις οξυγονούχες ενώσεις, τα βιοκαύσιμα και τους λοιπούς υδρογονάνθρακες:

3.2.1.1.   Εγχώρια παραγωγή (δεν ισχύει για προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων και βιοκαύσιμα).

3.2.1.2.   Παραλαβές από άλλες πηγές (δεν ισχύει για το αργό πετρέλαιο, το NGL και τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων)

3.2.1.3.   Επιστροφές

Τελικά ή ημικατεργασμένα προϊόντα που επιστρέφονται από τους τελικούς καταναλωτές σε διυλιστήρια προς επεξεργασία, ανάμειξη ή πώληση. Πρόκειται συνήθως για παραπροϊόντα της βιομηχανίας πετροχημικών. Ισχύει μόνο για τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων.

3.2.1.4.   Μεταφερθέντα προϊόντα

Εισαγόμενα προϊόντα πετρελαίου, τα οποία αναταξινομούνται ως προϊόντα εφοδιασμού για περαιτέρω επεξεργασία στο διυλιστήριο, χωρίς διανομή στους τελικούς δικαιούχους. Ισχύει μόνο για τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων.

3.2.1.5.   Εισαγωγές

3.2.1.6.   Εξαγωγές

Σημείωση για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ποσότητες αργού πετρελαίου και εισαγόμενων ή εξαγόμενων προϊόντων στο πλαίσιο συμφωνιών επεξεργασίας (δηλαδή διύλιση έναντι). Το αργό πετρέλαιο και το NGL πρέπει να δηλώνονται ως προερχόμενα από τη χώρα απώτερης προέλευσης· τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων και τα τελικά προϊόντα πρέπει να δηλώνονται ως προερχόμενα από τη χώρα της τελικής αποστολής. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τυχόν υγρά αέρια (π.χ. LPG) που εξάγονται κατά την επαναεριοποίηση εισαγόμενου υγροποιημένου φυσικού αερίου και προϊόντων πετρελαίου που εισάγονται ή εξάγονται απευθείας από τη βιομηχανία πετροχημικών.

3.2.1.7.   Απευθείας χρήση

3.2.1.8.   Αυξομειώσεις αποθεμάτων

Η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως θετικός αριθμός και η αφαίρεση στοιχείων από τα αποθέματα εμφανίζεται ως αρνητικός αριθμός.

3.2.1.9.   Διαπιστωθείσες εισροές σε διυλιστήρια

Ορίζονται ως η συνολική ποσότητα πετρελαίου (συμπεριλαμβανομένων των λοιπών υδρογονανθράκων και των προσθέτων) που διαπιστώθηκε ότι εισήλθε στη διεργασία διύλισης (εισροές σε διυλιστήρια).

3.2.1.10.   Απώλειες διυλιστηρίων

Η διαφορά μεταξύ των διαπιστωθεισών εισροών διυλιστηρίων και της ακαθάριστης παραγωγής διυλιστηρίων. Απώλειες μπορεί να προκύψουν κατά τη διεργασία απόσταξης λόγω εξάτμισης. Οι απώλειες που δηλώνονται φέρουν θετικό πρόσημο. Μπορεί να είναι ογκομετρική αύξηση αλλά όχι αύξηση σε μάζα.

3.2.2.   Παράδοση τελικών προϊόντων

Πρέπει να δηλώνονται τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία για το αργό πετρέλαιο, το NGL, τα αέρια διυλιστηρίου, το αιθάνιο, το LPG, τη νάφθα, τη βιοβενζίνη, τη μη βιοβενζίνη, τη βενζίνη αεροπλάνων, το καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης, τη βιοκηροζίνη αεριωθουμένων, τη μη βιοκηροζίνη αεριωθούμενων, την άλλου είδους κηροζίνη, το βιοντίζελ, το μη βιοντίζελ, το LSFO, το HSFO, τον οπτάνθρακα (κοκ) από πετρέλαιο και τα λοιπά προϊόντα:

3.2.2.1.   Παραλαβές πρωτογενών προϊόντων

3.2.2.2.   Ακαθάριστη παραγωγή διυλιστηρίων (δεν ισχύει για το αργό πετρέλαιο και το NGL)

3.2.2.3.   Προϊόντα ανακύκλωσης (δεν ισχύει για το αργό πετρέλαιο και το NGL)

3.2.2.4.   Καύσιμο διυλιστηρίου (δεν ισχύει για το αργό πετρέλαιο και το NGL)

Παράρτημα A κεφάλαιο 2.3. Ενεργειακός τομέας — Διυλιστήρια πετρελαίου· η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θέρμανσης που διατίθεται προς πώληση.

3.2.2.5.   Εισαγωγές (δεν ισχύει για το αργό πετρέλαιο, το NGL και το αέριο διυλιστηρίων)

3.2.2.6.   Εξαγωγές (δεν ισχύει για το αργό πετρέλαιο, το NGL και το αέριο διυλιστηρίων)

Και στην προκειμένη περίπτωση ισχύει η σημείωση για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές στο τμήμα 3.2.1.

3.2.2.7.   Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας (δεν ισχύει για το αργό πετρέλαιο και το NGL)

3.2.2.8.   Μεταφορές μεταξύ προϊόντων

3.2.2.9.   Μεταφερθέντα προϊόντα (δεν ισχύει για το αργό πετρέλαιο και το NGL)

3.2.2.10.   Αυξομειώσεις αποθεμάτων (δεν ισχύει για το αργό πετρέλαιο, το NGL και το αέριο διυλιστηρίων)

Η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως θετικός αριθμός και η αφαίρεση στοιχείων από τα αποθέματα εμφανίζεται ως αρνητικός αριθμός.

3.2.2.11.   Διαπιστωθείσες ακαθάριστες εγχώριες διανομές

Οι διαπιστωθείσες διανομές τελικών προϊόντων πετρελαίου από πρωτογενείς πηγές (π.χ. διυλιστήρια, εγκαταστάσεις ανάμειξης κ.λπ.) στην εγχώρια αγορά.

3.2.2.11.1.   Διεθνείς αερομεταφορές (ισχύει μόνο για τη βενζίνη αεροπλάνων, το καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης, τη βιοκηροζίνη αεριωθούμενων και τη μη βιοκηροζίνη αεριωθούμενων)

3.2.2.11.2.   Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

3.2.2.11.3.   Οδικές μεταφορές (ισχύει μόνο για το LPG)

3.2.2.11.4.   Εγχώρια ναυσιπλοΐα και σιδηροδρομικές μεταφορές (ισχύει μόνο για το βιοντίζελ και το μη βιοντίζελ)

3.2.2.12.   Βιομηχανία πετροχημικών

3.2.2.13.   Επιστροφή στα διυλιστήρια (δεν ισχύει για το αργό πετρέλαιο και το NGL)

3.2.3.   Εισαγωγές ανά χώρα προέλευσης και εξαγωγές ανά χώρα προορισμού

Οι εισαγωγές δηλώνονται ανά χώρα προέλευσης και οι εξαγωγές ανά χώρα προορισμού. Και στην προκειμένη περίπτωση ισχύει η σημείωση για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές στο τμήμα 3.2.1.

3.2.4.   Επίπεδα αποθεμάτων

Τα ακόλουθα αποθέματα στην αρχή και στο τέλος της περιόδου πρέπει να δηλώνονται για όλα τα ενεργειακά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων/οξυγονούχων ενώσεων με εξαίρεση το αέριο διυλιστηρίων:

3.2.4.1.   Αποθέματα στην εθνική επικράτεια

Αποθέματα στους ακόλουθους χώρους: δεξαμενές διυλιστηρίων, σταθμοί φόρτωσης, δεξαμενές εφοδιασμού πετρελαιαγωγών, φορτηγίδες και παράκτια δεξαμενόπλοια (όταν ο λιμένας αφετηρίας και ο λιμένας προορισμού βρίσκονται στην ίδια χώρα), δεξαμενόπλοια σε λιμένα κράτους μέλους (εάν το φορτίο τους πρόκειται να εκφορτωθεί στο λιμένα) και αποθήκες πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται τα αποθέματα πετρελαίου που τηρούνται σε αγωγούς, σε σιδηροδρομικά βαγόνια-δεξαμενές, σε φορτηγά-δεξαμενές, σε δεξαμενόπλοια ανοικτής θάλασσας, σε πρατήρια διανομής καυσίμων, σε καταστήματα λιανικής πώλησης και σε δεξαμενές πλοίων στη θάλασσα.

3.2.4.2.   Αποθέματα που τηρούνται για άλλες χώρες στο πλαίσιο διμερών κρατικών συμφωνιών

Αποθέματα στην εθνική επικράτεια που ανήκουν σε άλλη χώρα και στα οποία η πρόσβαση είναι εγγυημένη με συμφωνία μεταξύ των οικείων κυβερνήσεων.

3.2.4.3.   Αποθέματα με γνωστό αλλοδαπό προορισμό

Αποθέματα που δεν περιλαμβάνονται στο σημείο 3.2.4.2 για την εθνική επικράτεια, τα οποία ανήκουν σε άλλη χώρα, για την οποία και προορίζονται. Αυτά τα αποθέματα μπορούν να ευρίσκονται εντός ή εκτός ελευθέρων ζωνών.

3.2.4.4.   Άλλα αποθέματα που τηρούνται σε ελεύθερες ζώνες

Περιλαμβάνονται τα αποθέματα που δεν περιλαμβάνονται στο σημείο 3.2.4.2 ή στο σημείο 3.2.4.3, ανεξάρτητα από το κατά πόσον έχουν εκτελωνιστεί ή όχι.

3.2.4.5.   Αποθέματα που τηρούνται από σημαντικούς καταναλωτές

Περιλαμβάνονται τα αποθέματα που υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο. Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει τα αποθέματα άλλων καταναλωτών.

3.2.4.6.   Αποθέματα που τηρούνται επί εισερχομένων υπερωκεανίων στον λιμένα ή στο αγκυροβόλιο

Αποθέματα ανεξάρτητα από το κατά πόσον έχουν εκτελωνιστεί ή όχι. Από αυτή την κατηγορία αποκλείονται τα αποθέματα επί σκαφών ανοικτής θάλασσας.

Περιλαμβάνεται το πετρέλαιο σε παράκτια δεξαμενόπλοια, εάν τόσο ο λιμένας αναχώρησης όσο και ο λιμένας προορισμού τους βρίσκονται στην ίδια χώρα. Σε περίπτωση εισερχόμενων σκαφών με περισσότερους από έναν λιμένες εκφόρτωσης, πρέπει να δηλώνεται μόνο η ποσότητα που θα εκφορτωθεί στο δηλούν κράτος.

3.2.4.7.   Αποθέματα που τηρούνται από το κράτος στην εθνική επικράτεια

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα μη στρατιωτικά αποθέματα που τηρούνται εντός της εθνικής επικράτειας από την κυβέρνηση, τα οποία είναι κρατικής ιδιοκτησίας ή υπό κρατικό έλεγχο και τηρούνται αποκλειστικά για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Από αυτή την κατηγορία αποκλείονται τα αποθέματα που διατηρούνται από κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες ή υπηρεσίες κοινής ωφελείας που παράγουν ηλεκτρισμό ή τα αποθέματα που διατηρούνται απευθείας από πετρελαϊκές εταιρείες για λογαριασμό κυβερνήσεων.

3.2.4.8.   Αποθέματα που τηρούνται από οργανισμό αποθεμάτων στην εθνική επικράτεια

Αποθέματα που διατηρούνται τόσο από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές εταιρείες που έχουν ιδρυθεί με σκοπό τη διατήρηση αποθεμάτων αποκλειστικά για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται τα αποθέματα που διατηρούνται υποχρεωτικά από ιδιωτικές εταιρείες.

3.2.4.9.   Όλα τα άλλα αποθέματα που τηρούνται στην εθνική επικράτεια

Όλα τα άλλα αποθέματα που πληρούν τους όρους του ανωτέρω σημείου 3.2.4.1.

3.2.4.10.   Αποθέματα που τηρούνται στο εξωτερικό στο πλαίσιο διμερών κρατικών συμφωνιών

Αποθέματα που ανήκουν στο δηλούν κράτος, αλλά διατηρούνται σε άλλη χώρα και στα οποία η πρόσβαση είναι εγγυημένη με συμφωνία μεταξύ των οικείων κρατών.

3.2.4.10.1.   Εκ των οποίων: κρατικά αποθέματα

3.2.4.10.2.   Εκ των οποίων: αποθέματα οργανισμών διατήρησης αποθεμάτων

3.2.4.10.3.   Εκ των οποίων: άλλα αποθέματα

3.2.4.11.   Αποθέματα που τηρούνται στο εξωτερικό και προορίζονται οριστικά για εισαγωγή στην εθνική επικράτεια

Αποθέματα που δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία 10, τα οποία ανήκουν στο κράτος που τα δηλώνει, αλλά διατηρούνται σε άλλο κράτος εν αναμονή της εισαγωγής τους στο δηλούν κράτος.

3.2.4.12.   Άλλα αποθέματα που τηρούνται σε ελεύθερες ζώνες

Άλλα αποθέματα στην εθνική επικράτεια τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες.

3.2.4.13.   Περιεχόμενο αγωγών

Πετρέλαιο (αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου) που περιέχεται σε αγωγούς και είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της ροής στους αγωγούς.

Επιπλέον, πρέπει να δηλώνονται αναλυτικά οι ποσότητες ανά αντίστοιχη χώρα για τα εξής:

3.2.4.13.1.   αποθέματα στο τέλος της περιόδου τα οποία τηρούνται για άλλες χώρες βάσει επίσημης συμφωνίας, ανά δικαιούχο,

3.2.4.13.2.   αποθέματα στο τέλος της περιόδου τα οποία τηρούνται για άλλες χώρες βάσει επίσημης συμφωνίας, εκ των οποίων αποθεματικά κουπόνια, ανά δικαιούχο,

3.2.4.13.3.   αποθέματα στο τέλος της περιόδου με γνωστό προορισμό στο εξωτερικό, ανά δικαιούχο,

3.2.4.13.4.   αποθέματα στο τέλος της περιόδου τα οποία τηρούνται στο εξωτερικό βάσει επίσημης συμφωνίας, ανά τοποθεσία,

3.2.4.13.5.   αποθέματα στο τέλος της περιόδου τα οποία τηρούνται στο εξωτερικό βάσει επίσημης συμφωνίας, εκ των οποίων αποθεματικά κουπόνια, ανά τοποθεσία,

3.2.4.13.6.   αποθέματα στο τέλος της περιόδου που τηρούνται στο εξωτερικό και προορίζονται οριστικά για εισαγωγή στην επικράτεια του δηλούντος, ανά τοποθεσία.

Ως «αποθέματα στην αρχή της περιόδου» νοούνται τα αποθέματα κατά την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα αναφοράς. Ως «αποθέματα στο τέλος της περιόδου» νοούνται τα αποθέματα κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς.

3.3.   Μονάδες μέτρησης

Οι δηλούμενες ποσότητες πρέπει να είναι εκφρασμένες σε kt (κιλοτόνους).

3.4.   Προθεσμία διαβίβασης στοιχείων

Εντός 55 ημερών μετά τον μήνα αναφοράς.

3.5.   Γεωγραφική κάλυψη

Μόνο για την παροχή στατιστικών στοιχείων, οι διευκρινίσεις του παραρτήματος A κεφάλαιο 1 ισχύουν με την ακόλουθη ειδική απαλλαγή: η Ελβετία περιλαμβάνει το Λιχτενστάιν

4.   ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

4.1.   Σχετικά ενεργειακά προϊόντα

Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει την υποβολή εκθέσεων για το φυσικό αέριο.

4.2.   Κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων

Δηλώνονται τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία για το φυσικό αέριο.

4.2.1.   Εγχώρια παραγωγή

Όλη η ξηρή εμπορεύσιμη παραγωγή εντός των εθνικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής στην ανοικτή θάλασσα. Η παραγωγή μετράται μετά την απομάκρυνση των προσμείξεων και την εξόρυξη NGL και θείου. Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται οι απώλειες εξόρυξης και οι ποσότητες που επανεγχέονται, εξαερώνονται ή καίγονται με έκλαμψη. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία φυσικού αερίου, στην άντληση αερίου, στα συστήματα αγωγών και στις μονάδες επεξεργασίας.

4.2.2.   Εισαγωγές (Είσοδοι)

4.2.3.   Εξαγωγές (Έξοδοι)

Σημείωση για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές: Δηλώνονται όλες οι ποσότητες φυσικού αερίου που έχουν πράγματι διέλθει τα εθνικά σύνορα της χώρας, ανεξάρτητα από το αν εκτελωνίστηκαν ή όχι. Περιλαμβάνονται οι ποσότητες που διέρχονται από τη χώρα σας· ο όγκος διέλευσης θα πρέπει να καταχωρίζεται ως εισαγωγή και ως εξαγωγή. Οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου θα πρέπει να καλύπτουν μόνο το ξηρό εμπορεύσιμο ισοδύναμο, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν ως ιδία κατανάλωση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαναεριοποίησης. Οι ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν ως ιδία κατανάλωση κατά τη διάρκεια της επαναεριοποίησης θα πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Ιδία χρήση και απώλειες της βιομηχανίας φυσικού αερίου» (βλέπε 4.2.10). Τυχόν υγρά αέρια (π.χ. LPG) που αντλούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαναεριοποίησης του εισαγόμενου LNG θα πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Παραλαβές από άλλες πηγές»«Λοιποί υδρογονάνθρακες», όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 3 του παρόντος παραρτήματος (πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου).

4.2.4.   Αυξομειώσεις αποθεμάτων

Η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως θετικός αριθμός και η αφαίρεση στοιχείων από τα αποθέματα εμφανίζεται ως αρνητικός αριθμός.

4.2.5.   Διαπιστωθείσες ακαθάριστες εγχώριες διανομές

Η κατηγορία αυτή αντιπροσωπεύει τις διανομές εμπορεύσιμου αερίου στην εγχώρια αγορά, συμπεριλαμβανομένου του αερίου που χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία αερίου για θέρμανση και τη λειτουργία του εξοπλισμού της (δηλαδή κατανάλωση για την άντληση αερίου, στα συστήματα αγωγών και στις μονάδες επεξεργασίας)· στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι απώλειες μεταφοράς και διανομής.

4.2.6.   Επίπεδα αποθεμάτων που τηρούνται στην εθνική επικράτεια στην αρχή της περιόδου

4.2.7.   Επίπεδα αποθεμάτων που τηρούνται στην εθνική επικράτεια στο τέλος της περιόδου

4.2.8.   Επίπεδα αποθεμάτων που τηρούνται στο εξωτερικό στην αρχή της περιόδου

4.2.9.   Επίπεδα αποθεμάτων που τηρούνται στο εξωτερικό στο τέλος της περιόδου

Σημείωση για τα επίπεδα αποθεμάτων: περιλαμβάνουν το φυσικό αέριο που αποθηκεύεται σε αεριώδη μορφή καθώς και σε υγροποιημένη μορφή.

4.2.10.   Ίδια χρήση και απώλειες της βιομηχανίας φυσικού αερίου

Ποσότητες που καταναλώνονται από τη βιομηχανία αερίου για τη θέρμανση και τη λειτουργία του εξοπλισμού της (δηλαδή η κατανάλωση για την εξόρυξη αερίου, στα συστήματα αγωγών και στις μονάδες επεξεργασίας)· στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι απώλειες μεταφοράς και διανομής.

4.2.11.   Εισαγωγές (είσοδοι) ανά χώρα καταγωγής και εξαγωγές (έξοδοι) ανά χώρα προορισμού

Οι εισαγωγές (είσοδοι) δηλώνονται ανά χώρα προέλευσης και οι εξαγωγές (έξοδοι) ανά χώρα προορισμού. Και στην προκειμένη περίπτωση ισχύει η σημείωση για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές στο τμήμα 4.2.3. Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές πρέπει να δηλώνονται μόνο για τη γειτονική χώρα ή τη χώρα με άμεση σύνδεση με αγωγούς ή, στην περίπτωση του LNG, για τη χώρα όπου το αέριο φορτώθηκε στο πλοίο μεταφοράς.

4.2.12.   Διανομές στην ηλεκτροπαραγωγή

4.3.   Μονάδες μέτρησης

Οι ποσότητες πρέπει να δηλώνονται σε δύο μονάδες:

4.3.1.

ως φυσικές ποσότητες, σε εκατομμύρια m3 (εκατομμύρια κυβικά μέτρα) στις συνθήκες αναφοράς (15 °C και 101 325 Pa),

4.3.2.

ως ενεργειακό περιεχόμενο, σε TJ (τερατζάουλ), με βάση την ανώτερη θερμογόνο δύναμη.

4.4.   Προθεσμία διαβίβασης στοιχείων

Εντός 55 ημερών μετά τον μήνα αναφοράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Στο παρόν παράρτημα παρουσιάζεται το πεδίο εφαρμογής, οι μονάδες, η περίοδος αναφοράς, η συχνότητα, η προθεσμία και οι όροι διαβίβασης για τη βραχυπρόθεσμη μηνιαία συλλογή στατιστικών στοιχείων.

Στο παράρτημα Α βρίσκονται επεξηγήσεις όρων για τους οποίους δεν παρέχεται ειδική ερμηνεία στο παρόν παράρτημα.

Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται σε όλες τις συλλογές στοιχείων που προσδιορίζονται στο παρόν παράρτημα:

α)

Περίοδος αναφοράς: Η περίοδος αναφοράς των δηλούμενων στοιχείων είναι ένας ημερολογιακός μήνας.

β)

Συχνότητα: Τα στοιχεία δηλώνονται σε μηνιαία βάση.

γ)

Μορφότυπος διαβίβασης: Η διαβίβαση γίνεται σύμφωνα με το κατάλληλο πρότυπο ανταλλαγής που καθορίζει η Eurostat.

δ)

Μέθοδος διαβίβασης: Τα στοιχεία υποβάλλονται ή τηλεφορτώνονται ηλεκτρονικά σε ενιαίο σημείο εισόδου δεδομένων της Eurostat.

1.   ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

1.1.   Σχετικά ενεργειακά προϊόντα

Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει την υποβολή εκθέσεων για το φυσικό αέριο.

1.2.   Κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων

Πρέπει να δηλώνονται τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία.

1.2.1.    Παραγωγή

1.2.2.   Εισαγωγές

1.2.3.   Εξαγωγές

Σημείωση για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές: Δηλώνονται όλες οι ποσότητες φυσικού αερίου που έχουν πράγματι διέλθει τα εθνικά σύνορα της χώρας, ανεξάρτητα από το αν εκτελωνίστηκαν ή όχι. Περιλαμβάνονται οι ποσότητες που διέρχονται από τη χώρα σας· ο όγκος διέλευσης θα πρέπει να καταχωρίζεται ως εισαγωγή και ως εξαγωγή. Οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου θα πρέπει να καλύπτουν μόνο το ξηρό εμπορεύσιμο ισοδύναμο, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν ως ιδία κατανάλωση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαναεριοποίησης.

1.2.4.   Αυξομειώσεις αποθεμάτων

1.2.5.   Συνολικά αποθέματα στο τέλος της περιόδου στην εθνική επικράτεια

1.3.   Μονάδες μέτρησης

Οι δηλούμενες ποσότητες πρέπει να είναι εκφρασμένες σε TJ (τερατζάουλ), με βάση την ανώτερη θερμογόνο δύναμη (ΑΘΔ).

1.4.   Προθεσμία διαβίβασης στοιχείων

Εντός ενός ημερολογιακού μήνα μετά τον μήνα αναφοράς.

2.   ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

2.1.   Σχετικά ενεργειακά προϊόντα

Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει την υποβολή εκθέσεων για το αργό πετρέλαιο.

2.2.   Ορισμοί

2.2.1.   Εισαγωγές

Οι εισαγωγές καλύπτουν όλες τις ποσότητες αργού πετρελαίου που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος του κράτους μέλους ή προέρχονται από άλλο κράτος μέλος για άλλους σκοπούς άλλους από τη διαμετακόμιση. Περιλαμβάνεται το αργό πετρέλαιο που χρησιμοποιείται για την αύξηση αποθεμάτων.

Από τις εισαγωγές εξαιρούνται τα έλαια που εξάγονται από τον θαλάσσιο βυθό, επί του οποίου ένα κράτος μέλος ασκεί αποκλειστικά δικαιώματα για λόγους εκμετάλλευσης, και εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2.2.2.   Εφοδιασμός

Ο εφοδιασμός καλύπτει το αργό πετρέλαιο που εισάγεται και το αργό πετρέλαιο που παράγεται στο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Αποκλείεται η παροχή αργού πετρελαίου από αποθέματα που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν.

2.2.3.   Τιμή CIF

Η τιμή CIF (κόστος, ασφάλιστρα και ναύλος) περιλαμβάνει την τιμή FOB (ελεύθερο επί του μεταφορικού μέσου), η οποία είναι η τιμή που τιμολογείται στην πραγματικότητα στο λιμάνι/στον τόπο φόρτωσης επιπλέον των εξόδων μεταφοράς, ασφάλισης και επιβαρύνσεων που συνδέονται με εργασίες μεταφοράς αργού πετρελαίου.

Η τιμή CIF του αργού πετρελαίου που παράγεται σε ένα κράτος μέλος πρέπει να υπολογίζεται «franco» στον λιμένα εκφόρτωσης ή «franco» στα σύνορα, δηλαδή από τη στιγμή που το αργό πετρέλαιο υπάγεται στη δικαιοδοσία του τελωνείου της χώρας εισαγωγής.

2.2.4.   Πυκνότητα κατά ΑΡΙ

Η πυκνότητα κατά API αποτελεί μέτρο σύγκρισης του βαριού/ελαφρού αργού πετρελαίου με το νερό. Η πυκνότητα API πρέπει να δηλώνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο, σε σχέση με το ειδικό βάρος (SG): API = (141,5 ÷ SG) – 131,5

2.3.   Κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων

2.3.1.   Ο ακόλουθος κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων υποβάλλεται για τις εισαγωγές αργού πετρελαίου ανά είδος και γεωγραφική περιοχή παραγωγής:

2.3.1.1.   προσδιορισμός του αργού πετρελαίου

2.3.1.2.   μέση πυκνότητα κατά API

2.3.1.3.   μέση περιεκτικότητα σε θείο

2.3.1.4.   συνολικός όγκος που εισήχθη

2.3.1.5.   συνολική τιμή CIF

2.3.1.6.   αριθμός των οντοτήτων που υποβάλλουν στοιχεία.

2.3.2.   Ο ακόλουθος κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων υποβάλλεται για τον εφοδιασμό αργού πετρελαίου:

2.3.2.1.   όγκος που παραδόθηκε

2.3.2.2.   σταθμισμένος μέσος όρος της τιμής CIF

2.4.   Μονάδες μέτρησης

bbl (βαρέλι) για τα σημεία 2.3.1.4. και 2.3.2.1.

kt (χιλιάδες τόνοι) για το σημείο 2.3.2.1.

% (ποσοστό) για το σημείο 2.3.1.3.

° (βαθμοί) για το σημείο 2.3.1.2.

$ (δολ. ΗΠΑ) ανά βαρέλι για τα σημεία 2.3.1.5. και 2.3.2.2.

$ (δολ. ΗΠΑ) ανά τόνο για το σημείο 2.3.2.2.

2.5.   Εφαρμόσιμες διατάξεις

2.5.1.   Περίοδος αναφοράς:

Ένας ημερολογιακός μήνας.

2.5.2.   Συχνότητα:

Μηνιαία.

2.5.3.   Προθεσμία διαβίβασης στοιχείων:

Εντός ενός ημερολογιακού μήνα μετά τον μήνα αναφοράς.

2.5.4.   Μορφότυπος διαβίβασης:

Η διαβίβαση γίνεται σύμφωνα με το κατάλληλο πρότυπο ανταλλαγής που καθορίζει η Eurostat.

2.5.5.   Μέθοδος διαβίβασης:

Τα στοιχεία υποβάλλονται ή τηλεφορτώνονται ηλεκτρονικά σε ενιαίο σημείο εισόδου δεδομένων της Eurostat.

3.   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

3.1.   Σχετικά ενεργειακά προϊόντα

Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει την υποβολή στοιχείων για τα ακόλουθα:

3.1.1.   Αργό πετρέλαιο

3.1.2.   LPG

3.1.3.   Βενζίνη (που είναι το άθροισμα της βενζίνης για κινητήρες και της βενζίνης αεροπλάνων)

3.1.4.   Κηροζίνη (που είναι το άθροισμα του καυσίμου αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης και της άλλου είδους κηροζίνης)

3.1.5.   Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ

3.1.6.   Μαζούτ

3.1.7.   Ως «συνολικό πετρέλαιο» νοείται το άθροισμα όλων των προαναφερθέντων προϊόντων, με εξαίρεση το αργό πετρέλαιο, και πρέπει επίσης να περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα πετρελαιοειδή προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα Α [όπως τα αέρια διυλιστηρίων, το αιθάνιο, η νάφθα, ο οπτάνθρακας από πετρέλαιο, ο πετρελαϊκός αιθέρας και το βιομηχανικό πετρέλαιο (SBP), τα κεριά παραφίνης, το βιτουμένιο, τα λιπαντικά και άλλα].

3.2.   Κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων

Τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία δηλώνονται για όλα τα ενεργειακά προϊόντα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

3.2.1.   Παραγωγή αργού πετρελαίου και παραγωγή διυλιστηρίων (ακαθάριστη παραγωγή, συμπεριλαμβανομένου του καυσίμου διυλιστηρίου) για όλα τα άλλα προϊόντα που απαριθμούνται στο τμήμα 3.1.

3.2.2.   Εισαγωγές

3.2.3.   Εξαγωγές

3.2.4.   Αποθέματα στο τέλος της περιόδου

3.2.5.   Αυξομειώσεις αποθεμάτων

Η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως θετικός αριθμός και η αφαίρεση στοιχείων από τα αποθέματα εμφανίζεται ως αρνητικός αριθμός.

3.2.6.   Εισροές σε διυλιστήρια (διαπιστωθείς συνολικός όγκος εισροών σε διυλιστήρια) για το αργό πετρέλαιο και Ζήτηση για όλα τα άλλα προϊόντα που απαριθμούνται στο τμήμα 3.1.

Η ζήτηση ορίζεται ως εξής: Διανομές ή πωλήσεις στην εγχώρια αγορά (εγχώρια κατανάλωση) + Καύσιμο διυλιστηρίων + Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας και αεροσκαφών. Η ζήτηση για συνολικό πετρέλαιο περιλαμβάνει και το αργό πετρέλαιο.

3.3.   Μονάδες μέτρησης

Οι δηλούμενες ποσότητες πρέπει να είναι εκφρασμένες σε kt (κιλοτόνους).

3.4.   Προθεσμία διαβίβασης στοιχείων

Εντός 25 ημερών μετά τον μήνα αναφοράς.

.

(1)  NACE αναθ. 2 – Στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Αναθ. 2 (2008)

(2)  Υγρά φυσικού αερίου.


Top