EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0517

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/517 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu, για την τροποποίηση και κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

PE/84/2018/REV/2

OJ L 91, 29.3.2019, p. 25–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/517/oj

29.3.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/25


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/517 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Μαρτίου 2019

για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu, για την τροποποίηση και κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 172,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο τομέας ανωτάτου επιπέδου (TLD) .eu θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 733/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής (4). Από την έκδοση των εν λόγω κανονισμών, το πολιτικό και νομοθετικό πλαίσιο στην Ένωση, το διαδικτυακό περιβάλλον και η διαδικτυακή αγορά έχουν αλλάξει σημαντικά.

(2)

Η ταχεία εξέλιξη της αγοράς των TLD .eu και του δυναμικού ψηφιακού τοπίου απαιτεί ένα βιώσιμο και ευέλικτο κανονιστικό περιβάλλον. Ο TLD .eu είναι ένας από τους μεγαλύτερους κωδικούς χώρας των TLD (ccTLDs). Ο TLD .eu χρησιμοποιείται από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, μεταξύ άλλων για ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Σκοπός του TLD .eu είναι, μέσω της χρηστής διαχείρισης, να συμβάλει στην ενίσχυση της ταυτότητας της Ένωσης και στην επιγραμμική προώθηση των αξιών της Ένωσης, όπως η πολυγλωσσία, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των χρηστών και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και συγκεκριμένες επιγραμμικές προτεραιότητες.

(3)

Οι TLD αποτελούν βασικό συστατικό στην ιεραρχική δομή του συστήματος ονομάτων τομέα (DNS) και διασφαλίζουν ένα διαλειτουργικό σύστημα μοναδικών αναγνωριστικών, διαθέσιμο σε ολόκληρο τον κόσμο, σε οποιαδήποτε εφαρμογή και οποιοδήποτε δίκτυο.

(4)

Ο TLD .eu θα πρέπει να προάγει τη χρήση και την πρόσβαση στα δίκτυα του διαδικτύου σύμφωνα με τα άρθρα 170 και 171 ΣΛΕΕ, με την παροχή καταχώρισης συμπληρωματικής των υφιστάμενων ccTLD και της παγκόσμιας καταχώρισης των TLD γενικού χαρακτήρα.

(5)

Ο TLD .eu, ο οποίος συνιστά σαφές και εύκολα αναγνωρίσιμο σήμα, θα πρέπει να παρέχει σαφώς αναγνωρίσιμη σύνδεση με την Ένωση και την ευρωπαϊκή αγορά. Θα πρέπει να επιτρέπει στις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τα φυσικά πρόσωπα εντός της Ένωσης να καταχωρίζουν όνομα τομέα υπό τον TLD .eu. Η ύπαρξη ενός τέτοιου ονόματος τομέα είναι σημαντική για την ενίσχυση της ταυτότητας της Ένωσης στο διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002 θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να παρέχει στους πολίτες της Ένωσης τη δυνατότητα καταχώρισης TLD .eu ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, από τις 19 Οκτωβρίου 2019.

(6)

Τα ονόματα τομέα στον TLD .eu θα πρέπει να διατίθενται στα επιλέξιμα μέρη ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

(7)

Η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ του μητρώου, του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και άλλων οργανισμών της Ένωσης, με σκοπό την καταπολέμηση των κερδοσκοπικών και καταχρηστικών καταχωρίσεων ονομάτων τομέα, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοκατάληψης, και την παροχή απλών διοικητικών διαδικασιών, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

(8)

Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη προστασία του δικαιώματος των μερών να συνάπτουν συμβάσεις με το μητρώο και τους καταχωρητές, αντίστοιχα, οι διαφορές όσον αφορά την καταχώριση ονομάτων τομέα στον TLD .eu θα πρέπει να επιλύονται από όργανα που βρίσκονται στην Ένωση και που εφαρμόζουν το σχετικό εθνικό δίκαιο, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη ή την Ένωση και απορρέουν από διεθνείς νομικές πράξεις.

(9)

Η Επιτροπή θα πρέπει, βάσει ανοικτής, διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη την αποδοτικότητα από πλευράς κόστους και τη διοικητική απλούστευση, να ορίσει ένα μητρώο για τον TLD .eu. Προκειμένου να υποστηριχθεί η ψηφιακή ενιαία αγορά, να οικοδομηθεί μια διαδικτυακή ευρωπαϊκή ταυτότητα και να ενθαρρυνθούν οι διασυνοριακές διαδικτυακές δραστηριότητες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής και τη διαδικασία καθορισμού του μητρώου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (5). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(10)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή να εγκρίνει τον κατάλογο των ονομάτων τομέα που δεσμεύουν τα κράτη μέλη, να ορίζει τις αρχές που πρέπει να συμπεριληφθούν στη σύμβαση μεταξύ της Επιτροπής και του μητρώου και να καθορίζει το μητρώο όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, με συγκεκριμένο σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). Οι κατάλογοι αυτοί θα πρέπει να καταρτίζονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ονομάτων τομέα, λαμβανομένων υπόψη των ονομάτων τομέα δεύτερου επιπέδου που έχουν ήδη δεσμευτεί ή καταχωριστεί από τα κράτη μέλη.

(11)

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνάψει σύμβαση με το ορισθέν μητρώο, που θα πρέπει να περιλαμβάνει τις λεπτομερείς αρχές και διαδικασίες που ισχύουν για το μητρώο όσον αφορά την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση του TLD .eu. Η σύμβαση θα πρέπει να έχει καθορισμένη διάρκεια και να μπορεί να ανανεωθεί μία φορά χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία επιλογής.

(12)

Οι αρχές και οι διαδικασίες που αφορούν τη λειτουργία του TLD .eu θα πρέπει να επισυνάπτονται στη σύμβαση μεταξύ της Επιτροπής και του ορισθέντος μητρώου.

(13)

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ.

(14)

Το μητρώο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές της μη εισαγωγής διακρίσεων και της διαφάνειας και θα πρέπει να εφαρμόζει μέτρα για τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού, τα οποία θα πρέπει να εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή, ιδίως όταν το μητρώο παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τις οποίες ανταγωνίζεται σε αγορές επόμενου σταδίου.

(15)

Επί του παρόντος, υπεύθυνο για τον συντονισμό της εκχώρησης στα μητρώα κωδικών που αντιπροσωπεύουν ccTLD είναι το Σώμα του διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών (ICANN). Το μητρώο θα πρέπει να συνάπτει κατάλληλη σύμβαση με το ICANN που προβλέπει την εκχώρηση του κωδικού ccTLD .eu, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών αρχών που καθορίζει η κυβερνητική συμβουλευτική επιτροπή (GAC).

(16)

Το μητρώο θα πρέπει να συνάψει κατάλληλη συμφωνία μεσεγγύησης, προκειμένου να διασφαλίσει αδιάλειπτη παροχή της υπηρεσίας, και ιδίως να διασφαλίσει ότι σε περίπτωση αλλαγής εκπροσώπησης ή άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων, θα είναι σε θέση να εξακολουθήσει να παρέχει υπηρεσίες στην τοπική κοινότητα διαδικτύου με την ελάχιστη δυνατή αναστάτωση. Το μητρώο θα πρέπει να υποβάλει στον φορέα μεσεγγύησης, σε ημερήσια βάση, ηλεκτρονικό αντίγραφο του τρέχοντος περιεχομένου της βάσης δεδομένων TLD .eu.

(17)

Οι διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) που προβλέπεται να εγκριθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την οδηγία 2013/11/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) και να λαμβάνουν υπόψη τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στον εν λόγω τομέα και, ιδίως, τις σχετικές συστάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποφυγή, στο μέτρο του δυνατού, των κερδοσκοπικών και καταχρηστικών καταχωρίσεων. Στο πλαίσιο των εν λόγω διαδικασιών ΕΕΔ θα πρέπει να τηρούνται ενιαίοι διαδικαστικοί κανόνες οι οποίοι θα είναι σύμφωνοι με τους κανόνες που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής ενιαίας επίλυσης διαφορών του ICANN.

(18)

Η πολιτική σχετικά με την καταχρηστική καταχώριση ονομάτων τομέα .eu θα πρέπει να προβλέπει την επαλήθευση από το μητρώο των δεδομένων που λαμβάνει, και ειδικά των δεδομένων που αφορούν την ταυτότητα των καταχωριζόμενων, καθώς και την ανάκληση και τον αποκλεισμό από μελλοντική καταχώριση των ονομάτων τομέα που, με βάση τελική απόφαση δικαστηρίου κράτους μέλους, κρίνονται δυσφημιστικά, ρατσιστικά ή με άλλο τρόπο αντίθετα στο δίκαιο του κράτους μέλους. Το μητρώο θα πρέπει να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της ορθότητας των δεδομένων που λαμβάνει και κατέχει. Η διαδικασία ανάκλησης θα πρέπει να παρέχει στον κάτοχο του ονόματος τομέα εύλογη δυνατότητα να διορθώνει κάθε παραβίαση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των απαιτήσεων καταχώρισης ή των εκκρεμών οφειλών πριν από την έναρξη ισχύος της ανάκλησης.

(19)

Ένα όνομα τομέα που είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο σε βαθμό που να προκαλεί σύγχυση με όνομα για το οποίο έχει θεσπιστεί δικαίωμα σύμφωνα με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο και έχει καταχωριστεί χωρίς να υπάρχουν δικαιώματα ή έννομο συμφέρον επί του ονόματος θα πρέπει, κατά κανόνα, να ανακαλείται και, εφόσον απαιτείται, να μεταβιβάζεται στον νόμιμο κάτοχο. Όταν διαπιστώνεται ότι αυτό το όνομα τομέα έχει χρησιμοποιηθεί κακόπιστα, θα πρέπει πάντα να ανακαλείται.

(20)

Το μητρώο θα πρέπει να εγκρίνει σαφείς πολιτικές με στόχο να διασφαλίζεται η έγκαιρη αναγνώριση καταχρηστικών καταχωρίσεων ονομάτων τομέα και, εφόσον είναι αναγκαίο, θα πρέπει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και άλλους δημόσιους φορείς που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ασφάλεια των πληροφοριών και συμμετέχουν ειδικά στην καταπολέμηση αυτών των καταχωρίσεων, όπως οι εθνικές ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT).

(21)

Το μητρώο θα πρέπει να υποστηρίζει τις διωκτικές αρχές στην καταπολέμηση του εγκλήματος εφαρμόζοντας τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα που έχουν ως στόχο να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του μητρώου για σκοπούς πρόληψης, εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης εγκλημάτων, όπως προβλέπεται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο.

(22)

Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το μητρώο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους σχετικούς ενωσιακούς κανόνες, τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των δεδομένων και ιδίως με τις σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας, τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας, του περιορισμού του σκοπού και της αναλογικής περιόδου διατήρησης των δεδομένων. Επίσης, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ήδη από τον σχεδιασμό και η προστασία δεδομένων εξ ορισμού θα πρέπει να ενσωματωθούν σε όλα τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων και τις βάσεις δεδομένων που αναπτύσσονται και/ή διατηρούνται.

(23)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματική περιοδική εποπτεία, το μητρώο θα πρέπει να ελέγχεται, με δικές του δαπάνες, τουλάχιστον ανά διετία, από ανεξάρτητο όργανο με σκοπό την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του μητρώου με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, μέσω έκθεσης αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Το μητρώο θα πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή την εν λόγω έκθεση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στη σύμβασή του με την Επιτροπή.

(24)

Η σύμβαση μεταξύ της Επιτροπής και του μητρώου θα πρέπει να προβλέπει διαδικασίες για τη βελτίωση της οργάνωσης, της διοίκησης και της διαχείρισης του TLD .eu από το μητρώο σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής που προκύπτουν από τις εποπτικές δραστηριότητες της Επιτροπής που προβλέπει ο παρών κανονισμός.

(25)

Στα συμπεράσματά του σχετικά με τη διακυβέρνηση του διαδικτύου, της 27ης Νοεμβρίου 2014, το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την προσήλωση της Ένωσης στην προαγωγή πολυσυμμετοχικών δομών διακυβέρνησης που βασίζονται σε ένα συνεκτικό σύνολο παγκόσμιων αρχών διακυβέρνησης του διαδικτύου. Η έννοια της διακυβέρνησης του διαδικτύου χωρίς αποκλεισμούς αναφέρεται στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή —από πλευράς κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, διεθνών οργανισμών και της τεχνολογικής κοινότητας στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους— κοινών αρχών, προτύπων, κανόνων, διαδικασιών λήψης αποφάσεων και προγραμμάτων τα οποία διαμορφώνουν την εξέλιξη και τη χρήση του διαδικτύου.

(26)

Θα πρέπει να συσταθεί πολυμερής συμβουλευτική ομάδα για τον τομέα .eu με συμβουλευτικό ρόλο προς την Επιτροπή με σκοπό την ενίσχυση και διεύρυνση των συνεισφορών για την ορθή διακυβέρνηση του μητρώου. Η ομάδα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το πολυσυμμετοχικό μοντέλο διακυβέρνησης του διαδικτύου και τα μέλη της, εκτός από εκείνα που προέρχονται από τις αρχές των κρατών μελών και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να διορίζονται από την Επιτροπή με βάση ανοικτή, αμερόληπτη και διαφανή διαδικασία. Οι εκπρόσωποι που προέρχονται από τις αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να διορίζονται βάσει ενός συστήματος εναλλαγής που θα διασφαλίζει επαρκή συνέχεια της συμμετοχής στην ομάδα.

(27)

Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργίας του TLD .eu. Στην αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εργασιακές πρακτικές και η συνάφεια των καθηκόντων του ορισθέντος μητρώου. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε τακτική βάση εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία του ονόματος TLD .eu.

(28)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Χάρτης»), όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης και την προστασία των καταναλωτών. Θα πρέπει να ακολουθούνται οι κατάλληλες ενωσιακές διαδικασίες όταν διασφαλίζεται η συμμόρφωση των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας που επηρεάζουν τον παρόντα κανονισμό με το δίκαιο της Ένωσης και, ιδίως, με τον Χάρτη. Το μητρώο θα πρέπει να ζητεί καθοδήγηση από την Επιτροπή σε περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά τη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης.

(29)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η υλοποίηση ενός πανευρωπαϊκού TLD επιπλέον των εθνικών ccTLD, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(30)

Προκειμένου να περιοριστούν τυχόν κίνδυνοι διακοπής των υπηρεσιών του TLD .eu κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου, στον παρόντα κανονισμό προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις.

(31)

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 733/2002 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί και να καταργηθεί και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 874/2004 θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και στόχοι

1.   Ο παρών κανονισμός υλοποιεί τον τομέα ανωτάτου επιπέδου κωδικό χώρας («ccTLD») .eu και τις διαθέσιμες παραλλαγές του σε άλλα αλφάβητα, με σκοπό τη στήριξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, την οικοδόμηση μιας διαδικτυακής ταυτότητας της Ένωσης και την ενθάρρυνση διασυνοριακών διαδικτυακών δραστηριοτήτων. Καθορίζει επίσης τις προϋποθέσεις για την υλοποίησή του, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού και των χαρακτηριστικών του μητρώου. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης το νομικό και γενικό πλαίσιο πολιτικής εντός του οποίου λειτουργεί το ορισθέν μητρώο.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη διακανονισμών στα κράτη μέλη όσον αφορά τους εθνικούς τους ccTLD.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «μητρώο»: η οντότητα η οποία επιφορτίζεται με την οργάνωση, τη διαχείριση και τη διεύθυνση του TLD .eu, συμπεριλαμβανομένων της τήρησης των σχετικών βάσεων δεδομένων και των συνδεδεμένων υπηρεσιών δημόσιας αναζήτησης, της καταχώρισης των ονομάτων τομέα, της λειτουργίας του μητρώου ονομάτων τομέα, της λειτουργίας των εξυπηρετητών ονομάτων TLD του μητρώου, και της κατανομής των αρχείων ζώνης του TLD στους εξυπηρετητές ονομάτων·

2)   «καταχωρητής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, βάσει συμβάσεως με το μητρώο, παρέχει υπηρεσίες καταχώρισης ονομάτων τομέα σε καταχωριζόμενους·

3)   «πρωτόκολλα διεθνοποιημένων ονομάτων τομέα (IDN)»: τα πρότυπα και τα πρωτόκολλα που υποστηρίζουν τη χρήση ονομάτων τομέων με χαρακτήρες που δεν είναι χαρακτήρες του Αμερικανικού Πρότυπου Κώδικα για Ανταλλαγή Πληροφοριών (κώδικα ASCII)·

4)   «βάση δεδομένων WHOIS»: η συλλογή δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές και διοικητικές πτυχές των καταχωρίσεων του TLD .eu·

5)   «αρχές και διαδικασίες λειτουργίας του TLD .eu»: οι λεπτομερείς κανόνες λειτουργίας και διαχείρισης του TLD .eu·

6)   «καταχώριση»: σειρά ενεργειών και διαδικαστικών βημάτων, από την έναρξη έως την ολοκλήρωση, που λαμβάνονται από τους καταχωρητές και το μητρώο κατόπιν αιτήματος φυσικού ή νομικού προσώπου με σκοπό την υλοποίηση της καταχώρισης ονόματος τομέα για ορισμένο χρονικό διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ TLD .eu

ΤΜΗΜΑ 1

Γενικές αρχές

Άρθρο 3

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Η καταχώριση ενός ή περισσότερων ονομάτων τομέα υπό τον TLD .eu μπορεί να ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους παρακάτω:

α)

πολίτη της Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του·

β)

φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης και κατοικεί σε κράτος μέλος·

γ)

επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην Ένωση· και

δ)

οργανισμό ο οποίος είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του εθνικού δικαίου.

Άρθρο 4

Καταχώριση και ανάκληση ονομάτων τομέα

1.   Ένα όνομα τομέα διατίθεται στο επιλέξιμο μέρος του οποίου η αίτηση είχε παραληφθεί πρώτη κατά σειρά από το μητρώο, με τεχνικώς σωστό τρόπο, σύμφωνα με τις διαδικασίες για τις αιτήσεις καταχώρισης βάσει του άρθρου 11 στοιχείο β).

2.   Ένα καταχωρισμένο όνομα τομέα καθίσταται μη διαθέσιμο για μελλοντική καταχώριση, έως ότου λήξει η καταχώριση χωρίς ανανέωση, ή έως ότου το όνομα τομέα αποσυρθεί.

3.   Το μητρώο δύναται να ανακαλεί όνομα τομέα με δική του πρωτοβουλία, χωρίς να προσφεύγει για την επίλυση της διαφοράς σε διαδικασία ΕΕΔ ή δικαστική διαδικασία, για τους παρακάτω λόγους:

α)

υπάρχουν εκκρεμή ανεξόφλητα χρέη στο μητρώο·

β)

ο κάτοχος του ονόματος τομέα δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3·

γ)

ο κάτοχος του ονόματος τομέα έχει παραβεί τις απαιτήσεις για τις αιτήσεις καταχώρισης που προβλέπονται στο άρθρο 11 στοιχεία β) και γ).

4.   Το όνομα τομέα μπορεί επίσης να ανακληθεί και, όπου είναι αναγκαίο, να μεταβιβαστεί μεταγενέστερα σε άλλο μέρος, με την εφαρμογή κατάλληλης διαδικασίας ΕΕΔ ή δικαστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις αρχές και διαδικασίες λειτουργίας του TLD .eu που ορίζονται με βάση το άρθρο 11, όταν το εν λόγω όνομα είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο σε βαθμό που προκαλεί σύγχυση με όνομα για το οποίο έχει θεσπιστεί δικαίωμα βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, και όταν το εν λόγω όνομα τομέα:

α)

καταχωρίσθηκε από τον κάτοχό του χωρίς αυτός να έχει δικαιώματα ή έννομο συμφέρον επί του ονόματος τομέα· ή

β)

καταχωρίσθηκε ή χρησιμοποιείται με κακή πίστη.

5.   Εάν ένα όνομα τομέα κριθεί από δικαστήριο κράτους μέλους ως δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή ότι αντίκειται στη δημόσια τάξη ή στη δημόσια ασφάλεια δυνάμει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου που συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο, το εν λόγω όνομα τομέα δεσμεύεται από το μητρώο μόλις κοινοποιηθεί η δικαστική απόφαση και αποσύρεται μόλις κοινοποιηθεί η τελική απόφαση του δικαστηρίου. Το μητρώο αποκλείει από κάθε μελλοντική καταχώριση όσα ονόματα τομέα αποτέλεσαν αντικείμενο τέτοιας δικαστικής απόφασης, για όσο διάστημα η δικαστική απόφαση παραμένει σε ισχύ.

6.   Τα ονόματα τομέα που καταχωρίζονται υπό το TLD .eu είναι μεταβιβάσιμα μόνο σε μέρη τα οποία είναι επιλέξιμα για καταχώριση ονομάτων τομέα TLD .eu.

Άρθρο 5

Γλώσσες, εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

1.   Η καταχώριση ονομάτων τομέα πραγματοποιείται σε όλους τους χαρακτήρες των επισήμων γλωσσών της Ένωσης σύμφωνα με τα διαθέσιμα διεθνή πρότυπα, όπως επιτρέπουν τα σχετικά πρωτόκολλα διεθνοποιημένων ονομάτων τομέα.

2.   Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) ή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη ή την Ένωση και απορρέουν από διεθνή νομικά μέσα, οι συμβάσεις μεταξύ του μητρώου και των καταχωρητών, καθώς και οι συμβάσεις μεταξύ καταχωρητών ονομάτων τομέα και καταχωριζόμενων δεν ορίζουν ως εφαρμοστέο άλλο δίκαιο πλην του δικαίου ενός εκ των κρατών μελών ούτε ορίζουν ως αρμόδιο φορέα επίλυσης διαφορών δικαστήριο, διαιτητικό δικαστήριο ή άλλο φορέα που εδρεύει εκτός της Ένωσης.

Άρθρο 6

Δέσμευση ονομάτων τομέα

1.   Το μητρώο μπορεί να δεσμεύει ή να καταχωρίζει μια σειρά ονομάτων τομέα που θεωρούνται αναγκαία για τις επιχειρησιακές λειτουργίες του, σύμφωνα με τη σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4.

2.   Η Επιτροπή δύναται να δώσει εντολή στο μητρώο να δεσμεύσει ή να καταχωρίσει ονόματα τομέα απευθείας υπό τον TLD .eu, για χρήση από ενωσιακά θεσμικά όργανα και οργανισμούς.

3.   Τα κράτη μέλη δύνανται, με την επιφύλαξη των ονομάτων τομέα που έχουν ήδη δεσμευτεί ή καταχωριστεί, να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή κατάλογο ονομάτων τομέα που:

α)

δεν προβλέπεται να καταχωριστούν, βάσει της εθνικής νομοθεσίας· ή

β)

μπορούν να καταχωριστούν ή να δεσμευτούν από τα κράτη μέλη μόνο στο δεύτερο επίπεδο.

Όσον αφορά το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, τα εν λόγω ονόματα τομέα περιορίζονται σε ευρέως αναγνωρισμένους γεωγραφικούς ή γεωπολιτικούς όρους που έχουν επιπτώσεις στην πολιτική ή εδαφική οργάνωση των κρατών μελών.

4.   Η Επιτροπή εγκρίνει τους καταλόγους που κοινοποιούν τα κράτη μέλη με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Καταχωρητές

1.   Το μητρώο παρέχει διαπίστευση σε καταχωρητές σύμφωνα με λογικές, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις διαδικασίες διαπίστευσης, οι οποίες έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή. Το μητρώο καθιστά τις διαδικασίες διαπίστευσης δημοσίως διαθέσιμες σε εύκολα προσβάσιμη μορφή.

2.   Το μητρώο εφαρμόζει ισοδύναμες προϋποθέσεις σε ισοδύναμες συνθήκες σε σχέση με τους διαπιστευμένους καταχωρητές του τομέα .eu που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες. Το μητρώο παρέχει στους εν λόγω καταχωρητές υπηρεσίες και πληροφορίες υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και με την ίδια ποιότητα, όπως προβλέπεται για τις δικές του ισοδύναμες υπηρεσίες.

ΤΜΗΜΑ 2

Μητρώο

Άρθρο 8

Ορισμός του μητρώου

1.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, ορίζοντας τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής και τη διαδικασία για τον ορισμό του μητρώου μέσω εκτελεστικών πράξεων.

2.   Η Επιτροπή ορίζει τις αρχές που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση μεταξύ της Επιτροπής και του μητρώου, μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

3.   Η Επιτροπή ορίζει μια οντότητα ως το μητρώο κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2.

4.   Η Επιτροπή συνάπτει σύμβαση με το ορισθέν μητρώο. Η σύμβαση προσδιορίζει τους κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες για την παροχή υπηρεσιών από το μητρώο και τους όρους σύμφωνα με τους οποίους η Επιτροπή προβλέπεται να εποπτεύει την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση του TLD .eu από το μητρώο. Η σύμβαση έχει περιορισμένη διάρκεια και δυνατότητα ανανέωσης μία φορά χωρίς να απαιτείται η οργάνωση νέας διαδικασίας επιλογής. Η σύμβαση αντανακλά τις υποχρεώσεις του μητρώου και περιλαμβάνει τις αρχές και τις διαδικασίες για τη λειτουργία του TLD .eu που προβλέπονται με βάση τα άρθρα 10 και 11.

5.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1, 2 και 3, για επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή δύναται να ορίσει το μητρώο μέσω εκτελεστικών πράξεων άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 17 παράγραφος 3.

Άρθρο 9

Χαρακτηριστικά του μητρώου

1.   Το μητρώο είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση και την κύρια εγκατάστασή του σε έδαφος της Ένωσης.

2.   Το μητρώο δύναται να επιβάλλει τέλη. Τα εν λόγω τέλη σχετίζονται άμεσα με το κόστος που ανακύπτει.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις του μητρώου

Το μητρώο καλείται:

α)

να προωθεί τον TLD .eu στην Ένωση και σε τρίτες χώρες·

β)

να τηρεί τους κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και τη σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4, και, ιδίως, την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων·

γ)

να οργανώνει, να διοικεί και να διαχειρίζεται τον TLD .eu προς το γενικό δημόσιο συμφέρον και να εξασφαλίζει σε όλες τις πτυχές της διοίκησης και της διαχείρισης του TLD .eu υψηλή ποιότητα, διαφάνεια, ασφάλεια, σταθερότητα, προβλεψιμότητα, αξιοπιστία, προσβασιμότητα, αποτελεσματικότητα, μη διακριτική μεταχείριση, δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού και προστασία των καταναλωτών·

δ)

να συνάπτει κατάλληλη σύμβαση που προβλέπει την εκχώρηση του κωδικού του TLD .eu, με την επιφύλαξη της προηγούμενης συναίνεσης της Επιτροπής·

ε)

να πραγματοποιεί την καταχώριση ονομάτων τομέα στον TLD .eu όπου αυτό ζητηθεί από οποιοδήποτε επιλέξιμο μέρος που αναφέρεται στο άρθρο 3·

στ)

να διασφαλίζει, με την επιφύλαξη τυχόν δικαστικών διαδικασιών και κατάλληλων διαδικαστικών εγγυήσεων για τα ενδιαφερόμενα μέρη, τη δυνατότητα των καταχωρητών και των καταχωριζόμενων να επιλύουν οποιαδήποτε συμβατική διαφορά με το μητρώο μέσω διαδικασίας ΕΕΔ·

ζ)

να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των βάσεων δεδομένων των ονομάτων τομέα·

η)

να συνάπτει, με δικές του δαπάνες και με τη συγκατάθεση της Επιτροπής, συμφωνία με ευυπόληπτο καταπιστευματοδόχο ή άλλον φορέα μεσεγγύησης εγκατεστημένο στο έδαφος της Ένωσης, ορίζοντας την Επιτροπή ως δικαιούχο της συμφωνίας μεσεγγύησης και να υποβάλλει στον αντίστοιχο καταπιστευματοδόχο ή φορέα μεσεγγύησης, σε ημερήσια βάση, ενημερωμένο ηλεκτρονικό αντίγραφο του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του TLD .eu·

θ)

να υλοποιεί τους καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3·

ι)

να προωθεί τους στόχους της Ένωσης στον τομέα της διακυβέρνησης του διαδικτύου, μεταξύ άλλων, με τη συμμετοχή σε διεθνή φόρουμ·

ια)

να δημοσιεύει τις αρχές και τις διαδικασίες λειτουργίας του TLD .eu που καθορίζονται βάσει του άρθρου 11 σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

ιβ)

να διενεργεί έλεγχο από ανεξάρτητο όργανο, με δικές του δαπάνες και τουλάχιστον ανά δύο έτη με σκοπό την πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και να αποστέλλει το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων στην Επιτροπή·

ιγ)

να συμμετέχει, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, στο έργο της πολυμερούς συμβουλευτικής ομάδας για τον τομέα .eu και να συνεργάζεται με την Επιτροπή για τη βελτίωση της λειτουργίας και της διαχείρισης του TLD .eu.

Άρθρο 11

Αρχές και διαδικασίες λειτουργίας του TLD .eu

Η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Επιτροπής και του ορισθέντος μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 περιλαμβάνει τις αρχές και διαδικασίες λειτουργίας του TLD .eu, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

α)

πολιτική ΕΕΔ·

β)

απαιτήσεις και διαδικασίες για αιτήσεις καταχώρισης, πολιτική για την επαλήθευση των κριτηρίων καταχώρισης, πολιτική για την επαλήθευση των στοιχείων των καταχωριζόμενων, και πολιτική για τις κερδοσκοπικές καταχωρίσεις ονομάτων τομέα·

γ)

πολιτική για τις καταχρηστικές καταχωρίσεις ονομάτων τομέα και πολιτική για την έγκαιρη ταυτοποίηση των ονομάτων τομέα που έχουν καταχωριστεί και έχουν χρησιμοποιηθεί κακόπιστα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4·

δ)

πολιτική για την ανάκληση ονομάτων τομέα·

ε)

διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

στ)

μέτρα που έχουν ως στόχο να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του μητρώου για σκοπούς πρόληψης, εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης εγκλημάτων, όπως προβλέπεται από το ενωσιακό δίκαιο ή το εθνικό δίκαιο που συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής του κατάλληλου συστήματος ελέγχων και εξισορροπήσεων·

ζ)

λεπτομερείς διαδικασίες μέσω των οποίων μπορεί να τροποποιηθεί η σύμβαση.

Άρθρο 12

Βάση δεδομένων WHOIS

1.   Το μητρώο δημιουργεί και διαχειρίζεται, με τη δέουσα επιμέλεια, εγκατάσταση βάσης δεδομένων WHOIS με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας του TLD .eu με την παροχή ακριβών και ενημερωμένων στοιχείων καταχώρισης όσον αφορά τα ονόματα τομέα που έχουν καταχωριστεί υπό τον TLD .eu.

2.   Η βάση δεδομένων WHOIS περιέχει σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τους υπευθύνους που διαχειρίζονται τα ονόματα τομέα υπό τον TLD .eu και τους κατόχους των ονομάτων τομέα. Οι πληροφορίες στη βάση δεδομένων WHOIS δεν είναι υπερβολικές σε συνάρτηση με τον σκοπό της βάσης δεδομένων. Το μητρώο είναι σύμφωνο με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9).

ΤΜΗΜΑ 3

Εποπτικός έλεγχος του μητρώου

Άρθρο 13

Εποπτεία

1.   Η Επιτροπή παρακολουθεί και εποπτεύει την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση του TLD .eu από το μητρώο.

2.   Η Επιτροπή προβαίνει σε εκτίμηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του μητρώου και της συμμόρφωσής του με τον παρόντα κανονισμό και με τις αρχές και τις διαδικασίες λειτουργίας του TLD .eu που αναφέρονται στο άρθρο 11. Η Επιτροπή μπορεί να ζητά πληροφορίες από το μητρώο για τον σκοπό αυτό.

3.   Σύμφωνα με τις εποπτικές της δραστηριότητες, η Επιτροπή μπορεί να δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στο μητρώο για τη διόρθωση ή τη βελτίωση της οργάνωσης, της διοίκησης και της διαχείρισης του TLD .eu.

4.   Η Επιτροπή μπορεί, κατά περίπτωση, να συμβουλεύεται την πολυμερή συμβουλευτική ομάδα για τον τομέα .eu και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και να ζητά συμβουλές εμπειρογνωμόνων για τα αποτελέσματα των εποπτικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και για τρόπους βελτίωσης της οργάνωσης, της διοίκησης και της διαχείρισης του TLD .eu από το μητρώο.

Άρθρο 14

Πολυμερής συμβουλευτική ομάδα για τον τομέα .eu

1.   Η Επιτροπή συγκροτεί πολυμερή συμβουλευτική ομάδα για τον τομέα .eu. Η πολυμερής συμβουλευτική ομάδα για τον τομέα .eu έχει τα εξής καθήκοντα:

α)

την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

β)

την έκδοση γνωμοδοτήσεων για την Επιτροπή για στρατηγικά ζητήματα διαχείρισης, οργάνωσης και διοίκησης του TLD .eu, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των δεδομένων·

γ)

την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή για ζητήματα που αφορούν την παρακολούθηση και εποπτεία του μητρώου, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο που αναφέρεται στο στοιχείο ιβ) του άρθρου 10·

δ)

την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τις πολιτικές και τα μέτρα κατά των καταχρηστικών καταχωρίσεων ονομάτων τομέα, και ιδίως κατά των καταχωρίσεων χωρίς δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα και των καταχωρίσεων που χρησιμοποιούνται κακόπιστα.

2.   Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη κάθε συμβουλή της πολυμερούς συμβουλευτικής ομάδας για τον τομέα .eu κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

3.   Η πολυμερής συμβουλευτική ομάδα για τον τομέα .eu αποτελείται από εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση. Οι εν λόγω εκπρόσωποι προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, την τεχνική κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών και την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και από τις αρχές των κρατών μελών και διεθνείς οργανισμούς. Οι εκπρόσωποι, εκτός εκείνων που προέρχονται από τις αρχές των κρατών μελών και τους διεθνείς οργανισμούς, διορίζονται από την Επιτροπή βάσει ανοικτής, αμερόληπτης και διαφανούς διαδικασίας, με ιδιαίτερη συνεκτίμηση της αρχής της ισότητας των φύλων.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η πολυμερής συμβουλευτική ομάδα για τον τομέα .eu μπορεί να περιλαμβάνει έναν εκπρόσωπο των ενδιαφερομένων μερών που είναι εγκατεστημένα εκτός της Ένωσης.

5.   Πρόεδρος της πολυμερούς συμβουλευτικής ομάδας για τον τομέα .eu είναι είτε ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής είτε ένα πρόσωπο που διορίζεται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή παρέχει υπηρεσίες γραμματείας στην πολυμερή συμβουλευτική ομάδα για τον τομέα .eu.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Η Ένωση διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με τον TLD .eu, μεταξύ των οποίων, ιδίως, ενδεχόμενα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα σχετικά με τις βάσεις δεδομένων του μητρώου τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, καθώς και το δικαίωμα επανορισμού του μητρώου.

Άρθρο 16

Αξιολόγηση και επανεξέταση

1.   Έως τις 13 Οκτωβρίου 2027 και ανά τρία έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή αξιολογεί την υλοποίηση, την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία του TLD .eu, ιδίως με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το μητρώο σύμφωνα με το στοιχείο ιβ) του άρθρου 10.

2.   Έως τις 30 Ιουνίου 2020, η Επιτροπή αξιολογεί, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή πρακτική, κατά πόσο και με ποιον τρόπο το μητρώο θα συνεργαστεί με το EUIPO και άλλους οργανισμούς της Ένωσης, με σκοπό την καταπολέμηση των κερδοσκοπικών και καταχρηστικών καταχωρίσεων ονομάτων τομέα, καθώς και κατά πόσο και με ποιον τρόπο θα προβλεφθούν απλές διοικητικές διαδικασίες, ιδίως για τις ΜΜΕ. Η Επιτροπή μπορεί, εφόσον είναι αναγκαίο, να προτείνει περαιτέρω μέτρα για τον σκοπό αυτό.

3.   Έως τις 13 Οκτωβρίου 2024, η Επιτροπή αξιολογεί τη δυνατότητα επέκτασης των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 3 και μπορεί, κατά περίπτωση, να υποβάλει νομοθετική πρόταση.

4.   Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με τα πορίσματα της αξιολόγησης των παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 17

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή επικοινωνιών (COCOM) που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10). Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.   Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5.

Άρθρο 18

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τη 18η Απριλίου 2019. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 19

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Οι κάτοχοι ονομάτων τομέα που έχουν ονόματα τομέα τα οποία καταχωρίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 διατηρούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τα υφιστάμενα καταχωρισμένα ονόματα τομέα.

2.   Έως τις 12 Οκτωβρίου 2021, η Επιτροπή λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τον ορισμό και τη σύναψη σύμβασης με το μητρώο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η σύμβαση παράγει αποτελέσματα από τις 13 Οκτωβρίου 2022.

3.   Η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Επιτροπής και του μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα έως τις 12 Οκτωβρίου 2022.

Άρθρο 20

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002

Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

καταχωρεί τα ονόματα τομέα στον TLD .eu μέσω οιουδήποτε διαπιστευμένου καταχωρητή .eu κατόπιν αιτήσεως από:

i)

πολίτη της Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του·

ii)

φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης και κατοικεί σε κράτος μέλος·

iii)

επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην Ένωση· ή

iv)

οργανισμό ο οποίος είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του εθνικού δικαίου.».

Άρθρο 21

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 874/2004 καταργούνται από τις 13 Οκτωβρίου 2022.

Άρθρο 22

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ισχύει από την 13η Οκτωβρίου 2022.

Ωστόσο, το άρθρο 20 ισχύει από τη 19η Οκτωβρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2019.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. CIAMBA


(1)  ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 112.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2019.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2002, για την υλοποίηση του .eu τομέα ανωτάτου επιπέδου (ΕΕ L 113 της 30.4.2002, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του .eu τομέα ανωτάτου επιπέδου και τις αρχές που διέπουν την καταχώριση (ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σ. 40).

(5)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(7)  Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(10)  Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 36).


Top