EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0429

Κανονισμός (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 84, 31.3.2016, p. 1–208 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj

31.3.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) 2016/429 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 9ης Μαρτίου 2016

σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 114 και το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο αντίκτυπος των μεταδοτικών νόσων των ζώων και των μέτρων που είναι αναγκαία για τον έλεγχο των νόσων αυτών μπορεί να είναι καταστροφικός για μεμονωμένα ζώα, ζωικούς πληθυσμούς, κατόχους ζώων και την οικονομία.

(2)

Όπως έχει αποδειχθεί από την πρόσφατη εμπειρία, οι μεταδοτικές νόσοι των ζώων μπορούν επίσης να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και στην ασφάλεια των τροφίμων.

(3)

Επιπλέον, μπορούν να παρατηρηθούν δυσμενείς αλληλεπιδράσεις όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή και άλλες περιβαλλοντικές πτυχές. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση νέων νόσων, τον επιπολασμό των υφιστάμενων νόσων και τη γεωγραφική κατανομή των νοσογόνων παραγόντων και των διαβιβαστών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσβάλλουν την άγρια πανίδα και χλωρίδα.

(4)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν υψηλά πρότυπα δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων στην Ένωση, η ορθολογική ανάπτυξη των τομέων της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η αύξηση της παραγωγικότητας, θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την υγεία των ζώων σε ενωσιακό επίπεδο. Οι εν λόγω κανόνες είναι απαραίτητοι προκειμένου, μεταξύ άλλων, να συμβάλουν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και στην αποφυγή της εξάπλωσης λοιμωδών νόσων. Επίσης οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τη διατήρηση του υπάρχοντος καθεστώτος για την υγεία των ζώων εντός της Ένωσης και την επακόλουθη βελτίωση του εν λόγω καθεστώτος.

(5)

Η ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης για την υγεία των ζώων αποτελείται από μια σειρά συνδεδεμένων και αλληλοσχετιζόμενων βασικών πράξεων οι οποίες θεσπίζουν κανόνες για την υγεία των ζώων που ισχύουν για το ενδοενωσιακό εμπόριο, την είσοδο ζώων και προϊόντων στην Ένωση, την εκρίζωση νόσων, τους κτηνιατρικούς ελέγχους, την κοινοποίηση των νόσων και τη χρηματοδοτική στήριξη σε σχέση με διάφορα είδη ζώων· λείπει όμως ένα γενικό νομικό πλαίσιο το οποίο να καθορίζει εναρμονισμένες αρχές σε όλη την έκταση του τομέα.

(6)

Οι δημοσιονομικοί κανόνες που σχετίζονται με τη στήριξη στόχων για την υγεία των ζώων προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και δεν αποτελούν μέρος του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, οι κανόνες που καλύπτουν τους επίσημους ελέγχους των μέτρων για την υγεία των ζώων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και στις οδηγίες του Συμβουλίου 89/662/ΕΟΚ (5), 90/425/ΕΟΚ (6), 91/496/ΕΟΚ (7) και 97/78/ΕΚ (8) θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση των επίσημων ελέγχων στον τομέα της υγείας των ζώων.

(7)

Ο παρών κανονισμός δεν περιέχει διατάξεις για τη ρύθμιση της καλής μεταχείρισης των ζώων. Ωστόσο η υγεία και η καλή μεταχείριση των ζώων συνδέονται: η καλύτερη υγεία των ζώων προάγει την καλύτερη μεταχείριση των ζώων και αντιστρόφως. Όταν λαμβάνονται μέτρα πρόληψης και ελέγχου νόσων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπός τους στην καλή μεταχείριση των ζώων, υπό το πρίσμα του άρθρου 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε τα ζώα να προφυλάσσονται από πόνο, αγωνία ή ταλαιπωρία που μπορούν να αποφευχθούν. Η νομοθεσία σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, όπως οι κανονισμοί του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 (9) και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 (10), θα πρέπει απαραιτήτως να συνεχίσει να ισχύει και θα πρέπει να εφαρμόζεται ορθά. Οι κανόνες του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνουν ή να επικαλύπτουν τους κανόνες που καθορίζονται στην εν λόγω νομοθεσία.

(8)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2007 για μία νέα στρατηγική για την υγεία των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2013), κατά την οποία «η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία», έχει σκοπό την προώθηση της υγείας των ζώων, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα μέτρα πρόληψης και επιτήρησης των νόσων, στον έλεγχο των νόσων και στην έρευνα, έτσι ώστε να περιοριστεί η επίπτωση των νόσων των ζώων και να περιοριστούν στο ελάχιστο οι συνέπειες των επιδημιών. Η στρατηγική προτείνει τη θέσπιση ενός «ενιαίου και απλουστευμένου ρυθμιστικού πλαισίου για την υγεία των ζώων», επιδιώκοντας τη σύγκλιση με τα διεθνή πρότυπα με παράλληλη εξασφάλιση μιας ισχυρής δέσμευσης για υψηλά πρότυπα υγείας των ζώων.

(9)

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις και τα οράματα που προβλέπονται στην εν λόγω στρατηγική για την υγεία των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αρχής «μία υγεία», και να εδραιώσει το νομικό πλαίσιο για μια κοινή ενωσιακή πολιτική για την υγεία των ζώων μέσω ενός ενιαίου, απλουστευμένου και ευέλικτου κανονιστικού πλαισίου για την υγεία των ζώων.

(10)

Τα ζώα μπορεί να υποφέρουν από ένα ευρύ φάσμα λοιμωδών ή μη λοιμωδών νόσων. Πολλές νόσοι μπορούν να αντιμετωπιστούν, έχουν αντίκτυπο μόνο στο συγκεκριμένο ζώο ή δεν μεταδίδονται σε άλλα ζώα ή στον άνθρωπο. Από την άλλη πλευρά, οι μεταδοτικές νόσοι μπορούν να έχουν ευρύτερο αντίκτυπο στην υγεία των ζώων ή στη δημόσια υγεία, με συνέπειες σε επίπεδο πληθυσμού. Οι κανόνες για την υγεία των ζώων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιορίζονται μόνο στις τελευταίες αυτές νόσους.

(11)

Κατά τον καθορισμό των εν λόγω κανόνων για την υγεία των ζώων είναι σημαντικό να υπάρξει προβληματισμός όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της καλής μεταχείρισης των ζώων, της επισιτιστικής ασφάλειας και των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών πτυχών.

(12)

Η συμφωνία για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα (ΥΦΠ), της οποίας η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, ρυθμίζει τη χρήση απαραίτητων μέτρων για την προστασία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών ή της υγείας, ώστε να μην παρουσιάζεται αυθαίρετη ή αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Εφόσον υφίστανται διεθνή πρότυπα, απαιτείται να χρησιμεύσουν ως βάση για τα μέτρα της Ένωσης. Ωστόσο, τα μέρη της συμφωνίας ΥΦΠ έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν τα δικά τους σχετικά πρότυπα, υπό τον όρο ότι τα πρότυπα αυτά βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία.

(13)

Όσον αφορά την υγεία των ζώων, η συμφωνία ΥΦΠ παραπέμπει στα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE) όσον αφορά τις υγειονομικές απαιτήσεις για το διεθνές εμπόριο. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος διατάραξης του εμπορίου, τα μέτρα της Ένωσης για την υγεία των ζώων θα πρέπει να στοχεύουν σε ένα κατάλληλο επίπεδο σύγκλισης με τα πρότυπα του ΟΙΕ.

(14)

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία αλλά εξακολουθεί να υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα, το άρθρο 5 παράγραφος 7 της συμφωνίας ΥΦΠ, που έχει ερμηνευθεί για την Ένωση στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2000 για την αρχή της προφύλαξης, επιτρέπει στα μέρη της εν λόγω συμφωνίας να θεσπίζουν προσωρινά μέτρα με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Υπό τις συνθήκες αυτές, το ενδιαφερόμενο μέρος υποχρεούται να αποκτήσει τις πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για μια περισσότερο αντικειμενική εκτίμηση της επικινδυνότητας και την ανάλογη επανεξέταση του μέτρου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(15)

Η εκτίμηση της επικινδυνότητας βάσει της οποίας λαμβάνονται τα μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να βασίζεται στα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και να διεξάγεται με τρόπο ανεξάρτητο, αντικειμενικό και διαφανή. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι γνώμες της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), η οποία συστάθηκε με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11).

(16)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12) ορίζει κανόνες τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την υγεία των ζώων όσον αφορά ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα, ώστε να προλαμβάνονται και να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων οι οποίοι προκύπτουν από τα εν λόγω προϊόντα, και ιδίως να προστατεύεται η ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας των ανθρώπων και των ζώων. Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε επικάλυψη της νομοθεσίας της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει, συνεπώς, να εφαρμόζεται μόνο στα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, καθώς και όπου ενέχεται κίνδυνος για την υγεία των ζώων. Για παράδειγμα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 δεν ρυθμίζει τον τρόπο χειρισμού των ζωικών υποπροϊόντων και των παράγωγων προϊόντων στο πλαίσιο μέτρων ελέγχου μιας νόσου, και έτσι τα ζητήματα αυτά καλύπτονται δεόντως από τον παρόντα κανονισμό.

(17)

Επιπλέον, οι κανόνες για τις μεταδοτικές νόσους των ζώων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μεταδίδονται στον άνθρωπο («ζωοανθρωπονόσοι») έχουν ήδη καθοριστεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13), την οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15)· τέλος, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένοι κανόνες για τις μεταδοτικές νόσους σε ανθρώπους με την απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16). Οι εν λόγω πράξεις θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ και μετά την έγκριση του παρόντος κανονισμού. Κατά συνέπεια, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επικάλυψη της ενωσιακής νομοθεσίας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις ζωοανθρωπονόσους στον βαθμό που δεν έχουν ήδη οριστεί ειδικοί κανόνες που περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες άλλες πράξεις της Ένωσης. Πέραν τούτου, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των κανόνων που προβλέπονται σε άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, όπως για παράδειγμα στους τομείς της κτηνιατρικής και της καλής μεταχείρισης των ζώων.

(18)

Οι νόσοι που εκδηλώνονται σε ζώα τα οποία εκτρέφονται από τον άνθρωπο μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στους τομείς της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας, στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα ζώα αυτά εκτρέφονται από τον άνθρωπο, τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των νόσων είναι συχνά πιο εύκολο να εφαρμοστούν σε αυτά από ό,τι σε άγρια.

(19)

Παρ' όλ' αυτά, οι νόσοι που εκδηλώνονται σε πληθυσμούς άγριων ζώων μπορεί να έχουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για τη γεωργία και την υδατοκαλλιέργεια, τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού να καλύπτει σε τέτοιες περιπτώσεις τα άγρια ζώα, τόσο ως δυνητικά θύματα των εν λόγω νόσων όσο και ως διαβιβαστές τους. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «άγρια ζώα» καλύπτει όλα τα ζώα που δεν εκτρέφονται από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των αδέσποτων ζώων και των ζώων που έχουν επιστρέψει στην άγρια κατάσταση, ακόμα και αν ανήκουν σε είδη που κανονικά είναι εξημερωμένα.

(20)

Οι νόσοι των ζώων δεν μεταδίδονται μόνο με την άμεση επαφή μεταξύ ζώων ή μεταξύ ζώων και ανθρώπων. Μεταφέρονται επίσης σε μεγαλύτερη απόσταση μέσω του συστήματος υδάτων και αέρα, μέσω διαβιβαστών όπως έντομα ή μέσω του σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που χρησιμοποιούνται για την τεχνητή γονιμοποίηση, μέσω της δωρεάς ωαρίων ή της μεταφοράς εμβρύων. Νοσογόνοι παράγοντες ενδέχεται επίσης να περιέχονται στα τρόφιμα και σε άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, όπως είναι το δέρμα, η γούνα, τα φτερά, τα κέρατα και κάθε άλλο υλικό που προέρχεται από το σώμα ενός ζώου. Επιπλέον, διάφορα άλλα αντικείμενα όπως οχήματα μεταφοράς, εξοπλισμός, χορτονομή, χόρτο και άχυρο μπορεί να μεταδώσουν νοσογόνους παράγοντες. Για τον λόγο αυτό, όλες οι οδοί μόλυνσης και το σχετικό υλικό πρέπει να καλυφθούν από αποτελεσματικούς κανόνες για την υγεία των ζώων.

(21)

Οι νόσοι των ζώων μπορεί να έχουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στην κατανομή των ειδών της άγριας πανίδας, επηρεάζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη βιοποικιλότητα. Οι μικροοργανισμοί που προκαλούν τέτοιες νόσους των ζώων μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθούν ως χωροκατακτητικά αλλόχθονα είδη στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα. Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό λαμβάνουν επίσης υπόψη τη βιοποικιλότητα και, ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει ζωικά είδη και νοσογόνους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται ως χωροκατακτητικά ζωικά είδη, τα οποία διαδραματίζουν ρόλο στη μετάδοση των νόσων ή προσβάλλονται από τις νόσους που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

(22)

Στην ενωσιακή νομοθεσία που θεσπίστηκε πριν από τον παρόντα κανονισμό ορίζονται χωριστοί κανόνες για την υγεία των ζώων για τα χερσαία και τα υδρόβια ζώα. Η οδηγία 2006/88/EK του Συμβουλίου (17) ορίζει συγκεκριμένους κανόνες για τα υδρόβια ζώα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, οι βασικές αρχές για την καλή διακυβέρνηση της υγείας των ζώων και τις καλές κτηνοτροφικές μεθόδους ισχύουν και για τις δύο ομάδες ειδών ζώων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει τόσο τα χερσαία όσο και τα υδρόβια ζώα και θα πρέπει να ευθυγραμμίζει τους εν λόγω κανόνες για την υγεία των ζώων κατά περίπτωση. Ωστόσο, για ορισμένες πτυχές, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταχώριση και την έγκριση των εγκαταστάσεων και την ιχνηλασιμότητα και τις μετακινήσεις των ζώων εντός της Ένωσης, ο παρών κανονισμός υιοθετεί την προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί κατά το παρελθόν, η οποία ήταν να ορίζονται διαφορετικές δέσμες κανόνων για την υγεία των ζώων για τα χερσαία και τα υδρόβια ζώα, λόγω των διαφορετικών περιβαλλόντων τους και συνεπώς διαφορετικών απαιτήσεων για τη διαφύλαξη της υγείας.

(23)

Η ενωσιακή νομοθεσία που εκδόθηκε πριν από τον παρόντα κανονισμό, και ιδίως η οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου (18), καθορίζει, επίσης, βασικούς κανόνες υγειονομικού ελέγχου για άλλα είδη ζώων που δεν ρυθμίζονται από άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, όπως ερπετά, αμφίβια, θαλάσσια θηλαστικά, καθώς και άλλα ζώα που δεν είναι ούτε υδρόβια ούτε χερσαία βάσει του ορισμού του παρόντος κανονισμού. Συνήθως, τα εν λόγω είδη δεν παρουσιάζουν σοβαρή επικινδυνότητα για την υγεία των ανθρώπων ή άλλων ζώων και, ως εκ τούτου, ισχύουν μόνο λίγοι κανόνες σχετικά με την υγεία των ζώων, εάν υπάρχουν. Για να αποφευχθούν οι περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και δαπάνες, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμφωνεί με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο παρελθόν, δηλαδή την παροχή νομικού πλαισίου που να επιτρέπει τον καθορισμό λεπτομερών υγειονομικών κανόνων για τις μετακινήσεις των εν λόγω ζώων και των προϊόντων τους εφόσον η επικινδυνότητα το απαιτεί.

(24)

Οι άνθρωποι εκτρέφουν συχνά στα νοικοκυριά τους ορισμένα ζώα ως ζώα συντροφιάς. Η εκτροφή τέτοιων ζώων συντροφιάς αποκλειστικά για ιδιωτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των διακοσμητικών υδρόβιων ζώων σε νοικοκυριά, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, παρουσιάζει γενικά χαμηλότερο κίνδυνο για την υγεία σε σύγκριση με άλλους τρόπους εκτροφής ή μετακίνησης ζώων σε ευρύτερη κλίμακα, όπως συνηθίζεται στη γεωργία, στην υδατοκαλλιέργεια, στα καταφύγια ζώων και στη μεταφορά ζώων γενικότερα. Επομένως, δεν είναι ορθό οι γενικές απαιτήσεις σχετικά με την καταχώριση, την τήρηση αρχείων και τις μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ένωσης να αναμένεται να ισχύουν για τα εν λόγω ζώα συντροφιάς, καθώς αυτό θα αποτελούσε αδικαιολόγητη διοικητική επιβάρυνση και κόστος. Η καταχώριση και οι απαιτήσεις τήρησης αρχείου, συνεπώς, δεν θα πρέπει να ισχύουν για τους κατόχους ζώων συντροφιάς. Επιπλέον, θα πρέπει να ισχύουν ειδικοί κανόνες για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς εντός της Ένωσης.

(25)

Ορισμένες συγκεκριμένες ομάδες ζώων, για τις οποίες υπάρχουν ειδικοί υγειονομικοί κανόνες στον παρόντα κανονισμό, χρειάζεται να αναφέρονται σε παράρτημα ως είδη, λόγω της ποικιλότητας της σχετικής ομάδας. Αυτό ισχύει για την ομάδα δίχηλων θηλαστικών που ταξινομούνται ως οπληφόρα. Ο κατάλογος τέτοιων ζώων μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθεί στο μέλλον εξαιτίας της τροποποιημένης συστηματικής κατάταξης. Επομένως, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τέτοιες αλλαγές, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ σχετικά με τον κατάλογο των οπληφόρων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

(26)

Δεν μπορούν ούτε θα πρέπει να προληφθούν και να καταπολεμηθούν μέσω ρυθμιστικών μέτρων όλες οι μεταδοτικές νόσοι των ζώων, για παράδειγμα, εάν η νόσος είναι πάρα πολύ διαδεδομένη, εάν δεν είναι διαθέσιμα διαγνωστικά μέσα ή εάν ο ιδιωτικός τομέας μπορεί ο ίδιος να λάβει μέτρα για τον έλεγχο της νόσου. Ρυθμιστικά μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο μεταδοτικών νόσων των ζώων μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τους σχετικούς τομείς και να διαταράξουν το εμπόριο. Είναι, ως εκ τούτου, ουσιώδες τα μέτρα αυτά να εφαρμόζονται μόνον κατ' αναλογία και ανάγκη, όπως όταν μια νόσος συνιστά ή υπάρχει υποψία ότι συνιστά σημαντικό κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή για τη δημόσια υγεία.

(27)

Επιπλέον, τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα ελέγχου για κάθε μεταδοτική νόσο των ζώων θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένα για να αντιμετωπίσουν τα μοναδικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, τις συνέπειές της, καθώς και την κατανομή της εντός της Ένωσης. Οι προληπτικοί κανόνες και οι κανόνες ελέγχου που εφαρμόζονται σε καθεμία από αυτές θα πρέπει συνεπώς να αφορούν τη συγκεκριμένη νόσο.

(28)

Για τις μεταδοτικές νόσους των ζώων, μια νόσος συνδέεται συνήθως με την κλινική ή την παθολογική εκδήλωση της λοίμωξης. Ωστόσο, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο οποίος αποσκοπεί στον έλεγχο της εξάπλωσης και στην εκρίζωση ορισμένων μεταδοτικών νόσων των ζώων, ο ορισμός της νόσου θα πρέπει να είναι ευρύτερος προκειμένου να συμπεριλάβει και άλλους φορείς του νοσογόνου παράγοντα.

(29)

Ορισμένες μεταδοτικές νόσοι των ζώων δεν είναι εύκολο να εξαπλωθούν σε άλλα ζώα ή σε ανθρώπους και, συνεπώς, δεν προκαλούν οικονομικές ζημίες ή ζημίες στη βιοποικιλότητα σε ευρεία κλίμακα. Ως εκ τούτου, δεν αποτελούν σοβαρή απειλή για την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία στην Ένωση και είναι συνεπώς δυνατόν, εάν κριθεί σκόπιμο, να αντιμετωπιστούν με εθνικούς κανόνες.

(30)

Για τις μεταδοτικές νόσους των ζώων που δεν υπόκεινται σε μέτρα τα οποία ορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, οι οποίες όμως έχουν κάποια οικονομική σημασία για τον ιδιωτικό τομέα σε τοπικό επίπεδο, η Επιτροπή θα πρέπει, με τη βοήθεια των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, να προβεί σε ενέργειες για την πρόληψη ή τον έλεγχο των νόσων αυτών, για παράδειγμα μέσω μέτρων αυτορρύθμισης ή με την ανάπτυξη κωδίκων πρακτικής.

(31)

Σε αντίθεση με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων που περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις 29 και 30, εξαιρετικά μεταδοτικές νόσοι των ζώων μπορούν εύκολα να εξαπλωθούν πέραν των συνόρων και, εάν είναι επίσης ζωοανθρωπονόσοι, μπορεί επίσης να έχουν αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και στην ασφάλεια των τροφίμων. Ως εκ τούτου, οι εξαιρετικά μεταδοτικές νόσοι των ζώων και οι ζωοανθρωπονόσοι θα πρέπει να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

(32)

Η μικροβιακή αντοχή, που νοείται ως η ικανότητα μικροοργανισμών να επιβιώνουν ή να πολλαπλασιάζονται σε συγκέντρωση αντιμικροβιακού παράγοντα η οποία κανονικά είναι ικανή να αναστείλει τον πολλαπλασιασμό μικροοργανισμών του ίδιου είδους ή να επιφέρει τον θάνατό τους, αυξάνεται. Η δράση αριθ. 5 που προτείνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία τιτλοφορείται «Σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου από τη μικροβιακή αντοχή» τονίζει τον προληπτικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο παρών κανονισμός και την επακόλουθη αναμενόμενη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στα ζώα. Η εν λόγω αντοχή των μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά στα οποία είχαν προηγουμένως ανταποκριθεί περιπλέκει τη θεραπεία λοιμωδών νόσων στον άνθρωπο και τα ζώα και συνεπώς μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων. Ως αποτέλεσμα, οι μικροοργανισμοί που έχουν αναπτύξει αντοχή στους αντιμικροβιακούς παράγοντες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μεταδοτικές νόσοι, και συνεπώς να καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η ανάληψη δράσης κατά οργανισμών με μικροβιακή αντοχή όταν κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο.

(33)

Μπορεί να εμφανιστούν νέοι κίνδυνοι που συνδέονται με ορισμένες νόσους ή είδη, ιδίως εξαιτίας αλλαγών στις ροές του εμπορίου, στο περιβάλλον, στο κλίμα, στις κτηνοτροφικές μεθόδους και στις γεωργικές παραδόσεις, αλλά και ως αποτέλεσμα κοινωνικών αλλαγών. Η επιστημονική πρόοδος μπορεί επίσης να οδηγήσει σε νέες γνώσεις και σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις υπάρχουσες νόσους. Επιπλέον, νόσοι και είδη που σήμερα είναι σημαντικά ενδέχεται να περιθωριοποιηθούν στο μέλλον. Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι ευρύ και οι κανόνες που ορίζονται θα πρέπει να επικεντρώνονται στις νόσους που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το ευρύ κοινό. Ο OIE, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπόνησε μελέτη με τίτλο «Κατάρτιση καταλόγων προτεραιότητας και ταξινόμηση των νόσων των ζώων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μεταδίδονται στον άνθρωπο», καθώς και εργαλείο για τη διεξαγωγή μιας τέτοιας δραστηριότητας, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος ιεράρχησης και κατηγοριοποίησης νόσων βάσει προτεραιότητας. Το εν λόγω εργαλείο αποτελεί παράδειγμα συστηματικής προσέγγισης σχετικά με τη συλλογή και την αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τις νόσους των ζώων.

(34)

Είναι απαραίτητο να καταρτιστεί εναρμονισμένος κατάλογος με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων («καταγεγραμμένες νόσοι») οι οποίες αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία στην Ένωση, είτε πρόκειται για ολόκληρη την Ένωση είτε για τμήματά της. Οι πέντε νόσοι που προσδιορίζονται ήδη στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να συμπληρώνονται με κατάλογο νόσων που ορίζεται σε παράρτημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει και να τροποποιεί το εν λόγω παράρτημα σύμφωνα με ένα σύνολο κριτηρίων. Θα πρέπει συνεπώς να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις για την τροποποίηση του παραρτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ.

(35)

Στο μέλλον μπορεί να αναδυθούν νόσοι που δυνητικά να παρουσιάζουν σοβαρή επικινδυνότητα για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων και να έχουν επιπτώσεις στην υγεία, την οικονομία ή το περιβάλλον. Θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τη λήψη μέτρων πρόληψης και ελέγχου νόσων για τέτοιες αναδυόμενες νόσους, για τη θέσπιση επαρκών μέτρων για την αντιμετώπιση των πιθανών αρνητικών συνεπειών των εν λόγω νόσων, ακόμα και αν αυτές δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως ενόψει της ενδεχόμενης καταγραφής τους. Τα μέτρα αυτά δεν θίγουν τα μέτρα έκτακτης ανάγκης και θα μπορούσαν να συνεχίσουν να ισχύουν για αναδυόμενες νόσους εν αναμονή της απόφασης για την καταγραφή τους.

(36)

Οι καταγεγραμμένες νόσοι απαιτούν διαφορετικές διαχειριστικές προσεγγίσεις. Για ορισμένες εξαιρετικά μολυσματικές νόσους, οι οποίες επί του παρόντος δεν υπάρχουν στην Ένωση, απαιτείται η λήψη αυστηρών μέτρων για την άμεση εκρίζωσή τους αμέσως μόλις εμφανιστούν. Σε περίπτωση που τέτοιες νόσοι δεν εκριζωθούν αμέσως και γίνουν ενδημικές, θα απαιτηθεί μακροπρόθεσμο υποχρεωτικό πρόγραμμα εκρίζωσης. Για άλλες νόσους που μπορούν ενδεχομένως να υφίστανται ήδη σε τμήματα της Ένωσης, απαιτείται υποχρεωτική ή προαιρετική εκρίζωση. Στις περιπτώσεις αυτές είναι σκόπιμο να τεθούν σε εφαρμογή περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων και προϊόντων, όπως απαγόρευση των μετακινήσεων από και προς τις πληγείσες περιοχές, ή απλώς ο έλεγχος των σχετικών ζώων ή προϊόντων πριν από την αποστολή. Σε άλλες περιπτώσεις ίσως είναι κατάλληλο να εφαρμοστεί απλώς ένα πρόγραμμα επιτήρησης της κατανομής της εν λόγω νόσου, χωρίς λήψη περαιτέρω μέτρων.

(37)

Θα πρέπει να οριστούν κριτήρια για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι σχετικές πτυχές λαμβάνονται υπόψη όταν καθορίζεται ποιες μεταδοτικές νόσοι των ζώων θα πρέπει να ταξινομούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(38)

Οι κανόνες που καθορίζει ο παρών κανονισμός για την πρόληψη και τον έλεγχο μιας συγκεκριμένης μεταδοτικής νόσου των ζώων θα πρέπει να ισχύουν για τα είδη των ζώων που μπορούν να μεταδίδουν τη νόσο, επειδή είναι ευπαθή σε αυτή ή ενεργούν ως διαβιβαστές. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, είναι απαραίτητο να καταρτιστεί εναρμονισμένος κατάλογος των ειδών («καταγεγραμμένα είδη») για τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται σε επίπεδο Ένωσης τα μέτρα για συγκεκριμένες καταγεγραμμένες νόσους και, επομένως, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή οι εκτελεστικές αρμοδιότητες κατάρτισης ενός τέτοιου καταλόγου.

(39)

Η διαδικασία κατηγοριοποίησης θα πρέπει να βασίζεται σε προκαθορισμένα κριτήρια, όπως τα χαρακτηριστικά της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου, οι επιπτώσεις στην υγεία των ζώων και στη δημόσια υγεία, στην καλή μεταχείριση των ζώων και στην οικονομία της Ένωσης, ο κίνδυνος εξάπλωσής της και η διαθεσιμότητα μέτρων πρόληψης και ελέγχου νόσων σε ό,τι αφορά την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο. Θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή προκειμένου να καθορίζει ποιες καταγεγραμμένες νόσοι υπόκεινται σε ποιους κανόνες.

(40)

Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να ισχύουν για καταγεγραμμένες νόσους οι οποίες δεν εμφανίζονται κανονικά στην Ένωση και για τις οποίες χρειάζεται οπωσδήποτε να ληφθούν άμεσα μέτρα εκρίζωσης μόλις εντοπιστούν, όπως για παράδειγμα η κλασική πανώλη των χοίρων, για καταγεγραμμένες νόσους που χρειάζεται να ελέγχονται σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την εκρίζωσή τους σε ολόκληρη την Ένωση, που μπορεί να περιλαμβάνουν νόσους όπως η βρουκέλλωση, για καταγεγραμμένες νόσους οι οποίες αφορούν ορισμένα κράτη μέλη και για τις οποίες χρειάζονται μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσής τους σε τμήματα της Ένωσης που είναι επισήμως απαλλαγμένα από νόσο ή όπου εφαρμόζονται προγράμματα εκρίζωσης της εν λόγω νόσου, που μπορεί να περιλαμβάνουν νόσους όπως η λοιμώδης ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών, για καταγεγραμμένες νόσους για τις οποίες απαιτούνται μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωσή τους λόγω της εισόδου τους στην Ένωση ή λόγω μετακινήσεων μεταξύ κρατών μελών, που μπορεί να περιλαμβάνουν νόσους όπως η λοιμώδης αναιμία των ιπποειδών, και για καταγεγραμμένες νόσους για τις οποίες συντρέχει ανάγκη επιτήρησης εντός της Ένωσης, που μπορεί να περιλαμβάνουν νόσους όπως ο άνθρακας.

(41)

Τα χαρακτηριστικά μιας δεδομένης νόσου μπορεί να αλλάξουν, όπως και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη νόσο και άλλες περιστάσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν την αρμοδιότητα τροποποίησης της κατηγορίας στην οποία ανήκει μια συγκεκριμένη καταγεγραμμένη νόσος, και συνεπώς των μέτρων στα οποία υπόκειται.

(42)

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που εργάζονται με ζώα είναι τα καταλληλότερα πρόσωπα να παρατηρούν και να διασφαλίζουν την υγεία των ζώων και να παρακολουθούν τα προϊόντα υπό την ευθύνη τους. Επομένως, θα πρέπει να έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την υλοποίηση των μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσης των νόσων στα ζώα και για την παρακολούθηση των προϊόντων υπό την ευθύνη τους.

(43)

Η βιοπροφύλαξη αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα πρόληψης στη διάθεση των υπευθύνων επιχειρήσεων και άλλων ατόμων που εργάζονται με ζώα για την πρόληψη της εισόδου, της ανάπτυξης και της εξάπλωσης μεταδοτικών νόσων των ζώων προς, από και εντός ενός ζωικού πληθυσμού. Στην εκτίμηση αντικτύπου για τη θέσπιση του παρόντος κανονισμού αναγνωρίζεται επίσης ο ρόλος της βιοπροφύλαξης και αξιολογούνται συγκεκριμένα οι πιθανές επιπτώσεις. Τα ληφθέντα μέτρα βιοπροφύλαξης θα πρέπει να είναι επαρκώς ευέλικτα, να προσαρμόζονται ανάλογα με το είδος της παραγωγής και το είδος ή τις κατηγορίες ζώων και να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τεχνικές εξελίξεις. Θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων που είναι αναγκαίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των μέτρων βιοπροφύλαξης στα κράτη μέλη. Ωστόσο, η προώθηση της πρόληψης μεταδοτικών νόσων μέσω υψηλότερων προτύπων βιοπροφύλαξης, με την ανάπτυξη οδηγών με ορθές πρακτικές, θα πρέπει να παραμένει πάντα εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων των υπευθύνων επιχειρήσεων, των κρατών μελών ή της Επιτροπής. Παρ' όλο που η βιοπροφύλαξη απαιτεί ενδεχομένως κάποιες αρχικές επενδύσεις, το αποτέλεσμα της μείωσης των νόσων των ζώων θα πρέπει να αποτελέσει θετικό κίνητρο για τους υπευθύνους επιχειρήσεων.

(44)

Τα βιοκτόνα προϊόντα, όπως τα απολυμαντικά για κτηνιατρική υγιεινή ή για τους χώρους τροφής και σίτισης των ζώων, τα εντομοκτόνα, τα απωθητικά ή τα τρωκτικοκτόνα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις στρατηγικές βιοπροφύλαξης, τόσο σε επίπεδο εκμετάλλευσης όσο και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των ζώων. Θα πρέπει, συνεπώς, να θεωρούνται μέρος των μέτρων βιοπροφύλαξης.

(45)

Η γνώση της υγείας των ζώων, μεταξύ άλλων των συμπτωμάτων, των συνεπειών και των πιθανών τρόπων πρόληψης, θεραπείας και ελέγχου των νόσων συμπεριλαμβανομένης της βιοπροφύλαξης, αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση της υγείας των ζώων και είναι ουσιαστικής σημασίας για την εξασφάλιση της έγκαιρης διάγνωσης των νόσων των ζώων. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και οι κατ' επάγγελμα ασχολούμενοι με τα ζώα θα πρέπει, επομένως, να αποκτήσουν τέτοιες γνώσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Οι εν λόγω γνώσεις μπορούν να αποκτηθούν με διάφορους τρόπους, π.χ. μέσω τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και μέσω του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που υπάρχει στον γεωργικό τομέα ή μέσω άτυπης κατάρτισης στην οποία η συνεισφορά των εθνικών και ενωσιακών οργανώσεων κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και λοιπών οργανώσεων μπορεί να είναι πολύτιμη.

(46)

Οι κτηνίατροι και οι επαγγελματίες της υγείας των υδρόβιων ζώων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης της υγείας των ζώων και στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιληφθούν γενικοί κανόνες σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες τους.

(47)

Οι κτηνίατροι έχουν την εκπαίδευση και τα επαγγελματικά προσόντα που βεβαιώνουν ότι έχουν αποκτήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες οι οποίες είναι απαραίτητες, μεταξύ άλλων, για τη διάγνωση νόσων και τη θεραπεία των ζώων. Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη, για ιστορικούς λόγους ή λόγω της έλλειψης κτηνιάτρων που ασχολούνται με νόσους υδρόβιων ζώων, υπάρχει ένα εξειδικευμένο επάγγελμα που ονομάζεται «επαγγελματίες της υγείας υδρόβιων ζώων». Οι εν λόγω επαγγελματίες δεν είναι παραδοσιακά κτηνίατροι, ασκούν όμως την ιατρική για υδρόβια ζώα. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, επομένως, να σέβεται την απόφαση εκείνων των κρατών μελών που αναγνωρίζουν το εν λόγω επάγγελμα. Στις περιπτώσεις αυτές, οι επαγγελματίες της υγείας των υδρόβιων ζώων θα πρέπει να έχουν τις ίδιες ευθύνες και υποχρεώσεις με τους κτηνιάτρους όσον αφορά το συγκεκριμένο πεδίο εργασιών τους. Η προσέγγιση αυτή είναι σύμφωνη με τον κώδικα υγείας των υδρόβιων ζώων του ΟΙΕ.

(48)

Τα κράτη μέλη και ιδίως οι αρμόδιες αρχές τους που είναι υπεύθυνες για την υγεία των ζώων είναι μεταξύ των κύριων συντελεστών για την πρόληψη και τον έλεγχο των μεταδοτικών νόσων των ζώων. Η αρμόδια για την υγεία των ζώων αρχή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την επιτήρηση, την εκρίζωση, τα μέτρα καταπολέμησης της νόσου, τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης, την αύξηση της ενημέρωσης για τη νόσο, και όσον αφορά τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των ζώων και το διεθνές εμπόριο μέσω της έκδοσης πιστοποιητικών υγείας των ζώων. Προκειμένου να είναι σε θέση να επιτελούν τα καθήκοντά τους βάσει του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαρκείς οικονομικούς πόρους, σε πόρους υποδομών και σε ανθρώπινους πόρους σε όλη την επικράτειά τους, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών δυνατοτήτων, καθώς και επιστημονικής και άλλης σχετικής τεχνογνωσίας.

(49)

Οι αρμόδιες αρχές δεν είναι πάντοτε σε θέση να πραγματοποιούν όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό, λόγω περιορισμένων πόρων. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μια νομική βάση για την ανάθεση της εκτέλεσης ορισμένων από τις δραστηριότητες σε κτηνιάτρους που δεν είναι επίσημοι κτηνίατροι. Για τον ίδιο λόγο τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιτρέπουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα να πραγματοποιούν ορισμένες δραστηριότητες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

(50)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ορίζονται οι απαραίτητοι όροι για τη γενική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ελέγχου των νόσων σε όλη την Ένωση, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την ανάθεση της εκτέλεσης άλλων δραστηριοτήτων τις οποίες οι αρμόδιες αρχές μπορεί να αναθέσουν σε κτηνιάτρους που δεν είναι επίσημοι κτηνίατροι.

(51)

Η βέλτιστη διαχείριση της υγείας των ζώων μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε συνεργασία με τους κατόχους ζώων, τους υπευθύνους επιχειρήσεων, τους κτηνιάτρους, τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας των ζώων, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εμπορικούς εταίρους. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η υποστήριξή τους, είναι αναγκαίο να οργανωθούν με σαφή και διαφανή τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(52)

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει επίσης να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για να τηρείται ενήμερη η κοινή γνώμη, ιδίως όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα ζώα ή τα προϊόντα μπορεί να παρουσιάζουν επικινδυνότητα για την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία ή όταν ένα κρούσμα παρουσιάζει δημόσιο ενδιαφέρον. Στις περιπτώσεις αυτές τα σχετικά ζώα ή προϊόντα μπορεί να προέρχονται από το εσωτερικό της Ένωσης ή να εισέρχονται στην Ένωση από το εξωτερικό. Στη δεύτερη περίπτωση μπορεί επίσης να εισέλθουν στην Ένωση μέσα στις προσωπικές αποσκευές ατόμων που ταξιδεύουν από σημεία εκτός της Ένωσης. Συνεπώς, οι πληροφορίες που παρέχονται στους πολίτες θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τους κινδύνους που συνδέονται με τις καταστάσεις αυτές.

(53)

Προκειμένου να αποφευχθεί η απελευθέρωση νοσογόνων παραγόντων από εργαστήρια, ιδρύματα και άλλες μονάδες χειρισμού νοσογόνων παραγόντων, έχει ζωτική σημασία να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα βιοπροφύλαξης, βιοασφάλειας και βιολογικού περιορισμού. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επομένως να προβλέπει μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται κατά τον χειρισμό ή τη μεταφορά τέτοιων νοσογόνων παραγόντων, εμβολίων και άλλων βιολογικών προϊόντων. Η υποχρέωση που επιβάλλεται σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται σε μια τέτοια δραστηριότητα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι υπάρχει συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά κατά τον χειρισμό εξαιρετικά μολυσματικών βιολογικών παραγόντων, εμβολίων και λοιπών βιολογικών προϊόντων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας στα εν λόγω εργαστήρια, ινστιτούτα και εγκαταστάσεις και για τις μετακινήσεις των νοσογόνων παραγόντων.

(54)

Η έγκαιρη ανίχνευση και μια σαφής δομή της κοινοποίησης και αναφοράς των νόσων είναι καίριας σημασίας για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νόσου. Προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπιση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κοινοποιείται αμέσως στην αρμόδια αρχή κάθε υπόνοια ή επιβεβαίωση εστίας ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων.

(55)

Οι κτηνίατροι αποτελούν παράγοντες-κλειδιά για την έρευνα των νόσων και τους βασικούς συνδέσμους μεταξύ των υπευθύνων επιχειρήσεων και της αρμόδιας αρχής. Συνεπώς, θα πρέπει να ενημερώνονται από τον υπεύθυνο επιχείρησης σε περιπτώσεις μη φυσιολογικής θνησιμότητας, άλλων σοβαρών προβλημάτων σε σχέση με κάποια νόσο ή σημαντικής μείωσης στα ποσοστά παραγωγής απροσδιόριστης αιτίας.

(56)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική κοινοποίηση και να αποσαφηνιστούν οι διαφορετικές περιστάσεις που σχετίζονται με μη φυσιολογική θνησιμότητα και άλλα σοβαρά συμπτώματα νόσων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τα κριτήρια βάσει των οποίων προσδιορίζεται το πότε συντρέχουν οι σχετικές συνθήκες για την κοινοποίηση και τον καθορισμό των κανόνων για περαιτέρω έρευνα, όταν αυτό θεωρείται σκόπιμο.

(57)

Για ορισμένες καταγεγραμμένες νόσους έχει ζωτική σημασία ένα κράτος μέλος να ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για την εμφάνισή τους στην επικράτειά του. Η κοινοποίηση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στα γειτονικά ή άλλα επηρεαζόμενα κράτη μέλη να λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα, εφόσον αυτό ενδείκνυται.

(58)

Από την άλλη πλευρά, για ορισμένες νόσους η άμεση κοινοποίηση και ανάληψη δράσης δεν είναι αναγκαίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συλλογή πληροφοριών και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εμφάνιση των νόσων αυτών είναι ουσιαστικής σημασίας για τον έλεγχο της κατάστασης της νόσου και, εάν χρειαστεί, για τη λήψη μέτρων πρόληψης και ελέγχου των νόσων. Η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων μπορεί να ισχύει επίσης και για νόσους που υπόκεινται σε κοινοποίηση σε επίπεδο Ένωσης, όταν όμως χρειάζονται συμπληρωματικές πληροφορίες για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και ελέγχου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ορθή ενημέρωση και τα δεδομένα που χρειάζονται για την πρόληψη της εξάπλωσης ή για τον έλεγχο κάθε συγκεκριμένης νόσου συλλέγονται στο σωστό χρονικό πλαίσιο, είναι σκόπιμο να ανατεθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ η εξουσία έκδοσης πράξεων όσον αφορά τις υποθέσεις για τις οποίες πρέπει να υποβάλλεται έκθεση.

(59)

Ένας από τους κύριους στόχους της κοινοποίησης των νόσων και της υποβολής εκθέσεων είναι η συγκέντρωση αξιόπιστων, διαφανών και προσβάσιμων επιδημιολογικών δεδομένων. Θα πρέπει να δημιουργηθεί σε επίπεδο Ένωσης ένα ηλεκτρονικό διαδραστικό σύστημα πληροφοριών για την αποτελεσματική συλλογή και διαχείριση των δεδομένων επιτήρησης για καταγεγραμμένες νόσους και, κατά περίπτωση, για τις αναδυόμενες νόσους ή τη μικροβιακή αντοχή νοσογόνων παραγόντων. Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει να προωθήσει την καλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα δεδομένων, τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων και τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών με τη συγχώνευση της κοινοποίησης των νόσων και της υποβολής εκθέσεων εντός της Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο σε μία ενιαία διαδικασία εκτελούμενη μέσω της βάσης δεδομένων του ΟΙΕ. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται συνοχή στην ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με την οδηγία 2003/99/ΕΚ.

(60)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των ενωσιακών κανόνων για την κοινοποίηση των νόσων και την υποβολή εκθέσεων, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για την καταγραφή των νόσων που αποτελούν αντικείμενο των ενωσιακών κανόνων κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό καθώς και για τη δημιουργία των απαραίτητων διαδικασιών, μορφότυπων, δεδομένων και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την κοινοποίηση των νόσων και την υποβολή εκθέσεων.

(61)

Η επιτήρηση αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής για τον έλεγχο των νόσων. Θα πρέπει να εξασφαλίζει την έγκαιρη ανίχνευση των μεταδοτικών νόσων των ζώων και την αποτελεσματική κοινοποίησή τους, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στον σχετικό τομέα και στην αρμόδια αρχή να εφαρμόζουν, όπου είναι εφικτό, έγκαιρα μέτρα πρόληψης και ελέγχου νόσων, και επιτρέποντας την εκρίζωση της εν λόγω νόσου. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το υγειονομικό καθεστώς των ζώων κάθε κράτους μέλους και της Ένωσης, τεκμηριώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο και διευκολύνοντας το εμπόριο με τρίτες χώρες.

(62)

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων παρατηρούν τα ζώα τους σε τακτική βάση και είναι οι πλέον αρμόδιοι να ανιχνεύσουν μη φυσιολογική θνησιμότητα ή άλλα σοβαρά συμπτώματα μιας νόσου. Ως εκ τούτου, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτήρησης και διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στην επιτήρηση που πραγματοποιεί η αρμόδια αρχή.

(63)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η στενή συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων επιχειρήσεων και των κτηνιάτρων ή επαγγελματιών της υγείας των υδρόβιων ζώων και να συμπληρωθεί η επιτήρηση που πραγματοποιείται από υπευθύνους επιχειρήσεων, οι εγκαταστάσεις θα πρέπει, ανάλογα με τον τύπο παραγωγής και άλλους σχετικούς παράγοντες, να υπόκεινται σε επισκέψεις ελέγχου της υγείας των ζώων. Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες πραγματοποίησης των επισκέψεων ελέγχου της υγείας των ζώων, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων.

(64)

Είναι απαραίτητο η αρμόδια αρχή να θεσπίσει σύστημα επιτήρησης για τις καταγεγραμμένες νόσους που υπόκεινται σε επιτήρηση. Τούτο θα πρέπει να ισχύει επίσης για τις αναδυόμενες νόσους, όπου θα πρέπει να αξιολογηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία που παρουσιάζει η εκάστοτε νόσος και να συγκεντρωθούν επιδημιολογικά δεδομένα για την εν λόγω αξιολόγηση. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των πόρων, οι πληροφορίες θα πρέπει να συλλεχθούν, να διανεμηθούν και να χρησιμοποιηθούν κατά τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

(65)

Η μεθοδολογία, η συχνότητα και η ένταση της επιτήρησης θα πρέπει να προσαρμόζονται σε κάθε συγκεκριμένη νόσο και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον ειδικό σκοπό της επιτήρησης, το καθεστώς της υγείας των ζώων στη σχετική ζώνη, καθώς και κάθε άλλη συμπληρωματική επιτήρηση που πραγματοποιούν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων. Οι δέουσες ενέργειες επιδημιολογικής επιτήρησης μπορούν να κυμαίνονται από την απλή κοινοποίηση και αναφορά της εμφάνισης ή υποψίας εμφάνισης μιας καταγεγραμμένης ή αναδυόμενης νόσου, ή άλλων ανωμαλιών όπως η μη φυσιολογική θνησιμότητα και άλλα σημεία νόσου, έως τη θέσπιση ειδικού και ολοκληρωμένου προγράμματος επιτήρησης, στο οποίο συνήθως περιλαμβάνονται πρόσθετα καθεστώτα δειγματοληψίας και ελέγχου.

(66)

Αναλόγως των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών μιας νόσου και των σχετικών παραγόντων κινδύνου, ενδέχεται να χρειαστεί η θέσπιση ειδικού προγράμματος επιτήρησης που να περιλαμβάνει ορισμένες και οργανωμένες δραστηριότητες. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στοχευμένα προγράμματα επιτήρησης. Όταν τέτοιου είδους προγράμματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον για ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να προβλέπονται κανόνες για την εναρμονισμένη εφαρμογή τους.

(67)

Αυτού του είδους τα προγράμματα θα πρέπει να συνάδουν με τους στόχους της Ένωσης και, ως εκ τούτου, να συντονίζονται σε επίπεδο Ένωσης. Προς τούτο, θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή. Επιπλέον, τα κράτη μέλη που υλοποιούν παρόμοια ειδικά προγράμματα επιτήρησης θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω προγραμμάτων επιτήρησης στην Επιτροπή. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των προγραμμάτων επιτήρησης, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες ώστε να καταρτίσει κατάλογο των νόσων που υπόκεινται σε προγράμματα επιτήρησης και να θεσπίσει εναρμονισμένες διαδικασίες, μορφότυπους, ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών και κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προγραμμάτων επιτήρησης.

(68)

Πολλές φορές κρίνεται απαραίτητη η παροχή λεπτομερειών σχετικά με τον κατάλληλο μορφότυπο της επιτήρησης για τις διάφορες νόσους, με το εύρος να κυμαίνεται από νόσους η επιτήρηση των οποίων μπορεί να περιοριστεί σε δραστηριότητες όπως η υποβολή αναφορών και η κοινοποίηση έως νόσους για τις οποίες απαιτείται ειδικό, εμπεριστατωμένο και πανενωσιακό πρόγραμμα επιτήρησης. Επομένως, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον σχεδιασμό της επιτήρησης, τα κριτήρια για τον καθορισμό της σπουδαιότητας μιας νόσου που θα υπόκειται σε πρόγραμμα επιτήρησης το οποίο αφορά την Ένωση και για την επίσημη επιβεβαίωση των εστιών των νόσων, τους ορισμούς κρουσμάτων των νόσων αυτών και τις απαιτήσεις για τα προγράμματα επιτήρησης σε σχέση με το περιεχόμενό τους, τις πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε παρόμοια προγράμματα και την περίοδο εφαρμογής τους.

(69)

Κράτη μέλη που δεν είναι απαλλαγμένα ή δεν είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένα από τις καταγεγραμμένες νόσους που υπόκεινται σε μέτρα εκρίζωσης όπως προβλέπει ο παρών κανονισμός θα πρέπει να υποχρεούνται να θεσπίζουν προγράμματα υποχρεωτικής εκρίζωσης προκειμένου να εκριζωθούν οι νόσοι αυτές των οποίων η εκρίζωση είναι υποχρεωτική στην Ένωση.

(70)

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ορισμένες νόσοι που απασχολούν την Ένωση αλλά για τις οποίες δεν είναι ανάγκη να επιβληθεί στα κράτη μέλη η υποχρέωση εκρίζωσής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν προαιρετικά προγράμματα εκρίζωσης για τέτοιες νόσους, εφόσον αποφασίσουν ότι η εκρίζωση έχει σημασία για τα ίδια. Αυτού του είδους τα προαιρετικά προγράμματα εκρίζωσης θα αναγνωρίζονται σε επίπεδο Ένωσης και θα συνεπάγονται την εφαρμογή ορισμένων αντίστοιχων μέτρων ελέγχου νόσων. Επιπλέον, μπορούν να δίνουν στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τη δυνατότητα, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής, να απαιτούν ορισμένες εγγυήσεις κατά την παραλαβή ζώων από άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.

(71)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των προγραμμάτων εκρίζωσης των νόσων, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον καθορισμό των διαδικασιών για την υποβολή τέτοιων προγραμμάτων, για τους δείκτες επιδόσεων, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων.

(72)

Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το σύνολο των εδαφών τους, των ζωνών ή των διαμερισμάτων τους που είναι απαλλαγμένα από μία ή περισσότερες από τις καταγεγραμμένες νόσους οι οποίες υπόκεινται σε κανόνες για τα υποχρεωτικά ή προαιρετικά προγράμματα εκρίζωσης, προκειμένου να προστατεύονται έναντι της εισόδου τέτοιων καταγεγραμμένων νόσων από άλλα τμήματα της Ένωσης ή από τρίτες χώρες ή εδάφη. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να καθοριστεί μια σαφής εναρμονισμένη διαδικασία, η οποία να συμπεριλαμβάνει τα αναγκαία κριτήρια για την έγκριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο. Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της αναγνώρισης του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο εντός της Ένωσης, είναι απαραίτητο το εν λόγω καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο να εγκρίνεται επισήμως και, επομένως, να ανατεθούν στην Επιτροπή οι εκτελεστικές αρμοδιότητες για την έγκριση ενός τέτοιου καθεστώτος.

(73)

Ο OIE εισήγαγε την έννοια της διαμερισματοποίησης στο πλαίσιο των κωδίκων υγείας των χερσαίων και των υδρόβιων ζώων («οι κωδικοί OIE»). Στην ενωσιακή νομοθεσία που έχει εκδοθεί πριν τον παρόντα κανονισμό η έννοια αυτή αναγνωρίζεται για συγκεκριμένα μόνο είδη ζώων και νόσους, τα οποία καθορίζονται σε ειδική ενωσιακή νομοθεσία, δηλαδή για τη γρίπη των πτηνών και τις νόσους υδρόβιων ζώων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του συστήματος διαμερισμάτων για άλλα είδη ζώων και νόσων. Προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομερείς όροι και κανόνες για την αναγνώριση και την έγκριση των διαμερισμάτων και οι σχετικές με αυτά απαιτήσεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ.

(74)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να γνωστοποιήσουν ότι τα εδάφη τους, οι ζώνες και τα διαμερίσματα είναι απαλλαγμένα από νόσο με σκοπό την ενημέρωση των εμπορικών εταίρων και τη διευκόλυνση του εμπορίου.

(75)

Προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομερείς όροι για την αναγνώριση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του εν λόγω καθεστώτος, τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την τεκμηρίωση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο, τα ειδικά μέτρα πρόληψης και ελέγχου νόσων, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του καθεστώτος μη εμβολιασμού, τους περιορισμούς, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται, τις παρεκκλίσεις και τους όρους για τη διατήρηση, την αναστολή, την άρση ή την επαναχορήγηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο.

(76)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των διαδικασιών για την απόκτηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες ώστε να καθορίζει τις καταγεγραμμένες νόσους που υπόκεινται σε διαμερισματοποίηση και λεπτομερείς κανόνες για τους μορφότυπους υποβολής αιτήσεων και τις ανταλλαγές πληροφοριών.

(77)

Η παρουσία ενός ολόκληρου πληθυσμού ζώων χωρίς ανοσία, ευπαθών σε ορισμένες καταγεγραμμένες νόσους, απαιτεί διαρκή ευαισθητοποίηση και ετοιμότητα σε σχέση με τη νόσο. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης έχουν αποδειχθεί μέσο καίριας σημασίας για τον επιτυχή έλεγχο των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω εμφάνισης νόσου στο παρελθόν. Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα αυτού του αποτελεσματικού και αποδοτικού μέσου για τον έλεγχο καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω εμφάνισης νόσου και η αναγκαία ευελιξία του για να προσαρμόζεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον καθορισμό των κανόνων που απαιτούνται για την εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

(78)

Οι προηγούμενες κρίσεις που αφορούσαν την υγεία των ζώων έχουν καταδείξει τα οφέλη των συγκεκριμένων, λεπτομερών και ταχειών διαδικασιών για τη διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω εμφάνισης νόσου. Οι εν λόγω οργανωτικές διαδικασίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση και θα πρέπει να βελτιώνουν τον συντονισμό των προσπαθειών όλων των εμπλεκόμενων μερών, ιδίως των αρμόδιων αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των γειτονικών κρατών μελών και των τρίτων χωρών και εδαφών, όπου αυτό είναι δυνατόν και σκόπιμο.

(79)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, είναι απαραίτητη η εξάσκηση και η δοκιμή λειτουργίας των σχετικών συστημάτων. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να πραγματοποιούν ασκήσεις προσομοίωσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των γειτονικών κρατών μελών και τρίτων χωρών και εδαφών, όπου αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο.

(80)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και τις ασκήσεις προσομοίωσης, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή οι εκτελεστικές αρμοδιότητες να καθορίζει κανόνες για την πρακτική εφαρμογή των εν λόγω σχεδίων και ασκήσεων.

(81)

Τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, όπως τα εμβόλια, οι υπεράνοσοι οροί και τα αντιμικροβιακά, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και τον έλεγχο των μεταδοτικών νόσων των ζώων. Η εκτίμηση επιπτώσεων για τη θέσπιση του παρόντος κανονισμού δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία των εμβολίων ως εργαλείου για την πρόληψη, τον έλεγχο και την εκρίζωση των νόσων των ζώων.

(82)

Ωστόσο, οι στρατηγικές ελέγχου για ορισμένες μεταδοτικές νόσους απαιτούν απαγόρευση ή περιορισμό της χρήσης ορισμένων κτηνιατρικών φαρμάκων, καθώς η χρήση τους θα παρεμπόδιζε την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών αυτών. Για παράδειγμα, ορισμένα κτηνιατρικά φάρμακα μπορεί να συγκαλύπτουν την εκδήλωση μιας νόσου, να κάνουν αδύνατη την ανίχνευση ενός νοσογόνου παράγοντα ή να καταστήσουν δύσκολη μια ταχεία και διαφορική διάγνωση, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ορθή ανίχνευση της νόσου.

(83)

Ωστόσο, οι εν λόγω στρατηγικές ελέγχου μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων καταγεγραμμένων νόσων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, επομένως, να προβλέπει κανόνες σχετικά με τη χρήση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων νόσων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, καθώς και τα εναρμονισμένα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται αν θα χρησιμοποιηθούν ή όχι και πώς θα χρησιμοποιηθούν τα εμβόλια, οι υπεράνοσοι οροί και οι αντιμικροβιακές ουσίες. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ευέλικτη προσέγγιση και να αντιμετωπιστούν οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων καταγεγραμμένων νόσων και η διαθεσιμότητα των αποτελεσματικών θεραπευτικών αγωγών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τους περιορισμούς, τις απαγορεύσεις ή την υποχρέωση χρησιμοποίησης ορισμένων κτηνιατρικών φαρμάκων στο πλαίσιο του ελέγχου ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων. Σε επείγουσες περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση αναδυόμενων κινδύνων, με ενδεχόμενες καταστροφικές συνέπειες για την υγεία των ζώων ή την ανθρώπινη υγεία, την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, θα πρέπει να είναι δυνατόν τα μέτρα αυτά να εκδίδονται με την επείγουσα διαδικασία.

(84)

Σε συνέχεια των συμπερασμάτων που διατυπώνονται στη γνωμοδότηση των εμπειρογνωμόνων για τα εμβόλια και/ή τις διαγνωστικές τράπεζες για σημαντικές νόσους των ζώων, θα πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα που να καθιστούν δυνατή για την Ένωση και τα κράτη μέλη τη δημιουργία αποθεμάτων αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων για καταγεγραμμένες νόσους που αποτελούν σοβαρή απειλή για την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία. Η σύσταση μιας ενωσιακής τράπεζας αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων θα προήγαγε την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την υγεία των ζώων επιτρέποντας την ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση όταν απαιτούνται οι πόροι της τράπεζας και θα συνιστούσε μια αποδοτικότερη χρήση των περιορισμένων πόρων.

(85)

Προκειμένου να διασφαλιστεί μια τέτοια ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τη σύσταση και τη διαχείριση των εν λόγω τραπεζών και τα πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφαλείας για τη λειτουργία τους. Ωστόσο, ο εν λόγω κανονισμός δεν θα πρέπει να προβλέπει τη θέσπιση κανόνων για τη χρηματοδότηση των προληπτικών μέτρων και των μέτρων ελέγχου των νόσων, συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού.

(86)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια για την κατά προτεραιότητα πρόσβαση στους πόρους της ενωσιακής τράπεζας αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διανομή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

(87)

Για λόγους ασφάλειας σε σχέση με τη βιοτρομοκρατία και την αγροτρομοκρατία, ορισμένες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως διαβαθμισμένες πληροφορίες και η δημοσίευσή τους θα πρέπει να απαγορευθεί. Όσον αφορά τις ίδιες πληροφορίες ως προς τις εθνικές τράπεζες εμβολίων, θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι συνταγματικές αρχές των διαφόρων κρατών μελών όσον αφορά την ελευθερία πληροφόρησης, διασφαλίζοντας παράλληλα τον χειρισμό των εν λόγω πληροφοριών ως διαβαθμισμένων.

(88)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι για τη διαχείριση των ενωσιακών τραπεζών αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το ποια βιολογικά προϊόντα πρόκειται να συμπεριληφθούν στις εν λόγω τράπεζες και για ποιες νόσους, και λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά την προμήθεια, τις ποσότητες, την αποθήκευση, την παράδοση, τις διαδικαστικές και τεχνικές απαιτήσεις για τα αντιγόνα, τα εμβόλια και τα διαγνωστικά αντιδραστήρια και τη συχνότητα και το περιεχόμενο της υποβολής πληροφοριών στην Επιτροπή.

(89)

Σε περίπτωση που εστία καταγεγραμμένης νόσου θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει υψηλό κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία στην Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα ληφθούν άμεσα μέτρα ελέγχου της νόσου για την εκρίζωση της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου προκειμένου να προστατευθούν τα ζώα και η δημόσια υγεία.

(90)

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την έναρξη των πρώτων ερευνών για την επιβεβαίωση ή τη διάψευση παρουσίας μιας εξαιρετικά μολυσματικής καταγεγραμμένης νόσου η οποία θεωρείται ότι αποτελεί υψηλό κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία στην Ένωση.

(91)

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θεσπίζουν προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων προκειμένου να αποτρέπεται πιθανή εξάπλωση της καταγεγραμμένης νόσου και θα πρέπει να προβαίνουν σε επιδημιολογική έρευνα.

(92)

Αμέσως μόλις επιβεβαιωθεί μια καταγεγραμμένη νόσος, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου της νόσου, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της οριοθέτησης απαγορευμένων ζωνών, προκειμένου να εκριζωθεί και να προληφθεί η περαιτέρω εξάπλωση της νόσου.

(93)

Η εμφάνιση καταγεγραμμένης νόσου σε άγρια ζώα μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την υγεία των εκτρεφόμενων ζώων. Θα πρέπει, επομένως, να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες, εφόσον απαιτείται, για μέτρα ελέγχου και εκρίζωσης της νόσου στα άγρια ζώα.

(94)

Ενδέχεται μικροί πληθυσμοί ορισμένων ζώων, όπως σπάνιες φυλές και είδη, να απειλούνται από τα συνήθη μέτρα ελέγχου νόσων που λαμβάνονται σε περιπτώσεις εμφάνισης κάποιας από τις καταγεγραμμένες νόσους. Η προστασία των εν λόγω φυλών και ειδών ενδέχεται να απαιτεί την τροποποίηση των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή. Ωστόσο, η εν λόγω τροποποίηση δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει εν γένει τον έλεγχο της νόσου.

(95)

Για καταγεγραμμένες νόσους οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα μολυσματικές και οι οποίες υπόκεινται σε υποχρεωτικούς κανόνες για την εκρίζωσή τους, τα μέτρα ελέγχου νόσων θα πρέπει να εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνουν την εξάπλωση των εν λόγω καταγεγραμμένων νόσων, ιδίως σε μη μολυσμένες περιοχές. Τα εν λόγω μέτρα ωστόσο μπορούν ενδεχομένως να είναι πιο περιορισμένα ή διαφορετικά από τα ισχύοντα για τις πιο επικίνδυνες καταγεγραμμένες νόσους. Ο παρών κανονισμός, συνεπώς, θα πρέπει να προβλέπει ειδικούς κανόνες για τις εν λόγω λιγότερο επικίνδυνες νόσους. Τα κράτη μέλη που διαθέτουν προαιρετικό πρόγραμμα εκρίζωσης θα πρέπει επίσης να λάβουν τέτοια μέτρα ελέγχου νόσων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αναλόγως των χαρακτηριστικών της νόσου και της επιδημιολογικής κατάστασης, η εκρίζωση της νόσου μπορεί να καταστεί ο μακροπρόθεσμος στόχος ενώ ο βραχυπρόθεσμος να είναι ο έλεγχος της νόσου. Ωστόσο, το επίπεδο και η ένταση των μέτρων ελέγχου νόσων θα πρέπει να είναι αναλογικά και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου, την κατανομή και τη σημασία της για το οικείο κράτος μέλος και την Ένωση στο σύνολό της.

(96)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων ελέγχου των νόσων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό από τους υπευθύνους επιχειρήσεων, τους κατόχους ζώων συντροφιάς και τις αρμόδιες αρχές, και λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των μέτρων ελέγχου των νόσων για συγκεκριμένες καταγεγραμμένες νόσους και των σχετικών παραγόντων επικινδυνότητας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τα λεπτομερή μέτρα καταπολέμησης νόσων που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση υπόνοιας ή επιβεβαίωσης μιας καταγεγραμμένης νόσου σε εγκαταστάσεις, άλλες τοποθεσίες και απαγορευμένες ζώνες.

(97)

Προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα έγκρισης από την Επιτροπή ειδικών μέτρων ελέγχου των νόσων σε προσωρινή βάση στην περίπτωση που τα μέτρα ελέγχου νόσων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα για την αντιμετώπιση της επικινδυνότητας, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή σχετικά με τον ορισμό ειδικών μέτρων ελέγχου νόσων για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

(98)

Η εγγραφή σε μητρώα ορισμένων μεταφορέων και των μονάδων στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα ή όπου τυγχάνει χειρισμού ή μεταφέρεται ζωικό αναπαραγωγικό υλικό είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι σε θέση η αρμόδια αρχή να διεξάγει επαρκή επιτήρηση, καθώς και για την πρόληψη, τον έλεγχο και την εκρίζωση των μεταδοτικών νόσων των ζώων.

(99)

Προκειμένου να αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες διοικητικές επιβαρύνσεις και δαπάνες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, σε περιορισμένη βάση, να εξαιρούν από την υποχρέωση καταχώρισης ορισμένα είδη εγκαταστάσεων χαμηλού κινδύνου. Θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες ώστε να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη προσέγγιση στη χορήγηση αυτών των εξαιρέσεων. Μια τέτοια εναρμονισμένη προσέγγιση είναι ιδιαιτέρως απαραίτητη ώστε να αποφευχθεί ο αποκλεισμός ορισμένων ειδών εγκαταστάσεων από την υποχρέωση καταχώρισης. Αυτό αφορά ιδίως, όχι μόνο τις εγκαταστάσεις που αντιπροσωπεύουν παραπάνω από αμελητέο κίνδυνο για την υγεία των ζώων, αλλά και τις εγκαταστάσεις που αντιπροσωπεύουν παραπάνω από αμελητέο κίνδυνο και για τη δημόσια υγεία. Παράδειγμα τέτοιου κινδύνου είναι η εκτροφή ζώων που ζουν σε στενή επαφή ή σε εγγύτητα με ανθρώπους, όπως η αναπαραγωγή σκύλων σε επίπεδο που ενέχει μια κάποια συνέχεια δραστηριοτήτων και ορισμένο βαθμό οργάνωσης με κύριο σκοπό την πώλησή τους ώστε να γίνουν ζώα συντροφιάς σε νοικοκυριά.

(100)

Όταν ορισμένος τύπος εγκατάστασης εκτροφής χερσαίων ζώων ή χειρισμού ή αποθήκευσης ζωικού αναπαραγωγικού υλικού συνιστά ιδιαίτερο κίνδυνο για την υγεία των ζώων, θα πρέπει να υπόκειται σε έγκριση από την αρμόδια αρχή.

(101)

Προκειμένου να αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες διοικητικές επιβαρύνσεις και δαπάνες, ιδίως για τις επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου, θα πρέπει να προβλέπονται, όποτε είναι δυνατόν, μέτρα που να επιφέρουν ευελιξία, καθιστώντας δυνατή την προσαρμογή του συστήματος καταχώρισης και έγκρισης στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και μοντέλα παραγωγής.

(102)

Σε ορισμένες περιπτώσεις η εναρμόνιση ορισμένων προϋποθέσεων καταχώρισης ή έγκρισης στο σύνολο της Ένωσης κρίνεται επιθυμητή ή αναγκαία. Για παράδειγμα, οι εγκαταστάσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και οι εργασίες συγκέντρωσης θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και θα πρέπει να λάβουν έγκριση με στόχο να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα, επιτρέποντας έτσι στην Ένωση να παρέχει εγγυήσεις για την υγεία των ζώων σε τρίτες χώρες κατά τις εμπορικές της συναλλαγές. Οι εν λόγω προϋποθέσεις θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν απαιτήσεις για συγκεκριμένη κατάρτιση ή επαγγελματικά προσόντα για ορισμένες πολύ συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή εργασίες (π.χ. για το προσωπικό που διενεργεί εμβρυοληψίες) ή ακόμη την υποχρέωση εξειδικευμένης εποπτείας από την αρμόδια αρχή. Επομένως, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τις εν λόγω λεπτομερείς απαιτήσεις, προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι ειδικές προϋποθέσεις.

(103)

Για λόγους μείωσης του διοικητικού φόρτου, η καταχώριση και οι εγκρίσεις θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να ενσωματώνονται σε σύστημα καταχώρισης ή έγκρισης που έχει ενδεχομένως ήδη θεσπίσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για άλλους σκοπούς.

(104)

Οι υπεύθυνοι επιχείρησης διαθέτουν ιδία γνώση των ζώων που έχουν υπό τη φροντίδα τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τηρούν ενημερωμένα αρχεία πληροφοριών που είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας των ζώων, για την ιχνηλασιμότητα και για την επιδημιολογική έρευνα σε περίπτωση εμφάνισης καταγεγραμμένης νόσου. Στα αρχεία αυτά θα πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση η αρμόδια αρχή.

(105)

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα επίκαιρων πληροφοριών σχετικά με τις καταχωρισμένες εγκαταστάσεις, τους υπευθύνους επιχειρήσεων και τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταρτίζουν και να τηρούν μητρώο των εν λόγω εγκαταστάσεων και υπευθύνων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, η εξουσία έκδοσης πράξεων σχετικά με τις λεπτομερείς πληροφορίες προς συμπερίληψη στο μητρώο εγκαταστάσεων και υπευθύνων επιχειρήσεων θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή.

(106)

Προκειμένου να λάβει την έγκριση της αρμόδιας αρχής, μια εγκατάσταση θα πρέπει να πληροί ορισμένες απαιτήσεις. Προτού χορηγήσει την έγκριση, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να επιβεβαιώσει με επιτόπια επίσκεψη ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να πληρούνται αμέσως όλες οι προϋποθέσεις, αλλά οι ανεπάρκειες που απομένουν δεν αντιπροσωπεύουν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει έγκριση υπό όρους, την οποία θα ακολουθήσει άλλη μία επιτόπια επίσκεψη ώστε να επιβεβαιωθεί ότι έχει γίνει πρόοδος. Στις εν λόγω περιπτώσεις η αρμόδια αρχή θα πρέπει να παρέχει την απαραίτητη ουσιαστική καθοδήγηση στους υπευθύνους επιχειρήσεων των σχετικών εγκαταστάσεων έτσι ώστε ο εν λόγω υπεύθυνος επιχείρησης να κατανοεί την ανεπάρκεια και να μπορεί να σχεδιάσει με επιτυχία τη διόρθωσή της.

(107)

Η αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής ελέγχου των νόσων. Θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή ειδικές απαιτήσεις ταυτοποίησης και καταχώρισης για τα διάφορα είδη εκτρεφόμενων χερσαίων ζώων και αναπαραγωγικού υλικού, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων που προβλέπει ο παρών κανονισμός για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων. Επιπλέον, είναι σημαντικό να προβλεφθεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός συστήματος ταυτοποίησης και καταχώρισης για είδη για τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα τέτοιες προβλέψεις ή όταν το δικαιολογούν οι μεταβαλλόμενες περιστάσεις και κίνδυνοι.

(108)

Για ορισμένα είδη ζώων για τα οποία είναι σημαντική η ιχνηλάτηση μεμονωμένων ζώων ή ομάδων, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η χρήση φυσικού μέσου ταυτοποίησης. Αυτό συνεπάγεται ότι το εν λόγω ζώο φέρει ορισμένου είδους σωματική σήμανση, ετικέτα, μικροτσίπ ή άλλο μέσο ταυτοποίησης το οποίο να μπορεί να ελεγχθεί οπτικά ή να ανιχνευθεί πάνω ή μέσα στο σώμα του και του οποίου η αφαίρεση να είναι δυσχερής.

(109)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος ταυτοποίησης και καταχώρισης και να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τις υποχρεώσεις για τις βάσεις δεδομένων, τις λεπτομερείς απαιτήσεις ταυτοποίησης και καταχώρισης για διάφορα είδη ζώων, συμπεριλαμβανομένων εξαιρέσεων και προϋποθέσεων για τις εξαιρέσεις αυτές, και τα έγγραφα.

(110)

Είναι σκόπιμο να μειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις και δαπάνες και να προβλεφθεί ευελιξία του συστήματος σε περιπτώσεις που οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας μπορεί να επιτευχθούν με άλλους τρόπους εκτός από εκείνους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Επομένως, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις ταυτοποίησης και καταχώρισης.

(111)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του συστήματος ταυτοποίησης και καταχώρισης και την ιχνηλασιμότητα, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τον καθορισμό των κανόνων σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για τις βάσεις δεδομένων, τα μέσα ταυτοποίησης, τα έγγραφα και τους μορφότυπους, καθώς και τις προθεσμίες.

(112)

Ένα σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη της εισόδου και της εξάπλωσης μιας μεταδοτικής νόσου των ζώων είναι η χρήση περιορισμών στις μετακινήσεις των ζώων και των προϊόντων τα οποία μπορούν να μεταδίδουν την εν λόγω νόσο. Ωστόσο, ο περιορισμός των μετακινήσεων ζώων και προϊόντων ενδέχεται να έχει σοβαρή οικονομική επίπτωση και να παρεμβαίνει στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι περιορισμοί αυτού του είδους θα πρέπει, επομένως, να εφαρμόζονται μόνο όταν είναι αναγκαίοι και ανάλογοι προς τους σχετικούς κινδύνους. Η προσέγγιση αυτή είναι σύμφωνη με τις αρχές που καθορίζονται στη συμφωνία ΥΦΠ και τα διεθνή πρότυπα του ΟΙΕ.

(113)

Οι γενικές απαιτήσεις που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να ισχύουν για όλες τις μετακινήσεις ζώων, όπως η απαγόρευση των μετακινήσεων ζώων από εγκατάσταση όπου παρατηρείται μη φυσιολογική θνησιμότητα ή άλλα συμπτώματα νόσου απροσδιόριστης αιτίας, ή απαιτήσεις πρόληψης νόσων κατά τη μεταφορά.

(114)

Το νομικό πλαίσιο για τις μετακινήσεις χερσαίων ζώων και προϊόντων, το οποίο επί του παρόντος ορίζεται στην ενωσιακή νομοθεσία για την υγεία των ζώων, θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες κυρίως για παρόμοιες μετακινήσεις ανάμεσα σε κράτη μέλη, αφήνοντας στα κράτη μέλη τη διακριτική ευχέρεια να καθορίζουν τις αναγκαίες απαιτήσεις για τις μετακινήσεις εντός της επικράτειάς τους. Η σύγκριση μεταξύ της τρέχουσας κατάστασης και μιας επιλογής, όπου οι κανόνες για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό των κρατών μελών θα εναρμονίζονταν επίσης σε επίπεδο Ένωσης, εκτέθηκε λεπτομερώς στην εκτίμηση αντικτύπου για την θέσπιση του παρόντος κανονισμού. Συνήχθη το συμπέρασμα ότι η τρέχουσα προσέγγιση θα πρέπει να διατηρηθεί, καθώς μια πλήρης εναρμόνιση για όλες τις μετακινήσεις θα ήταν πολύ περίπλοκη και τα οφέλη όσον αφορά τη διευκόλυνση των μετακινήσεων μεταξύ κρατών μελών δεν υπερκαλύπτουν τον αρνητικό αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν στην ικανότητα για τον έλεγχο νόσων.

(115)

Για τα ζώα που μετακινούνται μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να ισχύει ένα σύνολο βασικών απαιτήσεων σχετικά με την υγεία των ζώων. Συγκεκριμένα, τα ζώα δεν θα πρέπει να μετακινούνται από εγκαταστάσεις με μη φυσιολογική θνησιμότητα ή σημεία νόσου άγνωστης αιτίας. Ωστόσο, η θνησιμότητα, ακόμη και εάν είναι μη φυσιολογική, η οποία συνδέεται με επιστημονικές διαδικασίες που επιτρέπονται με βάση την οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19) και η οποία δεν είναι λοιμώδους αιτιολογίας σχετιζόμενης με καταγεγραμμένες νόσους δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο να εμποδίζονται οι μετακινήσεις των ζώων που προορίζονται για την έρευνα.

(116)

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ευελιξία προκειμένου να διευκολύνεται η κυκλοφορία των ειδών και κατηγοριών χερσαίων ζώων τα οποία παρουσιάζουν χαμηλή επικινδυνότητα για την εξάπλωση καταγεγραμμένων νόσων μεταξύ των κρατών μελών. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθούν περαιτέρω δυνατότητες για παρεκκλίσεις σε περιπτώσεις όπου τα κράτη μέλη ή οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων έχουν θέσει επιτυχώς σε εφαρμογή εναλλακτικά μέτρα άμβλυνσης της επικινδυνότητας, όπως υψηλά επίπεδα βιοπροφύλαξης και αποτελεσματικά συστήματα επιτήρησης.

(117)

Τα οπληφόρα και τα πουλερικά αποτελούν ομάδες ειδών ζώων μεγάλης οικονομικής σημασίας και υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις σύμφωνα την ενωσιακή νομοθεσία που θεσπίστηκε πριν από τον παρόντα κανονισμό, και συγκεκριμένα τις οδηγίες του Συμβουλίου 64/432/ΕΟΚ (20), 91/68/ΕΟΚ (21), 2009/156/ΕΚ (22), 2009/158/ΕΚ (23) και εν μέρει την οδηγία 92/65/ΕΟΚ. Οι βασικοί κανόνες που διέπουν τις μετακινήσεις ζώων των εν λόγω ειδών θα πρέπει να θεσπιστούν στον παρόντα κανονισμό. Οι λεπτομερείς απαιτήσεις που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις νόσους που μπορούν να μεταδοθούν με τα διάφορα είδη ή κατηγορίες ζώων θα πρέπει να ρυθμιστούν σε μεταγενέστερες νομοθετικές πράξεις της Επιτροπής, αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των νόσων, τα είδη και οι κατηγορίες των σχετικών ζώων.

(118)

Καθώς οι εργασίες συγκέντρωσης οπληφόρων και πουλερικών συνεπάγονται ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης νόσου, είναι σκόπιμο να περιοριστεί ο αριθμός τέτοιων πρακτικών ανά μετακίνηση ανάμεσα στα κράτη μέλη και να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες στον παρόντα κανονισμό για την προστασία της υγείας των ζώων και την πρόληψη της εξάπλωσης μεταδοτικών νόσων των ζώων. Οι εν λόγω εργασίες συγκέντρωσης κανονικά γίνονται είτε σε εγκεκριμένη για τον εν λόγω σκοπό εγκατάσταση είτε, εφόσον επιτρέπεται από το κράτος μέλος προέλευσης, η πρώτη εργασία συγκέντρωσης σε μέσο μεταφοράς όπως λ.χ. φορτηγό, μέσω της συλλογής ζώων από διάφορες τοποθεσίες στο εν λόγω κράτος μέλος.

(119)

Ανάλογα με τις καταγεγραμμένες νόσους και τα καταγεγραμμένα σχετικά είδη, θα είναι αναγκαίο να καθοριστούν ειδικές υγειονομικές απαιτήσεις για ορισμένα ζωικά είδη πλην των εκτρεφόμενων οπληφόρων και πουλερικών. Κανόνες για τα εν λόγω είδη ορίστηκαν επίσης στο νομικό πλαίσιο που ίσχυε πριν τον παρόντα κανονισμό και ιδίως στην οδηγία 92/65/ΕΟΚ. Η εν λόγω οδηγία καθορίζει συγκεκριμένους κανόνες για τις μετακινήσεις ειδών ζώων συμπεριλαμβανομένων των μελισσών και αγριομελισσών, πιθήκων, σκύλων και γατών και ο παρών κανονισμός θα πρέπει, επομένως, να παράσχει τη νομική βάση για την έκδοση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων με τις οποίες να καθορίζονται συγκεκριμένοι κανόνες για τις μετακινήσεις των εν λόγω ειδών ζώων.

(120)

Οι υπό περιορισμό εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται συνήθως για τη φύλαξη εργαστηριακών ζώων ή ζώων ζωολογικών κήπων, συνήθως ενέχουν υψηλό επίπεδο βιοπροφύλαξης και ένα ευνοϊκό και καλά ελεγχόμενο υγειονομικό καθεστώς και υπόκεινται σε λιγότερες μετακινήσεις ή σε μετακινήσεις αποκλειστικά εντός των κλειστών κυκλωμάτων των εν λόγω εγκαταστάσεων. Το καθεστώς των υπό περιορισμό εγκαταστάσεων, για τις οποίες οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε εθελοντική βάση, εισήχθη για πρώτη φορά με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ, η οποία ορίζει κανόνες και απαιτήσεις για την έγκριση και απαιτήσεις μετακίνησης για εγκεκριμένους οργανισμούς, ινστιτούτα και κέντρα. Το σύστημα που δημιουργείται κατ' αυτόν τον τρόπο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν ζώα μεταξύ τους με λιγότερες απαιτήσεις για τις μετακινήσεις και ταυτόχρονα παρέχει υγειονομικές εγγυήσεις στο κύκλωμα των υπό περιορισμό εγκαταστάσεων. Κατά συνέπεια, η έννοια έγινε ευρέως δεκτή από τους υπευθύνους επιχειρήσεων και χρησιμοποιείται ως προαιρετική επιλογή. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να διατηρηθεί στον παρόντα κανονισμό η έννοια των υπό περιορισμό εγκαταστάσεων και να θεσπιστούν επίσης κανόνες για τις μετακινήσεις μεταξύ των εν λόγω εγκαταστάσεων.

(121)

Για επιστημονικούς σκοπούς, όπως η έρευνα ή η διάγνωση, και ιδίως για εκείνους που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 2010/63/ΕΕ, μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθούν ζώα τα οποία δεν εκπληρώνουν τις γενικές υγειονομικές απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και που ενέχουν υψηλότερη επικινδυνότητα για την υγεία των ζώων. Τέτοιου είδους μετακινήσεις δεν θα πρέπει να απαγορεύονται ή να περιορίζονται αδικαιολόγητα από τον παρόντα κανονισμό, καθώς αυτό ενδέχεται να παρεμποδίσει κατ' άλλον τρόπο εγκεκριμένες ερευνητικές δραστηριότητες και να καθυστερήσει την επιστημονική πρόοδο. Παρ' όλα αυτά, είναι απαραίτητο να καθορίζονται κανόνες στον παρόντα κανονισμό ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι μετακινήσεις των ζώων αυτών πραγματοποιούνται κατά τρόπο ασφαλή.

(122)

Πρότυπα μετακινήσεων ζώων τσίρκου, ζώων που φυλάσσονται σε ζωολογικούς κήπους, ζώων που προορίζονται για έκθεση και ορισμένων άλλων ζώων συχνά αποκλίνουν από τα πρότυπα μετακινήσεων άλλων εκτρεφόμενων ειδών. Κατά την προσαρμογή των ενωσιακών κανόνων για τις μετακινήσεις ζώων, τα ζώα αυτά θα πρέπει να εξετάζονται ειδικά, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών και των εναλλακτικών μέτρων μετριασμού κινδύνου.

(123)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 112 έως 122 του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ σχετικά με τα μέτρα πρόληψης νόσων κατά τις επιχειρήσεις μεταφοράς, τους ειδικούς κανόνες για τη μετακίνηση ορισμένων ειδών ζώων και ειδικές περιστάσεις, όπως είναι οι εργασίες συγκέντρωσης ή τα απορριφθέντα φορτία, και ειδικές απαιτήσεις ή παρεκκλίσεις για άλλες μορφές μετακινήσεων, όπως μετακινήσεις για επιστημονικούς σκοπούς.

(124)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής ειδικών κανόνων για τις μετακινήσεις όταν οι συνήθεις κανόνες μετακινήσεων δεν είναι επαρκείς ή κατάλληλοι για να περιοριστεί η εξάπλωση μιας ορισμένης νόσου, θα πρέπει να ανατεθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τον καθορισμό ειδικών κανόνων για τις μετακινήσεις.

(125)

Οι μετακινήσεις των εκτρεφόμενων χερσαίων ζώων μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που διέπουν τις εν λόγω μετακινήσεις. Όταν πρόκειται για ζώα που ανήκουν σε είδη που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία ή που έχουν μεγαλύτερη οικονομική σημασία, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων το οποίο θα έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή.

(126)

Στο μέτρο που είναι τεχνικά, πρακτικά και οικονομικά εφικτό, θα πρέπει να αξιοποιούνται οι τεχνολογικές εξελίξεις προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους υπευθύνους επιχειρήσεων και τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την πιστοποίηση και την κοινοποίηση μέσω της χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορίας ώστε να αντικατασταθεί το έντυπο υλικό και να διευκολυνθούν οι διαδικασίες κοινοποίησης και μέσω της χρήσης παρόμοιας τεχνολογίας στο μέτρο του δυνατού για πολλαπλούς σκοπούς.

(127)

Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό υγείας των ζώων που να έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή, ο υπεύθυνος επιχείρησης που μετακινεί ζώα σε άλλο κράτος μέλος θα πρέπει να συντάσσει υπεύθυνη δήλωση που θα επιβεβαιώνει ότι τα ζώα πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό σχετικά με τις μετακινήσεις.

(128)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 125, 126 και 127 του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων, τις απαιτήσεις ενημέρωσης, τις παρεκκλίσεις από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας των ζώων, τους ειδικούς κανόνες πιστοποίησης και τις υποχρεώσεις των επίσημων κτηνιάτρων για τη διενέργεια κατάλληλων ελέγχων πριν υπογράψουν πιστοποιητικό υγείας των ζώων.

(129)

Η κοινοποίηση των μετακινήσεων των ζώων και του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού μεταξύ των κρατών μελών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εντός της εθνικής επικράτειας των κρατών μελών, είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των ζώων και του σχετικού ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, όταν οι μετακινήσεις αυτές μπορεί να συνδέονται με κίνδυνο εξάπλωσης μεταδοτικών νόσων των ζώων. Τέτοιου είδους μετακινήσεις θα πρέπει, επομένως, να κοινοποιούνται και να καταχωρίζονται μέσω ενός ολοκληρωμένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος («TRACES»). Το σύστημα TRACES ενοποιεί σε μία αρχιτεκτονική τα μηχανογραφικά συστήματα που προβλέπονται στο άρθρο 20 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ και στην οδηγία 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (24) αντιστοίχως, με βάση τις αποφάσεις της Επιτροπής 2003/24/ΕΚ (25) και 2004/292/ΕΚ (26).

(130)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κανόνων που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό σχετικά με την πιστοποίηση της υγείας των ζώων και τη γνωστοποίηση μετακινήσεων, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον καθορισμό κανόνων όσον αφορά τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων, τις υπεύθυνες δηλώσεις, τους μορφότυπους και τις προθεσμίες για την κοινοποίηση μετακινήσεων τόσο χερσαίων όσο και υδρόβιων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, προϊόντων ζωικής προέλευσης.

(131)

Η ειδική φύση των μετακινήσεων ζώων συντροφιάς αντιπροσωπεύει κίνδυνο για την υγεία των ζώων ο οποίος διαφέρει σημαντικά από τον κίνδυνο που παρουσιάζουν οι μετακινήσεις άλλων εκτρεφόμενων ζώων. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να θεσπιστούν ειδικοί, λιγότερο αυστηροί κανόνες για παρόμοιες μετακινήσεις στον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω λιγότερο αυστηροί κανόνες δικαιολογούνται ωστόσο μόνο αν το ζώο συντροφιάς συνοδεύει πραγματικά τον ιδιοκτήτη του κατά τη μετακίνηση του ιδιοκτήτη, ή μέσα σε περιορισμένη χρονική περίοδο εν συνεχεία, και αν πέντε το πολύ ζώα συντροφιάς που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Α μετακινούνται μαζί με τον ιδιοκτήτη τους κάθε φορά. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα ζώα συντροφιάς δεν παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο για την εξάπλωση μεταδοτικών νόσων των ζώων, και προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι εξαιρετικές καταστάσεις στις οποίες πάνω από πέντε ζώα συντροφιάς μπορούν να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη ή πότε το ζώο συντροφιάς πρέπει να έχει τη δυνατότητα μετακίνησης μέσα σε μεγαλύτερη προθεσμία πριν ή μετά τη μετακίνηση του ιδιοκτήτη, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες για τις μετακινήσεις των εν λόγω ζώων. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των απαιτήσεων που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό σχετικά με τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου νόσων που λαμβάνονται για τέτοιες μετακινήσεις.

(132)

Τα άγρια ζώα μπορεί, για διάφορους λόγους, να αντιπροσωπεύουν κίνδυνο για την υγεία των ζώων και για τη δημόσια υγεία εάν, για παράδειγμα, μετακινηθούν σε μια εγκατάσταση ή από ένα περιβάλλον σε άλλο. Χρειάζεται, ενδεχομένως, να λαμβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για τις μετακινήσεις τέτοιων ζώων προκειμένου να αποφεύγεται η εξάπλωση μεταδοτικών νόσων των ζώων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα άγρια ζώα δεν παρουσιάζουν σημαντική επικινδυνότητα για την εξάπλωση μεταδοτικών νόσων των ζώων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τις επιπλέον απαιτήσεις για τις μετακινήσεις άγριων χερσαίων ζώων.

(133)

Το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό μπορεί να ενέχει παρόμοια επικινδυνότητα εξάπλωσης μεταδοτικών νόσων σε ζώντα ζώα. Επιπλέον, η παραγωγή του παρουσιάζει ιδιαιτερότητες οι οποίες συνδέονται με τις υψηλές απαιτήσεις υγείας για τα ζώα για γενετική βελτίωση για τις οποίες χρειάζονται αυστηρότερες ή ιδιαίτερες υγειονομικές απαιτήσεις όσον αφορά τα ζώα-δότες. Προκειμένου να εξασφαλίζονται οι ασφαλείς μετακινήσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, να διατηρείται το αναμενόμενο υψηλό υγειονομικό τους πρότυπο και να λαμβάνονται υπόψη ορισμένες συγκεκριμένες χρήσεις των εν λόγω προϊόντων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ σχετικά με τις λεπτομερείς απαιτήσεις για τη μετακίνηση ζωικού αναπαραγωγικού υλικού ορισμένων ειδών ζώων, με ειδικές απαιτήσεις που να ισχύουν για παράδειγμα στη μετακίνησή του για επιστημονικούς σκοπούς και με τις παρεκκλίσεις από την υποχρέωση υγειονομικής πιστοποίησης.

(134)

Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης μπορούν να παρουσιάζουν επικινδυνότητα εξάπλωσης μεταδοτικών νόσων των ζώων. Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία εξασφαλίζουν καλές πρακτικές υγιεινής και μειώνουν τους κινδύνους για την υγεία των ζώων από τα εν λόγω προϊόντα. Ωστόσο, για ορισμένα είδη προϊόντων θα πρέπει να θεσπιστούν στον παρόντα κανονισμό ειδικά υγειονομικά μέτρα, όπως για παράδειγμα μέτρα ελέγχου νόσων και μέτρα έκτακτης ανάγκης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης δεν συμβάλλουν στην εξάπλωση νόσων των ζώων. Προκειμένου να εξασφαλίζονται οι ασφαλείς μετακινήσεις προϊόντων ζωικής προέλευσης στις εν λόγω συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τις μετακινήσεις προϊόντων ζωικής προέλευσης σε σχέση με μέτρα ελέγχου νόσων, τις υποχρεώσεις για την υγειονομική πιστοποίηση και τις παρεκκλίσεις από τους εν λόγω κανόνες, όπου η επικινδυνότητα σε σχέση με τις μετακινήσεις αυτές και τα ισχύοντα μέτρα μετριασμού της επικινδυνότητας το επιτρέπουν.

(135)

Όταν τα κράτη μέλη λαμβάνουν εθνικά μέτρα σχετικά με τις μετακινήσεις ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού ή αποφασίζουν να λάβουν εθνικά μέτρα για να περιορίσουν τον αντίκτυπο των μεταδοτικών νόσων των ζώων εκτός από τις νόσους που έχουν καταγραφεί στην επικράτειά τους, τα εθνικά αυτά μέτρα δεν θα πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με τους κανόνες για την εσωτερική αγορά που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία. Είναι, επομένως, σκόπιμο να καθοριστεί το πλαίσιο για τα εν λόγω εθνικά μέτρα και να εξασφαλιστεί ότι παραμένουν εντός των επιτρεπόμενων από το ενωσιακό δίκαιο ορίων.

(136)

Η καταχώριση και η έγκριση των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτρέπεται στις αρμόδιες αρχές να διεξάγουν επαρκή επιτήρηση και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο και την εκρίζωση των μεταδοτικών νόσων των ζώων. Η οδηγία 2006/88/ΕΚ απαιτεί να διαθέτουν άδεια όλες οι εγκαταστάσεις οι οποίες ασχολούνται με τη μετακίνηση υδρόβιων ζώων. Το εν λόγω σύστημα αδειοδότησης θα πρέπει να διατηρηθεί με τον παρόντα κανονισμό, παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ένωσης ο παρών κανονισμός χρησιμοποιεί διαφορετικούς όρους για το σύστημα αδειοδότησης σε σχέση με αυτούς που χρησιμοποιούνται στην οδηγία 2006/88/ΕΚ.

(137)

Η θανάτωση και η επεξεργασία ζώων υδατοκαλλιέργειας που υπόκεινται σε μέτρα ελέγχου νόσων μπορεί να προκαλέσει εξάπλωση μεταδοτικής νόσου των ζώων, για παράδειγμα λόγω της απόρριψης λυμάτων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας που περιέχουν νοσογόνους παράγοντες. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να λάβουν έγκριση εγκαταστάσεις μεταποίησης που θα πληρούν τα μέτρα μετριασμού της επικινδυνότητας για πράξεις θανάτωσης και επεξεργασίας. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει την έγκριση εγκαταστάσεων ελέγχου νόσων θαλάσσιων προϊόντων διατροφής.

(138)

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να θεσπίσει και να διατηρεί ένα μητρώο τέτοιων εγκαταστάσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι διαθέσιμες στο κοινό επίκαιρες πληροφορίες για τις καταχωρισμένες και εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο μητρώο σχετικά με τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας και τις απαιτήσεις για την τήρηση αρχείων για τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας και τους μεταφορείς.

(139)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κανόνων που καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό σχετικά με την καταχώριση και την έγκριση των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας και των εγκαταστάσεων ελέγχου νόσων θαλάσσιων προϊόντων διατροφής, την τήρηση αρχείων και μητρώων των εγκαταστάσεων, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή με σκοπό να καθορίζει κανόνες σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών, τις παρεκκλίσεις και άλλους σχετικούς εκτελεστικούς κανόνες.

(140)

Επειδή δεν είναι εφικτό στις περισσότερες περιπτώσεις να ταυτοποιούνται ατομικά τα υδρόβια ζώα, η τήρηση αρχείων από τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, από τις εγκαταστάσεις ελέγχου νόσων θαλάσσιων προϊόντων διατροφής και από τους μεταφορείς αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των υδρόβιων ζώων. Τα αρχεία αποτελούν επίσης ένα πολύτιμο εργαλείο για την επιτήρηση της υγειονομικής κατάστασης στις εγκαταστάσεις.

(141)

Όπως συμβαίνει και στα χερσαία ζώα, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν εναρμονισμένοι κανόνες για τις μετακινήσεις των υδρόβιων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την υγειονομική πιστοποίηση και την κοινοποίηση μετακινήσεων.

(142)

Η οδηγία 2006/88/ΕΚ ορίζει κανόνες για τις μετακινήσεις υδρόβιων ζώων, οι οποίοι ισχύουν επίσης για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό και μεταξύ των κρατών μελών. Ο βασικός καθοριστικός παράγοντας για τους κανόνες μετακινήσεων για τα υδρόβια ζώα είναι το υγειονομικό καθεστώς, όσον αφορά τις καταγεγραμμένες νόσους του κράτους μέλους, τις ζώνες και τα διαμερίσματα προορισμού.

(143)

Ωστόσο, η οδηγία 2006/88/ΕΚ αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής της τα άγρια υδρόβια ζώα που συλλέγονται ή συλλαμβάνονται με σκοπό την απευθείας είσοδό τους στην τροφική αλυσίδα. Αντίθετα, ο παρών κανονισμός τα διατηρεί εντός του πεδίου εφαρμογής του, αλλά τα αποκλείει από τον ορισμό των ζώων υδατοκαλλιέργειας. Θα πρέπει ως εκ τούτου να προβλεφθούν ειδικά μέτρα για τέτοια υδρόβια ζώα, όταν, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογικότητα των μέτρων αυτών, οι σχετικοί κίνδυνοι δικαιολογούν τη λήψη τους.

(144)

Κατά συνέπεια, η αρχή που εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 142 θα πρέπει επίσης να ισχύει για τις μετακινήσεις υδρόβιων ζώων που δεν ορίζονται ως ζώα υδατοκαλλιέργειας, αλλά καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Τούτο ισχύει ιδίως για τα υδρόβια ζώα με άγνωστο ή επιβεβαιωμένο υγειονομικό καθεστώς θετικό νόσου, ανεξάρτητα από την τελική χρήση τους. Δεδομένου ότι οι μετακινήσεις ζώντων άγριων υδρόβιων ζώων με άγνωστο ή επιβεβαιωμένο υγειονομικό καθεστώς θετικό νόσου τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση μπορεί επίσης να παρουσιάζουν τον κίνδυνο εξάπλωσης καταγεγραμμένων ή αναδυόμενων νόσων, θα πρέπει να ισχύει για αυτά το ίδιο σύστημα κανόνων. Εδώ περιλαμβάνονται τα άγρια υδρόβια ζώα που συλλέγονται ή συλλαμβάνονται για ανθρώπινη κατανάλωση, τα οποία μετακινούνται και διατηρούνται προσωρινά εν αναμονή της σφαγής.

(145)

Ωστόσο θα πρέπει να αποφευχθούν οι δυσανάλογοι περιορισμοί στις μετακινήσεις και ο περιττός διοικητικός φόρτος για εγκαταστάσεις και υπευθύνους επιχειρήσεων εντός του τομέα της εμπορικής αλιείας. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις όπου τέτοια ζώντα άγρια υδρόβια ζώα προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει κατ' αρχήν να ισχύουν μόνο για μετακινήσεις ζώντων άγριων υδρόβιων ζώων που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο εξάπλωσης καταγεγραμμένων ή αναδυόμενων νόσων σε κράτη μέλη, ζώνες ή διαμερίσματα που έχουν δηλωθεί απαλλαγμένα από ορισμένες καταγεγραμμένες νόσους ή που υπόκεινται σε προγράμματα εκρίζωσης για τις εν λόγω νόσους.

(146)

Προκειμένου να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την κατάσταση της υγείας των πληθυσμών ζώων υδατοκαλλιέργειας, θα πρέπει να εισαχθούν ορισμένες προσαρμογές και επιπλέον ευελιξία.

(147)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των μετακινήσεων για τα υδρόβια ζώα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ σχετικά με τα μέτρα πρόληψης νόσων κατά τη μεταφορά, τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν για τις μετακινήσεις ορισμένων κατηγοριών υδρόβιων ζώων για διάφορους σκοπούς, τις ειδικές απαιτήσεις ή παρεκκλίσεις για ορισμένους τύπους μετακινήσεων, όπως τη μετακίνηση για επιστημονικούς σκοπούς, και τις πρόσθετες απαιτήσεις για τις μετακινήσεις άγριων υδρόβιων ζώων.

(148)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα προσωρινών παρεκκλίσεων και ειδικών απαιτήσεων για τις μετακινήσεις υδρόβιων ζώων σε περιπτώσεις όπου οι κανόνες μετακινήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό δεν είναι επαρκείς ή κατάλληλοι για να περιοριστεί η εξάπλωση μιας συγκεκριμένης καταγεγραμμένης νόσου, θα πρέπει να ανατεθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τον καθορισμό ειδικών κανόνων για τις μετακινήσεις ή παρεκκλίσεων.

(149)

Η υδατοκαλλιεργητική παραγωγή της Ένωσης είναι εξαιρετικά ανομοιογενής όσον αφορά τα είδη και τα συστήματα παραγωγής και η διαφοροποίηση αυτή αυξάνεται ταχέως. Αυτό μπορεί να απαιτεί τη λήψη εθνικών μέτρων σε επίπεδο κρατών μελών σχετικά με νόσους εκτός των θεωρούμενων ως καταγεγραμμένων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Αυτά τα εθνικά μέτρα ελέγχου, ωστόσο, θα πρέπει να είναι δικαιολογημένα, απαραίτητα και αναλογικά με τους προς επίτευξη στόχους. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τις μετακινήσεις μεταξύ των κρατών μελών εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη της εισόδου ή για τον έλεγχο της εξάπλωσης νόσου. Τα εθνικά μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να εγκρίνονται και να επανεξετάζονται τακτικά σε επίπεδο Ένωσης.

(150)

Επί του παρόντος, οι καταγεγραμμένες νόσοι αφορούν ζωικά είδη εκτός από εκείνα που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό ως χερσαία και υδρόβια είδη, όπως τα ερπετά, τα αμφίβια, τα έντομα και ορισμένα άλλα σε πολύ περιορισμένο βαθμό μόνο. Δεν θα πρέπει επομένως να απαιτείται να εφαρμόζονται στα εν λόγω είδη ζώων όλες οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, εάν μια νόσος που αφορά είδη πλην των χερσαίων και υδρόβιων ειδών θα πρέπει να καταγραφεί, οι αντίστοιχες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με την υγεία των ζώων θα πρέπει να ισχύουν για τα εν λόγω είδη, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να ληφθούν επαρκή και ανάλογα μέτρα πρόληψης και ελέγχου νόσων.

(151)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα θέσπισης κανόνων μετακινήσεων για ζώα που δεν ορίζονται ως χερσαία ή υδρόβια σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και για το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό και τα ζωικά προϊόντα που προέρχονται από παρόμοια ζώα, όταν δικαιολογείται λόγω επικινδυνότητας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την καταχώριση και την έγκριση των εγκαταστάσεων, την τήρηση αρχείων και μητρώων, την ταυτοποίηση και την καταχώριση και τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας των μετακινήσεων, την υγειονομική πιστοποίηση και υπεύθυνη δήλωση, καθώς και τις υποχρεώσεις για τη γνωστοποίηση μετακινήσεων των ζώων, του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και των προϊόντων που προέρχονται από τα εν λόγω είδη.

(152)

Όταν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση ενιαίων όρων εφαρμογής των υγειονομικών απαιτήσεων για τα εν λόγω άλλα είδη ζώων και το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό και τα προϊόντα που προέρχονται από αυτά, θα πρέπει να ανατίθενται εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις εν λόγω απαιτήσεις.

(153)

Για την πρόληψη της εισόδου καταγεγραμμένων νόσων και των αναδυόμενων νόσων στην Ένωση, είναι αναγκαίο να υπάρξουν αποτελεσματικοί κανόνες σχετικά με την είσοδο στην Ένωση ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης τα οποία μπορούν να μεταδώσουν τις εν λόγω νόσους.

(154)

Προκειμένου να εγγυηθεί το υγειονομικό καθεστώς της Ένωσης, ο παρών κανονισμός ορίζει διατάξεις που αφορούν τις μετακινήσεις ζώων και προϊόντων εντός της Ένωσης. Κρίνεται συνεπώς σκόπιμο, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το καθεστώς αυτό, να επιβληθούν όροι για την είσοδο στην Ένωση ζώων και προϊόντων που να μην είναι λιγότεροι αυστηροί από ό,τι οι όροι που εφαρμόζονται στις μετακινήσεις εντός της Ένωσης.

(155)

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα ζώα, το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες ή εδάφη πληρούν τις απαιτήσεις για την υγεία των ζώων που παρέχουν εγγυήσεις ισοδύναμες με αυτές που προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία, είναι απαραίτητο να υπόκεινται σε κατάλληλους ελέγχους από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας ή του εδάφους από τα οποία εξάγονται προς την Ένωση. Κατά περίπτωση, θα πρέπει να επαληθεύεται η υγειονομική κατάσταση της τρίτης χώρας ή του εδάφους καταγωγής πριν από την αποδοχή κάθε εισόδου στην Ένωση τέτοιων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού ή προϊόντων ζωικής προέλευσης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες να εξάγουν ζώα και προϊόντα στην Ένωση και να καταχωρίζονται για τον σκοπό αυτό μόνο οι τρίτες χώρες και τα εδάφη που μπορούν να αποδείξουν ότι πληρούν τα πρότυπα υγείας των ζώων για την είσοδό τους στην Ένωση.

(156)

Για ορισμένα είδη και κατηγορίες ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης δεν έχουν θεσπιστεί οι ενωσιακοί κατάλογοι των τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση με ενωσιακές πράξεις που εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος κανονισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, εν αναμονή της έκδοσης κανόνων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καθορίζουν από ποιες χώρες και εδάφη επιτρέπεται η είσοδος αυτών των ζώων, του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και των προϊόντων ζωικής προέλευσης. Κατά τον καθορισμό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό για τους ενωσιακούς καταλόγους τρίτων χωρών και εδαφών.

(157)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι υγειονομικές απαιτήσεις για είσοδο στην Ένωση που προβλέπονται με τον παρόντα κανονισμό τηρούνται και ότι είναι σύμφωνες με τις αρχές των κωδίκων του ΟΙΕ, όλα τα ζώα, το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εισάγονται στην Ένωση θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων το οποίο να έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας ή του εδάφους καταγωγής, με το οποίο να επιβεβαιώνεται ότι συμμορφώνονται με όλες τις υγειονομικές απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση. Ωστόσο, θα πρέπει να επιτρέπονται αποκλίσεις από τον κανόνα αυτό για τα βασικά προϊόντα που ενέχουν χαμηλή επικινδυνότητα για την υγεία των ζώων.

(158)

Τα πιστοποιητικά υγείας των ζώων μπορούν να είναι μεμονωμένα, αλλά συχνά απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία πιστοποίηση για άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγμα για να πιστοποιηθεί ότι υφίσταται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη δημόσια υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων ή για τα προϊόντα. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Για να μειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις και δαπάνες, τα πιστοποιητικά υγείας των ζώων θα πρέπει να επιτρέπεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με άλλη ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών και για την καλή μεταχείριση των ζώων.

(159)

Οι νόσοι μπορεί να εξαπλώνονται με άλλα μέσα εκτός από τα ζώα, το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό, τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα. Για παράδειγμα, νόσοι μπορεί να εξαπλωθούν μέσω των οχημάτων, των εμπορευματοκιβωτίων μεταφοράς, του σανού, του άχυρου, των φυτικών προϊόντων, των υλικών που μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένα ζώα και εξοπλισμό. Εφόσον είναι αναγκαίο, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσης νόσων με αυτούς τους τρόπους.

(160)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος βαθμός λεπτομέρειας για τις απαιτήσεις εισόδου στην Ένωση, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ για τη θέσπιση συμπληρωματικών κανόνων σχετικά με την έγκριση εγκαταστάσεων σε τρίτες χώρες και εδάφη καθώς και τις παρεκκλίσεις, τις απαιτήσεις σχετικά με την υγεία των ζώων για την είσοδο στην Ένωση φορτίων από τρίτες χώρες και εδάφη, τις υγειονομικές απαιτήσεις που ισχύουν στα ζώα για νοσογόνους παράγοντες, άλλα υλικά, μεταφορικά μέσα και εξοπλισμό που μπορούν να μεταδώσουν νόσους των ζώων.

(161)

Για τη διασφάλιση ενιαίων όρων εφαρμογής των απαιτήσεων σχετικά με την υγεία των ζώων για την είσοδο στην Ένωση φορτίων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον καθορισμό κανόνων, μεταξύ άλλων, σχετικά με τον κατάλογο τρίτων χωρών και εδαφών από όπου επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης, καθώς και σχετικά με το περιεχόμενο και τον μορφότυπο των υποδειγμάτων πιστοποιητικών υγείας των ζώων.

(162)

Η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι όταν υπάρχει εστία σοβαρής νόσου σε κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες ή εδάφη από όπου εισέρχονται στην Ένωση ζώα ή προϊόντα, είναι ανάγκη να λαμβάνονται αμέσως μέτρα πρόληψης και ελέγχου νόσων προκειμένου να αποτρέπεται η είσοδος και να περιορίζεται η εξάπλωσή τους. Μια τέτοια περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να αφορά καταγεγραμμένες νόσους, αναδυόμενες νόσους ή άλλους κινδύνους για την υγεία των ζώων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να καταστεί σαφές ποια μέτρα πρόληψης νόσων και ελέγχου που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση εμφάνισης μιας καταγεγραμμένης ή αναδυόμενης νόσου ή κινδύνου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντικό τα μέτρα να μπορούν να ληφθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς καμία καθυστέρηση. Καθώς τέτοια μέτρα θα περιορίσουν τις μετακινήσεις εντός της Ένωσης ή προς αυτή, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε επίπεδο Ένωσης, όποτε αυτό είναι δυνατόν.

(163)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και ταχεία αντίδραση σε αναδυόμενους κινδύνους, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τον καθορισμό μέτρων έκτακτης ανάγκης.

(164)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τα μέτρα που αφορούν τις αναδυόμενες νόσους, την αποθεματοποίηση, την προμήθεια, την αποθήκευση, την παράδοση και λοιπές διαδικασίες ενωσιακών αντιγόνων, εμβολίων και τραπεζών διαγνωστικών αντιδραστηρίων, με τον καθορισμό ειδικών μέτρων πρόληψης νόσων και τις παρεκκλίσεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με ειδικούς κανόνες για τις μετακινήσεις χερσαίων και υδρόβιων ζώων που εφαρμόζονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με έκτακτα μέτρα και την καταγραφή τρίτων χωρών και εδαφών για τους σκοπούς της εισόδου στην Ένωση.

(165)

Ο παρών κανονισμός καθορίζει γενικούς και συγκεκριμένους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο των μεταδοτικών νόσων των ζώων και διασφαλίζει μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την υγεία των ζώων σε ολόκληρη την Ένωση. Σε ορισμένους τομείς, όπως οι γενικές ευθύνες για την υγεία των ζώων, η κοινοποίηση, η επιτήρηση, η καταχώριση και η έγκριση ή η ιχνηλασιμότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ή να ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν πρόσθετα ή αυστηρότερα εθνικά μέτρα. Ωστόσο, τέτοια εθνικά μέτρα θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο εφόσον δεν θέτουν σε κίνδυνο τους στόχους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για την υγεία των ζώων και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους κανόνες που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό και δεν παρεμποδίζουν τις μετακινήσεις ζώων και προϊόντων μεταξύ κρατών μελών, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη της εισόδου ή για τον έλεγχο της εξάπλωσης της νόσου.

(166)

Τα εθνικά μέτρα που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 165 θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο απλουστευμένης διαδικασίας κοινοποίησης προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος. Η πείρα έχει δείξει ότι η γενική διαδικασία κοινοποίησης που προβλέπεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (27), έχει αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την καθοδήγηση και τη βελτίωση της ποιότητας των εθνικών τεχνικών κανονισμών —όσον αφορά την ύπαρξη μεγαλύτερης διαφάνειας, ευκολίας στην ανάγνωση και αποτελεσματικότητας— σε μη εναρμονισμένους ή μερικώς εναρμονισμένους τομείς. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται αυτή η γενική διαδικασία κοινοποίησης.

(167)

Επί του παρόντος, οι κανόνες της Ένωσης για την υγεία των ζώων καθορίζονται στις ακόλουθες πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στις μετέπειτα πράξεις της Επιτροπής που εκδόθηκαν βάσει αυτών:

 

Οδηγία 64/432/ΕΟΚ, οδηγία 77/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου (28), οδηγία 78/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου (29), οδηγία 80/1095/EOK του Συμβουλίου (30), οδηγία 82/894/EOK του Συμβουλίου (31), οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου (32), οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου (33), οδηγία 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου (34),

 

οδηγία 91/68/ΕΟΚ, απόφαση 91/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου (35), οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου (36), Οδηγία 92/65/ΕΟΚ, Οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου (37), οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου (38), οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου (39), απόφαση 95/410/ΕΚ του Συμβουλίου (40), οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου (41), απόφαση 2000/258/ΕΚ του Συμβουλίου (42), οδηγία 2001/89/EK του Συμβουλίου (43),

 

οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου (44), οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου (45), οδηγία 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου (46), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου (47), οδηγία 2004/68/EΚ του Συμβουλίου (48), οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου (49), οδηγία 2006/88/EK, οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου (50), οδηγία 2009/156/ΕΚ, οδηγία 2009/158/ΕΚ, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (51).

(168)

Ο παρών κανονισμός προβλέπει κανόνες για την ταυτοποίηση και την καταχώριση των βοοειδών, ενώ οι κανόνες για την επισήμανση του βοείου κρέατος μένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής του. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (52) προβλέπει κανόνες για την ταυτοποίηση και την καταχώριση των βοοειδών και κανόνες για την επισήμανση του βοείου κρέατος. Θα πρέπει ως εκ τούτου να τροποποιηθεί ώστε να καταργηθούν οι διατάξεις του σχετικά με την ταυτοποίηση και καταχώριση των βοοειδών, ενώ οι διατάξεις για την επισήμανση του βοείου κρέατος θα παραμείνουν σε ισχύ.

(169)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των ρυθμίσεων που προβλέπονται στους υπάρχοντες κανονισμούς οι οποίοι θεσπίζουν συστήματα για την ταυτοποίηση και καταχώριση βοοειδών και αιγοπροβάτων, η εν λόγω νομοθεσία απαιτεί τη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων ελέγχου από τα κράτη μέλη. Παρόμοια επαρκή και αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου θα πρέπει επίσης να διατηρηθούν και στο μέλλον. Ως μέρος της δέσμης προτάσεων «εξυπνότεροι κανόνες για ασφαλέστερα τρόφιμα», ο παρών κανονισμός δεν προβλέπει διατάξεις για τους επίσημους ελέγχους, δεδομένου ότι τέτοιοι κανόνες θα πρέπει να προβλεφθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης οριζόντιας νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους. Ωστόσο, ακόμα κι αν οι προτεινόμενοι νέοι οριζόντιοι κανόνες για τους επίσημους ελέγχους δεν πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την ίδια στιγμή με τον παρόντα κανονισμό, οι υπάρχοντες οριζόντιοι κανόνες για τους επίσημους ελέγχους θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να εξασφαλίσει ισοδύναμο επίπεδο ελέγχου.

(170)

Οι κανόνες που καθορίζονται με τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 167 πρόκειται να αντικατασταθούν από τον παρόντα κανονισμό και από μετέπειτα πράξεις της Επιτροπής που θα εγκριθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Επομένως, οι εν λόγω νομοθετικές πράξεις θα πρέπει να καταργηθούν. Ωστόσο, για την εξασφάλιση νομικής σαφήνειας και την αποφυγή νομικού κενού, η κατάργηση θα πρέπει σε πρώτη φάση να παραγάγει αποτελέσματα μόνον όταν εγκριθούν οι σχετικές κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις βάσει του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να καθορίσει τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα πρέπει να παραγάγει αποτελέσματα η κατάργηση των εν λόγω νομοθετικών πράξεων, ενώ ο νομοθέτης θα πρέπει να καθορίσει προθεσμία.

(171)

Οι ακόλουθες πράξεις του Συμβουλίου στον τομέα της υγείας των ζώων έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου και θα πρέπει να καταργηθούν ρητά για λόγους σαφήνειας της νομοθεσίας της Ένωσης: απόφαση 78/642/EΟΚ του Συμβουλίου (53), οδηγία 79/110/EOK του Συμβουλίου (54), οδηγία 81/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου (55), απόφαση 89/455/ΕΟΚ του Συμβουλίου (56), οδηγία 90/423/ΕΟΚ του Συμβουλίου (57), απόφαση 90/678/ΕΟΚ του Συμβουλίου (58), οδηγία 92/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου (59), οδηγία 98/99/ΕΚ του Συμβουλίου (60).

(172)

Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν πριν από την έκδοση των σημαντικότερων κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, με την πρόβλεψη περιόδου 24 μηνών ανάμεσα στην έκδοση των σημαντικότερων πράξεων και στην ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους, ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη και τους υπευθύνους επιχειρήσεων να προσαρμοστούν δεόντως στους νέους κανόνες. Επιπλέον είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η πάροδος τουλάχιστον 36 μηνών ώστε η Επιτροπή να έχει τον χρόνο να επεξεργαστεί τους νέους κανόνες.

(173)

Για τη διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων για την ταυτοποίηση και καταχώριση των ζώων και των μέτρων ελέγχου νόσων για ορισμένες νόσους των ζώων και ζωοανθρωπονόσους, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ σχετικά με την ημερομηνία κατά την οποία παύουν να εφαρμόζονται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 και οι οδηγίες 92/66/EΟΚ, 2000/75/EΚ, 2001/89/EΚ, 2002/60/EΚ, 2003/85/EΚ, 2005/94/EΚ και 2008/71/EΚ, ενώ παράλληλα σχετική προθεσμία θα πρέπει να ορισθεί στον παρόντα κανονισμό.

(174)

Βάσει της προληπτικής προσέγγισης της υγείας των ζώων που προάγει ο παρών κανονισμός, τα ειδικά μέτρα που αφορούν τη σαλμονέλα τα οποία ίσχυαν για ζώντα ζώα που αποστέλλονται στη Φινλανδία και τη Σουηδία πριν από τις 20 Απριλίου 2016 θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(175)

Δεδομένης της πρόσφατης έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013, κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί μεγάλη μεταβατική περίοδος προτού αρχίσουν να ισχύουν οι αντίστοιχοι κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(176)

Οι εκτελεστικές εξουσίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (61).

(177)

Ιδιαίτερη σημασία έχει να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο, περιλαμβανομένου και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ' εξουσιοδότηση πράξεων θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(178)

Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επιφέρει δυσανάλογο διοικητικό φόρτο ή οικονομικό αντίκτυπο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, με βάση τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Δεν έχει ακόμη εξεταστεί η δυνητική καθολική παρέκκλιση από τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού για τις εν λόγω επιχειρήσεις, ενόψει των στόχων δημόσιας πολιτικής για την προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας. Ωστόσο, θα πρέπει να προβλέπονται ορισμένες παρεκκλίσεις για τις επιχειρήσεις αυτές όσον αφορά διάφορες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που ενέχονται.

(179)

Εφόσον οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση κανόνων υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα, το αναπαραγωγικό υλικό, τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα τους, στον βαθμό που δεν καλύπτονται από ειδικούς κανόνες άλλης νομοθεσίας της Ένωσης, και άλλο υλικό που μπορεί να συμβάλλει στην εξάπλωση μεταδοτικών νόσων των ζώων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης μέσω ενός κοινού και συντονισμένου νομοθετικού πλαισίου για την υγεία των ζώων, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΜΕΡΟΣ I

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Αντικείμενο, σκοπός, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1

Αντικείμενο και σκοπός

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων των ζώων που μεταδίδονται στα ζώα ή στον άνθρωπο.

Οι κανόνες αυτοί προβλέπουν:

α)

την ιεράρχηση και την κατηγοριοποίηση των νόσων που προκαλούν ανησυχία στην Ένωση καθώς και τον καθορισμό αρμοδιοτήτων για την υγεία των ζώων (μέρος Ι: άρθρα 1 έως 17)·

β)

την έγκαιρη ανίχνευση, την κοινοποίηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις νόσους, την επιτήρηση, τα προγράμματα εκρίζωσης και το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο (μέρος ΙΙ: άρθρα 18 έως 42)·

γ)

την ευαισθητοποίηση για τις νόσους, την ετοιμότητα και τον έλεγχο (μέρος ΙΙΙ: άρθρα 43 έως 83)·

δ)

την καταχώριση και την έγκριση των εγκαταστάσεων και των μεταφορέων, τις μετακινήσεις και την ιχνηλασιμότητα των ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης εντός της Ένωσης (μέρος IV: άρθρα 84 έως 228 και μέρος VΙ: άρθρα 244 έως 248 και 252 έως 256)·

ε)

την είσοδο ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Ένωση, καθώς και τις εξαγωγές τέτοιων φορτίων από την Ένωση (μέρος V: άρθρα 229 έως 243 και μέρος VΙ: άρθρα 244 έως 246 και 252 έως 256)·

στ)

τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς σε ένα κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα ή έδαφος (μέρος VΙ: άρθρα 244 έως 256)·

ζ)

τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης (μέρος VIΙ: άρθρα 257 έως 262).

2.   Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α)

έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν:

i)

την καλύτερη υγεία των ζώων ώστε να υποστηριχθούν η αειφόρος γεωργική και υδατοκαλλιεργητική παραγωγή στην Ένωση·

ii)

την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

iii)

τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία των ζώων, στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον από:

ορισμένες νόσους,

τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων·

β)

λαμβάνουν υπόψη:

i)

τη σχέση μεταξύ της υγείας των ζώων και:

της δημόσιας υγείας,

του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας και των πολύτιμων γενετικών πόρων, καθώς και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής,

της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών,

της καλής μεταχείρισης των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της προφύλαξής τους από τον πόνο, την αγωνία ή την ταλαιπωρία που μπορούν να αποφευχθούν,

της μικροβιακής αντοχής,

της επισιτιστικής ασφάλειας·

ii)

τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές συνέπειες που απορρέουν από την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ελέγχου νόσων·

iii)

τα σχετικά διεθνή πρότυπα.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός ισχύει για:

α)

δεσποζόμενα και άγρια ζώα·

β)

ζωικό αναπαραγωγικό υλικό·

γ)

προϊόντα ζωικής προέλευσης·

δ)

ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα, με την επιφύλαξη των κανόνων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009·

ε)

μονάδες, μέσα μεταφοράς, εξοπλισμό και κάθε άλλη οδό μόλυνσης και υλικό που εμπλέκεται ή που ενδεχομένως εμπλέκεται στην εξάπλωση μεταδοτικών νόσων των ζώων.

2.   Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις μεταδοτικές νόσους, συμπεριλαμβανομένων των ζωοανθρωπονόσων, με την επιφύλαξη των κανόνων που ορίζονται:

α)

στην απόφαση αριθ. 1082/2013/EE·

β)

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001·

γ)

στην οδηγία 2003/99/EΚ·

δ)

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής των μερών IV, V και VΙ

1.   Το μέρος IV τίτλος Ι (άρθρα 84 έως 171) εφαρμόζεται σε:

α)

χερσαία ζώα, και ζώα που δεν είναι χερσαία ζώα αλλά μπορούν να μεταδώσουν νόσους που προσβάλλουν χερσαία ζώα·

β)

ζωικό αναπαραγωγικό υλικό από χερσαία ζώα·

γ)

προϊόντα ζωικής προέλευσης από χερσαία ζώα.

2.   Το μέρος IV τίτλος ΙΙ (άρθρα 172 έως 226) εφαρμόζεται σε:

α)

υδρόβια ζώα και ζώα που δεν είναι υδρόβια ζώα αλλά μπορούν να μεταδώσουν νόσους που προσβάλλουν υδρόβια ζώα·

β)

προϊόντα ζωικής προέλευσης από υδρόβια ζώα.

3.   Το μέρος IV τίτλος ΙΙΙ (άρθρα 227 και 228) εφαρμόζεται σε:

α)

άλλα ζώα·

β)

ζωικό αναπαραγωγικό υλικό και προϊόντα ζωικής προέλευσης από τα άλλα ζώα που αναφέρονται στο στοιχείο α).

4.   Τα μέρη IV και V δεν εφαρμόζονται σε μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς όπως αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου ή για μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς εντός κράτους μέλους.

5.   Οι μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, εκτός των μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεων, συμμορφώνονται με τις υγειονομικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα μέρη IV και V.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με τις αναπροσαρμογές που είναι απαραίτητες ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των μερών IV και V στα ζώα συντροφιάς, ιδίως προκειμένου να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα ζώα συντροφιάς εκτρέφονται σε νοικοκυριά από τους ιδιοκτήτες τους.

6.   Το μέρος VΙ εφαρμόζεται μόνο σε μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των άρθρων 245 και 246 σε ό,τι αφορά τον μέγιστο αριθμό ζώων που μπορούν να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους και τον μέγιστο αριθμό ημερών που μεσολαβούν ανάμεσα στη μετακίνηση του ιδιοκτήτη και τη μετακίνηση του ζώου.

Άρθρο 4

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «ζώα»: τα σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα·

2)   «χερσαία ζώα»: τα πτηνά, τα χερσαία θηλαστικά, οι μέλισσες και αγριομέλισσες·

3)   «υδρόβια ζώα»: τα ζώα των ακόλουθων ειδών, σε όλα τα στάδια της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων των αυγών, των σπερματοζωαρίων και των γαμετών τους:

α)

ψάρια που ανήκουν στην υπερομοταξία Άγναθα και στις ομοταξίες Χονδριχθύες, Σαρκοπτερύγια και Ακτινοπτερύγια·

β)

υδρόβια μαλάκια που ανήκουν στο φύλο Mollusca·

γ)

υδρόβια καρκινοειδή που ανήκουν στο υποφύλο Crustacea·

4)   «άλλα ζώα»: ζώα ειδών άλλων εκτός αυτών που ορίζονται ως χερσαία ή υδρόβια ζώα·

5)   «δεσποζόμενα ζώα»: τα ζώα που εκτρέφονται από τον άνθρωπο, περιλαμβανομένων, στην περίπτωση υδρόβιων ζώων, των ζώων υδατοκαλλιέργειας·

6)   «υδατοκαλλιέργεια»: εκτροφή υδρόβιων ζώων όπου τα ζώα παραμένουν στην ιδιοκτησία ενός ή περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων σε όλα τα στάδια της εκτροφής ή της καλλιέργειας, μέχρι και τη συγκομιδή, εξαιρουμένης της συγκομιδής ή της αλίευσης για σκοπούς ανθρώπινης κατανάλωσης άγριων υδρόβιων ζώων τα οποία στη συνέχεια διατηρούνται προσωρινά εν αναμονή της σφαγής χωρίς να λαμβάνουν τροφή·

7)   «ζώα υδατοκαλλιέργειας»: οποιοδήποτε υδρόβιο ζώο αποτελεί αντικείμενο υδατοκαλλιέργειας·

8)   «άγρια ζώα»: τα μη δεσποζόμενα ζώα·

9)   «πουλερικά»: τα πτηνά που εκτρέφονται ή διατηρούνται σε αιχμαλωσία για:

α)

την παραγωγή:

i)

κρέατος·

ii)

αυγών για κατανάλωση·

iii)

άλλων προϊόντων·

β)

τον εμπλουτισμό θηραμάτων πτηνών·

γ)

τους σκοπούς της γενετικής βελτίωσης πτηνών τα οποία χρησιμοποιούνται για τους τύπους παραγωγής που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)·

10)   «πτηνό σε αιχμαλωσία»: οποιοδήποτε πτηνό, εκτός των πουλερικών, που διατηρείται σε αιχμαλωσία για οποιονδήποτε λόγο εκτός από αυτούς που αναφέρονται στο σημείο 9 και συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατηρούνται για επιδείξεις, αγώνες, εκθέσεις, διαγωνισμούς, γενετική βελτίωση ή πώληση·

11)   «ζώο συντροφιάς»: ζώο που ανήκει σε είδος που αναφέρεται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι και διατηρείται για ιδιωτικούς μη εμπορικούς σκοπούς·

12)   «κάτοχος ζώου συντροφιάς»: φυσικό πρόσωπο, που μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης του ζώου συντροφιάς, το οποίο εκτρέφει ζώο συντροφιάς·

13)   «ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς»: φυσικό πρόσωπο που σημειώνεται ως ιδιοκτήτης στο έγγραφο ταυτοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 247 στοιχείο γ), στο άρθρο 248 παράγραφος 2 στοιχείο γ), στο άρθρο 249 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 250 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

14)   «μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση»: οποιαδήποτε μετακίνηση ζώου συντροφιάς που συνοδεύει τον ιδιοκτήτη του, η οποία:

α)

δεν αποσκοπεί στην πώληση ή στην κατ' άλλο τρόπο μεταβίβαση της κυριότητας του εν λόγω ζώου συντροφιάς και

β)

είναι μέρος της μετακίνησης του ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς:

i)

είτε υπό την άμεση ευθύνη του·

ii)

είτε υπό την ευθύνη εξουσιοδοτημένου προσώπου, στις περιπτώσεις που το ζώο συντροφιάς δεν βρίσκεται μαζί με τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς·

15)   «εξουσιοδοτημένο πρόσωπο»: το φυσικό πρόσωπο που φέρει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς να πραγματοποιήσει τη μη εμπορική μετακίνηση του ζώου συντροφιάς εκ μέρους του ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς·

16)   «νόσος»: η εμφάνιση λοιμώξεων και προσβολών σε ζώα, με ή χωρίς κλινική ή παθολογική εκδήλωση, που προκαλούνται από έναν ή περισσότερους νοσογόνους παράγοντες·

17)   «νοσογόνος παράγοντας»: παθογόνο που μεταδίδεται σε ζώα ή ανθρώπους, το οποίο μπορεί να προκαλέσει νόσο σε ζώα·

18)   «καταγεγραμμένες νόσοι»: οι νόσοι που απαριθμούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1·

19)   «χαρακτηριστικά της νόσου»: τα κριτήρια για μια νόσο που αναφέρονται στο άρθρο 7 στοιχείο α)·

20)   «καταγεγραμμένα είδη»: ζωικό είδος ή ομάδα ειδών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 ή, στην περίπτωση αναδυόμενων νόσων, ζωικό είδος ή ομάδα ειδών ζώων που πληρούν τα κριτήρια των καταγεγραμμένων ειδών που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2·

21)   «πηγή κινδύνου»: νοσογόνος παράγοντας σε ζώο ή προϊόν, ή πάθηση σε ζώο, που μπορεί δυνητικά να έχει δυσμενή επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων·

22)   «κίνδυνος»: η πιθανότητα εκδήλωσης και το πιθανό μέγεθος των βιολογικών και οικονομικών συνεπειών μιας δυσμενούς επίδρασης στην υγεία των ζώων ή στη δημόσια υγεία·

23)   «βιοπροφύλαξη»: το σύνολο των διαχειριστικών και φυσικών μέτρων που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος εισόδου, ανάπτυξης και εξάπλωσης νόσων προς, από και σε:

α)

έναν ζωικό πληθυσμό ή

β)

εγκατάσταση, ζώνη, διαμέρισμα, μέσο μεταφοράς ή οποιαδήποτε άλλη μονάδα, επιχείρηση, κτίριο ή τοποθεσία·

24)   «υπεύθυνος επιχείρησης»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει υπό την ευθύνη του ζώα ή προϊόντα, ακόμη και για περιορισμένη χρονική διάρκεια, εξαιρουμένων όμως των κατόχων ζώων συντροφιάς και των κτηνιάτρων·

25)   «μεταφορέας»: ο υπεύθυνος επιχείρησης που μεταφέρει ζώα για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου·

26)   «κατ' επάγγελμα ασχολούμενος με ζώα»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει επαγγελματική σχέση με ζώα ή προϊόντα, εκτός από τους υπευθύνους επιχειρήσεων ή τους κτηνίατρους·

27)   «εγκατάσταση»: οποιοσδήποτε χώρος, κτίσμα ή, στην περίπτωση της ελεύθερης εκτροφής, οποιοδήποτε περιβάλλον ή τόπος όπου διατηρούνται ζώα ή ζωικό αναπαραγωγικό υλικό, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση, εκτός από:

α)

νοικοκυριά όπου εκτρέφονται ζώα συντροφιάς·

β)

κτηνιατρεία ή κτηνιατρικές κλινικές·

28)   «ζωικό αναπαραγωγικό υλικό»:

α)

το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα που προορίζονται για τεχνητή αναπαραγωγή·

β)

τα αυγά επώασης·

29)   «προϊόντα ζωικής προέλευσης»:

α)

τρόφιμα ζωικής προέλευσης, στα οποία περιλαμβάνεται το μέλι και το αίμα·

β)

ζώντα δίθυρα μαλάκια, ζώντα εχινόδερμα, ζώντα χιτωνόζωα και ζώντα θαλάσσια γαστερόποδα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση· και

γ)

ζώα εκτός αυτών που αναφέρονται στο στοιχείο β) που προορίζονται για παρασκευή με σκοπό να προσφερθούν ζωντανά στον τελικό καταναλωτή·

30)   «ζωικά υποπροϊόντα»: ολόκληρα ζώα ή μέρη ζώων, προϊόντα ζωικής προέλευσης ή άλλα προϊόντα που προέρχονται από ζώα, τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, εξαιρουμένου του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού·

31)   «παράγωγα προϊόντα»: προϊόντα που παράγονται από μία ή περισσότερες επεξεργασίες, μετασχηματισμούς ή στάδια μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων·

32)   «προϊόντα»:

α)

ζωικό αναπαραγωγικό υλικό·

β)

προϊόντα ζωικής προέλευσης·

γ)

τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα·

33)   «επίσημος έλεγχος»: κάθε μορφή ελέγχου που διενεργείται από την αρμόδια αρχή για το σκοπό της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό·

34)   «υγειονομικό καθεστώς»: το καθεστώς νόσου ως προς τις καταγεγραμμένες νόσους που αφορούν ένα καταγεγραμμένο είδος όσον αφορά:

α)

ένα ζώο·

β)

ζώα σε:

i)

μια επιδημιολογική μονάδα·

ii)

μια εγκατάσταση·

iii)

μια ζώνη·

iv)

ένα διαμέρισμα·

v)

ένα κράτος μέλος·

vi)

μια τρίτη χώρα ή έδαφος·

35)   «ζώνη»:

α)

για τα χερσαία ζώα, μια περιοχή κράτους μέλους, τρίτης χώρας ή εδάφους με σαφή γεωγραφικά όρια, που περιέχει έναν υποπληθυσμό ζώων με διαφορετικό υγειονομικό καθεστώς ως προς συγκεκριμένη νόσο ή συγκεκριμένες νόσους που υπόκεινται σε κατάλληλη επιτήρηση, έλεγχο νόσου και μέτρα βιοπροφύλαξης·

β)

για υδρόβια ζώα, ένα συνεχόμενο υδρολογικό σύστημα με διαφορετικό υγειονομικό καθεστώς όσον αφορά συγκεκριμένη νόσο ή συγκεκριμένες νόσους και το οποίο αποτελεί περιοχή που αναφέρεται σε ένα από τα ακόλουθα:

i)

το σύνολο της λεκάνης απορροής, από την πηγή υδάτινης οδού έως τις εκβολές ή λίμνη·

ii)

περισσότερες από μία λεκάνες απορροής·

iii)

μέρος λεκάνης απορροής από την πηγή της υδάτινης οδού μέχρι ένα φράγμα που εμποδίζει την είσοδο μιας συγκεκριμένης νόσου ή νόσων·

iv)

μέρος παράκτιας ζώνης με σαφή γεωγραφικά όρια·

v)

εκβολή ποταμού με σαφή γεωγραφικά όρια·

36)   «λεκάνη απορροής»: περιοχή ή λεκάνη η οποία οριοθετείται από φυσικά χαρακτηριστικά όπως λόφοι ή βουνά, στην οποία καταλήγουν όλα τα ύδατα απορροής·

37)   «διαμέρισμα»: υποπληθυσμός ζώων που περιέχεται σε μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις και, στην περίπτωση υδρόβιων ζώων, μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, υπό ένα κοινό σύστημα διαχείρισης της βιοπροφύλαξης με διαφορετικό υγειονομικό καθεστώς ως προς συγκεκριμένη νόσο ή συγκεκριμένες νόσους που υπόκεινται σε κατάλληλη επιτήρηση, έλεγχο των νόσων και μέτρα βιοπροφύλαξης·

38)   «καραντίνα»: η διατήρηση των ζώων σε απομόνωση χωρίς άμεση ή έμμεση επαφή με ζώα εκτός της επιδημιολογικής μονάδας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση εξάπλωσης μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων νόσων ενόσω τα απομονωμένα ζώα υποβάλλονται σε παρακολούθηση για καθορισμένο χρονικό διάστημα και, εάν χρειάζεται, σε εξετάσεις και θεραπεία·

39)   «επιδημιολογική μονάδα»: μια ομάδα ζώων με την ίδια πιθανότητα έκθεσης σε νοσογόνο παράγοντα·

40)   «εστία»: επισήμως επιβεβαιωμένη εμφάνιση καταγεγραμμένης ή αναδυόμενης νόσου σε ένα ή περισσότερα ζώα σε εγκατάσταση ή άλλο χώρο όπου διατηρούνται ή βρίσκονται ζώα·

41)   «απαγορευμένη ζώνη»: η ζώνη για την οποία ισχύουν περιορισμοί για τις μετακινήσεις ορισμένων ζώων ή προϊόντων και όπου εφαρμόζονται και άλλα μέτρα ελέγχου νόσων, με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης μιας συγκεκριμένης νόσου σε περιοχές για τις οποίες δεν ισχύουν περιορισμοί· μια απαγορευμένη ζώνη μπορεί να περιλαμβάνει, όταν είναι σκόπιμο, ζώνες προστασίας και επιτήρησης·

42)   «ζώνη προστασίας»: μια ζώνη περιμετρικά και εντός της τοποθεσίας μιας εστίας νόσου, όπου εφαρμόζονται μέτρα ελέγχου νόσων με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου εκτός της εν λόγω ζώνης·

43)   «ζώνη επιτήρησης»: μια ζώνη η οποία οριοθετείται περιμετρικά της ζώνης προστασίας και για την οποία ισχύουν μέτρα ελέγχου νόσων με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου από τη ζώνη προστασίας·

44)   «αυγά για επώαση»: αυγά που παράγονται από πουλερικά ή πτηνά σε αιχμαλωσία, και τα οποία προορίζονται για επώαση·

45)   «οπληφόρα»: τα ζώα που απαριθμούνται στο παράρτημα IIΙ·

46)   «εγκατάσταση ζωικού αναπαραγωγικού υλικού»:

α)

όσον αφορά το σπέρμα, εγκατάσταση στην οποία συλλέγεται, παράγεται, υποβάλλεται σε επεξεργασία και αποθηκεύεται σπέρμα·

β)

όσον αφορά τα ωοκύτταρα και τα έμβρυα, ομάδα επαγγελματιών ή κτίσμα υπό την εποπτεία κτηνιάτρου ομάδας που είναι αρμόδιος για τη συλλογή, την παραγωγή, την επεξεργασία και την αποθήκευση ωοκυττάρων και εμβρύων·

γ)

όσον αφορά τα αυγά για επώαση, εκκολαπτήριο·

47)   «εκκολαπτήριο»: εγκατάσταση στην οποία παραλαμβάνονται, αποθηκεύονται, επωάζονται και εκκολάπτονται αυγά για την προμήθεια:

α)

αυγών για επώαση·

β)

νεοσσών πουλερικών μιας ημέρας ή νεοσσών άλλων ειδών·

48)   «εγκατάσταση υπό περιορισμό»: οποιαδήποτε μόνιμη, γεωγραφικά οριοθετημένη εγκατάσταση που δημιουργείται σε εθελοντική βάση και εγκρίνεται για τον σκοπό των μετακινήσεων, όπου τα ζώα:

α)

διατηρούνται ή εκτρέφονται για σκοπούς εκθέσεων, εκπαίδευσης, διατήρησης των ειδών ή έρευνας·

β)

περιορίζονται και διαχωρίζονται από το άμεσο περιβάλλον· και

γ)

υπόκεινται σε υγειονομική επιτήρηση και σε μέτρα βιοπροφύλαξης·

49)   «εργασία συγκέντρωσης»: η συγκέντρωση δεσποζόμενων χερσαίων ζώων από περισσότερες από μία εγκαταστάσεις για περίοδο μικρότερη από την απαιτούμενη περίοδο παραμονής για το εν λόγω είδος ζώων·

50)   «περίοδος παραμονής»: η ελάχιστη περίοδος που απαιτείται ώστε να διασφαλιστεί ότι ένα ζώο που έχει εισέλθει σε μια εγκατάσταση δεν είναι κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος σε σχέση με αυτό των ζώων της εν λόγω εγκατάστασης·

51)   «TRACES»: το ολοκληρωμένο μηχανογραφικό κτηνιατρικό σύστημα με ενιαία αρχιτεκτονική που προβλέπουν οι αποφάσεις 2003/24/ΕΚ και 2004/292/ΕΚ·

52)   «εγκατάσταση θαλάσσιων προϊόντων διατροφής με έλεγχο νόσων»: επιχείρηση τροφίμων εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 179·

53)   «επίσημος κτηνίατρος»: κτηνίατρος εξουσιοδοτημένος από την αρμόδια αρχή και με τα απαραίτητα προσόντα ώστε να εκτελεί επίσημες δραστηριότητες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

54)   «επίσημος κτηνίατρος σε τρίτη χώρα ή έδαφος»: κτηνίατρος σε τρίτη χώρα ή έδαφος που αντιστοιχεί σε επίσημο κτηνίατρο όπως αναφέρεται στο σημείο 53)·

55)   «αρμόδια αρχή»: η κεντρική κτηνιατρική αρχή ενός κράτους μέλους που είναι αρμόδια για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων και κάθε άλλης επίσημης δραστηριότητας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή οποιαδήποτε άλλη αρχή στην οποία έχει μεταβιβασθεί η εν λόγω αρμοδιότητα·

56)   «αρμόδια αρχή τρίτης χώρας ή εδάφους»: αρχή τρίτης χώρας ή εδάφους αντίστοιχη της αρμόδιας αρχής του σημείου 55).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Καταγεγραμμένες και αναδυόμενες νόσοι και καταγεγραμμένα είδη

Άρθρο 5

Καταγραφή νόσων

1.   Οι κανόνες για συγκεκριμένες νόσους με στόχο την πρόληψη και τον έλεγχο νόσων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ισχύουν για:

α)

τις ακόλουθες καταγεγραμμένες νόσους:

i)

τον αφθώδη πυρετό·

ii)

την κλασική πανώλη των χοίρων·

iii)

την αφρικανική πανώλη των χοίρων·

iv)

την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών·

v)

την αφρικανική πανώλη των ίππων· και

β)

τις καταγεγραμμένες νόσους που απαριθμούνται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με τις τροποποιήσεις του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου.

3.   Η νόσος περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου αν έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 και πληροί

α)

όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

i)

από επιστημονικά στοιχεία προκύπτει ότι η νόσος είναι μεταδοτική·

ii)

υπάρχουν στην Ένωση ζωικά είδη που είτε είναι ευπαθή είτε αποτελούν διαβιβαστές και δεξαμενές της νόσου·

iii)

η νόσος έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων ή ενέχει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία λόγω του ζωονοσογόνου χαρακτήρα της·

iv)

υπάρχουν διαθέσιμα διαγνωστικά εργαλεία για τη νόσο· και

v)

τα μέτρα άμβλυνσης της επικινδυνότητας και, κατά περίπτωση, η επιτήρηση της νόσου είναι αποτελεσματικά και αναλογικά προς τους κινδύνους που ενέχει η νόσος στην Ένωση· και

β)

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

i)

η νόσος έχει ή θα μπορούσε να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων στην Ένωση· ή ενέχει ή θα μπορούσε να ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία λόγω του ζωονοσογόνου χαρακτήρα της·

ii)

ο νοσογόνος παράγοντας έχει αναπτύξει ανθεκτικότητα στις θεραπείες και ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και/ή την υγεία των ζώων στην Ένωση·

iii)

η νόσος έχει ή θα μπορούσε να έχει σοβαρές αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στη γεωργική ή την υδατοκαλλιεργητική παραγωγή στην Ένωση·

iv)

η νόσος έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει κρίση ή ο νοσογόνος παράγοντας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για βιοτρομοκρατικούς σκοπούς· ή

v)

η νόσος έχει ή θα μπορούσε να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας της Ένωσης.

4.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με τη διαγραφή νόσου από τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, εφόσον η νόσος δεν πληροί πλέον τα κριτήρια της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

5.   Η Επιτροπή επανεξετάζει την καταγραφή κάθε νόσου υπό το πρίσμα νέων διαθέσιμων σημαντικών επιστημονικών δεδομένων.

Άρθρο 6

Αναδυόμενες νόσοι

1.   Οι κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων εφαρμόζονται στις αναδυόμενες νόσους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Μια νόσος που δεν περιλαμβάνεται στις καταγεγραμμένες θεωρείται αναδυόμενη («αναδυόμενη νόσος») εφόσον μπορεί δυνητικά να ικανοποιήσει τα κριτήρια για την καταγραφή νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 και:

α)

προκύπτει από εξέλιξη ή μεταβολή υφιστάμενου νοσογόνου παράγοντα·

β)

είναι γνωστή νόσος που εξαπλώνεται σε νέα γεωγραφική περιοχή, είδος ή πληθυσμό·

γ)

διαγιγνώσκεται για πρώτη φορά στην Ένωση· ή

δ)

προκαλείται από μη αναγνωριζόμενο ή προηγουμένως μη αναγνωρισθέντα νοσογόνο παράγοντα.

3.   Η Επιτροπή λαμβάνει, με εκτελεστικές πράξεις, τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση αναδυόμενης νόσου που πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

4.   Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης που αφορούν νόσο που αποτελεί αναδυόμενο κίνδυνο με ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 3.

5.   Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τον παρόντα κανονισμό στους υπευθύνους επιχειρήσεων σε περιπτώσεις αναδυόμενης νόσου εφαρμόζονται μόνο αν η Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική πράξη για τη νόσο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ή αν η νόσος καλύπτεται από σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 43.

Άρθρο 7

Παράμετροι αξιολόγησης για την καταγραφή νόσων

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις ακόλουθες παραμέτρους αξιολόγησης για να προσδιορίσει κατά πόσον μια νόσος πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να καταγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2:

α)

τα χαρακτηριστικά της νόσου, τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

i)

τα ζωικά είδη τα οποία αφορά η νόσος·

ii)

τα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας από τη νόσο σε πληθυσμούς ζώων·

iii)

τον ζωονοσογόνο χαρακτήρα της νόσου·

iv)

την ανθεκτικότητα στις θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας·

v)

την εμμονή της νόσου σε ένα ζωικό πληθυσμό ή στο περιβάλλον·

vi)

τις οδούς και την ταχύτητα μετάδοσης της νόσου μεταξύ ζώων και, όπου αρμόζει, μεταξύ ζώων και ανθρώπου·

vii)

την απουσία ή την παρουσία και την κατανομή της νόσου στην Ένωση και, όταν η νόσος δεν υπάρχει στην Ένωση, τον κίνδυνο της εισαγωγής στην Ένωση·

viii)

την ύπαρξη μέσων διάγνωσης και ελέγχου της νόσου·

β)

τον αντίκτυπο της νόσου:

i)

στη γεωργική παραγωγή και υδατοκαλλιεργητική παραγωγή και άλλους τομείς της οικονομίας, όσον αφορά:

το επίπεδο παρουσίας της νόσου στην Ένωση,

την απώλεια παραγωγής λόγω της νόσου,

άλλες ζημίες·

ii)

στην υγεία του ανθρώπου, όσον αφορά:

τη μεταδοτικότητα μεταξύ των ζώων και του ανθρώπου,

τη μεταδοτικότητα μεταξύ των ανθρώπων,

τη σοβαρότητα των μορφών της νόσου στον άνθρωπο,

τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικής πρόληψης ή θεραπευτικής αγωγής στον άνθρωπο·

iii)

στην καλή μεταχείριση των ζώων·

iv)

στη βιοποικιλότητα και στο περιβάλλον·

γ)

τη δυνατότητα να προκληθεί κατάσταση κρίσης και την ενδεχόμενη χρήση της νόσου στη βιοτρομοκρατία·

δ)

τη σκοπιμότητα, τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των ακόλουθων μέτρων πρόληψης και ελέγχου νόσων:

i)

διαγνωστικά εργαλεία και ικανότητες·

ii)

εμβολιασμός·

iii)

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη·

iv)

μέτρα βιοπροφύλαξης·

v)

περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων και προϊόντων·

vi)

θανάτωση ζώων·

vii)

διάθεση των σφαγίων ζώων και άλλων συναφών ζωικών υποπροϊόντων·

ε)

τον αντίκτυπο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου νόσων, όσον αφορά:

i)

το άμεσο και έμμεσο κόστος των θιγόμενων τομέων και της οικονομίας στο σύνολό της·

ii)

την κοινωνική τους αποδοχή·

iii)

την καλή μεταχείριση των προσβληθέντων υποπληθυσμών δεσποζόμενων και άγριων ζώων·

iv)

το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.

Άρθρο 8

Καταγραφή ειδών

1.   Οι ειδικοί ανά νόσο κανόνες για τις καταγεγραμμένες νόσους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και οι κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται στα καταγεγραμμένα είδη.

2.   Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο ειδών, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου με εκτελεστικές πράξεις. Οι εκτελεστικές πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει τα ζωικά είδη ή τις ομάδες ζωικών ειδών που συνιστούν σημαντικό κίνδυνο όσον αφορά την εξάπλωση συγκεκριμένων καταγεγραμμένων νόσων, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

α)

την ευπάθεια του ζωικού πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο·

β)

τη διάρκεια της περιόδου επώασης και της μολυσματικής περιόδου για τα εν λόγω ζώα·

γ)

την ικανότητα των ζώων αυτών να φέρουν τις συγκεκριμένες νόσους.

3.   Στον κατάλογο προστίθενται ζωικά είδη ή ομάδες ζωικών ειδών εάν προσβληθούν ή εάν συνιστούν κίνδυνο όσον αφορά την εξάπλωση συγκεκριμένης καταγεγραμμένης νόσου επειδή:

α)

είναι ευπαθή σε συγκεκριμένη καταγεγραμμένη νόσο ή από επιστημονικά στοιχεία προκύπτει ότι μπορεί να είναι ευπαθή· ή

β)

είναι είδη-διαβιβαστές ή αποτελούν δεξαμενές της νόσου αυτής ή από επιστημονικά στοιχεία προκύπτει ότι είναι πιθανόν να έχουν τέτοιο ρόλο.

4.   Η Επιτροπή αφαιρεί, με εκτελεστικές πράξεις, ζωικά είδη ή ομάδες ζωικών ειδών από τον κατάλογο εφόσον:

α)

η καταγεγραμμένη νόσος σε σχέση με την οποία έχει καταγραφεί το εν λόγω ζωικό είδος ή η ομάδα ειδών, διαγραφεί από τον κατάλογο των νόσων· ή

β)

από επιστημονικά στοιχεία προκύπτει ότι το εν λόγω είδος ή η ομάδα ειδών δεν πληροί πλέον τα κριτήρια της παραγράφου 3.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

Κανόνες πρόληψης και ελέγχου νόσων που εφαρμόζονται στις διάφορες κατηγορίες καταγεγραμμένων νόσων

1.   Οι κανόνες πρόληψης και ελέγχου νόσων εφαρμόζονται στις καταγεγραμμένες νόσους ως εξής:

α)

Όσον αφορά καταγεγραμμένες νόσους που δεν εμφανίζονται συνήθως στην Ένωση και για τις οποίες πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα εκρίζωσης αμέσως μόλις εντοπιστούν, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες, κατά περίπτωση:

i)

οι κανόνες για την ευαισθητοποίηση για τη νόσο και την ετοιμότητα που προβλέπονται στο μέρος ΙΙΙ τίτλος Ι (άρθρα 43 έως 52)·

ii)

τα μέτρα ελέγχου νόσων τα οποία προβλέπονται στο μέρος ΙΙΙ τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 1 (άρθρα 53 έως 71)· και

iii)

οι κανόνες για τη διαμερισματοποίηση που προβλέπονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1.

Για τις εν λόγω καταγεγραμμένες νόσους εφαρμόζονται επίσης κατά περίπτωση τα μέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο β), όπου αρμόζει, καθώς και στα στοιχεία δ) και ε).

β)

Όσον αφορά καταγεγραμμένες νόσους που πρέπει να τεθούν υπό έλεγχο σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την εκρίζωσή τους από το σύνολο της Ένωσης, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες, κατά περίπτωση:

i)

οι κανόνες για τα υποχρεωτικά προγράμματα εκρίζωσης που προβλέπονται στο άρθρο 31 παράγραφος 1·

ii)

οι κανόνες για τα κράτη μέλη και τις ζώνες με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο που προβλέπονται στο άρθρο 36·

iii)

οι κανόνες για τη διαμερισματοποίηση που προβλέπονται στο άρθρο 37 παράγραφος 2· και

iv)

τα μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στα άρθρα 72 έως 75, στα άρθρα 77 έως 79 και στα άρθρα 81 και 83.

Για τις καταγεγραμμένες αυτές νόσους εφαρμόζονται επίσης, κατά περίπτωση, τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και ε).

γ)

Όσον αφορά καταγεγραμμένες νόσους οι οποίες αφορούν ορισμένα κράτη μέλη και για τις οποίες απαιτούνται μέτρα ώστε να αποτραπεί η εξάπλωσή τους σε περιοχές της Ένωσης που έχουν επισήμως καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο ή διαθέτουν προγράμματα εκρίζωσης για τη σχετική καταγεγραμμένη νόσο, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι κανόνες:

i)

οι κανόνες για προαιρετική εκρίζωση που προβλέπονται στο άρθρο 31 παράγραφος 2·

ii)

οι κανόνες για τα κράτη μέλη και τις ζώνες με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 36·

iii)

οι κανόνες για τη διαμερισματοποίηση που προβλέπονται στο άρθρο 37 παράγραφος 2· και

iv)

οι κανόνες για τα μέτρα ελέγχου νόσων τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 76, 77, 78, 80, 82 και 83.

Για τις καταγεγραμμένες αυτές νόσους εφαρμόζονται επίσης, κατά περίπτωση, τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και ε).

δ)

Όσον αφορά καταγεγραμμένες νόσους για τις οποίες απαιτούνται μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωσή τους μετά την είσοδό τους στην Ένωση ή λόγω μετακινήσεων μεταξύ κρατών μελών, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι κανόνες:

i)

οι κανόνες για τις μετακινήσεις εντός της Ένωσης που προβλέπονται στον τίτλο Ι κεφάλαια 3 έως 6 (άρθρα 124 έως 169) και στο μέρος IV τίτλος ΙΙ κεφάλαια 2 και 3 (άρθρα 191 έως 225) και στο μέρος VI κεφάλαια 2 και 3 (άρθρα 247 έως 251)· και

ii)

οι κανόνες για την είσοδο στην Ένωση και τις εξαγωγές από την Ένωση που προβλέπονται στο μέρος V (άρθρα 229 έως 243).

Οι καταγεγραμμένες νόσοι που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) θεωρούνται επίσης καταγεγραμμένες νόσοι δυνάμει του παρόντος στοιχείου, όπως και οι καταγεγραμμένες νόσοι που αναφέρονται στο στοιχείο ε), εφόσον ο κίνδυνος που ενέχει η εν λόγω νόσος μπορεί να αμβλυνθεί αποτελεσματικά και αναλογικά με μέτρα στο επίπεδο των μετακινήσεων των ζώων και των προϊόντων.

ε)

Όσον αφορά καταγεγραμμένες νόσους για τις οποίες συντρέχει ανάγκη επιτήρησης εντός της Ένωσης, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι κανόνες:

i)

οι κανόνες για την κοινοποίηση και την υποβολή εκθέσεων που προβλέπονται στο μέρος ΙΙ κεφάλαιο 1 (άρθρα 18 έως 23)· και

ii)

οι κανόνες για την επιτήρηση που προβλέπονται στο μέρος ΙΙ κεφάλαιο 2 (άρθρα 24 έως 30).

Οι καταγεγραμμένες νόσοι που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) θεωρούνται επίσης καταγεγραμμένες νόσοι δυνάμει του παρόντος στοιχείου.

2.   Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 κανόνων πρόληψης και ελέγχου των νόσων στις αντίστοιχες καταγεγραμμένες νόσους βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙV, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα νέων διαθέσιμων σημαντικών επιστημονικών στοιχείων.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

3.   Η Επιτροπή τροποποιεί, με εκτελεστικές πράξεις, την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 κανόνων πρόληψης και ελέγχου των νόσων στις αντίστοιχες καταγεγραμμένες νόσους εφόσον η εν λόγω νόσος δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που καθορίζονται στη σχετική ενότητα του παραρτήματος ΙV, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα νέων διαθέσιμων σημαντικών επιστημονικών στοιχείων.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

4.   Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης που αφορούν καταγεγραμμένη νόσο που αποτελεί αναδυόμενο κίνδυνο με ιδιαίτερα σημαντικό αντίκτυπο, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ευθύνες για την υγεία των ζώων

Τμήμα 1

Υπεύθυνοι επιχειρήσεων, κατ' επάγγελμα ασχολούμενοι με ζώα και κάτοχοί ζωών συντροφιάς

Άρθρο 10

Ευθύνες για την υγεία των ζώων και μέτρα βιοπροφύλαξης

1.   Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων:

α)

όσον αφορά τα δεσποζόμενα ζώα και τα προϊόντα υπό την ευθύνη τους, είναι υπεύθυνοι για:

i)

την υγεία των δεσποζόμενων ζώων·

ii)

τη συνετή και υπεύθυνη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων, με την επιφύλαξη του ρόλου και της ευθύνης των κτηνιάτρων·

iii)

την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξάπλωσης νόσων·

iv)

την ορθή ζωοτεχνία·

β)

όπου ενδείκνυται, λαμβάνουν παρόμοια μέτρα βιοπροφύλαξης όσον αφορά τα δεσποζόμενα ζώα και τα προϊόντα υπό την ευθύνη τους, όπως αρμόζει για:

i)

τα είδη και τις κατηγορίες των δεσποζόμενων ζώων και των προϊόντων·

ii)

τον τύπο παραγωγής· και

iii)

τους ενεχόμενους κινδύνους, λαμβανομένων υπόψη:

της γεωγραφικής τοποθεσίας και των κλιματικών συνθηκών και

των τοπικών συνθηκών και πρακτικών·

γ)

όπου ενδείκνυται, λαμβάνουν μέτρα βιοπροφύλαξης σχετικά με τα άγρια ζώα.

2.   Οι κατ' επάγγελμα ασχολούμενοι με ζώα λαμβάνουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξάπλωσης νόσων στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους σχέσης με τα ζώα και τα προϊόντα.

3.   Η παράγραφος 1 στοιχείο α) ισχύει επίσης για τους κατόχους ζώων συντροφιάς.

4.   Τα μέτρα βιοπροφύλαξης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) εφαρμόζονται, όπου αρμόζει:

α)

με μέτρα φυσικής προστασίας, στα οποία μπορούν να περιλαμβάνονται:

i)

τοποθέτηση κλωβού, φράκτη, στέγης ή πλέγματος, κατά περίπτωση·

ii)

καθαρισμός, απολύμανση, εντομοκτονία και τρωκτικοκτονία·

iii)

στην περίπτωση υδρόβιων ζώων, όπου αρμόζει:

μέτρα που αφορούν την παροχή και τις απορρίψεις νερού.

φυσικά ή τεχνητά φράγματα που εμποδίζουν την είσοδο υδρόβιων ζώων από περιβάλλοντα υδάτινα ρεύματα στη σχετική εγκατάσταση ή την έξοδό τους από αυτή, συμπεριλαμβανομένων μέτρων κατά της πλημμύρας ή της διείσδυσης υδάτων από περιβάλλοντα υδάτινα ρεύματα·

β)

με μέτρα διαχείρισης, στα οποία μπορούν να περιλαμβάνονται:

i)

διαδικασίες για την είσοδο ή την έξοδο ζώων, προϊόντων, οχημάτων και προσώπων από την εγκατάσταση·

ii)

διαδικασίες για τη χρήση εξοπλισμού·

iii)

όροι για τις μετακινήσεις βάσει των ενεχόμενων κινδύνων·

iv)

όροι για την εισαγωγή ζώων ή προϊόντων στην εγκατάσταση·

v)

καραντίνα, απομόνωση ή διαχωρισμός νεοεισαχθέντων ή νοσούντων ζώων·

vi)

σύστημα για την ασφαλή απόρριψη νεκρών ζώων ή άλλων ζωικών υποπροϊόντων.

5.   Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, οι κατ' επάγγελμα ασχολούμενοι με ζώα και οι κάτοχοι ζώων συντροφιάς συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή και τους κτηνιάτρους για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ελέγχου νόσων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

6.   Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις ελάχιστες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις προσαρμόζονται ανάλογα με τα ζητήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 11

Γνώσεις για την υγεία των ζώων

1.   Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και οι κατ' επάγγελμα ασχολούμενοι με ζώα διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για τα εξής:

α)

τις νόσους των ζώων, συμπεριλαμβανομένων των νόσων που μεταδίδονται στον άνθρωπο·

β)

τις αρχές βιοπροφύλαξης·

γ)

την αλληλεπίδραση μεταξύ της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της ανθρώπινης υγείας·

δ)

τις ορθές ζωοτεχνικές πρακτικές για τα ζωικά είδη υπό τη φροντίδα τους·

ε)

την ανθεκτικότητα στις θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας και των επιπτώσεών της.

2.   Το περιεχόμενο και το επίπεδο των απαιτούμενων γνώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 εξαρτάται από:

α)

τα είδη και τις κατηγορίες δεσποζόμενων ζώων ή προϊόντων υπό την ευθύνη των ενδιαφερόμενων υπευθύνων επιχειρήσεων και των κατ' επάγγελμα ασχολούμενων με ζώα και τη φύση της επαγγελματικής τους σχέσης με τα εν λόγω ζώα ή προϊόντα·

β)

τον τύπο παραγωγής·

γ)

τα ασκούμενα καθήκοντα.

3.   Οι γνώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 αποκτώνται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α)

επαγγελματική πείρα ή κατάρτιση·

β)

υφιστάμενα προγράμματα στους τομείς της γεωργίας ή της υδατοκαλλιέργειας που σχετίζονται με την υγεία των ζώων·

γ)

τυπική εκπαίδευση·

δ)

άλλη πείρα ή άλλη κατάρτιση η οποία οδηγεί σε επίπεδο γνώσεων ίδιο με το προβλεπόμενο στα στοιχεία α), β) ή γ).

4.   Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που πωλούν ή μεταβιβάζουν με άλλον τρόπο την ιδιοκτησία ζώων συντροφιάς που πρόκειται να γεννηθούν παρέχουν βασικές πληροφορίες στον μέλλοντα κάτοχο του ζώου συντροφιάς σχετικά με τα ζητήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ανάλογα με το ζώο συντροφιάς.

Τμήμα 2

Κτηνίατροι και επαγγελματίες της υγείας των υδρόβιων ζωών

Άρθρο 12

Ευθύνες κτηνιάτρων και επαγγελματιών της υγείας των υδρόβιων ζώων

1.   Οι κτηνίατροι κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:

α)

λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίζουν την εισαγωγή, την ανάπτυξη και εξάπλωση νόσων·

β)

αναλαμβάνουν δράση ώστε να διασφαλίζουν την έγκαιρη ανίχνευση νόσων με τη διεξαγωγή ορθής και διαφορικής διάγνωσης, ώστε να αποκλείεται ή να επιβεβαιώνεται μια νόσος·

γ)

διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στα εξής:

i)

ευαισθητοποίηση για την υγεία των ζώων και την αλληλεπίδραση μεταξύ της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της ανθρώπινης υγείας·

ii)

πρόληψη νόσων·

iii)

έγκαιρη ανίχνευση και ταχεία αντιμετώπιση των νόσων·

iv)

ευαισθητοποίηση για την ανθεκτικότητα στις θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας και των επιπτώσεών της·

δ)

συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή, τους υπευθύνους επιχειρήσεων, τους κατ' επάγγελμα ασχολούμενους με ζώα και τους κατόχους ζώων συντροφιάς για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ελέγχου νόσων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Οι επαγγελματίες της υγείας των υδρόβιων ζώων μπορούν να αναλαμβάνουν δραστηριότητες που στον παρόντα κανονισμό ανατίθενται στους κτηνιάτρους σε σχέση με υδρόβια ζώα, εφόσον διαθέτουν άδεια από το οικείο κράτος μέλος για τον σκοπό αυτό δυνάμει του εθνικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή, η παράγραφος 1 ισχύει για τους εν λόγω επαγγελματίες της υγείας των υδρόβιων ζώων.

3.   Οι κτηνίατροι και οι επαγγελματίες της υγείας των υδρόβιων ζώων διατηρούν και αναπτύσσουν τις επαγγελματικές ικανότητές τους οι οποίες σχετίζονται με τους τομείς δραστηριότητάς τους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Τμήμα 3

Κράτη μέλη

Άρθρο 13

Ευθύνες των κρατών μελών

1.   Για να διασφαλιστεί ότι η αρμόδια αρχή για την υγεία των ζώων διαθέτει την ικανότητα λήψης των απαραίτητων και κατάλληλων μέτρων και της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων όπως απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει, στη δέουσα διοικητική βαθμίδα, ότι η αρμόδια αρχή διαθέτει:

α)

ειδικευμένο προσωπικό, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, χρηματοδοτικούς πόρους και αποτελεσματική οργάνωση που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας του κράτους μέλους·

β)

πρόσβαση σε εργαστήρια που διαθέτουν ειδικευμένο προσωπικό, σε εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στους χρηματοδοτικούς πόρους που χρειάζονται ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία και ακριβής διάγνωση και διαφορική διάγνωση των καταγεγραμμένων και των αναδυόμενων νόσων·

γ)

επαρκώς καταρτισμένους κτηνιάτρους που συμμετέχουν στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 12.

2.   Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους υπευθύνους επιχειρήσεων και τους κατ' επάγγελμα ασχολούμενους με τα ζώα να αποκτούν, να διατηρούν και να αναπτύσσουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με την υγεία των ζώων όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 μέσω σχετικών προγραμμάτων που ήδη υπάρχουν στους τομείς της γεωργίας ή της υδατοκαλλιέργειας, ή μέσω τυπικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 14

Ανάθεση επίσημων δραστηριοτήτων από την αρμόδια αρχή

1.   Η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέσει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες σε κτηνιάτρους πέραν των επίσημων κτηνιάτρων:

α)

πρακτική εφαρμογή των μέτρων στο πλαίσιο των προγραμμάτων εκρίζωσης που προβλέπονται στο άρθρο 32·

β)

υποστήριξη της αρμόδιας αρχής κατά τη διεξαγωγή της επιτήρησης που προβλέπεται στο άρθρο 26 ή σε σχέση με τα προγράμματα επιτήρησης που προβλέπονται στο άρθρο 28·

γ)

δραστηριότητες που αφορούν:

i)

την ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα για τις νόσους, καθώς και για τον έλεγχό τους, όπως προβλέπονται στο μέρος ΙΙΙ, σχετικά με:

τις δραστηριότητες δειγματοληψίας και τη διεξαγωγή διερεύνησης και επιδημιολογικών ερευνών στο πλαίσιο του άρθρου 54, του άρθρου 55 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ζ), και των άρθρων 57, 73, 74, 79 και 80 σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας νόσου, καθώς και σε εκτελεστικές και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει των εν λόγω άρθρων,

τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων σχετικών με μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση εμφάνισης εστίας νόσου, όσον αφορά τις δραστηριότητες που παρατίθενται στο άρθρο 61, στο άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), ε), στ) και θ), στο άρθρο 70 παράγραφος 1, στα άρθρα 79 και 80, και στο άρθρο 81 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και σε εκτελεστικές και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει των εν λόγω άρθρων,

τη διεξαγωγή επείγοντος εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 69·

ii)

την καταχώριση, την έγκριση, την ιχνηλασιμότητα και τις μετακινήσεις, όπως προβλέπονται στο μέρος IV·

iii)

την έκδοση και συμπλήρωση των εγγράφων ταυτοποίησης για τα ζώα συντροφιάς που προβλέπονται στο άρθρο 247 στοιχείο γ), στο άρθρο 248 παράγραφος 2 στοιχείο γ), στο άρθρο 249 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 250 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

iv)

την εφαρμογή και χρήση μέσων ταυτοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 252 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii).

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν την εξουσιοδότηση φυσικών ή νομικών προσώπων για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), στοιχείο β) και στοιχείο γ) σημεία i), ii) και iv) όσον αφορά ειδικά προσδιοριζόμενα καθήκοντα για τα οποία τα εν λόγω άτομα διαθέτουν επαρκείς εξειδικευμένες γνώσεις. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν για τα εν λόγω πρόσωπα η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου και οι ευθύνες που προβλέπονται στο άρθρο 12.

3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 για άλλες δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να ανατεθούν σε κτηνιάτρους επιπλέον των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 1 και, κατά περίπτωση, να ορίζει τις αναγκαίες περιστάσεις και συνθήκες για την εν λόγω ανάθεση

Η Επιτροπή, κατά την έκδοση των εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, λαμβάνει υπόψη της τη φύση των δραστηριοτήτων και τα σχετικά διεθνή πρότυπα.

Άρθρο 15

Ενημέρωση του κοινού

Όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ζώα ή προϊόντα ενωσιακής καταγωγής ή προερχόμενα από χώρες εκτός Ένωσης μπορεί να ενέχουν κίνδυνο, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ενημερώνεται το κοινό σχετικά με τη φύση του κινδύνου και τα μέτρα που λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν για την πρόληψη ή τον έλεγχο αυτού του κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη σοβαρότητα και την έκταση του εν λόγω κινδύνου και το δημόσιο ενδιαφέρον για ενημέρωση.

Τμήμα 4

Εργαστήριά, μονάδες και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπά που χειρίζονται νοσογόνος παράγοντες, εμβόλια και άλλα βιολογικά προϊόντα

Άρθρο 16

Υποχρεώσεις των εργαστηρίων, μονάδων και άλλων φορέων που χειρίζονται νοσογόνους παράγοντες, εμβόλια και άλλα βιολογικά προϊόντα

1.   Τα εργαστήρια, οι μονάδες και τα άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που χειρίζονται νοσογόνους παράγοντες για ερευνητικούς σκοπούς, την εκπαίδευση, τη διάγνωση ή την παραγωγή εμβολίων και άλλων βιολογικών προϊόντων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τυχόν σχετικά διεθνή πρότυπα, εφόσον υπάρχουν:

α)

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα βιοπροφύλαξης, βιοασφάλειας και βιολογικού περιορισμού προκειμένου να παρεμποδίσουν τη διαφυγή των νοσογόνων παραγόντων και την επακόλουθη επαφή με ζώα που βρίσκονται έξω από το εργαστήριο ή με άλλη μονάδα χειρισμού νοσογόνων παραγόντων για τους εν λόγω σκοπούς·

β)

διασφαλίζουν ότι η κυκλοφορία των νοσογόνων παραγόντων, εμβολίων και άλλων βιολογικών προϊόντων μεταξύ εργαστηρίων ή άλλων μονάδων δεν ενέχει κίνδυνο εξάπλωσης καταγεγραμμένων και αναδυόμενων νόσων.

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με μέτρα πρόληψης και ελέγχου καταγεγραμμένων και αναδυόμενων νόσων όσον αφορά τα εργαστήρια, τις μονάδες και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που χειρίζονται νοσογόνους παράγοντες, εμβόλια και άλλα βιολογικά προϊόντα σε σχέση με:

α)

τα μέτρα βιοπροφύλαξης, βιοασφάλειας και βιολογικού περιορισμού·

β)

τις απαιτήσεις για τις μετακινήσεις των νοσογόνων παραγόντων, των εμβολίων και άλλων βιολογικών προϊόντων.

Άρθρο 17

Εργαστήρια για την υγεία των ζώων

1.   Τα επίσημα εργαστήρια για την υγεία των ζώων, στα οποία περιλαμβάνονται τα εργαστήρια αναφοράς της Ένωσης, τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς και τα επίσημα εργαστήρια για την υγεία των ζώων, συνεργάζονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο δικτύου ενωσιακών εργαστηρίων για την υγεία των ζώων.

2.   Τα εργαστήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνεργάζονται υπό τον συντονισμό των εργαστηρίων αναφοράς της Ένωσης ώστε να διασφαλίζεται η χρήση σύγχρονων, σοβαρών και αξιόπιστων εργαστηριακών αναλύσεων, δοκιμών και διαγνώσεων ως βάσης για την επιτήρηση, την κοινοποίηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις νόσους, τα προγράμματα εκρίζωσης, τον καθορισμό του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο, τις μετακινήσεις ζώων και προϊόντων εντός της Ένωσης, την είσοδό τους στην Ένωση και τις εξαγωγές τους σε τρίτες χώρες ή εδάφη, όπως προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

3.   Τα αποτελέσματα και οι εκθέσεις των επίσημων εργαστηρίων υπόκεινται στις αρχές του επαγγελματικού απορρήτου και της εμπιστευτικότητας και σε υποχρέωση κοινοποίησης προς την αρμόδια αρχή που τα έχει ορίσει, ανεξάρτητα από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ζητήσει τις εργαστηριακές αναλύσεις, δοκιμές και διαγνώσεις.

4.   Σε περίπτωση που επίσημο εργαστήριο σε κράτος μέλος εκτελεί διαγνωστικές αναλύσεις σε δείγματα ζώων προερχόμενα από άλλο κράτος μέλος, το εν λόγω επίσημο εργαστήριο κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους από το οποίο προέρχονται τα δείγματα:

α)

αμέσως κάθε αποτέλεσμα από το οποίο προκύπτει υπόνοια ή ανίχνευση καταγεγραμμένης νόσου αναφερόμενης στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

β)

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κάθε αποτέλεσμα από το οποίο προκύπτει υπόνοια ή ανίχνευση καταγεγραμμένης νόσου αναφερόμενης στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

ΜΕΡΟΣ II

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΟΣΟΥΣ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΝΟΣΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κοινοποίηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με νόσους

Άρθρο 18

Κοινοποίηση εντός των κρατών μελών

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και τα λοιπά σχετικά φυσικά και νομικά πρόσωπα:

α)

προβαίνουν σε άμεση κοινοποίηση προς την αρμόδια αρχή σε περίπτωση που υπάρχουν λόγοι που γεννούν υπόνοιες για παρουσία καταγεγραμμένης νόσου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή σε περίπτωση που ανιχνεύεται η παρουσία τέτοιας νόσου σε ζώα·

β)

προβαίνουν το ταχύτερο δυνατόν σε κοινοποίηση προς την αρμόδια αρχή σε περίπτωση που υπάρχουν λόγοι που γεννούν υπόνοιες για την παρουσία καταγεγραμμένης νόσου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) πλην των αναφερόμενων στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή σε περίπτωση που ανιχνεύεται η παρουσία τέτοιας νόσου σε ζώα·

γ)

προβαίνουν σε κοινοποίηση προς κτηνίατρο σε περίπτωση που παρατηρούνται μη φυσιολογικά ποσοστά θνησιμότητας και άλλα σημεία σοβαρής νόσου ή σημαντικές μειώσεις των ποσοστών παραγωγής απροσδιόριστης αιτίας, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω, συμπεριλαμβανομένης δειγματοληψίας για εργαστηριακή εξέταση όταν η κατάσταση το απαιτεί.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) είναι δυνατόν να απευθύνονται στην αρμόδια αρχή.

3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α)

τα κριτήρια για να διαπιστώνεται κατά πόσο συντρέχουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) περιστάσεις που απαιτούν κοινοποίηση·

β)

τους λεπτομερείς κανόνες για την περαιτέρω διερεύνηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).

Άρθρο 19

Κοινοποίηση σε επίπεδο Ένωσης

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τις τυχόν εστίες των καταγεγραμμένων νόσων του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) για τις οποίες απαιτείται άμεση κοινοποίηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων διαχείρισης του κινδύνου, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της νόσου.

2.   Η κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την εστία:

α)

τον νοσογόνο παράγοντα και, κατά περίπτωση, τον υποτύπο·

β)

τις σχετικές ημερομηνίες, και ιδίως τις ημερομηνίες της υπόνοιας και της επιβεβαίωσης της εστίας·

γ)

τον τύπο και την τοποθεσία της εστίας·

δ)

κάθε άλλη σχετική εστία·

ε)

τα ζώα που αφορά η εστία·

στ)

οποιαδήποτε μέτρα ελέγχου νόσων που έχουν ληφθεί σε σχέση με την εστία·

ζ)

την πιθανή ή γνωστή προέλευση της καταγεγραμμένης νόσου·

η)

τις διαγνωστικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.

Άρθρο 20

Υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη εκθέσεις με τις πληροφορίες για τις καταγεγραμμένες νόσους του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) για τις οποίες:

α)

δεν απαιτείται άμεση κοινοποίηση των εστιών κατά το άρθρο 19 παράγραφος 1·

β)

απαιτείται άμεση κοινοποίηση της εστίας κατά το άρθρο 19 παράγραφος 1, αλλά απαιτείται να υποβληθούν πρόσθετα στοιχεία στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με:

i)

την επιτήρηση σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται σε εκτελεστική πράξη εκδοθείσα σύμφωνα με το άρθρο 30·

ii)

το πρόγραμμα εκρίζωσης σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται σε εκτελεστική πράξη εκδοθείσα σύμφωνα με το άρθρο 35.

2.   Οι εκθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες:

α)

την ανίχνευση των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

β)

τα αποτελέσματα της επιτήρησης όταν απαιτείται σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 29 στοιχείο δ) σημείο ii) ή το άρθρο 30 παράγραφος 1·

γ)

τα αποτελέσματα των προγραμμάτων επιτήρησης όταν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 και τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 29 στοιχείο δ) σημείο ii) ή το άρθρο 30 παράγραφος 1·

δ)

τα προγράμματα εκρίζωσης όταν απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 34 και τους κανόνες που καθορίζονται σε εκτελεστική πράξη εκδοθείσα σύμφωνα με το άρθρο 35.

3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με διατάξεις που συμπληρώνουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 και την υποβολή εκθέσεων για άλλα θέματα σχετικά με τα προγράμματα επιτήρησης και εκρίζωσης όποτε είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων του παρόντος κανονισμού για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων.

Άρθρο 21

Περιφέρειες κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις περιφέρειες κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων για τον σκοπό της κοινοποίησης και της υποβολής εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 19 και στο άρθρο 20.

Άρθρο 22

Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών για την κοινοποίηση και την υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης

Η Επιτροπή εγκαθιστά και διαχειρίζεται ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών για τη λειτουργία των μηχανισμών και των εργαλείων για τις απαιτήσεις κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων όπως προβλέπονται στα άρθρα 19, 20 και 21.

Άρθρο 23

Εκτελεστικές εξουσίες σχετικά με την κοινοποίηση και την υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης και το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών

Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, θεσπίζει κανόνες για τις απαιτήσεις κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων και το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών που προβλέπονται στα άρθρα 19 έως 22, όσον αφορά:

α)

τις καταγεγραμμένες νόσους του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) οι οποίες υπόκεινται σε άμεση κοινοποίηση από τα κράτη μέλη, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με την κοινοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 19·

β)

τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη στις εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20·

γ)

τις διαδικασίες για τη δημιουργία και τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 22 και μεταβατικά μέτρα για τη μετάβαση των δεδομένων και των πληροφοριών από τα υφιστάμενα συστήματα στο νέο σύστημα και για την πλήρη λειτουργικότητά του·

δ)

τον μορφότυπο και τη δομή των δεδομένων προς εισαγωγή στο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 22·

ε)

τις προθεσμίες και τη συχνότητα των κοινοποιήσεων και της υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 και στο άρθρο 20 και που γίνονται σε χρόνο και με συχνότητα που θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την έγκαιρη εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων διαχείρισης του κινδύνου, με βάση τα χαρακτηριστικά της νόσου και τον τύπο της εστίας.

στ)

την απαρίθμηση των περιφερειών κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 21.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Επιτήρηση

Άρθρο 24

Υποχρέωση υπευθύνων επιχειρήσεων για επιτήρηση

Για τον σκοπό της ανίχνευσης της παρουσίας των καταγεγραμμένων και των αναδυόμενων νόσων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων:

α)

παρατηρούν την υγεία και τη συμπεριφορά των ζώων υπό την ευθύνη τους·

β)

παρατηρούν τυχόν μεταβολές στις κανονικές παραμέτρους παραγωγής στις εγκαταστάσεις, στα ζώα ή στο ζωικό αναπαραγωγικό υλικό υπό την ευθύνη τους, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε υπόνοια ότι προκαλούνται από μια καταγεγραμμένη ή αναδυόμενη νόσο·

γ)

προσέχουν εάν παρατηρείται μη φυσιολογική θνησιμότητα και άλλες ενδείξεις σοβαρών νόσων στα ζώα υπό την ευθύνη τους.

Άρθρο 25

Επισκέψεις για την υγεία των ζώων

1.   Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων διασφαλίζουν ότι στις εγκαταστάσεις υπό την ευθύνη τους λαμβάνουν χώρα υγειονομικές επισκέψεις από κτηνίατρο όταν ενδείκνυται λόγω του κινδύνου που ενέχει η εν λόγω εγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη:

α)

το είδος της εγκατάστασης·

β)

τα είδη και τις κατηγορίες των δεσποζόμενων ζώων στην εγκατάσταση·

γ)

την επιδημιολογική κατάσταση στη ζώνη ή την περιφέρεια όσον αφορά τις καταγεγραμμένες και αναδυόμενες νόσους σε σχέση με τις οποίες είναι ευπαθή τα ζώα της εγκατάστασης·

δ)

κάθε άλλη σχετική επιτήρηση ή επίσημο έλεγχο που εφαρμόζεται για τα δεσποζόμενα ζώα και τον τύπο της εγκατάστασης.

Αυτές οι επισκέψεις για την υγεία των ζώων λαμβάνουν χώρα με συχνότητα που είναι ανάλογη προς τον κίνδυνο της εν λόγω εγκατάστασης.

Μπορούν να συνδυάζονται με επισκέψεις για άλλους σκοπούς.

2.   Οι επισκέψεις για την υγεία των ζώων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται με σκοπό την πρόληψη νόσων, ιδίως:

α)

με την παροχή συμβουλών στον ενδιαφερόμενο υπεύθυνο επιχείρησης για τη βιοπροφύλαξη και άλλα θέματα σχετικά με την υγεία των ζώων, όπως απαιτείται για τον τύπο της εγκατάστασης και τα είδη και τις κατηγορίες των δεσποζόμενων ζώων στην εγκατάσταση·

β)

με την ανίχνευση και ενημέρωση περί τυχόν σημείων ενδεικτικών της εμφάνισης καταγεγραμμένων ή αναδυόμενων νόσων.

3.   Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 26

Υποχρέωση της αρμόδιας αρχής για επιτήρηση

1.   Η αρμόδια αρχή διεξάγει επιτήρηση για να ανιχνεύσει την παρουσία των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε), καθώς και για σημαντικές αναδυόμενες νόσους.

2.   Η επιτήρηση σχεδιάζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη ανίχνευση της παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και των αναδυόμενων νόσων, μέσω της συλλογής, της επεξεργασίας και της ανάλυσης συναφών πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση ως προς τη νόσο.

3.   Η αρμόδια αρχή, όποτε είναι δυνατόν και σκόπιμο, αξιοποιεί τα αποτελέσματα της επιτήρησης που διεξάγεται από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων και τις πληροφορίες που αποκτώνται μέσω των επισκέψεων για την υγεία των ζώων σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 αντίστοιχα.

4.   Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι η επιτήρηση πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 27 και σε τυχόν άλλους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 29 στοιχείο α).

5.   Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που αποκτώνται μέσω της επιτήρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 συλλέγονται και χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Άρθρο 27

Μεθοδολογία, συχνότητα και ένταση της επιτήρησης

Ο σχεδιασμός, τα μέσα, οι διαγνωστικές μέθοδοι, η συχνότητα, η ένταση, ο στοχευμένος ζωικός πληθυσμός και οι μέθοδοι δειγματοληψίας για την επιτήρηση που προβλέπεται στο άρθρο 26 είναι κατάλληλοι και αναλογικοί με τους στόχους της επιτήρησης, λαμβάνοντας υπόψη:

α)

τα χαρακτηριστικά της νόσου·

β)

τους σχετικούς παράγοντες κινδύνου·

γ)

το υγειονομικό καθεστώς:

i)

στο κράτος μέλος ή σε ζώνη ή διαμέρισμα αυτού που υπόκεινται σε επιτήρηση·

ii)

στα κράτη μέλη και στις τρίτες χώρες ή εδάφη τα οποία συνορεύουν ή μέσω των οποίων εισέρχονται στο επιτηρούμενο κράτος μέλος, ή σε ζώνη ή διαμέρισμά αυτού, τα ζώα και τα προϊόντα·

δ)

την επιτήρηση που διεξάγουν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 24, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων για την υγεία των ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 25, ή άλλες δημόσιες αρχές.

Άρθρο 28

Ενωσιακά προγράμματα επιτήρησης

1.   Η αρμόδια αρχή αναλαμβάνει την επιτήρηση που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 στο πλαίσιο προγράμματος επιτήρησης όταν η νόσος είναι σημαντική για την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 29 στοιχείο γ).

2.   Τα κράτη μέλη που καταρτίζουν πρόγραμμα επιτήρησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 το υποβάλλουν στην Επιτροπή.

3.   Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν πρόγραμμα επιτήρησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος στην Επιτροπή.

Άρθρο 29

Ανάθεση εξουσιών

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α)

τον σχεδιασμό, τα μέσα, τις διαγνωστικές μεθόδους, τη συχνότητα, την ένταση, τον στοχευμένο ζωικό πληθυσμό και τις δειγματοληπτικές μεθόδους της επιτήρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 27·

β)

τα κριτήρια για την επίσημη επιβεβαίωση, καθώς και τους ορισμούς κρουσμάτων των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και, κατά περίπτωση, των αναδυόμενων νόσων·

γ)

τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της σημασίας μιας νόσου που πρέπει να υπαχθεί σε πρόγραμμα επιτήρησης που παρουσιάζει ενδιαφέρον για την Ένωση για τους σκοπούς του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο α), λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της νόσου και των συναφών παραγόντων επικινδυνότητας·

δ)

τις απαιτήσεις για τα προγράμματα επιτήρησης που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 σχετικά με:

i)

το περιεχόμενο των προγραμμάτων επιτήρησης·

ii)

τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην υποβολή των προγραμμάτων επιτήρησης σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 και τις τακτικές εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3·

iii)

την περίοδο εφαρμογής των προγραμμάτων επιτήρησης.

Άρθρο 30

Εκτελεστικές αρμοδιότητες

1.   Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, καθορίζει απαιτήσεις σχετικά με την επιτήρηση και τα προγράμματα επιτήρησης που προβλέπονται στα άρθρα 26 και 28 και στους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 29, σχετικά με:

α)

τον καθορισμό των καταγεγραμμένων νόσων του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) οι οποίες πρέπει να υπόκεινται σε ενωσιακά προγράμματα επιτήρησης σύμφωνα με το άρθρο 28, περιλαμβανομένης της γεωγραφικής εμβέλειας των προγραμμάτων αυτών·

β)

τον μορφότυπο και τη διαδικασία για:

i)

την υποβολή αυτών των προγραμμάτων επιτήρησης για σκοπούς ενημέρωσης στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη·

ii)

την υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της επιτήρησης.

2.   Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να ορίζει τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προγραμμάτων επιτήρησης που αναφέρονται στο άρθρο 28.

3.   Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Προγράμματα εκρίζωσης

Άρθρο 31

Υποχρεωτικά και προαιρετικά προγράμματα εκρίζωσης

1.   Τα κράτη μέλη που δεν είναι απαλλαγμένα ή δεν είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένα από μία ή περισσότερες εκ των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε ολόκληρη την επικράτειά τους ή σε ζώνες ή διαμερίσματά τους:

α)

θεσπίζουν πρόγραμμα για να εκριζώσουν την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο ή να αποδείξουν ότι είναι απαλλαγμένα από τη νόσο αυτή, το οποίο πρέπει να διεξάγεται στους πληθυσμούς ζώων που πλήττονται από την εν λόγω νόσο και να καλύπτει τα σχετικά τμήματα της επικράτειάς τους ή τις σχετικές ζώνες ή διαμερίσματα αυτών («υποχρεωτικό πρόγραμμα εκρίζωσης»)· το εν λόγω πρόγραμμα παραμένει σε ισχύ μέχρις ότου εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο στην επικράτεια του κράτους μέλους ή στην εν λόγω ζώνη σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 ή στο διαμέρισμα σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2·

β)

υποβάλλουν προς έγκριση το σχέδιο υποχρεωτικού προγράμματος εκρίζωσης στην Επιτροπή.

2.   Τα κράτη μέλη που δεν είναι απαλλαγμένα ή δεν είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένα από μία ή περισσότερες εκ των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και τα οποία αποφασίζουν να θεσπίσουν πρόγραμμα εκρίζωσης για την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο το οποίο θα διεξαχθεί στους πληθυσμούς ζώων που πλήττονται από την εν λόγω νόσο και θα καλύπτει τα σχετικά τμήματα της επικράτειάς τους ή τις σχετικές ζώνες ή διαμερίσματα αυτών («προαιρετικό πρόγραμμα εκρίζωσης»), υποβάλλουν σχέδιο του εν λόγω προγράμματος προς έγκριση στην Επιτροπή, εφόσον το οικείο κράτος μέλος ζητεί την αναγνώριση, εντός της Ένωσης, υγειονομικών εγγυήσεων όσον αφορά μετακινήσεις ζώων ή προϊόντων για την εν λόγω νόσο·

Το προαιρετικό αυτό πρόγραμμα εκρίζωσης εφαρμόζεται:

α)

μέχρις ότου εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο στην επικράτεια του κράτους μέλους ή στην εν λόγω ζώνη σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 ή στο διαμέρισμα σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2· ή

β)

μέχρις ότου διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο και ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης· ή

γ)

το οικείο κράτος μέλος αποσύρει το πρόγραμμα.

3.   Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, εγκρίνει κατά περίπτωση:

α)

τα σχέδια των υποχρεωτικών προγραμμάτων εκρίζωσης που υποβάλλονται προς έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 1·

β)

τα σχέδια των προαιρετικών προγραμμάτων εκρίζωσης που υποβάλλονται προς έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 2,

εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

4.   Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης που αφορούν καταγεγραμμένη νόσο που αντιπροσωπεύει κίνδυνο με σημαντικό αντίκτυπο, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή δύναται για δεόντως αιτιολογημένους λόγους να εγκρίνει με εκτελεστικές πράξεις τροποποίηση προταθείσα από το οικείο κράτος μέλος ή να ανακαλέσει την έγκριση προγραμμάτων εκρίζωσης που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

5.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 για:

α)

τις στρατηγικές ελέγχου νόσων, τους ενδιάμεσους και τους τελικούς στόχους για συγκεκριμένες νόσους, και την περίοδο εφαρμογής των προγραμμάτων εκρίζωσης·

β)

τις παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις για την υποβολή προς έγκριση προγραμμάτων εκρίζωσης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου και στην παράγραφο 2 αυτού, όταν η εν λόγω έγκριση δεν είναι απαραίτητη λόγω της έγκρισης κανόνων που σχετίζονται με τα εν λόγω προγράμματα σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 και το άρθρο 35·

γ)

τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεκκλίσεις από την απαίτηση έγκρισης των προγραμμάτων εκρίζωσης που προβλέπονται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 τροποποιώντας ή καταργώντας κανόνες σύμφωνα με το στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 32

Μέτρα στο πλαίσιο υποχρεωτικών και προαιρετικών προγραμμάτων εκρίζωσης

1.   Τα προγράμματα εκρίζωσης περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

α)

μέτρα ελέγχου νόσων για την εκρίζωση του νοσογόνου παράγοντα από εγκαταστάσεις, διαμερίσματα και ζώνες όπου εμφανίζεται μία νόσος και για την αποφυγή επαναλοίμωξης·

β)

επιτήρηση σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 26 έως 30, προκειμένου να αποδειχτεί:

i)

η αποτελεσματικότητα των μέτρων ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο στοιχείο α)·

ii)

το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο ως προς την καταγεγραμμένη νόσο·

γ)

τα μέτρα ελέγχου νόσων που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων επιτήρησης.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκρίζωσης:

α)

μέτρα ελέγχου νόσων, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)·

β)

μέτρα ελέγχου νόσων που πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή επαναλοίμωξης του στοχευμένου πληθυσμού των ζώων από την εν λόγω νόσο σε εγκαταστάσεις, ζώνες και διαμερίσματα·

γ)

τον σχεδιασμό, τα μέσα, τις διαγνωστικές μεθόδους, τη συχνότητα, την ένταση, τον στοχευμένο ζωικό πληθυσμό και τις δειγματοληπτικές μεθόδους της επιτήρησης ·

δ)

τα μέτρα ελέγχου νόσων που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση εμφάνισης θετικών αποτελεσμάτων επιτήρησης για την καταγεγραμμένη νόσο, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ)·

ε)

τα κριτήρια για εμβολιασμό, όποτε αυτός είναι δυνατός και ενδεδειγμένος για την εν λόγω νόσο ή το εν λόγω είδος.

Άρθρο 33

Περιεχόμενο των υποχρεωτικών και προαιρετικών προγραμμάτων εκρίζωσης που υποβάλλονται για έγκριση στην Επιτροπή

Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες στις αιτήσεις για έγκριση των υποχρεωτικών και προαιρετικών προγραμμάτων εκρίζωσης που υποβάλλονται στην Επιτροπή για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφοι 1 και 2:

α)

περιγραφή της επιδημιολογικής κατάστασης της καταγεγραμμένης νόσου που καλύπτεται από το εν λόγω υποχρεωτικό ή το προαιρετικό πρόγραμμα εκρίζωσης·

β)

περιγραφή και οριοθέτηση της γεωγραφικής και διοικητικής ζώνης ή του διαμερίσματος που καλύπτεται από το πρόγραμμα εκρίζωσης·

γ)

περιγραφή των μέτρων ελέγχου νόσων του προγράμματος εκρίζωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 και στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2·

δ)

περιγραφή της οργάνωσης, της εποπτείας και των αρμοδιοτήτων των μερών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκρίζωσης·

ε)

την εκτιμώμενη διάρκεια του προγράμματος εκρίζωσης·

στ)

τους ενδιάμεσους στόχους και τις στρατηγικές ελέγχου της νόσου για την εφαρμογή του προγράμματος εκρίζωσης.

Άρθρο 34

Εκθέσεις

Το κράτος μέλος που εφαρμόζει το πρόγραμμα εκρίζωσης υποβάλλει στην Επιτροπή:

α)

εκθέσεις που επιτρέπουν στην Επιτροπή να παρακολουθεί την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων των προγραμμάτων εκρίζωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως αναφέρονται στο άρθρο 33 στοιχείο στ)·

β)

τελική έκθεση μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω προγράμματος εκρίζωσης.

Άρθρο 35

Εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, καθορίζει τους κανόνες όσον αφορά τις πληροφορίες, τον μορφότυπο και τις διαδικαστικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 31 έως 34 σχετικά με:

α)

την υποβολή προς έγκριση των σχεδίων υποχρεωτικών και των σχεδίων προαιρετικών προγραμμάτων εκρίζωσης·

β)

τους δείκτες επίδοσης·

γ)

την υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της εφαρμογής των υποχρεωτικών ή προαιρετικών προγραμμάτων εκρίζωσης.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο

Άρθρο 36

Κράτη μέλη και ζώνες με καθεστώς απαλλαγμένο από νόσο

1.   Ένα κράτος μέλος δύναται να υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση με σκοπό την έγκριση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο για μία ή περισσότερες από τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ), για ένα ή περισσότερα από τα συναφή είδη ζώων, για το σύνολο της επικράτειάς του ή για μία ή περισσότερες ζώνες του υπό τον όρο ότι πληρούνται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

κανένα από τα καταγεγραμμένα είδη για τη νόσο που καλύπτεται από την αίτηση για καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο δεν απαντάται οπουδήποτε στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους ή στη σχετική ζώνη ή τις ζώνες που καλύπτει η αίτηση·

β)

ο νοσογόνος παράγοντας είναι γνωστό ότι δεν είναι σε θέση να επιβιώσει στο σύνολο της επικράτειας του κράτους μέλους, ή στη σχετική ζώνη ή ζώνες που καλύπτει η αίτηση, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο α) σημείο ii)·

γ)

σε περίπτωση καταγεγραμμένων νόσων που μεταδίδονται με διαβιβαστές, δεν υφίσταται κανένας από τους διαβιβαστές, ή είναι γνωστό ότι κανένας από αυτούς δεν μπορεί να επιβιώσει σε ολόκληρη την επικράτεια του κράτους μέλους, ή στη σχετική ζώνη ή ζώνες που καλύπτει η αίτηση, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο α) σημείο ii)·

δ)

το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο ως προς την καταγεγραμμένη νόσο έχει αποδειχθεί από:

i)

πρόγραμμα εκρίζωσης σύμφωνο με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 και τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου· ή

ii)

ιστορικά στοιχεία και στοιχεία επιτήρησης.

2.   Οι αιτήσεις των κρατών μελών για το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο περιλαμβάνουν αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο που ορίζονται στην παράγραφο 1.

3.   Ένα κράτος μέλος δύναται σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση για την έγκριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο για μία ή περισσότερες από τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), ιδίως δε για την έγκριση καθεστώτος μη εμβολιασμού για το σύνολο της επικράτειάς του ή για μία ή περισσότερες ζώνες του, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο ως προς την καταγεγραμμένη νόσο έχει αποδειχθεί από:

i)

πρόγραμμα εκρίζωσης σύμφωνο με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 και τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου· ή

ii)

ιστορικά στοιχεία και στοιχεία επιτήρησης·

β)

έχει αποδειχθεί ότι ο εμβολιασμός κατά της νόσου θα συνεπαγόταν κόστος υψηλότερο από αυτό της διατήρησης του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο χωρίς εμβολιασμό.

4.   Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, με δυνατότητα τροποποιήσεων όποτε απαιτείται, τις αιτήσεις των κρατών μελών για την έγκριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο ή καθεστώτος μη εμβολιασμού όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και, κατά περίπτωση, στην παράγραφο 3.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 37

Διαμερίσματα

1.   Ένα κράτος μέλος δύναται να υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σε διαμερίσματά του ως προς τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), και για την προστασία του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο του διαμερίσματος αυτού σε περίπτωση εμφάνισης στην επικράτειά του εστίας μίας ή περισσότερων από τις εν λόγω καταγεγραμμένες νόσους, υπό τον όρο ότι:

α)

η είσοδος της καταγεγραμμένης νόσου ή νόσων που καλύπτονται από την αίτηση μπορεί να αποτραπεί αποτελεσματικά σε επίπεδο διαμερίσματος, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της νόσου·

β)

το διαμέρισμα που καλύπτεται από την αίτηση υπόκειται σε ενιαίο κοινό σύστημα διαχείρισης της βιοπροφύλαξης, σχεδιασμένο για τη διασφάλιση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο όλων των εγκαταστάσεων που ανήκουν σ' αυτό· και

γ)

το διαμέρισμα που καλύπτεται από την αίτηση έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή για τους σκοπούς των μετακινήσεων ζώων και προϊόντων ζώων σύμφωνα με:

i)

τα άρθρα 99 και 100 για διαμερίσματα όπου διατηρούνται χερσαία ζώα και προϊόντα τους·

ii)

τα άρθρα 183 και 184 για διαμερίσματα όπου διατηρούνται ζώα υδατοκαλλιέργειας και προϊόντα τους.

2.   Ένα κράτος μέλος δύναται να υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σε διαμερίσματά του ως προς μία ή περισσότερες από τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ), υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η είσοδος της καταγεγραμμένης νόσου ή νόσων που καλύπτονται από την αίτηση μπορεί να αποτραπεί αποτελεσματικά σε επίπεδο διαμερίσματος, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της νόσου·

β)

πληρούνται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 εκπληρώνονται,

ii)

οι εγκαταστάσεις του διαμερίσματος που καλύπτονται από την αίτηση έχουν αρχίσει ή έχουν επανεκκινήσει τις δραστηριότητές τους και έχουν εδραιώσει κοινό σύστημα διαχείρισης της βιοπροφύλαξης για να διασφαλιστεί το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο του εν λόγω διαμερίσματος·

γ)

το διαμέρισμα που καλύπτεται από την αίτηση υπόκειται σε ενιαίο κοινό σύστημα διαχείρισης της βιοπροφύλαξης σχεδιασμένο για τη διασφάλιση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο όλων των εγκαταστάσεων που ανήκουν σ' αυτό· και

δ)

το διαμέρισμα που καλύπτεται από την αίτηση έχει εγκριθεί από τη σχετική αρμόδια αρχή για τους σκοπούς των μετακινήσεων ζώων και προϊόντων ζώων σύμφωνα με:

i)

τα άρθρα 99 και 100 για διαμερίσματα όπου διατηρούνται χερσαία ζώα και προϊόντα τους·

ii)

τα άρθρα 183 και 184 για διαμερίσματα όπου διατηρούνται ζώα υδατοκαλλιέργειας και προϊόντα τους.

3.   Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σε διαμερίσματα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις εν λόγω παραγράφους.

4.   Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις:

α)

αναγνωρίζει, με τη δυνατότητα τροποποιήσεων όποτε απαιτείται, το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο των διαμερισμάτων όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1 ή στην παράγραφο 2 και στην παράγραφο 3·

β)

καθορίζει για ποιες από τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) μπορούν να καθοριστούν διαμερίσματα απαλλαγμένα από νόσο.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με διατάξεις που συμπληρώνουν αυτές που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο όσον αφορά:

α)

τις απαιτήσεις για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σε διαμερίσματα όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, με βάση τα χαρακτηριστικά των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ), τουλάχιστον σχετικά με:

i)

τα αποτελέσματα της επιτήρησης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την τεκμηρίωση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο·

ii)

τα μέτρα βιοπροφύλαξης·

β)

τους λεπτομερείς κανόνες για την έγκριση από την αρμόδια αρχή του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο για διαμερίσματα όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2· και

γ)

τους κανόνες για τα διαμερίσματα που βρίσκονται στην επικράτεια περισσοτέρων του ενός κρατών μελών.

Άρθρο 38

Κατάλογος κρατών μελών, ζωνών ή διαμερισμάτων απαλλαγμένων από νόσο

Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και διατηρεί ενημερωμένο κατάλογο της επικράτειάς του ή των ζωνών του με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 3, και των διαμερισμάτων του με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφοι 1 και 2, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Τα κράτη μέλη θέτουν τους εν λόγω καταλόγους στη διάθεση του κοινού. Η Επιτροπή επικουρεί τα κράτη μέλη για τη διάθεση στο κοινό των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους εν λόγω καταλόγους, παρέχοντας στην ιστοσελίδα της συνδέσμους προς τις σχετικές ενημερωτικές ιστοσελίδες των κρατών μελών.

Άρθρο 39

Ανάθεση εξουσιών όσον αφορά το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο σε κράτη μέλη και ζώνες

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 για:

α)

λεπτομερείς κανόνες για το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο κρατών μελών και ζωνών αυτών, με βάση τα διαφορετικά χαρακτηριστικά νόσων όσον αφορά:

i)

τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται για να τεκμηριωθούν οι ισχυρισμοί των κρατών μελών ότι κανένα καταγεγραμμένο είδος δεν απαντάται ή δεν μπορεί να επιβιώσει στην επικράτειά τους, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται προκειμένου να τεκμηριωθούν τέτοιοι ισχυρισμοί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

ii)

τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται και τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για να τεκμηριωθούν ισχυρισμοί ότι ένας νοσογόνος παράγοντας ή ένας διαβιβαστής δεν μπορεί να επιβιώσει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)·

iii)

τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται και τις προϋποθέσεις που πρέπει να εφαρμοστούν, για τον καθορισμό του εν λόγω καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

iv)

τα αποτελέσματα της επιτήρησης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την τεκμηρίωση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο·

v)

τα μέτρα βιοπροφύλαξης·

vi)

τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις για τον εμβολιασμό σε κράτη μέλη και ζώνες αυτών με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο·

vii)

τον καθορισμό ζωνών που χωρίζουν τις ζώνες απαλλαγμένες από νόσο ή τις ζώνες που υπάγονται στο πρόγραμμα εκρίζωσης από τις απαγορευμένες ζώνες («ζώνες ασφαλείας»)·

viii)

ζώνες που βρίσκονται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη·

β)

τις παρεκκλίσεις από την απαίτηση έγκρισης από την Επιτροπή του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο για μία ή περισσότερες καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) όπως ορίζεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1, εφόσον η έγκριση αυτή δεν είναι αναγκαία λόγω των λεπτομερών κανόνων για το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο που έχουν καθοριστεί με κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) του παρόντος άρθρου·

γ)

τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη για να τεκμηριώσουν τις δηλώσεις καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο, χωρίς την έκδοση εκτελεστικής πράξης σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 4, όπως προβλέπεται στο στοιχείο β) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 40

Εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, ορίζει λεπτομερείς απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη προς τεκμηρίωση της αναγνώρισης του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο για επικράτειες, ζώνες και διαμερίσματα σύμφωνα με τα άρθρα 36 έως 39, και τον μορφότυπο και τις διαδικασίες για:

α)

τις αιτήσεις για αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο για ολόκληρη την επικράτεια του οικείου κράτους μέλους ή για ζώνες ή διαμερίσματα αυτού·

β)

τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα κράτη μέλη απαλλαγμένα από νόσο ή τις ζώνες και τα διαμερίσματα αυτών.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 41

Διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο για την επικράτειά τους, για ζώνες ή για διαμερίσματα αυτών μόνο εφόσον:

α)

εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι για την αναγνώριση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο που ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 και στο άρθρο 37 παράγραφοι 1 και 2, και οι κανόνες που καθορίζονται βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 39·

β)

διεξάγεται επιτήρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27, προκειμένου να επαληθεύεται ότι το εν λόγω έδαφος, ζώνη ή διαμέρισμα παραμένουν απαλλαγμένα από την καταγεγραμμένη νόσο ως προς την οποία έχει εγκριθεί ή αναγνωριστεί το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο·

γ)

ισχύουν περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων, και κατά περίπτωση, των προϊόντων τους, των καταγεγραμμένων ειδών για την καταγεγραμμένη νόσο για την οποία έχει εγκριθεί ή αναγνωριστεί καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο στο εν λόγω έδαφος, ζώνη ή διαμέρισμα, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στα μέρη IV και V·

δ)

εφαρμόζονται άλλα μέτρα βιοπροφύλαξης για την πρόληψη της εισαγωγής καταγεγραμμένης νόσου ως προς την οποία έχει εγκριθεί ή αναγνωριστεί καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο.

2.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή αν δεν πληρούνται πλέον οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τη διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο.

3.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με τους ακόλουθους όρους για τη διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο:

α)

επιτήρηση όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β)·

β)

μέτρα βιοπροφύλαξης, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ).

Άρθρο 42

Αναστολή, ανάκληση και αποκατάσταση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο

1.   Όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει γνώση ή έχει λόγο να υποπτεύεται ότι παραβιάζεται οποιαδήποτε εκ των προϋποθέσεων για τη διατήρηση του καθεστώτος του ως κράτους μέλους, ή ζώνης ή διαμερίσματος απαλλαγμένου από νόσο, το εν λόγω κράτος μέλος οφείλει αμέσως:

α)

κατά περίπτωση, ανάλογα με τον κίνδυνο, να αναστέλλει ή να περιορίζει τις μετακινήσεις των καταγεγραμμένων ειδών, για την καταγεγραμμένη νόσο για την οποία έχει εγκριθεί ή αναγνωριστεί καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο, προς άλλα κράτη μέλη, ζώνες ή διαμερίσματα ανωτέρου υγειονομικού καθεστώτος όσον αφορά την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο·

β)

κατά περίπτωση, για την πρόληψη της εξάπλωσης καταγεγραμμένης νόσου για την οποία έχει εγκριθεί ή αναγνωριστεί καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο, να εφαρμόζει τα μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο μέρος ΙΙΙ τίτλος ΙΙ.

2.   Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 αίρονται όταν, ύστερα από περαιτέρω έρευνα, επιβεβαιώνεται ότι:

α)

η εικαζόμενη παραβίαση δεν συνέβη· ή

β)

η εικαζόμενη παραβίαση δεν είχε σημαντικό αντίκτυπο και το οικείο κράτος μέλος δύναται να παρέχει διαβεβαιώσεις ότι πληρούνται εκ νέου οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο.

3.   Όταν με περαιτέρω έρευνα από το οικείο κράτος μέλος επιβεβαιώνεται ότι έχει σημειωθεί εμφάνιση καταγεγραμμένης νόσου για την οποία είχε αναγνωριστεί καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο ή άλλες σημαντικές αθετήσεις των προϋποθέσεων για τη διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1, ή όταν είναι εξαιρετικά πιθανό να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή.

4.   Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, ανακαλεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την έγκριση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο ενός κράτους μέλους ή ζώνης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 4, ή την αναγνώριση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο ενός διαμερίσματος που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4, αφού ειδοποιηθεί από το οικείο κράτος μέλος ότι οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο πλέον δεν πληρούνται.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

5.   Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης, όταν η καταγεγραμμένη νόσος που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου εξαπλώνεται ταχέως, δημιουργώντας τον κίνδυνο ιδιαίτερα σημαντικού αντικτύπου στη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, την οικονομία και την κοινωνία, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 3.

6.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 όσον αφορά διατάξεις που συμπληρώνουν τους κανόνες σχετικά με την αναστολή, την ανάκληση και την αποκατάσταση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

ΜΕΡΟΣ III

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ, ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Σχέδια έκτακτης ανάγκης και ασκήσεις προσομοίωσης

Άρθρο 43

Σχέδια έκτακτης ανάγκης

1.   Τα κράτη μέλη, κατόπιν κατάλληλης διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, καταρτίζουν και ενημερώνουν σχέδια έκτακτης ανάγκης και, όπου είναι αναγκαίο, λεπτομερή εγχειρίδια με οδηγίες που ορίζουν τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τα οικεία κράτη μέλη σε περίπτωση εμφάνισης καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή, κατά περίπτωση, αναδυόμενης νόσου, προκειμένου να διασφαλίζονται το υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης για τη νόσο, η ετοιμότητα και η δυνατότητα ταχείας επέμβασης.

2.   Τα εν λόγω σχέδια έκτακτης ανάγκης και, κατά περίπτωση, τα λεπτομερή εγχειρίδια οδηγιών καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα θέματα:

α)

τη δημιουργία μιας ιεραρχίας διοίκησης εντός της αρμόδιας αρχής και έναντι άλλων δημόσιων αρχών ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

β)

το πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της αρμόδιας αρχής και των άλλων εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι δράσεις αναλαμβάνονται με συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο·

γ)

την πρόσβαση σε:

i)

μονάδες·

ii)

εργαστήρια·

iii)

εξοπλισμό·

iv)

προσωπικό·

v)

κονδύλια έκτακτης ανάγκης·

vi)

κάθε άλλο κατάλληλο υλικό και πόρους που απαιτούνται για την ταχεία και αποτελεσματική εκρίζωση των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή των αναδυόμενων νόσων·

δ)

τη διαθεσιμότητα των ακόλουθων κέντρων και ομάδων με την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη προς υποστήριξη της αρμόδιας αρχής:

i)

ένα λειτουργικό βασικό κέντρο ελέγχου της νόσου·

ii)

περιφερειακά και τοπικά κέντρα ελέγχου της νόσου, ανάλογα με τη διοικητική κατάσταση και τη γεωγραφική θέση του οικείου κράτους μέλους·

iii)

επιχειρησιακές ομάδες εμπειρογνωμόνων·

ε)

την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου νόσων που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο 1 για τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) και για τις αναδυόμενες νόσους·

στ)

τις διατάξεις σχετικά με τον επείγοντα εμβολιασμό, όπου ενδείκνυται·

ζ)

τις αρχές για τη γεωγραφική οριοθέτηση των απαγορευμένων ζωνών που ορίζονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1·

η)

τον συντονισμό με τα όμορα κράτη μέλη και όμορες τρίτες χώρες και εδάφη, όπου ενδείκνυται.

Άρθρο 44

Εκτελεστικές αρμοδιότητες για σχέδια έκτακτης ανάγκης

Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή στα κράτη μέλη των σχεδίων έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 45

Ασκήσεις προσομοίωσης

1.   Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι ασκήσεις προσομοίωσης σχετικά με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 διενεργούνται τακτικά ή μετά την πάροδο του ενδεδειγμένου χρονικού διαστήματος:

α)

για να διασφαλίζεται, στο οικείο κράτος μέλος, υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης, ετοιμότητα και η δυνατότητα ταχείας επέμβασης για τη νόσο·

β)

για να επαληθεύεται η λειτουργικότητα αυτών των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

2.   Όπου κρίνεται εφικτό και σκόπιμο, οι ασκήσεις προσομοίωσης πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των όμορων κρατών μελών και γειτονικών τρίτων χωρών και εδαφών.

3.   Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής και των άλλων κρατών μελών, κατόπιν αίτησης, έκθεση σχετικά με τα κύρια αποτελέσματα των ασκήσεων προσομοίωσης.

4.   Όταν κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τους κανόνες σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των ασκήσεων προσομοίωσης στα κράτη μέλη όσον αφορά:

α)

τις συχνότητες των ασκήσεων προσομοίωσης·

β)

τις ασκήσεις προσομοίωσης που καλύπτουν περισσότερες από μία καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων για την πρόληψη και τον έλεγχο νόσων

Άρθρο 46

Χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων για την πρόληψη και τον έλεγχο νόσων

1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν μέτρα σχετικά με τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων για καταγεγραμμένες νόσους προκειμένου να διασφαλίζεται η πλέον αποτελεσματική πρόληψη ή ο έλεγχος των νόσων αυτών, υπό τον όρο ότι τα μέτρα αυτά είναι κατάλληλα ή αναγκαία.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να καλύπτουν τα ακόλουθα:

α)

απαγορεύσεις και περιορισμούς σχετικά με τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων·

β)

την υποχρεωτική χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια όταν αποφασίζουν εάν και πώς πρόκειται να χρησιμοποιήσουν κτηνιατρικά φάρμακα ως μέτρα πρόληψης και ελέγχου για συγκεκριμένη καταγεγραμμένη νόσο:

α)

τα χαρακτηριστικά της νόσου·

β)

την κατανομή της καταγεγραμμένης νόσου:

i)

στο οικείο κράτος μέλος·

ii)

στην Ένωση·

iii)

κατά περίπτωση, σε όμορες τρίτες χώρες και εδάφη·

iv)

σε τρίτες χώρες και εδάφη από όπου εισάγονται στην Ένωση ζώα και προϊόντα·

γ)

τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των εν λόγω κτηνιατρικών φαρμάκων και τους κινδύνους που αυτά συνεπάγονται·

δ)

τη διαθεσιμότητα διαγνωστικών εξετάσεων για την ανίχνευση λοιμώξεων στα ζώα που λαμβάνουν τα εν λόγω κτηνιατρικά φάρμακα·

ε)

τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τον αντίκτυπο στην καλή μεταχείριση των ζώων από τη χρήση των εν λόγω κτηνιατρικών φαρμάκων σε σύγκριση με άλλες διαθέσιμες στρατηγικές για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα όσον αφορά τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων για επιστημονικές μελέτες ή για τους σκοπούς της ανάπτυξης και της δοκιμής τους υπό ελεγχόμενες συνθήκες με στόχο την προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 47

Ανάθεση εξουσιών σχετικά με τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με το τι θα μπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 46 αναφορικά με τα εξής:

α)

απαγορεύσεις και περιορισμούς σχετικά με τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων·

β)

ειδικούς όρους για τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων για μια συγκεκριμένη καταγεγραμμένη νόσο·

γ)

μέτρα μετριασμού του κινδύνου για να αποτρέπεται η εξάπλωση των καταγεγραμμένων νόσων στα ζώα που έχουν υποβληθεί σε αγωγή με τα κτηνιατρικά φάρμακα ή στα προϊόντα που προέρχονται από τα εν λόγω ζώα·

δ)

επιτήρηση συγκεκριμένων καταγεγραμμένων νόσων μετά τη χρήση εμβολίων και άλλων κτηνιατρικών φαρμάκων.

2.   Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 όταν θεσπίζει τους κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3.   Όταν, σε περίπτωση αναδυόμενων κινδύνων, το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, στους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 265.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων

Άρθρο 48

Σύσταση ενωσιακών τραπεζών αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων

1.   Για τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τις οποίες δεν απαγορεύεται ο εμβολιασμός με κατ' εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1, η Επιτροπή δύναται να συστήσει και να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση ενωσιακών τραπεζών αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων για την αποθήκευση και την ανανέωση των αποθεμάτων ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα βιολογικά προϊόντα:

α)

αντιγόνα·

β)

εμβόλια·

γ)

αποθέματα εμβολίων «αρχικής γενεάς» (Master Seed)·

δ)

διαγνωστικά αντιδραστήρια.

2.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η ενωσιακή τράπεζα αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων που προβλέπεται στην παράγραφο 1:

α)

αποθηκεύει επαρκή αποθέματα του κατάλληλου τύπου αντιγόνων, εμβολίων, αποθεμάτων εμβολίων «αρχικής γενεάς» και διαγνωστικών αντιδραστηρίων για τις εν λόγω συγκεκριμένες καταγεγραμμένες νόσους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των κρατών μελών που εκτιμώνται στο πλαίσιο των σχεδίων έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1·

β)

προμηθεύεται τακτικά και αναπληρώνει έγκαιρα τα αντιγόνα, τα εμβόλια, τα αποθέματα εμβολίων «αρχικής γενεάς» και τα διαγνωστικά αντιδραστήρια·

γ)

συντηρείται και διακινείται σύμφωνα με τις κατάλληλες απαιτήσεις βιοπροφύλαξης, βιοασφάλειας και βιολογικού περιορισμού που καθορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 και στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2.

3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α)

τη διαχείριση, την αποθήκευση και την αναπλήρωση των αποθεμάτων των ενωσιακών τραπεζών αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου·

β)

τις λειτουργικές απαιτήσεις των εν λόγω τραπεζών για τη βιοασφάλεια, τη βιοπροφύλαξη και τον βιολογικό περιορισμό, τηρουμένων των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 και λαμβανομένων υπόψη των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2.

Άρθρο 49

Πρόσβαση στις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων

1.   Η Επιτροπή μεριμνά, κατόπιν αίτησης, για την παράδοση των βιολογικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 από τις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων, υπό τον όρο ότι τα αποθέματα διατίθενται:

α)

κατά πρώτον, στα κράτη μέλη· και

β)

σε τρίτες χώρες ή εδάφη, υπό την προϋπόθεση ότι ο κύριος στόχος της παράδοσης αυτής θα είναι η πρόληψη της εξάπλωσης μιας νόσου στο εσωτερικό της Ένωσης.

2.   Η Επιτροπή ιεραρχεί τις αιτήσεις για την πρόσβαση στα αποθέματα που παραδίδονται δυνάμει της παραγράφου 1 σε περίπτωση περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθεμάτων, με βάση:

α)

τις περιστάσεις νόσου υπό τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση·

β)

την ύπαρξη εθνικής τράπεζας αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων στο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα ή έδαφος που υποβάλλει αίτηση·

γ)

την ύπαρξη ενωσιακών μέτρων για υποχρεωτικό εμβολιασμό που καθορίζονται σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις εκδοθείσες σύμφωνα με το άρθρο 47.

Άρθρο 50

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με τις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων

1.   Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει κανόνες για τις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων καθορίζοντας για τα βιολογικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1:

α)

ποια από αυτά τα βιολογικά προϊόντα πρέπει να συμπεριληφθούν στις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων και για ποιες από τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

β)

τους τύπους αυτών των βιολογικών προϊόντων που πρέπει να συμπεριληφθούν στις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων και σε ποιες ποσότητες για καθεμιά από τις καταγεγραμμένες νόσους του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τις οποίες υπάρχει η εν λόγω τράπεζα·

γ)

τις απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια, την αποθήκευση και την αντικατάσταση των εν λόγω βιολογικών προϊόντων·

δ)

την παράδοση των εν λόγω βιολογικών προϊόντων από τις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες και εδάφη·

ε)

τις διαδικαστικές και τεχνικές απαιτήσεις για τη συμπερίληψη των εν λόγω βιολογικών προϊόντων στις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων και για την αίτηση πρόσβασης σε αυτές.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

2.   Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης που αφορούν καταγεγραμμένη νόσο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) η οποία συνιστά κίνδυνο με ιδιαίτερα σημαντικό αντίκτυπο, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 3.

Άρθρο 51

Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών όσον αφορά τις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων

Οι πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες και τους υποτύπους των βιολογικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 και που αποθηκεύονται στις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων θεωρούνται από την Επιτροπή διαβαθμισμένες και δεν δημοσιεύονται.

Άρθρο 52

Εθνικές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων

1.   Τα κράτη μέλη που έχουν δημιουργήσει εθνικές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων για τις καταγεγραμμένες νόσους του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τις οποίες υπάρχουν ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων, διασφαλίζουν ότι οι εθνικές τους τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις βιοπροφύλαξης, βιοασφάλειας και βιολογικού περιορισμού που ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 και το άρθρο 48 παράγραφος 3 στοιχείο β).

2.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με:

α)

την ύπαρξη ή τη σύσταση των εθνικών τραπεζών αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1·

β)

τους τύπους αντιγόνων, εμβολίων, αποθεμάτων εμβολίων «αρχικής γενεάς» και διαγνωστικών αντιδραστηρίων και τις ποσότητές τους σε αυτές τις τράπεζες·

γ)

τυχόν αλλαγές στη λειτουργία αυτών των τραπεζών.

Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται από την Επιτροπή διαβαθμισμένες και δεν δημοσιεύονται.

3.   Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει κανόνες που καθορίζουν το περιεχόμενο, τη συχνότητα και τον μορφότυπο υποβολής των πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΓΧΟΥ ΝΟΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Μέτρα ελέγχου νόσων για τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Τμήμα 1

Μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση υπονοίας καταγεγραμμένης νόσου σε δεσποζόμενα ζώα

Άρθρο 53

Υποχρεώσεις υπευθύνων επιχειρήσεων και λοιπών σχετικών ενδιαφερόμενων φυσικών και νομικών προσώπων

1.   Στην περίπτωση υπόνοιας για καταγεγραμμένη νόσο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε δεσποζόμενα ζώα, εκτός από τη συμμόρφωση με την υποχρέωση κοινοποίησης που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, και εν αναμονή τυχόν μέτρων ελέγχου νόσων από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1 και το άρθρο 55 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και τα λοιπά σχετικά ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ελέγχου νόσων τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε) για την πρόληψη της εξάπλωσης της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου από τα ζώα που έχουν προσβληθεί, εγκαταστάσεις και τοποθεσίες που τελούν υπό την ευθύνη τους σε άλλα ζώα που δεν έχουν προσβληθεί ή στον άνθρωπο.

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με λεπτομερείς κανόνες που συμπληρώνουν τα μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 54

Διερεύνηση από την αρμόδια αρχή στην περίπτωση υπόνοιας καταγεγραμμένης νόσου

1.   Στην περίπτωση υπόνοιας για παρουσία καταγεγραμμένης νόσου όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε δεσποζόμενα ζώα, η αρμόδια αρχή προβαίνει αμέσως σε διερεύνηση προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου.

2.   Για τους σκοπούς της διερεύνησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει, όταν ενδείκνυται, ότι:

α)

επίσημοι κτηνίατροι πραγματοποιούν κλινική εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος των δεσποζόμενων ζώων των καταγεγραμμένων ειδών για την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο·

β)

οι επίσημοι κτηνίατροι λαμβάνουν κατάλληλα δείγματα από τα δεσποζόμενα ζώα των καταγεγραμμένων ειδών και άλλα δείγματα για εξέταση σε εργαστήρια που έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή·

γ)

τα ορισθέντα αυτά εργαστήρια διενεργούν εξετάσεις για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου.

3.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες για τη συμπλήρωση των κανόνων σχετικά με τις έρευνες από τις αρμόδιες αρχές όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 55

Προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές

1.   Η αρμόδια αρχή, σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε δεσποζόμενα ζώα, λαμβάνει τα ακόλουθα προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων, με την επιφύλαξη των εθνικών απαιτήσεων όσον αφορά την είσοδο σε ιδιωτικές κατοικίες, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της διερεύνησης που προβλέπεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 και της εκτέλεσης των μέτρων ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1:

α)

θέτει την εγκατάσταση, την επιχείρηση τροφίμων και ζωοτροφών ή την εν λόγω εγκατάσταση ζωικών υποπροϊόντων, ή οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία όπου υπάρχει υπόνοια παρουσίας της νόσου, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών όπου ενδέχεται να πρωτοεμφανίστηκε η νόσος για την οποία υπάρχει υπόνοια, υπό επίσημη επιτήρηση·

β)

προβαίνει σε απογραφή:

i)

των δεσποζόμενων ζώων στην εγκατάσταση, στις επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών ή στην εν λόγω εγκατάσταση ζωικών υποπροϊόντων ή σε κάθε άλλη τοποθεσία·

ii)

των προϊόντων στην εν λόγω εγκατάσταση, στις επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών ή στην εγκατάσταση ζωικών υποπροϊόντων ή σε κάθε άλλη τοποθεσία, εφόσον έχουν σημασία για την εξάπλωση της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου·

γ)

διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα βιοπροφύλαξης για να αποτραπεί η εξάπλωσή της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου σε άλλα ζώα ή στους ανθρώπους·

δ)

κατά περίπτωση, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση του νοσογόνου παράγοντα, διασφαλίζει ότι απομονώνονται τα δεσποζόμενα ζώα των καταγεγραμμένων ειδών για την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο και ότι αποτρέπεται η επαφή τους με την άγρια πανίδα και χλωρίδα·

ε)

περιορίζει τις μετακινήσεις των δεσποζόμενων ζώων, των προϊόντων και, εάν είναι σκόπιμο, των ατόμων, των οχημάτων και κάθε υλικού ή άλλου μέσου με το οποίο θα μπορούσε να εξαπλωθεί ο νοσογόνος παράγοντας σε ή από την εγκατάσταση, τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών ή τις εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία όπου υπάρχει υπόνοια της καταγεγραμμένης νόσου, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την πρόληψη της εξάπλωσής της·

στ)

λαμβάνει οποιαδήποτε άλλα αναγκαία μέτρα ελέγχου νόσων, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα ελέγχου νόσων τα οποία προβλέπονται στο τμήμα 4 του παρόντος κεφαλαίου, σχετικά με:

i)

την εφαρμογή της διερεύνησης από την αρμόδια αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 και των μέτρων ελέγχου νόσων που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως δ) της παρούσας παραγράφου σε άλλες εγκαταστάσεις, στις επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών ή στις εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία·

ii)

τον ορισμό τυχόν προσωρινών απαγορευμένων ζωνών, οι οποίες είναι κατάλληλες λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της νόσου·

ζ)

δρομολογεί την επιδημιολογική έρευνα που προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με λεπτομερείς κανόνες που συμπληρώνουν εκείνους που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου όσον αφορά τα συγκεκριμένα και λεπτομερή μέτρα ελέγχου νόσων που πρέπει να λαμβάνονται ανάλογα με την καταγεγραμμένη νόσο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), με βάση τους σχετικούς κινδύνους για:

α)

το εν λόγω είδος ή την κατηγορία ζώων·

β)

τον εν λόγω τύπο παραγωγής.

Άρθρο 56

Επανεξέταση και παράταση των προκαταρκτικών μέτρων ελέγχου νόσων

Τα μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1:

α)

επανεξετάζονται από την αρμόδια αρχή, κατά περίπτωση, ύστερα από τα πορίσματα:

i)

της διερεύνησης που προβλέπεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1·

ii)

της επιδημιολογικής έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1·

β)

επεκτείνονται περαιτέρω σε άλλες τοποθεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α), εφόσον είναι απαραίτητο.

Τμήμα 2

Επιδημιολογική έρευνα

Άρθρο 57

Επιδημιολογική έρευνα

1.   Η αρμόδια αρχή διεξάγει επιδημιολογική έρευνα σε περίπτωση επιβεβαίωσης καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε ζώα.

2.   Η επιδημιολογική έρευνα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 έχει τους εξής στόχους:

α)

να εντοπίζει την πιθανή προέλευση της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου και τον τρόπο εξάπλωσής της·

β)

να υπολογίζει το πιθανό χρονικό διάστημα παρουσίας της καταγεγραμμένης νόσου·

γ)

να εντοπίζει τις εγκαταστάσεις και τις επιδημιολογικές μονάδες εντός αυτών, τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών, τις εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή άλλες τοποθεσίες όπου ζώα που ανήκουν στα καταγεγραμμένα είδη για τη νόσο για την οποία υπάρχει υπόνοια παρουσίας μπορεί να έχουν εμφανίσει λοίμωξη, παρασιτική προσβολή ή μόλυνση·

δ)

να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις των δεσποζόμενων ζώων, των προσώπων, των προϊόντων, των οχημάτων, κάθε υλικού ή άλλου μέσου με το οποίο είναι δυνατόν να σημειώθηκε η εξάπλωση του νοσογόνου παράγοντα στη διάρκεια της σχετικής περιόδου πριν από την κοινοποίηση της υπόνοιας ή της επιβεβαίωσης της καταγεγραμμένης νόσου·

ε)

να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο εξάπλωσης της καταγεγραμμένης νόσου στο γύρω περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας και της κατανομής των διαβιβαστών της νόσου.

Τμήμα 3

Επιβεβαίωση νόσου σε δεσποζόμενα ζώα

Άρθρο 58

Επίσημη επιβεβαίωση από την αρμόδια αρχή καταγεγραμμένης νόσου όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α)

1.   Η αρμόδια αρχή στηρίζει την επίσημη επιβεβαίωση καταγεγραμμένης νόσου όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) στις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

στα αποτελέσματα των κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 54 παράγραφος 2·

β)

στα προκαταρκτικά ή τελικά αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1·

γ)

σε άλλα διαθέσιμα επιδημιολογικά στοιχεία.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την επίσημη επιβεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 59

Άρση των προκαταρκτικών μέτρων ελέγχου νόσων όταν αποκλειστεί η παρουσία της καταγεγραμμένης νόσου

Η αρμόδια αρχή εξακολουθεί να εφαρμόζει τα προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 και στο άρθρο 56, μέχρις ότου αποκλειστεί η παρουσία των εν λόγω καταγεγραμμένων νόσων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 ή των κανόνων που έχουν θεσπιστεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 58 παράγραφος 2.

Τμήμα 4

Μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση επιβεβαίιωσης νόσου σε δεσποζόμενα ζώα

Άρθρο 60

Μέτρα ελέγχου νόσων που πρέπει να λάβει άμεσα η αρμόδια αρχή

Σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 της εμφάνισης εστίας καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε δεσποζόμενα ζώα, η αρμόδια αρχή λαμβάνει αμέσως τα ακόλουθα μέτρα:

α)

δηλώνει την πληγείσα εγκατάσταση, επιχείρηση τροφίμων ή ζωοτροφών, εγκατάσταση ζωικών υποπροϊόντων ή άλλη τοποθεσία ή περιοχή ως επίσημα μολυσμένη από την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο·

β)

καθορίζει μια απαγορευμένη ζώνη κατάλληλη για τη συγκεκριμένη καταγεγραμμένη νόσο·

γ)

εφαρμόζει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που προβλέπει το άρθρο 43 παράγραφος 1 προκειμένου να εξασφαλιστεί ο πλήρης συντονισμός των μέτρων ελέγχου νόσου.

Άρθρο 61

Πληγείσες εγκαταστάσεις και άλλες τοποθεσίες

1.   Σε περίπτωση εμφάνισης εστίας καταγεγραμμένης νόσου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε δεσποζόμενα ζώα, η αρμόδια αρχή λαμβάνει αμέσως, με την επιφύλαξη των εθνικών απαιτήσεων για την είσοδο σε ιδιωτικές κατοικίες, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα ελέγχου νόσων σε εγκαταστάσεις, σε επιχείρηση τροφίμων ή ζωοτροφών, σε εγκατάσταση ζωικών υποπροϊόντων ή σε κάθε άλλη τοποθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 60 στοιχείο α) με σκοπό την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου:

α)

την επιβολή περιορισμών στις μετακινήσεις προσώπων, ζώων, προϊόντων, οχημάτων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού ή ουσίας που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί και να συμβάλουν στην εξάπλωση της καταγεγραμμένης νόσου·

β)

τη θανάτωση και τη διάθεση ή τη σφαγή των ζώων που μπορεί να έχουν μολυνθεί ή να συμβάλουν στην εξάπλωση της καταγεγραμμένης νόσου·

γ)

την καταστροφή, την επεξεργασία, τη μεταποίηση ή άλλο χειρισμό προϊόντων, ζωοτροφών ή άλλων ουσιών, ή την επεξεργασία του εξοπλισμού, των μεταφορικών μέσων, των φυτών ή των φυτικών προϊόντων, ή του νερού που μπορεί να έχουν μολυνθεί, όπως απαιτείται ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε νοσογόνος παράγοντας ή διαβιβαστής του νοσογόνου παράγοντα έχει καταστραφεί·

δ)

τον εμβολιασμό ή τη θεραπεία με άλλα κτηνιατρικά φάρμακα των δεσποζόμενων ζώων σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1 και το άρθρο 69 και τυχόν κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 47 ·

ε)

την απομόνωση, την καραντίνα ή άλλο χειρισμό των ζώων και προϊόντων που είναι πιθανό να έχουν μολυνθεί και να συμβάλλουν στην εξάπλωση της καταγεγραμμένης νόσου·

στ)

τον καθαρισμό, την απολύμανση, την εντομοκτονία και την τρωκτικοκτονία ή άλλα αναγκαία μέτρα βιοπροφύλαξης που εφαρμόζονται στην πληγείσα εγκατάσταση, επιχείρηση τροφίμων ή ζωοτροφών, εγκατάσταση ζωικών υποπροϊόντων ή άλλες τοποθεσίες προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος εξάπλωσης της καταγεγραμμένης νόσου·

ζ)

τη λήψη επαρκούς αριθμού κατάλληλων δειγμάτων που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1·

η)

την εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων·

θ)

κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο.

2.   Κατά τον προσδιορισμό των μέτρων ελέγχου νόσων τα οποία είναι σκόπιμο να ληφθούν, μεταξύ εκείνων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω:

α)

τα χαρακτηριστικά της νόσου·

β)

τον τύπο παραγωγής και τις επιδημιολογικές μονάδες εντός της πληγείσας εγκατάστασης, επιχείρησης τροφίμων ή ζωοτροφών, εγκατάστασης ζωικών υποπροϊόντων ή άλλης τοποθεσίας.

3.   Η αρμόδια αρχή εγκρίνει τον επαναπληθυσμό της εν λόγω εγκατάστασης ή οποιασδήποτε άλλης τοποθεσίας μόνο όταν:

α)

έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου και οι εργαστηριακές εξετάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1·

β)

έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα για την αποτροπή της επαναμόλυνσης της πληγείσας εγκατάστασης, επιχείρησης τροφίμων ή ζωοτροφών, εγκατάστασης ζωικών υποπροϊόντων ή άλλης τοποθεσίας από την καταγεγραμμένη νόσο η οποία προκάλεσε την εστία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 62

Επιδημιολογικά συνδεόμενες εγκαταστάσεις και τοποθεσίες

1.   Η αρμόδια αρχή επεκτείνει τα μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 σε άλλες εγκαταστάσεις, επιδημιολογικές μονάδες εντός αυτών, επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών ή εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή οποιεσδήποτε άλλες τοποθεσίες ή μεταφορικά μέσα όπου η επιδημιολογική έρευνα που προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 ή τα αποτελέσματα των κλινικών ή εργαστηριακών ελέγχων ή άλλα επιδημιολογικά δεδομένα γεννούν υπόνοιες εξάπλωσης προς τους προαναφερόμενους χώρους — ή από αυτούς ή μέσω αυτών — των καταγεγραμμένων νόσων του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τις οποίες ελήφθησαν παρόμοια μέτρα.

2.   Εάν από την επιδημιολογική έρευνα που προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 καταδεικνύεται ότι η πιθανή προέλευση της καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) είναι άλλο κράτος μέλος ή είναι πιθανό ότι η καταγεγραμμένη νόσος έχει εξαπλωθεί σε άλλο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή ενημερώνει το εν λόγω κράτος μέλος και την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

3.   Εάν προκύψει κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται μεταξύ τους σε περαιτέρω επιδημιολογική έρευνα και στην εφαρμογή των μέτρων για τον έλεγχο της νόσου.

Άρθρο 63

Ανάθεση αρμοδιοτήτων για τα μέτρα ελέγχου νόσων που εφαρμόζονται σε πληγείσες και επιδημιολογικά συνδεόμενες εγκαταστάσεις και άλλες τοποθεσίες

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα μέτρα ελέγχου νόσων που πρέπει να λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 στις πληγείσες και επιδημιολογικά συνδεόμενες εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις τροφίμων ή ζωοτροφών ή εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων και άλλες τοποθεσίες για κάθε καταγεγραμμένη νόσο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένων κανόνων που ορίζουν ποια μέτρα ελέγχου νόσων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παράγραφος 1 πρέπει να εφαρμοστούν σε σχέση με κάθε καταγεγραμμένη νόσο.

Οι εν λόγω λεπτομερείς κανόνες καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

α)

τους όρους και τις απαιτήσεις για τα μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε)·

β)

τις διαδικασίες για τον καθαρισμό, την απολύμανση, την εντομοκτονία και την τρωκτικοκτονία ή άλλα αναγκαία μέτρα βιοπροφύλαξης όπως προβλέπεται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο στ), προσδιορίζοντας, όπου ενδείκνυται, τη χρήση βιοκτόνων για τους σκοπούς αυτούς·

γ)

τους όρους και τις απαιτήσεις για τη δειγματοληψία και την εργαστηριακή εξέταση που προβλέπονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχεία ζ) έως η)·

δ)

τους λεπτομερείς όρους και τις απαιτήσεις του επαναπληθυσμού όπως προβλέπεται στο άρθρο 61 παράγραφος 3·

ε)

την εκτέλεση των αναγκαίων μέτρων ελέγχου νόσων όπως προβλέπεται στο άρθρο 62 σε επιδημιολογικά συνδεόμενες εγκαταστάσεις, άλλες τοποθεσίες και μεταφορικά μέσα.

Άρθρο 64

Οριοθέτηση απαγορευμένων ζωνών από την αρμόδια αρχή

1.   Η αρμόδια αρχή οριοθετεί απαγορευμένη ζώνη όπως αναφέρεται στο άρθρο 60 στοιχείο β) γύρω από την πληγείσα εγκατάσταση, επιχείρηση τροφίμων ή ζωοτροφών, εγκατάσταση ζωικών υποπροϊόντων ή άλλη τοποθεσία όπου παρατηρείται εστία καταγεγραμμένης νόσου όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε δεσποζόμενα ζώα, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη:

α)

τα χαρακτηριστικά της νόσου·

β)

τη γεωγραφική θέση της απαγορευμένης ζώνης·

γ)

τους οικολογικούς και υδρολογικούς παράγοντες της απαγορευμένης ζώνης ·

δ)

τις μετεωρολογικές συνθήκες·

ε)

την παρουσία, κατανομή και τον τύπο των διαβιβαστών στις απαγορευμένες ζώνες·

στ)

τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 και άλλων μελετών που διενεργήθηκαν, καθώς και επιδημιολογικά στοιχεία·

ζ)

τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων·

η)

τα μέτρα ελέγχου νόσων που τέθηκαν σε εφαρμογή·

θ)

άλλους συναφείς επιδημιολογικούς παράγοντες.

Η απαγορευμένη ζώνη μπορεί να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, μια ζώνη προστασίας και επιτήρησης ορισμένου μεγέθους και διαμόρφωσης.

2.   Η αρμόδια αρχή αξιολογεί συνεχώς και επανεξετάζει την κατάσταση και, όταν ενδείκνυται για την πρόληψη της εξάπλωση των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α):

α)

προσαρμόζει τα όρια της απαγορευμένης ζώνης·

β)

οριοθετεί συμπληρωματικές απαγορευμένες ζώνες.

3.   Σε περίπτωση που οι απαγορευμένες ζώνες όπως προβλέπονται στην παράγραφο 1, εκτείνονται στην επικράτεια περισσότερων από ένα κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών συνεργάζονται για να τις οριοθετήσουν.

4.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για την οριοθέτηση και την τροποποίηση των απαγορευμένων ζωνών, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης προστασίας ή της ζώνης επιτήρησης.

Άρθρο 65

Μέτρα ελέγχου νόσων σε απαγορευμένες ζώνες

1.   Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι λαμβάνονται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα ελέγχου νόσων, με την επιφύλαξη των εθνικών απαιτήσεων όσον αφορά την είσοδο σε ιδιωτικές κατοικίες, στην εν λόγω απαγορευμένη ζώνη με σκοπό την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης μίας καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α):

α)

ταυτοποίηση των εγκαταστάσεων, των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών, των εγκαταστάσεων ζωικών υποπροϊόντων ή άλλων τοποθεσιών με δεσποζόμενα ζώα των καταγεγραμμένων ειδών για την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο·

β)

επισκέψεις σε εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή άλλες τοποθεσίες με δεσποζόμενα ζώα των καταγεγραμμένων ειδών για την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο και, όπου είναι αναγκαίο, εξετάσεις, δειγματοληψία και εργαστηριακή εξέταση των ληφθέντων δειγμάτων·

γ)

η επιβολή όρων για τη μετακίνηση προσώπων, ζώων, προϊόντων, ζωοτροφών, οχημάτων και οποιωνδήποτε άλλων υλικών ή ουσιών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί ή να συμβάλλουν στην εξάπλωση της συγκεκριμένης καταγεγραμμένης νόσου εντός και εκτός των απαγορευμένων ζωνών και κατά τη μεταφορά μέσω της απαγορευμένης ζώνης·

δ)

απαιτήσεις βιοπροφύλαξης για:

i)

την παραγωγή, την επεξεργασία και τη διανομή προϊόντων ζωικής προέλευσης·

ii)

τη συλλογή και τη διάθεση ζωικών υποπροϊόντων·

iii)

τη συλλογή, αποθήκευση και χειρισμό του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού·

ε)

εμβολιασμός και θεραπεία με άλλα κτηνιατρικά φάρμακα των δεσποζόμενων ζώων σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1 και τυχόν κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 47·

στ)

καθαρισμός, απολύμανση, εντομοκτονία και τρωκτικοκτονία ή άλλα αναγκαία μέτρα βιοπροφύλαξης·

ζ)

ο ορισμός ή, ενδεχομένως, η έγκριση εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων για τους σκοπούς της σφαγής ζώων ή της επεξεργασίας των προϊόντων ζωικής προέλευσης που προέρχονται από την απαγορευμένη ζώνη·

η)

απαιτήσεις ταυτοποίησης και ιχνηλασιμότητας για την κυκλοφορία των ζώων, του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού ή των προϊόντων ζωικής προέλευσης·

θ)

άλλα αναγκαία μέτρα βιοπροφύλαξης και μετριασμού κινδύνου για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων εξάπλωσης της καταγεγραμμένης νόσου.

2.   Η αρμόδια αρχή:

α)

λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ενημερώνει πλήρως τα πρόσωπα στην απαγορευμένη ζώνη σχετικά με τους ισχύοντες περιορισμούς και τη φύση των μέτρων ελέγχου νόσων·

β)

επιβάλλει τις αναγκαίες υποχρεώσεις στους υπευθύνους επιχειρήσεων προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου.

3.   Κατά τον προσδιορισμό των μέτρων ελέγχου νόσων τα οποία πρέπει να ληφθούν, μεταξύ εκείνων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω:

α)

τα χαρακτηριστικά της νόσου·

β)

τους τύπους παραγωγής·

γ)

τη σκοπιμότητα, τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων ελέγχου νόσων.

Άρθρο 66

Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων στις απαγορευμένες ζώνες

1.   Στις απαγορευμένες ζώνες που προβλέπονται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν τα δεσποζόμενα ζώα και τα προϊόντα μόνο κατόπιν άδειας της αρμόδιας αρχής και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες αυτής.

2.   Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που διατηρούν ζώα και προϊόντα σε απαγορευμένη ζώνη όπως προβλέπεται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 γνωστοποιούν στην αρμόδια αρχή τις προβλεπόμενες μετακινήσεις δεσποζόμενων ζώων και προϊόντων, εντός ή εκτός της εν λόγω απαγορευμένης ζώνης. Εφόσον η αρμόδια αρχή έχει επιβάλει υποχρεώσεις κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 2 στοιχείο β), οι ενδιαφερόμενοι υπεύθυνοι επιχείρησης προβαίνουν στην κοινοποίηση σύμφωνα με τις υποχρεώσεις αυτές.

Άρθρο 67

Ανάθεση αρμοδιοτήτων σχετικά με τα μέτρα ελέγχου νόσων σε απαγορευμένες ζώνες

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 που αφορούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα μέτρα ελέγχου νόσων που πρέπει να λαμβάνονται σε απαγορευμένες ζώνες όπως προβλέπονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 για κάθε καταγεγραμμένη νόσο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένων κανόνων που ορίζουν ποια μέτρα ελέγχου νόσων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 65 παράγραφος 1 πρέπει να εφαρμοστούν στην περίπτωση κάθε καταγεγραμμένης νόσου.

Οι εν λόγω λεπτομερείς κανόνες καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

α)

τους όρους και τις απαιτήσεις για τα μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), δ), ε), ζ), η) και θ)·

β)

τις διαδικασίες για τον καθαρισμό, την απολύμανση, την εντομοκτονία και την τρωκτικοκτονία ή άλλα αναγκαία μέτρα βιοπροφύλαξης που προβλέπονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο στ), προσδιορίζοντας, όπου ενδείκνυται, τη χρήση βιοκτόνων για τους σκοπούς αυτούς·

γ)

την αναγκαία επιτήρηση η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου νόσων και τις εργαστηριακές εξετάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

δ)

άλλα ειδικά μέτρα ελέγχου νόσων για να περιοριστεί η εξάπλωση συγκεκριμένων καταγεγραμμένων νόσων από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Άρθρο 68

Διατήρηση των μέτρων ελέγχου νόσων σε απαγορευμένες ζώνες και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1.   Η αρμόδια αρχή εξακολουθεί να εφαρμόζει τα μέτρα ελέγχου νόσων τα οποία προβλέπονται στο παρόν τμήμα, μέχρις ότου εκπληρωθούν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

έχουν εκτελεστεί τα μέτρα ελέγχου νόσων, που ενδείκνυνται για τις καταγεγραμμένες νόσους του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τις οποίες εφαρμόστηκαν οι περιορισμοί·

β)

έχει πραγματοποιηθεί ο τελικός καθαρισμός, η απολύμανση, η εντομοκτονία ή η τρωκτικοκτονία ή έχουν εφαρμοστεί άλλα αναγκαία μέτρα βιοπροφύλαξης κατά περίπτωση για:

i)

τις καταγεγραμμένες νόσους του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τις οποίες εφαρμόστηκαν μέτρα ελέγχου νόσων·

ii)

τα προσβληθέντα είδη των δεσποζόμενων ζώων·