Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016H0220(01)

Σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2016, για την ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας

OJ C 67, 20.2.2016, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

20.2.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 67/1


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Φεβρουαρίου 2016

για την ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας

(2016/C 67/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 292, σε συνδυασμό με το άρθρο 148 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το ποσοστό ανεργίας στην Ένωση αυξήθηκε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο μετά τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση του 2008-2009. Επί του παρόντος, το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται σε καθοδική πορεία, αλλά οι δείκτες της μακροχρόνιας ανεργίας εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλοί. Η μακροχρόνια ανεργία πλήττει τα κράτη μέλη σε διαφορετικό βαθμό, ιδίως καθώς ο αντίκτυπος της κρίσης υπήρξε άνισος και τα κράτη μέλη διαφέρουν από άποψη μακροοικονομικής κατάστασης καθώς και από άποψη οικονομικής δομής και λειτουργίας της αγοράς εργασίας.

(2)

Μετά από σειρά ετών χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης και ανεπαρκούς δημιουργίας θέσεων εργασίας, η μακροχρόνια ανεργία το 2014, η οποία ορίζεται από την Eurostat ως ο αριθμός ατόμων που είναι άνεργα και αναζητούσαν συστηματικά εργασία τουλάχιστον για ένα χρόνο, έπληξε πάνω από 12 εκατ. εργαζομένους, ήτοι το 5 % του ενεργού πληθυσμού της Ένωσης, εκ των οποίων το 62 % είναι άνεργοι για τουλάχιστον δύο συνεχόμενα έτη.

(3)

Η μακροχρόνια ανεργία πλήττει τα εν λόγω άτομα, μειώνοντας τη δυνητική ανάπτυξη των οικονομιών της Ένωσης, ενισχύοντας τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και των ανισοτήτων και αυξάνοντας το κόστος των κοινωνικών υπηρεσιών και των δημόσιων οικονομικών. Η μακροχρόνια ανεργία οδηγεί σε απώλεια εισοδήματος, διάβρωση των δεξιοτήτων, υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας και αύξηση της φτώχειας των νοικοκυριών.

(4)

Μεταξύ των πλέον ευάλωτων στη μακροχρόνια ανεργία είναι άτομα με χαμηλού επιπέδου δεξιότητες ή προσόντα, υπήκοοι τρίτων χωρών, άτομα με αναπηρία και μειονότητες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, όπως οι Ρομά. Η προηγούμενη απασχόληση διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο, δεδομένου ότι σε ορισμένες χώρες οι τομεακές και συγκυριακές πτυχές είναι βασικές για την αιτιολόγηση της διατήρησης της μακροχρόνιας ανεργίας.

(5)

Κάθε χρόνο, σχεδόν το ένα πέμπτο των μακροχρονίως ανέργων στην Ένωση αποθαρρύνεται και περνά στην αεργία λόγω των ανεπιτυχών προσπαθειών εύρεσης εργασίας. Καθώς τα εμπόδια για την ένταξη στην αγορά εργασίας είναι ποικίλα και συχνά συσσωρεύονται, η ένταξη στην αγορά εργασίας απαιτεί μια προσαρμοσμένη, εξατομικευμένη προσέγγιση και συντονισμένη παροχή υπηρεσιών.

(6)

Οι μακροχρονίως άνεργοι αντιπροσωπεύουν το ήμισυ του συνόλου των ανέργων στην Ένωση αλλά αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το ένα πέμπτο των συμμετεχόντων σε ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας. Αντίστοιχα, ένα χαμηλό ποσοστό μακροχρονίως ανέργων (κατά μέσο όρο 24 %) καλύπτεται από επιδόματα ανεργίας.

(7)

Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο θα πρέπει να βελτιωθούν και να καταστούν πιο αποτελεσματικές, ώστε περισσότερα άτομα να εξοπλιστούν με καλές και σχετικές δεξιότητες και ικανότητες, να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε δεξιότητες και να τεθούν τα θεμέλια για μια ομαλή μετάβαση από τη μάθηση στην εργασία και για διαρκή απασχολησιμότητα. Η βελτίωση των επιδόσεων και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης θα βοηθήσει στη μείωση του αριθμού νέων ανέργων. Για το σκοπό αυτό, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να συνεχιστεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 για ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) (1) και τη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης (2).

(8)

Για να αναπτυχθεί μια συντονισμένη στρατηγική για την απασχόληση, οι κατευθυντήριες γραμμές του 2015 για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (3) ζητούν να μειωθεί σημαντικά η μακροχρόνια και η διαρθρωτική ανεργία, μέσω συνολικών και αλληλοενισχυόμενων στρατηγικών που περιλαμβάνουν εξατομικευμένη ενεργή στήριξη για την επιστροφή στην αγορά εργασίας.

(9)

Μολονότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι αρμόδια για την επιλογή των μέτρων στην αγορά εργασίας που ταιριάζουν καλύτερα στην ιδιαίτερή τους κατάσταση, οι κατευθυντήριες γραμμές καλούν τα κράτη μέλη να προαγάγουν την απασχολησιμότητα με την πραγματοποίηση επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που ανεβάζουν το επίπεδο δεξιοτήτων των εργαζομένων. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές καλούν ειδικά τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα συστήματα εκμάθησης με βάση την εργασία, όπως τα διττά συστήματα μάθησης, και να αναβαθμίσουν την επαγγελματική κατάρτιση. Οι κατευθυντήριες γραμμές, γενικότερα, ζητούν από τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις αρχές της ευελιξίας και ασφάλειας στην απασχόληση και να ενισχύσουν τα ενεργητικά μέτρα στην αγορά εργασίας, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα, τη στόχευση, την εμβέλεια, την κάλυψη και την αλληλεπίδρασή τους με τη στήριξη του εισοδήματος και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

(10)

Οι δράσεις που προτείνονται στην παρούσα σύσταση θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατές με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θα πρέπει να εφαρμόζονται σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

(11)

Η σύσταση 2008/867/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 για την ενεργό ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας (4), σχεδιάζει ολοκληρωμένη συνολική στρατηγική για την ενεργό ένταξη εκείνων που είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας, συνδυάζοντας επαρκή εισοδηματική στήριξη, αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες. Έχει ως στόχο να διευκολύνει την ενσωμάτωση σε βιώσιμες, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης των ανθρώπων που δύνανται να εργαστούν και να τους παράσχουν πόρους επαρκείς ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια.

(12)

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας. Για την περίοδο 2014-2020, τα κράτη μέλη έχουν διαθέσει σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους για τη στήριξη της ένταξης των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας. Άλλα ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μπορούν επίσης να συμπληρώσουν τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σύμφωνα με τα κονδύλια που διατίθενται για τις σχετικές επενδυτικές προτεραιότητες για την περίοδο 2014-2020, δηλαδή τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, την κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξεταστεί στις μελλοντικές σχετικές συζητήσεις ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω η ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας.

(13)

Η σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (5) ζητεί να ληφθούν μέτρα για την παροχή στους πολίτες της δυνατότητας να αποδείξουν τις γνώσεις που απέκτησαν εκτός του τυπικού πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

(14)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τα συμπεράσματά του στις 14-15 Μαρτίου 2013, τόνισε ότι η αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελεί τη σημαντικότερη κοινωνική πρόκληση και ότι η μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας και η εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων είναι ζωτικής σημασίας.

(15)

Η μακροχρόνια ανεργία έχει επίσης αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μείζον εμπόδιο στην ανάπτυξη.

(16)

Θα πρέπει να καταβληθούν εντατικότερες προσπάθειες για την ένταξη στην αγορά εργασίας εκείνων που πλήττονται περισσότερο από τη μακροχρόνια ανεργία, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών πρακτικών. Αυτό θα πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της εγγραφής στις υπηρεσίες απασχόλησης και σε άλλους αρμόδιους οργανισμούς προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ελλιπής κάλυψη των μέτρων στήριξης. Οι χώρες με μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων μπορούν να δώσουν προτεραιότητα, κατά τις προσπάθειές τους, σε εκείνους που έχουν ήδη εγγραφεί.

(17)

Μια προληπτική προσέγγιση θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Τα μέτρα πρόληψης και ενεργοποίησης που επικεντρώνονται κυρίως στην αρχή της περιόδου ανεργίας θα πρέπει να ενισχυθούν και, όπου απαιτείται, να συμπληρωθούν. Ειδική δράση για τους εγγεγραμμένους μακροχρονίως ανέργους θα πρέπει να ληφθεί το αργότερο όταν συμπληρώσουν 18 μήνες ανεργίας, καθώς αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία οι μηχανισμοί και οι υπηρεσίες στήριξης για τη συγκεκριμένη ομάδα αλλάζουν σε πολλά κράτη μέλη.

(18)

Οι εξατομικευμένες προσεγγίσεις για την υποστήριξη των μακροχρονίως ανέργων θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που οδηγούν στη διατήρηση της ανεργίας, ενημερώνοντας και συμπληρώνοντας την αρχική αξιολόγηση που διενεργείται κατά την εγγραφή. Αυτό θα καθοδηγεί τους μακροχρονίως ανέργους προς υπηρεσίες στήριξης κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες, όπως συμβουλευτική χρέους, αποκατάσταση, υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, υπηρεσίες φροντίδας, ένταξη των μεταναστών, στήριξη για τη στέγαση και τη μετακίνηση, με σκοπό την αντιμετώπιση των εμποδίων στην εργασία και την ενίσχυση των μακροχρονίως ανέργων ώστε να επιτύχουν σαφείς στόχους που οδηγούν στην απασχόληση.

(19)

Η συμμετοχή των εργοδοτών στην ένταξη των μακροχρονίως ανέργων έχει καίρια σημασία και θα πρέπει να υποστηριχθεί με την παροχή ειδικών υπηρεσιών από τις υπηρεσίες απασχόλησης που θα συνοδεύονται από καλά στοχευμένα οικονομικά κίνητρα και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Η ισχυρότερη δέσμευση των εργοδοτών, η οποία θα συμπληρώνεται από μέτρα για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην οικονομία, μπορεί να αυξήσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των μέτρων ένταξης.

(20)

Πρόσφατες πολιτικές πρωτοβουλίες όπως η Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία (6) κάνουν έκκληση για σύμπραξη, ως νέα μέθοδο για την υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης. Η συντονισμένη παροχή υπηρεσιών έχει ζωτική σημασία, ιδίως στα κράτη μέλη όπου οι αρμοδιότητες για τη στήριξη των μακροχρονίως ανέργων κατανέμονται μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

(21)

Έχοντας ως στόχο να αντικατοπτρίζουν την ατομική κατάσταση του μακροχρονίως ανέργου, οι συμφωνίες ένταξης στην εργασία θα πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά μια δέσμη εξατομικευμένων μέτρων, διαθέσιμων σε εθνικό επίπεδο (φερειπείν, αγορά εργασίας, εκπαίδευση, κατάρτιση, υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης), σκοπός των οποίων είναι να υποστηρίζουν και να ενδυναμώνουν τους μακροχρονίως ανέργους ώστε να υπερβαίνουν τα συγκεκριμένα εμπόδια στην ανεύρεση εργασίας. Οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει να ορίζουν τους στόχους, τα χρονοδιαγράμματα, τις υποχρεώσεις των μακροχρονίως ανέργων και την προσφορά του παρόχου ή των παρόχων υπηρεσιών, και θα πρέπει να αναφέρουν τα διαθέσιμα μέτρα ένταξης.

(22)

Οι δράσεις που προτείνονται στην παρούσα σύσταση θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία των κρατών μελών και τα διαφορετικά σημεία εκκίνησής τους όσον αφορά τη μακροοικονομική κατάσταση, το επίπεδο της μακροχρόνιας ανεργίας καθώς και τα ποσοστά διακύμανσής της, το θεσμικό πλαίσιο, τις διαφορές ανά περιφέρεια και την ικανότητα των διάφορων συντελεστών της αγοράς εργασίας. Οι δράσεις θα πρέπει να συμπληρώνουν και να ενισχύουν την πολιτική προσέγγιση που εφαρμόζεται επί του παρόντος από πολλά κράτη μέλη, ιδίως με την εισαγωγή ευέλικτων συνιστωσών, όπως της ατομικής προσέγγισης, της συντονισμένης παροχής υπηρεσιών και της συμμετοχής των εργοδοτών.

(23)

Η παρούσα σύσταση σέβεται, ενισχύει και ενδυναμώνει δεόντως τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως όπως αυτά κατοχυρώνονται στα άρθρα 29 και 34 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

Υποστήριξη της εγγραφής των αιτούντων εργασία και του στενότερου προσανατολισμού προς την αγορά εργασίας των μέτρων ένταξης, μεταξύ άλλων, μέσω στενότερης σχέσης με τους εργοδότες.

Παροχή ατομικής αξιολόγησης στου εγγεγραμμένους μακροχρονίως ανέργους.

Προσφορά συγκεκριμένης συμφωνίας ένταξης στην εργασία το αργότερο όταν ο μακροχρονίως άνεργος συμπληρώσει 18 μήνες ανεργίας. Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, συμφωνία ένταξης στην εργασία είναι μια γραπτή συμφωνία μεταξύ ενός εγγεγραμμένου μακροχρονίως ανέργου και ενός σημείου επαφής, με στόχο να διευκολυνθεί η μετάβαση του προσώπου αυτού στην απασχόληση στην αγορά εργασίας.

Προς τούτο:

Εγγραφή

1)

Ενθάρρυνση της εγγραφής των αιτούντων εργασία στις υπηρεσίες απασχόλησης, ιδίως με τη βελτίωση της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη διαθέσιμη στήριξη.

Ατομική αξιολόγηση και προσέγγιση

Οι υπηρεσίες απασχόλησης, μαζί με άλλους εταίρους που υποστηρίζουν την ένταξη στην αγορά εργασίας, παρέχουν εξατομικευμένη καθοδήγηση στους ενδιαφερόμενους.

2)

Εξασφάλιση ότι παρέχονται σε όλους τους εγγεγραμμένους μακροχρονίως ανέργους ενδελεχείς ατομικές αξιολογήσεις και καθοδήγηση το αργότερο όταν συμπληρώσουν 18 μήνες ανεργίας. Η αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει τις προοπτικές απασχολησιμότητάς τους, τα εμπόδια για την απασχόληση καθώς και προηγούμενες προσπάθειες εύρεσης εργασίας.

3)

Ενημέρωση των μακροχρονίως ανέργων σχετικά με προσφορές εργασίας και τη διαθέσιμη υποστήριξη σε διάφορους τομείς της οικονομίας και, κατά περίπτωση, σε διαφορετικές περιφέρειες και άλλα κράτη μέλη, ιδίως μέσω των ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης (EURES).

Συμφωνίες ένταξης στην εργασία

Στους εγγεγραμμένους μακροχρονίως ανέργους που δεν καλύπτονται από τις εγγυήσεις για τη νεολαία προσφέρεται συμφωνία ένταξης στην εργασία το αργότερο όταν συμπληρώσουν 18 μήνες ανεργίας. Τούτο θα πρέπει να περιλαμβάνει, ως ελάχιστη απαίτηση, προσφορά εξατομικευμένων υπηρεσιών που αποσκοπούν στην εύρεση εργασίας και τον προσδιορισμό ενιαίου σημείου επαφής.

4)

Η συμφωνία ένταξης στην εργασία στοχεύει στις συγκεκριμένες ανάγκες των εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων και συνδυάζει τις συναφείς υπηρεσίες και μέτρα που παρέχονται από διαφορετικούς οργανισμούς.

α)

Η συμφωνία ένταξης στην εργασία θα πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς σαφείς στόχους, χρονοδιαγράμματα και τις υποχρεώσεις που θα πρέπει να τηρούν οι μακροχρονίως άνεργοι, π.χ. δραστηριοποίηση για την εξεύρεση εργασίας, αποδοχή των προσφορών κατάλληλης εργασίας και παρουσία και συμμετοχή σε μέτρα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, απόκτησης νέων δεξιοτήτων ή απασχόλησης.

β)

Η συμφωνία ένταξης στην εργασία θα πρέπει επίσης να περιγράφει λεπτομερώς την προσφορά του παρόχου ή των παρόχων υπηρεσιών στους μακροχρονίως ανέργους. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στα κράτη μέλη και βάσει των ατομικών καταστάσεων των εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων, η συμφωνία ένταξης στην αγορά θα μπορούσε να περιλαμβάνει βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας και στο πλαίσιο της εργασίας, επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, αποκατάσταση, παροχή συμβουλών και καθοδήγηση, εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εργασιακή εμπειρία, κοινωνική στήριξη, προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, υπηρεσίες υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας, συμβουλευτική χρέους, παροχή υποστήριξης για τη στέγαση και τη μετακίνηση.

γ)

Η συμφωνία ένταξης στην αγορά θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά υπό το πρίσμα των μεταβολών των ατομικών καταστάσεων των εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων και, εάν χρειάζεται, να αναπροσαρμοστεί για τη βελτίωση της μετάβασης στην απασχόληση.

5)

Θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια και να οριστεί ενιαίο σημείο επαφής, που θα υποστηρίζει τον εγγεγραμμένο μακροχρονίως άνεργο μέσω συντονισμένης προσφοράς υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικής στήριξης. Το εν λόγω σημείο επαφής θα μπορούσε να βασίζεται σε πλαίσιο διοργανικού συντονισμού ή/και να προσδιορίζεται εντός των υφιστάμενων δομών.

Διευκόλυνση της ομαλής και ασφαλούς διαβίβασης σχετικών πληροφοριών που αφορούν το ιστορικό στήριξης και τις ατομικές αξιολογήσεις των εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων μεταξύ των αρμόδιων παρόχων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η συνέχεια της παροχής υπηρεσιών.

Βελτίωση της διάδοσης των σχετικών πληροφοριών για κενές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες κατάρτισης στους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών και εξασφάλιση ότι οι μακροχρονίως άνεργοι λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές.

Στενότεροι δεσμοί με τους εργοδότες

6)

Ενθάρρυνση και ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ εργοδοτών, κοινωνικών εταίρων, υπηρεσιών απασχόλησης, δημόσιων αρχών, κοινωνικών υπηρεσιών και παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης για την παροχή υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων.

7)

Ανάπτυξη υπηρεσιών για τους εργοδότες, όπως έλεγχος των κενών θέσεων εργασίας, υποστήριξη πρόσληψης, καθοδήγηση και κατάρτιση στο χώρο εργασίας και στήριξη μετά την πρόσληψη για τη διευκόλυνση της επαγγελματικής επανένταξης των εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων.

8)

Επικέντρωση των οικονομικών κινήτρων σε προγράμματα που στηρίζουν την ένταξη στην αγορά εργασίας, όπως επιδοτήσεις πρόσληψης και μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ούτως ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης των εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων.

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Αξιολόγηση και παρακολούθηση

9)

Παρακολούθηση, εντός της επιτροπής απασχόλησης σε στενή συνεργασία με την επιτροπή κοινωνικής προστασίας για τις κοινωνικές υπηρεσίες και την παροχή εισοδήματος, της εφαρμογή της παρούσας σύστασης μέσω της πολυμερούς εποπτείας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και μέσω του κοινού πλαισίου αξιολόγησης δεικτών. Οι δείκτες θα πρέπει να παρακολουθούν το βαθμό στον οποίο οι εγγεγραμμένοι μακροχρονίως άνεργοι απέκτησαν απασχόληση, το αν η ένταξή τους στην αγορά εργασίας είναι βιώσιμη, καθώς και τη χρήση των συμφωνιών ένταξης στην εργασία. Το Ευρωπαϊκό δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης θα συμβάλει στην εν λόγω παρακολούθηση.

10)

Ενθάρρυνση της αξιολόγησης των επιδόσεων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης όσον αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας των εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων και ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών σύμφωνα με τη διαδικασία συγκριτικής μάθησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης, που συστάθηκε δυνάμει της απόφασης αριθ. 573/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) (7).

11)

Συνεργασία για τη βέλτιστη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις σχετικές επενδυτικές προτεραιότητες για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020.

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

12)

Στήριξη και συντονισμό των εθελοντικών πρωτοβουλιών και συμμαχιών εταιρειών που ασχολούνται με τη βιώσιμη ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας.

13)

Υποστήριξη των σχεδίων κοινωνικής καινοτομίας για την ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας, ιδίως με τον θεματικό τομέα Progress του προγράμματος της Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI»).

14)

Αξιολόγηση, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, της δράσης που αναλαμβάνεται ως ανταπόκριση στην παρούσα σύσταση, και υποβολή έκθεσης στο Συμβούλιο έως τις 15 Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M.H.P. VAN DAM


(1)  ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.

(2)  ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.

(3)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/1848 του Συμβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών για το 2015 (ΕΕ L 268 της 15.10.2015, σ. 28).

(4)  ΕΕ L 307 της 18.11.2008, σ. 11.

(5)  ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.

(6)  ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 32.


Top