EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2365

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΕ L 337 της 23.12.2015, p. 1–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj

23.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2365 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Νοεμβρίου 2015

περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε την περίοδο 2007-2008 έφερε στο φως πολλές κερδοσκοπικές δραστηριότητες, σημαντικά ρυθμιστικά κενά, αναποτελεσματική εποπτεία, αδιαφανείς αγορές και υπερβολικά πολύπλοκα προϊόντα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η Ένωση ενέκρινε μια σειρά μέτρων προκειμένου να καταστεί το τραπεζικό σύστημα πιο ισχυρό και σταθερό, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, με κανόνες για τη βελτιωμένη διακυβέρνηση και εποπτεία, με καθεστώτα εξυγίανσης και για να διασφαλισθεί ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα παίξει το ρόλο του κατευθύνοντας τα κεφάλαια στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Η πρόοδος προς τη δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης είναι επίσης αποφασιστικής σημασίας. Ωστόσο, η κρίση έφερε επίσης στην επιφάνεια την ανάγκη να βελτιωθεί η διαφάνεια και η παρακολούθηση, όχι μόνο στον παραδοσιακό τραπεζικό τομέα, αλλά και σε τομείς όπου γίνεται οιονεί τραπεζική πιστωτική διαμεσολάβηση, γνωστό ως «σκιώδες τραπεζικό σύστημα», το μέγεθος του οποίου είναι ανησυχητικό, καθώς ήδη εκτιμάται κοντά στο ήμισυ του μεγέθους του ρυθμιζόμενου τραπεζικού συστήματος. Τυχόν ανεπάρκειες των εν λόγω εργασιών, οι οποίες είναι ανάλογες των εργασιών που εκτελούν τα πιστωτικά ιδρύματα, μπορούν να επηρεάσουν τον υπόλοιπο χρηματοπιστωτικό τομέα.

(2)

Στο πλαίσιο των εργασιών τους για τον έλεγχο του σκιώδους τραπεζικού συστήματος, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), όπως συστήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), έχουν εντοπίσει τους κινδύνους που ενέχουν οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ). Οι ΣΧΤ καθιστούν δυνατή την αύξηση της μόχλευσης, τη φιλοκυκλικότητα και την αλληλεπίδραση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ειδικότερα, η έλλειψη διαφάνειας στη χρήση των ΣΧΤ εμπόδισε τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές και τους επενδυτές από το να εκτιμήσουν ορθά και να παρακολουθήσουν τους αντίστοιχους οιονεί τραπεζικούς κινδύνους και το επίπεδο αλληλεπίδρασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, πριν και κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, στις 29 Αυγούστου 2013 το ΣΧΣ ενέκρινε ένα πλαίσιο πολιτικής για την ενίσχυση της εποπτείας και την αντιμετώπιση των κινδύνων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος («Πλαίσιο πολιτικής του ΣΧΤ») όσον αφορά τον δανεισμό τίτλων και τις συμφωνίες επαναγοράς (repos), το οποίο υιοθετήθηκε στη συνέχεια τον Σεπτέμβριο του 2013 από τους ηγέτες της G-20.

(3)

Στις 14 Οκτωβρίου 2014 το ΣΧΣ δημοσίευσε ρυθμιστικό πλαίσιο για τις περικοπές των μη κεντρικώς εκκαθαριζόμενων ΣΧΤ. Ελλείψει εκκαθάρισης, οι πράξεις αυτές ενέχουν μείζονες κινδύνους εάν δεν καλυφθούν με επαρκείς εξασφαλίσεις. Αν και η ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων των πελατών θα ήταν ένα πρώτο βήμα προς την ενίσχυση της ικανότητας των αντισυμβαλλομένων να αναλύουν και να προλαμβάνουν τους κινδύνους, το ΣΧΣ προβλέπεται να ολοκληρώσει τις εργασίες του έως το 2016 όσον αφορά δέσμη συστάσεων σχετικά με τις περικοπές σε μη κεντρικώς εκκαθαριζόμενες ΣΧΤ με στόχο την πρόληψη της υπερβολικής μόχλευσης και τον μετριασμό του κινδύνου συγκέντρωσης και αθέτησης.

(4)

Στις 19 Μαρτίου 2012 η Επιτροπή δημοσίευσε Πράσινη Βίβλο για το σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Με βάση τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε και λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, η Επιτροπή εξέδωσε, στις 4 Σεπτεμβρίου 2013, ανακοίνωση προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Το σκιώδες τραπεζικό σύστημα — Αντιμετώπιση νέων πηγών κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό τομέα». Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι ο περίπλοκος και αδιαφανής χαρακτήρας των ΣΧΤ καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό των αντισυμβαλλομένων και την παρακολούθηση της συγκέντρωσης των κινδύνων και προκύπτει επίσης δημιουργία υπερβολικής μόχλευσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

(5)

Τον Οκτώβριο του 2012 μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, υπό την προεδρία του Erkki Liikanen, ενέκρινε έκθεση για τη μεταρρύθμιση της δομής του τραπεζικού τομέα στην Ένωση. Η ομάδα εξέτασε, μεταξύ άλλων, την αλληλεπίδραση μεταξύ του παραδοσιακού και του σκιώδους τραπεζικού συστήματος. Στην έκθεση αναγνωρίστηκαν οι κίνδυνοι από δραστηριότητες του σκιώδους τραπεζικού συστήματος, όπως η υψηλή μόχλευση και η φιλοκυκλικότητα, και ζητήθηκε μείωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των τραπεζών και του σκιώδους τραπεζικού συστήματος, η οποία υπήρξε πηγή μετάδοσης προβλημάτων σε μια τραπεζική κρίση που εξαπλώθηκε σε ολόκληρο το σύστημα. Στην έκθεση υποδείχθηκαν επίσης ορισμένα διαρθρωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που παραμένουν στον τραπεζικό τομέα στην Ένωση.

(6)

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του τραπεζικού συστήματος στην Ένωση εξετάζονται σε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με διαρθρωτικά μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ. Ωστόσο, η επιβολή διαρθρωτικών μέτρων στις τράπεζες θα μπορούσε να οδηγήσει σε μετακύλιση ορισμένων δραστηριοτήτων σε λιγότερο ρυθμιζόμενους τομείς, όπως στον σκιώδη τραπεζικό τομέα. Η εν λόγω πρόταση θα πρέπει επομένως να συνοδεύεται από τις δεσμευτικές απαιτήσεις διαφάνειας και υποβολής αναφορών για ΣΧΤ, που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Επομένως, οι κανόνες διαφάνειας του παρόντος κανονισμού συμπληρώνουν την πρόταση αυτή.

(7)

Ο παρών κανονισμός ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας των αγορών χρηματοδότησης τίτλων και κατ’ επέκταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Προκειμένου να διασφαλιστούν ισοδύναμες συνθήκες ανταγωνισμού και διεθνής σύγκλιση, ο παρών κανονισμός ακολουθεί το πλαίσιο πολιτικής του ΣΧΣ. Διαμορφώνει ένα ενωσιακό πλαίσιο βάσει του οποίου μπορούν να αναφέρονται αποτελεσματικά λεπτομέρειες σχετικά με ΣΧΤ στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και να γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με ΣΧΤ και συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης στους επενδυτές σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Ο ορισμός των ΣΧΤ στον παρόντα κανονισμό δεν περιλαμβάνει τις συμβάσεις παραγώγων όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). Περιλαμβάνει όμως τις συναλλαγές που αναφέρονται συνήθως ως πράξεις ανταλλαγής ρευστότητας και πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων και που δεν εμπίπτουν στον ορισμό των συμβάσεων παραγώγων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Η ανάγκη για διεθνή σύγκλιση ενισχύεται από το ενδεχόμενο, μετά τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα στην Ένωση, να μετατοπιστούν δραστηριότητες που σήμερα ασκούνται από παραδοσιακές τράπεζες στον σκιώδη τραπεζικό τομέα και να ασκούνται από χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές οντότητες. Επομένως, πιθανόν να προκύψει ακόμη λιγότερη διαφάνεια για τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτές, εμποδίζοντάς τες να αποκτήσουν πραγματική εικόνα των κινδύνων που συνδέονται με τις ΣΧΤ. Αυτό απλώς θα επιδείνωνε τις ήδη καθιερωμένες σχέσεις μεταξύ του ρυθμιζόμενου και του σκιώδους τραπεζικού τομέα σε συγκεκριμένες αγορές.

(8)

Η εξέλιξη των πρακτικών στην αγορά και οι τεχνολογικές εξελίξεις δίνουν στους συμμετέχοντες στην αγορά τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν συναλλαγές πέραν των παραδοσιακών ΣΧΤ ως πηγής χρηματοδότησης, για διαχείριση ρευστότητας και ασφαλειών, ως στρατηγική ενίσχυσης της απόδοσης, προκειμένου να καλυφθούν ανοικτές πωλήσεις ή για αρμπιτράζ στη φορολογία μερισμάτων. Αυτές οι συναλλαγές θα μπορούσαν να έχουν ισοδύναμο οικονομικό αντίκτυπο και να θέτουν κινδύνους παρόμοιους με τις ΣΧΤ, συμπεριλαμβανομένων των εξής: φιλοκυκλικότητα απορρέουσα από κυμαινόμενες αξίες περιουσιακών στοιχείων και μεταβλητότητα, μετατροπή ληκτότητας ή ρευστότητας από τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων ή μη ρευστοποιήσιμων στοιχείων μέσα από βραχυπρόθεσμα ή ρευστά στοιχεία, και μετάδοση χρηματοοικονομικών κινδύνων από την αλληλεπίδραση αλυσίδων συναλλαγών που περιλαμβάνουν επαναχρησιμοποίηση εξασφαλίσεων.

(9)

Ανταποκρινόμενα στα ζητήματα που τέθηκαν με το πλαίσιο πολιτικής του ΣΧΣ και στις εξελίξεις που προβλέπονται μετά τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα στην Ένωση, τα κράτη μέλη πιθανόν να θεσπίσουν αποκλίνοντα εθνικά μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να ζημιώσουν τους συμμετέχοντες στην αγορά και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Επιπλέον, η έλλειψη εναρμονισμένων κανόνων διαφάνειας δυσκολεύει τις εθνικές αρχές να συγκρίνουν τα δεδομένα σε μικροεπίπεδο που προέρχονται από διάφορα κράτη μέλη, και άρα να κατανοήσουν τους πραγματικούς κινδύνους που εγκυμονούν για το σύστημα οι διάφοροι παράγοντες της αγοράς. Ως εκ τούτου πρέπει να αποφευχθούν τέτοιες στρεβλώσεις και εμπόδια στην Ένωση. Κατά συνέπεια, το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με τη συναφή νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για τον παρόντα κανονισμό.

(10)

Επομένως, οι νέοι κανόνες για τη διαφάνεια θα πρέπει να προβλέπουν αναφορά λεπτομερών στοιχείων σχετικά με ΣΧΤ που συνάπτονται από όλους τους παράγοντες της αγοράς, είτε είναι χρηματοοικονομικές είτε μη χρηματοοικονομικές οντότητες, στα οποία περιλαμβάνονται η σύνθεση των εξασφαλίσεων, είτε η ενδεχόμενη διαθεσιμότητα των εξασφαλίσεων προς επαναχρησιμοποίηση είτε η ενδεχόμενη επαναχρησιμοποίηση, η υποκατάσταση των εξασφαλίσεων εντέλει και οι περικοπές που εφαρμόζονται. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πρόσθετες λειτουργικές δαπάνες για τους συμμετέχοντες στην αγορά, οι νέοι κανόνες και πρότυπα είναι σκόπιμο να βασιστούν σε προϋπάρχουσες υποδομές, λειτουργικές διαδικασίες και τύπους που έχουν θεσπιστεί σε σχέση με την αναφορά συμβάσεων παραγώγων σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΑΚΑΑ) που συστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) θα πρέπει, στον βαθμό που είναι εφικτό και αρμόζει, να ελαχιστοποιήσει τις αλληλεπικαλύψεις και να αποφύγει τις ασυνέπειες μεταξύ των τεχνικών προτύπων που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και αυτών που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Το νομικό πλαίσιο που τίθεται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να είναι, στο μέτρο του δυνατού, ταυτόσημο με αυτό του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σχετικά με την αναφορά συμβάσεων παραγώγων σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών που έχουν καταχωριστεί για τον σκοπό αυτόν. Αυτό θα επιτρέψει επίσης στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που είναι καταχωρισμένα ή αναγνωρισμένα σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό να εκπληρώνουν τα καθήκοντα καταγραφής που τους ανατίθενται με τον νέο κανονισμό, εφόσον πληρούν ορισμένα πρόσθετα κριτήρια, μετά την ολοκλήρωση μιας απλουστευμένης διαδικασίας καταγραφής.

(11)

Για να διασφαλιστούν η συνέχεια και η αποτελεσματικότητα των εξουσιών της ΕΑΚΑΑ να επιβάλλει ποινές, οι συμμετέχοντες στην αγορά που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει, κατ’ αναφορά προς τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012, να υπόκεινται στις διατάξεις του ανωτέρω κανονισμού περί των εξουσιών της ΕΑΚΑΑ, ως προβλέπεται, όσον αφορά τους κανόνες διαδικασίας, από τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 7 του ανωτέρω κανονισμού.

(12)

Οι συναλλαγές με μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) θα πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρεωτική αναφορά ΣΧΤ στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Εντούτοις, προκειμένου οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές να έχουν επαρκή εικόνα των κινδύνων που συνδέονται με τις ΣΧΤ που συνάπτονται από τις οντότητες υπό ρύθμιση ή εποπτεία, οι αρμόδιες αρχές και τα μέλη του ΕΣΚΤ πρέπει να συνεργάζονται στενά. Μια τέτοια συνεργασία θα πρέπει να παρέχει στις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές τη δυνατότητα να εκπληρώνουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και εντολές τους. Μια τέτοια συνεργασία θα πρέπει να είναι εμπιστευτική και να τελεί υπό την αίρεση αιτιολογημένου αιτήματος των σχετικών αρμόδιων αρχών και να παρέχεται με αποκλειστικό σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στις εν λόγω αρχές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρχές και τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών και την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως νομισματικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης πράξεων νομισματικής ή συναλλαγματικής πολιτικής ή πολιτικής για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα τις οποίες τα μέλη του ΕΣΚΤ είναι νομίμως εξουσιοδοτημένα να ασκούν. Τα μέλη του ΕΣΚΤ πρέπει να μπορούν να αρνηθούν να παράσχουν πληροφορίες όταν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται από τα ίδια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως νομισματικών αρχών. Θα πρέπει να κοινοποιούν κάθε τέτοια άρνηση στην αιτούσα αρχή μαζί με την αιτιολόγησή της.

(13)

Οι πληροφορίες σχετικά με τους εγγενείς κινδύνους των αγορών χρηματοδότησης τίτλων θα αποθηκεύονται κεντρικά και θα είναι εύκολα και άμεσα προσβάσιμες, μεταξύ άλλων, από την ΕΑΚΑΑ, την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (ΕΑΤ), που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8), την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) (ΕΑΑΕΣ), που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), τις σχετικές αρμόδιες αρχές, το ΕΣΣΚ και τις σχετικές κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά την άσκηση των καθηκόντων της στο πλαίσιο ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (10), για τους σκοπούς του εντοπισμού και της παρακολούθησης των κινδύνων για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα που απορρέουν από τις δραστηριότητες σκιώδους τραπεζικής ρυθμιζόμενων και μη ρυθμιζόμενων οντοτήτων. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα τεχνικά πρότυπα που καθορίζονται στο άρθρο 81 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και ρυθμίζουν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τις συμβάσεις παραγώγων, καθώς και τις μελλοντικές εξελίξεις των εν λόγω τεχνικών προτύπων, όταν καταρτίζει ή προτίθεται να αναθεωρήσει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι οι σχετικές αρμόδιες αρχές, το ΕΣΣΚ και οι σχετικές κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, έχουν άμεση και ταχεία πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους, συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού και της εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής και εποπτείας των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να θέσει στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.

(14)

Είναι αναγκαίο να εισαχθούν διατάξεις περί της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών και να ενισχυθούν οι υποχρεώσεις συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των αρχών αυτών. Λόγω της αυξανόμενης διασυνοριακής δραστηριότητας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ανταλλάσσουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τρόπο που να διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ακόμα και όταν παραβάσεις ή εικαζόμενες παραβάσεις μπορούν να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αρχών δύο ή περισσότερων κρατών μελών. Κατά την ανταλλαγή των πληροφοριών απαιτείται τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου, ώστε να εξασφαλίζονται η ομαλή διαβίβαση των πληροφοριών και η προστασία ορισμένων δικαιωμάτων. Υπό την επιφύλαξη της εθνικής ποινικής ή φορολογικής νομοθεσίας, οι αρμόδιες αρχές, η ΕΑΚΑΑ, οι φορείς ή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πλην των αρμόδιων αρχών, που λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες, πρέπει να τις χρησιμοποιούν μόνο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Εντούτοις, αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει την άσκηση, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, των καθηκόντων των εθνικών φορέων που είναι αρμόδιοι για την πρόληψη, τη διερεύνηση ή τη διόρθωση περιπτώσεων κακοδιοίκησης.

(15)

Οι ΣΧΤ χρησιμοποιούνται εκτενώς από διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων για την αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Αυτή η χρήση μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις επιδόσεις των εν λόγω οργανισμών. Οι ΣΧΤ μπορούν να χρησιμοποιούνται είτε για την επίτευξη επενδυτικών στόχων είτε για την αύξηση των αποδόσεων. Οι διαχειριστές επιπλέον χρησιμοποιούν συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης οι οποίες έχουν ισοδύναμα αποτελέσματα με τις ΣΧΤ. Οι ΣΧΤ και οι συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης χρησιμοποιούνται εκτενώς από διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων για άνοιγμα σε ορισμένες στρατηγικές ή για αύξηση των αποδόσεών τους. Η χρησιμοποίηση ΣΧΤ και συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης μπορούν να αυξήσουν το γενικό προφίλ κινδύνου των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ενώ οι επενδυτές δεν λαμβάνουν σωστή ενημέρωση σχετικά με τη χρησιμοποίησή τους. Είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων είναι σε θέση να επιλέγουν συνειδητά και να εκτιμούν το συνολικό προφίλ κινδύνου και απόδοσης των οργανισμών αυτών. Κατά την αξιολόγηση των ΣΧΤ και των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων θα πρέπει να εξετάζει και την ουσία της συναλλαγής εκτός από τη νομική της μορφή.

(16)

Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται με βάση ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες όσον αφορά την επενδυτική στρατηγική των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές ζημίες των επενδυτών. Είναι, επομένως, απαραίτητο να γνωστοποιούν οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων όλες τις σημαντικές λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ΣΧΤ και των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης από πλευράς τους. Επιπλέον, η πλήρης διαφάνεια είναι ιδιαίτερα σημαντική στον τομέα των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, καθώς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ΣΧΤ και συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης δεν ανήκει στους διαχειριστές των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων αλλά στους επενδυτές τους. Ως εκ τούτου, η πλήρης γνωστοποίηση σχετικά με τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είναι ουσιαστικό εργαλείο προστασίας έναντι ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων.

(17)

Οι νέοι κανόνες περί διαφάνειας των ΣΧΤ και των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης συνδέονται στενά με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2009/65/ΕΚ (11) και 2011/61/ΕΕ (12), δεδομένου ότι οι οδηγίες αυτές αποτελούν το νομικό πλαίσιο που διέπει τη δημιουργία, τη διαχείριση και την εμπορία των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

(18)

Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων μπορούν να λειτουργούν ως οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), υπό τη διαχείριση εταιρειών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή επιχειρήσεων επενδύσεων ΟΣΕΚΑ που έχουν λάβει άδεια βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ή ως οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), υπό τη διαχείριση διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που έχουν λάβει άδεια ή καταχωριστεί βάσει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Οι νέοι κανόνες για τη διαφάνεια των ΣΧΤ και των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που εισάγει ο παρών κανονισμός συμπληρώνουν τις διατάξεις των εν λόγω οδηγιών και θα πρέπει να εφαρμόζονται επιπλέον αυτών.

(19)

Προκειμένου να μπορούν οι επενδυτές να λαμβάνουν γνώση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση των ΣΧΤ και των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι διαχειριστές των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε χρήση αυτών των τεχνικών, σε περιοδικές εκθέσεις. Οι υφιστάμενες περιοδικές εκθέσεις τις οποίες πρέπει να υποβάλλουν οι εταιρείες διαχείρισης ή οι εταιρείες επενδύσεων ΟΣΕΚΑ και οι διαχειριστές ΟΕΕ θα πρέπει να συμπληρώνονται με πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ΣΧΤ και συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. Κατά τον περαιτέρω καθορισμό του περιεχομένου αυτών των περιοδικών εκθέσεων, η ΕΑΚΑΑ πρέπει να λάβει υπόψη τη διοικητική επιβάρυνση και τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων ειδών ΣΧΤ και των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

(20)

Η επενδυτική πολιτική ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων όσον αφορά τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης θα πρέπει να παρουσιάζεται σαφώς στα προσυμβατικά έγγραφα, όπως είναι το ενημερωτικό δελτίο για τα κεφάλαια ΟΣΕΚΑ και η προσυμβατική γνωστοποίηση στους επενδυτές για ΟΕΕ. Έτσι θα διασφαλίζεται ότι οι επενδυτές κατανοούν και έχουν επίγνωση των εγγενών κινδύνων, πριν αποφασίσουν να επενδύσουν σε συγκεκριμένο ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ.

(21)

Με την επαναχρησιμοποίηση της ασφάλειας παρέχεται ρευστότητα, ενώ οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να μειώνουν το κόστος χρηματοδότησης. Ωστόσο, τείνει να δημιουργεί πολύπλοκες αλυσίδες εξασφαλίσεων μεταξύ της παραδοσιακής τραπεζικής και της σκιώδους τραπεζικής, που αυξάνουν τους κινδύνους για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Η έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τον βαθμό στον οποίο τα χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχονται ως εξασφαλίσεις έχουν επαναχρησιμοποιηθεί, καθώς και οι αντίστοιχοι κίνδυνοι στην περίπτωση πτώχευσης, είναι δυνατόν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στους αντισυμβαλλομένους και να μεγεθύνουν τους κινδύνους για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

(22)

Προκειμένου να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια ως προς την επαναχρησιμοποίηση, θα πρέπει να επιβληθούν ελάχιστες απαιτήσεις ενημέρωσης. Η επαναχρησιμοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ρητής επίγνωσης και συγκατάθεσης του παρέχοντος αντισυμβαλλομένου. Συνεπώς, η άσκηση δικαιώματος επαναχρησιμοποίησης θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον λογαριασμό τίτλων του παρέχοντος αντισυμβαλλομένου, εκτός εάν ο λογαριασμός αυτός διέπεται από το δίκαιο τρίτης χώρας το οποίο ενδέχεται να προβλέπει άλλα κατάλληλα μέσα που να αντικατοπτρίζουν την επαναχρησιμοποίηση.

(23)

Μολονότι το πεδίο εφαρμογής των κανόνων περί επαναχρησιμοποίησης στον παρόντα κανονισμό είναι ευρύτερο από αυτό της οδηγίας 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13), ο παρών κανονισμός δεν τροποποιεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής αλλά μάλλον πρέπει να θεωρηθεί ότι συμπληρώνει τις διατάξεις της οδηγίας αυτής. Οι συνθήκες υπό τις οποίες οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν δικαίωμα επαναχρησιμοποίησης και μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό δεν θα πρέπει να μειώνουν επ’ ουδενί την προστασία που παρέχεται σε συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλων βάσει της οδηγίας 2002/47/ΕΚ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι παραβάσεις των απαιτήσεων διαφάνειας για την επαναχρησιμοποίηση δεν πρέπει να θίγουν την εθνική νομοθεσία όσον αφορά το κύρος και το αποτέλεσμα μιας συναλλαγής.

(24)

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει αυστηρούς κανόνες πληροφόρησης των αντισυμβαλλομένων σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση, οι οποίοι δεν θα πρέπει να θίγουν την εφαρμογή τομεακών κανόνων προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένους παράγοντες, δομές και καταστάσεις. Ως εκ τούτου, οι κανόνες περί επαναχρησιμοποίησης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται, για παράδειγμα, στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τους θεματοφύλακες ή τους πελάτες επιχειρήσεων επενδύσεων μόνον εφόσον δεν προβλέπονται αυστηρότεροι κανόνες επαναχρησιμοποίησης εντός του νομικού πλαισίου που διέπει τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ή τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων των πελατών, οι οποίοι συνιστούν lex specialis και υπερισχύουν των κανόνων του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει υπό την επιφύλαξη κανόνων της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας που περιορίζουν την ικανότητα των αντισυμβαλλομένων να προβαίνουν σε επαναχρησιμοποίηση χρηματοπιστωτικών μέσων που παρέχονται ως εξασφαλίσεις από αντισυμβαλλομένους ή άλλα πρόσωπα πλην των αντισυμβαλλομένων. Η εφαρμογή των απαιτήσεων επαναχρησιμοποίησης είναι σκόπιμο να αναβληθεί για έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού προκειμένου να παρασχεθεί στους αντισυμβαλλομένους επαρκής χρόνος ώστε να προσαρμόσουν εκκρεμείς συμφωνίες παροχής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των κύριων συμφωνιών, και να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση νέων συμφωνιών παροχής ασφάλειας με τον παρόντα κανονισμό.

(25)

Προκειμένου η ορολογία να ακολουθεί τα διεθνώς ισχύοντα, στον παρόντα κανονισμό χρησιμοποιείται ο όρος «επαναχρησιμοποίηση» συμφώνως προς το πλαίσιο πολιτικής του ΣΧΣ. Τούτο, ωστόσο, δεν θα πρέπει να οδηγεί σε ανακολουθία με το κεκτημένο της Ένωσης και, ειδικότερα, να μη θίγει την έννοια του όρου «επαναχρησιμοποίηση» που χρησιμοποιείται στις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ.

(26)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των αντισυμβαλλομένων με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και ότι υπόκεινται σε παρόμοια μεταχείριση σε ολόκληρη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων, αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών. Επομένως, οι διοικητικές κυρώσεις και λοιπά διοικητικά μέτρα που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ουσιώδεις απαιτήσεις ως προς τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται, τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να επιβληθεί η κύρωση ή το μέτρο, τη δημοσίευση των κυρώσεων ή των μέτρων, τις βασικές εξουσίες επιβολής κυρώσεων και τα επίπεδα των διοικητικών χρηματικών προστίμων. Για παραβάσεις των υποχρεώσεων διαφάνειας βάσει του παρόντος κανονισμού από τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, ενδείκνυται να εφαρμόζονται οι κυρώσεις και τα λοιπά μέτρα που προβλέπονται στις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ.

(27)

Οι εξουσίες επιβολής κυρώσεων που ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές πρέπει να ισχύουν υπό την επιφύλαξη της αποκλειστικής αρμοδιότητας της EKT, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, να ανακαλεί άδειες πιστωτικών ιδρυμάτων για σκοπούς προληπτικής εποπτείας.

(28)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με την αίτηση καταχώρισης αρχείου καταγραφής συναλλαγών καθώς και την ανάκληση της καταχώρισης δεν θίγουν τα διορθωτικά μέτρα του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(29)

Τα τεχνικά πρότυπα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζουν συνεπή εναρμόνιση και επαρκή προστασία των καταθετών, των επενδυτών και των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ένωση. Δεδομένου ότι η ΕΑΚΑΑ είναι όργανο με υψηλό βαθμό εξειδικευμένης πείρας, ενδείκνυται να της ανατεθεί η εκπόνηση σχεδίων ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που δεν ενέχουν επιλογές πολιτικής. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να εξασφαλίζει αποτελεσματικές διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες υποβολής εκθέσεων κατά την εκπόνηση τεχνικών προτύπων. Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίζει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 στα εξής πεδία: τις λεπτομέρειες των διαφόρων ειδών ΣΧΤ· τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών· τις λεπτομέρειες των ακολουθουμένων από τα αρχεία καταγραφής διαδικασιών επαλήθευσης των λεπτομερειών των ΣΧΤ που τους αναφέρονται· τη συχνότητα και τις λεπτομέρειες της δημοσίευσης και των απαιτήσεων των δεδομένων των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και της πρόσβασης σε αυτά· και, εφόσον απαιτείται, την περαιτέρω διευκρίνιση του περιεχομένου του παραρτήματος.

(30)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, που εκπονούνται από την ΕΑΚΑΑ, με εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων, τον μορφότυπο της αίτησης καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών, καθώς και τις διαδικασίες και τις μορφές ανταλλαγής πληροφοριών με την ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις κυρώσεις και λοιπά μέτρα.

(31)

Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά την τροποποίηση του καταλόγου των οντοτήτων που πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς και όσον αφορά το είδος των τελών, τα θέματα για τα οποία επιβάλλονται τέλη, το ύψος τους και τον τρόπο καταβολής τους από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(32)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή ώστε να λαμβάνει αποφάσεις για την αξιολόγηση των κανόνων τρίτων χωρών για τον σκοπό της αναγνώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών τρίτων χωρών και προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές αλληλεπικαλυπτόμενες ή αλληλοσυγκρουόμενες απαιτήσεις. Η αξιολόγηση στην οποία βασίζονται οι αποφάσεις περί της ισοδυναμίας των απαιτήσεων αναφοράς σε τρίτη χώρα δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών εγκατεστημένου στην τρίτη χώρα και αναγνωρισμένου από την ΕΑΚΑΑ να παρέχει υπηρεσίες υποβολής αναφοράς σε οντότητες εγκατεστημένες στην Ένωση, διότι η απόφαση περί αναγνώρισης θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από μια τέτοια αξιολόγηση για τους σκοπούς της απόφασης περί ισοδυναμίας.

(33)

Σε περίπτωση που αποσυρθεί εκτελεστική πράξη περί ισοδυναμίας, οι αντισυμβαλλόμενοι υπόκεινται εκ νέου αυτομάτως σε όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(34)

Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με τις αρχές τρίτων χωρών αναζητώντας αμοιβαίως ενισχυτικές λύσεις που θα εξασφαλίζουν συνεκτικότητα μεταξύ του παρόντος κανονισμού και των απαιτήσεων των εν λόγω τρίτων χωρών, με στόχο την αποφυγή αλληλεπικάλυψης.

(35)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η αύξηση της διαφάνειας ορισμένων δραστηριοτήτων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως η χρήση ΣΧΤ και η επαναχρησιμοποίηση εγγυήσεων, ώστε να καταστούν δυνατά η παρακολούθηση και ο εντοπισμός των αντίστοιχων κινδύνων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(36)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα της υπεράσπισης και την αρχή «ne bis in idem», την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα ιδιοκτησίας, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και τις εν λόγω αρχές.

(37)

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, του οποίου η γνώμη ζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14), γνωμοδότησε στις 11 Ιουλίου 2014 (15).

(38)

Οποιαδήποτε ανταλλαγή ή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή από αρχείο καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16). Οποιαδήποτε ανταλλαγή ή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ ή την ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

(39)

Με τη βοήθεια της ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί και να καταρτίζει εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή διεθνώς της υποχρέωσης αναφοράς που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Η προθεσμία που παρέχεται για την υποβολή των εκθέσεων της Επιτροπής πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προηγούμενη ουσιαστική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(40)

Κατά την έκβαση των εργασιών που επιτελούν τα οικεία διεθνή φόρουμ και με τη βοήθεια της ΕΑΚΑΑ, της ΕΑΤ και του ΕΣΣΚ, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διεθνείς προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων που συνδέονται με τις ΣΧΤ, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων του ΣΧΣ σχετικά με τις περικοπές σε μη κεντρικώς εκκαθαριζόμενες ΣΧΤ, καθώς και όσον αφορά την καταλληλότητα των συστάσεων αυτών για τις ενωσιακές αγορές.

(41)

Η εφαρμογή των απαιτήσεων διαφάνειας του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αναβληθεί ώστε να παρασχεθεί επαρκής χρόνος αφενός στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών για να ζητήσουν την άδεια άσκησης και την αναγνώριση των προβλεπόμενων στον παρόντα κανονισμό δραστηριοτήτων τους και, αφετέρου, στους αντισυμβαλλομένους και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων για να τηρήσουν αυτές τις απαιτήσεις. Ειδικότερα, είναι σκόπιμο να αναβληθεί η εφαρμογή πρόσθετων απαιτήσεων διαφάνειας για οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, λαμβανομένων υπόψη των κατευθυντήριων γραμμών για τις αρμόδιες αρχές, και τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που εξέδωσε η ΕΑΚΑΑ στις 18 Δεκεμβρίου 2012, οι οποίες καθορίζουν ένα προαιρετικό πλαίσιο για τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ όσον αφορά τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης, καθώς και την ανάγκη μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης των διαχειριστών των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υποβολή αναφορών σχετικά με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, απαιτείται σταδιακή εφαρμογή των απαιτήσεων ανά τύπο αντισυμβαλλομένου με συνεκτίμηση της ουσιαστικής ικανότητας του αντισυμβαλλόμενου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών που τίθενται στον παρόντα κανονισμό.

(42)

Οι νέοι ενιαίοι κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια των ΣΧΤ και συγκεκριμένων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων («OTC») —δηλαδή των συμφωνιών συνολικής απόδοσης— που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό συνδέονται στενά με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, καθώς τα συγκεκριμένα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα εμπίπτουν στην απαίτηση υποβολής εκθέσεων που προβλέπει ο εν λόγω κανονισμός. Για μια συνεκτική εφαρμογή των απαιτήσεων τόσο της διαφάνειας όσο και της υποβολής εκθέσεων, είναι απαραίτητη σαφής οριοθέτηση μεταξύ των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήριο, ανεξαρτήτως του αν οι εν λόγω συμβάσεις αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Ένωση ή σε αγορές τρίτων χωρών. Ο ορισμός των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι το ίδιο είδος συμβάσεων παραγώγων μέσων προσδιορίζονται είτε ως εξωχρηματιστηριακά παράγωγα είτε ως παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήριο, ανεξαρτήτως του αν οι εν λόγω συμβάσεις αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Ένωση ή σε αγορές τρίτων χωρών.

(43)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αντίστοιχα,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) και της επαναχρησιμοποίησης.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός ισχύει για:

α)

αντισυμβαλλομένους σε ΣΧΤ οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι:

i)

στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποκαταστημάτων τους, ανεξαρτήτως τοποθεσίας·

ii)

σε τρίτη χώρα, εάν η ΣΧΤ συνάπτεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων υποκαταστήματος στην Ένωση του εν λόγω αντισυμβαλλομένου·

β)

εταιρείες διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και εταιρείες επενδύσεων ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ·

γ)

διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ), με άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ·

δ)

αντισυμβαλλομένους που προβαίνουν σε επαναχρησιμοποίηση, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι:

i)

στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποκαταστημάτων τους, ανεξαρτήτως τοποθεσίας·

ii)

σε τρίτη χώρα, όπου:

η επαναχρησιμοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων υποκαταστήματος στην Ένωση του εν λόγω αντισυμβαλλομένου, ή

η επαναχρησιμοποίηση αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχονται δυνάμει συμφωνίας παροχής ασφάλειας από αντισυμβαλλόμενο εγκατεστημένο στην Ένωση ή από υποκατάστημα στην Ένωση αντισυμβαλλομένου εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα.

2.   Τα άρθρα 4 και 15 δεν εφαρμόζονται:

α)

στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), σε άλλους φορείς κρατών μελών που επιτελούν παρόμοιες λειτουργίες και στους λοιπούς δημόσιους φορείς της Ένωσης που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του·

β)

στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών.

3.   Το άρθρο 4 δεν εφαρμόζεται σε συναλλαγές στις οποίες είναι αντισυμβαλλόμενος μέλος του ΕΣΚΤ.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 30, για την τροποποίηση του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Για τον σκοπό αυτό, και προτού εκδώσει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στην οποία αξιολογείται η διεθνής μεταχείριση των κεντρικών τραπεζών και των δημόσιων φορέων που είναι επιφορτισμένοι να διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή να παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του.

Στην εν λόγω έκθεση περιέχεται συγκριτική ανάλυση της μεταχείρισης των κεντρικών τραπεζών και των εν λόγω φορέων εντός του νομικού πλαισίου αρκετών τρίτων χωρών. Εφόσον στην έκθεση συμπεραίνεται ότι επιβάλλεται, ιδίως σε συνάρτηση με τη συγκριτική ανάλυση και τις πιθανές επιπτώσεις, να εξαιρεθούν οι νομισματικές αρμοδιότητες αυτών των κεντρικών τραπεζών και φορέων τρίτων χωρών από το άρθρο 15, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την ενσωμάτωσή τους στον κατάλογο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

ως «αρχείο καταγραφής συναλλαγών» νοείται νομικό πρόσωπο το οποίο συγκεντρώνει και τηρεί κεντρικά τα αρχεία συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων («ΣΧΤ»)·

2)

ως «αντισυμβαλλόμενος» νοείται ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ή ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος·

3)

ως «χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος» νοείται:

α)

επιχείρηση επενδύσεων που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17)·

β)

πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18) ή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013·

γ)

ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19)·

δ)

ΟΣΕΚΑ και, κατά περίπτωση, οι εταιρείες διαχείρισής τους, που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ·

ε)

ΔΟΕΕ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ·

στ)

ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20)·

ζ)

κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012·

η)

κεντρικά αποθετήρια τίτλων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (21)·

θ)

οντότητα τρίτης χώρας για την οποία θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις των στοιχείων α) έως η) εάν ήταν εγκατεστημένη στην Ένωση·

4)

ως «μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος» νοείται επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ένωση ή σε τρίτη χώρα πλην των οντοτήτων του σημείου 3)·

5)

«εγκατεστημένος» σημαίνει:

α)

εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, ο τόπος που έχει τα κεντρικά γραφεία του·

β)

εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι νομικό πρόσωπο, ο τόπος που έχει την καταστατική έδρα του·

γ)

εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν έχει, βάσει της νομοθεσίας της χώρας του, καταστατική έδρα, ο τόπος που έχει τα κεντρικά γραφεία του·

6)

ως «υποκατάστημα» νοείται τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας, πλην των κεντρικών γραφείων, ο οποίος αποτελεί τμήμα ενός αντισυμβαλλομένου και δεν διαθέτει νομική προσωπικότητα·

7)

ως «δανειοδοσία τίτλων ή εμπορευμάτων» ή «δανειοληψία τίτλων ή εμπορευμάτων» νοείται η συναλλαγή στην οποία ένας αντισυμβαλλόμενος μεταβιβάζει τίτλους ή εμπορεύματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο δανειζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει αντίστοιχης αξίας τίτλους ή εμπορεύματα σε μελλοντική ημερομηνία ή όταν του το ζητήσει ο μεταβιβάζων, συναλλαγή η οποία θεωρείται δανειοδοσία τίτλων ή εμπορευμάτων για τον αντισυμβαλλόμενο που μεταβιβάζει τους τίτλους ή τα εμπορεύματα και δανειοληψία τίτλων ή εμπορευμάτων για τον αντισυμβαλλόμενο προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι εν λόγω τίτλοι ή εμπορεύματα·

8)

ως «συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης» ή «συναλλαγή πώλησης-επαναγοράς» νοείται η συναλλαγή στην οποία ένας αντισυμβαλλόμενος αγοράζει ή πωλεί τίτλους, ή βασικά εμπορεύματα, ή εγγυημένα δικαιώματα που αφορούν τίτλους ή βασικά εμπορεύματα, με ταυτόχρονη συμφωνία επαναπώλησης ή επαναγοράς τίτλων, ή εμπορευμάτων, ή εγγυημένων δικαιωμάτων ιδίας περιγραφής σε συγκεκριμένη τιμή σε κάποια μελλοντική ημερομηνία, συναλλαγή η οποία συνιστά συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης για τον αντισυμβαλλόμενο που αγοράζει τους τίτλους, ή τα εμπορεύματα, ή τα εγγυημένα δικαιώματα, και συναλλαγή πώλησης-επαναγοράς για τον αντισυμβαλλόμενο που τα πωλεί, εφόσον αυτές οι συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης ή πώλησης-επαναγοράς δεν διέπονται από συμφωνία επαναγοράς ή συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 9)·

9)

ως «πράξη επαναγοράς» νοείται η πράξη που διέπεται από συμφωνία στην οποία αντισυμβαλλόμενος μεταβιβάζει τίτλους, ή βασικά εμπορεύματα, ή εγγυημένα δικαιώματα που αφορούν τίτλους ή βασικά εμπορεύματα ή εγγυημένα δικαιώματα όπου η εγγύηση έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο χρηματιστήριο που κατέχει τα δικαιώματα επί των τίτλων ή των βασικών εμπορευμάτων και η συμφωνία δεν επιτρέπει σε αντισυμβαλλόμενο να μεταβιβάσει ή να ενεχυριάσει συγκεκριμένο τίτλο ή βασικό εμπόρευμα σε πλείονες του ενός αντισυμβαλλομένους ταυτόχρονα, με την παράλληλη υποχρέωση για τον μεταβιβάζοντα να τα επαναγοράσει, είτε υποκατάστατους τίτλους είτε βασικά εμπορεύματα με τα ίδια χαρακτηριστικά σε καθορισμένη τιμή και συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία, που ορίζεται ή πρόκειται να οριστεί από τον μεταβιβάζοντα, ούσα συμφωνία επαναγοράς για τον αντισυμβαλλόμενο που πωλεί τους τίτλους ή τα βασικά εμπορεύματα και συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης για τον αντισυμβαλλόμενο που τους αγοράζει·

10)

ως «πράξη δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης» νοείται πράξη κατά την οποία ο αντισυμβαλλόμενος χορηγεί πίστωση σε σχέση με την αγορά, την πώληση, τη διακράτηση ή τη διαπραγμάτευση τίτλων, αλλά δεν περιλαμβάνονται άλλα δάνεια τα οποία εξασφαλίζονται με τίτλους·

11)

ως «συναλλαγή χρηματοδότησης τίτλων» ή «ΣΧΤ» νοείται:

α)

πράξη επαναγοράς·

β)

δανειοδοσία τίτλων ή εμπορευμάτων και δανειοληψία τίτλων ή εμπορευμάτων·

γ)

συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης ή συναλλαγή πώλησης-επαναγοράς·

δ)

πράξη δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης·

12)

ως «επαναχρησιμοποίηση» νοείται η χρήση, από τον λαμβάνοντα αντισυμβαλλόμενο, επ’ ονόματί του και για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλου αντισυμβαλλομένου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, των χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο συμφωνίας παροχής ασφάλειας· η χρήση αυτή περιλαμβάνει τη μεταβίβαση τίτλων ή άσκηση δικαιώματος χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2002/47/ΕΚ, αλλά δεν περιλαμβάνει τη ρευστοποίηση του χρηματοπιστωτικού μέσου σε περίπτωση αθέτησης εκ μέρους του παρέχοντος αντισυμβαλλομένου·

13)

ως «συμφωνία παροχής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου» νοείται συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2002/47/ΕΚ, η οποία συνάπτεται μεταξύ αντισυμβαλλομένων προς εξασφάλιση οιασδήποτε υποχρέωσης·

14)

ως «συμφωνία εγγυοδοσίας με παροχή ασφάλειας» νοείται συμφωνία εγγυοδοσίας με παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2002/47/ΕΚ, η οποία συνάπτεται μεταξύ αντισυμβαλλομένων προς εξασφάλιση οποιασδήποτε υποχρέωσης·

15)

ως «συμφωνία παροχής ασφάλειας» νοείται συμφωνία παροχής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου και συμφωνία εγγυοδοσίας με παροχή ασφάλειας·

16)

ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται τα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως ορίζονται στο σημείο 15) του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

17)

ως «εμπορεύματα» νοούνται εμπορεύματα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής (22)·

18)

ως «συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» νοείται σύμβαση παραγώγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 7) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, στο πλαίσιο της οποίας ένας αντισυμβαλλόμενος μεταβιβάζει τη συνολική οικονομική απόδοση μιας υποχρέωσης αναφοράς σε άλλον αντισυμβαλλόμενο, περιλαμβανομένων των εσόδων από τόκους και αμοιβές, κέρδη και ζημίες από μεταβολές των τιμών, καθώς και πιστωτικές απώλειες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΤ

Άρθρο 4

Υποχρέωση γνωστοποίησης και διαφύλαξη όσον αφορά τις ΣΧΤ

1.   Οι αντισυμβαλλόμενοι σε ΣΧΤ γνωστοποιούν τα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ που έχουν συνάψει καθώς και τυχόν τροποποίηση ή λήξη τους, σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών καταχωρισμένο σύμφωνα με το άρθρο 5 ή αναγνωρισμένο σύμφωνα με το άρθρο 19. Τα εν λόγω λεπτομερή στοιχεία υποβάλλονται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη σύναψη, την τροποποίηση ή τη λήξη της συναλλαγής.

Η υποχρέωση γνωστοποίησης που θεσπίζεται στο πρώτο εδάφιο ισχύει για ΣΧΤ οι οποίες:

α)

συνήφθησαν πριν από την οικεία ημερομηνία εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) και παραμένουν άληκτες κατά την ημερομηνία αυτή, εάν:

i)

η εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη ληκτότητα των εν λόγω ΣΧΤ κατά την ημερομηνία εφαρμογής υπερβαίνει τις 180 ημέρες· ή

ii)

αυτές οι ΣΧΤ έχουν ανοιχτή ληκτότητα και παραμένουν άληκτες 180 ημέρες μετά την ημερομηνία εφαρμογής·

β)

συνάπτονται κατά ή μετά την ημερομηνία εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Οι ΣΧΤ που μνημονεύονται στο στοιχείο α) του δεύτερου εδαφίου γνωστοποιούνται εντός 190 ημερών από την ημερομηνία εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α).

2.   Ο αντισυμβαλλόμενος που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης δύναται να αναθέσει σε τρίτους κατ’ εξουσιοδότηση τη γνωστοποίηση των λεπτομερών στοιχείων της ΣΧΤ.

3.   Σε περίπτωση που χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος συνάπτει ΣΧΤ με μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο ο οποίος, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού του, δεν υπερβαίνει τα όρια τουλάχιστον δύο εκ των τριών κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (23), ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για τη γνωστοποίηση εξ ονόματος αμφοτέρων των αντισυμβαλλομένων.

Όταν ΟΣΕΚΑ που τελεί υπό τη διαχείριση εταιρείας διαχείρισης είναι ο αντισυμβαλλόμενος σε ΣΧΤ, η εταιρεία διαχείρισης υποχρεούται σε γνωστοποίηση για λογαριασμό του συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ.

Όταν ΟΕΕ είναι ο αντισυμβαλλόμενος σε ΣΧΤ, η υποχρέωση γνωστοποίησης του συγκεκριμένου ΟΕΕ βαρύνει τον ΔΟΕΕ του.

4.   Οι αντισυμβαλλόμενοι τηρούν αρχείο για κάθε ΣΧΤ που έχουν συνάψει, τροποποιήσει ή τερματίσει επί τουλάχιστον πέντε έτη μετά τη λήξη της συναλλαγής.

5.   Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο αρχείο καταγραφής συναλλαγών για την καταγραφή των λεπτομερών στοιχείων μιας ΣΧΤ, οι αντισυμβαλλόμενοι μεριμνούν ώστε αυτά τα λεπτομερή στοιχεία να γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΑΚΑΑ).

Στις περιπτώσεις αυτές, η ΕΑΚΑΑ διασφαλίζει ότι όλες οι σχετικές οντότητες που μνημονεύονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 διαθέτουν πρόσβαση σε όλα τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις ΣΧΤ, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και εντολές τους.

6.   Σε σχέση με πληροφορίες που λαμβάνονται βάσει του παρόντος άρθρου, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και η ΕΑΚΑΑ τηρούν τις οικείες διατάξεις ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και προστασίας των πληροφοριών, και συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται ιδίως στο άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, παραπομπές από το άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 στο άρθρο 9 του ίδιου κανονισμού και σε «συμβάσεις παραγώγων» νοούνται ως παραπομπές στο παρόν άρθρο και σε «ΣΧΤ» αντιστοίχως.

7.   Αντισυμβαλλόμενος ο οποίος γνωστοποιεί τα λεπτομερή στοιχεία μιας ΣΧΤ σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών ή στην ΕΑΚΑΑ, ή οντότητα η οποία γνωστοποιεί αυτά τα λεπτομερή στοιχεία για λογαριασμό αντισυμβαλλομένου, δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τυχόν περιορισμό δημοσιοποίησης πληροφοριών, που έχει επιβληθεί με σύμβαση ή με νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη.

8.   Ούτε η κοινοποιούσα οντότητα ούτε τα διευθυντικά στελέχη της ούτε οι εργαζόμενοι σε αυτήν υπέχουν ευθύνη απορρέουσα από τη δημοσιοποίηση αυτή.

9.   Προκειμένου να διασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου και προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια με την υποχρέωση αναφοράς που προβλέπεται από το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα, η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με το ΕΣΚΤ και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες των αναφορών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 5 του παρόντος άρθρου των διαφόρων ειδών ΣΧΤ στις οποίες περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

α)

τα μέρη της ΣΧΤ και, εάν είναι διαφορετικός, ο δικαιούχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν·

β)

η ονομαστική αξία· το νόμισμα, τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις και το είδος, η ποιότητα, και η αξία τους· η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παροχή εξασφαλίσεων· αν οι εξασφαλίσεις είναι διαθέσιμες για επαναχρησιμοποίηση· σε περιπτώσεις δε όπου οι εξασφαλίσεις διακρίνονται από άλλα περιουσιακά στοιχεία, αν έχουν επαναχρησιμοποιηθεί· κάθε υποκατάσταση των εξασφαλίσεων· το επιτόκιο επαναγοράς, το τέλος δανεισμού ή ο συντελεστής δανεισμού περιθωρίου· ο συντελεστής περικοπής αποτίμησης· η ημερομηνία αξίας· η ημερομηνία λήξης· η πρώτη ημερομηνία εξαγοράς· και η μερίδα της αγοράς·

γ)

αναλόγως του είδους των ΣΧΤ, περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με τα ακόλουθα:

i)

επανεπένδυση της ασφάλειας σε μετρητά·

ii)

δανειοδοσία ή δανειοληψία τίτλων ή εμπορευμάτων.

Κατά την ανάπτυξη αυτών των σχεδίων τεχνικών προτύπων, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει υπόψη τις τεχνικές ιδιαιτερότητες ομάδων περιουσιακών στοιχείων και προβλέπει τη δυνατότητα γνωστοποίησης των στοιχείων των εξασφαλίσεων σε επίπεδο θέσης, κατά περίπτωση.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2017.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

10.   Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και, στο μέτρο του εφικτού, συνέπεια με την αναφορά που προβλέπεται από το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και η εναρμόνιση των μορφοτύπων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με το ΕΣΚΤ και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του, καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία προσδιορίζονται ο μορφότυπος και η συχνότητα των αναφορών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 5 του παρόντος άρθρου για τα διάφορα είδη ΣΧΤ.

Ο μορφότυπος περιλαμβάνει ειδικότερα:

α)

παγκόσμιους αναγνωριστικούς κωδικούς νομικών οντοτήτων (LEI) ή προσωρινούς κωδικούς LEI έως ότου εφαρμοστεί πλήρως το σύστημα παγκόσμιου ταυτοποιητή νομικής οντότητας·

β)

διεθνείς αριθμούς αναγνώρισης τίτλων (ISIN)· και

γ)

μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς συναλλαγής.

Για την κατάρτιση αυτών των σχεδίων τεχνικών προτύπων, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις και τα πρότυπα που συμφωνούνται σε ενωσιακό ή παγκόσμιο επίπεδο.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2017.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Άρθρο 5

Καταχώριση αρχείου καταγραφής συναλλαγών

1.   Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών καταχωρίζονται στην ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του άρθρου 4, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

2.   Προκειμένου να είναι επιλέξιμο για καταχώριση σύμφωνα με το παρόν άρθρο, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, να εφαρμόζει διαδικασίες προκειμένου να εξακριβώνονται η πληρότητα και η ορθότητα των λεπτομερών στοιχείων που του υποβάλλονται βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1, και να πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 78, 79 και 80 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι παραπομπές στα άρθρα 78 και 80 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 στο άρθρο 9 νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

3.   Η καταχώριση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών ισχύει για ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης.

4.   Το καταχωρισμένο αρχείο καταγραφής συναλλαγών πληροί ανά πάσα στιγμή τις προϋποθέσεις καταχώρισης. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κάθε ουσιαστική μεταβολή στις προϋποθέσεις καταχώρισης.

5.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών υποβάλλει στην ΕΑΚΑΑ ένα από τα ακόλουθα:

α)

αίτηση καταχώρισης·

β)

αίτηση για επέκταση των υπηρεσιών καταχώρισης για τους σκοπούς του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού στην περίπτωση αρχείου καταγραφής συναλλαγών ήδη καταχωρισμένου βάσει του τίτλου VI κεφάλαιο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

6.   Η ΕΑΚΑΑ εκτιμά εάν η αίτηση είναι πλήρης εντός 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, η ΕΑΚΑΑ ορίζει προθεσμία εντός της οποίας το αρχείο καταγραφής συναλλαγών οφείλει να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες.

Η ΕΑΚΑΑ, αφού κρίνει ότι η αίτηση είναι πλήρης, αποστέλλει σχετική κοινοποίηση στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών.

7.   Προκειμένου να διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τη διευκρίνιση των εξής:

α)

των διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και που πρέπει να εφαρμόζουν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών προκειμένου να εξακριβώνονται η πληρότητα και η ορθότητα των λεπτομερών στοιχείων που τους υποβάλλονται βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1·

β)

της αίτησης καταχώρισης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο α)·

γ)

απλουστευμένης αίτησης για την επέκταση των καταχωρίσεων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο α) προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των απαιτήσεων.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2017.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

8.   Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών κανόνων για τον καθορισμό του μορφοτύπου:

α)

της αίτησης καταχώρισης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο α)·

β)

της αίτησης για επέκταση των καταχωρίσεων η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο β).

Σε συνάρτηση με το πρώτο εδάφιο στοιχείο β), η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει απλουστευμένη μορφή ώστε να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη διαδικασιών.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2017.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 6

Κοινοποίηση και διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές πριν από την καταχώριση ή την επέκταση της καταχώρισης

1.   Εάν ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών που υποβάλλει αίτηση καταχώρισης ή επέκτασης καταχώρισης των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί οντότητα εγκεκριμένη ή καταχωρισμένη από αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο, η ΕΑΚΑΑ ειδοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την εν λόγω αρμόδια αρχή και διαβουλεύεται μαζί της προτού προβεί στην καταχώριση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών.

2.   Η ΕΑΚΑΑ και η οικεία αρμόδια αρχή ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την καταχώριση ή επέκταση καταχώρισης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών, καθώς και για την εποπτεία της συμμόρφωσης της οντότητας με τις προϋποθέσεις της καταχώρισης ή αδειοδότησής της στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη.

Άρθρο 7

Εξέταση της αίτησης

1.   Η ΕΑΚΑΑ, εντός 40 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6, εξετάζει την αίτηση καταχώρισης ή επέκταση καταχώρισης με βάση τη συμμόρφωση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών προς τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και λαμβάνει πλήρως αιτιολογημένη απόφαση καταχώρισης ή απόφαση άρνησης της καταχώρισης ή της επέκτασης αυτής.

2.   Η απόφαση που εκδίδεται από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την παράγραφο 1 αρχίζει να ισχύει την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την έκδοσή της.

Άρθρο 8

Κοινοποίηση των αποφάσεων της ΕΑΚΑΑ σχετικά με την καταχώριση ή την επέκταση της καταχώρισης

1.   Όταν η ΕΑΚΑΑ λάβει απόφαση αναφερόμενη στο άρθρο 7 παράγραφος 1 ή αποσύρει την καταχώριση κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1, την κοινοποιεί στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών εντός πέντε εργάσιμων ημερών, συνοδευόμενη από πλήρη αιτιολόγηση της απόφασής της.

Η ΕΑΚΑΑ κοινοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την απόφασή της στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

2.   Η ΕΑΚΑΑ γνωστοποιεί στην Επιτροπή κάθε απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3.   Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο κατάλογο των αρχείων καταγραφής συναλλαγών που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη απόφασης βάσει της παραγράφου 1.

Άρθρο 9

Εξουσίες της ΕΑΚΑΑ

1.   Οι εξουσίες που ανατίθενται στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με τα άρθρα 61 έως 68, 73 και 74 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, σε συνδυασμό με τα παραρτήματα Ι και ΙΙ, ασκούνται επίσης και όσον αφορά τον παρόντα κανονισμό. Οι παραπομπές στο άρθρο 81 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, στο πλαίσιο του παραρτήματος Ι του προαναφερθέντος κανονισμού, νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος κανονισμού, αντιστοίχως.

2.   Οι εξουσίες που ανατίθενται στην ΕΑΚΑΑ ή οποιονδήποτε υπάλληλο της ΕΑΚΑΑ ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν πρόσωπο δυνάμει των άρθρων 61, 62 και 63 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 δεν ασκούνται για να απαιτηθεί η γνωστοποίηση πληροφοριών ή εγγράφων που υπόκεινται σε δικηγορικό απόρρητο.

Άρθρο 10

Ανάκληση καταχώρισης

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, η ΕΑΚΑΑ ανακαλεί την καταχώριση αρχείου καταγραφής συναλλαγών σε περίπτωση που το αρχείο καταγραφής συναλλαγών:

α)

παραιτείται ρητά από την καταχώριση ή δεν έχει παράσχει υπηρεσίες κατά τους προηγούμενους έξι μήνες·

β)

πέτυχε την καταχώριση με ψευδείς δηλώσεις ή με άλλο παράτυπο μέσο·

γ)

δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες έγινε δεκτή η καταχώρισή του.

2.   Η ΕΑΚΑΑ κοινοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην οικεία αρμόδια αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 την απόφασή της για ανάκληση της καταχώρισης αρχείου καταγραφής συναλλαγών.

3.   Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους στο οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του και ασκεί τις δραστηριότητές του το αρχείο καταγραφής συναλλαγών και η οποία κρίνει ότι πληρούται μία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να ζητήσει από την ΕΑΚΑΑ να εξετάσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις ανάκλησης της καταχώρισης του σχετικού αρχείου καταγραφής συναλλαγών. Σε περίπτωση που η ΕΑΚΑΑ αποφασίσει να μην ανακαλέσει την καταχώριση του συγκεκριμένου αρχείου καταγραφής συναλλαγών, αιτιολογεί πλήρως την απόφασή της.

4.   Η αρμόδια αρχή που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου είναι η αρχή που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 11

Τέλη εποπτείας

1.   Η ΕΑΚΑΑ επιβάλλει τέλη στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Τα τέλη αυτά είναι ανάλογα προς τον κύκλο εργασιών του αρχείου καταγραφής συναλλαγών και καλύπτουν πλήρως τις αναγκαίες δαπάνες της ΕΑΚΑΑ όσον αφορά την καταχώριση, την αναγνώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, καθώς και την αντιστάθμιση κάθε δαπάνης στην οποία είναι δυνατόν να υποβληθούν οι αρμόδιες αρχές ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε ανάθεσης καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Στον βαθμό που το άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού παραπέμπει στο άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, οι παραπομπές στο άρθρο 72 παράγραφος 3 του ανωτέρω κανονισμού νοούνται ως παραπομπές στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που αρχείο καταγραφής συναλλαγών έχει ήδη καταχωριστεί σύμφωνα με τον τίτλο VI κεφάλαιο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, τα τέλη που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου προσαρμόζονται μόνο για να ληφθούν υπόψη οι αναγκαίες πρόσθετες δαπάνες και τα έξοδα που αφορούν την καταχώριση, την αναγνώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 30, για να προσδιορίσει περαιτέρω το είδος των τελών, τα θέματα για τα οποία επιβάλλονται τέλη, το ύψος τους και τον τρόπο καταβολής τους.

Άρθρο 12

Διαφάνεια και διαθεσιμότητα των δεδομένων που τηρούνται σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών

1.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών δημοσιεύει τακτικά, και με τρόπο που διευκολύνει την πρόσβαση, τις συνολικές θέσεις ανά είδος ΣΧΤ οι οποίες του αναφέρονται.

2.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών συγκεντρώνει και διατηρεί τα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ και διασφαλίζει ότι οι κάτωθι οντότητες διαθέτουν απευθείας και άμεση πρόσβαση σε αυτά τα λεπτομερή στοιχεία, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και εντολές τους:

α)

η ΕΑΚΑΑ·

β)

η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) («ΕΑΤ»)·

γ)

η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) («ΕΑΑΕΣ»)·

δ)

το ΕΣΣΚ·

ε)

η αρμόδια αρχή που εποπτεύει τους τόπους διαπραγμάτευσης των αναφερόμενων συναλλαγών·

στ)

τα σχετικά μέλη του ΕΣΚΤ, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά την άσκηση των καθηκόντων της στο πλαίσιο ενιαίου εποπτικού μηχανισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013·

ζ)

οι οικείες αρχές τρίτης χώρας σε σχέση με τις οποίες έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1·

η)

οι εποπτικές αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (24)·

θ)

οι αρμόδιες αρχές κινητών αξιών και αγορών της Ένωσης των οποίων οι αντίστοιχες εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές καλύπτουν τις συναλλαγές, τις αγορές, τους συμμετέχοντες και τα περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·

ι)

ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας που θέσπισε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (25)·

ια)

οι αρχές εξυγίανσης που καθορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (26)·

ιβ)

το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης που συνεστήθη διά του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (27)·

ιγ)

οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1.

3.   Προκειμένου να διασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με το ΕΣΚΤ και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όπου διευκρινίζονται:

α)

η συχνότητα και τα λεπτομερή στοιχεία των συνολικών θέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, καθώς και τα λεπτομερή στοιχεία των ΣΧΤ που προβλέπονται στην παράγραφο 2·

β)

τα λειτουργικά πρότυπα που απαιτούνται προκειμένου τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να προβαίνουν εγκαίρως, διαρθρωμένα και ολοκληρωμένα:

i)

στη συλλογή δεδομένων από αρχεία καταγραφής συναλλαγών·

ii)

στη συγκέντρωση και τη σύγκριση δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών·

γ)

οι λεπτομέρειες των πληροφοριών στις οποίες έχουν πρόσβαση οι οντότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 2, λαμβανομένων υπόψη των εντολών τους και των αναγκών τους·

δ)

οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τα οποία οι οντότητες της παραγράφου 2 έχουν απευθείας και άμεση πρόσβαση σε δεδομένα τηρούμενα σε αρχεία καταχώρισης συναλλαγών.

Στα ανωτέρω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν επιτρέπουν την αναγνώριση κανενός συμβαλλόμενου μέρους σε οιαδήποτε ΣΧΤ.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2017.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Άρθρο 13

Διαφάνεια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε περιοδικές εκθέσεις

1.   Οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, οι εταιρείες επενδύσεων ΟΣΕΚΑ και οι ΔΟΕΕ ενημερώνουν τους επενδυτές σχετικά με τη χρήση των ΣΧΤ και των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που κάνουν ως εξής:

α)

οι εταιρείες διαχείρισης ή οι εταιρείες επενδύσεων ΟΣΕΚΑ, στο πλαίσιο των εξαμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεών τους, που αναφέρονται στο άρθρο 68 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

β)

οι ΔΟΕΕ, στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 22 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

2.   Οι πληροφορίες σχετικά με τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης περιλαμβάνουν τα δεδομένα που προβλέπονται στο τμήμα Α του παραρτήματος.

3.   Προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη γνωστοποίηση των δεδομένων, αλλά και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων ειδών ΣΧΤ και συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, η ΕΑΚΑΑ δύναται, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες απαιτήσεις δυνάμει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, καθώς και την εξέλιξη των πρακτικών της αγοράς, να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων διευκρινίζοντας περαιτέρω το περιεχόμενο του τμήματος Α του παραρτήματος.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 14

Διαφάνεια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε προσυμβατικά έγγραφα

1.   Στο ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ, που προβλέπεται στο άρθρο 69 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, και στις πληροφορίες που παρέχουν οι ΔΟΕΕ στους επενδυτές, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, προσδιορίζονται οι ΣΧΤ και οι συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης τις οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οι εταιρείες διαχείρισης ή οι εταιρείες επενδύσεων ΟΣΕΚΑ, και οι ΔΟΕΕ αντιστοίχως, και περιλαμβάνεται σαφής δήλωση ότι χρησιμοποιούνται τέτοιες τεχνικές και εργαλεία.

2.   Το ενημερωτικό δελτίο και η πληροφόρηση των επενδυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται στο τμήμα Β του παραρτήματος.

3.   Προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η εξέλιξη των πρακτικών της αγοράς ή να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη γνωστοποίηση δεδομένων, η ΕΑΚΑΑ δύναται, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ, να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων διευκρινίζοντας περαιτέρω το περιεχόμενο του τμήματος Β του παραρτήματος.

Κατά την εκπόνηση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να προβλεφθεί επαρκές χρονικό διάστημα για την εφαρμογή τους.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 15

Επαναχρησιμοποίηση των χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν ληφθεί δυνάμει συμφωνίας παροχής ασφάλειας

1.   Οποιοδήποτε δικαίωμα των αντισυμβαλλομένων για επαναχρησιμοποίηση των χρηματοπιστωτικών μέσων που λαμβάνονται ως εξασφαλίσεις υπόκεινται τουλάχιστον στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

α)

ο παρέχων αντισυμβαλλόμενος έχει ενημερωθεί δεόντως και εγγράφως από τον λαμβάνοντα αντισυμβαλλόμενο σχετικά με τους κινδύνους και τις συνέπειες που μπορεί να συνεπάγονται ένα από τα εξής:

i)

παροχή συγκατάθεσης σε δικαίωμα χρήσης της ασφάλειας που παρέχεται βάσει συμφωνίας εγγυοδοσίας με παροχή ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2002/47/ΕΚ·

ii)

σύναψη συμφωνίας παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου·

β)

ο παρέχων αντισυμβαλλόμενος έχει παράσχει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του, όπως αποδεικνύεται από την —έγγραφη ή νομικά ισοδύναμη— υπογραφή του παρέχοντος αντισυμβαλλομένου σε συμφωνία εγγυοδοσίας με παροχή ασφάλειας, οι όροι της οποίας προβλέπουν δικαίωμα χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2002/47/ΕΚ, ή έχει ρητώς συμφωνήσει να παράσχει εξασφαλίσεις στο πλαίσιο συμφωνίας παροχής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου.

Όσον αφορά το πρώτο εδάφιο στοιχείο α), ο παρέχων αντισυμβαλλόμενος ενημερώνεται εγγράφως τουλάχιστον για τους κινδύνους και τις συνέπειες που ενδέχεται να δημιουργηθούν σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του λαμβάνοντος αντισυμβαλλομένου.

2.   Οποιαδήποτε άσκηση του δικαιώματος των αντισυμβαλλομένων για επαναχρησιμοποίηση υπόκειται τουλάχιστον στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

α)

η επαναχρησιμοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στη συμφωνία παροχής ασφάλειας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β)·

β)

τα χρηματοπιστωτικά μέσα που λαμβάνονται βάσει συμφωνίας παροχής ασφάλειας μεταφέρονται από τον λογαριασμό του παρέχοντος αντισυμβαλλομένου.

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, σε περίπτωση που αντισυμβαλλόμενος σε συμφωνία παροχής ασφάλειας είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και ο λογαριασμός του αντισυμβαλλομένου που παρέχει την ασφάλεια τηρείται βάσει της νομοθεσίας τρίτης χώρας και υπόκειται σε αυτήν, η επαναχρησιμοποίηση τεκμηριώνεται είτε με μεταβίβαση από τον λογαριασμό του παρέχοντος αντισυμβαλλομένου είτε με άλλα κατάλληλα μέσα.

3.   Το παρόν άρθρο δεν θίγει αυστηρότερη τομεακή νομοθεσία, και ιδίως τις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ, και την εθνική νομοθεσία που αποσκοπεί στη διασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας των παρεχόντων αντισυμβαλλομένων.

4.   Το παρόν άρθρο δεν θίγει την εθνική νομοθεσία περί του κύρους ή των αποτελεσμάτων μιας συναλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΠΟΠΤΕΊΑ ΚΑΙ ΑΡΜΌΔΙΕς ΑΡΧΈς

Άρθρο 16

Ορισμός και εξουσίες των αρμόδιων αρχών

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, αρμόδιες αρχές είναι οι εξής:

α)

για τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, οι αρμόδιες αρχές ή οι αρμόδιες εθνικές αρχές κατά την έννοια των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και των οδηγιών 2003/41/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ, και οι εποπτικές αρχές κατά την έννοια της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·

β)

για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·

γ)

για τους σκοπούς των άρθρων 13 και 14 του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και τις εταιρείες επενδύσεων ΟΣΕΚΑ, οι αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 97 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

δ)

για τους σκοπούς των άρθρων 13 και 14 του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τους ΔΟΕΕ, οι αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 44 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

2.   Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εξουσίες που τους ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εποπτεύουν την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

3.   Οι αρμόδιες αρχές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος άρθρου παρακολουθούν τις εταιρείες διαχείρισης ή επένδυσης ΟΣΕΚΑ και τους ΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, προκειμένου να εξακριβώνουν ότι δεν χρησιμοποιούν ΣΧΤ και συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, παρά μόνον εφόσον συμμορφώνονται με τα άρθρα 13 και 14.

Άρθρο 17

Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών

1.   Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 16 και η ΕΑΚΑΑ συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες, με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, και ιδίως για να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.

2.   Αρμόδια αρχή που έχει λάβει αίτημα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να αρνηθεί να ενεργήσει μόνον εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες έκτακτες περιστάσεις:

α)

εάν έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τις ίδιες ενέργειες και κατά των ίδιων προσώπων ενώπιον των αρχών του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα· ή

β)

εάν έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά των ίδιων προσώπων και για τις ίδιες ενέργειες στο κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα.

Σε περίπτωση άρνησης, η αρμόδια αρχή ενημερώνει σχετικά την αιτούσα αρμόδια αρχή και την ΕΑΚΑΑ, παρέχοντας όσο το δυνατόν λεπτομερέστερες πληροφορίες.

3.   Οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 και τα αρμόδια μέλη του ΕΣΚΤ συνεργάζονται στενά, υπό τους όρους της παρούσας παραγράφου.

Η συνεργασία είναι εμπιστευτική και τελεί υπό την αίρεση αιτιολογημένου αιτήματος των σχετικών αρμόδιων αρχών και με αποκλειστικό σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στις εν λόγω αρχές να εκπληρώσουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους.

Παρά το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, τα μέλη του ΕΣΚΤ δύνανται να αρνηθούν να παράσχουν πληροφορίες στην περίπτωση που οι συναλλαγές πραγματοποιούνται από τα ίδια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως νομισματικών αρχών.

Σε περίπτωση άρνησης, όπως προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο, το σχετικό μέλος του ΕΣΚΤ κοινοποιεί την άρνηση στην αιτούσα αρχή μαζί με την αιτιολόγησή της.

Άρθρο 18

Επαγγελματικό απόρρητο

1.   Οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες λαμβάνονται, ανταλλάσσονται ή διαβιβάζονται βάσει του παρόντος κανονισμού υπόκεινται στους όρους περί επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3.

2.   Η υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για όλα τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητες για τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 και τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 16, την ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ ή τους εντεταλμένους από τις αρμόδιες αρχές ή την ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ και την ΕΑΑΕΣ ελεγκτές και εμπειρογνώμονες. Καμία εμπιστευτική πληροφορία που περιέρχεται στα πρόσωπα αυτά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθεί σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνον υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή που να μην επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου αντισυμβαλλομένου, αρχείου καταγραφής συναλλαγών ή άλλου προσώπου, υπό την επιφύλαξη της εθνικής ποινικής ή φορολογικής νομοθεσίας ή στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

3.   Με την επιφύλαξη της εθνικής ποινικής ή φορολογικής νομοθεσίας, οι αρμόδιες αρχές, η ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΤ, η ΕΑΑΕΣ, οι φορείς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των αρμόδιων αρχών, που λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες δυνάμει του παρόντος κανονισμού, μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν μόνο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου περί των αρμοδίων αρχών, εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή, προκειμένου περί των λοιπών αρχών, φορέων και φυσικών ή νομικών προσώπων, για τον σκοπό για τον οποίο τους δόθηκαν οι σχετικές πληροφορίες ή στο πλαίσιο των διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται άμεσα με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, ή και τα δύο. Εφόσον υπάρχει η συγκατάθεση της ΕΑΚΑΑ, της ΕΑΤ, της ΕΑΑΕΣ, της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής, φορέα ή προσώπου που διαβιβάζει τις πληροφορίες, η αρχή που λαμβάνει τις πληροφορίες μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για άλλους μη εμπορικούς σκοπούς.

4.   Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εμποδίζουν την ΕΑΚΑΑ, την ΕΑΤ, την ΕΑΑΕΣ, τις αρμόδιες αρχές και τις οικείες κεντρικές τράπεζες να ανταλλάσσουν ή να διαβιβάζουν εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με τη λοιπή νομοθεσία που εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύματα, συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανωμένες αγορές ή διαχειριστές αγοράς, ή, διαφορετικά, με τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής ή του φορέα ή του φυσικού ή του νομικού προσώπου που γνωστοποίησε τις πληροφορίες.

5.   Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εμποδίζουν τις αρμόδιες αρχές να ανταλλάσσουν ή να διαβιβάζουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν ληφθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΣΧΈΣΕΙς ΜΕ ΤΡΊΤΕς ΧΏΡΕς

Άρθρο 19

Ισοδυναμία και αναγνώριση των αρχείων καταγραφής συναλλαγών

1.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τις οποίες οι νομοθετικές και εποπτικές ρυθμίσεις τρίτης χώρας εξασφαλίζουν ότι:

α)

τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας σε τρίτη χώρα πληρούν νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις ισοδύναμες προς αυτές του παρόντος κανονισμού·

β)

υπάρχει συνεχώς αποτελεσματική εποπτεία και αποτελεσματική επιβολή όσον αφορά τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών στην εν λόγω τρίτη χώρα·

γ)

υπάρχουν εγγυήσεις όσον αφορά το επαγγελματικό απόρρητο, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου που αναλαμβάνουν οι αρχές σε συνεργασία με τρίτα μέρη, οι οποίες είναι τουλάχιστον ισοδύναμες προς τις προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό· και

δ)

τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην τρίτη χώρα υπέχουν νομικά δεσμευτική και εκτελεστή υποχρέωση να παρέχουν στις οντότητες του άρθρου 12 παράγραφος 2 απευθείας και άμεση πρόσβαση στα δεδομένα.

Η εκτελεστική πράξη που μνημονεύεται στο πρώτο εδάφιο διευκρινίζει επίσης τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα για τις ΣΧΤ που τηρούνται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών εγκατεστημένα στην Ένωση.

Η εκτελεστική πράξη που μνημονεύεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 31 παράγραφος 2.

2.   Σε περίπτωση που τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε τρίτη χώρα δεν υπόκεινται σε νομικά δεσμευτική και εκτελεστή υποχρέωση, σύμφωνα με τη νομοθεσία της τρίτης χώρας, να παρέχουν στις οντότητες του άρθρου 12 παράγραφος 2 απευθείας και άμεση πρόσβαση στα δεδομένα, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο συστάσεις για τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών με την εν λόγω τρίτη χώρα όσον αφορά την αμοιβαία πρόσβαση και ανταλλαγή πληροφοριών για τις ΣΧΤ που τηρούνται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών εγκατεστημένα στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 έχουν απευθείας και άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους.

3.   Ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες και δραστηριότητες σε οντότητες εγκατεστημένες στην Ένωση για τους σκοπούς του άρθρου 4 μόνο μετά από την αναγνώρισή του από την ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

4.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών στην παράγραφο 3 υποβάλλει στην ΕΑΚΑΑ ένα από τα ακόλουθα:

α)

αίτηση αναγνώρισης· ή

β)

αίτηση για επέκταση των υπηρεσιών καταχώρισης για τους σκοπούς του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού στην περίπτωση αρχείου καταγραφής συναλλαγών ήδη αναγνωρισμένου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

5.   Αίτηση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 συνοδεύεται από όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στις οποίες συγκαταλέγονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να εξακριβωθεί εάν το αρχείο καταγραφής συναλλαγών έχει λάβει άδεια λειτουργίας και υπόκειται σε αποτελεσματική εποπτεία σε τρίτη χώρα που πληροί όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

η Επιτροπή έχει καθορίσει, μέσω εκτελεστικής πράξης βάσει της παραγράφου 1, ότι η τρίτη χώρα διαθέτει ισοδύναμο και εκτελεστό κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο·

β)

οι αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας έχουν εκκινήσει ρυθμίσεις συνεργασίας με την ΕΑΚΑΑ προσδιορίζοντας τουλάχιστον:

i)

τον μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ, αφενός, της ΕΑΚΑΑ και κάθε άλλης αρχής της Ένωσης που ασκεί αρμοδιότητες ως αποτέλεσμα ανάθεσης καθηκόντων δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 και, αφετέρου, των οικείων αρμόδιων αρχών της συγκεκριμένης τρίτης χώρας· και

ii)

τις διαδικασίες συντονισμού των εποπτικών δραστηριοτήτων.

Η ΕΑΚΑΑ εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα.

6.   Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης, η ΕΑΚΑΑ εκτιμά εάν η αίτηση είναι πλήρης. Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, η ΕΑΚΑΑ ορίζει προθεσμία εντός της οποίας το αιτούν αρχείο καταγραφής συναλλαγών οφείλει να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες.

7.   Εντός 180 εργάσιμων ημερών από την υποβολή πλήρους αίτησης, η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένα το αιτούν αρχείο καταγραφής συναλλαγών εάν έχει χορηγηθεί η αναγνώριση ή εάν έχει απορριφθεί η αίτηση.

8.   Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο κατάλογο των αρχείων καταγραφής συναλλαγών που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 20

Έμμεση πρόσβαση σε δεδομένα μεταξύ αρχών

Η ΕΑΚΑΑ δύναται να συνάπτει ρυθμίσεις συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών που πρέπει να εκπληρώνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και εντολές τους όσον αφορά την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις ΣΧΤ οι οποίες διατίθενται στην ΕΑΚΑΑ από αρχεία καταγραφής συναλλαγών της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2, και τα δεδομένα των ΣΧΤ που συλλέγονται και τηρούνται από αρχές τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν εγγυήσεις όσον αφορά το επαγγελματικό απόρρητο, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου που αναλαμβάνουν οι αρχές σε συνεργασία με τρίτα μέρη.

Άρθρο 21

Ισοδυναμία υποβολής αναφορών

1.   Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζει ότι οι νομοθετικές και εποπτικές ρυθμίσεις καθώς και οι ρυθμίσεις επιβολής της νομοθεσίας τρίτης χώρας:

α)

ισοδυναμούν με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4·

β)

εξασφαλίζουν προστασία του επαγγελματικού απορρήτου ισοδύναμη με τις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού·

γ)

εφαρμόζονται και επιβάλλονται αποτελεσματικά και με δίκαιο και μη στρεβλωτικό τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία και εφαρμογή των κανόνων στην εν λόγω τρίτη χώρα· και

δ)

εξασφαλίζουν ότι οι οντότητες που μνημονεύονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 είτε έχουν απευθείας πρόσβαση στις λεπτομέρειες των δεδομένων των ΣΧΤ βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 ή έμμεση πρόσβαση στις λεπτομέρειες των ΣΧΤ βάσει του άρθρου 20.

2.   Εάν η Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική πράξη περί ισοδυναμίας όσον αφορά μια τρίτη χώρα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σημαίνει ότι οι αντισυμβαλλόμενοι που προβαίνουν σε συναλλαγή η οποία υπόκειται στον παρόντα κανονισμό θα θεωρείται πως έχουν συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του άρθρου 4 εφόσον ένας τουλάχιστον από αυτούς είναι εγκατεστημένος στην εν λόγω τρίτη χώρα και έχουν εκπληρώσει όλοι τις σχετικές υποχρεώσεις αυτής της τρίτης χώρας σε σχέση με τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ, παρακολουθεί την εκ μέρους τρίτων χωρών, για τις οποίες έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη σχετικά με την ισοδυναμία, αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτήσεων που ισοδυναμούν με αυτές που καθορίζονται στο άρθρο 4 και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σε περίπτωση που η έκθεση αποκαλύπτει ανεπαρκή ή ασυνεπή εφαρμογή των απαιτήσεων περί ισοδυναμίας από αρχές τρίτης χώρας, η Επιτροπή εξετάζει, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παρουσίαση της έκθεσης, εάν θα παύσει να αναγνωρίζει ως ισοδύναμο το νομικό πλαίσιο της εν λόγω τρίτης χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 22

Διοικητικές κυρώσεις και λοιπά διοικητικά μέτρα

1.   Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 28 και του δικαιώματος των κρατών μελών να προβλέπουν και να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, τα κράτη μέλη μεριμνούν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ώστε οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν την εξουσία να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα όσον αφορά τουλάχιστον τις παραβάσεις του άρθρου 4 και του άρθρου 15.

Όταν οι διατάξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζονται σε νομικά πρόσωπα, σε περίπτωση παράβασης τα κράτη μέλη παρέχουν στις αρμόδιες αρχές την εξουσία να επιβάλλουν κυρώσεις, υπό τους όρους που καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο, στα μέλη του διοικητικού οργάνου και σε άλλα άτομα τα οποία, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, ευθύνονται για την παράβαση.

2.   Οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις και τα λοιπά διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται για τους σκοπούς της παραγράφου 1 είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

3.   Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη έχουν επιλέξει, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, να προβλέπουν ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εξουσίες για να συνδέονται με τις δικαστικές αρχές, τις εισαγγελικές αρχές ή τις αρχές της ποινικής δικαιοσύνης που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, προκειμένου να λαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με ποινικές έρευνες ή διαδικασίες που έχουν κινηθεί για πιθανές παραβάσεις των άρθρων 4 και 15, και να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες σε άλλες αρμόδιες αρχές και την ΕΑΚΑΑ, ώστε να εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους να συνεργάζονται μεταξύ τους και, εφόσον χρειάζεται, με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών όσον αφορά την άσκηση των εξουσιών τους για επιβολή κυρώσεων.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών όσον αφορά τη διευκόλυνση της είσπραξης χρηματικών ποινών.

4.   Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, αναθέτουν στις αρμόδιες αρχές την εξουσία να επιβάλλουν τουλάχιστον τις εξής διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα, σε περίπτωση παραβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α)

εντολή που υποχρεώνει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση να διακόψει τη συμπεριφορά του και να μην την επαναλάβει·

β)

δημόσια δήλωση η οποία αναφέρει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση και τη φύση της παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 26·

γ)

ανάκληση ή αναστολή της άδειας·

δ)

προσωρινή απαγόρευση της άσκησης διευθυντικών καθηκόντων κατά κάθε προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή κάθε φυσικού προσώπου που θεωρείται υπαίτιο μιας τέτοιας παράβασης·

ε)

διοικητικά χρηματικά πρόστιμα, κατ’ ανώτατο όριο, που ανέρχονται τουλάχιστον στο τριπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκομίσθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν μπορούν να προσδιοριστούν από την αρμόδια αρχή, ακόμη και εάν τα πρόστιμα υπερβαίνουν τα ποσά που αναφέρονται στα στοιχεία στ) και ζ)·

στ)

όσον αφορά φυσικά πρόσωπα, διοικητικά χρηματικά πρόστιμα τουλάχιστον 5 000 000 EUR, κατ’ ανώτατο όριο, ή, στα κράτη μέλη όπου το επίσημο νόμισμα δεν είναι το ευρώ, πρόστιμα της αντίστοιχης αξίας στο εθνικό νόμισμα στις 12 Ιανουαρίου 2016·

ζ)

σε περίπτωση νομικών προσώπων, επιβολή έως και μέγιστων διοικητικών χρηματικών κυρώσεων που ανέρχονται τουλάχιστον:

i)

σε 5 000 000 EUR ή στην αντίστοιχη αξία σε εθνικό νόμισμα για τα κράτη που δεν έχουν νόμισμα το ευρώ στις 12 Ιανουαρίου 2016, ή έως 10 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου, με βάση τους τελευταίους διαθέσιμους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο για παραβάσεις του άρθρου 4·

ii)

σε 15 000 000 EUR ή στην αντίστοιχη αξία σε εθνικό νόμισμα για τα κράτη που δεν έχουν νόμισμα το ευρώ στις 12 Ιανουαρίου 2016, ή έως 10 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου, με βάση τους τελευταίους διαθέσιμους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο για παραβάσεις του άρθρου 15.

Για τους σκοπούς του στοιχείου ζ) σημεία i) και ii) του πρώτου εδαφίου, σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική της μητρικής επιχείρησης που πρέπει να καταρτίζει ενοποιημένους οικονομικούς λογαριασμούς, σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος, σύμφωνα με το σχετικό λογιστικό καθεστώς, με βάση τους τελευταίους διαθέσιμους ενοποιημένους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο της επικεφαλής μητρικής επιχείρησης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν εξουσίες επιπλέον εκείνων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ευρύτερο πεδίο εφαρμογής των κυρώσεων και υψηλότερα επίπεδα ποινών από εκείνα που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.

5.   Η παράβαση του άρθρου 4 δεν θίγει την εγκυρότητα των όρων μιας ΣΧΤ ή τη δυνατότητα των μερών να επιβάλουν τους όρους μιας ΣΧΤ. Η παράβαση των κανόνων που ορίζονται στο άρθρο 4 δεν γεννά δικαιώματα αποζημίωσης από συμβαλλόμενο μέρος σε ΣΧΤ.

6.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μη θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις και τα λοιπά διοικητικά μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 όταν οι παραβάσεις που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο υπόκεινται ήδη σε ποινικές κυρώσεις στην εθνική ποινική νομοθεσία τους πριν τις 13 Ιανουαρίου 2018. Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν να θεσπίσουν κανόνες περί διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων, κοινοποιούν λεπτομερώς στην Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ τους σχετικούς κανόνες της ποινικής τους νομοθεσίας.

7.   Έως τις 13 Ιουλίου 2017, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ τους κανόνες σχετικά με τις παραγράφους 1, 3 και 4. Κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 23

Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων και λοιπών διοικητικών μέτρων

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων, καθώς και των άλλων διοικητικών μέτρων, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση:

α)

η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης·

β)

ο βαθμός ευθύνης του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση·

γ)

η οικονομική ισχύς του προσώπου που είναι υπαίτιο για την παράβαση, συνεκτιμώντας παράγοντες όπως ο συνολικός κύκλος εργασιών νομικού προσώπου ή το ετήσιο εισόδημα σε περίπτωση φυσικού προσώπου·

δ)

η σπουδαιότητα των κερδών που αποκομίσθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το πρόσωπο που είναι υπαίτιο για την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν·

ε)

το επίπεδο συνεργασίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση με την αρμόδια αρχή, με την επιφύλαξη της ανάγκης διασφάλισης της επιστροφής των κερδών που αποκτήθηκαν ή της αποφυγής ζημιών από το εν λόγω πρόσωπο·

στ)

προηγούμενες παραβάσεις από το πρόσωπο που είναι υπαίτιο για την παράβαση.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λαμβάνουν υπόψη άλλους παράγοντες, επιπλέον των αναφερομένων στο πρώτο εδάφιο, κατά τον προσδιορισμό του είδους και του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων και λοιπών διοικητικών μέτρων.

Άρθρο 24

Καταγγελίες παραβάσεων

1.   Οι αρμόδιες αρχές καθιερώνουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς ώστε να είναι δυνατή η καταγγελία πραγματικών ή δυνητικών παραβάσεων των άρθρων 4 και 15 στις λοιπές αρμόδιες αρχές.

2.   Οι μηχανισμοί της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α)

ειδικές διαδικασίες για την παραλαβή καταγγελιών για παραβάσεις του άρθρου 4 ή 15 και την παρακολούθηση της έκβασής τους, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ασφαλών διαύλων επικοινωνίας για τις εν λόγω καταγγελίες·

β)

κατάλληλη προστασία για τα πρόσωπα που εργάζονται με σύμβαση εργασίας, τα οποία καταγγέλλουν παραβάσεις του άρθρου 4 ή 15 ή τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις των εν λόγω άρθρων, από αντίποινα, διακρίσεις και άλλα είδη άδικης μεταχείρισης·

γ)

προστασία των προσωπικών δεδομένων, τόσο του προσώπου που καταγγέλλει την παράβαση του άρθρου 4 ή 15 όσο και του φυσικού προσώπου το οποίο εικάζεται ότι διέπραξε την παράβαση, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας όσον αφορά την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων ταυτότητάς τους, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη της δημοσιοποίησης των πληροφοριών που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία στο πλαίσιο ερευνών ή μεταγενέστερης δικαστικής διαδικασίας.

3.   Οι αντισυμβαλλόμενοι προβλέπουν κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοί τους να μπορούν να καταγγέλλουν παραβάσεις των άρθρων 4 και 15.

Άρθρο 25

Ανταλλαγή πληροφοριών με την ΕΑΚΑΑ

1.   Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν ετησίως στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές και λεπτομερέστερες πληροφορίες για όλα τα διοικητικά πρόστιμα και λοιπά διοικητικά μέτρα που επιβάλλουν σύμφωνα με το άρθρο 22. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει τις συγκεντρωτικές πληροφορίες σε ετήσια έκθεση.

2.   Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν επιλέξει να θεσπίσουν ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 22, οι αρμόδιες αρχές τους παρέχουν ετησίως στην ΕΑΚΑΑ ανώνυμα και συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με όλες τις ποινικές έρευνες που διενεργήθηκαν και τις ποινικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει δεδομένα σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε ετήσια έκθεση.

3.   Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή έχει γνωστοποιήσει διοικητική κύρωση ή άλλο διοικητικό μέτρο, ή ποινική κύρωση στο κοινό, αναφέρει ταυτοχρόνως αυτές τις πληροφορίες στην ΕΑΚΑΑ.

4.   Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει τις διαδικασίες και τις μορφές ανταλλαγής πληροφοριών, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 13 Ιανουαρίου 2017.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 26

Δημοσίευση αποφάσεων

1.   Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν κάθε απόφαση για την επιβολή διοικητικής κύρωσης ή άλλου διοικητικού μέτρου σχετικά με παράβαση του άρθρου 4 ή 15 στον δικτυακό τους τόπο, αμέσως μετά από τη σχετική ενημέρωση του προσώπου που αποτελεί αντικείμενο της απόφασης αυτής.

2.   Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα του προσώπου που αποτελεί αντικείμενο της απόφασης.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται για αποφάσεις επιβολής μέτρων διερευνητικού χαρακτήρα.

Όταν μια αρμόδια αρχή κρίνει, κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης, ότι η δημοσίευση της ταυτότητας του νομικού προσώπου που αποτελεί αντικείμενο της απόφασης, ή των προσωπικών δεδομένων φυσικού προσώπου, θα ήταν δυσανάλογη, ή όταν η εν λόγω δημοσίευση θα διακύβευε διεξαγόμενη έρευνα ή τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, προβαίνει σε μία από τις εξής ενέργειες:

α)

αναβάλλει τη δημοσίευση της απόφασης μέχρις ότου παύσουν να υφίστανται οι λόγοι αυτής της αναβολής·

β)

δημοσιεύει την απόφαση ανώνυμα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, εφόσον η δημοσίευση αυτή διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των σχετικών προσωπικών δεδομένων και, όπου ενδείκνυται, αναβάλλει τη δημοσίευση των σχετικών δεδομένων για εύλογο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου προβλέπεται ότι θα παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για ανώνυμη δημοσίευση·

γ)

δεν δημοσιεύει την απόφαση σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή είναι της γνώμης ότι η δημοσίευση σύμφωνα με το στοιχείο α) ή β) δεν θα επαρκεί για να διασφαλιστεί:

i)

ότι δεν διακυβεύεται η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών· ή

ii)

ότι ο χαρακτήρας της δημοσίευσης των αποφάσεων αυτών σε σχέση με μέτρα που θεωρούνται ήσσονος σημασίας είναι αναλογικός.

4.   Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης ενώπιον εθνικής δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής, οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν επίσης αμέσως στον δικτυακό τους τόπο τις πληροφορίες αυτές και τυχόν επακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας προσφυγής. Κάθε απόφαση που ακυρώνει απόφαση υποκείμενη σε προσφυγή δημοσιεύεται.

5.   Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις και τα άλλα διοικητικά μέτρα που επιβλήθηκαν χωρίς να δημοσιευτούν σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προσφυγών και της έκβασής τους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν πληροφορίες και την τελική απόφαση για κάθε επιβαλλόμενη ποινική κύρωση, και τις υποβάλλουν στην ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ τηρεί κεντρική βάση δεδομένων με τις διοικητικές κυρώσεις, άλλα διοικητικά μέτρα και ποινικές κυρώσεις που της κοινοποιούνται, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Αυτή η βάση δεδομένων είναι προσπελάσιμη μόνον από τις αρμόδιες αρχές και ενημερώνεται βάσει των πληροφοριών που παρέχουν οι αρμόδιες αρχές.

6.   Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε κάθε απόφαση που δημοσιεύεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο να παραμένει προσιτή στον δικτυακό τους τόπο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την ανάρτησή της. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτές τις αποφάσεις διατηρούνται στον δικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων.

Άρθρο 27

Δικαίωμα προσφυγής

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αποφάσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού να αιτιολογούνται δεόντως και να επιδέχονται προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου. Το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου ισχύει και σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί απόφαση εντός εξαμήνου από την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας η οποία περιέχει όλα τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις στοιχεία.

Άρθρο 28

Κυρώσεις και άλλα μέτρα για τους σκοπούς των άρθρων 13 και 14

Για παραβάσεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος κανονισμού επιβάλλονται οι κυρώσεις και τα άλλα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

Άρθρο 29

Εκθέσεις και επανεξέταση

1.   Εντός 36 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 9, η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΚΑΑ, υποβάλλει έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την αναλογικότητα των υποχρεώσεων βάσει του παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από ενδεδειγμένες προτάσεις. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ιδίως επισκόπηση παρόμοιων υποχρεώσεων υποβολής αναφοράς σε τρίτες χώρες, συνεκτιμώντας τις εργασίες σε διεθνές επίπεδο. Επικεντρώνεται επίσης στην αναφορά οποιωνδήποτε σχετικών συναλλαγών που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συνεκτιμώντας τυχόν σημαντικές εξελίξεις στις πρακτικές της αγοράς, καθώς και στις πιθανές επιπτώσεις για το επίπεδο διαφάνειας των πράξεων χρηματοδότησης τίτλων.

Για τους σκοπούς της εν λόγω έκθεσης, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο το αργότερο εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κατ’ εξουσιοδότησης πράξης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 9, και στη συνέχεια ανά τριετία, ή συχνότερα σε περίπτωση σημαντικών εξελίξεων στις πρακτικές της αγοράς, η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την αποτελεσματικότητα της υποβολής εκθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεδειγμένο της μονομερούς υποβολής εκθέσεων, ιδίως από την άποψη της κάλυψης και της ποιότητας της έκθεσης καθώς και του περιορισμού των εκθέσεων στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, και σχετικά με κάθε σημαντική εξέλιξη στις πρακτικές της αγοράς με έμφαση στις συναλλαγές που έχουν ισοδύναμο στόχο ή αποτέλεσμα με ΣΧΤ.

2.   Αφού ολοκληρωθούν και ληφθούν υπόψη οι εργασίες σε διεθνές επίπεδο, η έκθεση που μνημονεύεται στην παράγραφο 1 προσδιορίζει επίσης τους ουσιώδεις κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των ΣΧΤ από πιστωτικά ιδρύματα και εισηγμένες εταιρείες και αναλύει αν είναι ενδεδειγμένη η πρόβλεψη συμπληρωματικής γνωστοποίησης από αυτές τις οντότητες στις περιοδικές εκθέσεις τους.

3.   Έως τις 13 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όσον αφορά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διεθνείς προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων που συνδέονται με τις ΣΧΤ, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων του ΣΧΣ σχετικά με τις περικοπές σε μη κεντρικώς εκκαθαριζόμενες ΣΧΤ, καθώς και όσον αφορά την καταλληλότητα των εν λόγω συστάσεων για τις ενωσιακές αγορές. Η Επιτροπή υποβάλλει την εν λόγω έκθεση συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από κατάλληλες προτάσεις.

Προς τούτο, η ΕΑΚΑΑ έως τις 13 Οκτωβρίου 2016, σε συνεργασία με την ΕΑΤ και το ΕΣΣΚ και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις διεθνείς προσπάθειες, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή στην οποία αξιολογεί:

α)

αν η χρήση των ΣΧΤ επιφέρει σημαντική αύξηση μόχλευσης που δεν καλύπτεται από τους ισχύοντες κανόνες·

β)

κατά περίπτωση, τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις προς αντιμετώπιση αυτής της αύξησης·

γ)

εάν είναι απαραίτητα περαιτέρω μέτρα για τη μείωση της φιλοκυκλικότητας αυτής της μόχλευσης.

Η έκθεση της ΕΑΚΑΑ εξετάζει επίσης τον ποσοτικό αντίκτυπο των συστάσεων του ΣΧΣ.

4.   Εντός 39 μηνών από την έναρξη εφαρμογής της κατ’ εξουσιοδότησης πράξης που εκδίδει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 9, και εντός εξαμήνου από την παραλαβή της έκθεσης της κάθε ΕΑΚΑΑ που μνημονεύεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 11, ιδίως σχετικά με το κατά πόσον τα τέλη που επιβάλλονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών είναι ανάλογα προς τον κύκλο εργασιών του αρχείου καταγραφής συναλλαγών και καλύπτουν πλήρως τις αναγκαίες δαπάνες της ΕΑΚΑΑ όσον αφορά την καταχώριση, την αναγνώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, καθώς και την αντιστάθμιση κάθε δαπάνης στην οποία είναι δυνατόν να υποβληθούν οι αρμόδιες αρχές κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως ως αποτέλεσμα ανάθεσης καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1.

Για τους σκοπούς των εκθέσεων της Επιτροπής που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο, η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει, εντός 33 μηνών από την έναρξη ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 9, και στη συνέχεια ανά τριετία ή συχνότερα εφόσον θεσπιστούν ουσιώδεις τροποποιήσεις των υφιστάμενων τελών, έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα τέλη που επιβάλλονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Στις εκθέσεις αυτές μνημονεύονται τουλάχιστον οι δαπάνες της ΕΑΚΑΑ που είναι αναγκαίες για την καταχώριση, την αναγνώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, οι δαπάνες στις οποίες είναι δυνατόν να υποβληθούν οι αρμόδιες αρχές κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως ως αποτέλεσμα ανάθεσης καθηκόντων, καθώς και τα τέλη που επιβάλλονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και η αναλογικότητά τους προς τον κύκλο εργασιών των αρχείων καταγραφής συναλλαγών.

5.   Μετά από διαβούλευση με το ΕΣΣΚ, η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τους συνολικούς όγκους των ΣΧΤ ανά είδος αντισυμβαλλομένου και συναλλαγής βάσει των δεδομένων που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Άσκηση των ανατιθέμενων εξουσιών

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 4 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων απονέμεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από τις 12 Ιανουαρίου 2016.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 4 ή του άρθρου 11 παράγραφος 2 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 31

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή κινητών αξιών που συστάθηκε με την απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής (28). Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (29).

2.   Όπου γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 32

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2, το σημείο 7) αντικαθίσταται ως εξής:

«7)

“εξωχρηματιστηριακά παράγωγα” (OTC) ή “συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων”: συμβάσεις παραγώγων των οποίων η εκτέλεση δεν πραγματοποιείται σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 14) της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, ή σε αγορά τρίτης χώρας που θεωρείται ισοδύναμη με ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με το άρθρο 2α του παρόντος κανονισμού·».

2)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 2α

Αποφάσεις ισοδυναμίας για τους σκοπούς του ορισμού των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού, αγορά τρίτης χώρας θεωρείται ισοδύναμη με ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 14) της οδηγίας 2004/39/ΕΚ εφόσον συμμορφώνεται προς νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις του τίτλου ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας και υπόκειται σε αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή του νόμου σε αυτήν την τρίτη χώρα, επί συνεχούς βάσεως, όπως έχει καθορίσει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν ότι η αγορά τρίτης χώρας συμμορφώνεται προς νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που του τίτλου ΙΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ και υπόκειται σε αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή του νόμου σε αυτήν την τρίτη χώρα, επί συνεχούς βάσεως, για τους σκοπούς της παραγράφου 1.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 86 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

3.   Η Επιτροπή και η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύουν στους δικτυακούς τόπους τους κατάλογο των αγορών αυτών που πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμες σύμφωνα με την εκτελεστική πράξη της παραγράφου 2. Ο κατάλογος ενημερώνεται κατά περιόδους.».

3)

Στο άρθρο 81, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θέτει τις αναγκαίες πληροφορίες στη διάθεση των ακόλουθων οντοτήτων προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και εντολές τους:

α)

ΕΑΚΑΑ·

β)

ΕΑΤ·

γ)

ΕΑΑΕΣ·

δ)

ΕΣΣΚ·

ε)

αρμόδια αρχή ασκούσα την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων που έχουν πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών·

στ)

αρμόδια αρχή που εποπτεύει τους τόπους διαπραγμάτευσης των αναφερόμενων συναλλαγών·

ζ)

σχετικά μέλη του ΕΣΚΤ, μεταξύ άλλων η ΕΚΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων της στο πλαίσιο ενιαίου εποπτικού μηχανισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (30)·

η)

σχετικές αρχές τρίτης χώρας που έχει συνάψει διεθνή συμφωνία με την Ένωση όπως μνημονεύεται στο άρθρο 75·

θ)

εποπτικές αρχές οριζόμενες κατά το άρθρο 4 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (31)·

ι)

αρμόδιες αρχές κινητών αξιών και αγορών της Ένωσης των οποίων οι αντίστοιχες εποπτικές αρμοδιότητες και εντολές καλύπτουν τις συμβάσεις, τις αγορές, τους συμμετέχοντες και τα υποκείμενα στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·

ια)

σχετικές αρχές τρίτης χώρας που έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την ΕΑΚΑΑ όπως αναφέρεται στο άρθρο 76·

ιβ)

Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (32)·

ιγ)

αρχές εξυγίανσης που καθορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (33)·

ιδ)

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης συσταθέν διά του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014·

ιε)

αρμόδιες αρχές ή αρμόδιες εθνικές αρχές όπως ορίζονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και στις οδηγίες 2003/41/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ, και εποπτικές αρχές κατά την έννοια της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·

ιστ)

αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού.

(30)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63)."

(31)  Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 12)."

(32)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1)."

(33)  Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).»."

Άρθρο 33

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 12 Ιανουαρίου 2016, με εξαίρεση:

α)

του άρθρου 4 παράγραφος 1, το οποίο αρχίζει να ισχύει:

i)

12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως που εκδίδει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 9 για τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, όπως ορίζονται στο σημείο 3) στοιχεία α) και β) του άρθρου 3 και για τις οντότητες τρίτων χωρών που αναφέρονται στο σημείο 3) στοιχείο θ) του άρθρου 3 για τις οποίες θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις του σημείου 3) στοιχεία α) και β) του άρθρου 3, εάν ήταν εγκατεστημένες στην Ένωση·

ii)

15 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 9 για τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, όπως αναφέρονται στο σημείο 3) στοιχεία ζ) και η) του άρθρου 3, και για τις οντότητες τρίτων χωρών που αναφέρονται στο σημείο 3) στοιχείο θ) του άρθρου 3 για τις οποίες θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις του σημείου 3) στοιχεία ζ) και η) του άρθρου 3, εάν είναι εγκατεστημένες στην Ένωση·

iii)

18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 9 για τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, όπως αναφέρονται στο σημείο 3) στοιχεία γ) έως στ) του άρθρου 3, και για τις οντότητες τρίτων χωρών που αναφέρονται στο σημείο 3) στοιχείο θ) του άρθρου 3 για τις οποίες θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις του σημείου 3) στοιχείων γ) έως στ) του άρθρου 3, εάν είναι εγκατεστημένες στην Ένωση· και

iv)

21 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 9 για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους·

β)

του άρθρου 13, το οποίο εφαρμόζεται από τις 13 Ιανουαρίου 2017·

γ)

του άρθρου 14, το οποίο εφαρμόζεται από τις 13 Ιουλίου 2017 στην περίπτωση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διέπονται από την οδηγία 2009/65/ΕΚ ή την οδηγία 2011/61/ΕΕ και οι οποίοι έχουν συσταθεί πριν τις 12 Ιανουαρίου 2016·

δ)

του άρθρου 15, το οποίο εφαρμόζεται από τις 13 Ιουλίου 2016, περιλαμβανομένων τυχόν υφιστάμενων κατά την ημερομηνία αυτή συμφωνιών παροχής ασφάλειας.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 25 Νοεμβρίου 2015.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

N. SCHMIT


(1)  ΕΕ C 336 της 26.9.2014, σ. 5.

(2)  ΕΕ C 451 της 16.12.2014, σ. 59.

(3)  ΕΕ C 271 της 19.8.2014, σ. 87.

(4)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2015 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2015.

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).

(11)  Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

(12)  Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

(13)  Οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(15)  ΕΕ C 328 της 20.9.2014, σ. 3.

(16)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(17)  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

(18)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

(19)  Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).

(20)  Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΕ L 235 της 23.9.2003, σ. 10).

(21)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).

(22)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006, για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια της αγοράς, την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της οδηγίας αυτής (ΕΕ L 241 της 2.9.2006, σ. 1).

(23)  Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

(24)  Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 12).

(25)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1).

(26)  Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

(27)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1).

(28)  Απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2001, για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών (ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45).

(29)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τμήμα Α —   Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ και στις ετήσιες εκθέσεις των ΟΕΕ

Συνολικά δεδομένα:

το ποσό των τίτλων και εμπορευμάτων που αφορά ο δανεισμός ως ποσοστό των συνολικών δανείσιμων περιουσιακών στοιχείων οριζόμενων εκτός των ταμειακών διαθεσίμων και των ταμειακών ισοδυνάμων,

το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε τύπος ΣΧΤ και συμφωνίας ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, εκφραζόμενο ως απόλυτο ποσό (στο νόμισμα του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων) και ως ποσοστό των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού αυτού (ΥΔΠΣ).

Δεδομένα συγκέντρωσης:

οι δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (κατανομή όγκων των εμπράγματων ασφαλειών και βασικών εμπορευμάτων που λαμβάνονται ανά εκδότη),

οι δέκα σημαντικότεροι αντισυμβαλλόμενοι για κάθε τύπο ΣΧΤ και συμφωνίας ανταλλαγής συνολικής απόδοσης χωριστά (όνομα του αντισυμβαλλομένου και συνολικός όγκος των εκκρεμών συναλλαγών).

Συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές για κάθε τύπο ΣΧΤ και συμφωνίας ανταλλαγής συνολικής απόδοσης χωριστά —κατανεμημένα βάσει των ακόλουθων κατηγοριών:

τύπος και ποιότητα της ασφάλειας,

διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας βάσει των ακόλουθων κλιμακίων διάρκειας: λιγότερο από μία ημέρα, μία ημέρα έως μία εβδομάδα, μία εβδομάδα έως ένας μήνας, ένας μήνας έως τρεις μήνες, τρεις μήνες έως ένα έτος, άνω του ενός έτους, ανοικτή ληκτότητα,

νόμισμα της ασφάλειας,

διάρκεια ληκτότητας της ΣΧΤ και των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης βάσει των ακόλουθων κλιμακίων διάρκειας: λιγότερο από μία ημέρα, μία ημέρα έως μία εβδομάδα, μία εβδομάδα έως ένας μήνας, ένας μήνας έως τρεις μήνες, τρεις μήνες έως ένα έτος, άνω του ενός έτους, ανοικτές συναλλαγές,

χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι,

διακανονισμός και συμψηφισμός (π.χ. τριμερής, κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, διμερής).

Δεδομένα σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση της ασφάλειας:

ποσοστό της εισπραχθείσας ασφάλειας το οποίο επαναχρησιμοποιείται, σε σύγκριση με το ανώτατο ποσό που καθορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο ή στην πληροφόρηση των επενδυτών,

απόδοση της επανεπένδυσης της ασφάλειας σε μετρητά για τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.

Διακράτηση της ασφάλειας που εισπράττει ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων ως μέρος της ΣΧΤ και των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης:

Αριθμός και ονόματα των θεματοφυλάκων και ποσό των περιουσιακών στοιχείων που προσκομίζονται ως ασφάλειες και τα οποία διακρατεί κάθε θεματοφύλακας

Διακράτηση της ασφάλειας που παρέχει ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων ως μέρος της ΣΧΤ και των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης:

Το ποσοστό των ασφαλειών που τηρούνται είτε σε διαχωρισμένους είτε σε ομαδοποιημένους λογαριασμούς ή σε οποιουσδήποτε άλλους λογαριασμούς

Δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για κάθε τύπο ΣΧΤ και συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, κατανεμημένα μεταξύ οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, διαχειριστή τέτοιου οργανισμού και τρίτων (π.χ. φορέα δανεισμού) σε απόλυτους αριθμούς και ως ποσοστό επί του συνόλου των αποδόσεων που προέρχονται από τον συγκεκριμένο τύπο ΣΧΤ και συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Τμήμα B —   Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στην πληροφόρηση των επενδυτών από τον ΟΕΕ:

γενική περιγραφή των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων και το σκεπτικό για τη χρήση τους,

συνολικά δεδομένα που πρέπει να αναφέρονται για κάθε τύπο ΣΧΤ και συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης,

τύποι περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αυτών των συναλλαγών,

μέγιστο ποσοστό ΥΔΠΣ που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αυτών των συναλλαγών,

αναμενόμενο ποσοστό ΥΔΠΣ που θα αποτελέσουν αντικείμενο αυτών των συναλλαγών,

κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των αντισυμβαλλομένων (όπως νομικό καθεστώς, χώρα προέλευσης, ελάχιστη πιστοληπτική ικανότητα),

αποδεκτές ασφάλειες: περιγραφή των αποδεκτών ασφαλειών σε σχέση με τους τύπους περιουσιακών στοιχείων, τον εκδότη, τη ληκτότητα, τη ρευστότητα, καθώς και τη διαφοροποίηση των ασφαλειών και τις πολιτικές περί ασφαλειών,

αποτίμηση ασφαλειών: περιγραφή της μεθόδου αποτίμησης των ασφαλειών που εφαρμόζεται και του σκεπτικού της, και αναφορά στη χρήση ή όχι ημερήσιου διακανονισμού («mark-to-market») και ημερήσιων περιθωρίων διαφορών αποτίμησης,

διαχείριση κινδύνου: περιγραφή των κινδύνων που σχετίζονται με τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, καθώς και των κινδύνων που συνδέονται με τη διαχείριση των ασφαλειών, όπως του λειτουργικού κινδύνου, του κινδύνου ρευστότητας, του κινδύνου αντισυμβαλλομένου, του κινδύνου θεματοφυλακής και του νομικού κινδύνου, καθώς και, κατά περίπτωση, των κινδύνων που απορρέουν από την επαναχρησιμοποίηση των ασφαλειών,

επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο διακρατούνται τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο ΣΧΤ και συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και οι ληφθείσες ασφάλειες που έχουν εισπραχθεί (π.χ. μέσω θεματοφύλακα του οργανισμού),

επεξήγηση οποιωνδήποτε περιορισμών (ρυθμιστικών ή αυτοεπιβαλλόμενων) όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση της ασφάλειας,

πολιτική σχετικά με την κατανομή των αποδόσεων που προκύπτουν από τη ΣΧΤ και συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης: περιγραφή των ποσοστών των εσόδων που προκύπτουν από ΣΧΤ και συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και επιστρέφουν στον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων και των δαπανών και τελών που διατίθενται στον διαχειριστή ή σε τρίτους (π.χ. στον φορέα δανεισμού). Το ενημερωτικό δελτίο ή η πληροφόρηση των επενδυτών αναφέρουν επίσης εάν οι εν λόγω τρίτοι συνδέονται με τον διαχειριστή.


Top