EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0760

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 123, 19.5.2015, p. 98–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/760/oj

19.5.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 123/98


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/760 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 29ης Απριλίου 2015

σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

H μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση είναι εργαλείο καθοριστικής σημασίας, με το οποίο η ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί να τεθεί σε τροχιά έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», υψηλών επιπέδων απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας, για να οικοδομηθεί η οικονομία του αύριο με τρόπο ώστε να είναι περισσότερο ανθεκτική και λιγότερο επιρρεπής σε συστημικούς κινδύνους. Τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΜΕΚ) παρέχουν χρηματοδότηση μεγάλης διάρκειας σε διάφορα έργα υποδομής, σε μη εισηγμένες εταιρείες ή σε εισηγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εκδίδουν μετοχικούς ή χρεωστικούς τίτλους για τους οποίους δεν υπάρχει άμεσα αναγνωρίσιμος αγοραστής. Με την παροχή χρηματοδότησης σε τέτοια έργα, τα ΕΜΕΚ συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας της Ένωσης και την υλοποίηση των ενωσιακών πολιτικών.

(2)

Από την πλευρά της ζήτησης, τα ΕΜΕΚ μπορούν να παρέχουν μια σταθερή και ασφαλή ροή εσόδων για τους διαχειριστές συνταξιοδοτικών ταμείων, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα ιδρύματα, τους δήμους και άλλες οντότητες που έχουν τακτικές και επαναλαμβανόμενες υποχρεώσεις και επιδιώκουν μακροπρόθεσμες αποδόσεις στο πλαίσιο ικανοποιητικά ρυθμιζόμενων δομών. Παρόλο που παρέχουν λιγότερη ρευστότητα από ό,τι οι επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα ΕΜΕΚ μπορούν να παρέχουν μια σταθερή ροή εσόδων σε μεμονωμένους επενδυτές, που εξαρτώνται από την τακτική ταμειακή ροή που μπορεί να παραγάγει ένα ΕΜΕΚ. Επιπλέον, τα ΕΜΕΚ μπορούν να προσφέρουν καλές ευκαιρίες για την ανατίμηση του κεφαλαίου με την πάροδο του χρόνου στους επενδυτές που δεν λαμβάνουν σταθερή ροή εσόδων.

(3)

Η χρηματοδότηση έργων όπως οι υποδομές μεταφορών, η βιώσιμη παραγωγή ή διανομή ενέργειας, οι κοινωνικές υποδομές (κατοικίες ή νοσοκομεία), η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων που περιορίζουν τη χρήση πόρων και ενέργειας ή η περαιτέρω ανάπτυξη των ΜΜΕ μπορεί να είναι ανεπαρκής. Όπως κατέδειξε η οικονομική κρίση, η συμπλήρωση της τραπεζικής χρηματοδότησης με μια ευρύτερη ποικιλία πηγών χρηματοδότησης που κινητοποιούν καλύτερα τις κεφαλαιαγορές θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των κενών χρηματοδότησης. Τα ΕΜΕΚ μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο από την άποψη αυτή, ενώ μπορούν επίσης να κινητοποιούν κεφάλαια με την προσέλκυση επενδυτών από τρίτες χώρες.

(4)

Ο παρών κανονισμός έχει ως κύριο στόχο να δώσει ώθηση σε μακροπρόθεσμες ευρωπαϊκές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε έργα, επιχειρήσεις και υποδομές σε τρίτες χώρες μπορούν επίσης να φέρουν κεφάλαια στα ΕΜΕΚ και με τον τρόπο αυτό να ωφελήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Συνεπώς, οι επενδύσεις αυτές δεν θα πρέπει να αποτρέπονται.

(5)

Ελλείψει κανονισμού που θεσπίζει κανόνες για τα ΕΜΕΚ, ενδεχομένως να υιοθετηθούν αποκλίνοντα μέτρα σε εθνικό επίπεδο, τα οποία είναι πιθανό να προκαλέσουν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό λόγω διαφορών στα μέτρα επενδυτικής προστασίας. Οι αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, τη διαφοροποίηση και τα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία, ιδίως τις επενδύσεις σε εμπορεύματα, δημιουργούν εμπόδια για τη διασυνοριακή εμπορική προώθηση των επενδυτικών κεφαλαίων που επικεντρώνονται σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις και πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, διότι οι επενδυτές δεν μπορούν να συγκρίνουν εύκολα τις διαφορετικές επενδυτικές προτάσεις που τους προσφέρονται. Οι αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις έχουν, επίσης, ως αποτέλεσμα διαφορετικά επίπεδα προστασίας των επενδυτών. Εξάλλου, οι αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις σχετικά με τις επενδυτικές τεχνικές, όπως τα επιτρεπόμενα επίπεδα δανεισμού, η χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και οι κανόνες για τις ανοικτές πωλήσεις ή για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, οδηγούν σε αποκλίσεις όσον αφορά το επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Επιπλέον, οι αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις σχετικά με τις περιόδους εξαγοράς ή κατοχής εμποδίζουν τη διασυνοριακή πώληση των κεφαλαίων που επενδύουν σε μη εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία. Με το να αυξάνουν την ανασφάλεια δικαίου, οι αποκλίσεις αυτές μπορεί να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών σχετικά με τις επενδύσεις στα εν λόγω κεφάλαια και να περιορίσουν τα περιθώρια των επενδυτών να επιλέγουν αποτελεσματικά μεταξύ των διαφόρων μακροπρόθεσμων επενδυτικών ευκαιριών. Κατά συνέπεια, το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύεται από την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για τον παρόντα κανονισμό.

(6)

Η ύπαρξη ενιαίων κανόνων είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι τα ΕΜΕΚ παρουσιάζουν ένα συνεκτικό και σταθερό προφίλ προϊόντος σε ολόκληρη την Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλίζονται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες σχετικά με τη λειτουργία των ΕΜΕΚ, ιδίως όσον αφορά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους και τα επενδυτικά μέσα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ώστε να εκτεθούν σε μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, όπως μετοχικούς ή χρεωστικούς τίτλους που εκδίδουν εισηγμένες ΜΜΕ και μη εισηγμένες επιχειρήσεις, καθώς και πραγματικά περιουσιακά στοιχεία. Οι ενιαίοι κανόνες για το χαρτοφυλάκιο ενός ΕΜΕΚ απαιτείται επίσης να διασφαλίζουν ότι τα ΕΜΕΚ που έχουν ως στόχο τη δημιουργία τακτικών εσόδων διατηρούν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων κατάλληλο για να διατηρήσει μια τακτική ταμειακή ροή. Τα ΕΜΕΚ είναι ένα πρώτο βήμα στην κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς για την άντληση κεφαλαίων που μπορούν να διοχετευτούν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μακροπρόθεσμων επενδύσεων, η Επιτροπή απαιτείται να συνεχίσει να αξιολογεί τα πιθανά εμπόδια στη διασυνοριακή άντληση μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων που απορρέουν από τη φορολογική μεταχείριση των επενδύσεων αυτών.

(7)

Είναι ουσιαστικό να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες λειτουργίας των ΕΜΕΚ, ειδικότερα όσον αφορά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους και τα επενδυτικά μέσα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν, θα είναι άμεσα εφαρμοστέοι στους διαχειριστές των ΕΜΕΚ και ότι, ως εκ τούτου, οι νέοι αυτοί κανόνες είναι ανάγκη να θεσπιστούν με τη μορφή κανονισμού. Έτσι διασφαλίζονται επίσης ενιαίοι όροι για τη χρήση της ονομασίας «ΕΜΕΚ», δεδομένου ότι προλαμβάνεται η εμφάνιση αποκλινουσών εθνικών απαιτήσεων. Οι διαχειριστές των ΕΜΕΚ θα πρέπει να τηρούν τους ίδιους κανόνες σε ολόκληρη την Ένωση προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στα ΕΜΕΚ και να διασφαλιστεί η διαρκής αξιοπιστία της ονομασίας «ΕΜΕΚ». Συγχρόνως, με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων θα μειωθεί η πολυπλοκότητα των κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν για τα ΕΜΕΚ. Μέσω των ενιαίων κανόνων, θα μειωθεί επίσης το κόστος της συμμόρφωσης των διαχειριστών με αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις για τα κεφάλαια που επενδύουν σε εισηγμένες και μη εισηγμένες επιχειρήσεις και συναφείς κατηγορίες πραγματικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους διαχειριστές των ΕΜΕΚ που επιθυμούν να αντλήσουν κεφάλαια σε διασυνοριακή βάση. Η θέσπιση ενιαίων κανόνων συμβάλλει επίσης στην εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

(8)

Οι νέοι κανόνες για τα ΕΜΕΚ συνδέονται στενά με την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), δεδομένου ότι η εν λόγω οδηγία αποτελεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση και την εμπορική προώθηση των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) στην Ένωση. Εξ ορισμού, τα ΕΜΕΚ είναι ΟΕΕ της ΕΕ των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται από διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ.

(9)

Ενώ η οδηγία 2011/61/ΕΕ προβλέπει επίσης ένα σταδιακά αναπτυσσόμενο καθεστώς τρίτης χώρας που διέπει τους ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ και τους ΟΕΕ εκτός ΕΕ, οι νέοι κανόνες για τα ΕΜΕΚ έχουν πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής με έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση των νέων μακροπρόθεσμων επενδυτικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, μόνο ένας ΟΕΕ της ΕΕ, όπως ορίζεται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ, θα πρέπει να είναι επιλέξιμος για να καταστεί ΕΜΕΚ, και τούτο μόνον αν τον διαχειρίζεται ΔΟΕΕ της ΕΕ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ.

(10)

Οι νέοι κανόνες που εφαρμόζονται στα ΕΜΕΚ θα πρέπει να ενισχύουν το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο που καθορίστηκε με την οδηγία 2011/61/ΕΕ και τις πράξεις που θεσπίστηκαν για την υλοποίησή της. Συνεπώς, οι κανόνες προϊόντων που αφορούν τα EMEK θα πρέπει να εφαρμόζονται επιπλέον των κανόνων που καθορίζονται με το υφιστάμενο δίκαιο της Ένωσης. Ειδικότερα, οι κανόνες διαχείρισης και εμπορικής προώθησης που καθορίζονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζονται στα ΕΜΕΚ. Επίσης, οι κανόνες για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης που καθορίζονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζονται αντίστοιχα για τις διασυνοριακές δραστηριότητες των ΕΜΕΚ. Θα πρέπει να συμπληρώνονται από ειδικούς κανόνες εμπορικής προώθησης που προορίζονται για τη διασυνοριακή εμπορική προώθηση ΕΜΕΚ τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες επενδυτές σε όλη την Ένωση.

(11)

Θα πρέπει να εφαρμόζονται ενιαίοι κανόνες σε όλους τους ΟΕΕ της ΕΕ που επιθυμούν να προωθηθούν εμπορικά ως ΕΜΕΚ. Οι ΟΕΕ της ΕΕ που δεν επιθυμούν να προωθούνται εμπορικά ως ΕΜΕΚ δεν θα πρέπει να δεσμεύονται από αυτούς τους κανόνες και συνεπώς αποδέχονται επίσης το ότι δεν θα επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν. Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι ΟΕΕ εκτός ΕΕ δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι για να προωθηθούν εμπορικά ως ΕΜΕΚ.

(12)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των ΕΜΕΚ προς τους εναρμονισμένους κανόνες που διέπουν τη δραστηριότητα των κεφαλαίων αυτών, είναι ανάγκη να απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές να χορηγούν άδειες ΕΜΕΚ. Οι εναρμονισμένες διαδικασίες χορήγησης άδειας και εποπτείας των ΔΟΕΕ δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ θα πρέπει να συμπληρώνονται, συνεπώς, με μια ειδική διαδικασία χορήγησης άδειας ΕΜΕΚ. Θα πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες για να διασφαλίζεται ότι ΕΜΕΚ θα μπορούν να διαχειρίζονται μόνο ΔΟΕΕ της ΕΕ που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ και έχουν κριθεί ικανοί για τη διαχείριση ΕΜΕΚ. Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζεται η ικανότητα ενός ΕΜΕΚ να συμμορφώνεται προς τους εναρμονισμένους κανόνες που διέπουν τη δραστηριότητα των εν λόγω κεφαλαίων. Για τα ΕΜΕΚ που υπόκεινται σε εσωτερική διαχείριση και όταν δεν ορίζεται εξωτερικός ΔΟΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζεται ειδική διαδικασία αδειοδότησης.

(13)

Δεδομένου ότι οι ΟΕΕ της ΕΕ μπορούν να λάβουν διάφορες νομικές μορφές που δεν τους προσδίδουν απαραίτητα νομική προσωπικότητα, οι διατάξεις που υποχρεώνουν τα ΕΜΕΚ να ενεργούν θα πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρονται στον διαχειριστή του ΕΜΕΚ στις περιπτώσεις όπου το ΕΜΕΚ συγκροτείται ως ΟΕΕ της ΕΕ που δεν είναι σε θέση να ενεργεί ο ίδιος, επειδή δεν έχει δική του νομική προσωπικότητα.

(14)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ΕΜΕΚ στοχεύουν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις και συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας της Ένωσης, οι κανόνες για το χαρτοφυλάκιο των ΕΜΕΚ θα πρέπει να απαιτούν τον σαφή καθορισμό των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων που είναι επιλέξιμα για επενδύσεις από ΕΜΕΚ και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων θα πρέπει να είναι επιλέξιμα. Κάθε ΕΜΕΚ θα πρέπει να επενδύει το 70 % τουλάχιστον του κεφαλαίου του σε επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία. Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των ΕΜΕΚ, είναι επίσης επιθυμητό να μην επιτρέπεται η συμμετοχή ΕΜΕΚ σε ορισμένες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επενδυτική στρατηγική τους και τους στόχους τους, δημιουργώντας κινδύνους που διαφέρουν από εκείνους που θα μπορούσαν να αναμένονται για ένα κεφάλαιο που στοχεύει σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σαφής εστίαση στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις με τρόπο που να εξυπηρετεί τους μικροεπενδυτές που δεν είναι εξοικειωμένοι με λιγότερο συμβατικές επενδυτικές στρατηγικές, τα ΕΜΕΚ δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να επενδύουν σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα παρά μόνο για τον σκοπό της αντιστάθμισης των κινδύνων που ενυπάρχουν στις δικές τους επενδύσεις. Δεδομένης της ρευστότητας των εμπορευμάτων και των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων που συνεπάγονται έμμεση έκθεση σε αυτά, οι επενδύσεις σε εμπορεύματα δεν απαιτούν μακροπρόθεσμη δέσμευση του επενδυτή και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αποκλείονται από τα επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία. Η λογική αυτή δεν ισχύει για τις επενδύσεις σε υποδομές ή σε εταιρείες σχετικές με εμπορεύματα ή για τις επενδύσεις των οποίων η απόδοση συναρτάται έμμεσα με την απόδοση εμπορευμάτων, όπως π.χ. οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην περίπτωση των γεωργικών εμπορευμάτων ή οι μονάδες παραγωγής ενέργειας στην περίπτωση των ενεργειακών εμπορευμάτων.

(15)

Ο ορισμός του τι συνιστά μακροπρόθεσμη επένδυση είναι ευρύς. Τα επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία είναι ως επί το πλείστον μη ρευστοποιήσιμα, απαιτούν δεσμεύσεις για ορισμένη χρονική περίοδο και έχουν οικονομικό προφίλ μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Τα επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούν μη κινητές αξίες και, επομένως, δεν έχουν πρόσβαση στη ρευστότητα της δευτερογενούς αγοράς. Απαιτούν συχνά δεσμεύσεις καθορισμένου χρόνου, που περιορίζουν την εμπορευσιμότητά τους. Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι εισηγμένες ΜΜΕ μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και πρόσβασης στη δευτερογενή αγορά, θα πρέπει επίσης να θεωρούνται εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ο οικονομικός κύκλος επένδυσης που επιδιώκουν τα ΕΜΕΚ έχει ουσιαστικά μακροπρόθεσμο χαρακτήρα λόγω των υψηλών δεσμεύσεων κεφαλαίων και του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την παραγωγή αποδόσεων.

(16)

Κάθε ΕΜΕΚ θα πρέπει να επιτρέπεται να επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία άλλα από τα επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία, ανάλογα με τις ανάγκες της αποτελεσματικής διαχείρισης των ταμειακών ροών του, αλλά μόνον εφόσον αυτά συνάδουν με τη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική του.

(17)

Τα επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να νοείται ότι περιλαμβάνουν συμμετοχές, όπως μετοχικούς τίτλους ή οιονεί μετοχικούς τίτλους, χρεωστικούς τίτλους στις εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, και δάνεια που παρέχονται σε αυτές. Περιλαμβάνουν επίσης συμμετοχές σε άλλα κεφάλαια που επικεντρώνονται σε περιουσιακά στοιχεία, όπως οι επενδύσεις σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις που εκδίδουν μετοχικούς ή χρεωστικούς τίτλους για τους οποίους δεν υπάρχει πάντα άμεσα αναγνωρίσιμος αγοραστής. Οι άμεσες συμμετοχές πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, εφόσον δεν έχουν τιτλοποιηθεί, θα πρέπει επίσης να αποτελούν κατηγορία επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι αποφέρουν προβλέψιμη ταμειακή ροή, είτε τακτική είτε ακανόνιστη, υπό την έννοια ότι μπορούν να μοντελοποιηθούν και να αποτιμηθούν με βάση μια μέθοδο αποτίμησης προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Στα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα μπορούσε ενδεικτικά να περιλαμβάνονται κοινωνικές υποδομές με προβλέψιμη απόδοση, όπως οι υποδομές ενέργειας, μεταφορών και επικοινωνιών, καθώς και η εκπαιδευτική, υγειονομική, προνοιακή υποστήριξη ή οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αντίθετα, περιουσιακά στοιχεία όπως έργα τέχνης, χειρόγραφα, κάβες κρασιών ή κοσμήματα δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμα, δεδομένου ότι κανονικά δεν αποφέρουν προβλέψιμη ταμειακή ροή.

(18)

Στα επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να περιληφθούν τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 10 000 000 EUR που αποφέρουν οικονομικό και κοινωνικό όφελος. Τέτοια περιουσιακά στοιχεία είναι οι υποδομές, η πνευματική ιδιοκτησία, τα σκάφη, ο εξοπλισμός, οι μηχανές, τα αεροσκάφη ή το τροχαίο υλικό και η ακίνητη περιουσία. Οι επενδύσεις σε εμπορική ιδιοκτησία ή ακίνητα θα πρέπει να επιτρέπονται στον βαθμό που εξυπηρετούν τον σκοπό της συμβολής στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ή στις πολιτικές της Ένωσης για την ενέργεια, τις περιφέρειες και τη συνοχή. Οι επενδύσεις σε τέτοιου είδους ακίνητη περιουσία θα πρέπει να καταγράφονται σαφώς προκειμένου να καταδεικνύεται η μακροπρόθεσμη δέσμευση στην περιουσία. Ο παρών κανονισμός δεν επιδιώκει την προώθηση κερδοσκοπικών επενδύσεων.

(19)

Η κλίμακα των έργων υποδομής συνεπάγεται ότι απαιτείται να παραμένουν επενδυμένα μεγάλα ποσά κεφαλαίων για μεγάλες χρονικές περιόδους. Αυτά τα έργα υποδομής περιλαμβάνουν υποδομές δημόσιων κτιρίων, όπως σχολεία, νοσοκομεία ή φυλακές, κοινωνικές υποδομές, όπως κοινωνική στέγαση, υποδομές μεταφορών, όπως δρόμοι, συστήματα μαζικής μεταφοράς και αεροδρόμια, υποδομές ενέργειας, όπως δίκτυα ενέργειας, σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό των επιπτώσεών της, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή αγωγοί ηλεκτροπαροχής, υποδομές διαχείρισης υδάτων, όπως συστήματα ύδρευσης, αποχέτευσης ή συστήματα άρδευσης, υποδομές επικοινωνίας, όπως δίκτυα, και υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, όπως συστήματα ανακύκλωσης ή συλλογής.

(20)

Οι οιονεί μετοχικοί τίτλοι θα πρέπει να νοείται ότι περιλαμβάνουν έναν τύπο χρηματοδοτικού μέσου που είναι ένας συνδυασμός μετοχικών και χρεωστικών τίτλων, όπου η απόδοση του μέσου συνδέεται με το κέρδος ή τη ζημία της εταιρείας χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και η αποπληρωμή του μέσου σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Τα μέσα αυτά περιλαμβάνουν ποικιλία χρηματοδοτικών μέσων, όπως δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, αφανείς συμμετοχές, συμμετοχικά δάνεια, δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη, μετατρέψιμα ομόλογα και ομολογίες με δικαιώματα επιλογής.

(21)

Για την κάλυψη των υφιστάμενων επιχειρηματικών πρακτικών, θα πρέπει να επιτρέπεται στο ΕΜΕΚ να αγοράζει υπάρχουσες μετοχές εταιρείας χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, από υφιστάμενους μετόχους της εν λόγω εταιρείας. Επίσης, για τους σκοπούς της διασφάλισης όσο το δυνατόν ευρύτερων δυνατοτήτων για συγκέντρωση κεφαλαίων, θα πρέπει να επιτρέπονται οι επενδύσεις σε άλλα ΕΜΕΚ, σε ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (EuVECA), ρυθμιζόμενες από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), και σε ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (EuSEF), ρυθμιζόμενα από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). Για την αποτροπή της διασποράς των επενδύσεων σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, τα ΕΜΕΚ θα πρέπει να επιτρέπεται να επενδύουν σε άλλα ΕΜΕΚ, σε EuVECA και σε EuSEF μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα ίδια ΕΜΕΚ δεν έχουν επενδύσει πάνω από το 10 % των κεφαλαίων τους σε άλλα ΕΜΕΚ.

(22)

Η χρήση χρηματοπιστωτικών εταιρειών μπορεί να είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση και την οργάνωση των εισφορών των διαφόρων επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων δημόσιου χαρακτήρα, σε έργα υποδομής. Θα πρέπει, συνεπώς, να επιτρέπεται στα ΕΜΕΚ να επενδύουν σε επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία μέσω χρηματοπιστωτικών εταιρειών, εφόσον οι εν λόγω εταιρείες αποσκοπούν αποκλειστικά στη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων έργων, καθώς και στην ανάπτυξη των ΜΜΕ.

(23)

Οι μη εισηγμένες επιχειρήσεις μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές και στη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης και επέκτασής τους. Η ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω συμμετοχής στο κεφάλαιο ή δανείων είναι τυπικοί τρόποι άντλησης χρηματοδότησης. Επειδή τα μέσα αυτά αποτελούν από τη φύση τους μακροπρόθεσμες επενδύσεις, απαιτούν μακροπρόθεσμα κεφάλαια, που τα ΕΜΕΚ μπορούν να προσφέρουν. Επιπλέον, οι εισηγμένες ΜΜΕ συχνά αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια όσον αφορά την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, οπότε τα ΕΜΕΚ μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

(24)

Οι κατηγορίες μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού θα πρέπει ως εκ τούτου να περιλαμβάνουν μη εισηγμένες επιχειρήσεις που εκδίδουν μετοχικούς ή χρεωστικούς τίτλους για τους οποίους ενδέχεται να μην υπάρχει άμεσα αναγνωρίσιμος αγοραστής, καθώς και εισηγμένες επιχειρήσεις με μέγιστη κεφαλαιοποίηση 500 000 000 EUR.

(25)

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής ενός ΕΜΕΚ κατέχει μετοχές σε εταιρεία χαρτοφυλακίου, υπάρχει κίνδυνος ο διαχειριστής να θέσει τα συμφέροντά της πάνω από τα συμφέροντα των επενδυτών του ΕΜΕΚ. Για να αποφευχθεί μια τέτοια σύγκρουση συμφερόντων και για να εξασφαλίζεται υγιής εταιρική διακυβέρνηση, το ΕΜΕΚ θα πρέπει να επενδύει μόνο σε περιουσιακά στοιχεία που δεν σχετίζονται με τον διαχειριστή του ΕΜΕΚ, εκτός αν το ΕΜΕΚ επενδύει σε μερίδια ή μετοχές που ανήκουν σε άλλα ΕΜΕΚ, σε EuVECA ή σε EuSEF που διαχειρίζεται ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ.

(26)

Προκειμένου οι διαχειριστές των ΕΜΕΚ να έχουν κάποιο βαθμό ευελιξίας κατά την επένδυση των κεφαλαίων τους, οι συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία άλλα από τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις θα πρέπει να επιτρέπονται μέχρι το ανώτατο όριο του 30 % του κεφαλαίου των ΕΜΕΚ.

(27)

Προκειμένου να περιοριστεί η ανάληψη κινδύνου από τα ΕΜΕΚ, είναι σημαντικό να μειωθεί ο κίνδυνος των αντισυμβαλλομένων με την εφαρμογή σαφών απαιτήσεων διαφοροποίησης στο χαρτοφυλάκιο των ΕΜΕΚ. Όλα τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα θα πρέπει να υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).

(28)

Για την αποτροπή της άσκησης σημαντικής επιρροής από ένα επενδύον ΕΜΕΚ στη διαχείριση άλλου ΕΜΕΚ ή ενός οργανισμού έκδοσης, είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση ενός ΕΜΕΚ στην ίδια επένδυση.

(29)

Προκειμένου οι διαχειριστές ΕΜΕΚ να μπορούν να συγκεντρώνουν περαιτέρω κεφάλαια κατά τη διάρκεια του κεφαλαίου, θα πρέπει να επιτρέπεται να δανείζονται μετρητά ύψους έως 30 % της αξίας των κεφαλαίων του ΕΜΕΚ. Αυτό εξυπηρετεί για την παροχή πρόσθετων αποδόσεων στους επενδυτές. Για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος νομισματικών αναντιστοιχιών, το ΕΜΕΚ θα πρέπει να προβαίνει σε δανεισμό μόνο στο νόμισμα στο οποίο ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ αναμένει να αποκτήσει το περιουσιακό στοιχείο. Προκειμένου να καθησυχαστούν οι ανησυχίες σχετικά με σκιώδη τραπεζική δραστηριότητα, τα μετρητά που δανείζεται το ΕΜΕΚ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση δανείων σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

(30)

Λόγω της μακροπρόθεσμης και μη ρευστοποιήσιμης φύσης των επενδύσεων ενός ΕΜΕΚ, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ θα πρέπει να έχει επαρκή χρόνο για την εφαρμογή των επενδυτικών ορίων. Ο χρόνος που απαιτεί η εφαρμογή των ορίων αυτών θα πρέπει να καθορίζεται με συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων και των χαρακτηριστικών των επενδύσεων, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε έτη μετά την ημερομηνία της άδειας ΕΜΕΚ ή το ήμισυ της διάρκειας του ΕΜΕΚ, ανάλογα με το ποια χρονική περίοδος είναι συντομότερη.

(31)

Τα ΕΜΕΚ, με βάση το προφίλ χαρτοφυλακίου και τον βασικό προσανατολισμό τους σε κατηγορίες μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων, είναι σχεδιασμένα να διοχετεύουν ιδιωτικές αποταμιεύσεις στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης. Επίσης, τα ΕΜΕΚ σχεδιάστηκαν ως επενδυτικό μέσο που μπορεί να χρησιμοποιεί ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για να χρηματοδοτεί ευρωπαϊκές υποδομές ή ευρωπαϊκές ΜΜΕ. Δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα ΕΜΕΚ είναι διαρθρωμένα ως συλλογικοί επενδυτικοί φορείς που ανταποκρίνονται στον βασικό προσανατολισμό του ομίλου της ΕΤΕπ στη συμβολή σε μια ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη μιας εσωτερικής αγοράς μακροπρόθεσμων επενδύσεων προς το συμφέρον της Ένωσης. Δεδομένης της επικέντρωσής τους σε κατηγορίες μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων, τα ΕΜΕΚ μπορούν να επιτελούν τον ρόλο τους ως μέσου προτεραιότητας για την πραγμάτωση του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη που προσδιορίστηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2014.

(32)

Η Επιτροπή θα πρέπει να ιεραρχήσει και να εξορθολογίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζει όσον αφορά τις αιτήσεις των ΕΜΕΚ για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ. Η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να εξορθολογίσει την υποβολή των γνωμοδοτήσεων ή τοποθετήσεων όσον αφορά αιτήσεις των ΕΜΕΚ για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

(33)

Επιπλέον, τα κράτη μέλη, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, μπορεί να έχουν συμφέρον να προβάλλουν τα ΕΜΕΚ σε πιθανούς επενδυτές και στο κοινό.

(34)

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ένα ΕΜΕΚ δεν απαιτείται να παρέχει δικαίωμα εξαγοράς πριν τη λήξη του, τίποτα δεν θα πρέπει να εμποδίζει ένα ΕΜΕΚ να επιδιώξει την εισαγωγή των μεριδίων ή των μετοχών τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, παρέχοντας έτσι στους επενδυτές την ευκαιρία να προβούν σε πώληση των μεριδίων ή των μετοχών τους πριν από τη λήξη του ΕΜΕΚ. Οι κανονισμοί ή τα καταστατικά έγγραφα ενός ΕΜΕΚ δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την εισαγωγή ή τη διαπραγμάτευση μεριδίων ή μετοχών του ΕΜΕΚ σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, ούτε θα πρέπει να εμποδίζουν τους επενδυτές να διαβιβάζουν ελεύθερα τα μερίδια ή τις μετοχές τους σε τρίτους οι οποίοι επιθυμούν να αγοράσουν τα εν λόγω μερίδια ή μετοχές. Αυτό αποσκοπεί στην προώθηση των δευτερογενών αγορών ως σημαντικών τόπων για ιδιώτες επενδυτές όσον αφορά την αγοραπωλησία μεριδίων ή μετοχών ΕΜΕΚ.

(35)

Μολονότι μεμονωμένοι επενδυτές μπορεί να ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε ένα ΕΜΕΚ, η μη ρευστοποιήσιμη φύση των περισσότερων επενδύσεων σε μακροπρόθεσμα έργα δεν επιτρέπει στο ΕΜΕΚ να προσφέρει δικαιώματα τακτικών εξαγορών στους επενδυτές του. Η δέσμευση των μεμονωμένων επενδυτών σε επενδύσεις σε τέτοια περιουσιακά στοιχεία αναλαμβάνεται, από τη φύση της, για την πλήρη διάρκεια της επένδυσης. Κατά συνέπεια, τα ΕΜΕΚ θα πρέπει να διαρθρώνονται με τρόπο ώστε να μην προσφέρουν δικαιώματα τακτικών εξαγορών πριν από τη λήξη του ΕΜΕΚ.

(36)

Προκειμένου να παρέχονται κίνητρα σε επενδυτές, ιδιαίτερα ιδιώτες, που μπορεί να μην θέλουν να δεσμεύσουν τα κεφάλαιά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα ΕΜΕΚ θα πρέπει να μπορούν να προσφέρουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στους επενδυτές τους δικαιώματα πρόωρης εξαγοράς. Θα πρέπει συνεπώς να παρέχεται στον διαχειριστή του ΕΜΕΚ η διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει αν θα δημιουργείται ΕΜΕΚ με ή χωρίς δικαιώματα εξαγοράς, ανάλογα με την επενδυτική στρατηγική του ΕΜΕΚ. Όταν υφίσταται καθεστώς δικαιωμάτων εξαγοράς, τα δικαιώματα αυτά και τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων και να γνωστοποιούνται στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ.

(37)

Προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν να εξαγοράζουν αποτελεσματικά τα μερίδια ή τις μετοχές τους κατά τη λήξη του ΕΜΕΚ, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ θα πρέπει να αρχίζει να πωλεί το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων του ΕΜΕΚ εγκαίρως, για να διασφαλίζει ότι η αξία του έχει δεόντως ρευστοποιηθεί. Κατά τον προσδιορισμό ενός ομαλού προγράμματος αποεπένδυσης, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά προφίλ λήξης των επενδύσεων και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να βρει αγοραστή για τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία έχει επενδυθεί το ΕΜΕΚ. Λόγω της αδυναμίας πρακτικής εφαρμογής της διατήρησης των επενδυτικών ορίων κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου εκκαθάρισης, τα όρια αυτά θα πρέπει να παύουν να ισχύουν κατά την έναρξη της εκκαθάρισης.

(38)

Για τη διεύρυνση της πρόσβασης ιδιωτών επενδυτών στα ΕΜΕΚ, οι ΟΣΕΚΑ μπορούν να επενδύουν σε μερίδια ή μετοχές ΕΜΕΚ στον βαθμό που τα μερίδια ή οι μετοχές του ΕΜΕΚ πληρούν τις προϋποθέσεις της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8).

(39)

Σε περίπτωση που ένα ΕΜΕΚ έχει εκποιήσει ένα από τα περιουσιακά του στοιχεία, θα πρέπει να μπορεί να μειώσει το κεφάλαιό του κατ' αναλογία, ιδιαίτερα σε περίπτωση επένδυσης σε υποδομές.

(40)

Τα μη εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία στα οποία επενδύει το ΕΜΕΚ μπορούν να εισαχθούν σε οργανωμένη αγορά κατά τη διάρκεια του επενδυτικού κεφαλαίου. Όταν συμβεί αυτό, τα περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να μην μπορούν πλέον να συμμορφώνονται με την απαίτηση του παρόντος κανονισμού για μη εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Προκειμένου οι διαχειριστές ΕΜΕΚ να μπορούν να προβούν σε αποεπένδυση με ομαλό τρόπο από ένα τέτοιο περιουσιακό στοιχείο που δεν θα ήταν πλέον επιλέξιμο, το περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να συνεχίσει να συνυπολογίζεται στο όριο του 70 % των επιλέξιμων επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων για έως και τρία χρόνια.

(41)

Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των ΕΜΕΚ, καθώς και των ιδιωτών και επαγγελματιών επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, είναι σημαντικό να θεσπιστούν αυστηρές απαιτήσεις διαφάνειας που να επιτρέπουν στους υποψήφιους επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να είναι πλήρως ενήμεροι για τους συνεπαγόμενους κινδύνους. Επιπλέον της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις διαφάνειας που περιλαμβάνονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ, τα ΕΜΕΚ θα πρέπει να δημοσιεύουν ενημερωτικό δελτίο, του οποίου το περιεχόμενο θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται από τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής (10). Κατά την εμπορική προώθηση ενός ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση εγγράφου βασικών πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11). Επιπλέον, κάθε διαφημιστικό έγγραφο θα πρέπει να εφιστά ρητώς την προσοχή στο προφίλ κινδύνου του ΕΜΕΚ.

(42)

Τα ΕΜΕΚ μπορεί να είναι ελκυστικά για επενδυτές, όπως δήμοι, εκκλησίες, φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα, που θα πρέπει να μπορούν να ζητούν να αντιμετωπίζονται όπως οι επαγγελματίες επενδυτές στις περιπτώσεις όπου που πληρούν τις προϋποθέσεις της ενότητας ΙΙ του παραρτήματος II της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12).

(43)

Καθώς τα ΕΜΕΚ στοχεύουν όχι μόνο σε επαγγελματίες, αλλά και σε ιδιώτες επενδυτές σε ολόκληρη την Ένωση, είναι απαραίτητη η προσθήκη ορισμένων πρόσθετων απαιτήσεων στις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης που προβλέπονται ήδη στην οδηγία 2011/61/ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο προστασίας των ιδιωτών επενδυτών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσφέρονται δυνατότητες εγγραφών, πληρωμών σε μεριδιούχους ή μετόχους, επαναφοράς ή εξαγοράς μεριδίων ή μετοχών, και δημοσίευσης των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από το ΕΜΕΚ και τον διαχειριστή του ΕΜΕΚ. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους επαγγελματίες επενδυτές, θα πρέπει να παρέχονται εγγυήσεις κατά την εμπορική προώθηση των ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές. Αν η εμπορική προώθηση ή η διάθεση ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές γίνεται μέσω διανομέα, ο διανομέας θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13).

(44)

Ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ ή ο διανομέας θα πρέπει να λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την πείρα των ιδιωτών επενδυτών, την οικονομική τους κατάσταση, τη διάθεσή τους να αναλάβουν κινδύνους, τους επενδυτικούς στόχους και τον χρονικό τους ορίζοντα, προκειμένου να αξιολογεί αν το ΕΜΕΚ είναι κατάλληλο για εμπορική διάθεση στους συγκεκριμένους ιδιώτες επενδυτές, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη διάρκεια ζωής και τη σχεδιαζόμενη επενδυτική στρατηγική του ΕΜΕΚ. Επιπλέον, αν η διάρκεια ζωής του ΕΜΕΚ που προσφέρεται ή διατίθεται σε ιδιώτες επενδυτές υπερβαίνει τη δεκαετία, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ ή ο διανομέας θα πρέπει να αναφέρει σαφώς και εγγράφως ότι το συγκεκριμένο προϊόν ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για τους ιδιώτες επενδυτές που δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν μια τέτοια μακροπρόθεσμη και μη ρευστοποιήσιμη δέσμευση.

(45)

Στην περίπτωση της διάθεσης ενός ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές, ο θεματοφύλακας του ΕΜΕΚ θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις επιλέξιμες οντότητες που επιτρέπεται να λειτουργούν ως θεματοφύλακες, τον κανόνα περί μη απαλλαγής από ευθύνη και την επαναχρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.

(46)

Για την ενίσχυση της προστασίας των ιδιωτών επενδυτών, ο παρών κανονισμός προβλέπει ακόμα ότι στις περιπτώσεις ιδιωτών επενδυτών των οποίων το χαρτοφυλάκιο, που απαρτίζεται από καταθέσεις μετρητών και χρηματοπιστωτικά μέσα εκτός όσων έχουν τυχόν διατεθεί ως ασφάλεια, δεν υπερβαίνει τις 500 000 EUR, ο διαχειριστής ΕΜΕΚ ή οποιοσδήποτε διανομέας, αφού διεξαγάγει έλεγχο καταλληλότητας και δώσει κατάλληλες επενδυτικές συμβουλές, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο ιδιώτης επενδυτής δεν επενδύει συνολικό ποσό που υπερβαίνει το 10 % του χαρτοφυλακίου του επενδυτή σε ΕΜΕΚ και ότι το αρχικό ποσό που επενδύεται σε ένα ή περισσότερα ΕΜΕΚ δεν είναι μικρότερο από 10 000 EUR.

(47)

Σε εξαιρετικές περιστάσεις που προσδιορίζονται στους κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα ενός ΕΜΕΚ, η διάρκεια του ΕΜΕΚ θα μπορούσε να παραταθεί ή να ελαττωθεί για να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία σε περίπτωση, παραδείγματος χάρη, που κάποιο έργο ολοκληρώνεται αργότερα ή νωρίτερα από το αναμενόμενο, προκειμένου η διάρκεια του ΕΜΕΚ να εναρμονίζεται με τη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική του.

(48)

Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ θα πρέπει να ελέγχει σε συνεχή βάση αν ένα ΕΜΕΚ συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν ήδη εκτεταμένες εξουσίες βάσει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, είναι απαραίτητο οι εξουσίες αυτές να επεκταθούν σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό.

(49)

Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΑΚΑΑ), που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14),θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό και θα πρέπει να της διατεθούν όλοι οι πόροι, και ιδίως οι ανθρώπινοι πόροι, που είναι αναγκαίοι για τον σκοπό αυτό.

(50)

Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή των κανόνων που αφορούν τα ΕΜΕΚ, διασφαλίζοντας τη συνεπή εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Δεδομένου ότι η ΕΑΚΑΑ είναι φορέας με μεγάλη ειδική εμπειρογνωσία όσον αφορά τις κινητές αξίες και τις αγορές κινητών αξιών, είναι συμφέρον και σκόπιμο να της ανατεθεί η εκπόνηση σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που δεν ενέχουν επιλογές πολιτικής, προς υποβολή στην Επιτροπή. Τα εν λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα θα πρέπει να σχετίζονται με τις συνθήκες υπό τις οποίες η χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων εξυπηρετεί αποκλειστικά τον σκοπό της αντιστάθμισης κινδύνων που ενυπάρχουν στις επενδύσεις, με τις συνθήκες υπό τις οποίες η διάρκεια ενός ΕΜΕΚ θα επαρκεί για να καλύψει τον κύκλο ζωής καθενός από τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία του ΕΜΕΚ, με τα χαρακτηριστικά του σχεδίου για την κανονική εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΜΕΚ, με τους ορισμούς και με τις μεθόδους υπολογισμού του κόστους που βαρύνει τους επενδυτές, με την παρουσίαση των πληροφοριών σχετικά με το κόστος, όπως επίσης σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων που πρέπει να διαθέτουν τα ΕΜΕΚ σε κάθε κράτος μέλος στου οποίου την αγορά προτίθενται να διαθέσουν μερίδια ή μετοχές.

(51)

Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16) θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως όσον αφορά την ανταλλαγή, διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(52)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η διασφάλιση ενιαίων απαιτήσεων όσον αφορά τις επενδύσεις και τους όρους λειτουργίας για τα ΕΜΕΚ σε ολόκληρη την Ένωση, λαμβανομένης πλήρως υπόψη της ανάγκης εξισορρόπησης της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των ΕΜΕΚ με την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και το κόστος για τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(53)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως δε την προστασία των καταναλωτών, την επιχειρηματική ελευθερία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς επίσης την πρόσβαση σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και σκοπός

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους κανόνες για την αδειοδότηση, τις επενδυτικές πολιτικές και τους όρους λειτουργίας των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων της ΕΕ (ΟΕΕ της ΕΕ) ή των τμημάτων των ΟΕΕ της ΕΕ που διατίθενται στην Ένωση ως ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΜΕΚ).

2.   Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η συγκέντρωση και διοχέτευση κεφαλαίων σε ευρωπαϊκές μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, σύμφωνα με τον στόχο της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

3.   Τα κράτη μέλη δεν προσθέτουν επιπλέον απαιτήσεις στο πεδίο που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «κεφάλαιο»: το σύνολο των εισφορών κεφαλαίου και του δεσμευμένου, μη καταβεβλημένου κεφαλαίου, υπολογιζόμενο με βάση το διαθέσιμο για επένδυση ποσό μετά την αφαίρεση όλων των σχετικών αμοιβών, χρεώσεων και δαπανών που βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τους επενδυτές·

2)   «επαγγελματίας επενδυτής»: επενδυτής που θεωρείται επαγγελματίας πελάτης ή που μπορεί, κατόπιν αίτησης, να αντιμετωπίζεται ως επαγγελματίας πελάτης σύμφωνα με το παράρτημα II της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

3)   «ιδιώτης επενδυτής»: επενδυτής που δεν συνιστά επαγγελματία επενδυτή·

4)   «μετοχικός»: δικαίωμα ιδιοκτησίας σε εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, αντιπροσωπευόμενο από μετοχές ή άλλων μορφών συμμετοχές στο κεφάλαιο της εταιρείας χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, οι οποίες εκδίδονται στους επενδυτές του·

5)   «οιονεί μετοχικός»: τύπος χρηματοδοτικού μέσου όπου η απόδοση του μέσου συνδέεται με το κέρδος ή τη ζημία της εταιρείας χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και όπου η αποπληρωμή του μέσου σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη·

6)   «πραγματικό περιουσιακό στοιχείο»: περιουσιακό στοιχείο που έχει αξία λόγω της υπόστασης και των χαρακτηριστικών του και μπορεί να αποφέρει αποδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών και άλλων περιουσιακών στοιχείων που επιτρέπουν την αποκόμιση οικονομικού ή κοινωνικού οφέλους, όπως η παιδεία, η παροχή υποστήριξης, η έρευνα και η ανάπτυξη, καθώς και συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής ιδιοκτησίας ή των ακινήτων μόνον όταν είναι ουσιαστικό ή επικουρικό στοιχείο μακροπρόθεσμου επενδυτικού σχεδίου που συμβάλλει στον στόχο της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

7)   «χρηματοπιστωτική εταιρεία»: οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α)

πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17)·

β)

επενδυτική εταιρεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

γ)

ασφαλιστική επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 σημείο 1) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18)·

δ)

χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 20) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

ε)

μεικτή εταιρεία συμμετοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 22) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

στ)

εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

ζ)

ΔΟΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

8)   «ΟΕΕ της ΕΕ»: ΟΕΕ της ΕΕ σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο ια) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

9)   «ΔΟΕΕ της ΕΕ»: ΔΟΕΕ της ΕΕ σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

10)   «αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ»: η αρμόδια αρχή του ΟΕΕ της ΕΕ, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

11)   «κράτος μέλος καταγωγής του ΕΜΕΚ»: το κράτος μέλος στο οποίο έχει άδεια το ΕΜΕΚ·

12)   «διαχειριστής του ΕΜΕΚ»: ο ΔΟΕΕ της ΕΕ που έχει λάβει άδεια και έχει λάβει έγκριση για τη διαχείριση ενός ΕΜΕΚ, ή το υπό εσωτερική διαχείριση ΕΜΕΚ του οποίου η νομική μορφή επιτρέπει εσωτερική διαχείριση και για το οποίο δεν έχει οριστεί εξωτερικός ΔΟΕΕ·

13)   «αρμόδια αρχή για τον διαχειριστή του ΕΜΕΚ»: η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ της ΕΕ, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο ιζ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

14)   «δανειοδοσία τίτλων» και «δανειοληψία τίτλων»: οποιαδήποτε συναλλαγή στην οποία αντισυμβαλλόμενος μεταβιβάζει τίτλους υπό την προϋπόθεση ότι ο δανειζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει αντίστοιχης αξίας τίτλους σε κάποια μελλοντική ημερομηνία ή όταν του το ζητήσει ο μεταβιβάζων. Η συναλλαγή είναι «δανειοδοσία τίτλων» για το ίδρυμα που μεταβιβάζει τους τίτλους και «δανειοληψία τίτλων» για το ίδρυμα προς το οποίο μεταβιβάζονται οι εν λόγω τίτλοι·

15)   «πράξη επαναγοράς»: η πράξη επαναγοράς που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 83) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

16)   «χρηματοπιστωτικό μέσο»: χρηματοπιστωτικό μέσο όπως καθορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

17)   «ανοικτή πώληση»: η δραστηριότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19)·

18)   «ρυθμιζόμενη αγορά»: ρυθμιζόμενη αγορά όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 21) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

19)   «πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης»: πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 22) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Άρθρο 3

Χορήγηση άδειας και κεντρικό δημόσιο μητρώο

1.   Ένα ΕΜΕΚ μπορεί να προωθείται στην αγορά της Ένωσης μόνον εφόσον έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η άδεια ΕΜΕΚ ισχύει για όλα τα κράτη μέλη.

2.   Μόνον ΟΕΕ της ΕΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να λαμβάνουν άδεια ΕΜΕΚ.

3.   Οι αρμόδιες αρχές των ΕΜΕΚ ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ σε τριμηνιαία βάση για τις άδειες που χορηγούνται ή ανακαλούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Η ΕΑΚΑΑ τηρεί κεντρικό δημόσιο μητρώο στο οποίο προσδιορίζεται κάθε ΕΜΕΚ που έχει λάβει άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ και η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ. Το μητρώο καθίσταται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 4

Ονομασία και απαγόρευση μετατροπής

1.   Η ονομασία «ΕΜΕΚ» ή «ευρωπαϊκό μακροπρόθεσμο επενδυτικό κεφάλαιο» σε σχέση με έναν οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ή τα μερίδια ή τις μετοχές που εκδίδει μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον όταν ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Τα ΕΜΕΚ δεν επιτρέπεται να μεταβάλλονται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων μη υπαγόμενους στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 5

Αίτηση για τη χορήγηση άδειας ΕΜΕΚ

1.   Αίτηση για τη χορήγηση άδειας ΕΜΕΚ υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ.

Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας ΕΜΕΚ περιλαμβάνει τα εξής:

α)

τους κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα του κεφαλαίου·

β)

πληροφορίες για την ταυτότητα του προτεινόμενου διαχειριστή του ΕΜΕΚ και για το ιστορικό και την πείρα του στη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων·

γ)

πληροφορίες για την ταυτότητα του θεματοφύλακα·

δ)

περιγραφή των πληροφοριών που θα τεθούν στη διάθεση των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των ρυθμίσεων σχετικά με τον χειρισμό καταγγελιών υποβαλλόμενων από ιδιώτες επενδυτές.

Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ μπορεί να ζητεί διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση και τις παρεχόμενες πληροφορίες που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο.

2.   Μόνον οι ΔΟΕΕ της ΕΕ που έχουν λάβει άδεια δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ για να λάβουν έγκριση για τη διαχείριση ενός ΕΜΕΚ για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 1. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ είναι η ίδια με την αρμόδια αρχή για τον ΔΟΕΕ της ΕΕ, η αίτηση για χορήγηση έγκρισης παραπέμπει στα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση άδειας δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Η αίτηση για την έγκριση διαχείρισης ενός ΕΜΕΚ περιλαμβάνει τα εξής:

α)

τη γραπτή συμφωνία με τον θεματοφύλακα·

β)

πληροφορίες σχετικά με τις διευθετήσεις ανάθεσης για το χαρτοφυλάκιο και για τη διαχείριση κινδύνων και τη διοίκηση όσον αφορά το ΕΜΕΚ·

γ)

πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές, το προφίλ κινδύνου και άλλα χαρακτηριστικά των ΟΕΕ που ο ΔΟΕΕ της ΕΕ έχει λάβει άδεια να διαχειρίζεται.

Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή για τον ΔΟΕΕ της ΕΕ διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο ή βεβαίωση για το αν τα ΕΜΕΚ εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της άδειας του ΔΟΕΕ της ΕΕ να διαχειρίζεται ΟΕΕ. Η αρμόδια αρχή για τον ΔΟΕΕ της ΕΕ απαντά μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε την αίτηση που υπέβαλε η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ.

3.   Οι αιτούντες ενημερώνονται, μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία υποβολής πλήρους αίτησης, για το αν χορηγήθηκε η άδεια ΕΜΕΚ και αν εγκρίθηκε για τον ΔΟΕΕ της ΕΕ η διαχείριση του ΕΜΕΚ.

4.   Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις στα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 κοινοποιούνται αμελλητί στην αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ.

5.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι ΟΕΕ της ΕΕ των οποίων η νομική μορφή επιτρέπει εσωτερική διαχείριση και των οποίων το όργανο διοίκησης αποφασίζει να μην ορίσει εξωτερικό ΔΟΕΕ υποβάλλουν ταυτόχρονα αιτήσεις για άδεια ΕΜΕΚ δυνάμει του παρόντος κανονισμού και για άδεια ΔΟΕΕ δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η αίτηση άδειας ΕΜΕΚ υπό εσωτερική διαχείριση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

τους κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα του κεφαλαίου·

β)

περιγραφή των πληροφοριών που θα τεθούν στη διάθεση των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των ρυθμίσεων σχετικά με τον χειρισμό καταγγελιών υποβαλλόμενων από ιδιώτες επενδυτές.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, ΟΕΕ της ΕΕ υπό εσωτερική διαχείριση ενημερώνεται μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή πλήρους αίτησης για το αν του χορηγήθηκε η άδεια ΕΜΕΚ.

Άρθρο 6

Όροι για τη χορήγηση άδειας ως ΕΜΕΚ

1.   ΟΕΕ της ΕΕ λαμβάνει άδεια ως ΕΜΕΚ μόνον αν η αρμόδια αρχή του:

α)

πειστεί ότι ο ΟΕΕ της ΕΕ είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

β)

έχει εγκρίνει την αίτηση ΔΟΕΕ της ΕΕ που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ για τη διαχείριση του ΕΜΕΚ, τους κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα του κεφαλαίου και την εκλογή του θεματοφύλακα.

2.   Σε περίπτωση που ένας ΟΕΕ της ΕΕ υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια στον ΟΕΕ της ΕΕ μόνο αν πειστεί ότι ο ΟΕΕ της ΕΕ πληροί τις προϋποθέσεις τόσο του παρόντος κανονισμού όσο και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τη χορήγηση άδειας ΔΟΕΕ της ΕΕ.

3.   Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ μπορεί να αρνηθεί να εγκρίνει την αίτηση του ΔΟΕΕ της ΕΕ για τη διαχείριση ΕΜΕΚ μόνον αν ο ΔΟΕΕ της ΕΕ:

α)

δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό·

β)

δεν συμμορφώνεται με την οδηγία 2011/61/ΕΕ·

γ)

δεν έχει λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή του να διαχειρίζεται ΟΕΕ που ακολουθούν επενδυτικές στρατηγικές του είδους που καλύπτει ο παρών κανονισμός· ή

δ)

δεν έχει υποβάλει τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 ή διευκρίνιση ή πληροφορία που ζητήθηκε βάσει του εν λόγω άρθρου.

Πριν από την απόρριψη έγκρισης αίτησης, η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ διεξάγει διαβούλευση με την αρμόδια αρχή για τον ΔΟΕΕ της ΕΕ.

4.   Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ δεν χορηγεί άδεια ΕΜΕΚ στον ΟΕΕ της ΕΕ που υπέβαλε αίτηση για άδεια εάν απαγορεύεται από τον νόμο να προωθεί στην αγορά μερίδια ή μετοχές του στο κράτος μέλος καταγωγής του.

5.   Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ γνωστοποιεί στον ΟΕΕ της ΕΕ τον λόγο για τον οποίο αρνείται να του χορηγήσει άδεια ΕΜΕΚ.

6.   Η απορριφθείσα κατά το παρόν κεφάλαιο αίτηση δεν υποβάλλεται εκ νέου στις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους.

7.   Η χορήγηση άδειας ΕΜΕΚ δεν υπόκειται σε απαίτηση να βρίσκεται το ΕΜΕΚ υπό διαχείριση ΔΟΕΕ της ΕΕ με άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος καταγωγής του ΕΜΕΚ ούτε σε απαίτηση ο ΔΟΕΕ της ΕΕ να ασκήσει ή να αναθέσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες στο κράτος μέλος καταγωγής του ΕΜΕΚ.

Άρθρο 7

Εφαρμοστέοι κανόνες και ευθύνη

1.   Τα ΕΜΕΚ συμμορφώνονται πάντα προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2.   Το ΕΜΕΚ και ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ συμμορφώνονται πάντα προς την οδηγία 2011/61/ΕΕ.

3.   Ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό και έχει επίσης την ευθύνη, σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ, για τυχόν παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού. Ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ είναι επίσης υπεύθυνος για απώλειες ή ζημίες που απορρέουν από τη μη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΜΕΚ

ΤΜΗΜΑ 1

Γενικοί κανόνες και αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο 8

Τμήματα επενδύσεων

Αν ένα ΕΜΕΚ περιλαμβάνει περισσότερα από ένα τμήματα επενδύσεων, κάθε τμήμα θεωρείται ξεχωριστό ΕΜΕΚ για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 9

Επιλέξιμες επενδύσεις

1.   Σύμφωνα με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, ένα ΕΜΕΚ επενδύει μόνο στις ακόλουθες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και μόνο υπό τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό:

α)

επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία·

β)

περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

2.   Τα ΕΜΕΚ δεν εμπλέκονται σε καμία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α)

ανοικτή πώληση περιουσιακών στοιχείων·

β)

άμεση ή έμμεση έκθεση σε εμπορεύματα, μεταξύ άλλων μέσω παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, πιστοποιητικών που αντιστοιχούν σε αυτά, δεικτών επ' αυτών ή οποιουδήποτε άλλου μέσου ή προϊόντος που θα τους έδινε έκθεση σε εμπορεύματα·

γ)

πραγματοποίηση συναλλαγών δανειοδοσίας τίτλων, δανειοληψίας τίτλων ή επαναγοράς ή σύναψη οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας με ισοδύναμο οικονομικό αποτέλεσμα και παρόμοιους κινδύνους, εφόσον αφορά πάνω από το 10 % των περιουσιακών στοιχείων του ΕΜΕΚ·

δ)

χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, εκτός εάν αυτή εξυπηρετεί μόνο τον σκοπό της αντιστάθμισης κινδύνων που ενυπάρχουν σε άλλες επενδύσεις του ΕΜΕΚ.

3.   Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ, ύστερα από δημόσια διαβούλευση, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με τα οποία καθορίζονται κριτήρια για την εξακρίβωση των περιστάσεων υπό τις οποίες η χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων εξυπηρετεί αποκλειστικά τον σκοπό της αντιστάθμισης κινδύνων που ενυπάρχουν στις επενδύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ).

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2015.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 10

Επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία

Ένα περιουσιακό στοιχείο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) είναι επιλέξιμο για επένδυση από ΕΜΕΚ μόνον εφόσον εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α)

μετοχικοί ή οιονεί μετοχικοί τίτλοι οι οποίοι έχουν:

i)

εκδοθεί από εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και τους έχει αποκτήσει το ΕΜΕΚ από την εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή από τρίτο μέρος μέσω της δευτερογενούς αγοράς,

ii)

εκδοθεί από εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ως αντάλλαγμα για μετοχικό ή οιονεί μετοχικό τίτλο που έχει αποκτήσει το ΕΜΕΚ από την εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή από τρίτο μέρος μέσω της δευτερογενούς αγοράς,

iii)

εκδοθεί από εταιρεία της οποίας η εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις είναι κατά πλειοψηφία θυγατρική, ως αντάλλαγμα για μετοχικό ή οιονεί μετοχικό τίτλο τον οποίο έχει αποκτήσει το ΕΜΕΚ σύμφωνα με τα σημεία i) ή ii) από την εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή από τρίτο μέρος μέσω της δευτερογενούς αγοράς·

β)

χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι έχουν εκδοθεί από εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις·

γ)

δάνεια που έχει χορηγήσει το ΕΜΕΚ σε εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις των οποίων η ληκτότητα δεν υπερβαίνει τη διάρκεια του ΕΜΕΚ·

δ)

μερίδια ή μετοχές ενός ή περισσότερων άλλων ΕΜΕΚ, EuVECA και EuSEF, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω ΕΜΕΚ, EuVECA και EuSEF δεν έχουν τα ίδια επενδύσει περισσότερο από 10 % του κεφαλαίου τους σε ΕΜΕΚ·

ε)

άμεσες συμμετοχές ή έμμεσες συμμετοχές μέσω εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σε επιμέρους πραγματικά περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 10 000 000 EUR ή του ισοδύναμου ποσού στο νόμισμα, και κατά τη χρονική στιγμή, που πραγματοποιείται η δαπάνη.

Άρθρο 11

Εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις

1.   Μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10, είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου, εκτός των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, η οποία πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

δεν είναι χρηματοπιστωτική εταιρεία·

β)

είναι εταιρεία που:

i)

δεν έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, ή

ii)

έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης και ταυτοχρόνως έχει χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση έως 500 000 000 EUR κατ' ανώτατο όριο·

γ)

είναι εγκατεστημένη σε ένα κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, υπό τον όρο ότι η τρίτη χώρα:

i)

δεν περιλαμβάνεται στις υψηλού κινδύνου και μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες που προσδιορίζονται από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης,

ii)

έχει υπογράψει συμφωνία με το κράτος μέλος καταγωγής του διαχειριστή του ΕΜΕΚ και με κάθε άλλο κράτος μέλος στο οποίο σχεδιάζεται να διατεθούν στην αγορά μερίδια ή μετοχές του ΕΜΕΚ, για να διασφαλιστεί ότι η τρίτη χώρα συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο, και εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πολυμερών φορολογικών συμφωνιών.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να είναι μια χρηματοπιστωτική εταιρεία η οποία χρηματοδοτεί αποκλειστικά εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχείο ε).

Άρθρο 12

Σύγκρουση συμφερόντων

Ένα ΕΜΕΚ δεν επενδύει σε επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία στα οποία ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ έχει ή αποκτά άμεσο ή έμμεσο συμφέρον άλλο από την κατοχή μεριδίων ή μετοχών των ΕΜΕΚ, των EuSEF ή των EuVECA που διαχειρίζεται.

ΤΜΗΜΑ 2

Διατάξεις για την επενδυτική πολιτική

Άρθρο 13

Σύνθεση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου

1.   Ένα ΕΜΕΚ επενδύει τουλάχιστον το 70 % του κεφαλαίου του σε επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία.

2.   Ένα ΕΜΕΚ επενδύει όχι περισσότερο από:

α)

το 10 % του κεφαλαίου του σε τίτλους εκδιδόμενους από ή δάνεια χορηγούμενα σε οποιαδήποτε μεμονωμένη εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις·

β)

το 10 % του κεφαλαίου του, άμεσα ή έμμεσα, στο ίδιο πραγματικό περιουσιακό στοιχείο·

γ)

το 10 % του κεφαλαίου του σε μετοχές ή μερίδια οποιωνδήποτε μεμονωμένων ΕΜΕΚ, EuVECA ή EuSEF·

δ)

το 5 % του κεφαλαίου του στα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1) στοιχείο β), στην περίπτωση που τα περιουσιακά αυτά στοιχεία έχουν εκδοθεί από οποιονδήποτε μεμονωμένο φορέα.

3.   Η συνολική αξία των μεριδίων ή μετοχών ΕΜΕΚ, EuVECA και EuSEF στο χαρτοφυλάκιο ενός ΕΜΕΚ δεν υπερβαίνει το 20 % της αξίας του κεφαλαίου του ΕΜΕΚ.

4.   Η συνολική έκθεση σε κίνδυνο σε αντισυμβαλλόμενο του ΕΜΕΚ που προκύπτει από συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, συμφωνίες επαναγοράς, ή συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης δεν υπερβαίνει το 5 % της αξίας του κεφαλαίου του ΕΜΕΚ.

5.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχεία α) και β), ένα ΕΜΕΚ μπορεί να αυξήσει το όριο του 10 % που αναφέρεται στο παρόν σε 20 %, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει το ΕΜΕΚ σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και σε επιμέρους πραγματικά περιουσιακά στοιχεία στις οποίες επενδύει περισσότερο από το 10 % του κεφαλαίου του δεν υπερβαίνει το 40 % της αξίας του κεφαλαίου του ΕΜΕΚ.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχείο δ), ένα ΕΜΕΚ μπορεί να αυξήσει το όριο του 5 % που αναφέρεται εκεί σε 25 %, στην περίπτωση ομολόγων που έχουν εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος και υπόκειται εκ του νόμου σε ειδική δημόσια εποπτεία για την προστασία των ομολογιούχων. Συγκεκριμένα, τα ποσά που προκύπτουν από την έκδοση αυτών των ομολόγων επενδύονται σύμφωνα με τον νόμο σε περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, καθ' όλο το διάστημα ισχύος των ομολόγων, μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ομόλογα και τα οποία, σε περίπτωση χρεοκοπίας του εκδότη, θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου και την καταβολή των δεδουλευμένων τόκων.

7.   Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στην ίδια ομάδα για τους σκοπούς των ενοποιημένων λογαριασμών, όπως ρυθμίζονται από την οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20) ή σύμφωνα με αναγνωρισμένους διεθνείς λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται μεμονωμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις ή ενιαίοι φορείς για τον υπολογισμό των ορίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 6.

Άρθρο 14

Διόρθωση επενδυτικών θέσεων

Σε περίπτωση που ΕΜΕΚ παραβεί τις υποχρεώσεις διαφοροποίησης που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 2 έως 6 και η παράβαση υπερβαίνει τις ελεγκτικές δυνατότητες του διαχειριστή του ΕΜΕΚ, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ λαμβάνει μέσα σε κατάλληλο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διόρθωση της θέσης, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των επενδυτών του ΕΜΕΚ.

Άρθρο 15

Συγκέντρωση

1.   Ένα ΕΜΕΚ δεν μπορεί να αποκτήσει πάνω από το 25 % των μετοχών ή μεριδίων ενός ΕΜΕΚ, EuVECA ή EuSEF.

2.   Τα όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ εφαρμόζονται για επενδύσεις στα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16

Δανεισμός ρευστών διαθεσίμων

1.   Ένα ΕΜΕΚ μπορεί να δανείζεται ρευστά διαθέσιμα, με την προϋπόθεση ότι ο δανεισμός πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 30 % της αξίας του κεφαλαίου του ΕΜΕΚ·

β)

εξυπηρετεί τον σκοπό της επένδυσης σε επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία, με εξαίρεση τα δάνεια που αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχείο γ), με την προϋπόθεση ότι τα ταμειακά διαθέσιμα ή ισοδύναμα του ΕΜΕΚ δεν επαρκούν για τη σχετική επένδυση·

γ)

πραγματοποιείται στο ίδιο νόμισμα όπως τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν με τα δανειακά ρευστά διαθέσιμα·

δ)

έχει ληκτότητα που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια του ΕΜΕΚ·

ε)

επιβαρύνει περιουσιακά στοιχεία που δεν υπερβαίνουν το 30 % της αξίας του κεφαλαίου του ΕΜΕΚ.

2.   Ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ αναφέρει στο ενημερωτικό δελτίο του ΕΜΕΚ αν προτίθεται ή όχι να δανειστεί ρευστά διαθέσιμα στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής του.

Άρθρο 17

Εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη σύνθεση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου

1.   Το επενδυτικό όριο που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1:

α)

ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ·

β)

παύει να ισχύει μόλις το ΕΜΕΚ αρχίσει να πωλεί περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να εξαγοράσει μερίδια ή μετοχές επενδυτών μετά τη λήξη του ΕΜΕΚ·

γ)

αναστέλλεται προσωρινά σε περίπτωση που το ΕΜΕΚ συγκεντρώσει πρόσθετα κεφάλαια ή μειώσει τα υπάρχοντα κεφάλαιά του, εφόσον η αναστολή αυτή δεν διαρκεί περισσότερο από 12 μήνες.

Η ημερομηνία που αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να επενδυθούν από το ΕΜΕΚ και δεν υπερβαίνει είτε τα πέντε έτη μετά την ημερομηνία της άδειας ΕΜΕΚ είτε το ήμισυ της διάρκειας του ΕΜΕΚ όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3, ανάλογα με το ποια χρονική περίοδος είναι συντομότερη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ, κατόπιν υποβολής δεόντως αιτιολογημένου επενδυτικού σχεδίου, μπορεί να εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας αυτής έως το πολύ ένα έτος ακόμα.

2.   Σε περίπτωση που μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο στο οποίο έχει επενδύσει το ΕΜΕΚ έχει εκδοθεί από εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις η οποία δεν συμμορφώνεται πλέον προς το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β), το μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να συνεχίσει να προσμετράται για τον υπολογισμό του ορίου επένδυσης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 για μέγιστο διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις έπαψε να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο β).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΞΑΓΟΡΑ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΜΕΚ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 18

Πολιτική εξαγορών και διάρκεια ΕΜΕΚ

1.   Οι επενδυτές του ΕΜΕΚ δεν μπορούν να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων ή των μετοχών τους πριν από τη λήξη του ΕΜΕΚ. Η εξαγορά για τους επενδυτές είναι δυνατή από την επομένη της λήξης του ΕΜΕΚ.

Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ αναφέρουν σαφώς συγκεκριμένη ημερομηνία ως λήξη του ΕΜΕΚ, ενώ μπορούν να προβλέπουν δικαίωμα προσωρινής παράτασης του ΕΜΕΚ προσδιορίζοντας τις προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος αυτού.

Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ και οι κοινοποιήσεις προς τους επενδυτές καθορίζουν τις διαδικασίες για την εξαγορά μεριδίων ή μετοχών και τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και αναφέρουν σαφώς ότι η εξαγορά για τους επενδυτές θα αρχίζει από την επομένη της λήξης του ΕΜΕΚ.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ μπορεί να προβλέπεται δυνατότητα εξαγοράς πριν από τη λήξη του ΕΜΕΚ, με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των κατωτέρω προϋποθέσεων:

α)

δεν γίνονται εξοφλήσεις πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

β)

κατά την αδειοδότηση και σε όλη τη διάρκεια του ΕΜΕΚ, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ μπορεί να αποδεικνύει στις αρμόδιες αρχές ότι υπάρχει κατάλληλο σύστημα διαχείρισης ρευστότητας και εφαρμόζονται αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης του κινδύνου ρευστότητας του ΕΜΕΚ, που εντάσσονται στη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική του ΕΜΕΚ και την προτεινόμενη πολιτική εξαγορών·

γ)

ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ καθορίζει συγκεκριμένη πολιτική εξαγορών, που αναφέρει ρητά τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες οι επενδυτές μπορούν να ζητούν εξαγορά·

δ)

η πολιτική εξαγορών του ΕΜΕΚ εξασφαλίζει ότι το συνολικό ποσό των εξαγορών σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο περιορίζεται σε ένα ποσοστό των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων του ΕΜΕΚ που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β). Το ποσοστό αυτό ευθυγραμμίζεται με τη διαχείριση ρευστότητας και την επενδυτική στρατηγική που έχει κοινοποιήσει ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ·

ε)

η πολιτική εξαγορών του ΕΜΕΚ εξασφαλίζει τη δίκαιη μεταχείριση των επενδυτών, αν δε το σύνολο των αιτήσεων εξαγοράς σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο υπερβεί το ποσοστό που αναφέρεται στο στοιχείο δ) της παρούσας παραγράφου, οι εξαγορές γίνονται σε αναλογική βάση.

3.   Η διάρκεια του ΕΜΕΚ είναι συνεπής προς τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα του ΕΜΕΚ και επαρκής για την κάλυψη του κύκλου ζωής καθενός από τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία του ΕΜΕΚ, όπως μετράται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά έλλειψης ρευστότητας και τον οικονομικό κύκλο ζωής του περιουσιακού στοιχείου, καθώς και τον δεδηλωμένο επενδυτικό στόχο του ΕΜΕΚ.

4.   Οι επενδυτές μπορούν να ζητήσουν την εκκαθάριση του ΕΜΕΚ, αν τα αιτήματα εξαγοράς τους που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την πολιτική εξαγορών του ΕΜΕΚ δεν ικανοποιηθούν μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκαν.

5.   Οι επενδυτές έχουν πάντα τη δυνατότητα να ζητήσουν εξόφληση σε μετρητά.

6.   Η εξόφληση σε είδος από τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΜΕΚ είναι δυνατή μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ προβλέπουν τη δυνατότητα αυτή, με την προϋπόθεση της δίκαιης μεταχείρισης όλων των επενδυτών·

β)

ο επενδυτής ζητά εγγράφως να εισπράξει ένα ποσοστό επί των περιουσιακών στοιχείων του ΕΜΕΚ·

γ)

δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες που να περιορίζουν τη μεταβίβαση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

7.   Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που διευκρινίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες η διάρκεια ενός ΕΜΕΚ θεωρείται επαρκής για την κάλυψη του κύκλου ζωής κάθε επιμέρους περιουσιακού στοιχείου του ΕΜΕΚ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2015.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 19

Δευτερογενής αγορά

1.   Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα ενός ΕΜΕΚ δεν αποκλείουν τη δυνατότητα να εισάγονται τα μερίδια ή οι μετοχές του ΕΜΕΚ προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης.

2.   Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ δεν εμποδίζουν τους επενδυτές να μεταβιβάζουν ελεύθερα τα μερίδια ή τις μετοχές τους σε τρίτους εκτός του διαχειριστή του ΕΜΕΚ.

3.   Οι ΕΜΕΚ δημοσιεύουν στις περιοδικές εκθέσεις τους την αγοραία αξία των εισηγμένων μεριδίων ή των μετοχών τους καθώς και την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο ή μετοχή.

4.   Αν σημειωθεί ουσιαστική μεταβολή στην αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ κοινοποιεί το γεγονός αυτό στους επενδυτές στις περιοδικές του εκθέσεις.

Άρθρο 20

Έκδοση νέων μεριδίων ή μετοχών

1.   Ένα ΕΜΕΚ μπορεί να προσφέρει νέες εκδόσεις μεριδίων ή μετοχών, σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφά του.

2.   Ένα ΕΜΕΚ δεν εκδίδει νέα μερίδια ή μετοχές σε τιμή κατώτερη από την καθαρή αξία ενεργητικού τους χωρίς προηγούμενη προσφορά των μεριδίων ή μετοχών αυτών στην ίδια τιμή στους υπάρχοντες επενδυτές ΕΜΕΚ.

Άρθρο 21

Διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΜΕΚ

1.   Ένα ΕΜΕΚ εκδίδει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την ορθή διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του, προκειμένου να εξαγοράσει μερίδια ή μετοχές επενδυτών μετά τη λήξη του ΕΜΕΚ, και το κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ το αργότερο ένα έτος πριν από τη λήξη του ΕΜΕΚ.

2.   Το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει:

α)

εκτίμηση της αγοράς για τους υποψήφιους αγοραστές·

β)

εκτίμηση και σύγκριση των πιθανών τιμών πώλησης·

γ)

αποτίμηση των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων·

δ)

χρονοδιάγραμμα διάθεσης.

3.   Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που διευκρινίζουν τα κριτήρια τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις εκτιμήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και την αποτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ).

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2015.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 22

Διανομή προσόδων και κεφαλαίου

1.   Ένα ΕΜΕΚ δύναται να διανέμει τακτικά στους επενδυτές τις προσόδους από τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό του. Οι πρόσοδοι αυτές συνίστανται στα εξής:

α)

πρόσοδοι που παράγονται τακτικά από τα περιουσιακά στοιχεία·

β)

υπεραξία κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε μετά την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου.

2.   Οι πρόσοδοι δεν διανέμονται, αν είναι απαραίτητες για μελλοντικές δεσμεύσεις του ΕΜΕΚ.

3.   Ένα ΕΜΕΚ μπορεί να μειώσει το κεφάλαιό του κατ' αναλογία σε περίπτωση διάθεσης περιουσιακού στοιχείου πριν τη λήξη του ΕΜΕΚ, με την προϋπόθεση ότι ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ έχει εξετάσει δεόντως αν η πρόωρη διάθεση είναι προς το συμφέρον των επενδυτών του ΕΜΕΚ.

4.   Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ αναφέρουν την πολιτική διανομών που θα εφαρμόζει κατά τη διάρκειά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Άρθρο 23

Διαφάνεια

1.   Τα μερίδια ή οι μετοχές ενός ΕΜΕΚ δεν διατίθενται στην αγορά στην Ένωση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

Τα μερίδια ή οι μετοχές ενός ΕΜΕΚ δεν προωθούνται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές στην Ένωση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση εγγράφου βασικών πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014.

2.   Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να προβούν σε τεκμηριωμένη εκτίμηση όσον αφορά την προτεινόμενη επένδυση, καθώς και, ειδικότερα, για τους σχετικούς κινδύνους.

3.   Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)

δήλωση στην οποία εξηγείται πώς οι επενδυτικοί στόχοι και η στρατηγική του ΕΜΕΚ για την επίτευξη των στόχων αυτών καθιστούν το κεφάλαιο μακροπρόθεσμο·

β)

τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 809/2004·

γ)

τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στους επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, εάν δεν καλύπτονται ήδη από το στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου·

δ)

σαφή αναφορά των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων στα οποία επιτρέπεται να επενδύει το ΕΜΕΚ·

ε)

σαφή αναφορά των δικαιοδοσιών στις οποίες επιτρέπεται να επενδύει το ΕΜΕΚ·

στ)

οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές σχετική για την εφαρμογή της παραγράφου 2.

4.   Το ενημερωτικό δελτίο και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα εμπορικής προώθησης ενημερώνουν σαφώς τους επενδυτές σχετικά με τη μη ρευστοποιήσιμη φύση του ΕΜΕΚ.

Συγκεκριμένα, το ενημερωτικό δελτίο και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα εμπορικής προώθησης:

α)

ενημερώνουν με σαφήνεια το επενδυτικό κοινό σχετικά με τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των επενδύσεων του ΕΜΕΚ·

β)

ενημερώνουν με σαφήνεια τους επενδυτές σχετικά με τη λήξη του ΕΜΕΚ και τη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας του ΕΜΕΚ, αν προβλέπεται, καθώς και για τις σχετικές προϋποθέσεις·

γ)

αναφέρουν καθαρά αν το ΕΜΕΚ προορίζεται να διατίθεται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές·

δ)

εξηγούν τα δικαιώματα των επενδυτών να ρευστοποιήσουν τις επενδύσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 18 και με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ·

ε)

αναφέρουν τη συχνότητα και το χρονοδιάγραμμα τυχόν διανομών προσόδων, αν υπάρχουν, στους επενδυτές κατά τη διάρκεια του ΕΜΕΚ·

στ)

ενημερώνουν τους επενδυτές ότι θα πρέπει να επενδύουν σε ΕΜΕΚ μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνολικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου τους·

ζ)

περιγράφουν την πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων του ΕΜΕΚ, αναφέροντας ρητά ότι παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την αντιστάθμιση κινδύνων εγγενών σε άλλες επενδύσεις του ΕΜΕΚ, και περιγράφοντας τον πιθανό αντίκτυπο που θα έχει η χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων στο προφίλ κινδύνου του ΕΜΕΚ·

η)

ενημερώνουν σαφώς τους επενδυτές για τους κινδύνους που συνδέονται με την επένδυση σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής·

θ)

ενημερώνουν τακτικά τους επενδυτές, τουλάχιστον μία φορά το έτος, για τις δικαιοδοσίες στις οποίες έχει επενδύσει το ΕΜΕΚ.

5.   Επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει τους άρθρου 22 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η ετήσια έκθεση του ΕΜΕΚ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

κατάσταση ταμειακών ροών·

β)

πληροφορίες για κάθε συμμετοχή σε μέσα στα οποία εμπλέκονται δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης·

γ)

πληροφορίες για την αξία των επιμέρους εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και για την αξία των άλλων περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχει επενδύσει το ΕΜΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των χρησιμοποιούμενων παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων·

δ)

πληροφορίες για τις δικαιοδοσίες όπου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΜΕΚ.

6.   Μετά από αίτημα ιδιώτη επενδυτή, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ παρέχει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τα ποσοτικά όρια που ισχύουν για τη διαχείριση κινδύνου στον ΕΜΕΚ, τις μεθόδους που έχουν επιλεγεί για τον σκοπό αυτό και την πρόσφατη εξέλιξη των κύριων κινδύνων και αποδόσεων των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρο 24

Πρόσθετες απαιτήσεις για το ενημερωτικό δελτίο

1.   Κάθε ΕΜΕΚ διαβιβάζει το ενημερωτικό δελτίο του και κάθε τροποποίηση που γίνεται σε αυτό, καθώς και την ετήσια έκθεσή του, στις αρμόδιες αρχές του ΕΜΕΚ. Το ΕΜΕΚ παρέχει, μετά από σχετικό αίτημα, τα έγγραφα αυτά στην αρμόδια αρχή για τον διαχειριστή του ΕΜΕΚ. Το ΕΜΕΚ παρέχει τα έγγραφα αυτά μέσα στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τις εν λόγω αρμόδιες αρχές.

2.   Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα ενός ΕΜΕΚ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ενημερωτικού δελτίου, στο οποίο και προσαρτώνται.

Τα έγγραφα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν απαιτείται να προσαρτώνται στο ενημερωτικό δελτίο όταν ο επενδυτής ενημερώνεται ότι μπορεί να ζητήσει είτε να του κοινοποιηθούν τα έγγραφα αυτά είτε να λάβει γνώση του τόπου στον οποίο μπορεί να τα συμβουλευτεί, σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο διατίθενται τα μερίδια ή οι μετοχές.

3.   Το ενημερωτικό δελτίο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο διατίθεται στους επενδυτές η ετήσια έκθεση. Προβλέπει ότι παρέχεται, κατόπιν αιτήματος, στους ιδιώτες επενδυτές δωρεάν αντίτυπο σε χαρτί.

4.   Το ενημερωτικό δελτίο και η τελευταία δημοσιευθείσα ετήσια έκθεση παρέχονται, κατόπιν αιτήματος, δωρεάν στους επενδυτές.

Το ενημερωτικό δελτίο μπορεί να διατίθεται σε σταθερό μέσο ή μέσω ιστοσελίδας. Οι ιδιώτες επενδυτές λαμβάνουν, κατόπιν αιτήματος, δωρεάν αντίγραφο σε έντυπη μορφή.

5.   Τα ουσιώδη στοιχεία του ενημερωτικού δελτίου διατηρούνται ενημερωμένα.

Άρθρο 25

Δημοσιοποίηση των εξόδων

1.   Το ενημερωτικό δελτίο ενημερώνει με σαφήνεια τους επενδυτές σχετικά με το ύψος των διαφόρων εξόδων που βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τον επενδυτή. Τα διάφορα έξοδα ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α)

έξοδα σύστασης του ΕΜΕΚ·

β)

έξοδα που σχετίζονται με την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων·

γ)

αμοιβές διαχείρισης και αμοιβές σχετικές με την απόδοση·

δ)

έξοδα διανομής·

ε)

άλλα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών εξόδων, των ρυθμιστικών εξόδων, των εξόδων αποθετηρίου, των εξόδων θεματοφυλακής, των εξόδων για υπηρεσίες ειδικών και των εξόδων ελέγχου.

2.   Το ενημερωτικό δελτίο γνωστοποιεί ένα συνολικό ποσοστό των εξόδων επί του κεφαλαίου του ΕΜΕΚ.

3.   Η ΕΑΚΑΑ εκπονεί σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να διευκρινίσει τους κοινούς ορισμούς, τις μεθοδολογίες υπολογισμού και τις μορφές παρουσίασης των εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και του συνολικού ποσοστού που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Κατά την εκπόνηση των εν λόγω σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει υπόψη τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2015.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΜΕΚ

Άρθρο 26

Μέσα που διατίθενται στους επενδυτές

1.   Ο διαχειριστής ενός ΕΜΕΚ του οποίου μερίδια ή μετοχές πρόκειται να προωθηθούν εμπορικά στην αγορά για ιδιώτες επενδυτές, εξασφαλίζει, σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο σκοπεύει να προωθήσει εμπορικά τέτοιου είδους μερίδια ή μετοχές, τα διαθέσιμα μέσα για την πραγματοποίηση εγγραφών, τη διενέργεια πληρωμών σε μεριδιούχους ή μετόχους, την επαναγορά ή εξόφληση των μεριδίων ή των μετοχών, καθώς και τη δημοσίευση των πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν το ΕΜΕΚ και ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ.

2.   Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τους τύπους και τα χαρακτηριστικά των μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, την τεχνική υποδομή τους και το περιεχόμενο των καθηκόντων τους έναντι των ιδιωτών επενδυτών.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2015.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 27

Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης των ΕΜΕΚ που προωθούνται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές

1.   Οι διαχειριστές ΕΜΕΚ των οποίων μερίδια ή μετοχές πρόκειται να προωθηθούν εμπορικά στην αγορά για ιδιώτες επενδυτές καταρτίζουν και εφαρμόζουν μια ειδική εσωτερική διαδικασία για την αξιολόγηση του ΕΜΕΚ πριν από τη διάθεσή του στην αγορά ή τη διανομή του σε ιδιώτες επενδυτές.

2.   Στο πλαίσιο της εσωτερικής διαδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ αξιολογεί αν το ΕΜΕΚ είναι κατάλληλο για εμπορική διάθεση σε ιδιώτες επενδυτές, λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα εξής:

α)

τη διάρκεια του ΕΜΕΚ· και

β)

την επενδυτική στρατηγική που προτίθεται να ακολουθήσει το ΕΜΕΚ.

3.   Ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ διαθέτει σε κάθε διανομέα όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το ΕΜΕΚ που προωθείται εμπορικά στην αγορά για ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών για τη διάρκεια και την επενδυτική στρατηγική, καθώς και για τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης και τις δικαιοδοσίες στις οποίες επιτρέπεται να επενδύσει το ΕΜΕΚ.

Άρθρο 28

Ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη διανομή ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές

1.   Κατά την προσφορά ή τη διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΕΜΕΚ σε ιδιώτη επενδυτή, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ αποκτά πληροφορίες σχετικά με:

α)

τις γνώσεις και την πείρα του ιδιώτη επενδυτή στον τομέα των επενδύσεων σε σχέση με το ΕΜΕΚ·

β)

την οικονομική κατάσταση του ιδιώτη επενδυτή, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς του να αντεπεξέλθει σε ζημίες·

γ)

τους επενδυτικούς στόχους του ιδιώτη επενδυτή, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού του ορίζοντα.

Βάσει των πληροφοριών που αποκτήθηκαν δυνάμει του πρώτου εδαφίου, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ προτείνει το ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές μόνο εάν είναι κατάλληλο για αυτούς.

2.   Αν η διάρκεια του ΕΜΕΚ που προσφέρεται ή διατίθεται σε ιδιώτες επενδυτές υπερβαίνει τη δεκαετία, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ ή ο διανομέας απευθύνει σαφή και γραπτή προειδοποίηση ότι το προϊόν του ΕΜΕΚ ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για ιδιώτες επενδυτές που δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν μια τέτοια μακροπρόθεσμη και μη ρευστοποιήσιμη δέσμευση.

Άρθρο 29

Ειδικές διατάξεις για τους θεματοφύλακες των ΕΜΕΚ που προωθούνται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 21 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι θεματοφύλακες των ΕΜΕΚ που προωθούνται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές είναι οντότητες της μορφής που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 21 παράγραφος 13 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 21 παράγραφος 14 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι θεματοφύλακες των ΕΜΕΚ που προωθούνται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές δεν μπορούν να αποποιηθούν την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρηματοπιστωτικών μέσων που φυλάσσονται από τρίτο μέρος.

3.   Η ευθύνη του θεματοφύλακα που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 12 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ δεν μπορεί να αρθεί ούτε να περιοριστεί με συμφωνία στην περίπτωση που το ΕΜΕΚ προωθείται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές.

4.   Κάθε συμφωνία που αντίκειται στην παράγραφο 3 είναι άκυρη.

5.   Τα περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσονται από τον θεματοφύλακα ενός ΕΜΕΚ δεν επαναχρησιμοποιούνται από τον θεματοφύλακα, ή από οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία θεματοφυλακής, για λογαριασμό τους. Η επαναχρησιμοποίηση περιλαμβάνει κάθε συναλλαγή που αφορά φυλασσόμενα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της μεταβίβασης, του ενεχυριασμού, της πώλησης και του δανεισμού.

Η επαναχρησιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων που φυλάσσονται από θεματοφύλακα ΕΜΕΚ επιτρέπεται μόνο αν:

α)

η επαναχρησιμοποίηση γίνεται για λογαριασμό του ΕΜΕΚ·

β)

ο θεματοφύλακας εκτελεί τις εντολές του διαχειριστή του ΕΜΕΚ για λογαριασμό του ΕΜΕΚ·

γ)

η επαναχρησιμοποίηση είναι προς όφελος του ΕΜΕΚ και προς το συμφέρον των μεριδιούχων ή μετόχων· και

δ)

η συναλλαγή καλύπτεται από ρευστοποιήσιμη ασφάλεια υψηλής ποιότητας, την οποία έχει λάβει το ΕΜΕΚ στο πλαίσιο συμφωνίας μεταβίβασης τίτλων.

Η αγοραία αξία της ασφάλειας που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) ανέρχεται πάντοτε τουλάχιστον στην αγοραία αξία των επαναχρησιμοποιούμενων περιουσιακών στοιχείων, επαυξημένη κατά ορισμένο ποσό («premium»).

Άρθρο 30

Πρόσθετες απαιτήσεις για την εμπορική προώθηση ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές

1.   Τα μερίδια ή οι μετοχές ενός ΕΜΕΚ μπορούν να προωθούνται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές, με την προϋπόθεση να παρέχονται στους ιδιώτες επενδυτές κατάλληλες επενδυτικές συμβουλές από τον διαχειριστή του ΕΜΕΚ ή τον διανομέα.

2.   Ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ μπορεί να προσφέρει ή να διαθέτει άμεσα μερίδια ή μετοχές του ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές μόνον όταν ο εν λόγω διαχειριστής έχει λάβει άδεια να παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο α) και στο άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο i) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και μόνον εφόσον έχει διεξαγάγει τον έλεγχο καταλληλότητας που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

3.   Όταν το χαρτοφυλάκιο χρηματοπιστωτικών μέσων ενός υποψήφιου ιδιώτη επενδυτή δεν υπερβαίνει τις 500 000 EUR, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ ή οποιοσδήποτε διανομέας, αφού διεξαγάγει τον έλεγχο καταλληλότητας που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 και αφού προσφέρει κατάλληλες επενδυτικές συμβουλές, μεριμνά, με βάση τις πληροφορίες που έχει υποβάλει ο υποψήφιος ιδιώτης επενδυτής, ώστε ο υποψήφιος ιδιώτης επενδυτής να μην επενδύσει συνολικά σε ΕΜΕΚ ποσό που υπερβαίνει το 10 % του χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων του εν λόγω επενδυτή και το αρχικό ελάχιστο ποσό της επένδυσης σε ένα ή περισσότερα ΕΜΕΚ να είναι 10 000 EUR.

Ο υποψήφιος ιδιώτης επενδυτής έχει την ευθύνη να παρέχει στον διαχειριστή του ΕΜΕΚ ή τον διανομέα ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το χαρτοφυλάκιο χρηματοπιστωτικών μέσων του υποψήφιου ιδιώτη επενδυτή και τις επενδύσεις σε ΕΜΕΚ που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το χαρτοφυλάκιο χρηματοπιστωτικών προϊόντων θεωρείται ότι περιλαμβάνει καταθέσεις μετρητών και χρηματοπιστωτικά μέσα, αλλά όχι χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν δοθεί ως εγγύηση.

4.   Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα ενός ΕΜΕΚ που προωθείται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές προβλέπουν ότι όλοι οι επενδυτές αντιμετωπίζονται ισότιμα και δεν υπάρχει προνομιακή μεταχείριση ούτε χορηγούνται ειδικές οικονομικές παροχές σε μεμονωμένους επενδυτές ή ομάδες επενδυτών.

5.   Η νομική μορφή ενός ΕΜΕΚ που προωθείται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές πρέπει να μη συνεπάγεται περαιτέρω ευθύνη του ιδιώτη επενδυτή ούτε να απαιτεί πρόσθετες δεσμεύσεις από τον επενδυτή, πέρα από την αρχική δέσμευση κεφαλαίου.

6.   Οι ιδιώτες επενδυτές έχουν τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής και τουλάχιστον για δύο εβδομάδες από την ημερομηνία εγγραφής τους σε μερίδια ή μετοχές του ΕΜΕΚ, να ακυρώσουν την εγγραφή τους και να πάρουν πίσω τα χρήματα χωρίς καμιά παρακράτηση.

7.   Ο διαχειριστής ενός ΕΜΕΚ που προωθείται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές καθιερώνει κατάλληλες διαδικασίες και ρυθμίσεις για την εξέταση των καταγγελιών των ιδιωτών επενδυτών, οι οποίες επιτρέπουν στους ιδιώτες επενδυτές να υποβάλλουν καταγγελίες στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους τους.

Άρθρο 31

Εμπορική προώθηση μεριδίων ή μετοχών ΕΜΕΚ

1.   Ο διαχειριστής ενός ΕΜΕΚ πρέπει να είναι σε θέση να προωθεί εμπορικά τα μερίδια ή τις μετοχές του εν λόγω ΕΜΕΚ σε επαγγελματίες και ιδιώτες επενδυτές στο κράτος μέλος καταγωγής του, κατόπιν κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 31 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

2.   Ο διαχειριστής ενός ΕΜΕΚ έχει τη δυνατότητα να προωθεί εμπορικά τα μερίδια ή τις μετοχές του εν λόγω ΕΜΕΚ σε επαγγελματίες και ιδιώτες επενδυτές σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος καταγωγής του διαχειριστή του ΕΜΕΚ, κατόπιν κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

3.   Ο διαχειριστής ενός ΕΜΕΚ δηλώνει στις αρμόδιες αρχές, για κάθε ΕΜΕΚ που διαχειρίζεται, κατά πόσον προτίθεται να το προωθήσει εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές.

4.   Εκτός από τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ παρέχει στις αρμόδιες αρχές τα ακόλουθα:

α)

το ενημερωτικό δελτίο του ΕΜΕΚ·

β)

το έγγραφο βασικών πληροφοριών του ΕΜΕΚ, στην περίπτωση εμπορικής προώθησης του ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές· και

γ)

πληροφορίες σχετικά με τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 26.

5.   Οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ νοείται ότι αναφέρονται επίσης στην εμπορική προώθηση του ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές και ότι καλύπτουν τις πρόσθετες απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

6.   Εκτός από τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή του ΕΜΕΚ εμποδίζει επίσης την εμπορική προώθηση ενός ΕΜΕΚ αν ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ δεν συμμορφώνεται ή δεν προτίθεται να συμμορφωθεί προς τον παρόντα κανονισμό.

7.   Εκτός από τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή του ΕΜΕΚ αρνείται επίσης τη διαβίβαση πλήρους φακέλου κοινοποίησης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου το ΕΜΕΚ πρόκειται να προωθηθεί εμπορικά αν ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ δεν συμμορφώνεται προς τον παρόντα κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Άρθρο 32

Εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές

1.   Οι αρμόδιες αρχές εποπτεύουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό σε συνεχή βάση.

2.   Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης προς τους κανόνες που καθορίζονται στα κεφάλαια II, III και IV.

3.   Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ, καθώς και προς και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό.

4.   Η αρμόδια αρχή για τον διαχειριστή του ΕΜΕΚ είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της επάρκειας των ρυθμίσεων και της οργάνωσης του διαχειριστή του ΕΜΕΚ, προκειμένου ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ να είναι σε θέση να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις και τους κανόνες σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία όλων των ΕΜΕΚ που διαχειρίζεται.

Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης του διαχειριστή του ΕΜΕΚ προς τον παρόντα κανονισμό.

5.   Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή προωθούνται εμπορικά στην επικράτειά τους, για να επιβεβαιώνουν ότι δεν χρησιμοποιούν την ονομασία «ΕΜΕΚ» ούτε υπονοούν ότι είναι ΕΜΕΚ παρά μόνον αν έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με και συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 33

Εξουσίες των αρμόδιων αρχών

1.   Οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν όλες τις εξουσίες εποπτείας και έρευνας που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Οι εξουσίες που ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την επιβολή κυρώσεων, ασκούνται επίσης σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό.

3.   Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ απαγορεύει τη χρήση της ονομασίας «ΕΜΕΚ» ή «ευρωπαϊκό μακροπρόθεσμο επενδυτικό κεφάλαιο» σε περίπτωση που ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ πάψει να συμμορφώνεται προς τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 34

Εξουσίες και αρμοδιότητες της ΕΑΚΑΑ

1.   Η ΕΑΚΑΑ διαθέτει τις απαραίτητες εξουσίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Οι εξουσίες της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ ασκούνται επίσης σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

3.   Για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ο παρών κανονισμός νοείται ως περαιτέρω νομικά δεσμευτική πράξη της Ένωσης με την οποία ανατίθενται καθήκοντα στην ΕΑΚΑΑ που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 35

Συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών

1.   Η αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ και η αρμόδια αρχή για τον διαχειριστή του ΕΜΕΚ, αν είναι διαφορετικές, συνεργάζονται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον σκοπό της εκτέλεσης των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ.

3.   Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ συνεργάζονται μεταξύ τους για τον σκοπό της εκτέλεσης των αντίστοιχων καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

4.   Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ιδίως προκειμένου να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται οι παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

Επεξεργασία των αιτήσεων από την Επιτροπή

Η Επιτροπή ιεραρχεί και εξορθολογίζει τις διαδικασίες της για όλες τις αιτήσεις χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ που υποβάλλονται από ΕΜΕΚ. Η Επιτροπή εξορθολογίζει την υποβολή γνωμοδοτήσεων ή τοποθετήσεων για τυχόν αιτήσεις χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ που υποβάλλονται από ΕΜΕΚ.

Άρθρο 37

Επανεξέταση

1.   Το αργότερο στις 9 Ιουνίου 2019 η Επιτροπή θα ξεκινήσει την επανεξέταση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Στην επανεξέταση αναλύονται, ιδίως:

α)

ο αντίκτυπος του άρθρου 18·

β)

ο αντίκτυπος που θα έχει στη διαφοροποίηση των περιουσιακών στοιχείων η εφαρμογή του κατώτατου ορίου του 70 % των επιλέξιμων επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων, που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1·

γ)

ο βαθμός στον οποίο τα ΕΜΕΚ προωθούνται εμπορικά στις αγορές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον οι ΔΟΕΕ που εμπίπτουν στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ ενδέχεται να ενδιαφέρονται να διαθέσουν ΕΜΕΚ στην αγορά·

δ)

ο βαθμός στον οποίο απαιτείται η ενημέρωση του καταλόγου των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων, όπως επίσης των κανόνων διαφοροποίησης, της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου και των ορίων σχετικά με τη δανειοληψία μετρητών.

2.   Σε συνέχεια της επανεξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και μετά από διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης της συμβολής του παρόντος κανονισμού και των ΕΜΕΚ στην ολοκλήρωση της ένωσης των κεφαλαιαγορών και στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Αν είναι σκόπιμο, η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 38

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 9 Δεκεμβρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 29 Απριλίου 2015.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  ΕΕ C 67 της 6.3.2014, σ. 71.

(2)  ΕΕ C 126 της 26.4.2014, σ. 8.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2015 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Απριλίου 2015.

(4)  Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 18).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

(8)  Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

(9)  Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων (ΕΕ L 149 της 30.4.2004, σ. 1).

(11)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).

(12)  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

(13)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

(14)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

(15)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(16)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(17)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(18)  Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).

(19)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (ΕΕ L 86 της 24.3.2012, σ. 1).

(20)  Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).


Top