EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0119

Απόφαση 2014/119/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2014 , σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων εν όψει της κατάστασης στην Ουκρανία

OJ L 66, 6.3.2014, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/119(1)/oj

6.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 66/26


ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/119/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 5ης Μαρτίου 2014

σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων εν όψει της κατάστασης στην Ουκρανία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 29,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 20 Φεβρουαρίου 2014, το Συμβούλιο καταδίκασε εντονότατα κάθε χρήση βίας στην Ουκρανία. Ζήτησε τον άμεσο τερματισμό της βίας στην Ουκρανία και τον πλήρη σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Κάλεσε την ουκρανική κυβέρνηση να επιδείξει τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και τους ηγέτες της αντιπολίτευσης να αποστασιοποιηθούν από όσους καταφεύγουν σε ακραίες ενέργειες, περιλαμβανομένης της βίας.

(2)

Στις 3 Μαρτίου 2014, το Συμβούλιο αποφάσισε να εστιάσει τα περιοριστικά μέτρα στη δέσμευση και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων προσώπων που έχουν οριστεί ως υπεύθυνα για την κατάχρηση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και προσώπων υπεύθυνων για παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, με σκοπό την παγίωση και την υποστήριξη του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ουκρανία.

(3)

Για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων, είναι αναγκαία περαιτέρω δράση της Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων που έχουν αναγνωριστεί ως υπεύθυνα για την κατάχρηση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και προσώπων υπεύθυνων για παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που συνδέονται με αυτά, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα.

2.   Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα ή προς όφελος αυτών.

3.   Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους μπορεί να επιτρέπει την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους που αυτή κρίνει σκόπιμους, εάν έχει κρίνει ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αυτοί:

α)

είναι αναγκαία για την κάλυψη βασικών αναγκών των φυσικών προσώπων που απαριθμούνται στο παράρτημα, καθώς και των εξαρτώμενων μελών των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και λογαριασμούς επιχειρήσεων κοινής ωφελείας,

β)

απαιτούνται αποκλειστικά για την καταβολή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών οι οποίες αφορούν την παροχή νομικών υπηρεσιών,

γ)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή

δ)

είναι αναγκαία για έκτακτες δαπάνες, εφόσον η αρμόδια αρχή έχει κοινοποιήσει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της άδειας.

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία έχει χορηγήσει κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο διαιτητικής απόφασης που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καταχωρίσθηκε στο παράρτημα ή δικαστικής ή διοικητικής απόφασης που εκδόθηκε στην Ένωση ή δικαστικής απόφασης που είναι εκτελεστή στο οικείο κράτος μέλος, πριν ή μετά την εν λόγω ημερομηνία,

β)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις ασφαλισμένες βάσει τέτοιας απόφασης ή απαιτήσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες σε τέτοια απόφαση, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που έχουν τις απαιτήσεις αυτές,

γ)

η απόφαση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα που απαριθμείται στο παράρτημα και

δ)

η αναγνώριση της απόφασης δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη του οικείου κράτους μέλους.

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία έχει χορηγήσει κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

5.   Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του καταλόγου να προβαίνει σε πληρωμές ποσών οφειλόμενων δυνάμει σύμβασης η οποία είχε συναφθεί πριν από την ημερομηνία συμπερίληψης του εν λόγω προσώπου, οντότητας ή φορέα στον σχετικό κατάλογο του παραρτήματος, εφόσον το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει εξακριβώσει ότι τα ποσά δεν καταβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

6.   Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών με:

α)

τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς του λογαριασμούς,

β)

ποσά οφειλόμενα βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συμφωνηθεί ή εγερθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υποβλήθηκαν στα μέτρα των παραγράφων 1 και 2 ή

γ)

ποσά οφειλόμενα δυνάμει δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων ή αποφάσεων διαιτησίας που εκδίδονται στην Ένωση ή είναι εκτελεστές στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος,

υπό τον όρο ότι οι τυχόν τόκοι, άλλα κέρδη και πληρωμές εξακολουθούν να υπόκεινται στα μέτρα της παραγράφου 1.

Άρθρο 2

1.   Το Συμβούλιο, ενεργώντας κατόπιν προτάσεως κράτους μέλους ή του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, αποφασίζει για τη σύσταση και την τροποποίηση του καταλόγου του παραρτήματος.

2.   Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, μαζί με τους λόγους για την προσθήκη του στον κατάλογο, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνσή του είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα σε αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα να υποβάλει παρατηρήσεις.

3.   Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή εφόσον προκύπτουν νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και ενημερώνει αναλόγως το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα.

Άρθρο 3

1.   Το παράρτημα περιλαμβάνει τους λόγους καταχώρισης στον κατάλογο των φυσικών ή νομικών προσώπων, των οντοτήτων και των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.

2.   Το παράρτημα περιέχει επίσης τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ταυτοποίηση των οικείων φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων, εφόσον είναι διαθέσιμες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, στις πληροφορίες αυτές μπορούν να συγκαταλέγονται το ονοματεπώνυμο, συμπεριλαμβανομένων των ψευδωνύμων, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η ιθαγένεια, ο αριθμός διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, το φύλο, η διεύθυνση, εάν είναι γνωστή, και το αξίωμα ή το επάγγελμά τους. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς, στις πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται η επωνυμία, ο τόπος και η ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, ο αριθμός μητρώου και ο τόπος εγκατάστασης.

Άρθρο 4

Για να μεγιστοποιηθούν οι συνέπειες των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2, η Ένωση ενθαρρύνει τα τρίτα κράτη να θεσπίσουν περιοριστικά μέτρα παρόμοια με αυτά που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως την 6η Μαρτίου 2015.

Η παρούσα απόφαση τελεί υπό διαρκή επανεξέταση. Ανανεώνεται ή τροποποιείται, κατά περίπτωση, εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι οι στόχοι της δεν έχουν επιτευχθεί.

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος προσώπων, οντοτήτων και φορέων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1

 

Ονοματεπώνυμο

Αναγνωριστικά στοιχεία

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Ημερομ. γέννησης: 9.7.1950· πρώην Πρόεδρος της Ουκρανίας

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων, σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας.

6.3.2014

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Ημερομ. γέννησης: 20.1.1963· πρώην Υπουργός Εσωτερικών

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων, σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας.

6.3.2014

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Ημερομ. γέννησης: 6.2.1954· πρώην Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων, σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας.

6.3.2014

4.

Oleksandr Hryhorovych Yakymenko

Ημερομ. γέννησης: 22.12.1964· πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων, σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας.

6.3.2014

5.

Andriy Volodymyrovych Portnov

Ημερομ. γέννησης: 27.10.1973, πρώην σύμβουλος του Προέδρου της Ουκρανίας

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων, σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας.

6.3.2014

6.

Olena Leonidivna Lukash

Ημερομ. γέννησης: 12.11.1976· πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων, σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας.

6.3.2014

7.

Andrii Petrovych Kliuiev

Ημερομ. γέννησης: 12.8.1964· πρώην επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων, σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας.

6.3.2014

8.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Ημερομ. γέννησης: 16.10.1959, πρώην Υφυπουργός Εσωτερικών

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων, σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας.

6.3.2014

9.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Ημερομ. γέννησης: 1.7.1973· γιος του πρώην Προέδρου, επιχειρηματίας

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων, σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας.

6.3.2014

10.

Viktor Viktorovych Yanukovych

Ημερομ. γέννησης: 16.7.1981, γιος του πρώην Προέδρου, μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου (Verkhovna Rada) της Ουκρανίας

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων, σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας.

6.3.2014

11.

Artem Viktorovych Pshonka

Ημερομ. γέννησης: 19.3.1976, γιος πρώην Γενικού Εισαγγελέα, Αντιπρόεδρος του Κόμματος των Περιφερειών στο Ανώτατο Συμβούλιο (Verkhovna Rada) της Ουκρανίας

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων, σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας.

6.3.2014

12.

Serhii Petrovych Kliuiev

Ημερομ. γέννησης: 12.8.1969, επιχειρηματίας, αδελφός του Andrii K1iuiev

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων, σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας.

6.3.2014

13.

Mykola Yanovych Azarov

Ημερομ. γέννησης: 17.12.1947 Πρωθυπουργός της Ουκρανίας έως τον Ιανουάριο του 2014

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων, σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας.

6.3.2014

14.

Oleksii Mykolayovych Azarov

γιος του πρώην Πρωθυπουργού Azarov

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων, σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας.

6.3.2014

15.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

Ημερομ. γέννησης: 21.9.1985, επιχειρηματίας

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων, σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας.

6.3.2014

16.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Ημερομ. γέννησης: 28.11.1963, πρώην Υπουργός Παιδείας και Επιστημών

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων, σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας.

6.3.2014

17.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

Ημερομ. γέννησης: 6.1.1953, πρώην Υπουργός Υγείας

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων, σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας.

6.3.2014

18.

Ihor Oleksandrovych Kalinin

Ημερομ. γέννησης: 28.12.1959, πρώην σύμβουλος του Προέδρου της Ουκρανίας

Πρόσωπο για το οποίο έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σχετικά με τη διερεύνηση εγκλημάτων, σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας.

6.3.2014


Top