EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1047

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1047/2012 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2012 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 όσον αφορά τον κατάλογο των ισχυρισμών διατροφής Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 310, 9.11.2012, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 208 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1047/oj

9.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 310/36


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1047/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Νοεμβρίου 2012

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 όσον αφορά τον κατάλογο των ισχυρισμών διατροφής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 οι ισχυρισμοί διατροφής επιτρέπονται μόνον αν απαριθμούνται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού, το οποίο ορίζει επίσης τους όρους χρήσης τους.

(2)

Ύστερα από διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη και ειδικότερα με τις επιχειρήσεις τροφίμων και ομάδες καταναλωτών, κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη νέων ισχυρισμών διατροφής στον κατάλογο των επιτρεπόμενων ισχυρισμών διατροφής και η τροποποίηση των όρων χρήσης των ισχυρισμών που επιτρέπονται ήδη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006.

(3)

Το αλάτι χρησιμοποιείται ως συντηρητικό και βελτιωτικό της γεύσης. Επειδή έχει αναπτυχθεί νέα τεχνολογία και οι επιστημονικές συμβουλές για το αλάτι έχουν εν γένει γίνει αποδεκτές, οι παρασκευαστές καταβάλλουν προσπάθειες για να παράγουν όλο και περισσότερα προϊόντα χωρίς προσθήκη άλατος, όταν αυτό είναι τεχνολογικά εφικτό. Ωστόσο, προς το παρόν δεν επιτρέπεται ο ισχυρισμός που δηλώνει ότι δεν έχει προστεθεί αλάτι/νάτριο σε ένα συγκεκριμένο τρόφιμο. Λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει για την υγεία η ενθάρρυνση αυτής της καινοτομίας, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους παρασκευαστές να ενημερώνουν τους καταναλωτές γι’ αυτή την ιδιαίτερη πτυχή της διαδικασίας παραγωγής. Για να αποφεύγεται η χρήση ενός τέτοιου ισχυρισμού για τα τρόφιμα που έχουν υψηλή φυσική περιεκτικότητα σε νάτριο, η χρήση του πρέπει να περιορίζεται σε τρόφιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο.

(4)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των ισχυρισμών διατροφής, έκρινε ότι ένας νέος ισχυρισμός διατροφής που θα επέτρεπε τη δήλωση μικρότερων μειώσεων σε θρεπτικές ουσίες από αυτές που επιτρέπονται από τον ισχυρισμό light/lite, θα ερχόταν σε αντίθεση με τον στόχο και το περιεχόμενο της βασικής πράξης.

(5)

Η μείωση σε κορεσμένα λιπαρά είναι ωφέλιμη μόνον όταν δεν υποκαθίστανται ή όταν υποκαθίστανται από ακόρεστα λιπαρά. Η υποκατάσταση των κορεσμένων λιπαρών από trans λιπαρά οξέα δεν είναι ωφέλιμη για την υγεία και, κατά συνέπεια, οι όροι χρήσης του ισχυρισμού διατροφής που αφορούν τη μείωση των κορεσμένων λιπαρών πρέπει να είναι σχεδιασμένοι κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υποκατάσταση από trans λιπαρά οξέα.

(6)

Υπό τις παρούσες συνθήκες, μπορεί να διατυπωθεί ισχυρισμός για τη μείωση των σακχάρων ακόμη και όταν τα σάκχαρα αντικαθίστανται από λίπος, με αποτέλεσμα την αύξηση της ενεργειακής αξίας του προϊόντος μετά την αλλαγή της σύνθεσής του. Επομένως, ο ισχυρισμός ότι τα σάκχαρα έχουν μειωθεί θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον όταν δεν αυξάνεται η ενεργειακή αξία του τροφίμου μετά την αλλαγή της σύνθεσής του. Αυστηρότεροι όροι χρήσης που θα απαιτούσαν μείωση της ενεργειακής αξίας αντίστοιχη με τη μείωση των σακχάρων θα ήταν εφικτή μόνο για έναν πολύ περιορισμένο αριθμό προϊόντων, γεγονός που θα περιόριζε σοβαρά τη χρήση του ισχυρισμού.

(7)

Επομένως, το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ενώ ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σε αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πριν από την 1η Ιουνίου 2014 τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να αποτελούν αντικείμενο εμπορίας έως την εξάντληση των αποθεμάτων.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.

Μετά την εγγραφή που αφορά τον ισχυρισμό «ΧΩΡΙΣ ΝΑΤΡΙΟ Ή ΑΛΑΤΙ», εισάγεται η ακόλουθη εγγραφή:

«ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΝΑΤΡΙΟ/ΑΛΑΤΙ

Ο ισχυρισμός ότι δεν έχει προστεθεί νάτριο/αλάτι σε τρόφιμο και κάθε ισχυρισμός που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον όταν το προϊόν δεν περιέχει πρόσθετο νάτριο/αλάτι ή οποιοδήποτε άλλο συστατικό που περιέχει νάτριο/αλάτι, και το προϊόν δεν περιέχει περισσότερο από 0,12 g νάτριο, ή ισοδύναμη ποσότητα σε αλάτι, ανά 100 g ή 100 ml.».

2.

Στην εγγραφή που αφορά τον ισχυρισμό «ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ [ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ]», προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«Ο ισχυρισμός “μειωμένα κορεσμένα λιπαρά” και κάθε ισχυρισμός που ενδεχομένως έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον όταν:

α)

το άθροισμα των κορεσμένων λιπαρών οξέων και των trans λιπαρών οξέων στο προϊόν που φέρει τον ισχυρισμό είναι τουλάχιστον 30 % μικρότερο από το άθροισμα των κορεσμένων λιπαρών οξέων και των trans λιπαρών οξέων σε παρόμοιο προϊόν· και

β)

η περιεκτικότητα σε trans λιπαρά οξέα στο προϊόν που φέρει τον ισχυρισμό είναι ίση ή μικρότερη από εκείνη σε παρόμοιο προϊόν.

Ο ισχυρισμός “μειωμένη περιεκτικότητα σε σάκχαρα” και κάθε ισχυρισμός που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον αν η ενεργειακή αξία του προϊόντος που φέρει τον ισχυρισμό είναι ίση ή μικρότερη από την ενεργειακή αξία παρόμοιου προϊόντος.».


Top