EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0088

Οδηγία 2011/88/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011 , για την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις για τους κινητήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 305, 23.11.2011, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 030 P. 60 - 64

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; καταργήθηκε εμμέσως από 32016R1628

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/88/oj

23.11.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 305/1


ΟΔΗΓΊΑ 2011/88/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Νοεμβρίου 2011

για την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις για τους κινητήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (3), καθορίζει όρια εκπομπών και οριακές τιμές εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων για τους κινητήρες που χρησιμοποιούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα, συμβάλλει δε στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Η οδηγία 97/68/ΕΚ προέβλεπε ότι τα όρια εκπομπών που εφαρμόζονται στην έγκριση τύπου των περισσότερων κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση βάσει της φάσης III A επρόκειτο να αντικατασταθούν από τα αυστηρότερα όρια που προβλέπει η φάση III B. Τα όρια αυτά εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2010 όσον αφορά την έγκριση τύπου για τους εν λόγω κινητήρες και από την 1η Ιανουαρίου 2011 όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά των κινητήρων αυτών.

(2)

Η Επιτροπή ετοιμάζει την περίοδο αυτή την αναθεώρηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 2 της οδηγίας 2004/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 που τροποποιεί την οδηγία 97/68/ΕΚ (4). Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αναθεωρημένη οδηγία ευθυγραμμίζεται με τα πρότυπα της ΕΕ για την καλή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, και με βάση την εμπειρία, τα επιστημονικά ευρήματα και τις διαθέσιμες τεχνολογίες, η Επιτροπή θα πρέπει στην επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση της εκτίμησης του αντίκτυπου, να εξετάσει:

τη θέσπιση μιας νέας φάσης για τις εκπομπές – φάση V – η οποία θα πρέπει να βασιστεί, με την επιφύλαξη της τεχνικής σκοπιμότητας, στις απαιτήσεις των προτύπων ευρώ VI για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα,

την καθιέρωση νέων απαιτήσεων για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων, και συγκεκριμένα το όριο του αριθμού σωματιδίων που ισχύει για όλες τις κατηγορίες κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση, οσάκις είναι τεχνικά εφικτό, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική μείωση των εξαιρετικά μικρών σωματιδίων,

την πρόβλεψη ολοκληρωμένης προσέγγισης για την προώθηση διατάξεων μείωσης των εκπομπών και τη μετασκευή συστημάτων μετεπεξεργασίας στον υφιστάμενο στόλο μη οδικών κινητών μηχανημάτων, επί τη βάσει των διεξαγομένων συζητήσεων υπό την αιγίδα της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις εναρμονισμένες απαιτήσεις όσον αφορά τις συσκευές ελέγχου εκπομπών μετασκευών. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών για βελτίωση της ποιότητας του αέρα και μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων,

την καθιέρωση μεθόδου που θα προβλέπει τον περιοδικό έλεγχο των μη οδικών κινητών μηχανημάτων και οχημάτων, προκειμένου να διαπιστώνεται αν οι εκπομπές τους ανταποκρίνονται πράγματι στις δηλωθείσες τιμές κατά την ταξινόμησή τους,

το ενδεχόμενο εξουσιοδότησης, υπό ορισμένες συνθήκες, μηχανών αντικατάστασης οι οποίες δεν είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της φάσης ΙΙΙ Α για αυτοκινητάμαξες και σιδηροδρομικές μηχανές,

την πιθανότητα εναρμόνισης των ειδικών προτύπων εκπομπών για τα σιδηροδρομικά οχήματα με τα αντίστοιχα πρότυπα σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών κινητήρων που πληρούν τα θεσπισθέντα όρια εκπομπών.

(3)

Η μετάβαση στη φάση III B συνεπάγεται κλιμακωτή αλλαγή τεχνολογίας που απαιτεί σημαντικές δαπάνες εφαρμογής για τον επανασχεδιασμό των κινητήρων και για την επεξεργασία προηγμένων τεχνικών λύσεων. Εντούτοις, η παρούσα παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση ή οιεσδήποτε συγκυριακές οικονομικές διακυμάνσεις δεν θα πρέπει να οδηγούν σε έκπτωση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Κατά συνέπεια, η παρούσα αναθεώρηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ θα πρέπει να θεωρηθεί ως κατ’ εξαίρεση περίπτωση. Επιπλέον, οι επενδύσεις σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες είναι σημαντικές για την προώθηση της μελλοντικής ανάπτυξης, απασχόλησης και ασφάλειας της υγείας.

(4)

Η οδηγία 97/68/ΕΚ προβλέπει ένα ευέλικτο σύστημα που δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές εξοπλισμού να προμηθεύονται, κατά την περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ δύο φάσεων εκπομπών, περιορισμένο αριθμό κινητήρων που δεν συμμορφώνονται με τα όρια εκπομπών που εφαρμόζονται κατά την εν λόγω περίοδο, αλλά οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σταδίου του αμέσως προηγούμενου του ισχύοντος.

(5)

Το άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/26/ΕΚ προβλέπει την εκτίμηση της ενδεχόμενης ανάγκης για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ευελιξίας.

(6)

Κατά τη διάρκεια της φάσης III Β, ο μέγιστος αριθμός κινητήρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εκτός της πρόωσης για αυτοκινητάμαξες, σιδηροδρομικές μηχανές και σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας που ενδέχεται να διατεθούν στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος, θα πρέπει να αυξηθεί από το 20 % στο 37,5 % των ετήσιων ποσοτήτων του εξοπλισμού με κινητήρες αυτής της κατηγορίας που διαθέτουν στην αγορά οι κατασκευαστές εξοπλισμού. Θα πρέπει να διατίθεται η προαιρετική εναλλακτική δυνατότητα ως προς τη διάθεση ενός καθορισμένου αριθμού κινητήρων στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος. Ο εν λόγω καθορισμένος αριθμός κινητήρων θα πρέπει να αναθεωρηθεί και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις ανώτατες τιμές που ορίζονται στο τμήμα 1.2.2 του παραρτήματος XIII της οδηγίας 97/68/ΕΚ.

(7)

Οι κανόνες που ισχύουν για το ευέλικτο σύστημα θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να επεκταθεί η εφαρμογή του εν λόγω συστήματος και στους κινητήρες για χρήση στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών για αυστηρά περιορισμένο χρονικό διάστημα.

(8)

Η βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα αποτελεί μείζονα στόχο της Ένωσης ο οποίος επιδιώκεται μέσω της οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (5). Η αντιμετώπιση των εκπομπών στην πηγή είναι απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών από τον τομέα των μη οδικών κινητών μηχανημάτων.

(9)

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μηχανές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να επωφελούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης ή από αντίστοιχα προγράμματα στήριξης που προβλέπονται από κράτη μέλη. Αυτά τα προγράμματα στήριξης θα πρέπει να στοχεύουν στο να ευνοείται η έγκαιρη καθιέρωση των υψηλότερων προτύπων εκπομπών.

(10)

Η οδηγία 97/68/ΕΚ προβλέπει εξαίρεση για κινητήρες αντικατάστασης, η οποία δεν ισχύει για αυτοκινητάμαξες και σιδηροδρομικές μηχανές. Παρά ταύτα, δεδομένων των περιορισμών που επιβάλλονται λόγω βάρους και διαστάσεων, χρειάζεται να προβλεφθεί περιορισμένη εξαίρεση και για κινητήρες αντικατάστασης σε αυτοκινητάμαξες και σιδηροδρομικές μηχανές.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζουν την προσωρινή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο κλάδος των κατασκευαστών που δεν καταλήγουν σε μόνιμη προσαρμογή και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιοριστεί η εφαρμογή τους στη διάρκεια της φάσης ΙΙΙ Β ή σε τρία έτη, όταν δεν υφίσταται επόμενη φάση.

(12)

Δεδομένης της ειδικής υποδομής του σιδηροδρομικού δικτύου του Ηνωμένου Βασιλείου, γεγονός που οδηγεί σε διαφορετικούς διαρθρωτικούς αλλά και από πλευράς εύρους και βάρους περιορισμούς και ως εκ τούτου απαιτεί μεγαλύτερη περίοδο προσαρμογής για τα νέα όρια εκπομπών, κρίνεται ενδεδειγμένο να προβλεφθεί μεγαλύτερη ευελιξία για αυτή τη συγκεκριμένη αγορά κινητήρων για χρήση σε σιδηροδρομικές μηχανές.

(13)

Η οδηγία 97/68/ΕΚ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροπολογίες στην οδηγία 97/68/ΕΚ

Η οδηγία 97/68/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 4, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση για χρήση άλλη εκτός από την πρόωση αυτοκινηταμαξών και σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας μπορούν να διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο ενός ευέλικτου συστήματος σύμφωνα με τη διαδικασία του παραρτήματος XIII, επιπροσθέτως προς τις παραγράφους 1 έως 5.».

2)

Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1α, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται·

β)

παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«1β.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφοι 3ζ, 3θ και 4α, τα κράτη μέλη μπορούν να εξουσιοδοτούν τη διάθεση στην αγορά των ακόλουθων κινητήρων για αυτοκινητάμαξες και σιδηροδρομικές μηχανές:

α)

κινητήρες αντικατάστασης που τηρούν τα όρια της φάσης ΙΙΙ Α, στις περιπτώσεις όπου πρόκειται να αντικαταστήσουν κινητήρες για σιδηροδρομικές μηχανές και αυτοκινητάμαξες:

i)

δεν πληρούν το πρότυπο της φάσης ΙΙΙ Α· ή

ii)

πληρούν το πρότυπο της φάσης ΙΙΙ Α αλλά δεν πληρούν το πρότυπο της φάσης ΙΙΙ Β·

β)

κινητήρες αντικατάστασης που δεν τηρούν τα όρια της φάσης ΙΙΙ Α, στις περιπτώσεις όπου πρόκειται να αντικαταστήσουν κινητήρες για σιδηροδρομικές μηχανές χωρίς έλεγχο της οδήγησης και δεν είναι ικανοί για ανεξάρτητη κίνηση, εφόσον αυτοί οι κινητήρες αντικατάστασης τηρούν ένα πρότυπο που δεν είναι χαμηλότερο από τα πρότυπα που τηρούν οι κινητήρες που είναι τοποθετημένοι σε υφιστάμενες αυτοκινητάμαξες του ιδίου τύπου.

Οι εξουσιοδοτήσεις σύμφωνα με αυτή την παράγραφο μπορούν να χορηγούνται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εγκρίνουσα αρχή του κράτους μέλους εκτιμά ότι η χρήση κινητήρα αντικατάστασης που πληροί τις απαιτήσεις των ορίων εκπομπών της πιο πρόσφατης φάσης στην υπό συζήτηση αυτοκινητάμαξα ή σιδηροδρομική μηχανή θα συνεπάγεται σοβαρές τεχνικές δυσκολίες.

1γ.   Μια ετικέτα με το κείμενο “ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ” και με τον ενιαίο αριθμό αναφοράς της σχετικής παρέκκλισης επικολλάται στους κινητήρες που καλύπτονται από τις παραγράφους 1α ή 1β.

1δ.   Η Επιτροπή αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και πιθανές τεχνικές δυσκολίες σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 1β. Υπό το πρίσμα της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης της παραγράφου 1β συνοδευόμενη, εφόσον κριθεί σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση που περιλαμβάνει προθεσμία λήξης για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής»

γ)

η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά κινητήρων, όπως αυτοί ορίζονται στα σημεία Α.i), Α.ii) και Α.v) του τμήματος 1 του παραρτήματος I, στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος XIII».

3)

Το παράρτημα XIII τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 24 Νοεμβρίου 2012, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν δε αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των μέτρων αυτών.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω μέτρα, αυτά περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 16 Νοεμβρίου 2011.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

W. SZCZUKA


(1)  ΕΕ C 48 της 15.2.2011, σ. 134.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011.

(3)  ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 146 της 30.4.2004, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το τμήμα 1 του παραρτήματος XIII αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΕ)

1.1.

Εξαιρουμένης της διάρκειας της φάσης III B, ο ΚΑΕ που επιθυμεί να κάνει χρήση του ευέλικτου συστήματος, με εξαίρεση τους κινητήρες για την πρόωση αμαξοστοιχιών και σιδηροδρομικών μηχανών, ζητά από οποιαδήποτε εγκρίνουσα αρχή την άδεια να διαθέσουν στην αγορά οι κατασκευαστές κινητήρων του ΚΑΕ κινητήρες οι οποίοι προορίζονται για αποκλειστική χρήση από τον ΚΑΕ. Η ποσότητα κινητήρων που δεν συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών, αλλά έχουν λάβει έγκριση για την πιο πρόσφατη προηγούμενη φάση ορίων εκπομπών, δεν υπερβαίνει αυτή που περιγράφεται στα σημεία 1.1.1 και 1.1.2.

1.1.1.

Ο αριθμός των κινητήρων που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος δεν υπερβαίνει, για κάθε κατηγορία κινητήρων, το 20 % των ετήσιων ποσοτήτων εξοπλισμού με κινητήρες αυτής της κατηγορίας που διαθέτει στην αγορά ο ΚΑΕ (υπολογιζόμενο ως μέσος όρος των πωλήσεων των τελευταίων πέντε ετών στην αγορά της Ένωσης). Σε περίπτωση που ο ΚΑΕ διαθέτει στην αγορά της Ένωσης εξοπλισμό για λιγότερο από πέντε έτη, ο μέσος όρος υπολογίζεται με βάση το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ΚΑΕ διαθέτει εξοπλισμό στην αγορά της Ένωσης.

1.1.2.

Ως προαιρετική εναλλακτική λύση σε σχέση με το σημείο 1.1.1 και εξαιρουμένων των κινητήρων για χρήση στην πρόωση αυτοκινηταμαξών και σιδηροδρομικών μηχανών, ο ΚΑΕ μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε οι κατασκευαστές των κινητήρων του ΚΑΕ να διαθέσουν στην αγορά ένα καθορισμένο αριθμό κινητήρων για αποκλειστική χρήση από τον ΚΑΕ. Ο αριθμός των κινητήρων για κάθε κατηγορία δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

Κατηγορία κινητήρα P (kW)

Αριθμός κινητήρων

19 ≤ P < 37

200

37 ≤ P < 75

150

75 ≤ P < 130

100

130 ≤ P ≤ 560

50

1.2.

Κατά τη διάρκεια της φάσης ΙΙΙ B, αλλά όχι για διάστημα μεγαλύτερο από τρία έτη μετά την έναρξη της εν λόγω φάσης, και εξαιρουμένων των κινητήρων για χρήση στην πρόωση αυτοκινηταμαξών και σιδηροδρομικών μηχανών, ο ΚΑΕ που επιθυμεί να κάνει χρήση του ευέλικτου συστήματος ζητά από οποιαδήποτε εγκρίνουσα αρχή την άδεια να διαθέσουν στην αγορά οι κατασκευαστές κινητήρων του ΚΑΕ κινητήρες οι οποίοι προορίζονται για αποκλειστική χρήση από τον ΚΑΕ. Οι ποσότητες των κινητήρων που δεν συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών, αλλά έχουν λάβει έγκριση για την πιο πρόσφατη προηγούμενη φάση ορίων εκπομπών, δεν υπερβαίνουν τις οροφές που περιγράφονται στα σημεία 1.2.1 και 1.2.2.

1.2.1.

Ο αριθμός των κινητήρων που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος δεν υπερβαίνει, για κάθε κατηγορία κινητήρων, το 37,5 % της ετήσιας ποσότητας εξοπλισμού με κινητήρες αυτής της κατηγορίας που διαθέτει στην αγορά ο ΚΑΕ (υπολογιζόμενο ως μέσος όρος των πωλήσεων των τελευταίων πέντε ετών στην αγορά της Ένωσης). Σε περίπτωση που ένας ΚΑΕ διαθέτει στην αγορά της Ένωσης εξοπλισμό για λιγότερο από πέντε έτη, ο μέσος όρος υπολογίζεται με βάση το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ΚΑΕ διαθέτει εξοπλισμό στην αγορά της Ένωσης.

1.2.2.

Ως προαιρετική εναλλακτική λύση σε σχέση με το σημείο 1.2.1, ο ΚΑΕ μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε οι κατασκευαστές των κινητήρων του ΚΑΕ να διαθέσουν στην αγορά έναν καθορισμένο αριθμό κινητήρων για αποκλειστική χρήση από τον ΚΑΕ. Ο αριθμός των κινητήρων για κάθε κατηγορία δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

Κατηγορία κινητήρα (kW)

Αριθμός κινητήρων

37 ≤ P < 56

200

56 ≤ P < 75

175

75 ≤ P < 130

250

130 ≤ P ≤ 560

125

1.3.

Όσον αφορά τους κινητήρες για χρήση στην πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών, κατά τη διάρκεια της φάσης III B αλλά όχι για διάστημα μεγαλύτερο από τρία έτη μετά την έναρξη της εν λόγω φάσης, ο ΚΑΕ μπορεί να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε οι δικοί του κατασκευαστές κινητήρων να διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 16 κινητήρες για αποκλειστική χρήση από τον ΚΑΕ. Ο ΚΑΕ μπορεί επίσης να επιδιώξει να λάβει άδεια ώστε οι δικοί του κατασκευαστές κινητήρων να διαθέσουν στην αγορά το πολύ έως 10 επιπλέον κινητήρες με ονομαστική ισχύ άνω των 1 800 kW για εγκατάσταση σε σιδηροδρομικές μηχανές που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση στο δίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι σιδηροδρομικές μηχανές θεωρούνται ότι πληρούν τις απαιτήσεις αυτές μόνο εάν έχουν, ή είναι σε θέση να λάβουν, πιστοποιητικό ασφάλειας στο δίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο όταν υπάρχουν τεχνικοί λόγοι που δικαιολογούν τη μη συμμόρφωση προς τα όρια εκπομπών της φάσης ΙΙΙ Β.

1.4.

Ο ΚΑΕ περιλαμβάνει στην αίτηση προς την εγκρίνουσα αρχή τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

δείγμα των ετικετών που πρόκειται να επικολληθούν σε κάθε επιμέρους τμήμα των μη οδικών κινητών μηχανημάτων στα οποία θα τοποθετηθεί κινητήρας που διατέθηκε στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος. Στις ετικέτες αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο: «ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΡΙΘ. … (σειρά μηχανημάτων) ΑΠΟ … (συνολικός αριθμός μηχανημάτων στην αντίστοιχη ζώνη ισχύος) ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ αριθ. … ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ (οδηγία 97/68/ΕΚ) αριθ. …»·

β)

δείγμα της συμπληρωματικής ετικέτας που πρόκειται να επικολληθεί στον κινητήρα, στην οποία αναγράφεται το κείμενο του τμήματος 2.2.

1.5.

Ο ΚΑΕ παρέχει στην εγκρίνουσα αρχή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που συνδέονται με την εφαρμογή του ευέλικτου συστήματος τις οποίες η εγκρίνουσα αρχή ενδέχεται να ζητήσει για να λάβει απόφαση.

1.6.

Ο ΚΑΕ παρέχει σε κάθε εγκρίνουσα αρχή στα κράτη μέλη όλες τις πληροφορίες που αυτή απαιτεί ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι κινητήρες που συνοδεύονται από δήλωση ή φέρουν ετικέτα από όπου προκύπτει ότι διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος, ορθώς συνοδεύονται από τέτοια δήλωση ή φέρουν τέτοια ετικέτα.».


Top