EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0439

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010 , για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο

OJ L 132, 29.5.2010, p. 11–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 005 P. 254 - 271

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/439/oj

29.5.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 132/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 439/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 19ης Μαΐου 2010

για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 74 και το άρθρο 78, παράγραφοι 1 και 2,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Η πολιτική της Ένωσης σχετικά με το ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (ΕΕΣΑ) αποσκοπεί, βάσει των όρων του προγράμματος της Χάγης, να εγκαθιδρύσει κοινό χώρο ασύλου, μέσω αποτελεσματικής εναρμονισμένης διαδικασίας σύμφωνα με τις αξίες και την ανθρωπιστική παράδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

Κατά τα τελευταία έτη, έχει πραγματοποιηθεί μεγάλη πρόοδος σε πολλούς τομείς, χάρις στην εισαγωγή στοιχειωδών κοινών προτύπων, για τη θέσπιση του ΕΕΣΑ. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανομοιότητες από το ένα κράτος μέλος στο άλλο όσον αφορά την παροχή της προστασίας και τις μορφές που η προστασία αυτή λαμβάνει. Οι εν λόγω ανομοιότητες θα πρέπει να εξομαλυνθούν.

(3)

Η Επιτροπή, στο σχέδιο πολιτικής της για το άσυλο το οποίο εξέδωσε τον Ιούνιο του 2008, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναπτύξει το ΕΕΣΑ, προτείνοντας, αφενός, αναθεώρηση των υφισταμένων νομικών πράξεων ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη εναρμόνιση των ισχυόντων προτύπων και, αφετέρου, ενισχύοντας τη στήριξη της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως μέσω της υποβολής νομοθετικής πρότασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (στο εξής «Υπηρεσία Υποστήριξης»), για να αυξήσει το συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι κοινοί κανόνες.

(4)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που εξέδωσε τον Σεπτέμβριο του 2008, επιβεβαίωσε επισήμως ότι κάθε διωκόμενος αλλοδαπός δικαιούται να λαμβάνει βοήθεια και προστασία στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ’ εφαρμογήν της σύμβασης της Γενεύης, της 28ης Ιουλίου 1951, περί του καθεστώτος των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης, της 31ης Ιανουαρίου 1967, και των άλλων σχετικών συνθηκών. Συμφωνήθηκε επίσης ρητά να συσταθεί Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης το 2009.

(5)

Η πρακτική συνεργασία για το άσυλο έχει ως στόχο την αύξηση της σύγκλισης και την εξασφάλιση διαρκούς ποιότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεως των κρατών μελών στον εν λόγω τομέα, εντός ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Κατά τα τελευταία έτη, έχουν ήδη ληφθεί πολλά μέτρα πρακτικής συνεργασίας, και κυρίως η διαμόρφωση κοινής προσέγγισης έναντι των πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής και η κατάρτιση κοινού ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος για το άσυλο.

(6)

Η Υπηρεσία Υποστήριξης θα πρέπει να συσταθεί για να ενισχύσει και να αναπτύξει τα εν λόγω μέτρα συνεργασίας. Η Υπηρεσία Υποστήριξης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα εν λόγω μέτρα συνεργασίας, καθώς και τα αντλούμενα διδάγματα.

(7)

Όσον αφορά τα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις, ιδίως λόγω της γεωγραφικής τους θέσης ή της δημογραφικής τους κατάστασης, η Υπηρεσία Υποστήριξης θα πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη ενωσιακής αλληλεγγύης με στόχο να προωθήσει καλύτερη μετεγκατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας μεταξύ κρατών μελών, με ταυτόχρονη μέριμνα ώστε τα συστήματα ασύλου και υποδοχής να μη γίνονται αντικείμενο κατάχρησης.

(8)

Για να εκπληρώσει την εντολή της κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η Υπηρεσία Υποστήριξης θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη όσον αφορά τα τεχνικά θέματα και θα πρέπει να απολαύει νομικής, διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας. Για τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία θα πρέπει να αποτελεί οργανισμό της Ένωσης με νομική προσωπικότητα και να ασκεί τις εκτελεστικές εξουσίες που της απονέμει ο παρών κανονισμός.

(9)

Η Υπηρεσία Υποστήριξης θα πρέπει να εργάζεται σε στενή συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών για το άσυλο, με τις εθνικές υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου και με άλλες υπηρεσίες, αξιοποιώντας την ικανότητα και την εμπειρογνωσία των υπηρεσιών αυτών, καθώς και με την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται με την Υπηρεσία Υποστήριξης για να εξασφαλίσουν ότι είναι ικανή να εκπληρώσει την αποστολή της.

(10)

Η Υπηρεσία Υποστήριξης θα πρέπει επίσης να δρα σε στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και, εφόσον είναι σκόπιμο, με τις συναφείς διεθνείς οργανώσεις για να επωφελείται από την τεχνογνωσία και τη στήριξή τους. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να αναγνωρισθεί πλήρως ο ρόλος της UNHCR καθώς και των άλλων συναφών διεθνών οργανώσεων και οι οργανώσεις αυτές θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στις εργασίες της Υπηρεσίας Υποστήριξης. Οι οικονομικοί πόροι που η Υπηρεσία Υποστήριξης θέτει στη διάθεση της UNHCR σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα διπλή χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της UNHCR από κοινού με άλλους διεθνείς ή εθνικούς πόρους.

(11)

Προσέτι, προς εκπλήρωση της αποστολής της, και στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Υπηρεσία Υποστήριξης θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX), ο οποίος έχει ιδρυθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου (2), και με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), ο οποίος έχει ιδρυθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου (3).

(12)

Η Υπηρεσία Υποστήριξης θα πρέπει να συνεργάζεται με το ευρωπαϊκό δίκτυο μετανάστευσης που έχει συσταθεί με την απόφαση 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου (4), προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των δραστηριοτήτων. Τέλος, η Υπηρεσία Υποστήριξης θα πρέπει επίσης να διατηρεί εκ του σύνεγγυς διάλογο με την κοινωνία των πολιτών με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συγκέντρωση γνώσεων στον τομέα του ασύλου.

(13)

Η Υπηρεσία Υποστήριξης θα πρέπει να αποτελεί ευρωπαϊκό κέντρο εμπειρογνωσίας όσον αφορά το άσυλο, υπεύθυνο για τη διευκόλυνση, το συντονισμό και την ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις πολυάριθμες πτυχές του ασύλου, κατά τρόπον ώστε τα κράτη μέλη να διαθέτουν μεγαλύτερη ικανότητα παροχής διεθνούς προστασίας σε όσους τη δικαιούνται, ενώ παράλληλα θα επιφυλάσσουν δίκαια και αποτελεσματική μεταχείριση στους μη δικαιούμενους διεθνούς προστασίας, εφόσον απαιτείται. Η εντολή της Υπηρεσίας Υποστήριξης θα πρέπει να εστιάζεται σε τρία κύρια καθήκοντα, και συγκεκριμένα στη συμβολή στην εφαρμογή του ΚΕΣΑ, στη στήριξη της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου και στη στήριξη των κρατών μελών που υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις.

(14)

Η Υπηρεσία Υποστήριξης δεν θα πρέπει να διαθέτει καμία άμεση ή έμμεση εξουσία σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους των αρχών των κρατών μελών για το άσυλο όσον αφορά τις ατομικές αιτήσεις διεθνούς προστασίας.

(15)

Για να προσφέρει και/ή να συντονίζει την παροχή ταχείας και αποτελεσματικής επιχειρησιακής στήριξης στα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις, η Υπηρεσία Υποστήριξης θα πρέπει να συντονίζει, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, δράση στήριξης των κρατών μελών αυτών, μεταξύ άλλων με την αποστολή στην επικράτειά τους ομάδων υποστήριξης για το άσυλο που θα αποτελούνται από ειδικούς στο θέμα αυτό. Οι ομάδες αυτές θα πρέπει ιδίως να παρέχουν την εμπειρογνωσία τους όσον αφορά τις υπηρεσίες διερμηνείας, πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής και γνώσεις όσον αφορά την εξέταση και τη διαχείριση των φακέλων ασύλου. Οι ρυθμίσεις για τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο θα πρέπει να διέπονται από τον παρόντα κανονισμό ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της αποστολής τους.

(16)

Η Υπηρεσία Υποστήριξης θα πρέπει να εκτελεί την αποστολή της σε συνθήκες που να της δίνουν τη δυνατότητα να αποτελεί σημείο αναφοράς χάρη στην ανεξαρτησία και την επιστημονική και τεχνική ποιότητα της συνδρομής που παρέχει και των πληροφοριών που διαδίδει, χάρις στη διαφάνεια των διαδικασιών της και των τρόπων λειτουργίας της, και χάρις στο ζήλο με τον οποίο επιδίδεται στην εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται.

(17)

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας Υποστήριξης προκειμένου να ελέγχουν αποτελεσματικά τη λειτουργία. Στο μέτρο του δυνατού, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αποτελείται από προϊσταμένους των υπηρεσιών των κρατών μελών για το άσυλο ή τους εκπροσώπους τους. Θα πρέπει να της χορηγηθούν οι απαιτούμενες εξουσίες, ιδίως για να καταρτίζει τον προϋπολογισμό, να ελέγχει την εκτέλεσή του, να θεσπίζει τους κατάλληλους δημοσιονομικούς κανόνες, να θεσπίζει διαφανείς διαδικασίες εργασίας για τη λήψη αποφάσεων της Υπηρεσίας Υποστήριξης, να εγκρίνει την ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην Ένωση και τεχνικά έγγραφα σχετικά με την εφαρμογή των ενωσιακών πράξεων όσον αφορά το άσυλο, και να διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και, εφόσον ενδείκνυται, εκτελεστική επιτροπή. Δεδομένης της εμπειρογνωσίας της στον τομέα του ασύλου, η UNHCR θα πρέπει να αντιπροσωπεύεται από μέλος του διοικητικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, ούτως ώστε να συμμετέχει πλήρως στις εργασίες της Υπηρεσίας Υποστήριξης.

(18)

Λόγω της φύσεως των καθηκόντων της Υπηρεσίας Υποστήριξης και του ρόλου του εκτελεστικού διευθυντή, και για να διευκολυνθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκδοση γνώμης σχετικά με τον επιλεγέντα υποψήφιο, πριν από τον διορισμό του, καθώς και πριν από ενδεχόμενη παράταση της θητείας του, ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να καλείται να προβεί σε δήλωση και να απαντά σε ερωτήσεις στην ή στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει επίσης να υποβάλλει την ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλεί τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει αναφορά σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(19)

Για να εξασφαλισθεί η πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία της, η Υπηρεσία Υποστήριξης θα πρέπει να έχει δικό της προϋπολογισμό, που θα συμπεριλαμβάνει κατά το μεγαλύτερο μέρος συνεισφορά της Ένωσης. Η χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Υποστήριξης θα πρέπει να υπόκειται σε συμφωνία με την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, όπως ορίζεται στο σημείο 47 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (5). Όσον αφορά τη συνεισφορά της Ένωσης, καθώς και όσον αφορά κάθε επιχορήγηση που καταλογίζεται στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία του προϋπολογισμού της Ένωσης. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να προβαίνει στον έλεγχο των λογαριασμών.

(20)

Η Υπηρεσία Υποστήριξης θα πρέπει να συνεργάζεται με τις αρχές τρίτων χωρών για το άσυλο, και τις διεθνείς οργανώσεις που είναι αρμόδιες στους τομείς που εμπίπτουν στο σχέδιο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και τις τρίτες χώρες, στο πλαίσιο εργασιακών ρυθμίσεων που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣλΕΕ).

(21)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στη ΣλΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία κοινοποίησαν, με τις από 18ης Μαΐου 2009 επιστολές τους, την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στην έκδοση και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(22)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη ΣλΕΕ, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν, ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(23)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δανία, ως κράτος μέλος, έχει συμβάλει έως τώρα στην πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα του ασύλου, η Υπηρεσία Υποστήριξης θα πρέπει να διευκολύνει την επιχειρησιακή συνεργασία με τη Δανία. Προς τούτο, θα πρέπει να καλείται να παραστεί αντιπρόσωπος της Δανίας σε όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αποφασίζει σχετικά με την πρόσκληση δανών παρατηρητών στις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας, οσάκις ενδείκνυται.

(24)

Για να φέρει εκπληρώσει την αποστολή της, η Υπηρεσία Υποστήριξης θα πρέπει να επιτρέπει τη συμμετοχή των χωρών που έχουν συνάψει με την Ένωση συμφωνίες βάσει των οποίων έχουν υιοθετήσει και εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο στον τομέα τον οποίο διέπει ο παρών κανονισμός, ιδίως η Ελβετία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία. Η Υπηρεσία Υποστήριξης θα μπορεί επίσης, σε συμφωνία με την Επιτροπή, να είναι σε θέση να συνάπτει εργασιακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με τη ΣλΕΕ, με χώρες άλλες πλην εκείνων που έχουν συνάψει με την Ένωση συμφωνίες βάσει των οποίων έχουν υιοθετήσει και εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο. Ωστόσο, η Υπηρεσία Υποστήριξης δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να αναπτύσσει αυτόνομη εξωτερική πολιτική.

(25)

Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6) («δημοσιονομικός κανονισμός»), και συγκεκριμένα το άρθρο του 185, θα πρέπει να εφαρμόζεται για την Υπηρεσία Υποστήριξης.

(26)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (7), θα πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς περιορισμούς στην Υπηρεσία Υποστήριξης, η οποία θα πρέπει να προσχωρήσει στη Διοργανική Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (8).

(27)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (9) θα πρέπει να εφαρμόζεται στην Υπηρεσία Υποστήριξης.

(28)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (10) θα πρέπει να εφαρμόζεται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Υπηρεσία Υποστήριξης.

(29)

Οι διατάξεις που απαιτούνται όσον αφορά τη στέγαση της Υπηρεσίας Υποστήριξης στο κράτος μέλος της έδρας, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που εφαρμόζονται στο σύνολο του προσωπικού της Υπηρεσίας Υποστήριξης και στα μέλη των οικογενειών τους θα πρέπει να καθορισθούν με συμφωνία περί της έδρας. Περαιτέρω, το κράτος μέλος υποδοχής θα πρέπει να παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων της σχολικής φοίτησης των παιδιών και των συγκοινωνιών ώστε η Υπηρεσία Υποστήριξης να μπορεί να προσελκύσει ανθρώπινους πόρους υψηλής ποιότητας σε μία όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική βάση.

(30)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η ανάγκη καλύτερης εφαρμογής του ΚΕΣΑ, διευκόλυνσης, συντονισμού και ενίσχυσης της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου και προσφοράς ή/ και συντονισμού της παροχής επιχειρησιακής στήριξης στα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, επομένως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(31)

Ο παρών κανονισμός τηρεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με το δικαίωμα ασύλου που αναγνωρίζεται με το άρθρο 18 του Χάρτη,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ

Άρθρο 1

Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο

Ιδρύεται Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (η «Υπηρεσία Υποστήριξης») για να συμβάλει στη βελτίωση της εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου ΚΕΣΑ, να ενισχύσει την πρακτική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για το άσυλο και να παράσχει ή/και να συντονίσει την παροχή επιχειρησιακής στήριξης προς τα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις.

Άρθρο 2

Αποστολή της Υπηρεσίας Υποστήριξης

1.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης διευκολύνει, συντονίζει και ενισχύει την πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στις πολυάριθμες πτυχές του τομέα του ασύλου ώστε να συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή του ΚΕΣΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Υποστήριξης συμμετέχει πλήρως στην εξωτερική διάσταση του ΚΕΣΑ.

2.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης παρέχει αποτελεσματική επιχειρησιακή στήριξη στα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις, αξιοποιώντας κάθε χρήσιμο πόρο που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένου, ενδεχομένως, του συντονισμού των πόρων που προσφέρουν τα κράτη μέλη υπό τους όρους του παρόντος κανονισμού.

3.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης παρέχει επιστημονική και τεχνική συνδρομή στη χάραξη της πολιτικής και στη νομοθεσία της Ένωσης σε όλους τους τομείς που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο άσυλο, ώστε να είναι σε θέση να παράσχει την πλήρη υποστήριξή της στην πρακτική συνεργασία για το άσυλο και να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της. Αποτελεί ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών για όλα τα θέματα που υπάγονται στους τομείς αυτούς.

4.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης εκπληροί την αποστολή της υπό συνθήκες που της δίνουν τη δυνατότητα να αποτελεί σημείο αναφοράς χάρις στην ανεξαρτησία και την επιστημονική και τεχνική ποιότητα της συνδρομής που παρέχει και των πληροφοριών που διαδίδει, χάρη στη διαφάνεια των διαδικασιών και μεθόδων λειτουργίας της, στην επιμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί και στην υποστήριξη στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών που απαιτείται για την εκπλήρωση της εντολής της.

5.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης συνεργάζεται στενά με τις αρχές των κρατών μελών για το άσυλο, με τις εθνικές υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου και άλλες εθνικές υπηρεσίες και με την Επιτροπή. Η Υπηρεσία Υποστήριξης εκτελεί τα καθήκοντά της με την επιφύλαξη εκείνων που έχουν ανατεθεί στους λοιπούς αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης και συνεργάζεται στενά με τους οργανισμούς αυτούς καθώς και με την UNHCR.

6.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης δεν διαθέτει καμία εξουσία σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων από μέρους των αρχών των κρατών μελών για το άσυλο όσον αφορά τις ατομικές αιτήσεις διεθνούς προστασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Στήριξη της πρακτικής συνεργασίας για το Άσυλο

Άρθρο 3

Βέλτιστες πρακτικές

Η Υπηρεσία Υποστήριξης διοργανώνει, προωθεί και συντονίζει τις δραστηριότητες που καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και τον προσδιορισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου.

Άρθρο 4

Πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής

Η Υπηρεσία Υποστήριξης διοργανώνει, προωθεί και συντονίζει τις δραστηριότητες σχετικά με τις πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής, και ειδικότερα:

α)

τη συγκέντρωση συναφών, αξιόπιστων, ορθών και προσαρμοσμένων στα πρόσφατα δεδομένα πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο, με χρησιμοποίηση όλων των κατάλληλων πηγών πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από κυβερνητικούς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς και τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης,

β)

τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις χώρες καταγωγής, με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται σύμφωνα με το στοιχείο α),

γ)

τη δημιουργία και περαιτέρω ανάπτυξη πύλης όπου θα συγκεντρώνονται οι πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής και τη συντήρηση της πύλης, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση διαφάνειας, αναγκαίους κανόνες για την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές βάσει του άρθρου 42,

δ)

την κατάρτιση κοινού μορφοτύπου και κοινής μεθοδολογίας για την υποβολή, επαλήθευση και χρησιμοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής,

ε)

την ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής κατά τρόπο διαφανή με σκοπό να ενθαρρυνθεί η σύγκλιση των κριτηρίων αξιολόγησης και, εφόσον είναι σκόπιμο, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τις συνεδριάσεις μιας ή περισσότερων ομάδων εργασίας. Η ανάλυση αυτή δεν φιλοδοξεί να δίνει εντολές στα κράτη μέλη για την αποδοχή ή την απόρριψη αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

Άρθρο 5

Στήριξη της ενδοενωσιακής μετεγκατάστασης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Για τα κράτη μέλη τα εθνικά συστήματα ασύλου και υποδοχής των οποίων υφίστανται ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις, ιδίως λόγω της γεωγραφικής τους θέσης ή της δημογραφικής τους κατάστασης, η Υπηρεσία Υποστήριξης προωθεί, διευκολύνει και συντονίζει τις ανταλλαγές πληροφοριών και άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με την ενδοενωσιακή μετεγκατάσταση. Η ενδοενωσιακή μετεγκατάσταση διενεργείται μόνο βάσει συμφωνίας μεταξύ κρατών μελών και με τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου δικαιούχου διεθνούς προστασίας και, οσάκις ενδείκνυται, κατόπιν διαβουλεύσεως με την UNHCR.

Άρθρο 6

Στήριξη της κατάρτισης

1.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης καταρτίζει και αναπτύσσει την κατάρτιση που διατίθεται για τα μέλη όλων των διοικητικών υπηρεσιών και δικαστηρίων, καθώς και για τις εθνικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για θέματα ασύλου στα κράτη μέλη. Η συμμετοχή στην κατάρτιση δεν θίγει τα εθνικά συστήματα και διαδικασίες.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης αναπτύσσει την κατάρτιση αυτή σε στενή συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών για το άσυλο και, ανάλογα με την περίπτωση, επωφελείται της εμπειρογνωσίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και άλλων συναφών οργανώσεων.

2.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης διαχειρίζεται και αναπτύσσει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για θέματα ασύλου λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη συνεργασία της Ένωσης στον τομέα αυτόν.

3.   Η κατάρτιση που προσφέρεται από την Υπηρεσία Υποστήριξης μπορεί να είναι γενική, ειδική ή θεματική και μπορεί να περιλαμβάνει μεθοδολογία για την κατάρτιση των εκπαιδευτών.

4.   Οι ειδικές ή θεματικές δραστηριότητες κατάρτισης που αφορούν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με θέματα ασύλου περιλαμβάνουν τα εξής χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτά:

α)

διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και ενωσιακό κεκτημένο στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών νομικών ζητημάτων και ζητημάτων νομολογίας,

β)

τα θέματα που συνδέονται με την εξέταση των αιτήσεων ασύλου ανηλίκων, ευάλωτων ατόμων και ατόμων με ειδικές ανάγκες,

γ)

τεχνικές συνέντευξης,

δ)

τη χρήση δόκιμων ιατρικών και νομικών εκθέσεων στις διαδικασίες ασύλου,

ε)

θέματα που συνδέονται με την παραγωγή και τη χρησιμοποίηση πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής,

στ)

συνθήκες υποδοχής, μεταξύ άλλων ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται στις ευάλωτες ομάδες και στα άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια.

5.   Η προσφερόμενη κατάρτιση έχει ως στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται, καθώς και τον καθορισμό βασικών αρχών και βέλτιστων πρακτικών, ώστε να συμβάλλει στη μεγαλύτερη σύγκλιση διοικητικών μεθόδων και αποφάσεων και νομικής πρακτικής με πλήρη σεβασμό για την ανεξαρτησία των εθνικών δικαστηρίων.

6.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης παρέχει στους ειδικούς που αποτελούν τμήμα της δύναμης επέμβασης για το άσυλο που αναφέρεται στο άρθρο 15, ειδική κατάρτιση συναφή με την αποστολή και τα καθήκοντά τους, και διενεργεί περιοδικές ασκήσεις για τους εν λόγω ειδικούς σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα προγραμμάτων ειδικής κατάρτισης και ασκήσεων που αναφέρεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της.

7.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης μπορεί να διοργανώνει δραστηριότητες κατάρτισης σε συνεργασία με κράτη μέλη στην επικράτειά τους.

Άρθρο 7

Στήριξη των εξωτερικών πτυχών του ΕΕΣΑ

Η Υπηρεσία Υποστήριξης, κατόπιν συμφωνίας με την Επιτροπή, συντονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλη αναλαμβανόμενη δράση σχετικά με τα ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή μέσων και μηχανισμών που αφορούν την εξωτερική διάσταση του ΕΕΣΑ.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης συντονίζει τις ανταλλαγές πληροφοριών και άλλες δράσεις που αναλαμβάνονται σχετικά με την επανεγκατάσταση των προσφύγων από τα κράτη μέλη, με σκοπό να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες διεθνούς προστασίας των προσφύγων σε τρίτες χώρες και ως απόδειξη αλληλεγγύης προς τις χώρες υποδοχής τους.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης, στο πλαίσιο της εντολής της, και σύμφωνα με το άρθρο 49, μπορεί να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών ως προς τις τεχνικές πτυχές, ιδίως για την προώθηση και την ενίσχυση της δημιουργίας υποδομών στα οικεία συστήματα ασύλου και υποδοχής των τρίτων χωρών και την εκτέλεση περιφερειακών προγραμμάτων προστασίας, καθώς και άλλων δράσεων που σχετίζονται με βιώσιμες λύσεις.

ΤΜΗΜΑ 2

Στήριξη των κρατών μελών που υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις

Άρθρο 8

Ιδιαίτερες πιέσεις στα εθνικά συστήματα ασύλου και υποδοχής

Η Υπηρεσία Υποστήριξης συντονίζει και υποστηρίζει κοινή δράση υπέρ των συστημάτων ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών τα οποία υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις που καθιστούν εξαιρετικά επαχθείς και επείγουσες τις απαιτήσεις έναντι των οικείων εγκαταστάσεων υποδοχής και συστημάτων ασύλου. Χαρακτηριστική των πιέσεων αυτών μπορεί να είναι η αιφνίδια άφιξη μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που ενδέχεται να χρειάζονται διεθνή προστασία και η οποία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της γεωγραφικής θέσης ή της δημογραφικής κατάστασης του κράτους μέλους.

Άρθρο 9

Συγκέντρωση και ανάλυση των πληροφοριών

1.   Προκειμένου να μπορέσει να αξιολογήσει τις ανάγκες των κρατών μελών που υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις, η Υπηρεσία Υποστήριξης συγκεντρώνει, ιδίως βάσει πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη, η UNHCR και, οσάκις ενδείκνυται, άλλοι σχετικοί οργανισμοί, τις σχετικές πληροφορίες για τον προσδιορισμό, την προετοιμασία και τον καθορισμό επειγόντων μέτρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10, με στόχο την αντιμετώπιση των πιέσεων αυτών.

2.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης προσδιορίζει, συλλέγει και αναλύει, συστηματικά, βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη που υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις, τις πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες δομές και προσωπικό, ειδικότερα όσον αφορά τη μετάφραση και τη διερμηνεία, τις πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής και τη βοήθεια στη διεκπεραίωση και διαχείριση των φακέλων ασύλου και τις ικανότητες υποδοχής σε αυτά τα κράτη μέλη που υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις, ώστε να παρέχει ταχεία και αξιόπιστη αμοιβαία ενημέρωση στις διάφορες αρχές των κρατών μελών για το άσυλο.

3.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης αναλύει τα δεδομένα για κάθε αιφνίδια άφιξη μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που μπορεί να επιφέρει ιδιαίτερες πιέσεις στα συστήματα ασύλου και υποδοχής και εξασφαλίζει την ταχεία ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Η Υπηρεσία Υποστήριξης χρησιμοποιεί τα υφιστάμενα συστήματα και μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης και, εφόσον απαιτείται, θεσπίζει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τους δικούς της σκοπούς.

Άρθρο 10

Δράσεις στήριξης στα κράτη μέλη

Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, η Υπηρεσία Υποστήριξης συντονίζει τις δράσεις στήριξης των κρατών μελών των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις και, μεταξύ άλλων, συντονίζει:

α)

τη δράση υπέρ των κρατών μελών που υφίστανται στην ιδιαίτερες πιέσεις προς διευκόλυνση της αρχικής ανάλυσης των αιτήσεων ασύλου που εξετάζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές,

β)

τη δράση που επιτρέπει τη διάθεση κατάλληλων δομών υποδοχής από το κράτος μέλος που υφίσταται ιδιαίτερες πιέσεις, ιδίως επείγουσας στέγασης, μέσων μεταφοράς και ιατρικής βοήθειας,

γ)

τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο, οι λεπτομέρειες λειτουργίας των οποίων καθορίζονται στο κεφάλαιο 3.

ΤΜΗΜΑ 3

Συμβολή στην εφαρμογή του ΚΕΣΑ

Άρθρο 11

Συλλογή και ανταλλαγές πληροφοριών

1.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης διοργανώνει, συντονίζει και προωθεί τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών για το άσυλο, καθώς και μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών αρχών για το άσυλο, όσον αφορά την εφαρμογή όλων των κατάλληλων μηχανισμών του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του ασύλου. Για τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Υποστήριξης μπορεί να δημιουργήσει βάσεις δεδομένων όσον αφορά τα περιστατικά, τα νομικά θέματα και τη νομολογία που αφορούν τα μέσα σχετικά με το άσυλο σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, τις ισχύουσες ρυθμίσεις. Με την επιφύλαξη των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Υποστήριξης βάσει των άρθρων 15 και 16, στις βάσεις δεδομένων δεν αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν η Υπηρεσία Υποστήριξης απέκτησε τα δεδομένα αυτά από έγγραφα στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό.

2.   Ειδικότερα η Υπηρεσία Υποστήριξης συγκεντρώνει τις πληροφορίες για τα εξής:

α)

όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας από τις εθνικές διοικήσεις και αρχές,

β)

όσον αφορά το εθνικό δίκαιο και τη νομική εξέλιξη στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας.

Άρθρο 12

Εκθέσεις και άλλα έγγραφα της Υπηρεσίας Υποστήριξης

1.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης καταρτίζει ετησίως έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που ήδη διατίθενται από άλλες συναφείς πηγές. Ως μέρος της έκθεσης αυτής, η Υπηρεσία Υποστήριξης αξιολογεί τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που έχουν διεξαχθεί βάσει του παρόντος κανονισμού και προβαίνει σε σφαιρική συγκριτική ανάλυσή τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας του ΚΕΣΑ.

2.   Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της ή κατόπιν αιτήσεως του διοικητικού συμβουλίου ή της Επιτροπής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απόψεις που έχουν διατυπώσει τα κράτη μέλη ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενεργώντας σε στενή διαβούλευση με τις ομάδες εργασίας της και με την Επιτροπή, η Υπηρεσία Υποστήριξης μπορεί να εγκρίνει τεχνικά έγγραφα σχετικά με την εφαρμογή των πράξεων της Ένωσης όσον αφορά το άσυλο, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντηρίων γραμμών και επιχειρησιακών εγχειριδίων. Οσάκις τα εν λόγω τεχνικά έγγραφα παραπέμπουν σε στοιχεία του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες, τηρούνται δεόντως οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της UNHCR. Τα έγγραφα δεν αποσκοπούν να δώσουν οδηγίες στα κράτη μέλη όσον αφορά την αποδοχή ή την απόρριψη αιτήσεων για διεθνή προστασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ

Άρθρο 13

Συντονισμός

1.   Το ή τα κράτη μέλη που υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις μπορούν να ζητήσουν από την Υπηρεσία Υποστήριξης να αποστείλει ομάδα υποστήριξης για το άσυλο. Το αιτούν ή τα αιτούντα κράτη μέλη παρέχουν ιδίως περιγραφή της κατάστασης, δηλώνουν τους στόχους της αίτησης για αποστολή ομάδων και διευκρινίζουν τις εκτιμώμενες απαιτήσεις αποστολής ομάδων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1.

2.   Ανταποκρινόμενη σε ένα τέτοιο αίτημα, η Υπηρεσία Υποστήριξης μπορεί να συντονίζει την απαιτούμενη επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή για το ή τα αιτούντα κράτη μέλη και την αποστολή, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ομάδας υποστήριξης για το άσυλο στην επικράτεια του ή των εν λόγω κρατών μελών με βάση επιχειρησιακό σχέδιο, κατά το άρθρο 18.

Άρθρο 14

Τεχνική συνδρομή

Οι ομάδες υποστήριξης για το άσυλο παρέχουν εμπειρογνωσία, όπως συμφωνήθηκε στο επιχειρησιακό σχέδιο κατά το άρθρο 18, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες διερμηνείας, πληροφορίες όσον αφορά τις χώρες καταγωγής και γνώση όσον αφορά την εξέταση και τη διαχείριση των φακέλων ασύλου, στο πλαίσιο των δράσεων στήριξης προς τα κράτη μέλη στα οποία αναφέρεται το άρθρο 10.

Άρθρο 15

Δύναμη επέμβασης για το άσυλο

1.   Κατόπιν προτάσεως του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου για τα προσόντα και το συνολικό αριθμό των ειδικών που διατίθενται για τη συγκρότηση των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο (Δύναμη επέμβασης για το άσυλο). Στο πλαίσιο της δύναμης επέμβασης για το άσυλο, η Υπηρεσία Υποστήριξης καταρτίζει κατάλογο διερμηνέων. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή όσον αφορά τα προσόντα και τον συνολικό αριθμό των ειδικών της δύναμης επέμβασης για το άσυλο.

2.   Τα κράτη μέλη συμβάλλουν στη δύναμη επέμβασης για το άσυλο μέσω δύναμης εθνικών ειδικών που συγκροτείται βάσει των καθορισμένων προσόντων και προτείνει ειδικούς που ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα προσόντα.

Τα κράτη μέλη επικουρούν την Υπηρεσία Υποστήριξης στον εντοπισμό διερμηνέων για τον κατάλογο διερμηνέων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να αποστείλουν διερμηνείς ή να τους καταστήσουν διαθέσιμους μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 16

Αποστολή

1.   Το κράτος μέλος καταγωγής διατηρεί την αυτονομία του όσον αφορά την επιλογή του αριθμού και των προσόντων των ειδικών (εθνική δύναμη) και τη διάρκεια της αποστολής τους. Κατόπιν αιτήσεως της Υπηρεσίας Υποστήριξης, τα κράτη μέλη διαθέτουν τους εν λόγω ειδικούς, εκτός εάν αντιμετωπίζουν κατάσταση η οποία επηρεάζει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων, παραδείγματος χάριν έχοντας ως συνέπεια την ανεπάρκεια στελεχών για την εκτέλεση των διαδικασιών καθορισμού του καθεστώτος των αιτούντων διεθνή προστασία. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν, το συντομότερο δυνατόν, κατόπιν αιτήσεως της Υπηρεσίας Υποστήριξης, τον αριθμό, τα ονόματα και τα προσόντα των ειδικών που περιλαμβάνονται στην εθνική τους δύναμη και που είναι σε θέση να κινητοποιήσουν, το ταχύτερο δυνατόν, ως μέλη της ομάδας υποστήριξης για το άσυλο.

2.   Ο εκτελεστικός διευθυντής της Υπηρεσίας Υποστήριξης, κατά τον καθορισμό της σύνθεσης μιας ομάδας υποστήριξης για το άσυλο, λαμβάνει υπόψη του τις ειδικές περιστάσεις που αντιμετωπίζει το αιτούν κράτος μέλος. Η ομάδα υποστήριξης για το άσυλο συγκροτείται σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 18.

Άρθρο 17

Διαδικασία για τη λήψη απόφασης αποστολής

1.   Κατά περίπτωση, ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να αποστείλει ειδικούς της Υπηρεσίας Υποστήριξης για να αξιολογήσουν την κατάσταση του αιτούντος κράτους μέλους.

2.   Ο εκτελεστικός διευθυντής κοινοποιεί πάραυτα στο διοικητικό συμβούλιο οιαδήποτε αίτηση αποστολής ομάδων υποστήριξης για το άσυλο.

3.   Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει σχετικά με την αίτηση αποστολής ομάδων υποστήριξης για το άσυλο, το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της. Ο εκτελεστικός διευθυντής κοινοποιεί την απόφασή του ταυτοχρόνως γραπτώς στο αιτούν κράτος μέλος και στο διοικητικό συμβούλιο, αναφέροντας τους κύριους λόγους για αυτήν.

4.   Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίσει να αποστείλει μία ή περισσότερες ομάδες υποστήριξης για το άσυλο, καταρτίζεται αμέσως επιχειρησιακό σχέδιο από την Υπηρεσία Υποστήριξης και το αιτούν κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 18.

5.   Μετά την έγκριση του εν λόγω σχεδίου, ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει τα κράτη μέλη οι ειδικοί των οποίων αποστέλλονται για το ζητούμενο αριθμό και τα προσόντα τους. Η πληροφορία αυτή παρέχεται γραπτώς στα εθνικά σημεία επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 19 και προσδιορίζει την προβλεπόμενη ημερομηνία της αποστολής. Επίσης τους αποστέλλεται αντίγραφο του επιχειρησιακού σχεδίου.

6.   Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του εκτελεστικού διευθυντή, οι αποφάσεις σχετικά με την αποστολή των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο λαμβάνονται από τον προϊστάμενο της διοικητικής μονάδας που αναλαμβάνει τα καθήκοντά του.

Άρθρο 18

Επιχειρησιακό σχέδιο

1.   Ο εκτελεστικός διευθυντής και το αιτούν κράτος μέλος εγκρίνουν επιχειρησιακό σχέδιο, όπου καθορίζονται με ακρίβεια οι συνθήκες αποστολής των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο. Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει:

α)

την περιγραφή της κατάστασης, του τρόπου δράσης και των στόχων της αποστολής, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρησιακού στόχου,

β)

την προβλεπόμενη διάρκεια της αποστολής της ομάδας,

γ)

τη γεωγραφική περιοχή ευθύνης στο αιτούν κράτος μέλος, στο οποίο αποστέλλονται οι ομάδες,

δ)

την περιγραφή των καθηκόντων και των ειδικών οδηγιών για τα μέλη των ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων που έχουν την άδεια να συμβουλεύονται, καθώς και τον εξοπλισμό που δύνανται να χρησιμοποιούν στο κράτος μέλος και,

ε)

τη σύνθεση των ομάδων.

2.   Για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσαρμογές του επιχειρησιακού σχεδίου απαιτείται η συμφωνία του εκτελεστικού διευθυντή και του αιτούντος κράτους μέλους. Η Υπηρεσία Υποστήριξης αποστέλλει πάραυτα αντίγραφο του τροποποιημένου ή προσαρμοσμένου επιχειρησιακού σχεδίου στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Άρθρο 19

Εθνικό σημείο επαφής

Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα εθνικό σημείο επαφής που αναλαμβάνει την επικοινωνία με την Υπηρεσία Υποστήριξης σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο.

Άρθρο 20

Σημεία επαφής της Ένωσης

1.   Ο εκτελεστικός διευθυντής ορίζει έναν ή περισσότερους ειδικούς της Υπηρεσίας Υποστήριξης, οι οποίοι δρουν ως σημείο επαφής της Ένωσης που αναλαμβάνει το συντονισμό. Ο εκτελεστικός διευθυντής κοινοποιεί στο κράτος μέλος υποδοχής τους διορισμούς αυτούς.

2.   Το σημείο επαφής της Ένωσης ενεργεί εξ ονόματος της Υπηρεσίας Υποστήριξης για όλες τις πτυχές της αποστολής των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο. Ειδικότερα το σημείο επαφής της Ένωσης:

α)

διαμεσολαβεί μεταξύ της Υπηρεσίας Υποστήριξης και του κράτους μέλους υποδοχής,

β)

διαμεσολαβεί μεταξύ της Υπηρεσίας Υποστήριξης και των μελών των ομάδων στήριξης για το άσυλο και παρέχει τη συνδρομή του, εξ ονόματος της Υπηρεσίας Υποστήριξης, για όλα τα θέματα που αφορούν τους όρους της αποστολής των εν λόγω ομάδων,

γ)

ελέγχει την ορθή εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου, και

δ)

δίνει αναφορά στην Υπηρεσία Υποστήριξης για όλες τις πτυχές της αποστολής των ομάδων στήριξης για το άσυλο.

3.   Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να εξουσιοδοτεί το σημείο επαφής της Ένωσης να συμβάλει στην επίλυση τυχόν διαφορών όσον αφορά την εκτέλεση του επιχειρησιακού σχεδίου και την αποστολή των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο.

4.   Το σημείο επαφής της Ένωσης, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, λαμβάνει οδηγίες μόνο από την Υπηρεσία Υποστήριξης.

Άρθρο 21

Αστική ευθύνη

1.   Όταν τα μέλη των ομάδων στήριξης για το άσυλο δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος υποδοχής, αυτό το κράτος μέλος ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

2.   Όταν η ζημία αυτή προκαλείται από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση καθήκοντος, το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να έλθει σε επαφή με το κράτος μέλος καταγωγής προκειμένου το τελευταίο να επιστρέψει πλήρως στο κράτος μέλος υποδοχής τα τυχόν ποσά που κατέβαλε στα θύματα ή στους δικαιούχους τους.

3.   Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων, κάθε κράτος μέλος παραιτείται όλων των απαιτήσεών του έναντι του κράτους μέλους υποδοχής ή οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους για οιαδήποτε ζημία την οποία έχει υποστεί, εκτός από περιπτώσεις βαριάς αμέλειας ή εκούσιας παράβασης καθήκοντος.

4.   Οιαδήποτε διένεξη μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ τους, υποβάλλεται από αυτά στο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 273 της ΣλΕΕ.

5.   Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων, οι δαπάνες για ζημίες που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό της Υπηρεσίας Υποστήριξης κατά τη διάρκεια της αποστολής ομάδων καλύπτονται από την Υπηρεσία Υποστήριξης, εκτός εάν η ζημία προκλήθηκε από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση καθήκοντος.

Άρθρο 22

Ποινική ευθύνη

Κατά την αποστολή ομάδας στήριξης του ασύλου, τα μέλη των ομάδων στήριξης του ασύλου εξομοιούνται προς τους υπαλλήλους του κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά τις αξιόποινες πράξεις των οποίων υπήρξαν τυχόν θύματα ή τις οποίες τυχόν διέπραξαν.

Άρθρο 23

Έξοδα

Η Υπηρεσία Υποστήριξης καλύπτει τις ακόλουθες δαπάνες, οσάκις τα κράτη μέλη τους ειδικούς τους στη διάθεσή της με σκοπό την αποστολή ομάδων υποστήριξης για το άσυλο:

α)

δαπάνες ταξιδιού από το κράτος μέλος καταγωγής προς το κράτος μέλος υποδοχής και από το κράτος μέλος υποδοχής προς το κράτος μέλος καταγωγής,

β)

δαπάνες εμβολιασμού,

γ)

δαπάνες που συνδέονται με ειδικές ασφαλιστικές ανάγκες,

δ)

δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης,

ε)

ημερήσιες αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαμονής,

στ)

δαπάνες που έχουν σχέση με τον τεχνικό εξοπλισμό της Υπηρεσίας Υποστήριξης, και

ζ)

αμοιβή ειδικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 24

Δομή της διεύθυνσης και της διαχείρισης της Υπηρεσίας Υποστήριξης

Η δομή της διεύθυνσης και της διαχείρισης της Υπηρεσίας Υποστήριξης αποτελείται από:

α)

διοικητικό συμβούλιο,

β)

εκτελεστικό διευθυντή και το προσωπικό της Υπηρεσίας Υποστήριξης,

Η δομή της διεύθυνσης και της διαχείρισης της Υπηρεσίας Υποστήριξης μπορεί να περιλαμβάνει εκτελεστική επιτροπή, εφόσον συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2.

Άρθρο 25

Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου

1.   Κάθε κράτος μέλος που δεσμεύεται από τον παρόντα κανονισμό διορίζει ένα μέλος στο διοικητικό συμβούλιο και η Επιτροπή διορίζει δύο μέλη.

2.   Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συνοδεύεται από ένα αναπληρωματικό μέλος. Στην περίπτωση που συνοδεύει κάποιο μέλος, το αναπληρωματικό μέλος παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3.   Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται βάσει της πείρας τους, της επαγγελματικής τους ευθύνης και του υψηλού βαθμού εμπειρογνωσίας στον τομέα του ασύλου.

4.   Ο εκπρόσωπος της UNHCR είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5.   Η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής. Η θητεία είναι ανανεώσιμη. Κατά τη λήξη της θητείας τους ή σε περίπτωση παραίτησής τους, τα μέλη εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα έως ότου ανανεωθεί η θητεία τους ή αντικατασταθούν.

Άρθρο 26

Προεδρία του διοικητικού συμβουλίου

1.   Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ένα πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών του με δικαίωμα ψήφου. Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά αυτομάτως τον πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται να εκτελέσει τα καθήκοντά του

2.   Οι θητείες του προέδρου και του αντιπροέδρου είναι τριετείς και ανανεώσιμες άπαξ. Ωστόσο, εάν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος απολέσουν την ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου σε οποιαδήποτε στιγμή της θητείας τους, η θητεία αυτή λήγει την ίδια ημερομηνία αυτομάτως.

Άρθρο 27

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

1.   Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρό του. Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις. Ο εκπρόσωπος της UNHCR δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση όταν το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί τα καθήκοντα που καθορίζονται στο άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχεία β), η), θ), ι) και ιγ) και στο άρθρο 29, παράγραφος 2 και όταν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει να διαθέσει οικονομικούς πόρους για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων οι οποίες παρέχουν στην Υπηρεσία Υποστήριξης τη δυνατότητα να επωφεληθεί από την εμπειρογνωσία της UNHCR σε θέματα ασύλου, κατά το άρθρο 50.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις τον χρόνο. Συνέρχεται επίσης με πρωτοβουλία του προέδρου του ή εφόσον το ζητήσει το ένα τρίτο των μελών του.

3.   Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί οποιοδήποτε άτομο, η γνώμη του οποίου παρουσιάζει ενδιαφέρον, να παραστεί στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητής.

Η Δανία καλείται να παραστεί στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

4.   Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού του κανονισμού, να επικουρούνται από συμβούλους ή ειδικούς.

5.   Η γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου εξασφαλίζεται από την Υπηρεσία Υποστήριξης.

Άρθρο 28

Ψηφοφορία

1.   Εκτός αν προβλέπεται άλλως, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου έχει μια ψήφο. Κατά την απουσία μέλους, το δικαίωμα ψήφου του δικαιούται να ασκήσει ο αναπληρωτής του.

2.   Ο εκτελεστικός διευθυντής δεν ψηφίζει.

3.   Ο πρόεδρος συμμετέχει στην ψηφοφορία.

4.   Τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν πλήρως στο κεκτημένο της Ένωσης όσον αφορά το άσυλο δεν ψηφίζουν όταν το διοικητικό συμβούλιο καλείται να λάβει αποφάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 29, παράγραφος 1, στοιχείο ε), όταν το σχετικό τεχνικό έγγραφο αφορά αποκλειστικά πράξη της Ένωσης σχετικά με το άσυλο από την οποία δεν δεσμεύονται.

5.   Ο εσωτερικός κανονισμός του διοικητικού συμβουλίου καθορίζει λεπτομερέστερες ρυθμίσεις της ψηφοφορίας, ιδίως όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα μέλος μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό άλλου μέλους, καθώς και τις απαιτήσεις απαρτίας, οσάκις απαιτείται.

Άρθρο 29

Καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου

1.   Το διοικητικό συμβούλιο διασφαλίζει ότι η Υπηρεσία Υποστήριξης εκτελεί τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί. Αποτελεί το όργανο προγραμματισμού και εποπτείας της Υπηρεσίας Υποστήριξης. Ειδικότερα:

α)

θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό με πλειοψηφία τριών τετάρτων όλων των μελών του που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου και αφού λάβει τη γνώμη της Επιτροπής,

β)

διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 30 ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί του εκτελεστικού διευθυντή και, εφόσον απαιτείται, αναστέλλει τα καθήκοντά του ή τον παύει,

γ)

εγκρίνει τη γενική ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Υποστήριξης και τη διαβιβάζει στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ετήσια γενική έκθεση δημοσιεύεται,

δ)

εγκρίνει την ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή μπορούν να ζητήσουν να τους υποβληθεί επίσης η έκθεση,

ε)

εγκρίνει τα τεχνικά έγγραφα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2,

στ)

πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, βάσει σχεδίου που υποβάλλει ο εκτελεστικός διευθυντής της Υπηρεσίας Υποστήριξης και μετά τη λήψη της γνώμης της Επιτροπής, εγκρίνει, με πλειοψηφία τριών τετάρτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου, το πρόγραμμα εργασίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης για το επόμενο έτος και το διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Αυτό το πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται σύμφωνα με την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού της Ένωσης και το πρόγραμμα νομοθετικής εργασίας της Ένωσης στον τομέα του ασύλου,

ζ)

ασκεί τα καθήκοντά του σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Υποστήριξης, όπως ορίζει το κεφάλαιο 5,

η)

εγκρίνει τους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, σύμφωνα με το άρθρο 42 του παρόντος κανονισμού,

θ)

χαράσσει την πολιτική της Υπηρεσίας Υποστήριξης όσον αφορά το προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 38,

ι)

εγκρίνει, αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής, το πολυετές πρόγραμμα όσον αφορά την πολιτική του προσωπικού,

ια)

λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για την εφαρμογή της εντολής της Υπηρεσίας Υποστήριξης, όπως ορίζεται με τον παρόντα κανονισμό,

ιβ)

λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη δημιουργία και, εφόσον απαιτείται, την ανάπτυξη των συστημάτων πληροφοριών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της πύλης πληροφοριών του άρθρου 4, στοιχείο γ), και

ιγ)

λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη δημιουργία και, εφόσον απαιτείται, την τροποποίηση των εσωτερικών δομών της Υπηρεσίας Υποστήριξης.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί μια εκτελεστική επιτροπή για να επικουρεί το ίδιο και τον εκτελεστικό διευθυντή όσον αφορά την προπαρασκευή των αποφάσεων, του προγράμματος εργασίας και των δραστηριοτήτων που θα εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο και, εφόσον απαιτείται, για λόγους επείγοντος, για να λαμβάνει ορισμένες προσωρινές αποφάσεις εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου.

Αυτή η εκτελεστική επιτροπή απαρτίζεται από οκτώ μέλη που διορίζονται από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μεταξύ των οποίων και ένα από τα μέλη της Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο. Η διάρκεια της θητείας των μελών της εκτελεστικής επιτροπής είναι η ίδια με εκείνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Οι εκπρόσωποι της UNHCR ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του οποίου η γνώμη ενδέχεται να ενδιαφέρει μπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου στις εργασίες της εκτελεστικής επιτροπής, κατόπιν αίτησής της.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης καθορίζει στον εσωτερικό κανονισμό της Υπηρεσίας Υποστήριξης τις διαδικασίες λειτουργίας της εκτελεστικής επιτροπής και τις δημοσιοποιεί.

Άρθρο 30

Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή

1.   Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο για μια πενταετία από κατάλληλους υποψηφίους επιτυχόντες σε ανοικτό διαγωνισμό που διοργανώνει η Επιτροπή. Η εν λόγω διαδικασία επιλογής θα προβλέπει δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλαχού. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ζητήσει νέα διαδικασία εφόσον δεν το ικανοποιεί η καταλληλότητα κανενός από τους υποψηφίους που παρέμειναν στον πρώτο κατάλογο. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται με βάση τα ατομικά προσόντα, την εμπειρία σε ζητήματα ασύλου και τις διοικητικές και διαχειριστικές του ικανότητες. Πριν από το διορισμό του, ο υποψήφιος που επιλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον της ή των αρμόδιας επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών τους.

Μετά από αυτή τη δήλωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εκδώσει γνώμη που περιέχει την άποψή του για τον επιλεγέντα υποψήφιο. Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκε υπόψη η γνώμη του αυτή. Η γνώμη έχει προσωπικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα έως ότου διορισθεί ο υποψήφιος.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εννέα μηνών της πενταετούς θητείας του εκτελεστικού διευθυντή, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση, εστιάζοντας στα εξής:

τις επιδόσεις του εκτελεστικού διευθυντή, και

τα καθήκοντα και τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποστήριξης για τα επόμενα έτη.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση, μπορεί να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή για μια τριετία το πολύ, αλλά μόνον όταν αυτό δικαιολογείται από την αποστολή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Υποστήριξης.

3.   Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή. Κατά τον μήνα που προηγείται της εν λόγω ανανέωσης της θητείας του, ο εκτελεστικός διευθυντής καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον της ή των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών τους.

Άρθρο 31

Καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή

1.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης διοικείται από τον εκτελεστικό της διευθυντή, ο οποίος ενεργεί ανεξάρτητα κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο για τις δραστηριότητές του.

2.   Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου ή της εκτελεστικής επιτροπής, εφόσον έχει θεσπισθεί, ο εκτελεστικός διευθυντής δεν επιζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από κυβέρνηση ή άλλο φορέα.

3.   Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του, οσάκις κληθεί. Το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει αναφορά σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

4.   Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Υποστήριξης.

5.   Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να επικουρείται από έναν ή περισσότερους προϊσταμένους μονάδας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του εκτελεστικού διευθυντή, τον αντικαθιστά ένας προϊστάμενος διοικητικής μονάδας.

6.   Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διοικητική διαχείριση της Υπηρεσίας Υποστήριξης και για την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως ορίζει ο παρών κανονισμός. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ιδίως υπεύθυνος:

α)

για την τρέχουσα διοίκηση της Υπηρεσίας Υποστήριξης,

β)

για την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης, μετά από τη λήψη γνώμης της Επιτροπής,

γ)

για την εκτέλεση των προγραμμάτων εργασίας και των αποφάσεων που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο,

δ)

για την κατάρτιση εκθέσεων για τις χώρες καταγωγής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, στοιχείο β),

ε)

για την κατάρτιση του σχεδίου δημοσιονομικού κανονισμού της Υπηρεσίας Υποστήριξης προς έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 37, καθώς και των εκτελεστικών κανόνων του,

στ)

για την κατάρτιση του σχεδίου κατάστασης προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών της Υπηρεσίας Υποστήριξης και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της,

ζ)

για την άσκηση έναντι του προσωπικού της Υπηρεσίας Υποστήριξης των εξουσιών που καθορίζονται στο άρθρο 38,

η)

για τη λήψη όλων των αποφάσεων όσον αφορά τη διαχείριση των συστημάτων πληροφοριών που προβλέπει ο παρών κανονισμός, συμπεριλαμβανομένης της πύλης πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 4, στοιχείο γ),

θ)

για τη λήψη όλων των αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των εσωτερικών δομών της Υπηρεσίας Υποστήριξης,

ι)

για το συντονισμό και τη λειτουργία του συμβουλευτικού φόρουμ που αναφέρεται στο άρθρο 51. Προς τούτο, ο εκτελεστικός διευθυντής, κατόπιν διαβουλεύσεων με σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εγκρίνει κατ’ αρχάς σχέδιο για την εγκατάσταση του συμβουλευτικού φόρουμ. Μόλις εγκατασταθεί τυπικά, ο εκτελεστικός διευθυντής, κατόπιν διαβουλεύσεων με το συμβουλευτικό φόρουμ, υιοθετεί επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θα περιέχει τους κανόνες σχετικά με τη συχνότητα και τον χαρακτήρα των διαβουλεύσεων και τους οργανωτικούς μηχανισμούς για την εφαρμογή του άρθρου 51. Συμφωνούνται επίσης διαφανή κριτήρια για τη διαρκή συμμετοχή στο συμβουλευτικό φόρουμ.

Άρθρο 32

Ομάδες εργασίας

1.   Στο πλαίσιο της εντολής της, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, η Υπηρεσία μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας απαρτιζόμενες από ειδικούς των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων δικαστών. Η Υπηρεσία Υποστήριξης συστήνει ομάδες εργασίας για τους σκοπούς του άρθρου 4, στοιχείο ε) και του άρθρου 12, παράγραφος 2. Οι ειδικοί μπορούν να αντικαθίστανται από αναπληρωματικούς, οι οποίοι διορίζονται ταυτοχρόνως.

2.   Η Επιτροπή συμμετέχει αυτοδικαίως στις ομάδες εργασίας. Οι εκπρόσωποι της UNHCR μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, ανάλογα με τη φύση των εξεταζόμενων θεμάτων.

3.   Οι ομάδες εργασίας μπορούν να καλούν να παραστεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε άτομο η γνώμη του οποίου μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον, ιδίως εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ασύλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

Προϋπολογισμός

1.   Προβλέψεις για όλα τα έσοδα και τις δαπάνες της Υπηρεσίας Υποστήριξης εκπονούνται για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αντιστοιχεί με το ημερολογιακό έτος, και εγγράφονται στον προϋπολογισμό της.

2.   Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας Υποστήριξης πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.

3.   Με την επιφύλαξη άλλων πόρων, οι πόροι της Υπηρεσίας Υποστήριξης περιλαμβάνουν:

α)

συνεισφορά της Ένωσης, που εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β)

τυχόν προαιρετικές συνεισφορές από τα κράτη μέλη,

γ)

δικαιώματα που εισπράττει από δημοσιεύσεις ή άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες από την Υπηρεσία Υποστήριξης,

δ)

συνεισφορές των συνδεδεμένων χωρών.

4.   Οι δαπάνες της Υπηρεσίας Υποστήριξης περιλαμβάνουν τις αμοιβές του προσωπικού, τις διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες υποδομής, καθώς και τα έξοδα λειτουργίας.

Άρθρο 34

Κατάρτιση του προϋπολογισμού

1.   Κάθε χρόνο, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει σχέδιο κατάστασης των προβλεπομένων εσόδων και δαπανών της Υπηρεσίας Υποστήριξης για το επόμενο έτος, το οποίο περιλαμβάνει και τον πίνακα προσωπικού, και το διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο.

2.   Βάσει του σχεδίου αυτού, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει προσωρινό σχέδιο προβλέψεων των προβλεπομένων εσόδων και δαπανών της Υπηρεσίας Υποστήριξης για το επόμενο οικονομικό έτος.

3.   Το προσωρινό σχέδιο προβλέψεων των προβλεπομένων εσόδων και δαπανών της Υπηρεσίας Υποστήριξης διαβιβάζεται στην Επιτροπή μέχρι στις 10 Φεβρουαρίου κάθε έτους. Το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει στην Επιτροπή το τελικό σχέδιο προβλέψεων, που περιλαμβάνει σχέδιο του πίνακα προσωπικού, μέχρι τις 31 Μαρτίου.

4.   Η Επιτροπή διαβιβάζει την κατάσταση προβλέψεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή) μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Βάσει της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες όσον αφορά τον πίνακα προσωπικού και το ύψος της επιχορήγησης από τον γενικό προϋπολογισμό, και το υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 313 και 314 της ΣλΕΕ.

6.   Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για την επιδότηση της Υπηρεσίας Υποστήριξης.

7.   Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τον πίνακα προσωπικού της Υπηρεσίας Υποστήριξης.

8.   Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας Υποστήριξης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Καθίσταται οριστικός μετά την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον απαιτείται, προσαρμόζεται αναλόγως.

9.   Το διοικητικό συμβούλιο κοινοποιεί, το συντομότερο δυνατό, στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή την πρόθεσή του να υλοποιήσει κάθε σχέδιο που μπορεί να έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, όπως η μίσθωση ή η αγορά ακινήτων. Ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

10.   Εφόσον ένα σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής κοινοποιεί την πρόθεσή του να γνωμοδοτήσει, διαβιβάζει τη γνώμη του στο διοικητικό συμβούλιο, εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου.

Άρθρο 35

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

1.   Ο εκτελεστικός διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Υποστήριξης.

2.   Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει ετησίως στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή όλες τις πληροφορίες σχετικά με την έκβαση των διαδικασιών αξιολόγησης.

Άρθρο 36

Απόδοση λογαριασμών και απαλλαγή

1.   Μέχρι την 1η Μαρτίου μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ο υπόλογος της Υπηρεσίας Υποστήριξης γνωστοποιεί στον υπόλογο της Επιτροπής τους προσωρινούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από την έκθεση για τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση του συγκεκριμένου οικονομικού έτους. Ο υπόλογος της Επιτροπής ενοποιεί τους προσωρινούς λογαριασμούς των θεσμικών οργάνων και των αποκεντρωμένων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 128 του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.   Μέχρι τις 31 Μαρτίου μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ο υπόλογος της Επιτροπής διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους προσωρινούς λογαριασμούς της Υπηρεσίας Υποστήριξης, συνοδευόμενους από την έκθεση για τη δημοσιονομική και την οικονομική διαχείριση του συγκεκριμένου οικονομικού έτους. Η έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3.   Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους προσωρινούς λογαριασμούς της Υπηρεσίας Υποστήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 129 του δημοσιονομικού κανονισμού, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει τους τελικούς λογαριασμούς της Υπηρεσίας Υποστήριξης υπ’ ευθύνη του και τους υποβάλλει προς γνωμοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο.

4.   Το διοικητικό συμβούλιο γνωμοδοτεί επί των οριστικών λογαριασμών της Υπηρεσίας Υποστήριξης.

5.   Την 1η Ιουλίου το αργότερο μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο τους οριστικούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου.

6.   Οι οριστικοί λογαριασμοί δημοσιεύονται.

7.   Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ο εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του. Επίσης, αποστέλλει αυτή την απάντηση στο διοικητικό συμβούλιο.

8.   Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ’ αίτησή του, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, όπως προβλέπεται από το άρθρο 146, παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού.

9.   Πριν από τις 15 Μαΐου του έτους ν+2 και έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλάσσει τον εκτελεστικό διευθυντή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους ν.

Άρθρο 37

Δημοσιονομικός κανονισμός

Αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στην Υπηρεσία Υποστήριξης. Δεν μπορεί να αποκλίνει από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (11), παρά μόνον εάν η απαίτηση αυτή απαιτείται από ειδικές ανάγκες λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και αφού η Επιτροπή παράσχει προηγουμένως τη συγκατάθεσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 38

Προσωπικό

1.   Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (12) («κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης») καθώς και οι ρυθμίσεις που θεσπίσθηκαν με κοινή συμφωνία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον σκοπό της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του εν λόγω καθεστώτος, εφαρμόζονται στο προσωπικό της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του εκτελεστικού διευθυντή.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν συμφωνίας με την Επιτροπή, θεσπίζει τις απαιτούμενες λεπτομέρειες εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

3.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης ασκεί έναντι του προσωπικού της τις εξουσίες που παρέχονται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και στην αρμόδια αρχή για τη σύναψη συμβάσεων από το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

4.   Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει διατάξεις που του επιτρέπουν να απασχολεί στην Υπηρεσία Υποστήριξης αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες των κρατών μελών.

Άρθρο 39

Προνόμια και ασυλίες

Το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται στην Υπηρεσία Υποστήριξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

Νομικό καθεστώς

1.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης αποτελεί οργανισμό της Κοινότητας. Έχει νομική προσωπικότητα.

2.   Σε κάθε κράτος μέλος, η Υπηρεσία Υποστήριξης έχει την ευρύτερη δυνατή νομική ικανότητα που αναγνωρίζεται από τα δίκαιά τους στα νομικά πρόσωπα. Μπορεί ιδίως να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

3.   Η Υπηρεσία εκπροσωπείται από τον εκτελεστικό της διευθυντή.

Άρθρο 41

Γλωσσικό καθεστώς

1.   Οι διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1, της 15ης Απριλίου 1958, περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (13) εφαρμόζονται στην Υπηρεσία Υποστήριξης.

2.   Με την επιφύλαξη των αποφάσεων που λαμβάνονται βάσει του άρθρου 342 της ΣλΕΕ, η ετήσια γενική έκθεση δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Υποστήριξης και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της που αναφέρονται στο άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχεία γ) και στ), συντάσσονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.   Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Υποστήριξης παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 42

Πρόσβαση σε έγγραφα

1.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εφαρμόζεται στα έγγραφα που κατέχει η Υπηρεσία Υποστήριξης.

2.   Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασής του, το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

3.   Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Υπηρεσία Υποστήριξης δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 δύνανται να αποτελούν αντικείμενο καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή ή προσφυγής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 228 και 263 της ΣλΕΕ, αντιστοίχως.

4.   Οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί η Υπηρεσία Υποστήριξης εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 43

Κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών

1.   Στην Υπηρεσία Υποστήριξης εφαρμόζονται οι αρχές ασφαλείας που προβλέπονται στην απόφαση 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του εσωτερικού της κανονισμού (14) συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που έχουν σχέση με την ανταλλαγή, την επεξεργασία και την αποθήκευση διαβαθμισμένων πληροφοριών.

2.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης εφαρμόζει επίσης τις αρχές ασφαλείας σχετικά με την επεξεργασία των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών, όπως αυτές έχουν εγκριθεί και εφαρμόζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 44

Καταπολέμηση της απάτης

1.   Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 εφαρμόζονται χωρίς περιορισμούς για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.

2.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης προσχωρεί στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 και εκδίδει, αμελλητί, τις κατάλληλες διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται στο σύνολο του προσωπικού της Υπηρεσίας Υποστήριξης.

3.   Οι χρηματοδοτικές αποφάσεις, οι συμφωνίες και οι εκτελεστικές συμφωνίες και πράξεις που απορρέουν από αυτές, ορίζουν ρητά ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF μπορούν, εφόσον απαιτείται, να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στους αποδέκτες χρηματοδοτήσεων της Υπηρεσίας Υποστήριξης και στους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για τη χορήγησή τους.

Άρθρο 45

Διατάξεις περί ευθύνης

1.   Η συμβατική ευθύνη της Υπηρεσίας Υποστήριξης διέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο στην εκάστοτε σύμβαση.

2.   Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δικαιοδοσία να λαμβάνει αποφάσεις δυνάμει οιασδήποτε ρήτρας διαιτησίας που περιέχεται σε σύμβαση, η οποία συνάπτεται από την Υπηρεσία Υποστήριξης.

3.   Σε περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, η Υπηρεσία Υποστήριξης υποχρεούται να αποκαθιστά, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών, τις ζημίες που προξενούν η ίδια ή οι υπάλληλοί της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4.   Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δικαιοδοσία να εκδικάζει τις διαφορές που αφορούν τις αποζημιώσεις για τις ζημίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5.   Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων έναντι της Υπηρεσίας Υποστήριξης διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης που εφαρμόζεται σ' αυτούς.

Άρθρο 46

Αξιολόγηση και αναθεώρηση

1.   Το αργότερο στις 19 Ιουνίου 2014, η Υπηρεσία Υποστήριξης αναθέτει σε εξωτερικό και ανεξάρτητο φορέα την αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, βάσει εντολής που χορηγεί το διοικητικό συμβούλιο με συμφωνία της Επιτροπή. Η αξιολόγηση αυτή αφορά την επίδραση της Υπηρεσίας Υποστήριξης στην πρακτική συνεργασία σε θέματα ασύλου και το ΚΕΣΑ. Η αξιολόγηση λαμβάνει δεόντως υπόψη την επιτευχθείσα πρόοδο, στο πλαίσιο της εντολής της, μεταξύ άλλων εκτιμώντας εάν απαιτούνται συμπληρωματικά μέτρα για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της αλληλεγγύης και η κατανομή ευθυνών από κοινού με τα κράτη μέλη που υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις. Εξετάζει ιδίως τη δυνατότητα ενδεχόμενης τροποποίησης της εντολής της Υπηρεσίας Υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης, καθώς επίσης και την επάρκεια της διαχειριστικής δομής για την εκτέλεση των καθηκόντων της Υπηρεσίας Υποστήριξης. Κατά την αξιολόγηση, λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των ενδιαφερομένων κύκλων, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο, με τη συμφωνία της Επιτροπής, αποφασίζει το χρόνο διενέργειας των μελλοντικών αξιολογήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 47

Διοικητικός έλεγχος

Οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας Υποστήριξης αποτελούν αντικείμενο ελέγχων του Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με το άρθρο 228 της ΣλΕΕ.

Άρθρο 48

Συνεργασία με τη Δανία

Η Υπηρεσία Υποστήριξης διευκολύνει την επιχειρησιακή συνεργασία με τη Δανία, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα που καλύπτουν οι δραστηριότητές του.

Άρθρο 49

Συνεργασία με τις τρίτες και συνδεδεμένες χώρες

1.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης είναι ανοικτή στη συμμετοχή της Ελβετίας, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας υπό την ιδιότητα παρατηρητή. Διευθετήσεις εκπονούνται για να καθορισθούν ιδίως η φύση, η έκταση και οι λεπτομέρειες συμμετοχής των χωρών αυτών στις εργασίες της Υπηρεσίας Υποστήριξης. Οι διευθετήσεις αυτές περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Υπηρεσία Υποστήριξης, τις οικονομικές συνεισφορές και το προσωπικό. Στα ζητήματα προσωπικού, οι εν λόγω διευθετήσεις τηρούν πάντοτε τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.

2.   Για τα θέματα που έχουν σχέση με τις δραστηριότητές της και στο βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, σε συμφωνία με την Επιτροπή και εντός των ορίων της εντολής της, η Υπηρεσία Υποστήριξης διευκολύνει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών άλλων από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 στο πλαίσιο της πολιτικής της Ένωσης για θέματα εξωτερικών σχέσεων και μπορεί επίσης να συνεργάζεται με τις αρχές τρίτων χωρών που είναι αρμόδιες για τεχνικές πτυχές των τομέων που διέπονται από τον παρόντα κανονισμό, στο πλαίσιο διευθετήσεων εργασίας που συνάπτονται με τις αρχές αυτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ΣλΕΕ.

Άρθρο 50

Συνεργασία με την UNHCR

Η Υπηρεσία Υποστήριξης συνεργάζεται με την UNHCR στους τομείς που διέπονται από τον παρόντα κανονισμό, στο πλαίσιο διευθετήσεων εργασίας που συνάπτονται με αυτήν. Από την πλευρά της Υπηρεσίας Υποστήριξης, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με τις διευθετήσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεών τους.

Επιπροσθέτως, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Υπηρεσία Υποστήριξης μπορεί να διαθέσει οικονομικούς πόρους για την κάλυψη των εξόδων της UNHCR για δραστηριότητες που δεν προβλέπονται στις διευθετήσεις εργασίας. Οι επιχορηγήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των ειδικών σχέσεων συνεργασίας που εγκαθιδρύονται μεταξύ της Υπηρεσίας Υποστήριξης και της UNHCR σύμφωνα με το παρόν άρθρο, το άρθρο 2 παράγραφος 5, το άρθρο 9, παράγραφος 1, το άρθρο 25, παράγραφος 4 και το άρθρο 32, παράγραφος 2. Σύμφωνα με το άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού και οι εκτελεστικοί κανόνες του.

Άρθρο 51

Συμβουλευτικό φόρουμ

1.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης διατηρεί εκ του σύνεγγυς διάλογο με τις σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οικείους αρμόδιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτικής ασύλου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, και συστήνει συμβουλευτικό φόρουμ για το σκοπό αυτόν.

2.   Το συμβουλευτικό φόρουμ αποτελεί μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών και συγκέντρωσης γνώσεων. Εξασφαλίζει τον εκ του σύνεγγυς διάλογο μεταξύ της Υπηρεσίας Υποστήριξης και των ενδιαφερομένων κύκλων.

3.   Το συμβουλευτικό φόρουμ είναι ανοικτό στους σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλους σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η Υπηρεσία Υποστήριξης απευθύνεται στα μέλη του συμβουλευτικού φόρουμ ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες των τομέων που χαρακτηρίζονται ως προτεραιότητες για τις εργασίες της Υπηρεσίας Υποστήριξης.

Η UNHCR είναι αυτοδικαίως μέλος του συμβουλευτικού φόρουμ.

4.   Η Υπηρεσία Υποστήριξης απευθύνεται στο συμβουλευτικό φόρουμ, ιδίως:

α)

για τη διατύπωση συστάσεων προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που καταρτίζεται δυνάμει του άρθρου 29, παράγραφος 1, σημείο δ),

β)

για την ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου και την εισήγηση μέτρων ως συνέχεια της ετήσιας έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 29, παράγραφο 1, σημείο γ), και της ετήσιας έκθεσης για την κατάσταση του ασύλου στην Ένωση που αναφέρεται στο άρθρο 12, παράγραφος 1, και

γ)

για τη γνωστοποίηση, στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο, συμπερασμάτων και συστάσεων διασκέψεων, σεμιναρίων και συνεδριάσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το έργο της Υπηρεσίας Υποστήριξης.

5.   Το συμβουλευτικό φόρουμ συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Άρθρο 52

Συνεργασία με τον Frontex, τον FRA και τους άλλους οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς

Η Υπηρεσία Υποστήριξης συνεργάζεται με τους οργανισμούς της Ένωσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα δραστηριοτήτων της, και ιδίως με τον FRONTEX και τον FRA, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, στο πλαίσιο διευθετήσεων εργασίας που συνάπτονται με τους οργανισμούς αυτούς, σύμφωνα με την ΣλΕΕ και τις διατάξεις για την αρμοδιότητα των οργανισμών αυτών.

Η συνεργασία δημιουργεί συνέργιες μεταξύ των συγκεκριμένων οργανισμών και προλαμβάνει αλληλεπικαλύψεις κατά τις εργασίες που πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογήν της εντολής τους.

Άρθρο 53

Συμφωνία για την έδρα και όροι λειτουργίας

Οι απαιτούμενες διευθετήσεις όσον αφορά τη στέγαση της Υπηρεσίας Υποστήριξης στο κράτος μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που τίθενται στη διάθεσή της από το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που εφαρμόζονται στο κράτος υποδοχής, στον εκτελεστικό διευθυντή, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στο προσωπικό της Υπηρεσίας Υποστήριξης και στα μέλη των οικογενειών τους, καθορίζονται στη συμφωνία περί έδρας μεταξύ της Υπηρεσίας Υποστήριξης και του κράτους μέλους υποδοχής, η οποία συνάπτεται μετά την έγκρισή της από το διοικητικό συμβούλιο. Το κράτος μέλος υποδοχής εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας Υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων της παροχής πολύγλωσσης εκπαίδευσης ευρωπαϊκού πνεύματος και των κατάλληλων συγκοινωνιακών συνδέσεων.

Άρθρο 54

Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας

Η Υπηρεσία Υποστήριξης αρχίζει να λειτουργεί πλήρως μέχρι τις 19 Ιουνίου 2011.

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και την αρχική λειτουργία της Υπηρεσίας Υποστήριξης μέχρις ότου αυτή αποκτήσει λειτουργική ικανότητα για την εκτέλεση του ίδιου προϋπολογισμού της.

Για το σκοπό αυτόν:

μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του ο εκτελεστικός διευθυντής μετά το διορισμό του από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 30, ένας υπάλληλος της Επιτροπής μπορεί να ενεργεί ως προσωρινός διευθυντής και να ασκεί τα καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή,

υπάλληλοι της Επιτροπής μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην Υπηρεσία Υποστήριξης υπό την ευθύνη του προσωρινού διευθυντή ή του εκτελεστικού διευθυντή της.

Ο προσωρινός διευθυντής μπορεί να εγκρίνει όλες τις πληρωμές που καλύπτονται από τις πιστώσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Υποστήριξης μετά από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και μπορεί να συνάπτει συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού, μετά την έγκριση του πίνακα προσωπικού της Υπηρεσίας Υποστήριξης.

Άρθρο 55

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Στρασβούργο, 19 Μαΐου 2010.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2009 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 25ης Φεβρουαρίου 2010 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 131 της 21.5.2008, σ. 7.

(5)  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.

(9)  ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

(10)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(12)  EE L 56 της 4.3.1968, σ. 1.

(13)  ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385.

(14)  ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 1.


Top