Help Print this page 

Document 32010D0862

Title and reference
Απόφαση αριθ. 862/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 , για τη συμμετοχή της Ένωσης σε κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα (πρωτοβουλία BONUS) το οποίο έχουν αναλάβει πλείονα κράτη μέλη Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
  • In force
OJ L 256, 30.9.2010, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/862/oj
Multilingual display
Text

30.9.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 256/1


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 862/2010/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Σεπτεμβρίου 2010

για τη συμμετοχή της Ένωσης σε κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα (πρωτοβουλία BONUS) το οποίο έχουν αναλάβει πλείονα κράτη μέλη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 185 και το άρθρο 188 δεύτερη παράγραφος,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (3) (το «έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο») προβλέπει τη συμμετοχή της Κοινότητας σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης τα οποία αναλαμβάνουν πλείονα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις υποδομές που δημιουργούνται για την εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 169 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας («συνθήκη ΕΚ»).

(2)

Η απόφαση 2006/971/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» για την εκτέλεση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) (4), ενθαρρύνει τη διαθεματική προσέγγιση αντικειμένων της έρευνας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για έναν ή περισσότερους τομείς του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, και στο πλαίσιο αυτό προσδιορίζει μια πρωτοβουλία δυνάμει του άρθρου 169 της συνθήκης ΕΚ στον τομέα της κοινής έρευνας στη Βαλτική Θάλασσα ως έναν τομέα κατάλληλο για συμμετοχή της Κοινότητας σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται από κοινού.

(3)

Το οικοσύστημα της Βαλτικής Θάλασσας, μιας ημίκλειστης ευρωπαϊκής εσωτερικής θάλασσας, είναι ένας από τους μεγαλύτερους όγκους υφάλμυρου νερού στον κόσμο και έχει υποστεί πολλές και σοβαρές φυσικές πιέσεις καθώς και πιέσεις που προκλήθηκαν από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως ρύπανση από την απόρριψη χημικών όπλων, για παράδειγμα πολεμικών αερίων από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και από ενώσεις βαρέων μετάλλων, οργανικές ουσίες, ραδιενεργά υλικά, πετρελαιοκηλίδες και διαρροές πετρελαίου οικιακής χρήσης. Η ανάπτυξη γεωργίας στην υδρολογική λεκάνη της Βαλτικής Θάλασσας έχει επίσης προκαλέσει υπερβολικές εισροές λιπασμάτων και οργανικών υλών που προκαλούν προχωρημένο ευτροφισμό, και την εισαγωγή μη-ενδημικών ξένων οργανισμών στο περιβάλλον. Η μη βιώσιμη εκμετάλλευση των ιχθυαποθεμάτων, και η αλλαγή του κλίματος προκαλούν απώλεια της αρχικής βιοποικιλότητας Οι εν λόγω παράγοντες, καθώς και η συνέχιση της ανθρώπινης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων υποδομών στην ίδια την ακτή και στην περιοχή που γειτνιάζει άμεσα με αυτήν, και στην υδρολογική λεκάνη της Βαλτικής Θάλασσας, και ο οικολογικά μη βιώσιμος τουρισμός επιδεινώνουν το φυσικό περιβάλλον. Όλα αυτά μειώνουν σοβαρά την ικανότητα της Βαλτικής Θάλασσας να παρέχει με βιώσιμο τρόπο τα αγαθά και τις υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτώνται άμεσα και έμμεσα οι άνθρωποι για οικονομικά, πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη.

(4)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 14ης Δεκεμβρίου 2007 υπογράμμισε την ανησυχία για την κατάσταση του περιβάλλοντος στη Βαλτική Θάλασσα, όπως αντικατοπτρίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2009, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Επιπλέον, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για πρωτοβουλία δυνάμει του άρθρου 169 της συνθήκης ΕΚ για την περιοχή της Βαλτικής.

(5)

Η επιστήμη θα πρέπει να συμβάλει στην αντιμετώπιση τέτοιου είδους προκλήσεων και στην εξεύρεση λύσεων στα επείγοντα περιβαλλοντικά προβλήματα της Βαλτικής. Ωστόσο, η σοβαρότητα της παρούσας κατάστασης απαιτεί την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της τρέχουσας έρευνας στην περιοχή της Βαλτικής μέσω της ανάπτυξης και της υλοποίησης μιας πλήρως ολοκληρωμένης προσέγγισης κατά την οποία τα συναφή ερευνητικά προγράμματα όλων των κρατών που βρέχονται από τη Βαλτική θάλασσα μπορούν να εξορθολογιστούν και να επικεντρωθούν, με σκοπό την αντιμετώπιση των πολύπλοκων και επειγόντων προβλημάτων με συντονισμένο, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

(6)

Επί του παρόντος, τα διάφορα προγράμματα ή δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που έχουν αναλάβει επιμέρους κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης στην περιοχή της Βαλτικής δεν είναι επαρκώς συντονισμένα σε ενωσιακό επίπεδο για την επίτευξη της κρίσιμης μάζας που απαιτείται σε στρατηγικούς τομείς έρευνας και ανάπτυξης.

(7)

Επιπλέον, οι υφιστάμενες τομεακές ερευνητικές υποδομές, οι οποίες είναι προϊόν μακράς εξέλιξης των εθνικών πολιτικών, είναι βαθιά ριζωμένες σε εθνικά συστήματα διαχείρισης και εμποδίζουν την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση της πολυεπιστημονικής και διεπιστημονικής περιβαλλοντικής έρευνας που απαιτείται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στη Βαλτική Θάλασσα.

(8)

Παρότι υπάρχει μακρά παράδοση ερευνητικής συνεργασίας στη Βαλτική Θάλασσα με χώρες τόσο εντός όσο και εκτός της περιοχής της Βαλτικής, οι προσπάθειες συνεργασίας στερούνταν έως τώρα επαρκών χρηματοδοτικών πόρων για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ερευνητικών δυνατοτήτων λόγω των ανισοτήτων μεταξύ των εν λόγω χωρών σε οικονομικό και αναπτυξιακό επίπεδο, καθώς και των εξαιρετικά διαφορετικών εθνικών ερευνητικών θεματολογίων, ερευνητικών αντικειμένων και προτεραιοτήτων.

(9)

Στο πρόγραμμα εργασίας για τα έτη 2007-2008 για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος «Συνεργασία», της 11ης Ιουνίου 2007, η Επιτροπή παρέσχε χρηματοδοτική στήριξη στα προγράμματα BONUS ERA-NET και ERA-NET PLUS στον τομέα της περιβαλλοντικής έρευνας στη Βαλτική Θάλασσα, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ οργανισμών χρηματοδότησης της περιβαλλοντικής έρευνας στην περιοχή της Βαλτικής και τη διευκόλυνση της μετάβασης σε ένα κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα, το οποίο θα υλοποιηθεί βάσει του άρθρου 169 της συνθήκης ΕΚ.

(10)

Σε γενικές γραμμές, το BONUS ERA-NET και το ERA-NET PLUS έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά και είναι επομένως σημαντικό να εξασφαλισθεί η συνέχεια των προσπαθειών έρευνας με σκοπό την αντιμετώπιση των πιεστικών περιβαλλοντικών προκλήσεων.

(11)

Σύμφωνα με την προσέγγιση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου και όπως αναγνωρίσθηκε στις διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος BONUS ERA-NET, απαιτούνται πολιτικά προσανατολισμένα ερευνητικά προγράμματα στην περιοχή της Βαλτικής.

(12)

Η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Φινλανδία και η Σουηδία (τα «συμμετέχοντα κράτη») συμφώνησαν να αναλάβουν από κοινού το κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα BONUS («πρωτοβουλία BONUS»). Στόχος της πρωτοβουλίας BONUS είναι η υποστήριξη της επιστημονικής ανάπτυξης και καινοτομίας παρέχοντας το αναγκαίο νομικό και οργανωτικό πλαίσιο για διεθνική συνεργασία μεταξύ των κρατών της Βαλτικής Θάλασσας σε θέματα περιβαλλοντικής έρευνας στην περιοχή της Βαλτικής.

(13)

Παρότι επικεντρώνεται κυρίως στην περιβαλλοντική έρευνα, η πρωτοβουλία BONUS τέμνει διάφορα συναφή ερευνητικά προγράμματα της Ένωσης όσον αφορά σειρά ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν συσσωρευμένες συνέπειες στο οικοσύστημα, όπως η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, η γεωργία, οι υποδομές, (μεταξύ άλλων στον τομέα της ενέργειας), οι μεταφορές, η κατάρτιση και η κινητικότητα των ερευνητών, καθώς και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα. Η πρωτοβουλία BONUS σχετίζεται ιδιαίτερα με διάφορες ενωσιακές πολιτικές και οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων της στρατηγικής της Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, της κοινής αλιευτικής πολιτικής, της κοινής γεωργικής πολιτικής, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (5), της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008 περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (6), καθώς και των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης, όπως το σχέδιο δράσης για τη Βαλτική Θάλασσα της Helcom. Ως εκ τούτου, από την πρωτοβουλία BONUS θα επωφεληθούν και πολλοί άλλοι τομείς της πολιτικής της Ένωσης.

(14)

Προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος της πρωτοβουλίας BONUS, τα συμμετέχοντα κράτη συμφώνησαν στη συμμετοχή της Ένωσης σε αυτήν.

(15)

Η πρωτοβουλία BONUS θα πρέπει να περιλαμβάνει μια στρατηγική φάση, την οποία θα ακολουθήσει η φάση υλοποίησης, παρέχοντας την ευκαιρία πραγματοποίησης ευρείας διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους σχετικά με ένα ερευνητικό θεματολόγιο στρατηγικά προσανατολισμένο, ικανό να αντιμετωπίσει και αναδυόμενες ερευνητικές ανάγκες. Κατά τη διάρκεια της στρατηγικής φάσης της πρωτοβουλίας BONUS, θα πρέπει να επιδιωχθεί η συμμετοχή πρόσθετων, τομεακά προσανατολισμένων, οργανισμών χρηματοδότησης για την περαιτέρω βελτίωση της ενοποίησης της έρευνας που ικανοποιεί τις διατομεακές ανάγκες τελικών χρηστών, καθώς και για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων για ρυθμίσεις πολιτικής και διαχείρισης πόρων σε ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων.

(16)

Στο τέλος της στρατηγικής φάσης, η Επιτροπή θα πρέπει να εξακριβώσει ότι έχουν θεσπισθεί το στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας, οι πλατφόρμες διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους και οι όροι υλοποίησης προκειμένου να εισέλθει η πρωτοβουλία BONUS στη φάση υλοποίησης. Η Επιτροπή μπορεί, εφόσον απαιτείται, να κάνει συστάσεις για τη βελτίωση του στρατηγικού θεματολογίου έρευνας. Η μετάβαση στη φάση υλοποίησης θα πρέπει να είναι ομαλή και χωρίς καθυστερήσεις.

(17)

Τα συμμετέχοντα κράτη συμφώνησαν να συνεισφέρουν 50 εκατ. ευρώ στην πρωτοβουλία BONUS. Θα πρέπει να επιτραπούν συνεισφορές σε είδος με τη μορφή παροχής πρόσβασης και χρήσης υποδομών («συνεισφορές υποδομών σε είδος»), υπό τον όρο ότι δεν αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό της συνολικής συνεισφοράς. Η αξία τους και η χρησιμότητά τους για την εκτέλεση των σχεδίων της πρωτοβουλίας BONUS θα πρέπει να υπάγεται σε αξιολόγηση.

(18)

Η συμμετοχή της Ένωσης στην πρωτοβουλία BONUS δεν θα πρέπει να υπερβεί τα 50 εκατ. ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτοβουλίας BONUS και να είναι αντίστοιχη, εντός του ως άνω ορίου, προς τη συνεισφορά των συμμετεχόντων κρατών, προκειμένου να αυξήσει το ενδιαφέρον τους για την από κοινού εκτέλεση της πρωτοβουλίας BONUS. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης θα πρέπει να διατεθεί στη φάση υλοποίησης. Θα πρέπει να καθορισθεί ανώτατο όριο για κάθε φάση. Το ανώτατο όριο για τη φάση υλοποίησης θα πρέπει να αυξηθεί κατά το ποσό που τυχόν απομένει μετά την υλοποίηση της στρατηγικής φάσης.

(19)

Η κοινή υλοποίηση της πρωτοβουλίας BONUS απαιτεί ειδική δομή υλοποίησης, όπως προβλέπεται στην απόφαση 2006/971/ΕΚ. Τα συμμετέχοντα κράτη συμφώνησαν σε μια τέτοια ειδική δομή υλοποίησης και συνέστησαν το δίκτυο οργανώσεων για τη χρηματοδότηση της έρευνας στη Βαλτική («ΕΟΟΣ BONUS») για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας BONUS. Το ΕΟΟΣ BONUS θα πρέπει να είναι ο αποδέκτης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης. Ενώ υπενθυμίζεται στα συμμετέχοντα κράτη ότι η αρχή του πραγματικού κοινού ταμείου είναι σημαντική, κάθε συμμετέχον κράτος θα αποφασίσει, σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας BONUS, αν θα διαχειρισθεί το ίδιο τη συνεισφορά του ή αν θα τη διαχειρισθεί το ΕΟΟΣ BONUS. Το ΕΟΟΣ BONUS θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι η εκτέλεση της πρωτοβουλίας BONUS τηρεί την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

(20)

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης θα εξαρτηθεί από την επίσημη ανάληψη υποχρεώσεων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των συμμετεχόντων κρατών και την καταβολή των χρηματοδοτικών συνεισφορών τους.

(21)

Η καταβολή της συνεισφοράς της Ένωσης για τη στρατηγική φάση θα εξαρτηθεί από τη σύναψη συμφωνίας επιχορήγησης μεταξύ της Επιτροπής, εξ ονόματος της Ένωσης, και του ΕΟΟΣ BONUS, η οποία θα πρέπει να διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2007-2013) (7), για τη διευκόλυνση και την απλούστευση της διαχείρισής της.

(22)

Η καταβολή της συνεισφοράς της Ένωσης για τη φάση υλοποίησης θα εξαρτηθεί από τη σύναψη συμφωνίας υλοποίησης μεταξύ της Επιτροπής, εξ ονόματος της Ένωσης, και του ΕΟΟΣ BONUS, η οποία θα περιέχει τις αναλυτικές ρυθμίσεις για τη χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης. Η διαχείριση αυτού του τμήματος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί βάσει έμμεσης κεντρικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (8) («δημοσιονομικός κανονισμός»), και το άρθρο 35, το άρθρο 38 παράγραφος 2 και το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (9).

(23)

Τυχόν τόκοι που προκύπτουν από τις συνεισφορές που καταβάλλονται στο ΕΟΟΣ BONUS θα πρέπει να θεωρούνται έσοδα του ΕΟΟΣ και να διατίθενται για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας BONUS.

(24)

Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της, η Ένωση δικαιούται να μειώσει, να αναστείλει ή να παύσει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της σε περίπτωση ανεπαρκούς, μερικής ή καθυστερημένης υλοποίησης της πρωτοβουλίας BONUS ή σε περίπτωση μη συνεισφοράς, μερικής ή καθυστερημένης συνεισφοράς των συμμετεχόντων κρατών στη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας BONUS, υπό τους όρους που προβλέπονται στις συμφωνίες που θα συναφθούν μεταξύ της Ένωσης και του ΕΟΟΣ BONUS.

(25)

Για την αποδοτική υλοποίηση της πρωτοβουλίας BONUS, κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης, θα πρέπει να παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη σε συμμετέχοντες σε σχέδια της πρωτοβουλίας BONUS που επιλέγονται σε κεντρικό επίπεδο με ευθύνη του ΕΟΟΣ BONUS κατόπιν προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Η παροχή και η καταβολή αυτής της χρηματοδοτικής στήριξης στους συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία BONUS θα πρέπει να είναι διαφανής, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και να διέπεται από κοινούς κανόνες σύμφωνα με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο.

(26)

Παρότι το Κοινό Κέντρο Ερευνών είναι τμήμα της Επιτροπής, τα ιδρύματά του διαθέτουν ερευνητικές ικανότητες οι οποίες είναι συναφείς προς την πρωτοβουλία BONUS και μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίησή της. Επομένως, θα πρέπει να καθορισθεί ο ρόλος του Κοινού Κέντρου ερευνών όσον αφορά την επιλεξιμότητά του για χρηματοδότηση.

(27)

Για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης, κατά την αξιολόγηση προτάσεων θα πρέπει να τηρούνται οι ίδιες αρχές που εφαρμόζονται για τις προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου. Επομένως, η αξιολόγηση των προτάσεων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κεντρικό επίπεδο υπό την ευθύνη του ΕΟΟΣ BONUS από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που έχουν καλή γνώση των τοπικών συνθηκών, και βάσει διαφανών και κοινών κριτηρίων, η δε χρηματοδότηση θα πρέπει να κατανέμεται σύμφωνα με κεντρικά εγκεκριμένο κατάλογο κατάταξης. Η κατάταξη και η σειρά προτεραιότητας πρέπει να εγκρίνονται από το ΕΟΟΣ BONUS ακολουθώντας αυστηρά το αποτέλεσμα της ανεξάρτητης αξιολόγησης, το οποίο θα πρέπει να είναι δεσμευτικό.

(28)

Κάθε κράτος μέλος και κάθε συνδεδεμένη χώρα με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο θα πρέπει να δικαιούται να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία BONUS.

(29)

Σύμφωνα με τους στόχους του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, η συμμετοχή τυχόν άλλων χωρών στην πρωτοβουλία BONUS, ιδίως των χωρών που βρέχονται από τη Βαλτική Θάλασσα ή παρέχουν την υδρολογική της λεκάνη, θα πρέπει να είναι εφικτή εφόσον η εν λόγω συμμετοχή προβλέπεται από την οικεία διεθνή συμφωνία και εφόσον συμφωνούν σε κάτι τέτοιο τόσο η Επιτροπή όσο και τα συμμετέχοντα κράτη. Σύμφωνα με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, η Κοινότητα δικαιούται να συμφωνήσει ως προς τους όρους που αφορούν τη χρηματοδοτική της συνεισφορά στην πρωτοβουλία BONUS σε σχέση με τη συμμετοχή άλλων χωρών σύμφωνα με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

(30)

Θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης καθώς και οι αναγκαίες διαδικασίες για την ανάκτηση απολεσθέντων κεφαλαίων, ή άλλων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή που δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (10), τον κανονισμό (Ευρατόμ/ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (11), και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (12).

(31)

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που εκτελούνται στο πλαίσιο της πρωτοβουλία BONUS θα πρέπει να είναι σύμφωνες προς δεοντολογικές αρχές, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, και να τηρούν τις αρχές της ένταξης της διάστασης του φύλου και της ισότητας των φύλων, και της βιώσιμης ανάπτυξης.

(32)

Υπό το πρίσμα ενδιάμεσης αξιολόγησης που θα διενεργήσει η Επιτροπή, με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με καλή γνώση των τοπικών συνθηκών, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την ποιότητα και την αποδοτικότητα της υλοποίησης της πρωτοβουλίας BONUS και την πρόοδο που σημειώνεται προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων, και θα πρέπει να διενεργήσει τελική αξιολόγηση.

(33)

Οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία BONUS θα πρέπει να κοινοποιούν και να διαδίδουν ευρέως τα αποτελέσματά τους, ιδίως σε άλλα ανάλογα περιφερειακά σχέδια θαλάσσιας έρευνας και να καθιστούν τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στο κοινό.

(34)

Η επιτυχής υλοποίηση των σχεδίων που έχουν ήδη εκτελεσθεί στο πλαίσιο του BONUS ERA-NET και του BONUS ERA-NET PLUS αποκάλυψε τις καταστροφικές συνθήκες στη Βαλτική Θάλασσα. Θα πρέπει, επομένως, να συνεχιστούν οι δραστηριότητες έρευνας όσον αφορά την κατάσταση του περιβάλλοντος της Βαλτικής Θάλασσας,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης

1.   Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στο κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα BONUS («πρωτοβουλία BONUS») το οποίο έχουν αναλάβει από κοινού η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Φινλανδία και η Σουηδία («τα συμμετέχοντα κράτη») παρέχεται υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

2.   Η Ένωση καταβάλλει χρηματοδοτική συνεισφορά η οποία δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτοβουλίας BONUS, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 κατά τη διάρκεια της στρατηγικής φάσης και σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης. Εντός του ανώτατου αυτού ορίου, η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης είναι αντίστοιχη της συνεισφοράς των συμμετεχόντων κρατών.

3.   Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης καταβάλλεται από κοινού από τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισμού που διατίθενται για όλους τους σχετικούς θεματικούς τομείς του ειδικού προγράμματος «Συνεργασία».

Άρθρο 2

Υλοποίηση της πρωτοβουλίας BONUS

1.   Η πρωτοβουλία BONUS υλοποιείται από το δίκτυο οργανώσεων για τη χρηματοδότηση της έρευνας στη Βαλτική («ΕΟΟΣ BONUS»).

2.   Η πρωτοβουλία BONUS υλοποιείται σε δύο φάσεις, συγκεκριμένα μία στρατηγική φάση και, ακολούθως, μια φάση υλοποίησης σύμφωνα με το παράρτημα I …

3.   Η στρατηγική φάση του BONUS έχει μέγιστη διάρκεια δεκαοκτώ μηνών. Προετοιμάζει τη φάση υλοποίησης. Κατά τη διάρκεια της στρατηγικής φάσης, το ΕΟΟΣ BONUS εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

εκπόνηση του στρατηγικού θεματολογίου έρευνας, καθορίζοντας το μέρος του επιστημονικού περιεχομένου της πρωτοβουλίας BONUS που επικεντρώνεται στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τους στόχους του έβδομου προγράμματος-πλαισίου·

β)

εγκαθίδρυση των πλατφορμών διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους, με στόχο την ενίσχυση και τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής ενδιαφερομένων από όλους τους συναφείς τομείς·

γ)

εκπόνηση των όρων εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και χρηματοδοτικών κανόνων και διαδικασιών, των διατάξεων που διέπουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία απορρέουν από τις δραστηριότητες της πρωτοβουλίας BONUS, καθώς και των διατάξεων που διέπουν τους ανθρώπινους πόρους και τις πτυχές της επικοινωνίας.

4.   Η φάση υλοποίησης έχει ελάχιστη διάρκεια πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης δημοσιεύονται οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που αποβλέπουν στη χρηματοδότηση σχεδίων τα οποία ανταποκρίνονται στους στόχους της πρωτοβουλίας BONUS. Οι εν λόγω προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στοχεύουν διεθνικά σχέδια από πολλαπλούς εταίρους, ενθαρρύνοντας την κατάλληλη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και περιλαμβάνουν δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, κατάρτισης και διάδοσης. Τα σχέδια επιλέγονται σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της ανεξάρτητης αξιολόγησης, της συγχρηματοδότησης, της μη κερδοσκοπίας, της μη αναδρομικότητας και της μη σώρευσης της χρηματοδότησης με άλλες πηγές της Ένωσης. Η παροχή και καταβολή χρηματοδότησης στους συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία BONUS θα διέπεται από κοινούς κανόνες σύμφωνα με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο.

Άρθρο 3

Όροι της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης

1.   Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης για τη στρατηγική φάση δεν υπερβαίνει το 1,25 εκατ. ευρώ και είναι αντίστοιχη, εντός του συγκεκριμένου ορίου, της συνεισφοράς των συμμετεχόντων κρατών. Η δέσμευση της Ένωσης να συνεισφέρει στη στρατηγική φάση εξαρτάται από την ανάληψη αντίστοιχης δέσμευσης από τα συμμετέχοντα κράτη.

2.   Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης για τη φάση υλοποίησης δεν υπερβαίνει τα 48,75 εκατ. ευρώ και είναι αντίστοιχη, εντός του συγκεκριμένου ορίου, της συνεισφοράς των συμμετεχόντων κρατών. Το ανώτατο αυτό όριο είναι δυνατόν να αυξηθεί κατά ποσό που ενδεχομένως απομένει μετά την υλοποίηση της στρατηγικής φάσης. Κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης, ποσοστό μέχρι 25 % της συνεισφοράς των συμμετεχόντων κρατών είναι δυνατόν να συνίσταται σε συνεισφορές υποδομών σε είδος.

3.   Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης για τη φάση υλοποίησης εξαρτάται από τους ακόλουθους όρους:

α)

τη θέσπιση από τα συμμετέχοντα κράτη του στρατηγικού θεματολογίου έρευνας, των πλατφορμών διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους και των όρων εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, καθώς και από την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων και των παραδοτέων που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα 2. Η Επιτροπή μπορεί, εφόσον ενδείκνυται, να υποβάλει συστάσεις για τη βελτίωση του στρατηγικού θεματολογίου έρευνας·

β)

απόδειξη από το ΕΟΟΣ BONUS της ικανότητάς του να υλοποιήσει την πρωτοβουλία BONUS, συμπεριλαμβανομένων της λήψης, της διάθεσης και της παρακολούθησης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο πλαίσιο έμμεσης κεντρικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 56 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 35, το άρθρο 38 παράγραφος 2 και το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002, και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

γ)

διατήρηση και εφαρμογή κατάλληλου και αποδοτικού μοντέλου διαχείρισης για την πρωτοβουλία BONUS σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ·

δ)

αποδοτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη φάση υλοποίησης της πρωτοβουλίας BONUS, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα I, από το ΕΟΟΣ BONUS, πράγμα που συνεπάγεται τη δρομολόγηση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τη χορήγηση επιδοτήσεων·

ε)

δέσμευση κάθε συμμετέχοντος κράτους να συνεισφέρει το μερίδιό του στη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας BONUS, και την πραγματική καταβολή της οικονομικής του συνεισφοράς, ιδίως τη χρηματοδότηση συμμετεχόντων στα σχέδια BONUS που επιλέγονται κατόπιν των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων·

στ)

συμμόρφωση προς τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, και ιδίως προς τους κανόνες του κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία (13)·

ζ)

εξασφάλιση υψηλού επιπέδου επιστημονικής αριστείας και τήρηση δεοντολογικών αρχών σύμφωνα με τις γενικές αρχές του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, και τήρηση των αρχών της ένταξης της διάστασης του φύλου και της ισότητας των φύλων και της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης.

Άρθρο 4

Συμμετοχή του Κοινού Κέντρου Ερευνών

1.   Το Κοινό Κέντρο Ερευνών είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από την πρωτοβουλία BONUS υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τις επιλέξιμες οντότητες των συμμετεχόντων κρατών.

2.   Οι ίδιοι πόροι του Κοινού Κέντρου Ερευνών, οι οποίοι δεν καλύπτονται από χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας BONUS, δεν θεωρούνται μέρος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 1.

Άρθρο 5

Συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και του ΕΟΟΣ BONUS

1.   Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κονδυλίων και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά τη διάρκεια της στρατηγικής φάσης καθορίζονται σε συμφωνία επιχορήγησης, η οποία συνάπτεται μεταξύ της Επιτροπής, εξ ονόματος της Ένωσης, και του ΕΟΟΣ BONUS, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1906/2006.

2.   Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κονδυλίων και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης καθορίζονται σε συμφωνία υλοποίησης και σε ετήσιες οικονομικές συμφωνίες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ της Επιτροπής, εξ ονόματος της Ένωσης, και του ΕΟΟΣ BONUS.

Η συμφωνία υλοποίησης περιλαμβάνει ειδικότερα τα ακόλουθα:

α)

καθορισμό των ανατιθέμενων καθηκόντων·

β)

πρόβλεψη για την προστασία των κονδυλίων της Ένωσης·

γ)

τους όρους και λεπτομερείς διευθετήσεις εκτέλεσης των καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων χρηματοδότησης και των ανώτατων ορίων χρηματοδότησης που ισχύουν για τα σχέδια της πρωτοβουλίας BONUS, τις κατάλληλες διατάξεις για την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και τη διενέργεια ελέγχων·

δ)

τους κανόνες υποβολής εκθέσεων στην Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων·

ε)

τους όρους υπό τους οποίους παύει η εκτέλεση των καθηκόντων·

στ)

λεπτομερείς διευθετήσεις όσον αφορά τον έλεγχο που ασκείται από την Επιτροπή·

ζ)

τους όρους χρησιμοποίησης χωριστών τραπεζικών λογαριασμών και τη μεταχείριση των παραγόμενων τόκων·

η)

διατάξεις που διασφαλίζουν την προβολή της δράσης της Ένωσης από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του ΕΟΟΣ BONUS·

θ)

δέσμευση αποχής από κάθε πράξη που ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 52 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού·

ι)

διατάξεις που διέπουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία απορρέουν από την υλοποίηση της πρωτοβουλίας BONUS όπως αναφέρεται στο άρθρο 2·

ια)

τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των ενδιαμέσων και τελικών αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στο άρθρο 13.

3.   Η Επιτροπή προβαίνει σε εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΕΟΟΣ BONUS, προκειμένου να εξασφαλίσει αποδείξεις σχετικά με την ύπαρξη και την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών και λειτουργία των συστημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 56 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 6

Τόκοι παραγόμενοι από τις συνεισφορές

Οι τόκοι που παράγονται από τις χρηματοδοτικές συνεισφορές οι οποίες διατίθενται στην πρωτοβουλία BONUS θεωρούνται έσοδο του ΕΟΟΣ BONUS και αποδίδονται στην πρωτοβουλία BONUS.

Άρθρο 7

Μείωση, αναστολή ή παύση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης

Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης ή ανεπαρκούς, μερικής ή καθυστερημένης υλοποίησης της πρωτοβουλίας BONUS, η Ένωση δύναται να μειώσει, να αναστείλει ή να παύσει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας BONUS.

Σε περίπτωση που τα συμμετέχοντα κράτη δεν συνεισφέρουν ή συνεισφέρουν εν μέρει ή με καθυστέρηση στη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας BONUS, η Ένωση δύναται να μειώσει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που έχει διατεθεί από τα συμμετέχοντα κράτη υπό τους όρους της συμφωνίας επιδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

Άρθρο 8

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από τα συμμετέχοντα κράτη

Κατά την υλοποίηση της πρωτοβουλίας BONUS, τα συμμετέχοντα κράτη λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά, κανονιστικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Συγκεκριμένα, τα συμμετέχοντα κράτη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη ανάκτηση κάθε οφειλόμενου στην Ένωση ποσού, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002.

Άρθρο 9

Έλεγχος από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο

Η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να διενεργούν όλους τους αναγκαίους ελέγχους και επιθεωρήσεις για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των ενωσιακών πόρων και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από κάθε απάτη ή παρατυπία. Προς τον σκοπό αυτό, τα συμμετέχοντα κράτη και το ΕΟΟΣ BONUS θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου όλα τα σχετικά έγγραφα.

Άρθρο 10

Αμοιβαία πληροφόρηση

Η Επιτροπή διαβιβάζει κάθε σχετική πληροφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα συμμετέχοντα κράτη καλούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή, μέσω του ΕΟΟΣ BONUS, κάθε συμπληρωματική πληροφορία που ζητείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την οικονομική διαχείριση του ΕΟΟΣ BONUS και η οποία είναι σύμφωνη προς τις γενικές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 13.

Άρθρο 11

Συμμετοχή άλλων κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών

Κάθε κράτος μέλος και κάθε συνδεδεμένη με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο χώρα έχει το δικαίωμα να προσχωρήσει στην πρωτοβουλία BONUS βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχεία ε) και στ). Τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες που έχουν προσχωρήσει στην πρωτοβουλία BONUS θεωρούνται συμμετέχοντα κράτη για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 12

Συμμετοχή άλλων χωρών

Τα συμμετέχοντα κράτη και η Επιτροπή μπορούν να συμφωνήσουν στη συμμετοχή οποιασδήποτε άλλης χώρας βάσει των κριτηρίων του άρθρου 3 παράγραφος 1 και του άρθρου 3 παράγραφος 3 στοιχεία ε) και στ), εφόσον η εν λόγω συμμετοχή προβλέπεται από τη σχετική διεθνή συμφωνία.

Τα συμμετέχοντα κράτη και η Επιτροπή καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους οι νομικές οντότητες που έχουν ιδρυθεί ή είναι εγκαταστημένες στην εν λόγω χώρα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την πρωτοβουλία BONUS.

Άρθρο 13

Ετήσιες εκθέσεις και αξιολόγηση

Η Επιτροπή περιλαμβάνει έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της πρωτοβουλίας BONUS στην ετήσια έκθεση σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο που υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 190 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση της πρωτοβουλίας BONUS, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2014. Η εν λόγω αξιολόγηση αφορά την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2 και στο παράρτημα I, καθώς και συστάσεις προς την πρωτοβουλία BONUS σχετικά με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο περαιτέρω ενίσχυσης της ενοποίησης, της ποιότητας και της αποδοτικότητας της υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής, διαχειριστικής και οικονομικής ενοποίησης, και εξετάζει κατά πόσον το ύψος των χρηματοδοτικών συνεισφορών των συμμετεχόντων κρατών είναι κατάλληλο, δεδομένης της ενδεχόμενης ζήτησης εκ μέρους των διάφορων εθνικών ερευνητικών κοινοτήτων. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης, συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της.

Μετά τη λήξη της συμμετοχής της Ένωσης στην πρωτοβουλία BONUS και το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή διενεργεί τελική αξιολόγηση της πρωτοβουλίας BONUS. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 15

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 22 Σεπτεμβρίου 2010.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

O. CHASTEL


(1)  Γνώμη της 29ης Απριλίου 2010 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2010.

(3)  ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 86.

(5)  ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19.

(7)  ΕΕ L 391 της 30.12.2006, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.

(12)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

(13)  ΕΕ C 323 της 30.12.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ BONUS

1.   Στόχοι της πρωτοβουλίας BONUS

Στόχος της πρωτοβουλίας BONUS είναι η βελτίωση της ερευνητικής ικανότητας της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής κανονισμών, πολιτικών και πρακτικών διαχείρισης κατάλληλων για τον συγκεκριμένο σκοπό, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματική απόκριση στις σημαντικές περιβαλλοντικές και στις βασικές κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει και που θα αντιμετωπίσει η περιοχή τα επόμενα χρόνια, καθώς και βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του κατακερματισμένου προγραμματισμού και της προσέγγισης της περιβαλλοντικής έρευνας στην περιοχή της Βαλτικής ενσωματώνοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες στο σύστημα της Βαλτικής σε ένα βιώσιμο, συνεργατικό, διεπιστημονικό, καλά ολοκληρωμένο και επικεντρωμένο πολυεθνικό πρόγραμμα.

Η πρωτοβουλία BONUS συμβάλλει επίσης στην εγκαθίδρυση και στη διάρθρωση του ΕΧΕ στην περιοχή της Βαλτικής.

Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων είναι αναγκαίο να βελτιωθούν η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του κατακερματισμένου προγραμματισμού της περιβαλλοντικής έρευνας στην περιοχή της Βαλτικής ενσωματώνοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες σε ένα βιώσιμο, συνεργατικό, διεπιστημονικό, καλά ολοκληρωμένο και επικεντρωμένο πολυεθνικό πρόγραμμα για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Για τον σκοπό αυτό, οι ειδικότεροι στόχοι της πρωτοβουλίας BONUS είναι οι ακόλουθοι:

α)

εκπόνηση στρατηγικού θεματολογίου έρευνας καθοδηγούμενου από την πολιτική·

β)

αύξηση του βιώσιμου διασυνοριακού και διατομεακού συντονισμού και της ενοποίησης των δημόσιων ερευνητικών προγραμμάτων·

γ)

αναβάθμιση της ερευνητικής ικανότητας των νέων κρατών μελών της Ένωσης στην περιοχή της Βαλτικής·

δ)

δημιουργία κατάλληλων πλατφορμών διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους, οι οποίες να περιλαμβάνουν εκπροσώπηση όλων των συναφών τομέων·

ε)

κινητοποίηση πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων από την ενίσχυση της διατομεακής ερευνητικής συνεργασίας στο σύστημα της Βαλτικής·

στ)

θέσπιση κατάλληλων όρων εφαρμογής, οι οποίοι θα επιτρέψουν την αποτελεσματική υλοποίηση της πρωτοβουλίας BONUS μέσω κοινής διαχειριστικής νομικής οντότητας και δομής διαχείρισης·

ζ)

δρομολόγηση διαθεματικών, στρατηγικά επικεντρωμένων κοινών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων πολλαπλών εταίρων.

2.   Στρατηγική φάση

2.1.   Στόχος

Η στρατηγική φάση προετοιμάζει τη φάση υλοποίησης. Αντικείμενό της είναι η στρατηγική ανάπτυξη της πρωτοβουλίας BONUS ώστε να εξασφαλισθεί η επίτευξη της βέλτιστης ενοποίησης της έρευνας στο σύστημα της Βαλτικής. Στόχος της είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων και των ομάδων χρηστών ώστε να διασφαλισθεί η συνάφεια της έρευνας προς την πολιτική και τη διαχείριση, η ιεράρχηση των ερευνητικών αντικειμένων βάσει των αναγκών της πολιτικής, καθώς και η επιδίωξη της πλήρους συμμετοχής των επιστημόνων και των αντίστοιχων ερευνητικών ιδρυμάτων τους και των ευρύτερων κοινοτήτων ενδιαφερομένων.

2.2.   Παραδοτέα

Το ΕΟΟΣ BONUS διαβιβάζει στην Επιτροπή τα παραδοτέα που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους το αργότερο δεκαπέντε μήνες από την έναρξη της στρατηγικής φάσης.

Η Επιτροπή παρέχει συμβουλές και συνδρομή, κατόπιν αιτήματος, στο ΕΟΟΣ BONUS κατά την εκπόνηση των εν λόγω παραδοτέων. Το ΕΟΟΣ BONUS υποβάλλει εκθέσεις προόδου κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

2.2.1.   Στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας

Το στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας αναπτύσσεται και συμφωνείται στο πλαίσιο διαβούλευσης με τα συμμετέχοντα κράτη, με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και με την Επιτροπή. Αποτελεί τη βάση για ένα πρόγραμμα καθοδηγούμενο από την πολιτική. Διευρύνει την επικέντρωση της έρευνας ώστε να ενσωματώσει, επιπλέον του θαλάσσιου οικοσυστήματος, μια προσέγγιση υδρολογικής λεκάνης, η οποία εξετάζει τα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν την ποιότητα και την παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων στην περιοχή της Βαλτικής.

Περιλαμβάνει περιγραφή της βασικής έρευνας και της έρευνας αιχμής στο σύστημα της Βαλτικής, παρέχει σαφές στρατηγικό όραμα και έναν οδικό χάρτη σχετικά με τους τρόπους επίτευξης των καθορισμένων στόχων και των ενδεικτικών καθοδηγούμενων από την πολιτική θεμάτων των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, τους προϋπολογισμούς τους, το χρονοδιάγραμμα δημοσίευσης και την αναμενόμενη διάρκεια των σχεδίων. Επιπλέον, περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων ερευνητικών αναγκών, την προαγωγή της ενοποίησης της έρευνας σε ολόκληρη την περιοχή της Βαλτικής, καθώς και έναν κοινό οδικό χάρτη για την από κοινού χρήση και τον ενδεχόμενο σχεδιασμό μελλοντικών επενδύσεων σε περιφερειακές ικανότητες υποδομών.

2.2.2.   Πλατφόρμες διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους

Βάσει ενδελεχούς ανάλυσης των οικείων ενδιαφερομένων της πρωτοβουλίας BONUS σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργούνται πλατφόρμες διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους και μηχανισμοί με στόχο την ενίσχυση και τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων από όλους τους συναφείς τομείς για τον προσδιορισμό των κρίσιμων κενών, την ιεράρχηση των ερευνητικών αντικειμένων και τη βελτίωση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας. Αυτό περιλαμβάνει τη συμμετοχή επιστημόνων, μεταξύ άλλων από συναφείς μη θαλάσσιους τομείς των φυσικών επιστημών καθώς και από τις κοινωνικές και τις οικονομικές επιστήμες, ώστε να εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος πολυεπιστημονικός χαρακτήρας κατά την ανάπτυξη του στρατηγικού θεματολογίου έρευνας, του στρατηγικού οράματός του και των ερευνητικών προτεραιοτήτων.

Συστήνεται ένα φόρουμ τομεακής έρευνας (ένα όργανο εκπροσώπων υπουργείων και άλλων παραγόντων που ασχολούνται με την έρευνα και διαχείριση του συστήματος της Βαλτικής Θάλασσας) ως μόνιμο όργανο υποστήριξης της πρωτοβουλίας BONUS, αρμόδιο για την εξέταση του προγραμματισμού και των αποτελεσμάτων της καθώς και των ερευνητικών αναγκών που τυχόν προκύπτουν, από την οπτική της λήψης αποφάσεων. Το εν λόγω φόρουμ διευκολύνει και προάγει την ενοποίηση της έρευνας σε ολόκληρη την περιοχή της Βαλτικής, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης και του κοινού προγραμματισμού ικανοτήτων υποδομών, συμβάλλει στην ανάδειξη ερευνητικών αναγκών, προάγει τη χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας και διευκολύνει την ενοποίηση της χρηματοδότησης για την έρευνα.

2.2.3.   Όροι εφαρμογής

Οι όροι εφαρμογής περιλαμβάνουν όλες τις πτυχές που εξασφαλίζουν την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού θεματολογίου έρευνας. Όπου αρμόζει, ακολουθούν τους κανόνες του έβδομου προγράμματος-πλαισίου. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

θέσπιση των μέτρων (εκπόνηση εγγράφων, θέσπιση διαδικασιών, πρόσληψη και κατάρτιση προσωπικού) που απαιτούνται από τον δημοσιονομικό κανονισμό για την έμμεση κεντρική διαχείριση·

β)

εξασφάλιση επίσημων δεσμεύσεων από τα συμμετέχοντα κράτη ύψους τουλάχιστον 48,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 25 % κατ’ ανώτατο όριο μπορεί να είναι υπό μορφή συνεισφοράς υποδομών σε είδος·

γ)

παροχή ρεαλιστικής και τεκμηριωμένης εκτίμησης της αξίας της συνεισφοράς υποδομών σε είδος από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη·

δ)

κατάρτιση διεξοδικού καταλόγου όλων των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με τους ιδιοκτήτες τους, τους φορείς εκμετάλλευσής τους ή άλλες αρμόδιες αρχές, και δημοσίευση και επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου όποτε είναι αναγκαίο·

ε)

εξασφάλιση συμφωνίας και θέσπιση κοινών όρων εφαρμογής για τις συμφωνίες επιχορήγησης με τους δικαιούχους της πρωτοβουλίας BONUS, οι οποίες θα συναφθούν σε κεντρικό επίπεδο από το ΕΟΟΣ BONUS, συμπεριλαμβανομένων κοινών και συμφωνημένων κανόνων συμμετοχής, ενός προτύπου σύμβασης επιχορήγησης, κατευθυντήριων γραμμών για τους αιτούντες, τους συμμετέχοντες και τους ανεξάρτητους αξιολογητές, και όρων για τον έλεγχο των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου να διενεργούν τέτοιους ελέγχους·

στ)

ανάπτυξη κατάλληλης διαχειριστικής δομής για τη διαχείριση της πρωτοβουλίας BONUS σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του σχεδίου·

ζ)

εξασφάλιση παροχής επαρκούς χρηματοδότησης για την ενίσχυση του ΕΟΟΣ BONUS όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και την πολυεπιστημονική εμπειρογνωμοσύνη, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει τις στρατηγικές πτυχές καθώς και την αποδοτική υλοποίηση της πρωτοβουλίας BONUS·

η)

ανάπτυξη δομής χρηματοδότησης για τη χρηματοδότηση σχεδίων της πρωτοβουλίας BONUS·

θ)

ανάπτυξη στρατηγικής για την επικοινωνία και τη διάδοση, η οποία διασφαλίζει, στον βαθμό του εφικτού, ότι τα αποτελέσματα και τα δεδομένα τηρούν τα πρότυπα του ευρωπαϊκού δικτύου θαλάσσιων παρατηρήσεων και δεδομένων.

Όσον αφορά τις εισφορές υποδομών σε είδος, κατά τη διάρκεια της στρατηγικής φάσης αναπτύσσονται ειδική προσέγγιση και κανόνες, βάσει των οποίων τα συμμετέχοντα κράτη δεσμεύονται να παράσχουν στους δικαιούχους της πρωτοβουλίας BONUS δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης και χρήσης των υποδομών (και ειδικότερα των ερευνητικών σκαφών). Τα έξοδα της χρήσης των εν λόγω υποδομών δεν είναι επιλέξιμα έξοδα σχεδίου. Ως προς αυτό, το ΕΟΟΣ BONUS συνάπτει σχετικές συμφωνίες με τα συμμετέχοντα κράτη ή τους ιδιοκτήτες των υποδομών, οι οποίες:

α)

καθορίζουν τη μεθοδολογία αξιολόγησης των συνεισφορών υποδομών σε είδος·

β)

εξασφαλίζουν ότι το ΕΟΟΣ BONUS, η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορούν να ελέγχουν την πρόσβαση και τη χρήση των υποδομών και τα έξοδα που προκύπτουν από αυτές·

γ)

ορίζουν ότι τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλουν ετησίως έκθεση σχετικά με τα έξοδα που ανέλαβαν για την παροχή πρόσβασης ή δικαιώματος χρήσης των υποδομών στους δικαιούχους της πρωτοβουλίας BONUS.

2.2.4.   Ενωσιακή χρηματοδότηση της στρατηγικής φάσης

Τα επιλέξιμα έξοδα επιστρέφονται σε ποσοστό έως 50 % και είναι τα πραγματικά έξοδα που ανέλαβε το ΕΟΟΣ BONUS και που καταχωρίσθηκαν στη λογιστική του, τα οποία είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου που προσδιορίζεται στην παράγραφο 1. Τα έξοδα είναι επιλέξιμα από την 1η Ιανουαρίου 2010 και προσδιορίζονται περαιτέρω στη συμφωνία επιχορήγησης για τη στρατηγική φάση.

3.   Φάση υλοποίησης

Εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 και ο εκ των προτέρων έλεγχος του ΕΟΟΣ BONUS είναι θετικός, η Επιτροπή και το ΕΟΟΣ BONUS συνάπτουν τη συμφωνία υλοποίησης.

3.1.   Στόχοι

Κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης, δημοσιεύονται και υλοποιούνται κοινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση στρατηγικά στοχοθετημένων σχεδίων της πρωτοβουλίας BONUS τα οποία ανταποκρίνονται στους στόχους της πρωτοβουλίας. Τα θέματα προέρχονται από το στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας της πρωτοβουλίας BONUS, τηρούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τον οδικό χάρτη που έχει εκπονηθεί και καλύπτουν δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, κατάρτισης ή/και διάδοσης.

3.2.   Υλοποίηση σχεδίων της πρωτοβουλίας BONUS

Τα σχέδια της πρωτοβουλίας BONUS υλοποιούνται μέσω διεθνικών σχεδίων πολλαπλών εταίρων με τη συμμετοχή τουλάχιστον τριών ανεξάρτητων επιλέξιμων νομικών οντοτήτων από τρία διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο περιλαμβάνονται στα συμμετέχοντα κράτη.

Οι νομικές οντότητες από τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από την πρωτοβουλία BONUS. Κάθε κοινοπραξία που υποβάλλει πρόταση για σχέδιο της πρωτοβουλίας BONUS μπορεί να περιλαμβάνει συμμετέχοντες από τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, υπό τον όρο ότι αυτό μπορεί να διαβεβαιώσει ρεαλιστικά ότι διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την πλήρη κάλυψη των εξόδων της συμμετοχής του.

Κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναφέρει σαφώς τα επιστημονικά θέματα. Τα εν λόγω θέματα προσδιορίζονται από το ΕΟΟΣ BONUS κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή. Κατά τον προσδιορισμό των θεμάτων, λαμβάνουν υπόψη τις τυχόν προκύπτουσες ανάγκες, τα αποτελέσματα και την έκβαση των σχεδίων που υλοποιήθηκαν προηγουμένως, καθώς και τις ευρείες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της στρατηγικής φάσης και καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτοβουλίας BONUS.

Το ΕΟΟΣ BONUS δίνει την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων χρησιμοποιώντας ειδικά μέσα υποστήριξης πληροφοριών, και ειδικότερα δικτυακούς τόπους σχετικούς με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο και απευθύνεται σε όλους τους συναφείς ενδιαφερομένους μέσω του ειδικευμένου Τύπου και των φυλλαδίων. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων παραμένει ανοικτή για τρεις τουλάχιστον μήνες. Τα προτεινόμενα σχέδια υποβάλλονται σε κεντρικό επίπεδο στο ΕΟΟΣ BONUS από τους αιτούντες που απαντούν στις προσκλήσεις και εξετάζονται στο πλαίσιο διαδικασίας αξιολόγησης μιας φάσης.

Τα προτεινόμενα σχέδια αξιολογούνται και επιλέγονται σε κεντρικό επίπεδο βάσει ανεξάρτητης αξιολόγησης σε σχέση με τα καθορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής και τα κριτήρια ανάθεσης. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης είναι η επιστημονική αριστεία, η ποιότητα της υλοποίησης και ο αναμενόμενος αντίκτυπος του σχεδίου. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων ενσωματώνει τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης. Πρόσθετα κριτήρια είναι δυνατόν να θεσπισθούν υπό τον όρο ότι δημοσιεύονται στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, δεν εισάγουν διακρίσεις και δεν υπερισχύουν των βασικών κριτηρίων αξιολόγησης.

Το ΕΟΟΣ BONUS διασφαλίζει ότι κάθε πρόταση που λαμβάνεται αξιολογείται με τη βοήθεια τουλάχιστον τριών ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που διορίζονται από αυτόν βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1906/2006. Σε κάθε πρόταση σχεδίου απονέμεται μια βαθμολογία. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες εξετάζουν τα σχέδια σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης και τα βαθμολογούν από το 0 έως το 5 ανά κριτήριο, σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής των προτάσεων και τις σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής και ανάθεσης του έβδομου προγράμματος-πλαισίου.

Το ΕΟΟΣ BONUS καταρτίζει κατάλογο χρηματοδοτήσεων, ο οποίος είναι απόλυτα σύμφωνος προς τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης αξιολόγησης. Ο πίνακας κατάταξης που καταρτίζουν οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες θεωρείται δεσμευτικός για τη διάθεση των κονδυλίων της πρωτοβουλίας BONUS.

Η διοικητική διαχείριση των επιχορηγήσεων που χορηγούνται στα επιλεγμένα σχέδια της πρωτοβουλίας BONUS πραγματοποιείται σε κεντρικό επίπεδο με ευθύνη του ΕΟΟΣ BONUS.

3.3.   Άλλες δραστηριότητες

Εκτός από τη διαχείριση της πρωτοβουλίας BONUS που περιγράφεται στις παραγράφους 3.1 και 3.2, το ΕΟΟΣ BONUS αναλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α)

τακτική επικαιροποίηση του στρατηγικού θεματολογίου έρευνας και ιεράρχηση των θεμάτων της έρευνας ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αναδυόμενες ανάγκες καθώς και τα αποτελέσματα και η έκβαση των σχεδίων που υλοποιήθηκαν προηγουμένως, καθώς και βάσει των διαδικασιών ευρείας διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2·

β)

διευκόλυνση της πρόσβασης διεθνικών και πολυεθνικών ερευνητικών ομάδων που συμμετέχουν στα σχέδια τα οποία χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία BONUS σε μοναδικές ερευνητικές υποδομές και εγκαταστάσεις·

γ)

προώθηση αποτελεσματικής διεπαφής επιστήμης-πολιτικής ώστε να εξασφαλισθεί η βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας·

δ)

εξασφάλιση χρηματοδότησης από τα συμμετέχοντα κράτη, η οποία θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της πρωτοβουλίας BONUS χωρίς κοινοτική χρηματοδότηση στο διάστημα μετά τη λήξη της πρωτοβουλίας BONUS·

ε)

αυξημένη συνεργασία μεταξύ περιφερειακών προγραμμάτων περιβαλλοντικής έρευνας και των συναφών επιστημονικών κοινοτήτων στις άλλες ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες·

στ)

δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης·

ζ)

το ΕΟΟΣ BONUS συμμετέχει προορατικά στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τις άλλες ευρωπαϊκές περιφερειακές θαλάσσιες λεκάνες, καθώς και στον καλό συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξασφάλιση εναρμόνισης και εξορθολογισμού.

3.4.   Συνεισφορές κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης

Η φάση υλοποίησης της πρωτοβουλίας BONUS συγχρηματοδοτείται από τα συμμετέχοντα κράτη και την Ένωση κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον πέντε ετών έως τη λήξη του πλήρους κύκλου ζωής όλων των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία BONUS, υπό τον όρο ότι οι δεσμεύσεις της Ένωσης αναλαμβάνονται έως το 2013 και τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στην Επιτροπή. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης είναι αντίστοιχη των συνεισφορών σε μετρητά και σε υποδομές των συμμετεχόντων κρατών προς τα σχέδια της πρωτοβουλίας BONUS που υλοποιούνται μέσω του ΕΟΟΣ BONUS, καθώς και των δαπανών λειτουργίας που αναλαμβάνει το ΕΟΟΣ BONUS κατά τη φάση υλοποίησης. Οι δαπάνες λειτουργίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ.

Το ΕΟΟΣ BONUS θα είναι αποδέκτης και διαχειριστής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης. Κάθε συμμετέχον κράτος μπορεί να αποφασίσει να διαχειριστεί το ίδιο την εθνική του χρηματοδότηση και να διαθέσει τη συνεισφορά του σε μετρητά αποκλειστικά για εθνική έρευνα η οποία επιλέγεται σε κεντρικό επίπεδο ή να επιλέξει ότι τη συνεισφορά του σε μετρητά θα διαχειρίζεται κεντρικά το ΕΟΟΣ BONUS.

Με την επιφύλαξη των όρων που συμφωνούνται στις ετήσιες χρηματοδοτικές συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης εκταμιεύεται βάσει αποδείξεων πληρωμής της συνεισφοράς μετρητών των συμμετεχόντων κρατών στους δικαιούχους της πρωτοβουλίας BONUS ή στο ΕΟΟΣ BONUS και της παροχής συνεισφορών υποδομών σε είδος για σχέδια της πρωτοβουλίας BONUS.

Η κατάλληλη χρήση της χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας BONUS από τους δικαιούχους είναι ευθύνη του ΕΟΟΣ BONUS και εξακριβώνεται μέσω του ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου των σχεδίων που διενεργείται από το ΕΟΟΣ BONUS ή εξ ονόματός του.

3.5.   Χρηματοδότηση σχεδίων της πρωτοβουλίας BONUS

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3 στοιχείο στ), η χρηματοδότηση των σχεδίων της πρωτοβουλίας BONUS καλύπτει έως 100 % των επιλέξιμων δαπανών, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες χρηματοδότησης και τα κοινά ποσοστά χρηματοδότησης, όπως ορίζονται από το ΕΟΟΣ BONUS στους όρους εφαρμογής και συμφωνούνται από την Επιτροπή στη συμφωνία υλοποίησης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ BONUS

Τη διαχείριση της πρωτοβουλίας BONUS αναλαμβάνει το ΕΟΟΣ BONUS μέσω της Γραμματείας του. Το ΕΟΟΣ BONUS έχει συστήσει τις ακόλουθες δομές για τους σκοπούς της πρωτοβουλίας BONUS:

α)

συντονιστική επιτροπή·

β)

γραμματεία·

γ)

συμβουλευτική επιτροπή·

δ)

φόρουμ τομεακής έρευνας και

ε)

φόρουμ συντονιστών σχεδίων.

α)

Η συντονιστική επιτροπή είναι η ανώτατη αρχή του ΕΟΟΣ BONUS, το όργανο λήψης αποφάσεων και το συμβούλιο που διοικεί τη γραμματεία του. Απαρτίζεται από ανώτατους υπαλλήλους των οργανισμών χρηματοδότησης και διαχείρισης της έρευνας οι οποίοι διορίζονται από τα μέλη του ΕΟΟΣ BONUS. Διαθέτει πρόεδρο, θέση στην οποία εναλλάσσονται σε ετήσια βάση τα μέλη του ΕΟΟΣ BONUS. Ο προηγούμενος, ο τρέχων και ο επόμενος πρόεδρος απαρτίζουν την εκτελεστική επιτροπή η οποία υποστηρίζει τη γραμματεία σε θέματα στρατηγικής σημασίας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προτάσεις της γραμματείας, η συντονιστική επιτροπή αποφασίζει τον στρατηγικό προσανατολισμό της πρωτοβουλίας BONUS, συμπεριλαμβανομένης της λήψης αποφάσεων σχετικά με τον καθορισμό και την επικαιροποίηση της πρωτοβουλίας BONUS, τον σχεδιασμό προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, τα χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, την ομάδα των αξιολογητών, την έγκριση του πίνακα κατάταξης των σχεδίων της πρωτοβουλίας BONUS που θα χρηματοδοτηθούν, την παρακολούθηση της προόδου των σχεδίων που χρηματοδοτήθηκαν από την πρωτοβουλία BONUS, και την εποπτεία της επάρκειας και της καταλληλότητας του έργου της γραμματείας όσον αφορά την πρωτοβουλία BONUS.

β)

Επικεφαλής της γραμματείας είναι ο εκτελεστικός διευθυντής, ο οποίος υλοποιεί τις αποφάσεις της συντονιστικής επιτροπής και ενεργεί ως βασικός εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας BONUS έναντι της Επιτροπής και των διάφορων εθνικών οργανισμών χρηματοδότησης. Η γραμματεία είναι υπεύθυνη για τον συνολικό συντονισμό και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της πρωτοβουλίας BONUS, τη δημοσίευση, την αξιολόγηση και το αποτέλεσμα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και την παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων σχεδίων, τόσο από συμβατική όσο και από επιστημονική άποψη, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων προόδου στη συντονιστική επιτροπή. Είναι επίσης υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και την οργάνωση διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερομένους και με τη συμβουλευτική επιτροπή, για την επακόλουθη ένταξη και ενσωμάτωσή τους στο στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας, καθώς και για την προώθηση αποτελεσματικών διεπαφών επιστήμης-πολιτικής.

γ)

Η συμβουλευτική επιτροπή επικουρεί τη συντονιστική επιτροπή και τη γραμματεία. Απαρτίζεται από επιστήμονες διεθνούς κύρους, εκπροσώπους των σχετικών ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, φορέων εκμετάλλευσης στους τομείς του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, των θαλάσσιων μεταφορών, της βιοτεχνολογίας και της τεχνολογίας, εκπροσώπους από τη βιομηχανία και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν συμφέροντα στους τομείς αυτούς, εκπροσώπους από άλλα ολοκληρωμένα ερευνητικά προγράμματα στην περιοχή της Βαλτικής και σε άλλες ευρωπαϊκές περιφερειακές θάλασσες. Παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές, καθοδήγηση και συστάσεις σε επιστημονικά ζητήματα και ζητήματα πολιτικής που αφορούν την πρωτοβουλία BONUS. Ειδικότερα, παρέχει συμβουλές σχετικά με τους στόχους, τις προτεραιότητες και την κατεύθυνση της πρωτοβουλίας BONUS, τους τρόπους ενίσχυσης των επιδόσεων της πρωτοβουλίας BONUS και την επίτευξη και την ποιότητα των αποτελεσμάτων της έρευνάς της, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη δικτύωση και τη συνάφεια των εργασιών για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας BONUS. Συμβάλλει επίσης στη χρήση και στη διάδοση των αποτελεσμάτων της πρωτοβουλίας BONUS.

δ)

Το φόρουμ τομεακής έρευνας απαρτίζεται από εκπροσώπους υπουργείων και άλλων παραγόντων που ασχολούνται με την έρευνα και τη διαχείριση του συστήματος της Βαλτικής Θάλασσας. Συνέρχεται άπαξ ετησίως σε συνεδρίαση διαβούλευσης, η οποία εξετάζει τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας BONUS και τις προκύπτουσες ερευνητικές ανάγκες από την οπτική της λήψης αποφάσεων. Λειτουργεί ως φόρουμ για την προαγωγή της ενοποίησης της έρευνας σε ολόκληρη την περιοχή της Βαλτικής, συμπεριλαμβανομένων της συναφούς τομεακά χρηματοδοτούμενης έρευνας, της χρήσης και του προγραμματισμού κοινών υποδομών.

ε)

Το φόρουμ συντονιστών σχεδίων απαρτίζεται από τους συντονιστές των σχεδίων που χρηματοδοτούνται μέσω της πρωτοβουλίας BONUS. Επικουρεί τη γραμματεία σε θέματα που σχετίζονται με τον επιστημονικό συντονισμό της πρωτοβουλίας BONUS, την ενοποίηση και τη σύνθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας.


Top