EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0074

Οδηγία 2007/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007 , για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες

ΕΕ L 346 της 29.12.2007, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/74/oj

29.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 346/6


ΟΔΗΓΊΑ 2007/74/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Δεκεμβρίου 2007

για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 69/169/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 1969, περί εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των σχετικών με τις απαλλαγές από τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους καταναλώσεως που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας των ταξιδιωτών (1), θέσπισε κοινοτικό καθεστώς φορολογικών απαλλαγών. Αν και είναι ακόμα αναγκαίο να διατηρηθεί αυτό το καθεστώς, αφενός μεν για να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση και αφετέρου για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει η συνήθης ανάγκη προστασίας της οικονομίας, ως εκ των συνθηκών υπό τις οποίες εισάγονται τα εμπορεύματα, θα πρέπει παρά ταύτα να ισχύει μόνο για τις μη εμπορικού χαρακτήρα εισαγωγές εμπορευμάτων που περιέχουν οι προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών από τρίτες χώρες.

(2)

Ωστόσο, είναι δικαιολογημένη η πλήρης αναθεώρηση, κατάργηση και αντικατάσταση της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ, λόγω του αριθμού των τροποποιήσεων που χρειάζονται και της ανάγκης προσαρμογής της οδηγίας στη διεύρυνση και στα νέα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας, καθώς και η ανάπλαση και απλούστευση ορισμένων διατάξεων για λόγους σαφήνειας.

(3)

Τα ποσοτικά και τα χρηματικά όρια στα οποία υπόκεινται οι απαλλαγές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες των κρατών μελών.

(4)

Το χρηματικό όριο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη της πραγματικής αξίας του χρήματος από την τελευταία αύξηση του 1994 και να ενσωματώνει την κατάργηση των ποσοτικών ορίων για εμπορεύματα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ορισμένα κράτη μέλη, που τώρα θα περιέλθουν στο γενικό κατώτατο όριο ΦΠΑ.

(5)

Η ευκολία να κάνει κανείς αγορές στο εξωτερικό θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε κράτη μέλη που έχουν κοινά χερσαία σύνορα με τρίτες χώρες που έχουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Δικαιολογείται συνεπώς να τεθεί ένα χαμηλότερο χρηματικό όριο για μορφές ταξιδιού άλλες από το αεροπορικό και το θαλάσσιο.

(6)

Σύμφωνα με την εμπειρία της Επιτροπής, οι ποσότητες των προϊόντων καπνού και των αλκοολούχων ποτών, απ’ ό,τι έχει φανεί, είναι γενικά οι κατάλληλες και, συνεπώς, θα πρέπει να διατηρηθούν.

(7)

Τα ποσοτικά όρια για την απαλλαγή των εμπορευμάτων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο σημερινό καθεστώς φορολόγησης αυτών των εμπορευμάτων στα κράτη μέλη. Επομένως, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα όριο για τη μπύρα, ενώ τα όρια για τα αρώματα, τον καφέ και το τσάι θα πρέπει να καταργηθούν.

(8)

Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να καθορίσουν χαμηλότερα όρια όσον αφορά το χρηματικό όριο για τα παιδιά και να εξαιρέσουν τους ανήλικους από τις απαλλαγές για τα προϊόντα καπνού και τα αλκοολούχα ποτά, ώστε να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη προστασία της υγείας.

(9)

Δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί για τους πολίτες της Κοινότητας υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένα ποσοτικά όρια για την απαλλαγή των προϊόντων καπνού.

(10)

Για να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση ορισμένων προσώπων όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασής τους ή το εργασιακό περιβάλλον τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα να εφαρμόζουν αυστηρότερα τις απαλλαγές στην περίπτωση των μεθοριακών εργαζομένων, των προσώπων που κατοικούν κοντά στα σύνορα της Κοινότητας και των μελών του πληρώματος μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας.

(11)

Υπενθυμίζεται ότι η Αυστρία συνορεύει με το Samnauntal, ελβετικό θύλακο στον οποίο ισχύει ειδικό φορολογικό σύστημα με αποτέλεσμα το σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας σε σχέση με αυτό που ισχύει στην υπόλοιπη Ελβετία και ειδικότερα στο καντόνι του Graubünden, του οποίου το Samnauntal αποτελεί τμήμα. Λόγω αυτής της ιδιαίτερης κατάστασης, η οποία έχει οδηγήσει την Αυστρία να επιβάλει χαμηλότερα ποσοτικά όρια για τα προϊόντα καπνού σε σχέση με το συγκεκριμένο θύλακο σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 8 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ, θα πρέπει να επιτραπεί στο εν λόγω κράτος μέλος να εφαρμόσει το χαμηλότερο όριο που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία για τα προϊόντα καπνού μόνο έναντι του Samnauntal.

(12)

Για τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός μετατροπής σε ευρώ των ποσών που εκφράζονται σε εθνικά νομίσματα και, επομένως, να διασφαλισθεί ίση μεταχείριση στα κράτη μέλη.

(13)

Το ποσό για το οποίο τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να μην επιβάλλουν φόρους για την εισαγωγή εμπορευμάτων θα πρέπει να αυξηθεί ώστε να εκφράζει τις τρέχουσες αξίες των νομισμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους κανόνες σχετικά με την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης επί των εμπορευμάτων που εισάγονται στις προσωπικές αποσκευές προσώπων που ταξιδεύουν από τρίτη χώρα ή από έδαφος όπου δεν εφαρμόζονται οι κοινοτικές διατάξεις σχετικά με το ΦΠΑ ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ή και με τα δύο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.

Άρθρο 2

Όταν ταξίδι περιλαμβάνει διέλευση από το έδαφος τρίτης χώρας ή αρχίζει σε έδαφος που αναφέρεται στο άρθρο 1, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται εάν ο ταξιδιώτης δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που μεταφέρει στις αποσκευές του αποκτήθηκαν σύμφωνα με τους γενικούς όρους φορολογίας της εγχώριας αγοράς κράτους μέλους και δεν δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Οι υπερπτήσεις του εδάφους χωρίς προσγείωση δεν θεωρούνται διέλευση.

Άρθρο 3

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

ως «τρίτη χώρα» νοείται κάθε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Λαμβανομένης υπόψη της φορολογικής συμφωνίας της 18ης Μαΐου 1963 μεταξύ Γαλλίας και του Πριγκιπάτου του Μονακό και της συμφωνίας σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας της 31ης Μαρτίου 1939 μεταξύ της Ιταλίας και της Δημοκρατίας του Σαν Μαρίνο, το Μονακό δεν θεωρείται τρίτη χώρα και το Σαν Μαρίνο δεν θεωρείται τρίτη χώρα όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης·

2.

ως «έδαφος όπου δεν εφαρμόζονται οι κοινοτικές διατάξεις σχετικά με το ΦΠΑ ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης», νοείται κάθε έδαφος, πλην του εδάφους τρίτης χώρας, όπου δεν εφαρμόζονται οι οδηγίες 2002/112/ΕΚ (2) ή 92/12/ΕΟΚ, ή και οι δύο·

Λαμβανομένης υπόψη της συμφωνίας της 15ης Οκτωβρίου 1979 μεταξύ των κυβερνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νήσου του Μαν για τους τελωνειακούς δασμούς και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, η Νήσος του Μαν δεν θεωρείται έδαφος όπου δεν εφαρμόζονται οι κοινοτικές διατάξεις σχετικά με το ΦΠΑ ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ή και οι δύο·

3.

ως «επιβάτες αεροπλάνων» και «επιβάτες πλοίων» νοούνται οι ταξιδιώτες που μετακινούνται δι’ αέρος ή θαλάσσης πλην αυτών που πραγματοποιούν ιδιωτική πτήση αναψυχής ή ιδιωτική θαλάσσια πλεύση αναψυχής·

4.

ως «ιδιωτική πτήση αναψυχής» και «ιδιωτική θαλάσσια πλεύση αναψυχής» νοείται η χρησιμοποίηση αεροσκάφους ή θαλάσσιου σκάφους από τον ιδιοκτήτη του ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο το χρησιμοποιεί βάσει μισθώσεως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για μη εμπορικούς σκοπούς, και ειδικότερα όταν δεν πρόκειται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής ή για τις ανάγκες των δημόσιων αρχών·

5.

ως «παραμεθόρια ζώνη» νοείται η ζώνη η οποία σε ευθεία γραμμή δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιόμετρα από τα σύνορα κράτους μέλους και η οποία περιλαμβάνει τις τοπικές διοικητικές περιφέρειες, τμήμα του εδάφους των οποίων περιλαμβάνεται σε αυτή τη ζώνη· τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν σχετικές εξαιρέσεις·

6.

ως «μεθοριακός εργαζόμενος» νοείται κάθε πρόσωπο του οποίου οι συνήθεις δραστηριότητες απαιτούν να διέρχεται τα σύνορα τις ημέρες εργασίας του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Κοινές διατάξεις

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη, με βάση χρηματικά ή ποσοτικά όρια, απαλλάσσουν από το ΦΠΑ και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης τα εμπορεύματα που εισάγονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, εφόσον οι εισαγωγές αυτές δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.

Άρθρο 5

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των απαλλαγών, ως προσωπικές αποσκευές θεωρούνται όλες οι αποσκευές τις οποίες ένας ταξιδιώτης είναι σε θέση να παρουσιάσει στις τελωνειακές αρχές κατά την άφιξή του, καθώς και οι αποσκευές τις οποίες παρουσιάζει αργότερα στις εν λόγω αρχές, υπό τον όρο ότι προσκομίζει απόδειξη ότι είχαν καταχωρισθεί ως συνοδευόμενες αποσκευές, κατά την αναχώρησή του, από την εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για τη μεταφορά του. Τα καύσιμα, εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 11, δεν θεωρούνται προσωπικές αποσκευές.

Άρθρο 6

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των απαλλαγών, οι εισαγωγές θεωρείται ότι δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

είναι περιστασιακές·

β)

συνίστανται μόνο σε εμπορεύματα για προσωπική ή οικογενειακή χρήση των ταξιδιωτών, ή σε εμπορεύματα που προορίζονται για δώρα.

Η φύση ή ποσότητα των εμπορευμάτων δεν πρέπει να υποδηλώνει ότι εισάγονται για εμπορικούς σκοπούς.

ΤΜΗΜΑ 2

Χρηματικά όρια

Άρθρο 7

1.   Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από το ΦΠΑ και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης τις εισαγωγές εμπορευμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στο τμήμα 3, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανά άτομο.

Σε περίπτωση επιβατών αεροπλάνων και πλοίων, το χρηματικό όριο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι 430 ευρώ.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να μειώσουν το χρηματικό όριο για τους ταξιδιώτες κάτω των δεκαπέντε ετών, όποιο και αν είναι το μεταφορικό τους μέσο. Ωστόσο, το χρηματικό όριο δεν δύναται να είναι χαμηλότερο από 150 ευρώ.

3.   Για την εφαρμογή των χρηματικών ορίων, η αξία ενός μεμονωμένου είδους δεν δύναται να υποδιαιρεθεί.

4.   Η αξία των προσωπικών αποσκευών ενός ταξιδιώτη, οι οποίες εισάγονται προσωρινά ή επανεισάγονται μετά την προσωρινή εξαγωγή τους, και η αξία των φαρμακευτικών προϊόντων που απαιτούνται για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών ενός ταξιδιώτη, δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των απαλλαγών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.

ΤΜΗΜΑ 3

Ποσοτικά όρια

Άρθρο 8

1.   Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης τις εισαγωγές των ακόλουθων τύπων προϊόντων καπνού, που υπόκεινται στα ακόλουθα υψηλότερα ή χαμηλότερα ποσοτικά όρια:

α)

200 τσιγάρα ή 40 τσιγάρα·

β)

100 πουράκια ή 20 πουράκια·

γ)

50 πούρα ή 10 πούρα·

δ)

250 γραμμάρια καπνού για κάπνισμα ή 50 γραμμάρια καπνού για κάπνισμα.

Καθένα από τα όρια που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) αντιπροσωπεύει, για την εφαρμογή της παραγράφου 4, το 100 % της συνολικής απαλλαγής για τα προϊόντα καπνού.

Τα πουράκια είναι πούρα μέγιστου βάρους 3 γραμμαρίων το καθένα.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να κάνουν διάκριση μεταξύ επιβατών αεροπλάνων και λοιπών ταξιδιωτών εφαρμόζοντας τα χαμηλότερα ποσοτικά όρια τα οποία καθορίζονται στην παράγραφο 1 μόνο στους ταξιδιώτες που δεν ταξιδεύουν αεροπορικώς.

3.   Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, η Αυστρία δύναται, επί όσο διάστημα το φορολογικό σύστημα στον ελβετικό θύλακο του Samnauntal θα εξακολουθεί να διαφέρει από αυτό που ισχύει στο υπόλοιπο καντόνι του Graubünden, να περιορίζει την εφαρμογή του χαμηλότερου ποσοτικού ορίου για τα προϊόντα καπνού που εισάγονται στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους από ταξιδιώτες που εισέρχονται στο έδαφός του απευθείας από το θύλακο του Samnauntal.

4.   Για οποιονδήποτε ταξιδιώτη, η απαλλαγή μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε συνδυασμό προϊόντων καπνού, εφόσον το άθροισμα των ποσοστών ατομικής απαλλαγής που χρησιμοποιήθηκαν δεν υπερβαίνει το 100 %.

Άρθρο 9

1.   Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από το ΦΠΑ και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης την αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά εκτός του μη αφρώδους οίνου και της μπύρας, που υπόκεινται στα ακόλουθα ποσοτικά όρια:

α)

συνολικά 1 λίτρο αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 22 % vol, ή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη με αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο·

β)

συνολικά 2 λίτρα αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 22 % vol.

Καθένα από τα όρια που καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) αντιπροσωπεύει, για τους σκοπούς της παραγράφου 2, το 100 % της συνολικής απαλλαγής για την αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά.

2.   Για οποιονδήποτε ταξιδιώτη, η απαλλαγή μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε συνδυασμό των τύπων αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον το άθροισμα των ποσοστών ατομικών απαλλαγών που χρησιμοποιήθηκαν δεν υπερβαίνει το 100 %.

3.   Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης συνολικά 4 λίτρα μη αφρώδους οίνου και 16 λίτρα μπύρας.

Άρθρο 10

Οι απαλλαγές δυνάμει των άρθρων 8 ή 9 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση ταξιδιωτών κάτω των 17 ετών.

Άρθρο 11

Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από το ΦΠΑ και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, στην περίπτωση κάθε μεταφορικού μέσου με κινητήρα, τα καύσιμα που περιέχονται στην κανονική δεξαμενή και μια ποσότητα καυσίμων η οποία περιέχεται σε φορητό δοχείο και δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα.

Άρθρο 12

Η αξία των εμπορευμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 8, 9 ή 11 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Άρθρο 13

1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να μειώσουν τα χρηματικά ή τα ποσοτικά όρια, ή και τα δύο, για τις εξής κατηγορίες ταξιδιωτών:

α)

πρόσωπα που κατοικούν στην παραμεθόρια ζώνη·

β)

μεθοριακούς εργαζομένους·

γ)

μέλη του πληρώματος μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται για ταξίδι από τρίτη χώρα ή από έδαφος όπου δεν εφαρμόζονται οι κοινοτικές διατάξεις περί ΦΠΑ ή ειδικών φόρων κατανάλωσης, ή και οι δύο.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν ένας ταξιδιώτης που ανήκει σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται εκεί αποδεικνύει ότι μεταβαίνει πέρα από την παραμεθόρια ζώνη του κράτους μέλους ή ότι δεν επιστρέφει από την παραμεθόρια ζώνη της γειτονικής τρίτης χώρας.

Ωστόσο, η παράγραφος 1 εφαρμόζεται όταν οι μεθοριακοί εργαζόμενοι ή τα μέλη του πληρώματος μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται για διεθνείς μετακινήσεις εισάγουν εμπορεύματα όταν ταξιδεύουν στο πλαίσιο της εργασίας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην επιβάλλουν ΦΠΑ ή ειδικούς φόρους κατανάλωσης για την εισαγωγή εμπορευμάτων από ταξιδιώτη όταν το ποσό του φόρου που θα έπρεπε να επιβληθεί είναι 10 ευρώ ή λιγότερο.

Άρθρο 15

1.   Η ισοτιμία του ευρώ σε εθνικό νόμισμα η οποία ισχύει για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας καθορίζεται μία φορά το έτος. Οι ισοτιμίες που εφαρμόζονται είναι αυτές της πρώτης εργάσιμης ημέρας του Οκτωβρίου. Δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να στρογγυλοποιούν τα ποσά σε εθνικό νόμισμα που προκύπτουν από τη μετατροπή των ποσών σε ευρώ κατά το άρθρο 7, υπό τον όρο ότι η στρογγυλοποίηση δεν υπερβαίνει τα 5 ευρώ.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν τα χρηματικά όρια που ισχύουν κατά την ετήσια προσαρμογή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εάν, πριν από τη στρογγυλοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2, η μετατροπή των αντίστοιχων ποσών που εκφράζονται σε ευρώ καταλήγει σε μεταβολή μικρότερη από 5 % της απαλλαγής που εκφράζεται σε εθνικό νόμισμα ή σε μείωση αυτής της απαλλαγής.

Άρθρο 16

Ανά τετραετία, και για πρώτη φορά το 2012, η Επιτροπή διαβιβάζει προς το Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, συνοδευόμενη ενδεχομένως από πρόταση τροποποίησης.

Άρθρο 17

Στο άρθρο 5 παράγραφος 9 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ η ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2007 αντικαθίσταται από την ημερομηνία της 30ής Νοεμβρίου 2008.

Άρθρο 18

Η οδηγία 69/169/ΕΟΚ καταργείται και αντικαθίσταται από την παρούσα οδηγία με ισχύ από 1ης Δεκεμβρίου 2008.

Οι αναφορές στην καταργουμένη οδηγία θεωρούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και παραπέμπουν στον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτημα.

Άρθρο 19

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τα άρθρα 1 έως 15 της παρούσας οδηγίας με ισχύ από 1ης Δεκεμβρίου 2008. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 20

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται με ισχύ από 1ης Δεκεμβρίου 2008.

Ωστόσο, το άρθρο 17 εφαρμόζεται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Άρθρο 21

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. NUNES CORREIA


(1)  ΕΕ L 133 της 4.6.1969, σ. 6. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2005/93/ΕΚ (ΕΕ L 346 της 29.12.2005, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/138/ΕΚ (ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 92).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 69/169/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 2

Άρθρο 3 σημείο 1

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 3 σημείο 2

Άρθρο 6

Άρθρο 3 σημείο 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5

Άρθρο 3 σημείο 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρα 5 και 11

Άρθρο 4 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 8 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση, άρθρο 9 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερη στήλη

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) πρώτη στήλη

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρώτη στήλη

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε) πρώτη στήλη

Άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 10

Άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 12

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 2

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 6 εισαγωγική φράση πρώτη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 6 εισαγωγική φράση δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 5 παράγραφος 7

Άρθρο 5 παράγραφος 8

Άρθρο 5 παράγραφος 9

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 15 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 15 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 7α παράγραφος 1

Άρθρο 7α παράγραφος 2

Άρθρο 14

Άρθρο 7β

Άρθρο 7γ

Άρθρο 7δ

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 19 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 19 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 9

Άρθρο 21


Top