EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0866

2001/866/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, περί της ειδικής χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας σχετικά με το πρόγραμμα επίβλεψης της καμπυλοβακτηρίωσης στα κοτόπουλα πάχυνσης, που υπέβαλε η Σουηδία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 3820]

OJ L 323, 7.12.2001, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/866/oj

32001D0866

2001/866/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, περί της ειδικής χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας σχετικά με το πρόγραμμα επίβλεψης της καμπυλοβακτηρίωσης στα κοτόπουλα πάχυνσης, που υπέβαλε η Σουηδία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 3820]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 323 της 07/12/2001 σ. 0026 - 0028


Απόφαση της Επιτροπής

της 3ης Δεκεμβρίου 2001

περί της ειδικής χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας σχετικά με το πρόγραμμα επίβλεψης της καμπυλοβακτηρίωσης στα κοτόπουλα πάχυνσης, που υπέβαλε η Σουηδία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 3820]

(Το κείμενο στην σουηδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2001/866/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/572/ΕΚ(2), και ιδίως τα άρθρα 19 και 20,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η προστασία της ανθρώπινης υγείας από νόσους και μολύνσεις που μεταδίδονται άμεσα ή έμμεσα από τα ζώα στον άνθρωπο (ζωοανθρωπονόσοι) έχει πρωταρχική σημασία.

(2) Η Κοινότητα επανεξετάζει επί του παρόντος την πολιτική της σχετικά με τον έλεγχο και την πρόληψη των ζωοανθρωπονόσων.

(3) Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε από την επιστημονική επιτροπή για τα κτηνιατρικά μέτρα σε σχέση με τη δημόσια υγεία να διατυπώσει γνώμη με βάση τις πολιτικές ελέγχου των ζωοανθρωπονόσων, στην οποία ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην εκτίμηση των κινδύνων που συνδέονται με τις ζωοανθρωπονόσους που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

(4) Στα συμπεράσματα της γνώμης της 12ης Απριλίου 2000, η επιστημονική επιτροπή για τα κτηνιατρικά μέτρα σε σχέση με τη δημόσια υγεία προσδιόρισε τη σαλμονέλωση και τη καμπυλοβατηρίωση ως τις πιο σημαντικές ζωοανθρωπονόσους που μεταδίδονται με την τροφή σήμερα, με βάση τον αριθμό των αναφερθέντων κρουσμάτων στον άνθρωπο.

(5) Αναγνωρίζεται ότι υφίστανται ορισμένα κενά όσον αφορά τις γνώσεις για την επιδημιολογία της καμπυλοβακτηρίωσης ως ζωοανθρωπονόσου που μεταδίδεται με την τροφή και στην ανωτέρω γνώμη επισημαινόταν ιδιαιτέρως ότι η αποτελεσματικότητα της θέσπισης αυστηρών μέτρων υγιεινής σε επίπεδο πτηνοτροφείων πρέπει να τεκμηριωθεί και ότι η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για τη μείωση του επιπολασμού της καμπυλοβακτηρίωσης σε επίπεδο πτηνοτροφείου πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω εξέτασης.

(6) Το 1991 η σουηδική ένωση βιομηχανιών κρέατος πουλερικών ξεκίνησε ένα πρόγραμμα επίβλεψης για τα κοτόπουλα πάχυνσης. Το πρόγραμμα επίβλεψης, που περιελάμβανε τη δειγματοληψία ομάδων θανατωθέντων ζώων στο σφαγείο και εθελοντικά μέτρα στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, παρουσίασε κάποια επιτυχία όσον αφορά τη μείωση του επιπολασμού της καμπυλοβακτηρίωσης στις ομάδες θανατωθέντων κοτόπουλων πάχυνσης.

(7) Στις 30 Μαΐου 2000 οι σουηδικές αρχές, με σκοπό να λάβουν οικονομική υποστήριξη από την Επιτροπή, υπέβαλαν πολυετές εθνικό πρόγραμμα επίβλεψης της καμπυλοβακτηρίωσης στα κοτόπουλα πάχυνση, καθώς και ένα αναθεωρημένο πρόγραμμα, στις 13 Οκτωβρίου 2000, προκειμένου να εκτιμηθεί ο βασικός επιπολασμός τόσο στην πρωτογενή παραγωγή όσο και στην αλυσίδα τροφίμων και να ενισχυθεί προοδευτικά η εφαρμογή των μέτρων υγιεινής σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με σκοπό τη μείωση του επιπολασμού σε επίπεδο εκμετάλλευσης και στη συνέχεια σε όλη την αλυσίδα τροφίμων. Το πρόγραμμα άρχισε την 1η Ιουλίου 2001.

(8) Το προαναφερόμενο πρόγραμμα μπορεί να παράσχει τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες που είναι πιθανό να αποδειχθούν πολύτιμες για την ανάπτυξη της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας.

(9) Ενόψει της σημασίας της καμπυλοβακτηρίωσης ως ζωοανθρωπονόσου, είναι χρήσιμο να παρασχεθεί οικονομική ενίσχυση για μία χρονική περίοδο εντός τεσσάρων ετών κατ' ανώτατο όριο, ώστε να καλυφθούν ορισμένες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η Σουηδία και να συγκεντρωθούν πολύτιμες τεχνικές επιστημονικές πληροφορίες. Για δημοσιονομικούς λόγους, η χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης αποφασίζεται μία φορά ετησίως. Με την απόφαση 2001/29/ΕΚ της Επιτροπής(3), η Κοινότητα παρέχει χρηματική ενίσχυστη για το δεύτερο εξάμηνο του 2001.

(10) Οι σουηδικές αρχές υπέβαλαν την 31η Μαΐου 2001 πρόγραμμα για κοινοτική οικονομική ενίσχυση κατά τη διάρκεια του 2002, καθώς και αναθεωρημένο πρόγραμμα την 26η Ιουλίου 2001 και την 19η Οκτωβρίου 2001. Η παρεχόμενη οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε ποσό έως 160000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002.

(11) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου(4), τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, που αναλαμβάνονται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, χρηματοδοτούνται δυνάμει του Τμήματος Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων για λόγους οικονομικού ελέγχου εφαρμόζονται τα άρθρα 8 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου.

(12) Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας χορηγείται εφόσον πραγματοποιούνται αποτελεσματικά οι προβλεπόμενες ενέργειες και με την προϋπόθεση ότι οι αρχές παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται.

(13) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται το πρόγραμμα επίβλεψης της καμπυλοβακτηρίωσης στα κοτόπουλα πάχυνσης, που υπέβαλε η Σουηδία, για περίοδο δώδεκα μηνών, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2002.

2. Η οικονομική ενίσχυση από την Κοινότητα για το πρόγραμμα που αναφέρεται παράγραφο 1 ανέρχεται στο 50 % των δαπανών (πλην ΦΠΑ) στις οποίες υποβάλλεται η Σουηδία για εργαστηρακές δοκιμές, έως 150 σουηδικές κορόνες ανά δοκιμή και έως 160000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο.

Άρθρο 2

Η οικονομική ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 χορηγείται στη Σουηδία υπό την προϋπόθεση ότι:

α) προβαίνει στη θέση σε ισχύ, έως την 1η Ιανουαρίου 2002, των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για την εφαρμογή του προγράμματος·

β) υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή πριν από την 1η Ιουλίου 2002 σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Η έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα·

γ) υποβάλλει, έως τις 31 Μαρτίου 2003 το αργότερο, τελική έκθεση σχετικά με την τεχνική εκτέλεση του προγράμματος, η οποία συνοδεύεται από δικαιολογητικά στοιχεία όσον αφορά τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2002·

δ) οι εκθέσεις αυτές παρέχουν ουσιαστικές και πολύτιμες τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό της κοινοτικής παρέμβασης·

ε) το πρόγραμμα εφαρμόζεται αποτελεσματικά

και υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Σουηδία.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2001.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19.

(2) ΕΕ L 203 της 28.7.2001, σ. 16.

(3) ΕΕ L 6 της 11.1.2001, σ. 22.

(4) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>PIC FILE= "L_2001323EL.002802.TIF">

Top