Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D1934

Απόφαση αριθ. 1934/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για ανακήρυξη του 2001 ως ευρωπαϊκού έτους γλωσσών

OJ L 232, 14.9.2000, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/1934/oj

32000D1934

Απόφαση αριθ. 1934/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για ανακήρυξη του 2001 ως ευρωπαϊκού έτους γλωσσών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 232 της 14/09/2000 σ. 0001 - 0005


Απόφαση αριθ. 1934/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 17ης Ιουλίου 2000

για ανακήρυξη του 2001 ως ευρωπαϊκού έτους γλωσσών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 149 και 150,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στο προοίμιο της συνθήκης, αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη είναι "αποφασισμένα να προάγουν την ανάπτυξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου γνώσης για τους λαούς τους μέσω ευρείας πρόσβασης στην εκπαίδευση και μέσω της συνεχούς αναπροσαρμογής της".

(2) Το άρθρο 18 της συνθήκης θεσπίζει το δικαίωμα κάθε πολίτη της Ένωσης "να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών". H ικανότητα χρήσης ξένων γλωσσών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη άσκηση του δικαιώματος αυτού στην πράξη.

(3) Το άρθρο 151 της συνθήκης προβλέπει ότι η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών, σέβεται την εθνική και περιφερειακή ποικιλομορφία τους και λαμβάνει υπόψη τα πολιτιστικά θέματα στις δράσεις βάσει άλλων διατάξεων της συνθήκης· Μεταξύ των θεμάτων αυτών, όσα αφορούν τις γλώσσες έχουν ιδιαίτερη σημασία.

(4) Όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες, υπό προφορική ή γραπτή μορφή, είναι πολιτιστικά ισότιμες και αξίζουν τον ίδιο σεβασμό, αποτελούν δε αναπόσπαστο τμήμα των πολιτισμικών και πολιτιστικών παραδόσεων της Ευρώπης.

(5) Το ζήτημα των γλωσσών αποτελεί πρόκληση για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και, από αυτή την άποψη, τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έτους γλωσσών μπορεί να αποδειχθούν πολύ διδακτικά όσον αφορά την προώθηση δράσεων υποστήριξης υπέρ της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας.

(6) Το άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι η Ένωση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται με την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών.

(7) Η πρόσβαση στην απέραντη λογοτεχνική κληρονομιά στη γλώσσα του πρωτοτύπου μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της αμοιβαίας κατανόησης και να προσδώσει ένα απτό περιεχόμενο στην έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

(8) Η εκμάθηση γλωσσών είναι σημαντική διότι εντείνει τη συνειδητοποίηση της πολιτισμικής διαφοράς και συμβάλλει στην εξάλειψη της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας.

(9) Εκτός από τα οφέλη σε ανθρώπινο, πολιτιστικό και πολιτικό επίπεδο, η εκμάθηση γλωσσών αποτελεί επίσης ένα σημαντικό οικονομικό δυναμικό.

(10) Η ορθή γνώση της μητρικής γλώσσας και η εκμάθηση των κλασσικών γλωσσών, ιδίως των λατινικών και των ελληνικών, μπορεί να διευκολύνει την εκμάθηση άλλων γλωσσών.

(11) Είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη σημασία της δυνατότητας εύκολης πρόσβασης στην εκμάθηση γλωσσών.

(12) Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1995 με θέμα τη γλωσσική ποικιλομορφία και την πολυγλωσσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν έμφαση στο γεγονός ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η γλωσσική ποικιλομορφία και να προωθηθεί η πολυγλωσσία στην Ένωση, με ίσο σεβασμό προς τις γλώσσες της Ένωσης και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Η απόφαση αριθ. 2493/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), της 23ης Οκτωβρίου 1995, για την καθιέρωση του 1996 ως "ευρωπαϊκού έτους της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης" τόνισε τη σημασία του ρόλου της δια βίου εκπαίδευσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου.

(13) Το Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής του 1995 με τίτλο "Εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα: Διδασκαλία και μάθηση-Προς την κοινωνία της γνώσης" έθεσε ως τέταρτο στόχο του την επαρκή γνώση τριών ευρωπαϊκών γλωσσών από όλους τους πολίτες. Το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής του 1996 με τίτλο "Εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα: Τα εμπόδια στη διακρατική κινητικότητα" κατέληξε στο συμπέρασμα ότι "η εκμάθηση δύο τουλάχιστον κοινοτικών γλωσσών έχει καταστεί προϋπόθεση, προκειμένου να επωφεληθούν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις επαγγελματικές και προσωπικές ευκαιρίες που τους προσφέρει η ενιαία αγορά".

(14) Το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1995, για τη βελτίωση της ποιότητας και της διαφοροποίησης όσον αφορά την εκμάθηση και τη διδασκαλία των γλωσσών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(6), αναφέρει ότι "η διδασκαλία δύο γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός της μητρικής ή των μητρικών, θα πρέπει να εξασφαλιστεί τουλάχιστον για περίοδο δύο συνεχόμενων ετών, και ει δυνατόν μεγαλύτερη, για κάθε γλώσσα κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης".

(15) Τα μέτρα του προγράμματος Lingua, που θεσπίστηκε με την απόφαση 89/489/ΕΟΚ του Συμβουλίου(7), ενισχύθηκαν και εν μέρει ενσωματώθηκαν ως ορίζόντια μέτρα στο πρόγραμμα Σωκράτης, το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση 819/95/ΕΚ(8)· τα μέτρα αυτά προώθησαν την καλύτερη γνώση των γλωσσών της Ένωσης και, κατά συνέπεια, συνέβαλαν στη μεγαλύτερη κατανόηση και αλληλεγγύη μεταξύ των λαών της Ένωσης· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ(9) προτείνουν τα μέτρα αυτά να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν περαιτέρω κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Σωκράτης.

(16) Με βάση τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Lingua, το πρόγραμμα Leonardo da Vinci, που θεσπίστηκε με την απόφαση 94/819/ΕΚ(10) υποστήριξε δραστηριότητες που στόχευαν στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων ως τμήμα μέτρων επαγγελματικής κατάρτισης· η υποστήριξη αυτή αναπτύχθηκε και ενισχύθηκε περαιτέρω στη δεύτερη φάση του προγράμματος Leonardo da Vinci, που θεσπίστηκε με την απόφαση 1999/382/ΕΚ του Συμβουλίου(11).

(17) Το πρόγραμμα Πολιτισμός 2000 το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 508/2000/ΕΚ(12), συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της αμοιβαίας γνώσης των πολιτιστικών έργων των ευρωπαϊκών λαών, ιδίως με την αξιοποίηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της πολυγλωσσίας.

(18) Με την απόφαση 96/664/ΕΚ του Συμβουλίου(13), θεσπίστηκε ένα πολυετές πρόγραμμα για την προώθηση της γλωσσικής ποικιλομορφίας της Κοινότητας στην κοινωνία της πληροφορίας.

(19) Η έκθεση τη ομάδας υψηλού επιπέδου για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, που υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 18 Μαρτίου 1997, θεωρούσε ότι "το πλήθος των ευρωπαϊκών γλωσσών είναι ένας θησαυρός που πρέπει να διαφυλαχθεί" και πρότεινε μέτρα για την ενίσχυση της γλωσσικής κατάρτισης και της χρήσης γλωσσών στην Κοινότητα.

(20) Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης, οι στόχοι των προβλεπόμενων δράσεων είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της ανάγκης για μια συνεκτική ενημερωτική εκστρατεία σε κοινοτική κλίμακα, με την οποία θα αποφεύγονται οι επικαλύψεις και θα επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας· οι στόχοι αυτοί δύνανται να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, λόγω της διεθνικής διάστασης των κοινοτικών δράσεων και μέτρων· η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(21) Εντούτοις, επιβάλλεται επίσης να προβλεφθεί συνεργασία και στενός συντονισμός ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη, για να υποστηριχθούν οι δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο από δράσεις μικρής κλίμακας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, που μπορούν να προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες των ομάδων-στόχος και στις ιδιαίτερες καταστάσεις, ενισχύοντας έτσι την πολιτιστική πολυμορφία.

(22) Έχει σημασία να αναπτυχθεί η κατάλληλη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εξασφάλιση συνάφειας μεταξύ των δράσεων που αναλαμβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο και των δράσεων που αναλαμβάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης· γίνεται ρητή μνεία σε αυτού του είδους τη συνεργασία στο άρθρο 149 της συνθήκης.

(23) Έχει σημασία να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό έτος γλωσσών θα λάβει χώρα καθ' ην στιγμήν προετοιμάζεται η διεύρυνση της Ένωσης.

(24) Η παρούσα απόφαση προβλέπει, για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος, ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί προνομιακή αναφορά, κατά την έννοια του σημείου 33 της διοργανικής συμφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(14), για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

(25) Στην κοινή δήλωση της 4ης Μαΐου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(15) προβλέπεται η εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης του άρθρου 251 της συνθήκης.

(26) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(16),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Θέσπιση του ευρωπαϊκού έτους γλωσσών

1. Το έτος 2001 ανακηρύσσεται "ευρωπαϊκό έτος γλωσσών".

2. Στη διάρκεια του ευρωπαϊκού έτους γλωσσών, θα αναληφθούν δράσεις ενημέρωσης και προώθησης όσον αφορά τις γλώσσες, με στόχο την ενθάρρυνση όλων των ατόμων που διαμένουν στα κράτη μέλη για την εκμάθηση γλωσσών. Τα μέτρα αυτά θα καλύψουν τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, καθώς και τα ιρλανδικά, τα λουξεμβουργιανά και άλλες γλώσσες που ορίζονται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Στόχοι

Οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτους γλωσσών είναι οι ακόλουθοι:

α) Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σχετικά με τη σημασία του γλωσσικού και πολιτιστικού πλούτου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτισμική και πολιτιστική αξία που αντιπροσωπεύει αυτός ο πλούτος, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή σύμφωνα με την οποία όλες οι γλώσσες είναι πολιτιστικά ισότιμες και αξίζουν τον ίδιο σεβασμό·

β) ενίσχυση της πολυγλωσσίας·

γ) ενημέρωση όσο το δυνατόν ευρύτερου μέρους του πληθυσμού για τα πλεονεκτήματα της ικανότητας χρήσης πλειόνων γλωσσών, ως βασικού στοιχείου της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης μιας πρώτης θέσης απασχόλησης) των ατόμων, της διαπολιτιστικής κατανόησης, της πλήρους αξιοποίησης των δικαιωμάτων που συνεπάγεται η ιθαγένεια της Ένωσης καθώς και της ενίσχυσης του οικονομικού και κοινωνικού δυναμικού των επιχειρήσεων και του συνόλου της κοινωνίας. Ο πληθυσμός-στόχος θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους μαθητές και τους φοιτητές, τους γονείς, τους εργαζόμενους, τους αιτούντες εργασία, τους ομιλητές ορισμένων γλωσσών, τους κατοίκους των παραμεθόριων ζωνών και των περιφερειακών περιοχών, τους πολιτιστικούς φορείς, τις μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες, τους μετανάστες, κ.λπ.·

δ) ενθάρρυνση όλων των ατόμων που διαμένουν στα κράτη μέλη, για τη δια βίου εκμάθηση γλωσσών, ενδεχομένως από την προσχολική και τη στοιχειώδη εκπαίδευση και την απόκτηση συναφών δεξιοτήτων, που συνδέονται με τη χρησιμοποίηση της γλώσσας για συγκεκριμένους, ειδικότερα δε επαγγελματικούς σκοπούς, ανεξαρτήτως ηλικίας, καταγωγής, κοινωνικής κατάστασης, προηγούμενης σχολικής φοίτησης και διπλωμάτων·

ε) συλλογή και διάδοση πληροφοριών για τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών και για τις δεξιότητες, τις μεθόδους (ιδίως τις καινοτόμες) και τα εργαλεία, περιλαμβανομένων και εκείνων που αναπτύσσονται στα πλαίσια άλλων κοινοτικών δράσεων και πρωτοβουλιών, τα οποία βοηθούν αυτή τη διδασκαλία και την εκμάθηση και/ή διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών διαφορετικών γλωσσών.

Άρθρο 3

Περιεχόμενο των δράσεων

Οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων που εκτίθενται στο άρθρο 2 περιλαμβάνουν ιδίως:

- τη χρήση κοινού λογοτύπου και συνθημάτων από κοινού με το Συμβούλιο της Ευρώπης, σύμφωνα με το άρθρο 10,

- ενημερωτική εκστρατεία σε κοινοτική κλίμακα,

- τη διοργάνωση συναντήσεων, διαγωνισμών, την απονομή βραβείων και άλλες δραστηριότητες,

Οι δράσεις αυτές περιγράφονται στο παράρτημα.

Άρθρο 4

Υλοποίηση της απόφασης και συνεργασία με τα κράτη μέλη

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την υλοποίηση των κοινοτικών δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ή περισσότερα κατάλληλα όργανα ως υπεύθυνο/α για τη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έτος γλωσσών, για το συντονισμό και την υλοποίηση, σε εθνικό επίπεδο, των δράσεων που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής κατά τη διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στο άρθρο 7.

Άρθρο 5

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 199/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 6

Χρηματοδοτικές διατάξεις

1. Οι δράσεις που περιγράφονται στο μέρος Ι του τμήματος Α του παραρτήματος, είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται μέχρι 100 % από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι δράσεις που περιγράφονται στο μέρος Ι του τμήματος Β του παραρτήματος, είναι δυνατόν να συγχρηματοδοτούνται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι 50 % κατ' ανώτατο όριο του συνολικού κόστους.

Άρθρο 7

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και διαδικασία επιλογής

1. Οι αιτήσεις για συγχρηματοδότηση δράσεων από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, κατατίθενται στην Επιτροπή από το ή τα όργανα που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. Περιλαμβάνουν πληροφορίες που επιτρέπουν να κριθούν τα τελικά αποτελέσματα με αντικειμενικά κριτήρια. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη της την αξιολόγηση που παρέχουν τα εν λόγω όργανα.

2. Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη συγχρηματοδότηση δράσεων, στο πλαίσιο του άρθρου 6, λαμβάνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ισόρροπη κατανομή μεταξύ των κρατών μελών, ενδεχομένως μεταξύ των διαφόρων γλωσσών που αναφέρονται στο άρθρο 1, και μεταξύ των διαφόρων σχετικών πεδίων δραστηριότητας.

3. Η Επιτροπή (ιδίως μέσω των εθνικών και περιφερειακών της συνδέσμων), σε συνεργασία με τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, εξασφαλίζει ότι οι προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων δημοσιεύονται εγκαίρως και τυγχάνουν της ευρύτερης δυνατής δημοσιοποίησης.

Άρθρο 8

Συνοχή

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει:

- τη συνέπεια μεταξύ των δράσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και άλλων κοινοτικών δράσεων και πρωτοβουλιών, ιδίως όσων αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του πολιτισμού,

- τη βέλτιστη συμπληρωματικότητα μεταξύ του ευρωπαϊκού έτους γλωσσών και των άλλων υφισταμένων κοινοτικών, εθνικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών και πόρων, στο βαθμό που αυτές δύνανται να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων του ευρωπαϊκού έτους γλωσσών.

Άρθρο 9

Προϋπολογισμός

1. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001, ανέρχεται σε 8000000 ευρώ.

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.

Άρθρο 10

Διεθνής συνεργασία

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους γλωσσών και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Ειδικότερα, θα καθιερωθεί στενή συνεργασία και στενός συντονισμός καθώς και κοινές πρωτοβουλίες με το Συμβούλιο της Ευρώπης προκειμένου να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των λαών της Ευρώπης.

Άρθρο 11

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Η Επιτροπή υποβάλλει, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2002 το αργότερο, λεπτομερή έκθεση με αντικειμενικά δεδομένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική εκτίμηση όλων των δράσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 12

Θέση σε ισχύ

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2000.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

N. Fontaine

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Glavany

(1) ΕΕ C 56Ε της 29.2.2000, σ. 62.

(2) ΕΕ C 51 της 23.2.2000, σ. 53.

(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2000 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 2000 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000.

(5) ΕΕ L 256 της 26.10.1995, σ. 45.

(6) ΕΕ C 207 της 12.8.1995, σ. 1.

(7) ΕΕ L 239 της 16.8.1989, σ. 24.

(8) ΕΕ L 87 της 20.4.1995, σ. 10· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 576/98/ΕΚ (ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 1).

(9) ΕΕ L 28 της 3.2.2000, σ. 1.

(10) Απόφαση 94/819/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1994, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης σχετικά με την εφαρμογή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την επαγγελματική κατάρτιση (ΕΕ L 340 της 29.12.1994, σ. 8).

(11) ΕΕ L 146 της 11.6.1999, σ. 33.

(12) ΕΕ L 63 της 10.3.2000, σ. 1.

(13) ΕΕ L 306 της 28.11.1996, σ. 40.

(14) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.

(15) ΕΕ C 148 της 28.5.1999, σ. 1.

(16) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. Χαρακτήρας των δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3

Α. Δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέχρι και 100 % από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ενδεικτικά, μπορεί να διατεθεί για τις δράσεις αυτές το 40 % του συνολικού προϋπολογισμού, ποσοστό που μπορεί να αναπροσαρμόσει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2).

1. Συνεδριάσεις και εκδηλώσεις:

α) διοργάνωση συνεδριάσεων σε κοινοτικό επίπεδο και εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης στη γλωσσική πολυμορφία, ιδίως τελετές έναρξης και λήξης του έτους·

β) διοργάνωση, σε κάθε κράτος μέλος, μίας ή περισσότερων παρουσιάσεων του ευρωπαϊκού έτους γλωσσών που θα πρέπει να προκαλούν το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού ατόμων διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης.

2. Εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν:

α) την ανάπτυξη λογοτύπου και συνθημάτων για το ευρωπαϊκό έτος γλωσσών, που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων που συνδέονται με αυτό·

β) ενημερωτική εκστρατεία σε κοινοτική κλίμακα, που θα περιλαμβάνει ιδίως τη δημιουργία μιας διαλογικής θέσης WEB και τη μετάδοση πληροφοριών για τα σχέδια (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται στο τμήμα Γ)·

γ) την παραγωγή ενημερωτικού υλικού, το οποίο θα χρησιμοποιείται σε ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας, και στο οποίο θα έχουν πρόσβαση και τα κοινωνικώς μειονεκτούντα άτομα, για τις τεχνικές της αποτελεσματικής διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών, και τους αναγκαίους όρους για την παραγωγική εκμάθηση γλωσσών·

δ) τη διοργάνωση ευρωπαϊκών διαγωνισμών που θα προβάλλουν τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες σχετικά με τα θέματα του ευρωπαϊκού έτους γλωσσών.

3. Άλλες δράσεις

Έρευνες και μελέτες σε κοινοτική κλίμακα, έχοντας ιδίως ως στόχο:

- τον καλλίτερο προσδιορισμό της κατάστασης που επικρατεί στην Ευρώπη όσον αφορά τις γλώσσες, (συμπεριλαμβανομένων των νοηματικών γλωσσών και των κλασσικών γλωσσών), και της χρησιμοποίησής τους (συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής και πανεπιστημιακής έρευνας), καθώς και της διδασκαλίας και της εκμάθησης των γλωσσών και της απόκτησης συναφών ικανοτήτων· στο βαθμό του δυνατού, αυτό αφορά όλες τις γλώσσες που αναφέρονται στο άρθρο 1

- τον καλλίτερο προσδιορισμό των προσδοκιών διαφόρων ομάδων-στόχος (συμπεριλαμβανομένων των δίγλωσσων περιοχών) όσον αφορά την εκμάθηση γλωσσών και του τρόπου με τον οποίο η Κοινότητα θα μπορούσε να εκπληρώσει τις προσδοκίες αυτές

- την πραγματοποίηση μελετών αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου του ευρωπαϊκού έτους γλωσσών, εξετάζοντας την καλύτερη πρακτική στον τομέα της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών και της διάδοσης των αποτελεσμάτων στα κράτη μέλη.

Β. Δράσεις που μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ενδεικτικά, μπορεί να διατεθεί για τις δράσεις αυτές το 60 % του συνολικού προϋπολογισμού, ποσοστό που μπορεί να αναπροσαρμόσει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2).

Οι δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνικό επίπεδο μπορούν να πληρούν τους απαιτούμενους όρους για να χρηματοδοτηθούν από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι το 50 % του κόστους τους κατ' ανώτατο όριο, ανάλογα με το χαρακτήρα και το περιεχόμενο που προτείνεται. Οι δράσεις αυτές, μεταξύ άλλων, μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Εκδηλώσεις με θέμα που συνδέεται με τους στόχους του ευρωπαϊκού έτους γλωσσών.

2. Ενέργειες ενημέρωσης και διάδοσης παραδειγμάτων ορθών πρακτικών, εκτός από εκείνες που περιγράφονται στο τμήμα Α.

3. Απονομή βραβείων ή διοργάνωση διαγωνισμών.

4. Έρευνες και μελέτες εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο τμήμα Α.

5. Άλλες ενέργειες υπέρ της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών, υπό τον όρο ότι οι ενέργειες αυτές δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στα πλαίσια υφισταμένων κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

Γ. Δράσεις χωρίς καμία οικονομική ενίσχυση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Κοινότητα θα προσφέρει ηθική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης και έγγραφης εξουσιοδότησης για τη χρήση του λογοτύπου ή άλλων υλικών που συνδέονται με το ευρωπαϊκό έτος γλωσσών, σε πρωτοβουλίες που προέρχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, στο βαθμό που οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να αποδείξουν, με τρόπο ικανοποιητικό για την Επιτροπή, ότι οι πρωτοβουλίες αυτές εξελίσσονται ή θα εξελιχθούν, κατά τη διάρκεια του έτους 2001, και μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη ενός η περισσότερων στόχων του ευρωπαϊκού έτους γλωσσών.

II. Τεχνική υποστήριξη

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων, η Επιτροπή μπορεί να προσφεύγει σε οργανισμούς τεχνικής υποστήριξης, η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να προβλεφθεί στο πλαίσιο του συνολικού χρηματοδοτικού πλαισίου που χορηγείται στο πρόγραμμα. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, μπορεί να προσφεύγει, επίσης, σε εμπειρογνώμονες. Η Επιτροπή συμβουλεύεται την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 5, σχετικά με τη δημοσιονομική επίπτωση της εν λόγω συνδρομής.

Top