EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998Y0521(01)

Γνώμη του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισμού και τη σύσταση ασφαλειών

OJ C 156, 21.5.1998, p. 17–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/1998

31998Y0521(01)

Γνώμη του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισμού και τη σύσταση ασφαλειών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 156 της 21/05/1998 σ. 0017 - 0020


ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (98/C 156/12)

Διαβούλευση με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του άρθρου 109 ΣΤ παράγραφος 6 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του άρθρου 5 παράγραφος 3 του καταστατικού του ΕΝΙ σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισμού και τη σύσταση ασφαλειών («πρόταση οδηγίας»).

CON/96/09

1. Η ανωτέρω διαβούλευση ξεκίνησε στις 10 Ιουλίου 1996 με πρωτοβουλία του Συμβουλίου το οποίο, προς τούτο, διαβίβασε στο ΕΝΙ το κείμενο της πρότασης οδηγίας μαζί με αιτιολογική έκθεση [έγγραφο COM(96) 193 τελικό].

2. Το ΕΝΙ εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση οδηγίας, την οποία θεωρεί ως ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών. Η έγκρισή της θα ωφελήσει επίσης τη σταθερότητα των χρηματαγορών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων γενικώς. Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία έτη σχετικά με τις νομικές πτυχές των συστημάτων πληρωμών εντοπίζουν τους ακόλουθους πέντε τομείς, στους οποίους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή:

- νομική ισχύς και εκτελεστότητα του διμερούς και πολυμερούς συμψηφισμού,

- το ανέκκλητον των οδηγιών μεταφοράς,

- εξάλειψη του αναδρομικού αποτελέσματος των διαδικασιών αφερεγγυότητας (κατάργηση του «κανόνα της ώρας μηδέν»),

- μείωση του δυνητικά στρεβλωτικού αντίκτυπου του αλλοδαπού δικαίου στις ρυθμίσεις που διέπουν τη συμμετοχή σε συστήματα πληρωμών, σε περίπτωση που είτε κάποιος συμμετέχων είτε/και κάποια ασφάλεια βρίσκονται στη δικαιοδοσία κάποιας άλλης χώρας,

- εξάλειψη των εμποδίων για την υλοποίηση της ασφάλειας που παρέχεται στο πλαίσιο των συστημάτων πληρωμών ή των πράξεων νομισματικής πολιτικής.

Όλα τα ανωτέρω θέματα εξετάζονται τώρα στο σχέδιο οδηγίας.

3. Το ΕΝΙ υποστηρίζει την επιλογή για τη θέσπιση οδηγίας, για τους ίδιους λόγους που εκτίθενται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης οδηγίας της Επιτροπής. Η ανάπτυξη ομαλών και αποτελεσματικών διασυνοριακών συστημάτων πληρωμών για τη στήριξη της εσωτερικής αγοράς καθώς και για την άσκηση ενιαίας νομισματικής πολιτικής στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ, αφενός, και οι διαφορές στο δίκαιο των κρατών μελών όσον αφορά ουσιώδη στοιχεία των συστημάτων πληρωμών, αφετέρου, απαιτούν τέτοιο βαθμό εναρμόνισης που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός νομικώς δεσμετικού μέσου, που θα δημιουργεί το γενικό πλαίσιο γι' αυτή την εναρμόνιση.

4. Το ΕΜΙ θα υποστήριζε την εφαρμογή του καθεστώτος της οδηγίας στη συστήματα διακανονισμού τίτλων, προκειμένου να αποφευχθούν οι συστημικοί κίνδυνοι για τις χρηματαγορές. Οι χρηματαγορές αυτές είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό αλληλεξαρτούμενες, ώστε θέματα όπως, π.χ. το ανέκκλητον των οδηγιών μεταφοράς και η κατάργηση του κανόνα της ώρας μηδέν, δεν μπορούν, και δεν πρέπει, να αντιμετωπισθούν αποκλειστικά σε σχέση με τα συστήματα πληρωμών. Για παράδειγμα, η αμφισβήτηση του διακανονισμού σε ένα σύστημα διακανονισμού τίτλων, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σταθερότητα των χρηματαγορών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων γενικώς και ειδικότερα σε διασυνδεόμενα ή συνδεδεμένα συστήματα πληρωμών.

Συστήματα πληρωμών και συστήματα διακανονισμού τίτλων είναι λειτουργικώς αλληλένδετα μέσω μηχανισμών παράδοσης-έναντι-πληρωμής, που χρησιμοποιούνται ευρέως πλέον στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, για να διασφαλισθεί ότι τα μέρη μπορούν να εκπληρώσουν (οριστικώς) τις υποχρεώσεις τους με τη βεβαιότητα ότι το έτερο μέρος έχει πράξει το ίδιο, διασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ομαλή λειτουργία των χρηματαγορών. Εάν, σε παρόμοιες πράξεις, ρυθμισθεί οριστικά το σκέλος μετρητοίς - και η οδηγία έχει αυτό ως στόχο για τις πληρωμές - ενώ το σκέλος των τίτλων θα συνέχιζε να μπορεί να αμφισβητηθεί με επιτυχία, π.χ. από έναν εκκαθαριστή, τότε αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το διακανονισμό των συγκεκριμένων πράξεων και να δημιουργήσει συστημικούς κινδύνους και, κατά συνέπεια, θα μπορούσε, γενικώς, να υπονομεύσει τη σταθερότητα των χρηματαγορών. Επίσης, σε εκείνα τα κράτη μέλη όπου οι ανωτέρω μηχανισμοί υποστηρίζονται μέσω νομοθετικών και/ή συμβατικών διατάξεων, η έγκριση και η εφαρμογή της οδηγίας δεν πρέπει να οδηγήσει σε ακούσιες διαταραχές της ισορροπίας των ανωτέρω μηχανισμών με το να θεωρηθεί οριστική η συναλλαγή όσον αφορά το σκέλος της πληρωμής, αλλά όχι όσον αφορά το σκέλος της παράδοσης των σχετικών τίτλων. Προβλήματα αυτού του είδους μπορούν να αποφευχθούν εάν οι διατάξεις του σχεδίου οδηγίας εφαρμοσθούν και στα συστήματα διακανονισμού τίτλων.

Επιπροσθέτως, κατά το μέτρο που τα συστήματα διακανονισμού τίτλων προβλέπουν συμψηφισμό, τούτο θα πρέπει να ενισχυθεί με τη θέσπιση νομοθεσίας, για τους ίδιους λόγους για τους οποίους υποστηρίζεται ο συμψηφισμός στα συστήματα πληρωμών (βλέπε επίσης παράγραφο 6 πρώτο εδάφιο κατωτέρω). Τέλος, τα συστήματα διακανονισμού τίτλων πρέπει να επωφεληθούν στον ίδιο βαθμό όπως και τα συστήματα πληρωμών από τη διάταξη της πρότασης οδηγίας, σύμφωνα με την οποία τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις συμμετεχόντων από τρίτες χώρες, που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο σύστημα πληρωμών σε μια άλλη χώρα, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του συμμετέχοντος, διέπονται από το πτωχευτικό δίκαιο της χώρας στην οποία βρίσκεται το σύστημα πληρωμών. Το ίδιο ισχύει και για τα προστατευτικά μέτρα που περιέχει η οδηγία για τους κατόχους ασφαλειών στο πλαίσιο των συστημάτων πληρωμών, μέτρα τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να εφαρμοσθούν και στα συστήματα διακανονισμού τίτλων.

Το ΕΝΙ φρονεί ότι τα συστήματα διακανονισμού τίτλων πρέπει κατά προτίμηση να καλυφθούν στο πλαίσιο της παρούσης οδηγίας παρά μέσω χωριστής οδηγίας. Πρώτον, είναι μάλλον απίθανον να μπορέσουν να ολοκληρωθούν επιτυχώς παραλλήλως οι διαπραγματεύσεις καθώς και η έγκριση και η εφαρμογή χωριστής οδηγίας πριν από το τρίτο στάδιο της ΟΝΕ. Δεύτερον, δεν είναι επιθυμητός ο κατακερματισμός της σχετικής με συναφή θέματα κοινοτικής νομοθεσίας σε πολλά επί μέρους κοινοτικά μέτρα νομοθετικής πολιτικής, ένας δε καθόλου δευτερεύων λόγος είναι ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντιφάσεις. Ωστόσο, το κύριο μέλημα του ΕΝΙ σχετικά με την πρόταση οδηγίας έγκειται στην έγκαιρη έγκριση και εφαρμογή της, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ. Ως εκ τούτου, η επέκταση της ισχύος της πρότασης οδηγίας στα συστήματα διακανονισμού τίτλων δεν επιτρέπεται να επιβραδύνει αυτή τη διαδικασία. Φαίνεται δε εφικτό να αποφευχθεί η καθυστέρηση, που θα δημιουργείτο εάν επρόκειτο να εκπονηθεί χωριστή οδηγία, εφόσον επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις στην πρόταση οδηγίας, προκειμένου αυτή να καλύψει και τα συστήματα διακανονισμού τίτλων. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους (μη αλληλοαναιρούμενους) τρόπους, συγκεκριμένα: μέσω της προσαρμογής διαφόρων θεμελιωδών ορισμών (π.χ. «εντολή πληρωμής», «σύστημα πληρωμών»), μέσω της εισαγωγής νέων ορισμών (π.χ. για να καθορισθεί η έννοια των όρων «τίτλοι», «συστήματα διακανονισμού τίτλων» και «μεταφορές κεφαλαίων μέσω τέτοιων συστημάτων») και, μέσω κατάλληλων αναφορών και προσαρμογών του κειμένου όλων των σχετικών άρθρων. Το ΕΝΙ είναι πρόθυμο να υποβάλει προτάσεις διατύπωσης και να συνδράμει στην ανάλυση των συνεπειών που θα έχουν τυχόν τροπολογίες στην παρούσα πρόταση για το χρηματοπιστωτικό τομέα, εφόσον τούτο εκρίνετο απαραίτητο. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία θα εγκριθεί με τη διαδικασία της συναπόφασης του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και πάλι προς αποφυγήν καθυστερήσεων, προτείνεται όπως το Συμβούλιο ενημερώσει, το ταχύτερον δυνατό, το Κοινοβούλιο για τις προσπάθειές του να συμπεριληφθούν τα συστήματα διακανονισμού τίτλων στην οδηγία, προς αποφυγήν καθυστερήσεων κατά τη δεύτερη ανάγνωση.

5. Αναφορικά με τα συστήματα πληρωμών, το κύριο μέλημα του ΕΝΙ συνίσταται στο να καλυφθούν όλα εκείνα τα συστήματα στα οποία θα μπορούσαν να δημιουργηθούν συστημικοί κίνδυνοι. Αναγνωρίζεται ότι η διατύπωση συνεκτικού ορισμού ο οποίος να καλύπτει όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν συστημικούς κινδύνους δεν είναι εύκολη ή άμεσα επιτεύξιμη αποστολή, ιδιαίτερα καθώς τέτοιες ρυθμίσεις μπορούν να ποικίλουν ως προς τη φύση και τη μορφή τους στα διάφορα κράτη μέλη. Ωστόσο, το ΕΝΙ φρονεί, ταυτόχρονα, ότι η πρόταση οδηγίας πρέπει να περιέχει μία λιγότερο αμφίσημη ένδειξη σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της και ότι ο ορισμός του πεδίου εφαρμογής πρέπει να αποσκοπεί με σαφέστερο τρόπο στο να συμπεριλάβει όλα τα συστήματα τα οποία ενδέχεται να υποστούν ή να δημιουργήσουν συστημικούς κινδύνους.

Ο ορισμός της «άμεσης συμμετοχής» στο άρθρο 2 στοιχείο β) και ιδιαίτερα, οι λέξεις «που συνεπάγεται ευθύνη για το διακανονισμό», μπορεί να φανούν ότι περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής στα συστήματα εκείνα τα οποία, στην έκδοση του ΕΝΙ με τον τίτλο «Compendium on Payment Systems in the European Union» (the «Blue Book»), δηλαδή Σύνοψη των συστημάτων πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή «Μπλε Βίβλος»), του Απριλίου 1996, προσδιορίζονταν ως «συστήματα μεταφοράς κεφαλαίων», δηλαδή «. . . arrangement[s] . . . with multiple membership, common rules and standardised arrangements, for the transmission and settlement of monetary obligations arising between members» (. . . ρύθμιση(-εις) . . . μεταξύ πολλών μελών, κοινοί κανόνες και τυποποιημένες ρυθμίσεις, για τη μεταβίβαση και το διακανονισμό νομισματικών υποχρεώσεων μεταξύ μελών). Κατά το ΕΝΙ, πράγματι, η οδηγία πρέπει, κατ' ελάχιστον, να καλύπτει τέτοιες ρυθμίσεις. Ωστόσο, το ΕΝΙ αντιλαμβάνεται από τη διατύπωση του άρθρου 2 στοιχείο β) της πρότασης οδηγίας ότι ο επιδιωκόμενος στόχος της δεν περιορίζεται σε αυτά μόνο τα συστήματα, αλλά αποσκοπεί να καλύψει και την έμμεση συμμετοχή (ή την συμμετοχή μέσω άλλου), καθώς επίσης και το σύστημα των ανταποκριτριών τραπεζών. Το ΕΝΙ φρονεί ότι, ανάλογα με το σύστημα, θα ήταν, ενδεχομένως, σκόπιμη η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, ώστε να καλύπτει ρυθμίσεις πληρωμών οι οποίες θα μπορούσαν, εμμέσως ενδεχομένως, να προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους - κατάσταση, ακριβώς, την οποία επιδιώκει να προλάβει η οδηγία. Τούτο αληθεύει ιδίως για συστήματα πληρωμών με έμμεση συμμετοχή ή συμμετοχή μέσω άλλου. Ωστόσο, ταυτόχρονα, θα ενδείκνυτο ενδεχομένως να δοθεί η δέουσα προσοχή στην απεριόριστη επέκταση της προστασίας που παρέχει η οδηγία σε οποιαδήποτε διμερή ρύθμιση πληρωμής, κατά το μέτρο που τέτοιες ρυθμίσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν συστημικούς κινδύνος. Ως εκ τούτου, κατά το ΕΝΙ, όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τις ανταποκρίτριες τράπεζες, οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν κατά το βαθμό που η προστασία που παρέχει η οδηγία είναι αναγκαία για να αποφευχθούν καταστάσεις συστημικού κινδύνου, που ενδέχεται να προκύψουν από το ρόλο των ανταποκριτριών τραπεζών σε συνδεόμενα συστήματα πληρωμών.

6. Το ΕΝΙ διατυπώνει τις ακόλουθες, θετικές σε γενικές γραμμές, παρατηρήσεις σχετικά με τις μεμονωμένες διατάξεις της πρότασης οδηγίας. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένες από την κατάσταση η οποία συνεπάγεται την μεγαλύτερη απειλή για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και των συστημάτων διακανονισμού τίτλων: την αφερεγγυότητα ενός συμμετέχοντος σε τέτοια συστήματα.

- Άρθρο 3

Οι αμφιβολίες σχετικά με την εκτελεστότητα του συμψηφισμού υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας, αποτέλεσαν κατά το παρελθόν σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς κεφαλαίων και ιδιαίτερα συστημάτων πληρωμών στο πλαίσιο ορισμένων εθνικών διακαιοδοσιών. Γι' αυτό το λόγο, μία σαφής νομική βάση για το συμψηφισμό θα συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη αποτελεσματικών συστημάτων πληρωμών. Τούτο θα εξάλειφε τον κίνδυνο ο εκκαθαριστής ενός αφερέγγυου συμμετέχοντος να μπορεί επιτυχώς να ζητήσει την ακύρωση των αποτελεσμάτων του συψηφισμού, και των εγγενών αβεβαιοτήτων σχετικά με το πόσο εκτεθιμένοι είναι οι συμμετέχοντες, εξαλείφοντας κατ' αυτόν τον τρόπο και ένα πρόσθετο στοιχείο συστημικού κινδύνου από συστήματα τα οποία σήμερα λειτουργούν στη βάση του συμψηφισμού και τα οποία έχουν μέλη που εμπίπτουν σε διαφορετικές δικαιοδοσίες, σε ορισμένες από τις οποίες το πτωχευτικό δίκαιο ενδέχεται κατά τον παρόντα χρόνο να μην δέχεται το συμψηφισμό. Τούτο θα είχε ευεργετικές συνέπειες για τη σταθερότητα των χρηματαγορών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Κατά συνέπεια, το ΕΝΙ υποστηρίζει πλήρως την πρόταση για εκτελεστότητα του συμψηφισμού με την παρούσα οδηγία.

- Άρθρο 4

Το ανέκκλητον των εντολών μεταφοράς αποτελεί πράγματι προϋπόθεση για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πληρωμών. Το ανέκκλητον εξυπηρετεί την ανάγκη εξασφάλισης της τεχνικής λειτουργίας ενός συστήματος πληρωμής. Αυτό, όμως δεν εμποδίζει εκείνον που εκδίδει μια εντολή πληρωμής (ή τον εκκαθαριστή του), μετά από την εκτέλεση της εντολής πληρωμής, να εγείρει απαίτηση ίση προς την αξία της πληρωμής, σε περίπτωση που οι συνθήκες της συναλλαγής παρέχουν τη σχετική δυνατότητα. Η πρόταση οδηγίας αναγνωρίζει αυτήν την αρχή, την οποία επικροτεί το ΕΝΙ.

- Άρθρο 5

Ο κανόνας της ώρας μηδέν (που συνεπάγεται αναδρομικό αποτέλεσμα πτώχευσης στην 0:00 ώρα της ημέρας της αφερεγγυότητας) υφίσταται σε ορισμένα κράτη μέλη και απειλεί την αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών. Γι' αυτό το λόγο, το ΕΝΙ υποστηρίζει ότι αυτό το θέμα αντιμετωπίζεται τώρα με τον πρέποντα τρόπο στο πλαίσιο της πρότασης οδηγίας.

- Άρθρο 6

Το ότι δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από, ή σχετίζονται με, τη συμμετοχή σε ένα σύστημα πληρωμών, θα καθορίζονται από το πτωχευτικό δίκαιο της χώρας στην οποία βρίσκεται ένα τέτοιο σύστημα, είναι ένα γεγονός που συμβάλλει στην νομική σαφήνεια. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι η πρόταση οδηγίας και η οδηγία «σχετικά με την εκκαθάριση επιχειρήσεων» δεν είναι αντιφατικές σε αυτό το σημείο.

Επίσης, το ΕΝΙ παρατηρεί με ικανοποίηση ότι το άρθρο 6 και το άρθρο 2 στοιχείο θ), όταν ερμηνεύονται συνδυαστικά, προβλέπουν δύο δυνατότητες όσον αφορά το εφαρμοστέο πτωχευτικό δίκαιο: το δίκαιο που έχει επιλεχθεί από τους συμμετέχοντες σε ένα σύστημα πληρωμών για να διέπει τους διακανονισμούς πληρωμής ή, ελλείψει σχετικής επιλογής, το δίκαιο του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται ο διακανονισμός. Για διασυνοριακά συστήματα πληρωμών, είναι σημαντικό να διατηρηθούν ανοικτές και οι δύο αυτές δυνατότητες, καθόσον, στα διασυνοριακά συστήματα πληρωμών, πράκτορες διακανονισμού ενδέχεται να βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες και ως εκ τούτου να μην υπάρχει μία συγκεκριμένη χώρα στην οποία να βρίσκεται το σύστημα πληρωμής. Σε συσχετισμό με αυτό, το ΕΝΙ εκλαμβάνει ότι το άρθρο 6 της πρότασης οδηγίας θα υποστηρίξει την υιοθέτηση της πλέον κατάλληλης νομικής δομής και την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου το σύστημα TARGET, που δημιουργείται τώρα από το ΕΝΙ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μέλων.

- Άρθρο 7

Η απαίτηση η ασφάλεια που παρέχεται στο πλαίσιο συμμετοχής σε ένα σύστημα πληρωμής ή στο πλαίσιο πράξεων νομισματικής πολιτικής, να υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της συμμετοχής ή της συμφωνίας πιστοδότησης, αποτελεί πάλι πρόσθετη προϋπόθεση για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και την άσκηση νομισματικής πολιτικής. Επέμβαση σε μία τέτοιου είδους υλοποίηση δεν θα έθετε μόνο σε κίνδυνο την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πληρωμών, αλλά, επίσης, και την σταθερότητα των χρηματαγορών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως σύνολο. Επίσης, το άρθρο 18 του καταστατικού του ΕΣΚΤ/της ΕΚΤ υποχρεώνει την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες να απαιτούν «επαρκή» ασφάλεια στο πλαίσιο των πιστοδοτικών πράξεών τους. Η απαίτηση αυτή δεν μπορεί να εκπληρωθεί, εφόσον υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες θα έπρεπε να υλοποιηθεί η ασφάλεια, δηλαδή σε καταστάσεις αφερεγγυότητας, η υλοποίηση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της συμμετοχής ή της πιστοδοτικής συμφωνίας, λόγω των περιορισμών που θα έθεταν σε μια τέτοια υλοποίηση οι νομοθεσίες των διαφόρων εθνικών δικαιοδοσιών. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό εκεί όπου η ενιαία αγορά, η δημιουργία του συστήματος TARGET και η άσκηση ενιαίας νομισματικής πολιτικής στο τρίτο στάδιο λογικά αναμένεται να οδηγήσουν σε ευρύτερη χρησιμοποίηση της εξ αποστάσεως πρόσβασης στα συστήματα πληρωμών και πιθανόν και σε πράξεις νομισματικής πολιτικής, καθώς επίσης σε διασυνοριακή χρησιμοποίηση της ασφάλειας. Μία αναγκαία προϋπόθεση για τέτοιες δυνατότητες, με την επιφύλαξη άλλων προϋποθέσεων, είναι ότι η ασφάλεια μπορεί ενδεχομένως να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής ή της πιστοδοτικής συμφωνίας. Ως εκ τούτου, το ΕΝΙ υποστηρίζει πλήρως το στόχο του άρθρου 7 της πρότασης οδηγίας.

Το κείμενο του άρθρου αυτού όπως είναι τώρα διατυπωμένο δύναται, ωστόσο, να προκαλέσει σύγχυση εκεί όπου χρησιμοποιείται ο όρος «ενέχυρο». Θα πρέπει επίσης να καλυφθούν και άλλοι τρόποι παροχής ασφάλειας, όπως οι συναλλαγές επαναγοράς, καθώς και άλλοι διακανονισμοί ειδικότερα προβλεπόμενοι σε συγκεκριμένα κράτη μέλη (βλέπε δεύτερη μεγάλη παράγραφο των αιτιολογικών σκέψεων της οδηγίας και τον ευρύτερο ορισμό της σύστασης ασφάλειας στο άρθρο 2 σημείο 1). Για λόγους νομικής σαφήνειας, το ΕΝΙ εισηγείται όπως τούτο καταστεί σαφές στην πρόταση οδηγίας.

7. Το ΕΝΙ συμφωνεί όπως η παρούσα γνώμη δοθεί στη δημοσιότητα από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον τρόπο που αυτό κρίνει σκόπιμο.

Top