Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1812

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1812/91 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και για την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού

OJ L 166, 28.6.1991, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 017 P. 30 - 35
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 017 P. 30 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1812/oj

31991R1812

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1812/91 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και για την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 166 της 28/06/1991 σ. 0001 - 0006
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 17 σ. 0030
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 17 σ. 0030


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1812/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και για την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 1988 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 12,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή μετά από διαβουλεύσεις στα πλαίσια της συμβουλευτικής επιτροπής που προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό,

Εκτιμώντας ότι:

Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ

(1) Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3798/90 (2), η Επιτροπή επέβαλε προσωρινό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 6404 19 90 και ex 6405 20 99. Ο δασμός αυτός παρατάθηκε για περίοδο δύο μηνών με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1051/91 (3).

Β. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(2) Μετά την επιβολή του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ, το "China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts", στο εξής καλούμενο "Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας", ενεργώντας στο όνομα των τριών παραγωγών/εξαγωγέων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3798/90, στους οποίους προστέθηκε ένας παραγωγός/εξαγωγέας που δεν είχε εκφραστεί προηγουμένως, η Shanghai Stationery and Sporting Goods Imp/Exp Corp, ζήτησε και έγινε δεκτό σε ακρόαση από την Επιτροπή. Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας υπέβαλε επίσης τις παρατηρήσεις του γραπτώς.

(3) Οι τρεις ενώσεις εισαγωγέων που είχαν παρέμβει προηγουμένως, καθώς και τρεις εισαγωγείς και μια ομάδα εννέα εισαγωγέων, που δεν είχαν εκφρασθεί προηγουμένως, ζήτησαν επίσης και έγιναν δεκτοί σε ακρόαση από την Επιτροπή και υπέβαλαν την άποψή τους γραπτώς.

(4) Ο καταγγέλλων ζήτησε επίσης και έγινε δεκτός σε ακρόαση.

(5) Στα μέρη δόθηκαν όλες οι δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88, τις οποίες και χρησιμοποίησαν.

Συγκεκριμένα, ενημερώθηκαν γραπτώς, κατόπιν αιτήσεώς τους, για τα πραγματικά περιστατικά και τις σκέψεις με βάση τις οποίες η Επιτροπή σκόπευε να προτείνει την επιβολή του οριστικού δασμού και την οριστική είσπραξη των ποσών που είχαν κατατεθεί ως εγγύηση δυνάμει του προσωρινού δασμού. Επίσης, τους παρεσχέθη προθεσμία για να υποβάλουν τις απόψεις τους μετά την κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών.

(6) Η Επιτροπή μελέτησε όλες τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τον τρόπο αυτό και έλαβε υπόψη πολλές από τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν για τον καθορισμό των οριστικών συμπερασμάτων, τα οποία εγκρίνονται από το Συμβούλιο.

(7) Η έρευνα της Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές ντάμπινγκ κάλυψε την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1988. Πολλά μέρη επέκριναν την επιλογή αυτής της περιόδου αναφοράς ισχυριζόμενα ότι απέχει πολύ από την έναρξη της διαδικασίας.

Πέρα από τους λόγους που εξέθεσε η Επιτροπή στο σημείο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3798/90, οι οποίοι αιτιολογούσαν την επιλογή αυτή προκειμένου να παράσχουν οι κοινοτικοί παραγωγοί και εισαγωγείς μικρής συνήθως κλίμακας όσο το δυνατό πληρέστερες και επαληθεύσιμες πληροφορίες, το Συμβούλιο θεωρεί ότι η επιλογή αυτή θα έχει πολύ περιορισμένες επιπτώσεις στο ίδιο το μέτρο. Πράγματι, δεν υπάρχει καμία ένδειξη κατά την οποία η κανονική αξία μειώθηκε το 1989.

Γ. ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ

(8) Η ομάδα εισαγωγέων που αναφέρεται στο σημείο 3 του αιτιολογικού ζήτησε από την Επιτροπή να επανεξετάσει τα προκαταρκτικά της συμπεράσματα, όπως εκτίθενται στα σημεία 9 και 10 του αιτιολογικού του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3798/90, προκειμένου να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των υποδημάτων τύπου Α και τύπου Β [οι δύο αυτοί τύποι περιγράφηκαν διεξοδικά στο σημείο 9 του αιτιολογικού του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3798/90].

Η αίτηση αυτή βασιζόταν στο επιχείρημα κατά το οποίο οι καταναλωτές δεν ακολουθούν αυστηρά τα ίδια κίνητρα όταν αγοράζουν το ένα ή το άλλο από τα προϊόντα αυτά, τα οποία αποτελούν επίσης αντικείμενο διαφορετικών εμπορικών στρατηγικών από την πλευρά των εισαγωγέων, πράγμα που θα συνεπάγετο διαφορές στις τιμές.

(9) Η Επιτροπή θεωρεί ότι το σύνολο των υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί χωρίς τακούνι και με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 2,5 εκατοστά αποτελεί για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ένα μόνο προϊόν. Πράγματι, τα φυσικά χαρακτηριστικά και οι χρήσεις των εν λόγω υποδημάτων, τόσο τύπου Α όσο και τύπου Β, είναι παρόμοια.

Ωστόσο, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα υποδήματα τύπου Α και τύπου Β υπάγονται σε δύο διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ.

Επιπλέον, η Επιτροπή παραδέχεται ότι τα διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά που αναφέρουν οι εισαγωγείς, τα οποία θεωρούνται βάσιμα σε μεγάλο βαθμό, μπορούν να έχουν επιπτώσεις στις τιμές.

(10) Επομένως, όσον αφορά το περιθώριο ντάμπινγκ, τις αποκλίσεις της τιμής κόστους, το όριο πρόκλησης ζημίας και το επίπεδο του δασμού, το Συμβούλιο θεωρεί σκόπιμο να γίνει διάκριση μεταξύ των υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί τύπου Α και τύπου Β.

Δ. ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

α) Κανονική αξία

(11) Δεδομένου ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δεν έχει οικονομία αγοράς, η κανονική αξία, κατά την προκαταρκτική έρευνα, καθορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σε μια τρίτη χώρα με οικονομία αγοράς. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή είχε θεωρήσει ότι η Ουρουγουάη αποτελεί κατάλληλη χώρα αναφοράς και είχε καθορίσει, για τους λόγους που εκτίθενται στο σημείο 16 του αιτιολογικού του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3798/90, την κανονική αξία με βάση την κατασκευασμένη αξία στη χώρα αυτή, η οποία λαμβάνεται με την πρόσθεση του κόστους παραγωγής των υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί και λογικού περιθωρίου κέρδους.

(12) Πολλά μέρη διατύπωσαν επικρίσεις ως προς την επιλογή της χώρας αναφοράς, προτείνοντας να κατασκευαστεί η κανονική αξία στο Μπαγκλαντές, χώρα που παρουσιάζει περισσότερες ομοιότητες με την Κίνα απ' ό,τι η Ουρουγουάη.

Η Επιτροπή, ευαισθητοποιημένη ως προς το επιχείρημα αυτό, προσπάθησε ήδη από τον Οκτώβριο του 1990 να ζητήσει τη συνεργασία των παραγωγών των υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί του Μπαγκλαντές. Τελικά, δύο παραγωγοί του Μπαγκλαντές πληροφόρησαν την Επιτροπή το Φεβρουάριο 1991 ότι σκοπεύουν να συνεργαστούν στα πλαίσια της διαδικασίας, αλλά:

- ο ένας, που είχε αρχίσει την παραγωγή το Σεπτέμβριο 1989, ήταν σε θέση να παράσχει πλήρεις πληροφορίες μόνον όσον αφορά το 1990,

- ο άλλος, που είχε επίσης αρχίσει πρόσφατα την παραγωγή (κατά τη διάρκεια του έτους 1988 σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή), ήταν σε θέση να κοινοποιήσει πληροφορίες μόνο σχετικά με το 1989 ή το 1990.

Λαμβανομένων υπόψη:

- του γεγονότος ότι οι εν λόγω προσφορές συνεργασίας διατυπώθηκαν σε πολύ προχωρημένο στάδιο της έρευνας και προέρχονταν από εταιρείες παραγωγής που είχαν συσταθεί προσφάτως, των οποίων το κόστος παραγωγής θα μπορούσε να επηρεαστεί από έξοδα ή άλλους παράγοντες που συνδέονται με την έναρξη νέας δραστηριότητας,

- των επιπτώσεων της αλλαγής της περιόδου αναφοράς που θα καθιστούσε απαραίτητη τη συνεκτίμηση των στοιχείων που προέρχονται από τους παραγωγούς αυτούς,

η Επιτροπή θεωρεί ότι η επιλογή της Ουρουγουάης ως χώρας αναφοράς είναι ενδεδειγμένη και όχι παράλογη.

(13) Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι αναγκαίο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των υποδημάτων τύπου Α και Β, και λαμβανομένων υπόψη των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με ορισμένες φυσικές διαφορές και επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή που επηρεάζουν τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών που υπέβαλε το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας, η Επιτροπή αναγκάστηκε να τροποποιήσει τους υπολογισμούς της σχετικά με την κατασκευασμένη αξία στην Ουρουγουάη.

Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούσαν, για κάθε τύπο, τα ακόλουθα:

- το βαμβακερό ύφασμα που αποτελεί το επάνω μέρος του υποδήματος: το ύφασμα που χρησιμοποιείται στην Ουρουγουάη είναι συνήθως πιο χοντρό και επομένως πιο βαρύ ανά τετραγωνικό μέτρο από εκείνο που χρησιμοποιούν οι κινέζοι παραγωγοί. Η διαφορά αυτή, με την επίπτωσή της στο κόστος, έχει ληφθεί υπόψη. Ωστόσο, θεωρήθηκε ότι η διαφορά αυτή δεν μπορούσε να αφορά όλες τις εξαγωγές της Κίνας, οι οποίες αφορούν επίσης υποδήματα με εξωτερικό πέλμα από σχοινί των οποίων το ύφασμα παρουσιάζει χαρακτηριστικά εντελώς παρόμοια με εκείνα των υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί που παράγονται στην Ουρουγουάη. Λαμβανομένων υπόψη των δυσχερειών που αντιμετωπίστηκαν για τη στάθμιση του στοιχείου αυτού με βάση αξιόπιστα στοιχεία, η Επιτροπή θεώρησε εύλογο να λάβει υπόψη τη διαφορά αυτή για σημαντικό μέρος των εξαγωγών της Κίνας, το οποίο ισούται τουλάχιστον προς το ήμισυ των εν λόγω εξαγωγών,

- το καουτσούκ που χρησιμοποιείται για το βουλκανισμό των πελμάτων: στους υπολογισμούς της, η Επιτροπή είχε λάβει υπόψη το κόστος βουλκανισμού που αντιστοιχεί στη χρήση μιας πρώτης ύλης, ισοδύναμης με το καουτσούκ "Μαλαισίας αριθ. 1". Όμως, οι κινέζοι παραγωγοί χρησιμοποιούν άλλο τύπο καουτσούκ, χαμηλότερου κόστους, καθώς και συνθετικές ύλες που είναι επίσης λιγότερο δαπανηρές. Οι διαφορές αυτές έγιναν δεκτές και εκφράστηκαν σε νομισματικές τιμές κατά τρόπο διαφορετικό για τους τύπου Α και Β. Η προσαρμογή που ζητήθηκε έγινε πλήρως αποδεκτή όσον αφορά το καουτσούκ, αλλά υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και για το ύφασμα όσον αφορά τις συνθετικές ύλες. Πράγματι, η Επιτροπή θεώρησε ότι διαθέτει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να μπορέσει να εκτιμήσει ότι η χρήση των εν λόγω συνθετικών υλών καλύπτει μεγάλο μέρος των κινεζικών εξαγωγών υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί, αλλά ότι δεν είναι δυνατό, με βάση τις πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν από τους κινέζους εξαγωγείς, να επιβεβαιωθεί ότι η χρήση αυτή των συνθετικών υλών αφορά το σύνολο των εν λόγω εξαγωγών.

Επιπλέον, όσον αφορά τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για το βουλκανισμό των πελμάτων, οι κινέζοι εξαγωγείς υποστήριξαν ότι στην Κίνα τα πέλματα αυτά λαμβάνονται από την εγχώρια αγορά και δεν συμπεριλαμβάνουν επομένως τους δασμούς, αντίθετα με το κόστος βουλκανισμού που χρησιμοποίησε η Επιτροπή στην προκαταρκτική της έρευνα. Η επίπτωση των εν λόγω δασμών έγινε πλήρως αποδεκτή από την Επιτροπή, η οποία αφαίρεσε το ποσό του κόστους βουλκανισμού που ελήφθη υπόψη για την κατασκευή της κανονικής αξίας των δύο τύπων υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί.

(14) Αφού δέχθηκε την αρχή των προσαρμογών αυτών, που σκοπό έχουν να λάβουν υπόψη τις διαφορές που επηρεάζουν τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών, όσον αφορά τα αντίστοιχα φυσικά χαρακτηριστικά των υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί που παράγονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και την Ουρουγουάη καθώς και ορισμένες επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή, η Επιτροπή θεώρησε ότι εξακολουθεί να είναι πρόσφορο και εύλογο να καθορισθεί η κανονική αξία με βάση την κατασκευασμένη αξία στην Ουρουγουάη, προβαίνοντας στο εξής σε διάκριση μεταξύ των δύο τύπων υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί.

β) Τιμές εξαγωγής

(15) Η εγκυρότητα των επιχειρημάτων που υποβλήθηκαν προκειμένου να αιτιολογηθεί η διάκριση μεταξύ των υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί τύπου Α και τύπου Β έκανε την Επιτροπή να επανεξετάσει το προκαταρκτικό της συμπέρασμα, που εκτίθεται στο σημείο 23 του αιτιολογικού του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3798/90, κατά το οποίο οι τιμές που υποδείχθηκαν από τους δύο εισαγωγείς οι οποίοι συνεργάστηκαν στην έρευνα δεν μπορούσαν να θεωρηθούν αυτομάτως ως ενδεικτικές.

Εν προκειμένω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι δύο αυτοί εισαγωγείς:

- είχαν ειδικευθεί ο μεν ένας στα προϊόντα τύπου Α και ο άλλος στα προϊόντα τύπου Β,

- δεν ήταν περιστασιακοί εισαγωγείς και προέβαιναν επομένως τακτικά σε παραγγελίες που, μεμονωμένες, θα μπορούσαν να θεωρηθούν σημαντικές, πράγμα που τους εξασφάλιζε αντιπροσωπευτικές τιμές των ροών εισαγωγών μεταξύ της Κίνας και της Κοινότητας, οι οποίες χαρακτηρίζονται στον εν λόγω τομέα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσε η Επιτροπή, από σχετική ομοιομορφία των τιμών.

(16) Επομένως, η Επιτροπή παραδέχθηκε ότι οι πληροφορίες που συγκέντρωσε από τους εισαγωγείς αυτούς αποτελούν τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία που επιτρέπουν να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί τύπου Α και τύπου Β. Οι τιμές εξαγωγής των δύο αυτών υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί καθορίστηκαν συνεπώς με βάση τις εν λόγω πληροφορίες, που παρουσίαζαν επιπλέον το πλεονέκτημα ότι επαληθεύθηκαν επιτόπου κατά την προκαταρκτική έρευνα.

γ) Σύγκριση και περιθώρια ντάμπινγκ

(17) Οι συγκρίσεις έγιναν σύμφωνα με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε κατά την προκαταρκτική έρευνα, αλλά με διαχωρισμό μεταξύ των υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί τύπου Α και τύπου Β.

(18) Με βάση τα στοιχεία αυτά, η ύπαρξη πρακτικών ντάμπινγκ επιβεβαιώνεται από τους δύο τύπους υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί. Τα περιθώρια ντάμπινγκ, ισούνται προς τη διαφορά μεταξύ της κανονικής αξίας που έχει καθορισθεί, στην περίπτωση κάθε τύπου για τα υποδήματα με εξωτερικό πέλμα από σχοινί μεσαίου μεγέθους, και της τιμής εξαγωγής στην Κοινότητα των εν λόγω τύπων, και ανέρχονται κατά μέση σταθμισμένη βάση:

- σε 105,3 % για τα υποδήματα με εξωτερικό πέλμα από σχοινί τύπου Α, και

- σε 70,3 % για τα υποδήματα με εξωτερικό πέλμα από σχοινί τύπου Β, της αξίας ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας των εισαγωγών των προϊόντων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, για το σύνολο των κινέζων εξαγωγέων.

(19) Το Συμβούλιο εγκρίνει τα συμπεράσματα της Επιτροπής που εκτίθενται στα σημεία 11 έως 18 του αιτιολογικού.

Ε. ΖΗΜΙΑ

(20) Οι κινέζοι εξαγωγείς και οι κοινοτικοί εισαγωγείς προέβαλαν δύο κύρια επιχειρήματα όσον αφορά τη ζημία. Κατ' αρχάς, πολλοί εισαγωγείς υποστήριξαν ότι, αντίθετα με ό,τι είχε αναφερθεί στο σημείο 32 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3798/90, ενεργούσαν ως διεθνείς εμπορικοί πράκτορες και όχι ως χονδρέμποροι ειδικευμένοι στον τομέα της υπόδησης. Επομένως, θεωρούσαν ότι η σύγκριση που απέβλεπε στον καθορισμό των αποκλίσεων τιμών πώλησης στην Κοινότητα μεταξύ των υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αφενός, και, αφετέρου, των αντίστοιχων υποδημάτων των κοινοτικών παραγωγών, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιομορφία αυτή, στο βαθμό που οι τιμές των τελευταίων αυτών υποδημάτων αντιστοιχούσαν στις πωλήσεις τους σε χονδρέμπορους ειδικευμένους στον τομέα των ειδών υπόδησης.

(21) Η Επιτροπή θεώρησε βάσιμη την παρατήρηση αυτή και, επομένως, προέβη σε νέους υπολογισμούς, χωριστά για τα υποδήματα με εξωτερικό πέλμα από σχοινί τύπου Α και Β:

- προσαρμόζοντας, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τις τιμές ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα, εκτελωνισμένο, αφού επαληθεύθηκαν στις εγκαταστάσεις των δύο εισαγωγέων που συνεργάσθηκαν στην έρευνα, κατά τρόπο ώστε να αναφέρονται στο ίδιο εμπορικό επίπεδο με εκείνο των κοινοτικών παραγωγών,

- προσαρμόζοντας τις τιμές των παραγωγών της Κοινότητας, που κανονικά δεν προβαίνουν σε διαχωρισμό μεταξύ των τύπων Α και Β. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή έκρινε ότι η μέση τιμή πώλησης που διαπιστώθηκε στους κοινοτικούς παραγωγούς μπορούσε να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική των υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί τύπου Β και, επομένως, καθόρισε την τιμή των υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί τύπου Α μειώνοντας την εν λόγω τιμή πώλησης κατ' αναλογία προς τη διαφορά κόστους παραγωγής που υπάρχει μεταξύ των τύπων Α και Β.

(22) Με βάση τα προσαρμοσμένα αυτά στοιχεία, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι αποκλίσεις τιμών κατά την περίοδο αναφοράς είχαν ανέλθει στα ακόλουθα επίπεδα, εκφραζόμενες σε ποσοστό των τιμών ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα, μη εκτελωνισμένο, των υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας:

- 209,6 % για τον τύπο Α, και

- 114,7 % για τον τύπο Β.

(23) Το δεύτερο επιχείρημα που προέβαλαν οι κινέζοι εξαγωγείς και οι κοινοτικοί εισαγωγείς αφορά τη αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της ζημίας και του ντάμπινγκ. Σύμφωνα με αυτά τα μέρη στα πλαίσια της διαδικασίας, τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα της κοινοτικής βιομηχανίας πρέπει να καταλογισθούν στην κακή διαχείριση των επιχειρήσεων του τομέα.

(24) Η Επιτροπή υπενθυμίζει εν προκειμένω το περιεχόμενο των σημείων 46 και 49 του αιτιολογικού του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3798/90, κατά τον οποίο μέρος της ζημίας που υπέστη η κοινοτική βιομηχανία μπορεί να αποδοθεί στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό που πραγματοποιήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1980, καθώς και στον ανταγωνισμό που άσκησαν ορισμένα προϊόντα υποκατάστασης. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι το επιχείρημα που έχει προβληθεί δεν βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία που ενδέχεται να αναιρέσουν το προκαταρκτικό συμπέρασμα κατά το οποίο οι πρακτικές ντάμπινγκ που έχουν αποδειχθεί ευθύνονται για ζημία που, λαμβανόμενη χωριστά, είναι σημαντική.

(25) Κανένα άλλο νέο στοιχείο σχετικά με τη ζημία ή την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της ζημίας και του ντάμπινγκ δεν κοινοποιήθηκε μετά την επιβολή του προσωρινού δασμού. Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα τα σχετικά με τη ζημία, όπως εκτίθενται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3798/90, εκτός των αποκλίσεων τιμών, ως προς τις οποίες τα παραπάνω σημεία 21 και 22 αντικαθιστούν το σημείο 32 του αιτιολογικού του εν λόγω κανονισμού.

ΣΤ. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

(26) Οι εισαγωγείς επανέλαβαν όσον αφορά το συμφέρον της Κοινότητας τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το πλεονέκτημα που συνεπάγεται για τους καταναλωτές η ύπαρξη πηγής εφοδιασμού σε χαμηλές τιμές, προσθέτοντας ότι, αντίθετα με ό,τι είχε υποστηριχθεί στο τρίτο εδάφιο του σημείου 53 του αιτιολογικού του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3798/90, το ευεργέτημα των εισαγωγών σε χαμηλές τιμές ωφελεί συχνά τους τελικούς καταναλωτές.

(27) Όσον αφορά το δεύτερο σημείο που έχει θιγεί, η Επιτροπή δεν διαθέτει πλήρεις πληροφορίες λόγω του μικρού αριθμού εισαγωγέων που συνεργάστηκαν με αυτήν κατά την έρευνα. Ωστόσο, θεωρεί ότι το σημείο αυτό είναι συμπληρωματικό όσον αφορά τα επιχειρήματα που προβλήθησαν στα σημεία 52 έως 54 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3798/90 και παρατηρεί:

- ότι ο διαχωρισμός που έγινε μεταξύ των υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί τύπου Α και τύπου Β, που αντιστοιχεί ιδίως στη συνεκτίμηση των κινήτρων των καταναλωτών, θα πρέπει να εξασφαλίσει καλύτερη προσαρμογή του μέτρου στην πραγματικότητα της αγοράς,

- ότι η μείωση της κανονικής αξίας (που αιτιολογείται από απόψεις που λαμβάνουν υπόψη τα φυσικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, τα οποία μπορούν να επηρεάζουν τους καταναλωτές) και, επομένως, της κατώτατης τιμής, θα πρέπει να επιτρέψει στους εισαγωγείς ακόμη περισσότερο απ' ό,τι στο παρελθόν, να συμβάλουν προς όφελος των καταναλωτών.

(28) Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα της Επιτροπής που περιλαμβάνονται στα σημεία 52 έως 56 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3798/90, κατά τα οποία είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας να εξαλείψει τις επιπτώσεις της ζημίας που προκλήθηκε στην κοινοτική βιομηχανία από το ντάμπινγκ που διαπιστώθηκε.

Ζ. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΔΑΣΜΟΣ

(29) Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι έκρινε απαραίτητο να επιβληθεί οριστικός δασμός που θα λαμβάνει τη μορφή μεταβλητού δασμού, όσον αφορά τις εισαγωγές που πραγματοποιούνται με τιμολόγιο που καταρτίζεται από κινέζο εξαγωγέα, ίσου προς τη διαφορά μεταξύ της καθαρής τιμής ανά ζεύγος, ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας, μη εκτελωνισμένο, των εισαγωγών της Κίνας, και κατώτατης τιμής που καθορίζεται για κάθε τύπο υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί.

(30) Για τον καθορισμό του επιπέδου του οριστικού δασμού, η Επιτροπή συνέκρινε, για κάθε τύπο υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί, το περιθώριο ντάμπινγκ και το ποσό που απαιτείται για την εξάλειψη της ζημίας. Η ζημία αυτή καθορίστηκε σύμφωνα με την ίδια μέθοδο με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε κατά την προκαταρκτική έρευνα, η οποία περιγράφεται στο σημείο 57 του αιτιολογικού του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3798/90, αλλά χωριστά για τους τύπους Α και Β. Οι αποκλίσεις τιμών που διαπιστώθηκαν με βάση τα στοιχεία αυτά είναι οι εξής:

- 255,7 για τον τύπο Α, και

- 154,9 % για τον τύπο Β, εκφραζόμενες σε ποσοστό της αξίας ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα, μη εκτελωνισμένο.

Όπως προκύπτει επομένως, τα περιθώρια ντάμπινγκ που καθορίστηκαν, τα οποία εκφράζονται επίσης σε ποσοστό της αξίας ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα, μη εκτελωνισμένο, είναι χαμηλότερα από τα ποσοστά της αύξησης των τιμών που απαιτούνται για την εξάλειψη της ζημίας.

Επομένως, ο δασμός αντιντάμπινγκ που πρέπει να επιβληθεί πρέπει να αντιστοιχεί στα περιθώρια ντάμπινγκ που έχουν καθορισθεί.

(31) Επομένως, το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι η κατώτατη τιμή που αναφέρεται στο σημείο 29 του αιτιολογικού πρέπει να καθορισθεί με βάση την κανονική αξία η οποία καθορίζεται στο εξής χωριστά για κάθε τύπο υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί και μειώνεται όπως προηγουμένως στο επίπεδο των μικρότερων μεγεθών για τους λόγους που εκτίθενται στο σημείο 58 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3798/90.

Οι ελάχιστες τιμές που καθορίζονται κατά τον τρόπο αυτό ανέρχονται σε:

- 0,93 Ecu ανά ζεύγος για τα υποδήματα με εξωτερικό πέλμα από σχοινί τύπου Α, και

- 0,99 Ecu ανά ζεύγος για τα υποδήματα με εξωτερικό πέλμα από σχοινί τύπου Β.

Οι κατώτατες αυτές τιμές, που θα αποτελέσουν τη βάση υπολογισμού του μεταβλητού δασμού και θα ισχύουν για όλα τα μεγέθη, καθορίστηκαν στο επίπεδο ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας, μη εκτελωνισμένο. Ωστόσο, προκειμένου να αποκλεισθεί, στο μέτρο του δυνατού, κάθε δυνατότητα καταστρατήγησης, το Συμβούλιο θεωρεί ενδεδειγμένο να προβλεφθεί ότι όταν τα εισαγόμενα προϊόντα τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία, με τιμολόγιο που έχει καταρτιστεί από πρόσωπο άλλο από τον κινέζο εξαγωγέα, ο επιβαλλόμενος δασμός θα πρέπει να είναι δασμός κατ' αξίαν ίσος προς τα περιθώρια ντάμπινγκ που διαπιστώθηκαν, δηλαδή 105,3 % για τα υποδήματα με εξωτερικό πέλμα από σχοινί τύπου Α και 70,3 % για εκείνα του τύπου Β.

Η. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΑΣΜΟΥ

(32) Πολλοί εισαγωγείς καθώς και η ομάδα των εννέα εισαγωγέων που αναφέρεται στο σημείο 3 του αιτιολογικού ζήτησαν να εξαιρεθούν από την εφαρμογή του δασμού οι εισαγωγές υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί που απεστάλησαν ήδη την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προσωρινού δασμού, ή που αποτελούσαν αντικείμενο οριστικών συμβάσεων τη στιγμή εκείνη, και, επομένως, να μην εισπράττεται οριστικά σε παρόμοιες περιπτώσεις ο προσωρινός δασμός.

(33) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88, οι δασμοί αντιντάμπινγκ μπορούν να εφαρμοστούν στα εν λόγω προϊόντα τη στιγμή που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα. Αντίθετα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 288/82 του Συμβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 1982 περί του κοινού καθεστώτος εισαγωγών (4), ο κανονισμός αντιντάμπινγκ, ο οποίος εφαρμόζεται στις εισαγωγές που πραγματοποιούνται υπό συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, δεν προβλέπει καμία παρέκλιση από τον κανόνα αυτό. Επιπλέον, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η Επιτροπή κατέβαλε πολλές προσπάθειες για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και ότι οι εισαγωγείς δεν μπορούσαν, εύλογα, να αγνοήσουν, κατά την περίοδο που μεσολάβησε μεταξύ της έναρξης της διαδικασίας και της επιβολής του προσωρινού δασμού, την ύπαρξη της διαδικασίας αυτής και το βαθμό προόδου της έρευνας.

(34) Επομένως, λόγω της σημασίας των περιθωρίων ντάμπινγκ που καθορίστηκαν και της σοβαρότητας της ζημίας που προκλήθηκε στην κοινοτική βιομηχανία, το Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο να εισπραχθούν οριστικά τα ποσά που κατατέθηκαν ως εγγύηση συνεπεία της επιβολής του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ μέχρι του ποσού του οριστικού δασμού που έχει επιβληθεί και χωριστά για κάθε τύπο υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί -πράγμα που κατέστη δυνατό από το γεγονός ότι οι δύο εξεταζόμενοι τύποι υπάγονται σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ- και εντός του ορίου των ποσών που έχουν κατατεθεί ως εγγύηση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από σχοινί, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 6404 19 90 (κωδικός Taric 6404 19 90*10) και ex 6405 20 99 (κωδικός Taric 6405 20 99*10).

2. Όταν τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με τιμολόγιο που καταρτίζεται από εξαγωγέα με έδρα στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, το ποσό του δασμού ισούται προς τη διαφορά μεταξύ των κατώτατων τιμών που αναφέρονται παρακάτω και της καθαρής τιμής ανά ζεύγος, ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα, μη εκτελωνισμένο:

- 0,99 Ecu ανά ζεύγος για τα υποδήματα με εξωτερικό πέλμα από σχοινί που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 6404 19 90 (συμπληρωματικός κωδικός Taric 8545), και

- 0,93 Ecu ανά ζεύγος για τα υποδήματα με εξωτερικό πέλμα από σχοινί που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 6405 20 99 (συμπληρωματικός κωδικός Taric 8546).

Η τιμή ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα είναι καθαρή, εφόσον οι πραγματικοί όροι πληρωμής είναι τέτοιοι ώστε η πληρωμή να πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία άφιξης των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Μειώνεται κατά 1 % σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας πληρωμής κατά ένα πρόσθετο μήνα.

3. Όταν τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με τιμολόγιο που καταρτίζεται από πρόσωπο άλλο από τον εξαγωγέα με έδρα στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, το ποσό του δασμού που εφαρμόζεται στην καθαρή τιμή, ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας, μη εκτελωνισμένο, καθορίζεται σε:

- 70,3 % για τα υποδήματα με εξωτερικό πέλμα από σχοινί που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 6404 19 90 (συμπληρωματικός κωδικός Taric 8547), και

- 105,3 % για τα υποδήματα με εξωτερικό πέλμα από σχοινί που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 6405 20 99 (συμπληρωματικός κωδικός Taric 8548).

Η τιμή ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα είναι καθαρή, εφόσον οι πραγματικοί όροι πληρωμής είναι τέτοιοι ώστε η πληρωμή να πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία άφιξης των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Αυξάνεται κατά 1 % σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας πληρωμής κατά ένα πρόσθετο μήνα.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θεωρούνται ως "υποδήματα με εξωτερικό πέλμα από σχοινί" τα υποδήματα των οποίων το εξωτερικό πέλμα είναι πλεγμένο από σχοινί, ενισχυμένο ή όχι με καουτσούκ ή πλαστική ύλη σε μεταβλητή επιφάνεια, χωρίς τακούνι και με πέλμα ομοιόμορφου πάχους που δεν υπερβαίνει τα 2,5 εκατοστά του μέτρου.

5. Εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελωνειακούς δασμούς.

Άρθρο 2

Τα ποσά που έχουν κατατεθεί ως εγγύηση συνεπεία της επιβολής προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3798/90, εισπράττονται οριστικά μέχρι του ύψους των ποσών που ορίζονται ως εγγύηση και του ύψους των ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή του οριστικού δασμού, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

Τα ποσά που έχουν κατατεθεί ως εγγύηση και τα οποία υπερβαίνουν τα ποσά αυτά αποδεσμεύονται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 24 Ιουνίου 1991. Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-C. JUNCKER

(1) ΕΕ αριθ. L 209 της 2. 8. 1988, σ. 1. (2) ΕΕ αριθ. L 365 της 28. 12. 1990, σ. 25. (3) ΕΕ αριθ. L 107 της 27. 4. 1991, σ. 1. (4) ΕΕ αριθ. L 35 της 9. 2. 1982, σ. 1.

Top