EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0244

Οδηγία της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

OJ L 115, 8.5.1991, p. 41–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 78 - 92
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 78 - 92
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 9 - 25
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 9 - 25
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 9 - 25
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 9 - 25
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 9 - 25
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 9 - 25
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 9 - 25
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 9 - 25
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 9 - 25

No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/244/oj

31991L0244

Οδηγία της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 115 της 08/05/1991 σ. 0041 - 0055
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 10 σ. 0078
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 10 σ. 0078


ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών ( 91/244/ΕΟΚ )

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών ( 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 86/122/ΕΟΚ ( 2 ), και ιδίως τα άρθρα 6, 15, 16 και 17,

Εκτιμώντας :

ότι το παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί για να ληφθούν υπόψη τα πλέον πρόσφατα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση των διαφόρων ειδών πτηνών -

ότι, για να αποφευχθεί η ενδεχόμενη άσκηση επιζήμιας πίεσης στο επίπεδο συλλαμβανομένων πτηνών εξαιτίας εμπορικών συμφερόντων, είναι σκόπιμο να απαγορευθεί η διάθεση στο εμπόριο των υποειδών Anser albifrons flavirostris και Tetrao tetrix tetrix -

ότι η διάθεση στο εμπόριο των ειδών και υποειδών Anser albifrons albifrons, Aythya marila, Melanitta nigra, Anas clypeata, Tetrao tetrix britannicus, Pluvialis apricaria, Lymnocryptes minimus, Gallinago gallinago και Scolopax rusticola, πρέπει να υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ -

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής για την Προσαρμογή της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ στην Τεχνική και Επιστημονική Πρόοδο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ αντικαθίστανται από τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας . Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία στις 31 Ιουλίου 1992 το αργότερο . Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά .

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους . Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη . Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 1991 . Για την Επιτροπή

Carlo RIPA DI MEANA

Μέλος της Επιτροπής ( 1 ) ΕΕ αριθ . L 103 της 25 . 4 . 1979, σ . 1 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . L 100 της 16 . 4 . 1986, σ . 22 .

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

Espanol Dansk Deutsch Ελληνικά 1 . Gavia stellata Colimbo chico Rodstrubet lom Sterntaucher Κηλιδοβούτι 2 . Gavia arctica Colimbo artico Sortstrubet lom Prachttaucher Λαμπροβούτι 3 . Gavia immer Colimbo grande Islom Eistaucher Παγοβούτι 4 . Podiceps auritus Zampullin cuellirrojo Nordisk lappedykker Ohrentaucher Ωτοβουτηχτάρα 5 . Pterodroma madeira Petrel de Madeira Madeira blod petrel Madeirasturmvogel Θυελλοπούλι της Μαδέρας 6 . Petrodroma feae Petrel atlantico Kanarisk blod petrel Kapverden-Sturmvogel Θυελλοπούλι των Desertas 7 . Bulweria bulwerii Petrel de Bulwer Bulwers skrape Bulwersturmvogel Θυελλοπούλι του Bulver 8 . Calonectris diomedea Pardela cenicienta Kuls skrape Gelbschnabelsturmtaucher Αρτέμις 9 . Puffinus puffinus mauretanicus Pardela pichoneta balear Balearisk almindelig skrape Schwarzschnabelsturmtaucher ( Balearische Unterart ) Μύχος ( φυλή Βαλεαρίδων ) 10 . Puffinus assimilis Pardela chica Lille skrape Kleiner Sturmtaucher Μικρόμυχος 11 . Pelagodroma marina Paino pechialbo Fregatstormsvale Weissgesichtsturmschwalbe Πελαγοδρόμος 12 . Hydrobates pelagicus Paino comun Lille stormsvale Sturmschwalbe Πετρίλος 13 . Oceanodroma leucorhoa Paino de Leach Stor stormsvale Wellenlaeufer Κυματοβάτης 14 . Oceanodroma castro Paino de Madeira Madeirastormsvale Madeira-Wellenlaeufer Κυματοβάτης της Μαδέρας 15 . Phalacrocorax carbo sinensis Cormoran grande ( continental ) Skarv ( kontinental underart ) Kormoran (kontinentale Unterart ) Κορμοράνος ( Ηπειρωτική φυλή ) 16 . Phalacrocorax aristotelis desmarestii Cormoran monudo ( mediterraneo) Topskarv ( Middelhavs underart ) Kraehenscharbe ( Mittelmeer-Unterart ) Θαλασσοκόρακας 17 . Phalacrocorax pygmeus Cormoran pigmeo Dvaergskarv Zwergscharbe Λαγγόνα 18 . Pelecanus onocrotalus Pelicano comun Almindelig pelikan Rosapelikan Ροδοπελεκάνος 19 . Pelecanus crispus Pelicano cenudo Kroltoppet pelikan Krauskopfpelikan Αργυροπελεκάνος 20 . Botaurus stellaris Avetoro Rordrum Rohrdommel Τρανομουγκάνα 21 . Ixobrychus minutus Avetorillo comun Dvaerghejre Zwergdommel Νανομουγκάνα 22 . Nycticorax nycticorax Martinete Nathejre Nachtreiher Νυχτοκόρακας 23 . Ardeola ralloides Garcilla cangrejera Tophejre Rallenreiher Λευκοτσικνιάς 24 . Egretta garzetta Garceta comun Silkehejre Seidenreiher Αργυροτσικνιάς 25 . Egretta alba Garceta grande Solvhejre Silberreiher Πορφυροτσικνιάς 26 . Ardea purpurea Garza imperial Purpurhejre Purpurreiher 27 . Ciconia nigra Cigueena negra Sort stork Schwarzstorch Μαυροπελαργός 28 . Ciconia ciconia Cigueena comun Hvid stork Weissstorch Λευκοπελαργός

English Franais Italiano Nederlands Portuguas Red-throated Diver Plongeon catmarin Strolaga minore Roodkeelduiker Mobalha-pequena Black-throated Diver Plongeon arctique Strolaga mezzana Parelduiker Mobalha-arctica Great Northern Diver Plongeon imbrin Strolaga maggiore IJsduiker Mobalha-grande Slavonian Grebe Grbe esclavon Svasso cornuto Kuifduiker Mergulhao-de-pescoo-castanho Freira Diablotin de Madre Berta di Madera Madeirastormvogel Freira da Madeira Gon-gon Diablotin du Cap-Vert Berta del Capo Verde Gon-gonstormvogel Freira do Bugio Bulwer's Petrel Patrel de Bulwer Berta di Bulwer Bulwers stormvogel Alma-negra Cory's Shearwater Puffin cendr Berta maggiore Kuhls pijlstormvogel Pardela-de-bico-amarelo Manx Shearwater (Balearic subspecies ) Puffin des Balaares Berta minore ( sottospecie delle Baleari ) Noordse pijlstormvogel ( Westmediterrane ondersoort ) Pardela-sombria das Baleares Little Shearwater Petit Puffin Berta minore fosca Kleine pijlstormvogel Pardela-pequena Frigate Petrel Patrel fragate Uccello delle tempeste fregata Bont stormvogeltje Calcamar Storm Petrel Patrel tempate Uccello delle tempeste Stormvogeltje Painho-de-cauda -quadrada Leach's Storm-petrel Patrel culblanc Uccello delle tempeste codaforcuta Vaal stormvogeltje Painho-de-cauda-forcada Madeiran Storm-petrel Patrel de Castro Uccello delle tempeste di Castro Madeirastormvogeltje Painho da Madeira Comorant ( cntinental subspecies ) Grand Cormoran ( sous-espce continentale ) Cormorano ( sottospecie continentale ) Aalscholver ( continentale ondersoort ) Corvo-marinho-de-faces-brancas ( subespacie continental ) Shag ( Mediterranean subspecies ) Cormoran hupp ( sous-espce maditerranaenne Marangone dal ciuffo ( sottospecie del Mediterraneo ) Kuifaalscholver ( Middellandse Zee-ondersoort ) Corvo-marinho-de-crista ( subespacie mediterrnica ) Pygmy Cormorant Cormoran pygmae Marangone minore Dwergaalscholver Corvo-marinho-pigmeu White Pelican Palican blanc Pellicano Pelikaan Pelicano-vulgar Dalmatian Pelican Palican fris Pellicano riccio Kroeskoppelikaan Pelicano-crespo Bittern Butor atoil Tarabuso Roerdomp Abetouro-comum Little Bittern Blongios nain Tarabusino Woudaapje Gara-pequena Night Heron Haron bihoreau Nitticora Kwak Goraz Squacco Heron Haron crabier Sgarza ciuffetto Ralreiger Papa-ratos Little Egret Aigrette garzette Garzetta Kleine zilverreiger Gara-branca-pequena Great White Egret Grande Aigrette Airone bianco maggiore Grote zilverreiger Gara-branca-grande Purple Heron Haron pourpr Airone rosso Purperreiger Gara-vermelha Black Stork Cigogne noire Cicogna nera Zwarte ooievaar Cegonha-preta White Stork Cigogne blanche Cicogna bianca Ooievaar Cegonha-branca

Espanol Dansk Deutsch Ellhnikaa 29 . Plegadis falcinellus Morito Sort ibis Sichler Χαλκόκοτα 30. Platalea leucorodia Espatula Skestork Loeffler Χουχιαρομύτα 31 . Phoenicopterus ruber Flamenco Flamingo Flamingo Φλαμίγκο 32 . Cygnus bewickii ( Cygnus columbianus bewickii ) Cisne chico Pibesvane Zwergschwan Νανόκυκνος 33 . Cygnus cygnus Cisne cantor Sangsvane Singschwan Αγριόκυκνος 34 . Anser albifrons flavirostris Ansar careto de Groenlandia Blisgas ( gronlandsk underart ) Blaessgans ( groenlaendische Unterart ) Ασπρομετωπόχηνα ( φυλής Γροιλανδίας ) 35 . Anser erythropus Ansar careto chico Dvaerggas Zwerggans Νανύχηνα 36 . Branta leucopsis Barnacla cariblanca Bramgas Nonnengans Ασπρομαγουλόχηνα 37 . Branta ruficollis Barnacla cuellirroja Rodhalset Gas Rothalsgans Κοκκινολαιμόχηνα 38 . Tadoma ferruginea Tarro canelo Rustand Rostgans Καστανόχηνα 39 . Marmaronetta angustirostris Cerceta pardilla Marmorand Marmelente Στικτόπαπια 40 . Aythya nyroca Porron pardo Hvidojet and Moorente Βαλτόπαπια 41 . Oxyura leucocephala Malvasia Hvidhovedet and Weisskopf-Ruderente Κεφαλούδι 42 . Pernis apivorus Halcon abejero Hvepsevage Wespenbussard Σφηκοβαρβακίνο 43 . Elanus caeruleus Elanio azul Bla glente Gleitaar Έλανος 44 . Milvus migrans Milano negro Sort glente Schwarzmilan Τσίφτης 45 . Milvus milvus Milano real Rod glente Rotmilan Ψαλιδάρης 46 . Haliaeetus albicilla Pigargo Havorn Seeadler Θαλασσαετός 47 . Gypaetus barbatus Quebrantahuesos Lammegrib Bartgeier Γυπαετός 48 . Neophron percnopterus Alimoche Adselgrib Schmutzgeier Ασπροπάπης 49 . Gyps fulvus Buitre leonado Gasegrib Gaensegeier Όρνιο 50 . Aegypius monachus Buitre negro Munkegrib Moenchsgeier Μαυρόγυπας 51 . Circaetus gallicus Aguila culebrera Slangeorn Schlangenadler Φιδαετός 52 . Circus aeruginosus Aguilucho lagunero Rorhog Rohrweihe Καλαμόκιρκος 53 . Circus cyaneus Aguilucho palido Bla kaerhog Kornweihe Βαλτόκιρκος 54 . Circus Macrourus Aguilucho papialbo Steppehog Steppenweihe Στεπόκιρκος 55 . Circus pygargus Aguilucho cenizo Hedehog Wiesenweihe Λιβαδόκιρκος 56 . Accipiter gentilis arrigonii Azor de Corcega y Cerdena Duehog ( korsikansk-sardinsk underart ) Habicht ( Unterart auf Korsika-Sardinien ) Διπλοσάλνο ( φυλή της Κορσικής Σαρδηνία ) 57 . Accipiter nisus granti Gavilan comun ( subespecie de las Islas Canarias y del archipielago de Madeira ) Spurvehog ( underart fra De Kanariske Oer og Madeira) Sperber ( Unterart der Kanaren und Madeiras ) Τσιχλογέρακο (φυλή Καναρίων Νήσων ) 58 . Accipiter brevipes Gavilan griego Kortlobet spurvehog Kurzfangsperber Σαΐνη 59 . Buteo rufinus Ratonero moro Ornevage Adlerbussard Αετοβαρβακίνα 60 . Aquila pomarina Aguila pomerana Lille skrigeorn Schreiadler Κραυγαετός 61 . Aquila clanga Aguila moteada Stor skrigeorn Schelladler Στικταετός 62 . Aquila heliaca Aguila imperial Kejserorn Kaiseradler Βασιλαετός

English Franais Italiano Nederlands Portuguas Glossy Ibis Ibis falcinelle Mignattaio Zwarte ibis Maarico-preto Spoonbill Spatule blanche Spatola Lepelaar Colhereiro Greater Flamingo Flamant rose Fenicottero Flamingo Flamingo-comum Bewick's Swan Cygne de Bewick Cigno minore Kleine zwaan Cisne-pequeno Whooper Swan Cygne sauvage Cigno selvatico Wilde zwaan Cisne-bravo White-fronted Goose ( Greenland subspecies ) Oie rieuse ( sous-espce du Groenland ) Oca lombardella ( sotto-specie di Groenlandia) Groenlandse kolgans Ganso-da-Gronelndia Lesser White-fronted Goose Oie naine Oca lombardella minore Dwerggans Ganso-pequeno-de-testa-branca Barnacle Goose Bernache nonnette Oca facciabianca Brandgans Ganso-de-faces-brancas Red-breasted Goose Bernache cou roux Oca collorosso Roodhalsgans Ganso-de-pescoo-ruivo Ruddy Shelduck Tadorne casarca Casarca Casarca Pato-ferrugineo Marbled Teal Sarcelle marbrae Anatra marmorizzata Marmereend Pardilheira White-eyed Pochard Fuligule nyroca Moretta tabaccata Witoogeend Zarro-castanho White-headed Duck Erismature tate blanche Gobbo rugginoso Witkopeend Pato-rabo-alado Honey Buzzard Bondrae apivore Falco pecchiaiolo Wespendief Falcao-abelheiro Black-shouldered Kite alanion blanc Nibbio bianco Grijze wouw Peneireiro-cinzento Black Kite Milan noir Nibbio bruno Zwarte wouw Milhafre-preto Red Kite Milan royal Nibbio reale Rode wouw Milhano White-tailed Eagle Pygargue queue blanche Aquila di mare Zeearend Aguia-rabalva Bearded Vulture Gypate barbu Avvoltoio degli agnelli Lammergier Quebra-osso Egyptian Vulture Percnoptre d'agypte Capovaccaio Aasgier Abutre do Egipto Griffon Vulture Vautour fauve Grifone Vale gier Grifo Black Vulture Vautour moine Avvoltoio Monniksgier Abutre-preto Short-toed Eagle Circate Jean-le-Blanc Biancone Slangenarend Aguia-cobreira Marsh Harrier Busard des roseaux Falco di palude Bruine kiekendief Tartaranhao-ruivo-dos-pauis Hen Harrier Busard Saint-Martin Albanella reale Blauwe kiekendief Tartaranhao-azulado Pallid Harrier Busard ple Albanella pallida Steppenkiekendief Tartaranhao-de-peito-branco Montagu's Harrier Busard cendr Albanella minore Grauwe kiekendief Tartaranhao-caador Goshawk ( Corsican-Sardinian subspecies ) Autour des palombes ( sous-espce de Corse-Sardaigne ) Astore ( sottospecie di Corsica-Sardegna ) Havik ( ondersoort van Corsica-Sardini ) Aor ( subespacie da Crsega e Sardenha ) Sparrowhawk ( Canarian-Madeirian subspecies ) apervier d'Europe ( sous-espce des Canaries et de Madre ) Sparviere ( sottospecie delle Canarie e di Madera ) Sperwer ( ondersoort van de Canarische eilanden en Madeira) Fura-bardos Levant Sparrowhawk apervier pieds courts Sparviere levantino Balkansperwer Gaviao-grego Long-legged Buzzard Buse faroce Poiana codabianca Arendbuizerd Buteo-mouro Lesser Spotted Eagle Aigle pomarin Aquila anatraia minore Schreeuwarend Aguia-pomarina Spotted Eagle Aigle criard Aquila anatraia maggiore Bastaardarend Aguia-gritadeira Imperial Eagle Aigle imparial Aquila imperiale Spaanse keizerarend Aguia-imperial

Espanol Dansk Deutsch Ellhnikaa 63 . Aquila adalberti Aguila imperial iberica Iberisk kejserorn Spanischer Kaiseradler Βασιλαετός Ιβηρικής 64 . Aquila chrysaetos Aguila real Kongeorn Steinadler Χρυσαετός 65 . Hieraaetus pennatus Aguila calzada Dvaergorn Zwergadler Σταυραετός 66 . Hieraaetus fasciatus Aguila perdicera Hogeorn Habichtsadler Σπιζαετός 67 . Pandion haliaetus Aguila pescadora Fiskeorn Fischadler Ψαραετός 68 . Falco naumanni Cernicalo primilla Lille tarnfalk Roetelfalke Κιρκινέζι 69 . Falco columbarius Esmerejon Dvaergfalk Merlin Νανογέρακας 70 . Falco eleonorae Halcon de Eleonor Eleonorafalk Eleonorenfalke Μαυροπετρίτης 71 . Falco biarmicus Halcon borni Lannerfalk Lanner Χρυσογέρακας 72 . Falco peregrinus Halcon peregrino Vandrefalk Wanderfalke Πετρίτης 73 . Bonasa bonasia Grevol Hjerpe Haselhuhn Αγριόκοτα 74 . Lagopus mutus pyrenaicus Perdiz nival pirenaica Fjeldrype ( underart fra Pyrenaeerne Alpenschneehuhn ( Pyrenaeen-Unterart ) Βουνοχιονόκοτα ( φυλή των Πυρηναίων ) 75 . Lagopus mutus helveticus Perdiz nival alpina Fjeldrype ( underart fra Alperne ) Alpenschneehuhn ( Alpen-Unterart ) Βουνοχιονόκοτα ( φυλή των Άλπεων ) 76 . Tetrao tetrix tetrix Gallo lira ( continental ) Urfugl ( kontinental underart ) Birkhuhn ( kontinentale Unterart ) Λυροπετεινός ( Ηπειρωτική φυλή ) 77 . Tetrao urogallus Urogallo Tjur Auerhuhn Αγριόκουρκος 78 . Alectoris graeca saxatilis Perdiz griega alpina Stenhone ( underart fra Alperne ) Steinhuhn ( Alpen-Unterart ) Πετροπέρδικα ( φυλή των Άλπεων ) 79 . Alectoris graeca whitaken Perdiz griega siciliana Stenhone ( underart fra Sicilien ) Steinhuhn ( Sizilien-Unterart ) Πετροπέρδικα ( φυλή της Σικελίας ) 80 . Alectoris barbara Perdiz moruna Berberhone Felsenhuhn Βραχοπέρδικα 81 . Perdix perdix italica Perdiz pardilla italiana Agerhone ( italiensk underart ) Rebhuhn ( italienische Unterart ) Λιβαδοπέρδικα ( φυλή της Ιταλίας ) 82 . Perdix perdix hispaniensis Perdiz pardilla ( subespecie iberica ) Agerhone ( underart fra Den Iberiske Halvo ) Rebhuhn ( iberische Unterart Καμποπέρδικα ( φυλή Ισπανίας) 83 . Porzana porzana Polluela pintoja Plettet rorvagtel Tuepfelsumpfhuhn Στικτοπουλάδα 84 . Porzana parva Polluela bastarda Lille rorvagtel Kleines Sumpfhuhn Μικροπουλάδα 85 . Porzana pusilla Polluela chica Dvaergrorvagtel Zwergsumpfhuhn Νανοπουλάδα 86 . Crex crex Guion de codornices Engsnarre Wachtelkoenig Ορτυγομάνα 87 . Porphyrio porphyrio Calamon comun Sultanhone Purpurhuhn Σουλτανοπουλάδα 88 . Fulica cristata Focha cornuda Kamblishone Kammblaesshuhn Λειροφαλαρίδα 89. Turnix sytvatica Torillo Europaeisk lobehone Spitzenschwanzlaufhuehnchen Ψευτόρτυγας 90 . Grus grus Grulla comun Trane Kranich Γερανός 91 . Tetrax tetrax Sison Dvaergtrappe Zwergtrappe Χαμωτίδα 92 . Chlamydotis undulata Hubara Kravetrappe Kragentrappe Χλαμυδόγαλος 93 . Otis tarda Avutarda Stortrappe Grosstrappe Αγριόγαλος 94 . Himantopus himantopus Cigueenela Styltelober Stelzenlaeufer Καλαμοκανάς 95 . Recurvirostra avosetta Avoceta Klyde Saebelschnaebler Αβοκέτα 96 . Burhinus oedicnemus Alcaravan Triel Triel Πετροτριλίδα

English Franais Italiano Nederlands Portuguas Spanish Imperial Eagle Aigle imparial ibarique Aquila imperiale iberica Iberische keizerarend Aguia-imperial ibarica Golden Eagle Aigle royal Aquila reale Steenarend Aguia-real Booted Eagle Aigle bott Aquila minore Dwergarend Aguia-calada Bonelli's Eagle Aigle de Bonelli Aquila del Bonelli Havikarend Aguia de Bonelli Osprey Balbuzard pacheur Falco pescatore Visarend Aguia-pesqueira Lesser Kestrel Faucon cracerellette Grillaio Kleine torenvalk Peneireiro-das-torres Merlin Faucon amerillon Smeriglio Smelleken Esmerilhao-comum Eleonora's Falcon Faucon d'alaonore Falco della regina Eleonora's valk Falcao-da-rainha Lanner Falcon Faucon lanier Lanario Lanner valk Borni Peregrine Faucon plerin Pellegrino Slechtvalk Falcao-peregrino Hazel Grouse Galinotte des bois Francolino di monte Hazelhoen Galinha-do-mato Ptarmigan ( Pyrenean subspecies ) Lagopde alpin ( sous-espce des Pyranaes ) Pernice bianca ( sottospecie di Pirenei ) Alpensneeuwhoen ( Pyreneenondersoort ) Lagpode-branco ( subespacie pirenaica ) Ptarmigan ( Alpine subspecies ) Lagopde alpin ( sous-espces des Alpes ) Pernice bianca ( sottospecie delle Alpi ) Alpensneeuwhoen ( alpijnse ondersoort ) Lagpode-branco ( subespacie alpina ) Black Grouse (continental subspecies ) Tatras-lyre ( populations continentales) Fagiano di monte ( popolazioni continentali ) Korhoen ( continentale populaties ) Galo-lira ( subespacie continental ) Capercaillie Grand tatras Gallo cedrone Auerhoen Tetraz Rock Partridge ( Alpine subspecies ) Perdrix bartavelle ( sous-espce des Alpes ) Coturnice ( sottospecie delle Alpi ) Europese steenpatrijs ( alpijnse ondersoort ) Perdiz-grega ( subespacie alpina ) Rock Partridge ( Sicilian subspecies ) Perdrix bartavelle ( sous-espce de Sicile ) Coturnice ( sottospecie di Sicilia ) Europese steenpartrijs ( Siciliaanse ondersoort ) Perdiz-grega ( subespacie siciliana ) Barbary Partridge Perdrix gambra Pernice sarda Barbarijse patrijs Perdiz-moura Partridge ( Italian subspecies) Perdrix grise ( sous-espce d'Italie ) Starna ( sottospecie d'Italia ) Patrijs ( Italiaanse ondersoort ) Perdiz-cinzenta ( subespacie italiana ) Partridge ( Iberian subspecies ) Perdix grise ( sous-espce ibarique ) Starna ( sottospecie iberica ) Patrijs ( Iberische ondersoort ) Perdiz-cinzenta ( subespacie ibarica ) Spotted Crake Marouette ponctuae Voltolino Porseleinhoen Franga-d'agua-grande Little Crake Marouette poussin Schiribilla Klein waterhoen Franga-d'agua-bastarda Baillon's Crake Marouette de Baillon Schiribilla grigiata Kleinst waterhoen Franga-d'agua-pequena Corncrake Rle des genats Re di quaglie Kwartelkoning Codornizao Purple Gallinule Poule sultane Pollo sultano Purperkoet Caimao-comum Crested Coot Foulque crate Folaga cornuta Knobbelmeerkoet Galeirao-de-crista Andalusian Hemipode Turnix d'Andalousie Quaglia tridattila Gestreepte vechtkwartel Toirao Crane Grue cendrae Gru Kraanvogel Grou-comum Little Bustard Outarde canepetire Gallina prataiola Kleine trap Sisao Houbara Outarde houbara Ubara Kraagtrap Abetarda-moura Great Bustard Outarde barbue Otarda Grote trap Abetarda Black-winged Stilt achasse blanche Cavaliere d'Italia Steltkluut Pernalonga Avocet Avocette alagante Avocetta Kluut Alfaiate Stone Curlew dicnme criard Occhione Griel Alcaravao

Espanol Dansk Deutsch Ellhnikaa 97 . Cursorius cursor Corredor Orkenlober Rennvogel Αμμοδρόμος 98 . Glareola pratincola Canastera Braksvale Brachschwalbe Νεροχελίδονο 99 . Charadrius morinellus ( Eudromias morinellus ) Chorlito carambolo Pomeransfugl Mornellregenpfeifer Βουνοσφυριχτής 100 . Pluvialis apricaria Chorlito dorado comun Hjejle Goldregenpfeifer Βροχοπούλι 101 . Hoplopterus spinosus Avefria espolada Sporevibe Spornkiebitz Λυκαθοκαλημάνα 102 . Philomachus pugnax Combatiente Brushane Kampflaeufer Ψεντομαχητής 103 . Gallinago media Agachadiza real Tredaekker Doppelschnepfe Διπλομπεκατσίνι 104 . Numenius tenuirostris Zarapito fino Tyndnaebbet spove Duennschnabelbrachvogel Λεπτομύτα 105 . Tringa glareola Andarrios bastardo Tinksmed Bruchwasserlaeufer Λασπότρυγγας 106 . Phalaropus lobatus Falaropo picofino Odinshane Odinshuehnchen Ραβδοκολυμπότρυγγας 107 . Larus melanocephalus Gaviota cabecinegra Sorthovedet mage Schwarzkopfmoewe Εκυλοκούταβος 108 . Larus genei Gaviota picofina Tyndnaebbet mage Duennschnabelmoewe Λεπτοραμφόγλαρος 109 . Larus audouinii Gaviota de Audouin Audouinsmage Korallenmoewe Αιγαιόγλαρος 110 . Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra Sandterne Lachseeschwalbe Γερογλάρονο 111 . Sterna caspia Pagaza piquirroja Rovterne Raubseeschwalbe Καρατζάς 112 . Sterna sandvicensis Charran patinegro Splitterne Brandseeschwalbe Χειμωνογλάρονο 113 . Sterna dougallii Charran rosado Dougalisterne Rosenseeschwalbe Ροδογλάρονο 114 . Sterna hirundo Charran comun Fjordterne Flussseeschwalbe Ποταμογλάρονο 115 . Sterna paradisaea Charran artico Havterne Kuestenseeschwalbe Αρκτικογλάρονο 116 . Sterna albifrons Charrancito Dvaergterne Zwergseeschwalbe Νανογλάρονο 117 . Chlidonias hybridus Fumarel cariblanco Hvidskaegget terne Weissbartseeschwalbe Μουστακογλάρονο 118 . Chlidonias niger Fumarel comun Sortterne Trauerseeschwalbe Μαυρογλάρονο 119 . Uria aalge ibericus Arao comun ( subespecie iberica ) Lomvie ( underart fra Den Iberiske Halvo ) Trottellumme ( iberische Unterart ) Λεπτοραμφόκεπρος ( φυλή Ιβηρική ) 120 . Pterocles orientalis Ortega Sortbuget sandhone Sandflughuhn Ερημοπεριστερόκοτα 121 . Pterocles alchata Ganga comun Spidshalet sandhone Spiessflughuhn Στυβλοπεριστερόκοτα 122 . Columba palumbus azorica Paloma torcaz ( subespecie de las Azores ) Ringdue ( underart fra Acorerne) Ringeltaube ( Unterart der Azoren ) Φάσσα ( φυλή Αζόρων ) 123 . Columba trocaz Paloma torqueza Madeira langtaet due Silberhalstaube Αγριοπερίστερο της Μαδέρας 124 . Columba bollii Paloma turque Kanarisk langtaet due Kanarentaube Αγριπερίστερο του Bolle 125 . Columba junoniae Paloma rabiche Laurbaerdue Lorbeertaube Δαφνοπερίστερο 126 . Bubo bubo Buho real Stor hornugle Uhu Μπούφος 127 . Nyctea scandiaca Buho nival Sneugle Schnee-Eule Χιονόγλαυκα 128 . Glaucidium passerinum Mochuelo chico Spurveugle Sperlingskauz Επουργιτόγλανκα 129 . Asio flammeus Lechuza campestre Moselhornugle Sumpfohreule Βαλτόμπουφος 130 . Aegolius funereus Lechuza de Tengmalm Perleugle Rauhfusskauz Χαροπούλι ( Λιγωλιός )

English Franais Italiano Nederlands Portuguas Cream-coloured Courser Courvite isabelle Corrione biondo Renvogel Corredor Collared Pratincole Glaraole collier Pernice di mare Vorkstaartplevier Perdiz-do-mar Dotterel Pluvier guignard Piviere tortolino Morinelplevier Tarambola-carambola Golden Plover Pluvier dor Piviere dorato Goudplevier Tarambola-dourada Spur-winged Plover Vanneau aperonn Pavoncella armata Sporenkievit Abibe-esporado Ruff Chevalier combattant Combattente Kemphaan Combatente Great Snipe Bacassine double Croccolone Poelsnip Narceja-real Slender-billed Curlew Courlis bec grale Chiurlottello Dunbekwulp Maarico-de-bico-fino Wood Sandpiper Chevalier sylvain Piro piro boschereccio Bosruiter Maarico-bastardo Red-necked Phalarope Phalarope bec atroit Falaropo becco sottile Grauwe franjepoot Falaropo-de-bico-fino Mediterranean Gull Mouette malanocaphale Gabbiano corallino Zwartkopmeeuw Gaivota-de-cabea-preta Slender-billed Gull Goaland railleur Gabbiano roseo Dunbekmeeuw Gaivota-de-bico-fino Audouin's Gull Goaland d'Audouin Gabbiano corso Audouins meeuw Alcatraz de Audouin Gull-billed Tern Sterne hansel Rondine di mare zampenere Lachstern Gaivina-de-bico preto Caspian Tern Sterne caspienne Rondine di mare maggiore Reuzenstern Gaivina-de-bico-vermelho Sandwich Tern Sterne caugek Beccapesci Grote stern Garajau-comum Roseate Tern Sterne de Dougall Sterna del Dougall Dougalls stern Andorinha-do-mar-rsea Common Tern Sterne pierregarin Sterna comune Visdief Andorinha-do-mar-comum Arctic Tern Sterne arctique Sterna codalunga Noordse stern Andorinha-do-mar-arctica Little Tern Sterne naine Fraticello Dwergstern Andorinha-do-mar-ana Whiskered Tern Guifette moustac Mignattino piombato Witwangstern Gaivina-de-faces-brancas Black Tern Guifette noire Mignattino Zwarte stern Gaivina-preta Guillemot ( Iberian subspecies ) Guillemot de troal ( sous-espce ibarique ) Uria ( sottospecie iberica ) Zeekoet ( Iberische ondersoort ) Airo ( subespacie ibarica ) Black-bellied Sandgrouse Ganga unibande Ganga Zwartbuikzandhoen Cortiol-de-barriga-preta Pin-tailed Sandgrouse Ganga cata Grandule Witbuikzandhoen Cortiol-de-barriga-branca Woodpigeon ( Azores subspecies ) Pigeon ramier ( sous-espce des Aores ) Colombaccio ( sottospecie delle Azzorre ) Houtduif ( ondersoort van de Azoren ) Pombo-torcaz dos Aores Long-toed Pigeon Pigeon trocaz Colomba di Madeira Trocazduif Pombo-torcaz da Madeira Bolle's Laurel Pigeon Pigeon de Bolle Colomba di Bolle Bolle's laurierduif Pombo-torcaz de Bolle Laurel Pigeon Pigeon des lauriers Colomba di Giunone Laurierduif Pombo-de-rabo-branco Eagle Owl Grand-duc d'Europe Gufo reale Oehoe Bufo-real Snowy Owl Harfang des neiges Gufo delle nevi Sneeuwuil Bufo-branco Pygmy Owl Chouette chevachette Civetta nana Dwerguil Mocho-pigmeu Short-eared Owl Hibou des marais Gufo di palude Velduil Coruja-do-nabal Tengmalm's Owl Chouette de Tengmalm Civetta capogrosso Ruigpootuil Mocho de Tengmalm

Espanol Dansk Deutsch aEllhnikaa 131 . Caprimulgus europaeus Chotacabras gris Natravn Ziegenmelker Γιδοβυζάστρα 132 . Apus caffer Vencejo cafre Kaffersejler Kaffernsegler Καφροσταχτάρα 133 . Alcedo atthis Martin pescador Istugl Eisvogel Αλκυόνα 134 . Coracias garrulus Carraca Ellekrage Blauracke Χαλκοκουρούνα 135 . Picus canus Pito cano Graspaette Grauspecht Σταχτοτσικλιτάρα 136 . Dryocopus martius Pito negro Sortspaette Schwarzspecht Μουροτσικλιτάρα 137 . Dendrocopos major canariensis Pico picapinos de Tenerife Stor flagspaette ( underart fra Tenerifa ) Buntspecht ( Unterart von Teneriffa ) Παρδαλοτσικλιτάρα ( φυλή Καναρίων ) 138 . Dendrocopos major thanneri Pico picapinos de Gran Canaria Stor flagspaette ( underart fra Gran Canaria ) Buntspecht ( Unterart von Gran Canaria ) Παρδαλοτσικλιτάρα ( φυλή του Τάνερ ) 139 . Dendrocopos syriacus Pico sirio Syrisk flagspaette Blutspecht Βαλκανοτσικλιτάρα 140 . Dendrocopos medius Pico mediano Mellemflagspaette Mittelspecht Μεσοτσικλιτάρα 141 . Dendrocopos leucotos Pico dorsiblanco Hvidrygget flagspaette Weissrueckenspecht Λευκονωτοτσικλιτάρα 142 . Picoides tridactylus Pico tridactilo Tretaet spaette Dreizehenspecht Τριδακτυλοτσικλιτάρα 143 . Cherosophilius duponti Alondra de Dupont Duponts laerke Dupontlerche Ιβηροσταρήθρα 144 . Melanocorypha calandra Calandria comun Kalanderlaerke Kalanderlerche Βουνογαλάντρα 145. Calandrella brachydactyla Terrera comun Korttaet laerke Kurzzehenlerche Μικρογαλιάντρα 146 . Galerida theklae Cogujada montesina Kortnaebbet toplaerke Theklalerche Κατσιλιέρης της δέκλας 147 . Lullula arborea Totovia Hedelaerke Heidelerche Δενδροσταρήθων 148 . Anthus campestris Bisbita campestre Markpiber Brachpieper Ναμοκελάδα 149 . Troglodytes troglodytes fridanensis Chochin ( subespecie de Fair Isle ) Gaerdesmutte ( underart fra Faire Isle ) Zaunkoenig ( Fair Isle-Unterart ) Τρυποφράχτης ( υποείδος της ν . Φαίρ ) 150 . Luscinia svecica Pechiazul Blahals Blaukehlchen Γαλαζολαίμης 151 . Saxicola dacotiae Tarabilla canaria Kanarisk bynkefugl Kanarenschmaetzer Μαυρολαίμης των Καναρίων 152 . Oenanthe leucura Collalba negra Sorgestenpikker Trauersteinschmaetzer Μαυροπετρόκλης 153 . Acrocephalus melanopogon Carricerin real Tamarisksanger Mariskensaenger Μουστακοποταμίδα 154 . Acrocephalus paludicola Carricerin cejudo Vandsanger Seggenrohrsaenger Καρηκοποταμίδα 155 . Hippolais olivetorum Zarcero grande Olivensanger Olivenspoetter Λιστριτοίδα 156 . Sylvia sarda Curruca sarda Sardinsk sanger Sardengrasmuecke Σαρδοτσιροβάκος 157 . Sylvia undata Curruca rabilarga Provencesanger Provencegrasmuecke Προβηγκοτσιροβάκος 158 . Sylvia rueppelli Curruca de Rueppell Sortstrubet sanger Maskengrasmuecke Μουστακοτσιροβάκος 159 . Sylvia nisoria Curruca gavilana Hogesanger Sperbergrasmuecke Ψαλτοτσιροβάκος 160 . Ficedula parva Papamoscas papirrojo Lille fluesnapper Zwergschnaepper Νανομυγοχάφτης 161 . Ficedula semitorquata Papamoscas semicollarino Halvkrave fluesnapper Halbringschnaepper Δρυομυγοχάφτης 162 . Ficedula albicollis Papamoscas collarino Hvidhalset fluesnapper Halsbandschnaepper Κρικομυγοχάφτης

English Franais Italiano Nederlands Portuguas Nightjar Engoulevent d'Europe Succiacapre Nachtzwaluw Noitibo-da-europa White-rumped Swift Martinet cafre Rondone cafro Kaffergierzwaluw Andorinhao-cafre Kingfisher Martin-pacheur d'Europe Martin pescatore IJsvogel Guarda-rios-comum Roller Rollier d'Europe Ghiandaia marina Scharrelaar Rolieiro Grey-headed Woodpecker Pic cendr Picchio cenerino Grijskopspecht Peto-de-cabea-cinzenta Black Woodpecker Pic noir Picchio nero Zwarte specht Peto-preto Great Spotted Woodpecker ( Teneriffe subspecies ) Pic apeiche ( sous-espce de Tanariffe ) Picchio rosso maggiore ( sottospecie di Tenerife ) Grote bonte specht ( Tenerife-ondersoort ) Pica-pau de Tenerife Great Spotted Woodpecker ( Gran Canaria subspecies ) Pic apeiche ( sous-espce de la Grande Canarie ) Picchio rosso maggiore ( sottospecie dell'isola Grande Canaria ) Grote bonte specht ( Gran Canaria-ondersoort ) Pica-pau de Gran Canaria Syrian Woodpecker Pic syriaque Picchio siriaco Syrische bonte specht Pica-pau-sirio Middle Spotted Woodpecker Pic mar Picchio rosso mezzano Middelste bonte specht Pica-pau-mediano White-backed Woodpecker Pic dos blanc Picchio dorsobianco Witrugspecht Pica-pau-de-dorso-branco Three-toed Woodpecker Pic tridactyle Picchio tridattilo Drieteenspecht Pica-pau-tridactilo Dupont's Lark Sirli de Dupont Allodola del Dupont Duponts leeuwerik Calhandra de Dupont Calandra Lark Alouette calandre Calandra Kalanderleeuwerik Calhandra-comum Short-toed Lark Alouette calandrelle Calandrella Kortteenleeuwerik Calhandrinha-comum Thekla Lark Cochevis de Thakla Capellaccia spagnola Theklaleeuwerik Cotovia-montesina Woodlark Alouette lulu Tottavilla Boomleeuwerik Cotovia-pequena Tawny Pipit Pipit rousseline Calandro Duinpieper Petinha-dos-campos Wren ( Fair Isle subspecies ) Troglodyte mignon ( sous-espce de Fair Isle ) Scricciolo ( sottospecie delle Isole Fair Isle ) Winterkoning ( ondersoort van Fair Isle ) Carria ( subespacie de Fair Isle ) Bluethroat Gorgebleue miroir Pettazzurro Blauwborst Pisco-de-peito-azul Canary Islands Stonechat Traquet des Canaries Saltimpalo delle Canarie Canarische roodborsttapuit Cartaxo das Canarias Black Wheatear Traquet rieur Monachella nera Zwarte tapuit Chasco-preto Moustached Warbler

Lusciniole moustaches Forapaglie castagnolo Zwartkoprietzanger Felosa-real Aquatic Warbler Phragmite aquatique Pagliarolo Waterrietzanger Flosa-aquatica Olive-tree Warbler Hypolaas des oliviers Canapino levantino Griekse spotvogel Felosa-das-oliveiras Marmora's Warbler Fauvette sarde Magnanina sarda Sardijnse grasmus Toutinegra-sarda Dartford Warbler Fauvette pitchou Magnanina Provenaalse grasmus Felosa-do-mato Rueppell's Warbler Fauvette de Rueppell Silvia del Rueppell Rueppells grasmus Toutinegra de Rueppell Barred Warbler Fauvette apervire Bigia padovana Sperwergrasmus Toutinegra-gaviao Red-breasted Flycatcher Gobemouche nain Pigliamosche pettirosso Kleine vliegenvanger Papa-moscas-pequeno Semi-collared Flycatcher Gobe-mouche semicollier Balia semitorquata Balkanvliegenvanger Papa-moscas-de-meio-colar Collared Flycatcher Gobemouche collier Balia dal collare Withalsvliegenvanger Papa-moscas-de-colar

Espanol Dansk Deutsch aEllhnikaa 163 . Sitta krueperi Trepador de Krueper Krueper spaetmejse Kruepers Kleiber Τουρκοτσομπανάκος 164 . Sitta whiteheadi Trepador corso Korsikansk spaetmejse Korsenkleiber Κορσικοτσομπανάκος 165 . Lanius collurio Alcaudon dorsirrojo Rodrygget tornskade Neuntoeter Αετομάχος 166 . Lanius minor Alcaudon chico Rosenbrystet tornskade Schwarzstirnwuerger Γαιδουροκεφαλάς 167 . Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja Alpekrage Alpenkraehe Κοκκινοκαλιακούδα 168 . Fringilla coelebs ombriosa Pinzon del Hierro Bogfinke ( underart fra Hierro ) Buchfink ( Unterart von Hierro ) Σπίνος

( φυλή Καναρίων ) 169 . Fringilla teydea Pinzon del Teide Bla bogfinke Teydefink Γαλαζόσπινος 170 . Loxia scotica Piquituerto escoces Skotsk korsnaeb Schottischer Kreuzschnabel Σταυρομύτης της Σκωτίας 171 . Bucanetes githagineus Camachuelo trompetero Orkendompap Wuestengimpel Ερημοπύρρουλας 172 . Pyrrhula murina Camachuelo de San Miguel Dompap fra Acorerne Azorengimpel Πύρρουλας των Αζόρων 173. Emberiza cineracea Escribano cinereo Gulgra vaerlig Kleinasiatische Ammer Σμυρνοτσίχλονο 174 . Emberiza hortulana Escribano hortelano Hortulan Ortolan Βλάχος 175 . Emberiza caesia Escribano ceniciento Rustvaerling Grauer Ortolan Σκουροβλάχος

English Franais Italiano Nederlands Portuguas Krueper's Nuthatch Sittelle de Krueper Picchio muratore del Krueper Kruepers boomklever Trepadeira de Kruepper Corsican Nuthatch Sittelle corse Picchio muratore corso Zwartkopboomklever Trepadeira-corsa Red-backed Shrike Pie-griche acorcheur Averla piccola Grauwe klauwier Picano-de-dorso-ruivo Lesser Grey Shrike Pie-griche poitrine rose Averla cenerina Kleine klapekster Picano-pequeno Chough Crave bec rouge Gracchio corallino Alpenkraai Gralha-de-bico-vermelho Chaffinch ( Hierro subspecies ) Pinson des arbres ( sous-espce de Hierro ) Fringuello ( sottospecie di Hierro ) Vink ( Hierro-ondersoort ) Tentilhao de Hierro Canary Island Chaffinch Pinson bleu Fringuello di Teide Blauwe vink Tentilhao-azul Scottish Crossbill Bec-crois d'acosse Crociere scozzese Schotse kruisbek Cruza-bico-escocas Trumpeter Finch Bouvreuil githagine Trombettiere Woestijnvink Pintarroxo-trombeteiro Azores Bullfinch Bouvreuil des Aores Ciuffolotto delle Azzorre Azorengoudvink Priolo Cinereous Bunting Bruant cendr Zigolo cinereo Smyrnagors Escrevedeira-de-cabea-amarela Ortolan Bunting Bruant ortolan Ortolano Ortolaan Sombria Cretzschmar's Bunting Bruant cendrillard Ortolano grigio Bruinkeelortolaan Escrevedeira-cinzentra

ANEXO III/1 - BILAG III/1 - ANHANG III/1 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ/1 - ANNEX III/1 - ANNEXE III/1 - ALLEGATO III/1 - BIJLAGE III/1 - ANEXO III/1

Espanol Dansk Deutsch Ελληνικά 1 . Anas platyrhynchos Anade real o azulon Graand Stockente Πρασινοκέφαλη 2 . Lagopus lagopus scoticus et hibernicus Lagopodo escandinavo Grouse Schottisches Moorschneehuhn Χιονόκοτα 3 . Alectoris rufa Perdiz roja o comun Rodhone Rothuhn Κοκκινοπέρδικα 4 . Alectoris barbara Perdiz moruna Berberhone Felsenhuhn Βραχοπέρδικα 5 . Perdix perdix Perdiz pardilla Agerhone Rebhuhn Πέρδικα ( πεδινή ) 6 . Phasianus colchicus Faisan vulgar Fasan Fasan Φασσιανός 7 . Columba palumbus Paloma torcaz Ringdue Ringeltaube Φάσσα

ANEXO III/2 - BILAG III/2 - ANHANG III/2 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ/2 - ANNEX III /2 - ANNEXE III/2 - ALLEGATO III/2 - BIJLAGE III/2 - ANEXO III /2

Espanol Dansk Deutsch Ελληνικά 8 . Anser albifrons albifrons Ansar careto grande ( raza continental ) Blisgas ( kontinental race ) Blaessgans ( kontinentaleuropaeische Rasse ) Ασπρομετωπόχηνα ( ηπειρωτική φυλή ) 9 . Anser anser Ansar comun Gradgas Graugans Σταχτόχηνα 10 . Anas penelope Anade silbon Pibeand Pfeifente Σφυριχτάρι 11 . Anas crecca Cerceta Krikand Krickente Κιρκίρι 12 . Anas acuta Anade rabudo Spidsand Spiessente Σουβλόπαπια 13 . Anas clypeata Pato cuchara Skeand Loeffelente Χουλιαρόπαπια 14 . Aythya ferina Porron comun Taffeland Tafelente Κυνηγόπαπια 15 . Aythya fuligula Porron monudo Troldand Reiherente Τσικνόπαπια 16 . Aythya marila Porron bastardo Bjergand Bergente Μαριλόπαπια 17 . Somateria mollissima Pato de flojel Edderfugl Eiderente Πουπουλόπαπια 18 . Melanitta nigra Negron comun Sortand Trauerente Μαυρόπαπια 19 . Lagopus mutus Perdiz nival Fjeldrype Alpenschneehuhn Βουνοχιονόκοτα 20 . Tetrao tetrix britannicus Gallo lira ( poblacion britanica ) Urfugl ( britisk bestand ) Birkhuhn ( britische Population ) Λυροπετεινός ( απόθεμα Ηνωμένου Βασιλείου ) 21 . Tetrao urogallus Urogallo Tjur Auerhuhn Αγριόκουρκος 22 . Fulica atra Focha comun Blishone Blaesshuhn Φαλαρίδα 23 . Pluvialis apricaria Chorlito dorado comun Hjejle Goldregenpfeifer Βροχοπούλι 24 . Lymnocryptes minimus Agachadiza chica Enkelt-bekassin Zwergschnepfe Κουφομπεκάτσινο 25. Gallinago gallinago Agachadiza comun Dobbelt-bekassin Bekassine Μπεκατσίνι 26 . Scolopax rusticola Chocha perdiz Skovsneppe Waldschnepfe Μπεκάτσα

English Franais Italiano Nederlands Portuguas Mallard Canard colvert Germano reale Wilde eend Pato-real Red Grouse Lagopde des saules Pernice bianca di Scozia Moerassneunwhoen Lagpode-escocas Red -legged Partridge Perdrix rouge Pernice rossa Rode patrijs Perdiz-comum Barbary Partridge Perdrix de Barbarie Pernice di Sardegna Barbarijse patrijs Perdiz-moura Partridge Perdrix grise Starna Patrijs Perdiz-cinzenta Pheasant Faisan de chasse Fagiano Fazant Faisao Wood Pigeon Pigeon ramier Colombaccio Houtduif Pombo-torcaz

English Franais Italiano Nederlands Portuguas White-fronted Goose ( Continental race ) Oie rieuse ( race continentale ) Oca lombardella ( razza continentale ) Kolgans ( continentale populatie ) Ganso-grande-de-testa-branca ( Raa continental ) Greylag Goose Oie cendrae Oca selvatica Grauwe gans Ganso-comum-ocidental Wigeon Canard siffleur Fischione Smient Piadeira Teal Sarcelle d'hiver Alzavola Wintertaling Marrequinho-comum Pintail Canard pilet Codone Pijlstaart Arrabio Shoveler Canard souchet Mestolone Slobeend Pato-trombeteiro Pochard Fuligule milouin Moriglione Tafeleend Zarro-comum Tufted Duck Fuligule morillon Moretta Kuifeend Zarro-negrinha Scaup Fuligule milouinan Moretta grigia Toppereend Zarro-bastardo Eider Eider duvet Edredone Eidereend Elder-edredao Common Scoter Macreuse noire Orchetto marino Zwarte zeeend Pato-negro Ptarmigan Lagopde des Alpes Pernice bianca Alpensneeuwhoen Lagpode-branco Black grouse ( British population ) Tatras-lyre ( population britannique ) Fagiano di monte ( popolazione britannica ) Korhoen ( Britse populatie ) Galo-lira ( Popula ao britnica ) Capercaillie Grand tatras Gallo cedrone Auerhoen Tetraz Coot Foulque macroule Folaga Meerkoet Galeirao-comum Golden Plover Pluvier dor Piviere dorato Goudplevier Tarambolo-dourado Jack Snipe Bacassine sourde Frullino Bokje Narceja-galega Snipe Bacassine de marais Beccaccino Watersnip Narceja-comum Woodcock Bacasse des bois Beccaccia Houtsnip Galinhola

Top