EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986H0666

86/666/ΕΟΚ: Σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 που αφορά την πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία

OJ L 384, 31.12.1986, p. 60–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1986/666/oj

31986H0666

86/666/ΕΟΚ: Σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 που αφορά την πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 384 της 31/12/1986 σ. 0060 - 0068


ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 1986 που αφορά την πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία (86/666/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΟΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 235,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Εκτιμώντας:

ότι δεν υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη ρυθμίσεις για την προστασία όλων των ξενοδοχείων από τους κινδύνους πυρκαγιάς; ότι οι σχετικές διατάξεις, ακόμα και όταν υπάρχουν, είναι συχνά ατελείς και διασκορπισμένες σε διάφορα κείμενα, έτσι ώστε είναι δύσκολο να σχηματίσει κανείς σαφή εικόνα γι'^αυτές; ότι δεν είναι πάντα πλήρως εξασφαλισμένη η τήρησή τους;

ότι με την ολοένα μεγαλύτερη ανάπτυξη του τουρισμού και των εμπορικών ταξιδιών, όλο και περισσότερα άτομα μένουν σε ξενοδοχεία που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη έξω από τη χώρα καταγωγής τους; ότι τα άτομα αυτά έχουν το δικαίωμα να απολαύουν επαρκούς προστασίας στη φιλοξενούσα χώρα και να γνωρίζουν τη φύση και την έκταση της προστασίας αυτής; ότι η προστασία των πελατών πρέπει να συμβιβάζεται με τα μέτρα ασφαλείας του προσωπικού στους χώρους εργασίας;

ότι, ακόμα και αν ληφθούν υπόψη ορισμένες διαφορές που χαρακτηρίζουν τα ξενοδοχεία στα κράτη μέλη, όσον αφορά τον τύπο ή την κατασκευή τους, είναι δυνατόν να καθοριστεί, για το σύνολο των ξενοδοχείων αυτών, ένα ελάχιστο επίπεδο πυρασφάλειας; ότι η τήρηση του ελάχιστου αυτού επιπέδου είναι απαραίτητη για να συνεχιστεί η λειτουργία τους και ότι είναι σκόπιμο τα ξενοδοχεία να υποβάλλονται σε περιοδικό έλεγγο;

ότι, για οικονομικούς, τεχνικούς και αρχιτεκτονικούς λόγους, η πλήρης υλοποίηση της πυρασφάλειας στα ξενοδοχεία απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα; ότι, για να επιτευχθεί ο επιζητούμενος στόχος, αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια;

ότι δεν υπάρχουν ακόμα στην Κοινότητα εναρμονισμένες διατάξεις, από άποψη πυρασφάλειας, για τη χρησιμοποίηση και την εφαρμογή κατασκευαστικών υλικών; ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να δικαιολογεί τη θέσπιση, από τα κράτη μέλη, μέτρων ικανών να οξύνουν τα τεχνικά εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές, αλλά αντίθετα, η προστασία των ξενοδοχείων από τους κινδύνους πυρκαγίας, με βάση ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας, πρέπει να προετοιμάσει και να ευνοήσει τις εργασίες εναρμόνισης που, εξάλλου, έχουν ήδη αρχίσει;

ότι, για οικονομικούς λόγους και για την ασφάλεια των τουριστών ή των ατόμων που ταξιδεύουν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό από ένα κράτος μέλος σε άλλο, έχει σημασία να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και η διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την πυρασφάλεια των ξενοδοχείων; ότι η Επιτροπή καλείται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο για την κυκλοφορία και τη διάδοση αυτού του είδους των πληροφοριών;

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

(1)να θεσπίσουν, στην περίπτωση που η υπάρχουσα νομοθεσία δεν καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσας σύστασης, όλες τις κατάλληλες διατάξεις ώστε, όσον αφορά την πυρασφάλεια, τα υπάρχοντα ξενοδοχεία να υπόκεινται σε διατάξεις οι οποίες να βασίζονται στις αρχές που διατυπώνονται παρακάτω.

Στόχος και μέσα για την πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία 1.Η πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία έχει ως στόχους:

1.1.να μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς,

1.2.να εμποδίζει τη διάδοση του καπνού και της φωτιάς,

1.3.να επιτρέπει σε όλους τους ενοίκους να εξέρχονται σώοι και αβλαβείς,

1.4.να επιτρέπει την επέμβαση των υπηρεσιών πρώτης ανάγκης.

2.Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, θα πρέπει να ληφθούν σε κάθε ξενοδοχείο όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις ώστε:

2.1.να υπάρχουν ασφαλείς έξοδοι κινδύνου για την εκκένωση του κτιρίου, οι οποίες να επισημαίνονται σαφώς και να παραμένουν ανοιχτές και ελεύθερες από κάθε εμπόδιο,

2.2.σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σταθερότητα του κτιρίου να είναι εξασφαλισμένη τουλάχιστον για το διάστημα που χρειάζονται οι ένοικοι για να εξέλθουν σώοι και αβλαβείς,

2.3.να περιοριστεί επιμελώς η παρουσία ή η χρησιμοποίηση ιδιαίτερα εύφλεκτων υλικών στην επένδυση των τοίχων, οροφών και δαπέδων καθώς και στις εσωτερικές διακοσμήσεις,

2.4.η λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού και συσκευών (ηλεκτρική εγκατάσταση, φωταέριο, θέρμανση κλπ.) να παρουσιάζει ικανοποιητικό βαθμό ασφάλειας,

2.5.να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας κατάλληλα μέσα ώστε να ειδοποιούνται οι ένοικοι σε περίπτωση κινδύνου,

2.6.οι οδηγίες ασφάλειας και το σχεδιάγραμμα των χώρων στο οποίο επισημαίνονται οι οδοί εκκένωσης, να έχουν αναρτηθεί σε κάθε δωμάτιο στο οποίο κανονικά διαμένουν ένοικοι ή μέλη του προσωπικού,

2.7.να υπάρχει και να διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας ο εξοπλισμός πρώτης ανάγκης (πυροσβεστήρες κλπ.),

2.8.το προσωπικό να έχει εκπαιδευθεί κατάλληλα και να έχει λάβει τις δέουσες οδηγίες.

3.Κατά την εφαρμογή των προαναφερόμενων αρχών στις υπάρχουσες επιχειρήσεις εμπορικού χαρακτήρα οι οποίες καταλαμβάνουν ολικώς ή μερικώς ένα κτίριο και οι οποίες, με την ονομασία «ξενοδοχείο», «πανσιόν», «ξενώνας», «πανδοχείο», «μοτέλ» ή με οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή ονομασία, μπορούν να παράσχουν επί πληρωμή στέγη σε 20 τουλάχιστον διερχόμενους ξένους, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές τεχνικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα. Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν μέτρα διαφορετικά από τα περιγραφόμενα στο παράρτημα ή αυστηρότερα, εφόσον με τα μέτρα αυτά επιτυγχάνεται τουλάχιστον ισοδύναμο αποτέλεσμα. Ειδικότερα, εάν κάποια από τις διατάξεις του παραρτήματος δεν μπορεί να εφαρμοστεί για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς, συμπεριλαμβανομένων των αντισεισμικών, ή αρχιτεκτονικούς, η εναλλακτική λύση που θα επιλεγεί πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση του ελάχιστου ορίου ασφαλείας, συνολικά λαμβανόμενου, που επιδιώκεται με τις διατάξεις του παραρτήματος;

Για τα ξενοδοχεία που παρέχουν επί πληρωμή στέγη σε λιγότερους από 20 διερχόμενους ξένους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζονται συνθήκες ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές που εξαγγέλλονται στα σημεία 1 και 2, ανάλογα με το βαθμό κινδύνου;

(2)να υπόκεινται τα ξενοδοχεία σε περιοδικό έλεγχο για να διαπιστωθεί κατά πόσο συμμορφούνται προς τις εθνικές διατάξεις που βασίζονται στις ανωτέρω αρχές;

(3)να ενημερώσουν, εντός δύο ετών, την Επιτροπή για όλα τα εθνικά μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της τήρησης από τα ξενοδοχεία των απαιτήσεων που διατυπώνονται παραπάνω, καθώς και για τα μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν για το σκοπό αυτό στα προσεχή πέντε χρόνια. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο, εντός έξι μηνών, για τα μέτρα που λήφθηκαν ή σχεδιάζονται να ληφθούν.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1986.

Για το ΣυμβούλιοΟ ΠρόεδροςG. SHAW

(1)ΕΕ αριθ. C 49 της 21. 2. 1984, σ. 7.

(2)ΕΕ αριθ. C 262 της 14. 10. 1985, σ. 20, και ΕΕ αριθ. C 36 17. 2. 1986, σ. 155.

(3)ΕΕ αριθ. C 248 της 17. 9. 1984, σ. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

1.ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1.1.Γενικότητες 1.1.1.Οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να έχουν κατασκευασθεί και να έχουν κατανεμηθεί έτσι ώστε να καταλήγουν κατά τρόπο ανεξάρτητο είτε σε δρόμο είτε σε ένα αρκετά μεγάλο ελεύθερο χώρο, ώστε να είναι δυνατό να απομακρύνεται κανείς από το κτίριο και να επιτρέπεται η γρήγορη και ασφαλής εκκένωση του κτιρίου από τα άτομα προς τα έξω.

1.1.2.Οι πόρτες, οι σκάλες, οι έξοδοι και οι διάδρομοι που οδηγούν στις εξόδους κινδύνου πρέπει να φέρουν τυποποιημένα σήματα ασφάλειας τα οποία είναι ορατά τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ιδίως τα σύμβολα για την ενημέρωση του κοινού που καθορίζονται με το πρότυπο ISO/DIS 6309.2 (11 Δεκεμβρίου 1985).

1.1.3.Οι πόρτες που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από το κοινό σε περίπτωση πυρκαγιάς και οι οποίες καταλήγουν άμεσα στις εξόδους κινδύνου και δεν είναι συνήθως κλειδωμένες πρέπει να παραμένουν κλειστές ή να είναι εφοδιασμένες με αυτόματο μηχανισμό κλεισίματος και να φέρουν ένα κατάλληλο τυποποιημένο σήμα.

1.2.Κατεύθυνση ανοίγματος των θυρών - Εμπόδια στις εξόδους κινδύνου 1.2.1.Οι πόρτες που είναι τοποθετημένες στις εξόδους κινδύνου πρέπει να μπορούν να ανοίγουν κατά την προβλεπόμενη για την εκκένωση του κτιρίου κατεύθυνση, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

1.2.2.Η θύρα εξόδου μιας εξόδου κινδύνου θα πρέπει να μπορεί πάντα να ανοίγεται εύκολα από μέσα από άτομο που διαφεύγει από το ξενοδοχείο.

1.2.3.Δίπλα στις περιστρεφόμενες ή τις συρόμενες πόρτες πρέπει να υπάρχει μια πόρτα που να ανοίγει προς την προβλεπόμενη για την εκκένωση του κτιρίου κατεύθυνση.

1.2.4.Στις εξόδους κινδύνου δεν πρέπει να τοποθετούνται εμπόδια (έπιπλα, αποθέσεις αντικειμένων κλπ.) που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την κυκλοφορία και να δημιουργήσουν κίνδυνο διάδοσης της πυρκαγιάς.

1.2.5.Στις εξόδους κινδύνου δεν πρέπει να αναρτώνται καθρέφτες που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους ενοίκους όσον αφορά την κατεύθυνση προς την οποία ευρίσκονται οι έξοδοι και οι σκάλες.

1.3.Ελάχιστος αριθμός κλιμάκων 1.3.1.Για να υπολογιστεί αν οι σκάλες που διαθέτει ένα υπάρχον ξενοδοχείο είναι επαρκείς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα κριτήρια:

1.3.1.1.είτε ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορούν να βρεθούν στο ξενοδοχείο,

1.3.1.2.είτε η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί προκειμένου να φθάσουν στις σκάλες.

1.3.2.Στην περίπτωση που το κριτήριο το οποίο χρησιμοποιείται είναι ο αριθμός των ατόμων, τα ξενοδοχεία που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερους ορόφους, μαζί με το ισόγειο, και τα οποία μπορούν να δέχονται συνολικά πάνω από 50 άτομα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο σκάλες.

1.3.3.Στην περίπτωση που το κριτήριο το οποίο χρησιμοποιείται είναι η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί:

1.3.3.1.το μήκος των τμημάτων διαδρόμων χωρίς έξοδο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 m,

1.3.3.2.όταν το ξενοδοχείο διαθέτει δύο ή περισσότερες σκάλες, η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί από οποιοδήποτε σημείο μιας εξόδου κινδύνου προκειμένου να φθάσει κανείς σε μια από αυτές τις σκάλες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 35 m.

1.3.4.Κατά γενικό κανόνα, ένα υπάρχον ξενοδοχείο στεγαζόμενο σε κτίριο που έχει περισσότερους από τρεις ορόφους, μαζί με το ισόγειο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο σκάλες.

1.3.5.Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να τηρούνται οι μέγιστες αποστάσεις 10^m για τα τμήματα διαδρόμων χωρίς έξοδο και 35^m για την απόσταση που πρέπει να καλυφθεί προκειμένου να φθάσει κανείς σε μια σκάλα.

1.3.6.Μια εξωτερική σκάλα μπορεί να γίνει αποδεκτή ως δεύτερη σκάλα υπό τον όρο ότι προσφέρει συνθήκες ασφάλειας ικανοποιητικές.

1.3.7.Σε ένα ξενοδοχείο, οι υπάρχουσες σκάλες πρέπει να έχουν η καθεμία επαρκές πλάτος ώστε η εκκένωση του κτιρίου από τα άτομα που ενδεχομένως θα βρίσκονται σ'^αυτό να μπορεί να γίνεται ικανοποιητικά. Αν όμως κρίνεται απαραίτητο, για τα μέτρα ασφάλειας υπάρχοντος ξενοδοχείου, να εγκατασταθούν συμπληρωματικές σκάλες, τότε καθεμία από αυτές τις νέες σκάλες θα πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 0,80^m.

2.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2.1.Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε τα χαρακτηριστικά κατασκευής των υπαρχόντων ξενοδοχείων να είναι τέτοια ώστε:

2.1.1.η αντοχή των φερόντων στοιχείων απέναντι στη φωτιά να μπορεί να εξασφαλίζει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, τη δομική σταθερότητα του συνόλου για επαρκή χρόνο,

2.1.2.η κατάτμηση του κτιρίου σε διαμερίσματα να δημιουργεί φράγματα για τη διάδοση της φωτιάς και του καπνού, ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου και ώστε οι έξοδοι αυτές να μπορούν να χρησιμοποιούνται για επαρκή χρόνο,

2.1.3.γενικά, πρέπει να γίνεται ατά περίπτωση εκτίμηση της κατάστασης, με βάση τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω.

2.2.Φέρων οργανισμός των κτιρίων 2.2.1.Στα κτίρια που περιλαμβάνουν το πολύ τρεις ορόφους, μαζί με το ισόγειο, εκτός από τα μονώροφα κτίρια χωρίς υπόγειο, η αντοχή στη φωτιά (R) του φέροντος οργανισμού του κτιρίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 λεπτά (R) 30).

2.2.2.Στα κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερους από τρεις ορόφους, μαζί με το ισόγειο, η αντοχή του φέροντος οργανισμού του κτιρίου στη φωτιά (R) πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 λεπτά (R 60).

2.3.Δάπεδα 2.3.1.Στα κτίρια που περιλαμβάνουν το πολύ τρεις ορόφους, μαζί με το ισόγειο, η αντοχή των δαπέδων στη φωτιά (REI) πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 λεπτά (REI 30).

2.3.2.Στα κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερους από τρεις ορόφους, μαζί με το ισόγειο, η αντοχή των δαπέδων στη φωτιά (REI) πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 λεπτά (REI 60).

2.4.Περιτοιχισμός των κλιμάκων 2.4.1.Κατά γενικό κανόνα, στα υπάρχοντα ξενοδοχεία που περιλαμβάνουν περισσότερους από δύο ορόφους μαζί με το ισόγειο, οι σκάλες πρέπει να είναι περιτοιχισμένες.

2.4.1.1.Η αντοχή της παρειάς του κλιμακοστασίου στη φωτιά (REI) πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 λεπτά (REI 30).

2.4.1.2.Η αντοχή στη φωτιά των θυρών πρόσβαση στα κλιμακοστάσια αυτά (RE) πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 λεπτά (RE 30). Οι πόρτες αυτές, πρέπει να είναι εφοδιασμένες με αυτόματο μηχανισμό κλεισίματος και να φέρουν ένδειξη που να αναφέρει ότι οι πόρτες πρέπει να διατηρούνται κλειστές.

2.4.2.Στην περίπτωση που η ίδια σκάλα επιτρέπει την πρόσβαση τόσο στους ορόφους που μπορεί να χρησιμοποιεί το κοινό όσο και στο υπόγειο, ο περιτοιχισμός της πρέπει να έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατό να απομονώνεται το υπόγειο από το υπόλοιπο κλιμακοστάσιο.

2.4.3.Το ανώτερο μέρος κάθε κλιμακοστασίου πρέπει να είναι εφοδιασμένο με φεγγίτη ή παράθυρο με λεπτού πάχους υαλοστάσιο, επιφάνειας περίπου 1 m², το οποίο, εάν δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση σ'^αυτό, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μηχανισμό που να επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του από το ισόγειο.

2.4.4.Η προστασία των κλιμακοστασίων υπηρεσίας, που μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από το προσωπικό του ξενοδοχείου πρέπει να βασίζεται στις ίδιες αρχές όπως και για τα κλιμακοστάσια στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό.

2.5.Χωρίσματα 2.5.1.Κατά γενικό κανόνα, τα χωρίσματα από το δάπεδο μέχρι την οροφή που χωρίζουν τα δωμάτια από τις εξόδους κινδύνου πρέπει να παρουσιάζουν αντοχή στη φωτιά (REI) ίση με 30 λεπτά τουλάχιστον (REI 30). Οι πόρτες τους πρέπει να παρουσιάζουν αντοχή στη φωτιά (RE) ίση με τουλάχιστον 15 λεπτά (RE 15).

2.5.2.Κατά γενικό κανόνα, τα οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσματα (δάπεδα, χωρίσματα από το δάπεδο μέχρι την οροφή, οροφές) που χωρίζουν τα δωμάτια και τις εξόδους κινδύνου από τους χώρους που παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους πυρκαγιάς πρέπει να παρουσιάζουν αντοχή στη φωτιά (REI) ίση με 60 λεπτά τουλάχιστον (REI 60). Οι πόρτες τους πρέπει να παρουσιάζουν αντοχή στη φωτιά (RE) ίση με 60 λεπτά τουλάχιστον (RE 60), να είναι εφοδιασμένα με αυτόματο μηχανισμό κλεισίματος και να φέρουν ένδειξη που να αναφέρει ότι οι πόρτες πρέπει να διατηρούνται κλειστές.

3.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ 3.1.Στα υπάρχοντα ξενοδοχεία οι επενδύσεις των εσωτερικών χωρισμάτων και οι διακοσμήσεις πρέπει να παρουσιάζουν, από την άποψη της αντίδρασης στη φωτιά, τέτοια χαρακτηριστικά έτσι ώστε να μην αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο όσον αφορά την ενδεχόμενη συμβολή τους στη διάδοση της φωτιάς και στην παραγωγή καπνού.

3.1.1.Η απαίτηση αυτή αφορά ιδιαίτερα τα μέρη του ξενοδοχείου όπως:

3.1.1.1.τις εξόδους κινδύνου, και ιδίως τους διαδρόμους, τις σκάλες και τους ανοιχτούς χώρους όπως τα χωλ,

3.1.1.2.τους χώρους, εκτός από τα δωμάτια, στους οποίους έχει πρόσβαση το κοινό και ιδίως οι πελάτες του ξενοδοχείου.

3.1.2.Στους χώρους που αναφέρονται στο σημείο 3.1.1, οι επενδύσεις των εσωτερικών χωρισμάτων και οι διακοσμήσεις που λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη είναι:

3.1.2.1.οι επενδύσεις εδάφους,

3.1.2.2.οι επενδύσεις και οι διακοσμήσεις των τοίχων,

3.1.2.3.οι επενδύσεις και οι διακοσμήσεις των οροφών.

3.1.3.Δεδομένου ότι, προς το παρόν, οι μέθοδοι δοκιμών και κατάταξης των υλικών από την άποψη της αντίδρασής τους στη φωτιά δεν είναι εναρμονισμένες, οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται για τις επενδύσεις και τις διακοσμήσεις των εσωτερικών χωρισμάτων στα υπάρχοντα ξενοδοχεία ορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις.

3.2.Έξοδοι κινδύνου 3.2.1.Για τις επενδύσεις των εσωτερικών χωρισμάτων και τις διακοσμήσεις που τοποθετούνται στις εξόδους κινδύνου των υπαρχόντων ξενοδοχείων, η κατάταξη των υλικών που περιέχεται στον ακόλουθο πίνακα θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στο ελάχιστο επίπεδο της απαιτούμενης ασφάλειας:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

3.2.2.Οι εθνικές διατάξεις στις οποίες αναφέρεται ο πίνακας του σημείου 3.2.1 είναι οι εξής:

α)Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας Πρότυπο DIN 4102, μέρος 1 Συμπεριφορά απέναντι στη φωτιά των δομικών υλικών και στοιχείων.

β)Δανία Οικοδομικός κανονισμός 1977 Παράρτημα 3 γ)Γαλλία Διάταγμα της 4ης Ιουνίου 1973 για την κατάταξη των δοκιμών υλικών και στοιχείων σε κατηγορίες ανάλογα με τη συμπεριφορά τους απέναντι στην φωτιά και περιγραφή των μεθόδων δομικής (Journal officiel de la rιpublique franηaise της 26ης Ιουλίου 1973).

δ)Ιταλία Υπουργικό διάταγμα της 26ης Ιουνίου 1984 Κατάταξη ως προς την αντίδραση στη φωτιά και έγκριση των υλικών με σκοπό την αποφυγή της πυρκαγιάς (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana αριθ. 234 της 25ης Αυγούστου 1984).

ε)Κάτω Χώρες Πρότυπο NEN 3883 στ)Ηνωμένο Βασίλειο Πρότυπο BS 476, μέρος 6, 1981 Δοκιμή διάδοσης της φωτιάς για τα προϊόντα Πρότυπο BS 476, μέρος 7, 1971 Δοκιμή επιφανειακής διάδοσης της φλόγας για τα υλικά.

ζ)Ιρλανδία 1.Πρότυπο BS 4790, 1972 Καθορισμός των συνεπειών μιας περιορισμένης εστίας πυρκαγιάς στις επενδύσεις του δαπέδου από κλωστοϋφαντουργικές ύλες (μέθοδος επονομαζόμενη «hot nut»), εκτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο BS 5287, 1976).

2.Πρότυπο BS 5867, μέρος 12, 1980 Απαιτήσεις ως προς την πρόκληση της φωτιάς - Προδιαγραφές για τις ίνες από τις οποίες κατασκευάζονται οι ελαφρές και βαριές κουρτίνες.

3.Πρότυπο BS 5852, μέρος 1, 1979 Πρότυπο BS 5852, μέρος 2, 1982 Μέθοδοι δοκιμής όσον αφορά το εύφλεκτο των ταπετσαρισμένων καθισμάτων.

3.3.Περίπτωση των χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το κοινό με εξαίρεση τα δωμάτια 3.3.1.ίΟταν ο χώρος ανταποκρίνεται στις διατάξεις του σημείου 2.5.2, οι επενδύσεις των εσωτερικών τοιχωμάτων και οι διακοσμήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες εθνικές διατάξεις, ανάλογα με τη χρήση του χώρου.

3.3.2.ίΟταν ο χώρος δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις του σημείου 2.5.2, οι επενδύσεις των εσωτερικών τοιχωμάτων και οι διακοσμήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στις διατάξεις του σημείου 3.2 που εφαρμόζονται για τις εξόδους κινδύνου.

3.3.3.Για τους χώρους στους οποίους έχει πρόσβαση το κοινό εκτός από τους χώρους που αναφέρονται στο σημείο 3.1.1, οι ανεξάρτητες έξοδοι κινδύνου πρέπει να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στο σύνολο των διατάξεων για τις εξόδους κινδύνου του ξενοδοχείου, ανάλογα με την περίπτωση.

4.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 4.1.Σύστημα κύριου φωτισμού 4.1.1.Το σύστημα κύριου φωτισμού ενός ξενοδοχείου πρέπει να είναι ηλεκτρικό.

4.1.2.Η ηλεκτρική εγκατάσταση ενός υφιστάμενου ξενοδοχείου πρέπει να σχεδιάζεται και να εκτελείται έτσι ώστε να αποφεύγεται κυρίως η εκδήλωση και η διάδοση της πυρκαγιάς. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι γειωμένη.

4.1.3.Το σημείο 4.1.2 ισχύει και στην περίπτωση που η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για το ξενοδοχείο εξασφαλίζεται από αυτόνομη πηγή.

4.2.Σύστημα φωτισμού ασφάλειας 4.2.1.Κάθε ξενοδοχείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού ασφάλειας, που να ενεργοποιείται όταν πάθει βλάβη το σύστημα κύριου φωτισμού.

4.2.2.Το ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού ασφάλειας ενός ξενοδοχείου πρέπει, σε περίπτωση βλάβης του κύριου συστήματος φωτισμού, να μπορεί να λειτουργήσει για επαρκή χρόνο ώστε να εκκενωθεί πλήρως το ξενοδοχείο.

5.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 5.1.Γενικός κανόνας 5.1.1.Η θέρμανση εξασφαλίζεται είτε από σύστημα κεντρικής θέρμανσης είτε από ατομικά σταθερά θερμαντικά σώματα.

5.1.2.Η εγκατάσταση θέρμανσης ενός υφιστάμενου ξενοδοχείου πρέπει να σχεδιάζεται και να εκτελείται έτσι ώστε να αποφεύγεται κυρίως η εκδήλωση και η εξάπλωση της πυρκαγιάς.

5.2.Λεβητοστάσιο Όταν η ενεργός ισχύς ενός συστήματος θέρμανσης είναι τουλάχιστον 70 kW ή τόση ώστε το σύστημα αυτό να πρέπει να εγκατασταθεί σε ιδιαίτερο χώρο:

5.2.1.ο χώρος αυτός σχεδιάζεται και εξοπλίζεται σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία,

5.2.2.οι τοίχοι του λεβητοστασίου πρέπει να έχουν αντοχή στη φωτιά (REI) ίση με 60 λεπτά τουλάχιστον (REI 60). Οι πόρτες πρέπει να έχουν αντοχή στη φωτιά (RE) ίση με 60 λεπτά τουλάχιστον (RE 60). Οι πόρτες πρέπει να είναι εφοδιασμένες με αυτόματο μηχανισμό κλεισίματος και να φέρουν σήμανση η οποία να αναφέρει ότι οι πόρτες πρέπει να παραμένουν κλειστές.

5.3.Παροχή υγρών ή αερίων καυσίμων 5.3.1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 5.1.2, πρέπει να είναι δυνατό να διακόπτεται η παροχή υγρών ή αερίων καυσίμων στα συστήματα θέρμανσης τουλάχιστον με τη βοήθεια χειροκίνητου διακόπτη.

5.3.1.1.Στην περίπτωση των ατομικών σταθερών θερμαντικών σωμάτων, ο διακόπτης αυτός πρέπει να βρίσκεται κοντά στο σώμα.

5.3.1.2.Για τις συσκευές κεντρικής θέρμανσης που είναι εγκαταστημένες σε λεβητοστάσιο, ο διακόπτης αυτός πρέπει να είναι τοποθετημένος έξω από το λεβητοστάσιο, σε θέση εύκολα προσπελάσιμη και ευκρινώς σημασμένη.

5.3.2.ίΟταν το κτίριο στο οποίο ευρίσκεται το ξενοδοχείο περιλαμβάνει σωληνώσεις αυτές πρέπει τουλάχιστον να διαθέτουν χειροκίνητο διακόπτη που να είναι τοποθετημένος στο σημείο εισόδου των σωληνώσεων στο κτίριο και να είναι ευκρινώς σημασμένος.

5.3.3.ίΟταν τα υγρά καύσιμα αποθηκεύονται σε ένα χώρο, ο χώρος αυτός πρέπει να σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στα προβλεπόμενα στο σημείο 5.2.2 και να είναι σε θέση να συγκρατήσει τις ενδεχόμενες διαρροές των καυσίμων.

5.3.4.Σε περίπτωση θέρμανσης με υγραέριο η αποθήκευση πρέπει να γίνεται στο εξωτερικό του κτιρίου.

5.4.Ατομικό σταθερό θερμαντικό σώμα 5.4.1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 5.1.2, όταν επιτρέπεται στα υφιστάμενα ξενοδοχεία η χρήση ατομικών σταθερών θερμαντικών σωμάτων, τα σώματα αυτά πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε να αποκλείουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς και να μην παρουσιάζουν κίνδυνο για τα άτομα που βρίσκονται στα δωμάτια μέσα στα οποία είναι τοποθετημένα τα σώματα.

5.4.2.Στα ατομικά σταθερά θερμαντικά σώματα πρέπει να γίνεται κατάλληλη τακτική συντήρηση και πρέπει να φαίνεται ευκρινώς ο τρόπος χειρισμού τους.

6.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 6.1.ίΟταν ένα υφιστάμενο ξενοδοχείο διαθέτει σύστημα εξαερισμού, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για να αποφεύγεται ιδίως η διάδοση της πυρκαγιάς, καθώς και η διάδοση των αερίων και θερμών καπνών μέσω των αεραγωγών προσαγωγής του συστήματος αυτού.

6.2.Τα συστήματα εξαερισμού πρέπει να είναι εφοδιασμένα με γενικό διακόπτη που είναι τοποθετημένος σε θέση εύκολα προσκελάσιμη και ευκρινώς σημασμένη.

7.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 7.1.Πυροσβεστικός εξοπλισμός πρώτης ανάγκης.

7.1.1.Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός πρώτης ανάγκης έχει σκοπό να καταπολεμάει την εκδήλωση πυρκαγιάς και πρέπει να διακρίνεται από το σημαντικότερο πυροσβεστικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται συνήθως από τους ειδικούς με σκοπό την καταπολέμηση των ήδη εξαπλωμένων πυρκαγιών.

7.1.2.Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός πρώτης ανάγκης αποτελείται από φορητούς πυροσβεστήρες και από ισοδύναμες σταθερές συσκευές. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να ανταποκρίνεται στις εθνικές ρυθμίσεις ή πρότυπα που ισχύουν σχετικά ή, ενδεχομένως, στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα.

7.1.3.Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός πρέπει να τοποθετείται σε κάθε όροφο κοντά στα σημεία πρόσβασης στις σκάλες ή τις εξόδους, στις εξόδους κινδύνου ανά διαστήματα το πολύ 25^m, καθώς και κοντά σε χώρους που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο.

7.1.4.Η πρόσβαση στον πυροσβεστικό εξοπλισμό πρώτης ανάγκης πρέπει να είναι εύκολη, ο δε εξοπλισμός πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

7.2.Σήμα συναγερμού 7.2.1.Τα ξενοδοχεία πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αξιόπιστο ηχητικό σύστημα σήματος συναγερμού, του οποίου ο ήχος πρέπει να ανακοινώνεται από τον ήχο του τηλεφωνικού συστήματος.

7.2.2.Ανεξάρτητα από τον τύπο του, το σύστημα αυτό πρέπει να έχει λειτουργία προσαρμοσμένη στα οικοδομικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου και πρέπει να επιτρέπει, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να ειδοποιούνται εγκαίρως όλα τα άτομα που βρίσκονται στα διάφορα μέρη του ξενοδοχείου.

7.3.Σύστημα ειδοποίησης 7.3.1.Πρέπει να είναι δυνατόν να ειδοποιούνται εύκολα οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας είτε με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο είτε με απευθείας γραμμή είτε με κάθε άλλο κατάλληλο ισοδύναμο μέσο.

7.3.2.Η διαδικασία για να καλέσει κανείς τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας πρέπει να αναγράφεται σαφώς δίπλα από κάθε σημείο από το οποίο μπορεί κανείς να τις καλέσει.

Στην περίπτωση του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου, ο αριθμός τηλεφώνου του κέντρου άμεσης βοήθειας και ενδεχομένως η διεύθυνσή του πρέπει να είναι αναρτημένα ευκρινώς κοντά στη θέση του τηλεφώνου του ξενοδοχείου.

7.4.Οδηγίες για το προσωπικό 7.4.1.Η διεύθυνση του ξενοδοχείου πρέπει να φροντίζει ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς, το προσωπικό του ξενοδοχείου να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει σωστά το διαθέσιμο πυροσβεστικό εξοπλισμό πρώτης ανάγκης, καθώς και να μπορεί να θέσει σε λειτουργία τα συστήματα ειδοποίησης και συναγερμού.

7.4.2.Σε περίπτωση πυρκαγιάς, το προσωπικό ενός ξενοδοχείου πρέπει να είναι σε θέση:

7.4.2.1.να εφαρμόσει τις σχετικές οδηγίες,

7.4.2.2.να συμβάλει αποτελεσματικά στην εκκένωση του ξενοδοχείου από όλα τα άτομα που βρίσκονται σ'^αυτό.

7.4.3.Το προσωπικό ενός ξενοδοχείου πρέπει να καλείται να συμμετέχει, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, κατά τρόπο που να συμβιβάζεται με τις συνθήκες λειτουργίας και να λαμβάνει υπόψη, ενδεχομένως, τον εποχιακό ρυθμό λειτουργίας του ξενοδοχείου, σε μαθήματα εκπαίδευσης και εξάσκησης για το χειρισμό του πυροσβεστικού εξοπλισμού πρώτης ανάγκης, του συστήματος συναγερμού και του συστήματος ειδοποίησης, καθώς και σε ασκήσεις εκκένωσης του κτιρίου.

8.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8.1.Στην είσοδο του ξενοδοχείου:

8.1.1.πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι ακριβείς οδηγίες που αφορούν τις ενέργειες του προσωπικού και του κοινού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,

8.1.2.ένα σχεδιάγραμμα του ξενοδοχείου για την ενημέρωση των ομάδων άμεσης βοήθειας θα πρέπει να δείχνει που βρίσκονται:

-οι σκάλες και οι έξοδοι κινδύνου,

-οι διαθέσιμοι πυροσβεστήρες,

-οι διακόπτες της παροχής φωταερίου και ηλεκτρικού ρεύματος,

-ενδεχομένως, ο διακόπτης του συστήματος εξαερισμού,

-ενδεχομένως, ο γενικός πίνακας του συστήματος ανίχνευσης και του συστήματος συναγερμού,

-ενδεχομένως, η θέση των εγκαταστάσεων και των χώρων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο.

8.2.Σε κάθε όροφο:

στα ξενοδοχεία που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερους ορόφους, μαζί με το ισόγειο, πρέπει να υπάρχει, σε κάθε όροφο και κοντά στο σημείο πρόσβασης στον όροφο, ένα απλουστευμένο σχεδιάγραμμα για τον προσανατολισμό των ενοίκων.

8.3.Σε κάθε δωμάτιο:

8.3.1.πρέπει να υπάρχουν ακριβείς οδηγίες, αναρτημένες σε εμφανές σημείο, οι οποίες να αναφέρουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση πυρκαγιάς. Εκτός από τις γλώσσες του συγκεκριμένου κράτους, οι οδηγίες αυτές πρέπει να αναγράφονται και σε ξένες γλώσσες, ανάλογα με την προέλευση της συνήθους πελατείας του ξενοδοχείου,

8.3.2.οι οδηγίες αυτές πρέπει να συνοδεύονται από ένα απλουστευμένο σχεδιάγραμμα του ορόφου που να δείχνει σχηματικά τη θέση του δωματίου σε σχέση με τις εξόδους κινδύνου, με τις σκάλες ή/και τις εξόδους.

8.4.Οι οδηγίες πρέπει να επισύρουν την προσοχή ιδίως στο γεγονός ότι, σε περίπτωση πυρκαγιάς, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται οι ανελκυστήρες εκτός από τους ανελκυστήρες που έχουν ειδική προστασία και που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκκένωση του ξενοδοχείου από ανάπηρα άτομα.

Top