EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0551-20091204

Consolidated text: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ( κανονισμός για τον εναέριο χώρο ) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/551/2009-12-04

2004R0551 — EL — 04.12.2009 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 10ης Μαρτίου 2004

για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

(«κανονισμός για τον εναέριο χώρο»)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 096, 31.3.2004, p.20)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1070/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ 21ης Οκτωβρίου 2009

  L 300

34

14.11.2009
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 10ης Μαρτίου 2004

για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

(«κανονισμός για τον εναέριο χώρο»)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών ( 3 ),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 4 ), έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 11 Δεκεμβρίου 2003,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού προϋποθέτει εναρμονισμένη προσέγγιση στη ρύθμιση της οργάνωσης και χρήσης του εναέριου χώρου.

(2)

Στην έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό το Νοέμβριο του 2000 προτείνεται ότι ο σχεδιασμός, η ρύθμιση και η στρατηγική διαχείριση του εναερίου χώρου πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκή βάση.

(3)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, της 30ής Νοεμβρίου 2001, ζητά διαρθρωτική μεταρρύθμιση προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού με προοδευτικά πλέον ενοποιημένη διαχείριση του εναέριου χώρου και ανάπτυξη νέων αντιλήψεων και διαδικασιών για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, ορίζει το πλαίσιο για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός-πλαίσιο») ( 5 ).

(5)

Στο άρθρο 1 της σύμβασης του Σικάγου του 1944 για την πολιτική αεροπορία, τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν ότι «έκαστο κράτος έχει την πλήρη και αποκλειστική κυριαρχία επί της υπεράνω του εδάφους του ατμοσφαιρικής εκτάσεως». Στο πλαίσιο ακριβώς της εν λόγω κυριαρχίας, με επιφύλαξη της τήρησης των επιταγών των εφαρμοστέων διεθνών συμβάσεων, τα κράτη μέλη της Κοινότητας ασκούν εξουσίες δημόσιας αρχής κατά τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

(6)

Ο εναέριος χώρος αποτελεί κοινό αγαθό για όλες τις κατηγορίες των χρηστών που πρέπει να χρησιμοποιείται με ευελιξία από όλους τους χρήστες ώστε να διασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση και διαφάνεια, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των κρατών μελών στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας καθώς και των δεσμεύσεών τους έναντι των διεθνών οργανισμών.

(7)

Η αποτελεσματική διαχείριση του εναέριου χώρου έχει θεμελιώδη σημασία για την αύξηση της μεταφορικής ικανότητας του συστήματος υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, τη μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις απαιτήσεις των διαφόρων χρηστών και την επίτευξη της όσο το δυνατόν πιο ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου.

(8)

Οι δραστηριότητες του Εurocontrol επιβεβαιώνουν ότι η μεμονωμένη ανάπτυξη του δικτύου αεροδιαδρόμων και της δομής του εναέριου χώρου δεν συνιστά ρεαλιστική προσέγγιση, καθώς κάθε κράτος μέλος αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ΕΔΔΕΚ) που εκτείνεται εντός και εκτός των ορίων της Κοινότητας.

(9)

Θα πρέπει να καθιερωθεί προοδευτικά ένας πλέον ενοποιημένος εναέριος χώρος για την εν πτήσει γενική εναέρια κυκλοφορία στον ανώτερο εναέριο χώρο· η διεπαφή μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου εναέριου χώρου θα πρέπει επίσης να καθορισθεί αναλόγως.

(10)

Μια ευρωπαϊκή περιοχή πληροφοριών πτήσης ανώτερου εναέριου χώρου («EUIR»), που θα περιλαμβάνει τον ανώτερο εναέριο χώρο υπό την ευθύνη των κρατών μελών εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να διευκολύνει τον κοινό προγραμματισμό και τη δημοσίευση των αεροναυτικών πληροφοριών προς αντιμετώπιση των περιφερειακών συμφορήσεων.

(11)

Οι χρήστες του εναέριου χώρου αντιμετωπίζουν ποικίλες συνθήκες πρόσβασης και ελευθερίας κίνησης στον κοινοτικό εναέριο χώρο. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη εναρμόνισης της ταξινόμησης του εναέριου χώρου.

(12)

Η αναδιάρθρωση του εναέριου χώρου θα πρέπει να βασίζεται στις επιχειρησιακές απαιτήσεις ανεξαρτήτως των υφιστάμενων ορίων. Οι κοινές γενικές αρχές για τη δημιουργία ενιαίων λειτουργικών τμημάτων εναερίου χώρου θα πρέπει να καταρτισθούν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με το Εurocontrol και βάσει τεχνικών συμβουλών εκ μέρους του.

(13)

Είναι ουσιώδες να επιτευχθεί μια κοινή, εναρμονισμένη δομή του εναέριου χώρου όσον αφορά τις διαδρομές και τους τομείς, να βασίζεται η σημερινή και μελλοντική οργάνωση του εναέριου χώρου σε κοινές αρχές και να ισχύουν εναρμονισμένοι κανόνες για το σχεδιασμό και τη διαχείριση του εναέριου χώρου.

(14)

Η έννοια της ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου θα πρέπει να εφαρμόζεται αποτελεσματικά· είναι αναγκαίο να βελτιωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η χρήση των τομέων εναέριου χώρου, ιδιαιτέρως στη διάρκεια περιόδων αιχμής για τη γενική εναέρια κυκλοφορία και στον εναέριο χώρο υψηλής κυκλοφορίας, με συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη χρήση των τομέων αυτών για στρατιωτικές επιχειρήσεις και στρατιωτική εκπαίδευση. Προς το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να διατεθούν οι απαιτούμενοι πόροι για την αποτελεσματική εφαρμογή της έννοιας της ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου, λαμβανομένων υπόψη τόσο των πολιτικών όσο και των στρατιωτικών απαιτήσεων.

(15)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσπαθούν να συνεργάζονται με τα όμορα κράτη μέλη για την εφαρμογή της έννοιας της ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου κατά τη διέλευση των εθνικών συνόρων.

(16)

Οι διαφορές στην οργάνωση της πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας στην Κοινότητα εμποδίζουν την ομοιόμορφη και έγκαιρη διαχείριση του εναέριου χώρου και την υλοποίηση των αλλαγών. Η επιτυχία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού εξαρτάται από την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, με την επιφύλαξη των εξουσιών και των ευθυνών των κρατών μελών στον αμυντικό τομέα.

(17)

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και η στρατιωτική εκπαίδευση θα πρέπει να προστατεύονται όταν η εφαρμογή των κοινών αρχών και κριτηρίων πλήττει την ασφαλή και αποτελεσματική τους διεξαγωγή.

(18)

Θα πρέπει να θεσπισθούν κατάλληλα μέτρα για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να παρέχεται συνδρομή στις υφιστάμενες επιχειρησιακές μονάδες, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής μονάδας διαχείρισης της ροής του Εurocontrol, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των πτήσεων.

(19)

Είναι σκόπιμο να εξετασθεί η επέκταση των εννοιών που ισχύουν όσον αφορά τον ανώτερο εναέριο χώρο στον κατώτερο εναέριο χώρο, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα και κατάλληλες μελέτες,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Στόχος και πεδίο εφαρμογής

1.  Στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού-πλαισίου, ο παρών κανονισμός αφορά την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου εντός του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η υποστήριξη της έννοιας ενός προοδευτικά πλέον ενοποιημένου λειτουργικού εναέριου χώρου στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής μεταφορών και η καθιέρωση κοινών διαδικασιών σχεδιασμού, προγραμματισμού και διαχείρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και ασφαλής λειτουργία της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

2.  Η χρήση του εναέριου χώρου υποβοηθεί την εκμετάλλευση των υπηρεσιών αεροναυτιλίας ως συνεκτικό και συνεπές σύνολο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός για την παροχή υπηρεσιών») ( 6 ).

3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στον εναέριο χώρο εντός των περιοχών ΙCAO EUR και ΑFI, στον οποίο τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό για την παροχή υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό στον υπό την ευθύνη τους εναέριο χώρο ο οποίος ανήκει σε άλλες περιοχές ΙCAO, με την προϋπόθεση ότι ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη.

4.  Οι περιοχές πληροφοριών πτήσης που περιλαμβάνονται στον εναέριο χώρο στον οποίο εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

▼M1 —————

▼M1

Άρθρο 3

Ευρωπαϊκή περιοχή πληροφοριών πτήσης ανώτερου εναέριου χώρου (EUIR)

1.  Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της επιδιώκουν την εγκαθίδρυση ενιαίας ευρωπαϊκής περιοχής πληροφοριών πτήσης ανώτερου εναέριου χώρου (EUIR) και την αναγνώρισή της από τον ΔΟΠΑ. Προς τον σκοπό αυτό, όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στην κοινοτική αρμοδιότητα, η Επιτροπή υποβάλλει σύσταση στο Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 300 της συνθήκης το αργότερο στις 4 Δεκεμβρίου 2011.

2.  Η ΕUIR είναι σχεδιασμένη ώστε να περιλαμβάνει τον εναέριο χώρο που εμπίπτει στην ευθύνη των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει εναέριο χώρο ευρωπαϊκών τρίτων χωρών.

3.  Η δημιουργία της ΕUIR δεν θίγει την ευθύνη των κρατών μελών όσον αφορά τον ορισμό φορέων παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας για τον εναέριο χώρο ο οποίος τελεί υπό την ευθύνη τους σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού για την παροχή υπηρεσιών.

4.  Τα κράτη μέλη διατηρούν τις ευθύνες τους έναντι του ΔΟΠΑ εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής πληροφοριών πτήσης ανώτερου εναέριου χώρου και των περιοχών πληροφοριών πτήσης που τους έχει αναθέσει ο ΔΟΠΑ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

▼M1

Άρθρο 3α

Ηλεκτρονικές αεροναυτικές πληροφορίες

1.  Με την επιφύλαξη δημοσίευσης αεροναυτικών πληροφοριών από τα κράτη μέλη και με συνέπεια προς τη δημοσίευση αυτή, η Επιτροπή, εργαζόμενη σε συνεργασία με τον Eurocontrol, εξασφαλίζει τη διάθεση ηλεκτρονικών αεροναυτικών πληροφοριών υψηλής ποιότητας, οι οποίες είναι εναρμονισμένες ως προς τη μορφή τους και εξυπηρετούν τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων χρηστών ως προς την ποιότητα και την επικαιρότητα των δεδομένων.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Επιτροπή:

α) εξασφαλίζει την ανάπτυξη κοινοτικής υποδομής αεροναυτικών πληροφοριών υπό μορφή πύλης ηλεκτρονικής και ολοκληρωμένης ενημέρωσης απεριόριστης πρόσβασης από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η υποδομή αυτή περιλαμβάνει την πρόσβαση στα ζητούμενα στοιχεία δεδομένων και την παροχή τους, τα οποία αφορούν όχι μόνον αεροναυτικές πληροφορίες αλλά και, π.χ., πληροφορίες του γραφείου αναφορών εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας (ARO), μετεωρολογικές πληροφορίες και πληροφορίες διαχείρισης της ροής·

β) υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση της παροχής αεροναυτικών πληροφοριών υπό την ευρύτερη έννοια σε στενή συνεργασία με τον Eurocontrol και τον ΔΟΠΑ.

3.  Η Επιτροπή αποφασίζει λεπτομερείς εκτελεστικούς κανόνες για το παρόν άρθρο σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού-πλαίσιο.

▼M1

Άρθρο 4

Κανόνες αέρος και ταξινόμηση του εναέριου χώρου

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού-πλαίσιο, αποφασίζει εκτελεστικούς κανόνες προκειμένου:

α) να θεσπιστούν κατάλληλες διατάξεις για τους κανόνες αέρος βάσει των προτύπων του ΔΟΠΑ και των συνιστώμενων πρακτικών·

β) να εναρμονισθεί η εφαρμογή της ταξινόμησης του εναερίου χώρου του ΔΟΠΑ, με ενδεδειγμένες προσαρμογές, για να εξασφαλισθεί αδιάλειπτη παροχή ασφαλών και αποτελεσματικών υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σε όλο τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό.

▼M1 —————

▼M1

Άρθρο 6

Διαχείριση και σχεδιασμός του δικτύου

1.  Οι λειτουργίες του δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) επιτρέπουν βέλτιστη χρήση του εναέριου χώρου και εξασφαλίζουν στους χρήστες του εναέριου χώρου τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις διαδρομές που προτιμούν και ταυτόχρονα να έχουν μέγιστη πρόσβαση στον εναέριο χώρο και τις αεροναυτιλιακές υπηρεσίες. Αυτές οι λειτουργίες του δικτύου αποσκοπούν στη στήριξη πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο των λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου και εκτελούνται με ταυτόχρονη τήρηση της αρχής του διαχωρισμού μεταξύ ρυθμιστικών και επιχειρησιακών καθηκόντων.

2.  Για να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τους εθνικούς αεροδιαδρόμους και τις δομές του εναέριου χώρου, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι αναλαμβάνονται τα εξής:

α) σχεδιασμός του ευρωπαϊκού δικτύου αεροδιαδρόμων·

β) συντονισμός των εν ανεπαρκεία πόρων, εντός των συχνοτήτων που χρησιμοποιεί κατά κανόνα η εναέρια κυκλοφορία, ιδίως των ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και συντονισμός των κωδικών αναμεταδοτών ραντάρ.

Οι λειτουργίες του πρώτου εδαφίου δεν συνεπάγονται τη λήψη δεσμευτικών μέτρων γενικού χαρακτήρα ούτε διακριτική ευχέρεια πολιτικής φύσεως. Λαμβάνουν υπόψη προτάσεις που έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο των λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου. Εκτελούνται σε συντονισμό με τις στρατιωτικές αρχές βάσει συμπεφωνημένων διαδικασιών για την ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου.

Η Επιτροπή μπορεί, μετά από διαβούλευση με την επιτροπή ενιαίου ουρανού και σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 4, να αναθέσει στον Eurocontrol, ή σε άλλον αμερόληπτο και αρμόδιο φορέα, τα καθήκοντα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των λειτουργιών του πρώτου εδαφίου. Τα καθήκοντα αυτά πρέπει να εκτελούνται με αμερόληπτο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο και να πραγματοποιούνται εξ ονόματος των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων φορέων. Υπόκεινται σε κατάλληλη διαχείριση η οποία αναγνωρίζει τον διαχωρισμό των ευθυνών για την παροχή υπηρεσιών και τη ρύθμιση, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών του δικτύου ATM συνολικά και με την πλήρη συμμετοχή των χρηστών του εναέριου χώρου και των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

3.  Η Επιτροπή μπορεί να προσθέτει λειτουργίες στον κατάλογο των λειτουργιών που απαριθμούνται στην παράγραφο 2, αφού διεξαγάγει τις δέουσες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς της βιομηχανίας. Τα μέτρα αυτά που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος άρθρου, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού-πλαίσιο.

4.  Λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, εκτός εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 6 έως 9, θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού-πλαίσιο. Αυτοί οι εκτελεστικοί κανόνες αφορούν κυρίως:

α) τον συντονισμό και την εναρμόνιση μεθόδων και διαδικασιών για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των αεροναυτικών συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αρχών και κριτηρίων·

β) την κεντρική λειτουργία συντονισμού για τον έγκαιρο εντοπισμό και την κάλυψη των αναγκών σε συχνότητες στις ζώνες συχνοτήτων που διατίθενται στη γενική εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη με στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού και της λειτουργίας του ευρωπαϊκού δικτύου αερομεταφορών·

γ) πρόσθετες λειτουργίες του δικτύου όπως ορίζονται στο γενικό πρόγραμμα ATM·

δ) τις λεπτομέρειες μιας διαδικασίας λήψεως αποφάσεων που βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και της λειτουργίας διαχείρισης του δικτύου για τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2·

ε) τις ρυθμίσεις για τη διαβούλευση των ενδιαφερομένων φορέων στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· και

στ) εντός του ραδιοφάσματος που διατίθεται στη γενική εναέρια κυκλοφορία από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, την κατανομή των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ της λειτουργίας διαχείρισης του δικτύου και των διαχειριστών συχνοτήτων των κρατών μελών, ενώ εξασφαλίζεται ότι οι λειτουργίες διαχείρισης συχνοτήτων των κρατών μελών εξακολουθούν να πραγματοποιούν τις εκχωρήσεις συχνοτήτων που δεν έχουν αντίκτυπο στο δίκτυο. Για τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες έχουν αντίκτυπο στο δίκτυο, οι διαχειριστές συχνοτήτων των κρατών μελών συνεργάζονται με τους υπεύθυνους για τη λειτουργία διαχείρισης του δικτύου με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης των συχνοτήτων.

5.  Πτυχές του σχεδιασμού του εναέριου χώρου, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, αντιμετωπίζονται σε εθνικό επίπεδο ή στο επίπεδο των λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου. Σε αυτήν τη διαδικασία σχεδιασμού λαμβάνονται υπόψη η ζήτηση και η πολυπλοκότητα της εναέριας κυκλοφορίας, τα σχέδια επιδόσεων σε εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο των λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου και περιλαμβάνεται πλήρης διαβούλευση με τους σχετικούς χρήστες του εναέριου χώρου ή με σχετικές ομάδες που εκπροσωπούν χρήστες του εναερίου χώρου και, κατά περίπτωση, με τις στρατιωτικές αρχές.

6.  Τα κράτη μέλη αναθέτουν στον Eurocontrol ή σε άλλον αμερόληπτο και αρμόδιο φορέα, που υπόκειται στις δέουσες διευθετήσεις επιτήρησης, την εκτέλεση της διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας.

7.  Οι εκτελεστικοί κανόνες για τη διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων διευθετήσεων επιτήρησης, αναπτύσσονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού-πλαίσιο και εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού-πλαίσιο, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας στη χρήση του εναέριου χώρου και την ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται σε διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, ώστε να διασφαλίζεται ότι η χωρητικότητα παρέχεται έγκαιρα, με ευελιξία και σύμφωνα με τις συστάσεις του περιφερειακού σχεδίου αεροναυτιλίας του ΔΟΠΑ, ευρωπαϊκή περιοχή.

8.  Οι εκτελεστικοί κανόνες για τη διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές αποφάσεις των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, των φορέων εκμετάλλευσης των αερολιμένων και των χρηστών του εναέριου χώρου και καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

α) τον σχεδιασμό πτήσεων·

β) τη χρήση της διαθέσιμης χωρητικότητας του εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της πτήσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των χρονοθυρίδων και

γ) τη χρήση διαδρομών από τη γενική αεροπορία, συμπεριλαμβανομένων:

 της δημιουργίας ενιαίας έκδοσης για την καθοδήγηση των διαδρομών και της εναέριας κυκλοφορίας,

 εναλλακτικών λύσεων για την εκτροπή της γενικής αεροπορίας από συμφορημένες περιοχές, και

 κανόνων προτεραιότητας όσον αφορά την πρόσβαση στον εναέριο χώρο της γενικής αεροπορίας, ιδίως σε περιόδους συμφόρησης και κρίσης.

9.  Κατά την κατάρτιση και θέσπιση των εκτελεστικών κανόνων η Επιτροπή, κατά περίπτωση, και χωρίς να θίγεται η ασφάλεια, λαμβάνει υπόψη τη συνοχή μεταξύ σχεδίων πτήσεων και χρονοθυρίδων και τον αναγκαίο συντονισμό με παρακείμενες περιοχές.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΥΡΑΝΟ

Άρθρο 7

Ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου

1.  Τα κράτη μέλη, λαμβανομένης υπόψη της οργάνωσης των στρατιωτικών πτυχών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, διασφαλίζουν την ομοιόμορφη εφαρμογή εντός του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού της έννοιας της ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου, όπως περιγράφεται από τον ΙCAO και όπως έχει αναπτυχθεί από το Εurocontrol, ώστε να διευκολύνονται η διαχείριση του εναέριου χώρου και η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής μεταφορών.

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής μεταφορών, της έννοιας της ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου όσον αφορά τον εναέριο χώρο που τελεί υπό την ευθύνη τους.

3.  Όταν, ιδίως κατόπιν των εκθέσεων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, καθίσταται απαραίτητο να ενισχυθεί και να εναρμονισθεί η εφαρμογή της έννοιας της ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου εντός του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, θεσπίζονται κανόνες εφαρμογής στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής μεταφορών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 του κανονισμού-πλαισίου.

Άρθρο 8

Προσωρινή αναστολή

1.  Σε περιπτώσεις που η εφαρμογή του άρθρου 7 συνεπάγεται σοβαρές επιχειρησιακές δυσκολίες, τα κράτη μέλη μπορούν, προσωρινά, να αναστέλλουν την εφαρμογή αυτή εφόσον ενημερώνουν σχετικά αμελλητί την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

2.  Μετά την εισαγωγή της εν λόγω προσωρινής αναστολής, οι προσαρμογές στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, μπορούν να γίνονται για τον εναέριο χώρο υπό την ευθύνη του οικείου ή των οικείων κρατών μελών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 του κανονισμού-πλαισίου.

▼M1 —————

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10

Αναθεώρηση

Στο πλαίσιο της περιοδικής αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού-πλαισίου, η Επιτροπή οριστικοποιεί προγνωστική μελέτη σχετικά με τις προϋποθέσεις της μελλοντικής εφαρμογής των εννοιών που αναφέρονται στα άρθρα 3, 5 και 6 στον κατώτερο εναέριο χώρο.

Βάσει των συμπερασμάτων της μελέτης και υπό το πρίσμα της προόδου που θα έχει επιτευχθεί, η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έκθεση, συνοδευόμενη, εφόσον χρειάζεται, από πρόταση για την επέκταση της εφαρμογής των εννοιών αυτών στον κατώτερο εναέριο χώρο ή για τον προσδιορισμό οποιουδήποτε άλλου μέτρου. Σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια επέκταση, οι σχετικές αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν κατά προτίμηση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΔΉΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

Η Επιτροπή με βάση έκθεση σχετικά με την κτηθείσα πείρα κατά την εφαρμογή του άρθρου 5, θα διατυπώσει, αν παραστεί ανάγκη και εντός πέντε ετών, προτάσεις για την τροποποίηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6.( 1 ) ΕΕ C 103 Ε της 30.4.2002, σ. 35.

( 2 ) ΕΕ C 241 της 7.10.2002, σ. 24.

( 3 ) ΕΕ C 278 της 14.11.2002, σ. 13.

( 4 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2002 (ΕΕ C 272 Ε της 13.11.2003, σ. 316), κοινή θέση του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2003 (ΕΕ C 129 Ε της 3.6.2003, σ. 11) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2004 και απόφαση του Συμβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2004.

( 5 ) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

( 6 ) Βλέπε σελίδα 10 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

Top