EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0294

Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της σύστασης (ΕΕ) 2020/1475 του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

COM/2021/294 final

Βρυξέλλες, 31.5.2021

COM(2021) 294 final

2021/0138(NLE)

Πρόταση

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της σύστασης (ΕΕ) 2020/1475 του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Για να εξασφαλιστεί μια καλά συντονισμένη, προβλέψιμη και διαφανής προσέγγιση όσον αφορά την έγκριση περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, το Συμβούλιο εξέδωσε, στις 13 Οκτωβρίου 2020, τη σύσταση (ΕΕ) 2020/1475 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 1 . Η σύσταση του Συμβουλίου καθιέρωσε μια συντονισμένη προσέγγιση σχετικά με τα ακόλουθα βασικά σημεία: εφαρμογή κοινών κριτηρίων και κατώτατων ορίων κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τη θέσπιση περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, αποτύπωση του κινδύνου μετάδοσης της νόσου COVID-19 βάσει συμφωνημένου χρωματικού κώδικα σε χάρτη ο οποίος δημοσιεύεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) 2 και συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τα τυχόν μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν κατάλληλα σε πρόσωπα που μετακινούνται μεταξύ περιοχών, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου μετάδοσης στις εν λόγω περιοχές.

Η σύσταση (EΕ) 2020/1475 επιδιώκει να εξασφαλίσει μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών που εξετάζουν το ενδεχόμενο θέσπισης μέτρων περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας για λόγους δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της πανδημίας. Κατά τη θέσπιση και εφαρμογή περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν το δίκαιο της ΕΕ, ιδίως τις αρχές της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Η σύσταση (ΕΕ) 2020/1475 τροποποιήθηκε αργότερα λόγω του πολύ υψηλού επιπέδου μετάδοσης στην κοινότητα σε ολόκληρη την ΕΕ, που ενδεχομένως συνδέεται με την αυξημένη μεταδοτικότητα των νέων ανησυχητικών παραλλαγών του SARS-CoV-2 3 .

Ύστερα από άλλη μια κορύφωση των λοιμώξεων στις αρχές Απριλίου, ο αριθμός των λοιμώξεων μειώνεται τον τελευταίο καιρό σε ολόκληρη την ΕΕ. Έως το τέλος της 19ης εβδομάδας (16 Μαΐου 2021), το 14ήμερο σωρευτικό ποσοστό ανακοίνωσης κρουσμάτων COVID-19 για την ΕΕ / τον ΕΟΧ είχε υποχωρήσει σε 224 ανά 100 000 και μειωνόταν επί έξι εβδομάδες 4 . Η μείωση αυτή παρατηρείται παρά τη συνεχή αύξηση του ρυθμού διαγνωστικών εξετάσεων. Ανάλογες μειώσεις παρατηρούνται στα ποσοστά πληρότητας των νοσοκομειακών κλινών και των μονάδων εντατικής θεραπείας, όπως και στον αριθμό των νέων εισαγωγών ασθενών με COVID-19.

Αυτή η βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης συνδέεται πρώτιστα με την επιτάχυνση της εκστρατείας εμβολιασμού στην ΕΕ. Έως τις 27 Μαΐου 2021, η συνολική εμβολιαστική κάλυψη των ενηλίκων ηλικίας 18 ετών και άνω με τουλάχιστον μία δόση εμβολίου ήταν στην ΕΕ / στον ΕΟΧ ήταν 42,8 %, ενώ η συνολική κάλυψη των ενηλίκων ηλικίας 18 ετών και άνω με πλήρη εμβολιασμό έφθανε το 18,9 %. Είναι πολύ σημαντικό ότι η συνολική κάλυψη με πλήρη εμβολιασμό είχε φτάσει σε υψηλά επίπεδα στις στοχευόμενες ομάδες του πληθυσμού, όπως άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω (63,5 %) και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας (64,2 %) 5 . Έως το τέλος του Μαΐου 2021 θα έχουν παραδοθεί στα κράτη μέλη πάνω από 300 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων. Έως το τέλος του Ιουλίου 2021 θα έχουν παραδοθεί επαρκείς δόσεις για τον εμβολιασμό του 70 % του πληθυσμού ενηλίκων στην ΕΕ.

Ενόψει αυτών των καλοδεχούμενων εξελίξεων, τα κράτη μέλη άρχισαν να αίρουν σταδιακά τους περιορισμούς που είχαν επιβάλει για τον περιορισμό της διασποράς του ιού SARS-CoV-2, όσον αφορά ταξίδια και άλλες δραστηριότητες. Για να γίνει αυτό με ασφαλή τρόπο, πολλά κράτη μέλη χρησιμοποιούν πιστοποιητικά σχετικά με τη νόσο COVID-19 που καλύπτουν τον εμβολιασμό, τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων και/ή την ανάρρωση από τη νόσο.

Στις 20 Μαΐου 2021 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, σ’ ένα πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή των διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για την COVID-19 με σκοπό να διευκολυνθούν οι κάτοχοι του πιστοποιητικού να ασκήσουν το δικαίωμά τους για ελεύθερη μετακίνηση στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 6 . Η πολιτική συμφωνία επί των δύο κανονισμών που πρότεινε η Επιτροπή 7 εγκρίθηκε στη συνέχεια από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου 8 και από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 9 . Το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, που θα επιτρέψει σε όλα τα άτομα που ζουν στην ΕΕ να αποκτήσουν ένα διαλειτουργικό πιστοποιητικό για τη νόσο COVID-19, θα συμβάλει και θα διευκολύνει τη σταδιακή και συντονισμένη άρση των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, οι οποίοι έχουν επιβληθεί, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, για τον περιορισμό της διασποράς του ιού SARS-CoV-2.

Συνεπώς, έχει σημασία να καταβληθούν προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τις δυνατότητες που έχουν δυνάμει του εθνικού δικαίου για να αρχίσουν να εκδίδουν ενωσιακά ψηφιακά πιστοποιητικά COVID ακόμα και προτού τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός ο οποίος βασίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές που ανέπτυξαν τα κράτη μέλη στο δίκτυο eHealth 10 . Στις περιπτώσεις που η εθνική νομοθεσία προβλέπει την επαλήθευση πιστοποιητικών COVID-19, οι κάτοχοι ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID θα μπορούσαν να το χρησιμοποιούν όταν ταξιδεύουν ήδη πριν από την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού. Η Επιτροπή υποστηρίζει τη διαδικασία αυτή, θέτοντας σε λειτουργία το κεντρικό μέρος του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID, τη διαδικτυακή πύλη της ΕΕ στην οποία θα αποθηκεύονται τα δημόσια κλειδιά που είναι απαραίτητα για την επαλήθευση ενός ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID. Δεδομένου ότι δεν ανταλλάσσονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν ήδη να κάνουν χρήση της λειτουργικότητάς της.

Ενόψει της βελτίωσης της επιδημιολογικής κατάστασης, καθώς και της επικείμενης εφαρμογής του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID, η σύσταση (ΕΕ) 2020/1475 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συντονιστεί αυτή η σταδιακή άρση των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία. Αφενός, οι κάτοχοι πιστοποιητικού εμβολιασμού και ανάρρωσης που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ δεν θα πρέπει καταρχήν να υπόκεινται σε πρόσθετους περιορισμούς, όπως πρόσθετες σχετιζόμενες με το ταξίδι διαγνωστικές εξετάσεις για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 ή σχετιζόμενη με το ταξίδι αυτοαπομόνωση ή καραντίνα. Αφετέρου, οι διατάξεις σχετικά με τα πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικών εξετάσεων θα πρέπει να εξορθολογιστούν, ώστε να περιοριστεί η πολυπλοκότητα και η σύγχυση για τους ταξιδιώτες και να ενισχυθεί, με τον τρόπο αυτό, η συμμόρφωση με τα επιβαλλόμενα μέτρα. Για τον σκοπό αυτό, τα διάφορα μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στους ταξιδιώτες θα μπορούσαν να συνδεθούν στενότερα με τον χρωματικό κώδικα του τόπου αναχώρησης. Ειδικότερα, μια ορισθείσα περίοδος ισχύος για τις διαγνωστικές εξετάσεις για τον ιό SARS-CoV-2 θα μπορούσε να απλουστεύσει τα ταξίδια εντός της ΕΕ.

Επιπλέον, η σύσταση 2020/1475 θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να ληφθεί υπόψη η έκδοση της σύστασης (ΕΕ) 2021/816 του Συμβουλίου για την τροποποίηση της σύστασης (ΕΕ) 2020/912 σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ και την πιθανή άρση του εν λόγω περιορισμού 11 , καθώς και για να ληφθεί υπόψη η αύξηση του κατώτατου ορίου για το 14ήμερο σωρευτικό ποσοστό ανακοίνωσης κρουσμάτων COVID-19 από 25 σε 75.

Ταυτόχρονα, πρέπει να εξακολουθήσουμε να επαγρυπνούμε ως προς τις παραλλαγές του ιού SARS-CoV-2. Το ECDC αξιολογεί τακτικά τα νέα στοιχεία για τις παραλλαγές που εντοπίζονται μέσω επιδημιολογικών πληροφοριών, γονιδιωματικής διαλογής παραλλαγών βάσει κανόνων ή άλλων επιστημονικών πηγών 12 . Η εργασία αυτή καλύπτει, ιδίως, τις «ανησυχητικές παραλλαγές», για τις οποίες υπάρχουν σαφή στοιχεία που δείχνουν σημαντικές διαφορές ως προς τη μεταδοτικότητα, τη σοβαρότητα και/ή την ανοσία, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν την επιδημιολογική κατάσταση στην ΕΕ / στον ΕΟΧ. Καλύπτει επίσης τις «παραλλαγές ειδικού ενδιαφέροντος», για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία σχετικά με γονιδιωματικές ιδιότητες, επιδημιολογικά στοιχεία ή in-vitro τεκμήρια που ενδέχεται να δηλώνουν σημαντικές διαφορές ως προς τη μεταδοτικότητα, τη σοβαρότητα και/ή την ανοσία, με ρεαλιστικές επιπτώσεις στην επιδημιολογική κατάσταση στην ΕΕ / στον ΕΟΧ.

Το ECDC διαθέτει έναν «πίνακα παραλλαγών του ιού SARS-CoV-2» 13 για να παρέχει επισκόπηση της αναλογίας των ανησυχητικών παραλλαγών και των παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος στην ΕΕ / στον ΕΟΧ, καθώς και της ποσότητας των δειγμάτων που υποβάλλονται σε αλληλούχηση. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη όταν εξετάζουν κατά πόσο πρέπει να επιβάλουν περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία. Για να συγκεντρωθούν έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση και την κυκλοφορία ανησυχητικών παραλλαγών ή παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος του ιού SARS-CoV-2, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις συστάσεις του ECDC όσον αφορά την ποσότητα των αλληλουχούμενων δειγμάτων, η οποία θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 10 % των θετικών για SARS-CoV-2 κρουσμάτων ή τουλάχιστον 500 τέτοια κρούσματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με ένα ενιαίο μέτωπο καταπολέμησης της νόσου COVID-19 14 .

Όπως προβλέπεται στους κανόνες για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επαναφέρουν περιορισμούς στους κατόχους πιστοποιητικού, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων πιστοποιητικού εμβολιασμού ή ανάρρωσης, λόγω, για παράδειγμα, της ταχείας επιδείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης σ’ ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή εντός κράτους μέλους. Ο μηχανισμός του «φρένου έκτακτης ανάγκης» έχει τον σκοπό, ειδικότερα, να προλαμβάνει τη διασπορά των ανησυχητικών παραλλαγών ή των παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος του ιού SARS-CoV-2.

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Η παρούσα σύσταση επιδιώκει να διευκολύνει την εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων σχετικά με τους περιορισμούς της ελευθερίας κυκλοφορίας για λόγους δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, προτίθεται να διευκολύνει την εφαρμογή του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID.

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η παρούσα σύσταση συνάδει με άλλες πολιτικές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη δημόσια υγεία και την απουσία ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 168 παράγραφος 6 και το άρθρο 292.

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Το άρθρο 292 της ΣΛΕΕ παρέχει στο Συμβούλιο το δικαίωμα να διατυπώνει συστάσεις. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, το Συμβούλιο αποφασίζει μετά από πρόταση της Επιτροπής σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες οι Συνθήκες προβλέπουν την έκδοση πράξεων μετά από πρόταση της Επιτροπής.

Αυτό ισχύει στην παρούσα περίπτωση, δεδομένου ότι χρειάζεται συνεκτική προσέγγιση για την αποφυγή περαιτέρω διαταραχών από μονομερή και μη επαρκώς συντονισμένα μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης. Το άρθρο 21 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Αν διαπιστωθεί ότι απαιτείται δράση της Ένωσης για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούν να θεσπίζουν διατάξεις για τη διευκόλυνση της άσκησης αυτών των δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί επίσης να διατυπώνει συστάσεις για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης.

Αναλογικότητα

Η λήψη μονομερών ή μη συντονισμένων μέτρων ενδέχεται να οδηγήσει σε ασυνεπείς και κατακερματισμένους περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα οι πολίτες της Ένωσης να αισθάνονται αβεβαιότητα κατά την άσκηση των ενωσιακών τους δικαιωμάτων. Η πρόταση δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο και αναλογικό για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας

ά.α.

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η πρόταση λαμβάνει υπόψη τις τακτικές συζητήσεις με τα κράτη μέλη που διεξήχθησαν μετά την εφαρμογή των πρώτων προσωρινών περιορισμών, τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης και τα σχετικά διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Εκτίμηση επιπτώσεων

ά.α.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, περιορισμοί επιτρέπεται να επιβάλλονται μόνο αν είναι αναγκαίοι και ανταποκρίνονται πραγματικά σε στόχους γενικού συμφέροντος τους οποίους αναγνωρίζει η Ένωση ή στην ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών τρίτων. Το άρθρο 21 του Χάρτη απαγορεύει τους περιορισμούς λόγω ιθαγένειας εντός του πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών.

Οι τυχόν περιορισμοί του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ένωση οι οποίοι δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας υγείας πρέπει να είναι αναγκαίοι, αναλογικοί και να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις. Πρέπει να είναι κατάλληλοι για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκουν και να μην υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Καμία.

2021/0138 (NLE)

Πρόταση

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της σύστασης (ΕΕ) 2020/1475 του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 168 παράγραφος 6 και το άρθρο 292 πρώτη και δεύτερη περίοδος,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Στις 13 Οκτωβρίου 2020 το Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση (ΕΕ) 2020/1475 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 15 . Η σύσταση (ΕΕ) 2020/1475 καθιέρωσε μια συντονισμένη προσέγγιση σχετικά με τα ακόλουθα βασικά σημεία: εφαρμογή κοινών κριτηρίων και κατώτατων ορίων κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τη θέσπιση περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, αποτύπωση του κινδύνου μετάδοσης της νόσου COVID-19 σε χάρτη βάσει συμφωνημένου χρωματικού κώδικα και συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τα τυχόν μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν κατάλληλα σε πρόσωπα που μετακινούνται μεταξύ περιοχών, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου μετάδοσης στις εν λόγω περιοχές.

(2)Με βάση τα κριτήρια και τα κατώτατα όρια που καθόρισε η σύσταση (ΕΕ) 2020/1475, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων δημοσιεύει, μία φορά την εβδομάδα, χάρτη των κρατών μελών, με ανάλυση κατά περιφέρεια, προκειμένου να υποστηρίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα κράτη μέλη 16 .

(3)Όπως προβλέπεται στην αιτιολογική σκέψη 15 της σύστασης (ΕΕ) 2020/1475, η Επιτροπή, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, θα πρέπει, ενόψει της εξελισσόμενης επιδημιολογικής κατάστασης, να εξακολουθήσει να εξετάζει σε τακτική βάση τα κριτήρια, τις ανάγκες σε δεδομένα και τα κατώτατα όρια που περιγράφονται στην παρούσα σύσταση, συμπεριλαμβανομένου του αν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη άλλα κριτήρια ή να προσαρμοστούν τα κατώτατα όρια, και να μεταβιβάζει τα πορίσματά της προς εξέταση στο Συμβούλιο, μαζί με πρόταση για τροποποίηση της σύστασης.

(4)Σε συνέχεια μιας τέτοιας πρότασης της Επιτροπής, το Συμβούλιο εξέδωσε, την 1η Φεβρουαρίου 2021, τη σύσταση (ΕΕ) 2021/119 του Συμβουλίου για την τροποποίηση της σύστασης (ΕΕ) 2020/1475 σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 17 , ενόψει ενός πολύ υψηλού επιπέδου κοινοτικής μετάδοσης σε ολόκληρη την Ένωση, γεγονός που ενδεχομένως συνδέεται με την αυξημένη μεταδοτικότητα των νέων ανησυχητικών παραλλαγών του ιού SARS-CoV-2.

(5)Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, να περιορίζουν το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας για λόγους δημόσιας υγείας. Τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της Ένωσης, οι οποίοι εφαρμόζονται για την ανάσχεση της διασποράς του ιού SARS-CoV-2, θα πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένους και περιορισμένους λόγους δημόσιου συμφέροντος και, συγκεκριμένα, στην προστασία της δημόσιας υγείας. Οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, ιδίως δε σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Τα μέτρα που λαμβάνονται θα πρέπει, επομένως, να είναι αυστηρά περιορισμένα ως προς το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια ισχύος τους, να συνάδουν με τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης και να μην υπερβαίνουν τα απολύτως αναγκαία για την προστασία της δημόσιας υγείας. Επιπλέον, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα μέτρα που λαμβάνονται από την Ένωση για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και βασικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρικών εφοδίων και του ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού μέσω των λεγόμενων «πράσινων λωρίδων» διέλευσης των συνόρων που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Μαρτίου 2020, όσον αφορά την εφαρμογή των πράσινων λωρίδων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών 18 .

(6)Για να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και ελεύθερης διαμονής στην επικράτεια των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν, στις 20 Μαΐου 2021, να θεσπίσουν το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, ένα κοινό πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για τη νόσο COVID-19. Το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID θα συμβάλει στη διευκόλυνση της σταδιακής και συντονισμένης άρσης των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, οι οποίοι έχουν επιβληθεί, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, για την ανάσχεση της διασποράς του ιού SARS-CoV-2. Η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την έναρξη οικονομικής ανάκαμψης.

(7)Στις 20 Μαΐου 2021 το Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση (ΕΕ) 2021/816 του Συμβουλίου για την τροποποίηση της σύστασης (ΕΕ) 2020/912 σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ και την πιθανή άρση του εν λόγω περιορισμού 19 , συνιστώντας στα κράτη μέλη να χαλαρώσουν τους περιορισμούς των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ, ιδίως για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί η τελευταία συνιστώμενη δόση εμβολίου κατά της νόσου COVID-19 το οποίο έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 20 . Επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν τα μη αναγκαία ταξίδια στην ΕΕ υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί η τελευταία συνιστώμενη δόση εμβολίου κατά της νόσου COVID-19 για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο έκτακτης χρήσης του ΠΟΥ 21 . Η σύσταση (ΕΕ) 2021/816 αύξησε επίσης τα κατώτατα όρια όσον αφορά το 14ήμερο σωρευτικό ποσοστό ανακοίνωσης κρουσμάτων COVID-19 που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση του καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες θα πρέπει να επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη αναγκαίων ταξιδιών. Παράλληλα, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εισόδου στην ΕΕ ανησυχητικών παραλλαγών ή παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος του SARS-CoV-2, η σύσταση (ΕΕ) 2021/816 προβλέπει μηχανισμό «φρένου έκτακτης ανάγκης», ο οποίος επιτρέπει στα κράτη μέλη να ενεργούν γρήγορα και συντονισμένα, ώστε να περιορίζουν προσωρινά στο απολύτως ελάχιστο όλα τα ταξίδια από τις πληγείσες τρίτες χώρες. Η σύσταση 2020/1475 θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις αυτές, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κατώτατου ορίου όσον αφορά το ποσοστό ανακοίνωσης κρουσμάτων.

(8)Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 25ης Μαΐου 2021 22 , δήλωσε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη συντονισμένης προσέγγισης πριν από το καλοκαίρι. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID και ζήτησε την ταχεία εφαρμογή του. Ως επόμενο βήμα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να αναθεωρηθεί, έως τα μέσα Ιουνίου, η σύσταση (ΕΕ) 2020/1475 με στόχο να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για την έκδοση της σύστασης (ΕΕ) 2021/816.

(9)Η εφαρμογή του [κανονισμού για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID] θα αρχίσει την 1η Ιουλίου 2021. Από την εν λόγω ημερομηνία, τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί, έχουν υποβληθεί σε διαγνωστικές εξετάσεις ή έχουν αναρρώσει θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση που εμβολιάστηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του [κανονισμού για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID], ακόμα και αν ο εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής. Η σύσταση 2020/1475 θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πλαίσιο του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID. Ειδικότερα, τα ενωσιακά ψηφιακά πιστοποιητικά COVID εγγυώνται την ασφαλή έκδοση, επαλήθευση και αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, διαγνωστικών εξετάσεων και ανάρρωσης, και, ως εκ τούτου, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον [κανονισμό για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID] θα πρέπει να αποτελούν το κυριότερο εργαλείο στο πλαίσιο των ταξιδιών εντός της ΕΕ.

(10)Ο [κανονισμός για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID] προβλέπει εισαγωγική περίοδο έξι μηνών, προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη που δεν είναι σε θέση να εκδίδουν πιστοποιητικά σε μορφότυπο που να συμμορφώνεται με τον εν λόγω κανονισμό από την ημερομηνία εφαρμογής του η δυνατότητα να συνεχίσουν να εκδίδουν πιστοποιητικά που δεν συμμορφώνονται ακόμα με τον [κανονισμό για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID] Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής περιόδου, τα εν λόγω πιστοποιητικά, καθώς και τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του [κανονισμού για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID], πρέπει να γίνονται δεκτά από όλα τα κράτη μέλη υπό την προϋπόθεση ότι περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία. Ως εκ τούτου, για τους σκοπούς της σύστασης 2020/1475, θα πρέπει να θεωρείται ότι και τα πιστοποιητικά αυτά έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον [κανονισμό για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID].

(11)Επιπλέον, στα άτομα τα οποία δεν είναι κάτοχοι ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID, ιδιαίτερα για τον λόγο ότι εμβολιάστηκαν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του [κανονισμού για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID], θα πρέπει να παρέχεται κάθε εύλογη ευκαιρία για να αποδεικνύουν με άλλα μέσα ότι θα πρέπει να επωφελούνται από την άρση των σχετικών περιορισμών της ελεύθερης κυκλοφορίας που προβλέπουν τα κράτη μέλη για τους κατόχους τέτοιων πιστοποιητικών.

(12)Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιούν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τις υφιστάμενες δυνατότητες βάσει του εθνικού δικαίου όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών COVID-19, ώστε να αρχίσουν να εκδίδουν πιστοποιητικά σε μορφότυπο που συνάδει με τον [κανονισμό για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID] ήδη πριν από την έναρξη της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν αναπτύξει τα κράτη μέλη στο δίκτυο eHealth 23 . Στις περιπτώσεις που το εθνικό δίκαιο προβλέπει την επαλήθευση των πιστοποιητικών COVID-19, οι κάτοχοι ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID θα μπορούν ήδη να τα χρησιμοποιούν όταν ταξιδεύουν. Η Επιτροπή υποστηρίζει τη διαδικασία αυτή, θέτοντας σε λειτουργία το κεντρικό μέρος του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID, τη διαδικτυακή πύλη της ΕΕ στην οποία θα αποθηκεύονται τα δημόσια κλειδιά που είναι απαραίτητα για την επαλήθευση ενός ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID. Δεδομένου ότι στην εν λόγω διαδικτυακή πύλη της ΕΕ δεν ανταλλάσσονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να κάνουν χρήση της λειτουργικότητάς της ήδη πριν από την έναρξη εφαρμογής του [κανονισμού για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID].

(13)Παρατηρείται ισχυρή και συνεχής πτωτική τάση του 14ήμερου σωρευτικού ποσοστού ανακοίνωσης κρουσμάτων COVID-19 στην ΕΕ / στον ΕΟΧ, η οποία συνδέεται κυρίως με τη σημαντική αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης σε ολόκληρη την Ένωση. Στις 27 Μαΐου 2021 η συνολική εμβολιαστική κάλυψη των ενηλίκων ηλικίας 18 ετών και άνω με τουλάχιστον μία δόση εμβολίου ήταν 42,8 %, ενώ η συνολική κάλυψη των ενηλίκων ηλικίας 18 ετών και άνω με πλήρη εμβολιασμό έφθανε το 18,9 %. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι το σύνολο των πλήρως εμβολιασμένων ατόμων που ανήκουν σε ομάδες προτεραιότητες, όπως τα άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, έχει φθάσει σε υψηλά επίπεδα 24 . Τα κράτη μέλη, όταν εξετάζουν κατά πόσο θα πρέπει να εφαρμόζουν περιορισμούς, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο προστασίας που παρέχεται από την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, κυρίως στις ομάδες στόχους.

(14)Μπροστά σ’ αυτές τις θετικές εξελίξεις, τα κράτη μέλη έχουν αρχίσει να αίρουν σταδιακά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν για να περιοριστεί η διασπορά του SARS-CoV-2, όσον αφορά τόσο τα ταξίδια όσο και άλλες δραστηριότητες. Για να επιτευχθεί αυτό με ασφαλή τρόπο, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν πιστοποιητικά COVID-19, τα οποία καλύπτουν τον εμβολιασμό, τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων και/ή την ανάρρωση. Προκειμένου να συντονιστούν οι προσπάθειες για τη σταδιακή άρση των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία που επιβλήθηκαν, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, για τον περιορισμό της διασποράς του SARS-CoV-2, θα πρέπει να προσαρμοστεί η σύσταση (ΕΕ) 2020/1475. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές της επιδημιολογικής κατάστασης μεταξύ των περιοχών που έχουν ενταχθεί στα διάφορα χρώματα που καθορίστηκαν με τη σύσταση (ΕΕ) 2020/1475, και για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη σαφήνεια και βεβαιότητα στα πρόσωπα που ταξιδεύουν εντός της Ένωσης, οι περιορισμοί που θα μπορούσαν να επιβάλλουν τα κράτη μέλη, με βάση τις οικείες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν περαιτέρω.

(15)Δεδομένων των χαμηλών ποσοστών μόλυνσης στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο «πορτοκαλί», δεν θα πρέπει να επιβάλλεται καραντίνα ή αυτοαπομόνωση στα άτομα που ταξιδεύουν από τις περιοχές αυτές. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να απαιτούν από τους εν λόγω ταξιδιώτες να υποβληθούν σε διαγνωστική εξέταση για τη λοίμωξη από τον SARS-CoV-2 ή να παρέχουν τη δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων κατά την άφιξη.

(16)Για να απλοποιηθούν τα ταξίδια εντός της Ένωσης, θα πρέπει να καθοριστούν τυποποιημένες περίοδοι ισχύος για τις διαγνωστικές εξετάσεις για τη λοίμωξη από SARS-CoV-2, λαμβανομένης επίσης υπόψη της επικείμενης εφαρμογής του διαλειτουργικού ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID. Τα περισσότερα κράτη μέλη προβλέπουν ήδη ότι η δειγματοληψία που απαιτείται για τη μοριακή δοκιμασία ενίσχυσης νουκλεϊκού οξέος (NAAT) πρέπει να διενεργείται το ανώτερο 72 ώρες πριν από την άφιξη προκειμένου να γίνει δεκτή η δοκιμασία. Δικαιολογείται μικρότερη περίοδος ισχύος, το ανώτερο 48 ωρών, για τις ταχείες δοκιμασίες αντιγόνων οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα I του κοινού καταλόγου ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων COVID-19 που συμφωνήθηκε από την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας 25 , στην περίπτωση που τέτοιου είδους δοκιμασίες γίνονται δεκτές από τα κράτη μέλη για σκοπούς ταξιδιού. Και στις δύο περιπτώσεις, οι δοκιμασίες θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί από επαγγελματίες του τομέα της υγείας ή από προσωπικό ειδικευμένο στη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων.

(17)Όπως αναφέρεται στον [κανονισμό για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID], τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εξασφαλίσουν οικονομικά προσιτές και ευρέως διαθέσιμες δυνατότητες διαγνωστικών εξετάσεων για τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είχε ακόμα την ευκαιρία να εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού. Η χρήση ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων θα διευκόλυνε την έκδοση πιστοποιητικών για τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων με τρόπο οικονομικά προσιτό. Η Επιτροπή δήλωσε επίσης ότι θα κινητοποιήσει 100 εκατομμύρια EUR για τη στήριξη των κρατών μελών στην παροχή οικονομικά προσιτών διαγνωστικών εξετάσεων.

(18)Τα άτομα που ταξιδεύουν από περιοχές που έχουν ενταχθεί στο «κόκκινο» ενδεχομένως θα εξακολουθούν να υπόκεινται σε καραντίνα ή αυτοαπομόνωση, εκτός εάν έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό διαγνωστικής εξέτασης που εμπίπτει στις τυποποιημένες περιόδους ισχύος. Τα άτομα που δεν είναι κάτοχοι τέτοιου πιστοποιητικού ενδέχεται να υποχρεωθούν να υποβληθούν σε διαγνωστική εξέταση για λοίμωξη από SARS-CoV-2 κατά την άφιξή τους και, αν κριθεί αναγκαίο, να τεθούν σε καραντίνα ή σε αυτοαπομόνωση έως ότου η διαγνωστική εξέταση δώσει αρνητικό αποτέλεσμα.

(19)Η υποχρεωτική καραντίνα ή αυτοαπομόνωση που επιβάλλεται σε άτομα που φθάνουν από άλλα κράτη μέλη συνιστά σημαντικό περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία. Θα πρέπει να επιβάλλεται μόνον όταν είναι απολύτως αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας υγείας, για παράδειγμα όταν το άτομο φθάνει από περιοχή που έχει ενταχθεί στο «κόκκινο» χωρίς διαγνωστική εξέταση για λοίμωξη από SARS-CoV-2, όταν το άτομο φθάνει από περιοχή που έχει ενταχθεί στο «βαθύ κόκκινο», ή στην περίπτωση που έχει αναφερθεί υψηλός επιπολασμός ανησυχητικών παραλλαγών ή παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος του SARS-CoV-2. Τα άτομα που υποβάλλονται σε σχετιζόμενη με ταξίδι καραντίνα ή αυτοαπομόνωση σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συντομεύσουν τη διάρκειά της αν λάβουν αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικής εξέτασης πέντε έως επτά μέρες μετά την άφιξή τους, εκτός εάν ο ταξιδιώτης εμφανίσει συμπτώματα της νόσου COVID-19.

(20)Οι παραλλαγές του SARS-CoV-2 εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των περιορισμών της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων αξιολογεί τακτικά τα νέα στοιχεία σχετικά με τις παραλλαγές που εντοπίζονται μέσω επιδημιολογικών πληροφοριών, γονιδιωματικής διαλογής παραλλαγών βάσει κανόνων, ή άλλων επιστημονικών πηγών 26 . Αυτό αφορά κυρίως τις ανησυχητικές παραλλαγές, για τις οποίες υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μεταδοτικότητα, τη σοβαρότητα της νόσου και/ή την ανοσία και οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάσουν την επιδημιολογική κατάσταση στην ΕΕ / στον ΕΟΧ, καθώς και τις παραλλαγές ειδικού ενδιαφέροντος, για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τις γονιδιωματικές ιδιότητες, επιδημιολογικά στοιχεία ή in vitro στοιχεία από τα οποία θα μπορούσε να συναχθεί ότι έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μεταδοτικότητα, τη σοβαρότητα της νόσου και/ή την ανοσία, επηρεάζοντας ρεαλιστικά την επιδημιολογική κατάσταση στην ΕΕ / στον ΕΟΧ. Προκειμένου να παράσχει μια επισκόπηση του ποσοστού των ανησυχητικών παραλλαγών και των παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος στην ΕΕ / στον ΕΟΧ μαζί με τις ποσότητες αλληλουχούμενων δειγμάτων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων διαθέτει έναν «πίνακα παραλλαγών SARS-CoV-2» 27 . Για να συγκεντρώνει έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση και την κυκλοφορία ανησυχητικών παραλλαγών ή παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος του SARS-CoV-2, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων συνιστά στα κράτη μέλη να προσδιορίζουν την αλληλουχία τουλάχιστον στο 10 % των θετικών για SARS-CoV-2 κρουσμάτων ανά εβδομάδα ή τουλάχιστον σε 500 τέτοια κρούσματα, όπως επισημάνθηκε επίσης στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Ενιαίο μέτωπο καταπολέμησης της νόσου COVID-19» 28 . Η ανεπάρκεια αποτελεσμάτων αλληλούχησης έχει ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή ικανότητα εντοπισμού των ανησυχητικών παραλλαγών που κυκλοφορούν προτού αυτές επηρεάσουν τη συνολική επιδημιολογική κατάσταση.

(21)Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να εξακολουθήσουν να αποθαρρύνονται έντονα όλα τα μη αναγκαία ταξίδια προς και από περιοχές που έχουν ενταχθεί στο «βαθύ κόκκινο», προς και από περιοχές με υψηλό επιπολασμό ανησυχητικών παραλλαγών ή παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος του SARS-CoV-2, ιδίως παραλλαγών που αυξάνουν τη μεταδοτικότητα και τη σοβαρότητα της νόσου ή επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, καθώς και προς και από περιοχές με άγνωστο επιπολασμό λόγω ανεπαρκούς όγκου δεδομένων αλληλούχησης.

(22)Φαίνεται ότι τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί και τα άτομα που έχουν αναρρώσει από τη νόσο COVID-19 μέσα στους τελευταίους έξι μήνες παρουσιάζουν μειωμένο κίνδυνο να μεταδώσουν σε άλλους τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με τα τρέχοντα επιστημονικά στοιχεία τα οποία εξακολουθούν να εμπλουτίζονται. Δεν θα πρέπει να περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων τα οποία, σύμφωνα με έγκυρα επιστημονικά στοιχεία, δεν συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, π.χ. επειδή έχουν αναπτύξει ανοσία και δεν μπορούν να μεταδώσουν τον SARS-CoV-2, καθώς οι περιορισμοί αυτοί δεν είναι αναγκαίοι για την επίτευξη του στόχου της προστασίας της δημόσιας υγείας. Στις περιπτώσεις που το επιτρέπει η επιδημιολογική κατάσταση, τα άτομα αυτά δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετους περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, όπως οι σχετιζόμενες με το ταξίδι διαγνωστικές εξετάσεις για λοίμωξη από SARS-CoV-2 ή η σχετιζόμενη με το ταξίδι αυτοαπομόνωση ή καραντίνα, εκτός εάν οι εν λόγω πρόσθετοι περιορισμοί είναι αναγκαίοι και αναλογικοί, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, για τον σκοπό της προστασίας της δημοσίας υγείας, και δεν εισάγουν διακρίσεις.

(23)Πολλά κράτη μέλη ήδη εξαιρούν ή σχεδιάζουν να εξαιρέσουν τα εμβολιασμένα άτομα από τους περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, και η επικείμενη εφαρμογή του διαλειτουργικού ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID θα επιτρέπει στους ταξιδιώτες να αποδεικνύουν ευκολότερα ότι έχουν εμβολιαστεί. Σύμφωνα με τις προσωρινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα οφέλη του ολοκληρωμένου εμβολιασμού κατά της COVID-19 όσον αφορά τη μετάδοση και τις συνέπειες για τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων στις 21 Απριλίου 2021 29 , είναι δυνατόν να αρθούν ή να τροποποιηθούν, για τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα, οι απαιτήσεις διαγνωστικών εξετάσεων και καραντίνας για τους ταξιδιώτες, όπου αυτές εφαρμόζονται, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ή υπάρχει πολύ χαμηλή κυκλοφορία ανησυχητικών παραλλαγών ή παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος στην κοινότητα στη χώρα καταγωγής. Και αυτό διότι εκτιμάται ότι είναι πολύ χαμηλή η πιθανότητα ένας πλήρως εμβολιασμένος ταξιδιώτης να συνιστά κίνδυνο για περαιτέρω μετάδοση της νόσου COVID-19, εκτός εάν η πιθανότητα αυτή αυξάνεται λόγω παραγόντων όπως ο υψηλός επιπολασμός ανησυχητικών παραλλαγών ή παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί πλήρως με εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε πρόσθετες σχετιζόμενες με ταξίδι διαγνωστικές εξετάσεις για τη λοίμωξη από SARS-CoV-2 ή σε σχετιζόμενη με ταξίδι αυτοαπομόνωση ή καραντίνα, όταν μετακινούνται εντός της Ένωσης. Παράλληλα, στην τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση στην ΕΕ / στον ΕΟΧ, θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, στους δημόσιους χώρους και στις μεγάλες συγκεντρώσεις, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως η τήρηση φυσικής απόστασης, η χρήση μάσκας προσώπου και η υγιεινή των χεριών και του αναπνευστικού συστήματος, ανεξάρτητα από την κατάσταση εμβολιασμού του ατόμου.

(24)Για να απλουστευθούν τα ταξίδια εντός της Ένωσης, θα πρέπει να εξασφαλιστεί κοινή αντίληψη των όρων υπό τους οποίους τα εμβολιασμένα άτομα θα πρέπει να εξαιρούνται από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Τα εμβολιασμένα άτομα θα πρέπει να εξαιρούνται από τους περιορισμούς μόλις περάσουν τουλάχιστον 14 ημέρες από τον ολοκληρωμένο εμβολιασμό. Τα άτομα που έλαβαν τη δεύτερη δόση εμβολίου δύο δόσεων κατά της COVID-19 καθώς και τα άτομα που έλαβαν εμβόλιο μίας δόσης θα πρέπει να θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένα.

(25)Για την ταχεία διεξαγωγή των εμβολιασμών, ορισμένα κράτη μέλη έχουν θέσει σε εφαρμογή πολιτικές για τον εμβολιασμό όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων στις ομάδες που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά από τη νόσο COVID-19. Μια άλλη σύσταση είναι ότι θα πρέπει να χορηγείται μόνο μία δόση εμβολίου (στην περίπτωση προγράμματος δύο δόσεων) σε άτομα που έχουν προηγουμένως προσβληθεί από τον ιό SARS-CoV-2. Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, της 6ης Μαΐου 2021, εννέα από τις 23 χώρες της ΕΕ / του ΕΟΧ που ανταποκρίθηκαν συνιστούν να χορηγείται μία μόνο δόση στα άτομα που είχαν προσβληθεί κατά το παρελθόν από τον ιό (για εμβόλια με πρόγραμμα δύο δόσεων) 30 . Προκύπτουν νέα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι στα άτομα τα οποία έχουν προηγουμένως προσβληθεί από τον ιό SARS-CoV-2 η χορήγηση μίας δόσης των εμβολίων Comirnaty και Moderna COVID-19 (εμβόλια mRNA) προκαλεί αντισωματική απάντηση και απάντηση Β και Τ κυττάρων παρόμοιες ή μεγαλύτερες σε σύγκριση με εκείνες που προκαλούνται σε άτομα τα οποία δεν έχουν προηγουμένως προσβληθεί. Επιπλέον, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, η χορήγηση μίας δόσης εμβολίου σε άτομα τα οποία είχαν προηγουμένως προσβληθεί φαίνεται ότι παράγει αντισωματική απάντηση και απάντηση Β και Τ κυττάρων παρόμοιες ή μεγαλύτερες με αυτές που προκαλούνται σε άτομα τα οποία δεν είχαν προσβληθεί και έλαβαν δύο δόσεις εμβολίου. Προκύπτουν επίσης νέα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι παράγονται υψηλότερα επίπεδα αντισωμάτων μετά από τη χορήγηση μίας δόσης του εμβολίου Vaxzevria σε άτομα που είχαν προηγουμένως προσβληθεί σε σύγκριση με τη χορήγηση μίας δόσης σε άτομα που δεν είχαν προηγουμένως προσβληθεί, ενώ η χορήγηση μίας δόσης σε άτομα τα οποία είχαν προηγουμένως προσβληθεί φαίνεται ότι παράγει παρόμοιες αντισωματικές απαντήσεις με εκείνες που παρατηρούνται σε άτομα τα οποία δεν είχαν προσβληθεί και έλαβαν δύο δόσεις εμβολίου. Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών μελών να καθορίζουν τις στρατηγικές εμβολιασμού τους, ένα άτομο το οποίο, κατόπιν προηγούμενης λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2, έλαβε μία δόση εμβολίου δύο δόσεων κατά της νόσου COVID-19 στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004, θα πρέπει επίσης να θεωρείται πλήρως εμβολιασμένο στο πλαίσιο ενός ταξιδιού, όταν αναφέρεται στο πιστοποιητικό εμβολιασμού ότι η διαδικασία εμβολιασμού ολοκληρώθηκε με τη χορήγηση μίας δόσης.

(26)Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να άρουν επίσης τους περιορισμούς και σε άλλα πλαίσια. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο του [κανονισμού για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID], όταν τα κράτη μέλη αποδέχονται αποδεικτικά στοιχεία εμβολιασμού με σκοπό την άρση περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία και σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα μετά την πρώτη δόση εμβολίου σε σειρά δύο δόσεων, θα πρέπει επίσης να αποδέχονται, υπό τους ίδιους όρους, πιστοποιητικό εμβολιασμού για εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 που καλύπτεται από το άρθρο 5 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αποδέχονται, για τον ίδιο σκοπό, πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδονται για εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 το οποίο καλύπτεται από το άρθρο 5 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του [κανονισμού για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID].

(27)Διαρκώς περισσότερα στοιχεία συνηγορούν υπέρ μιας σύστασης σύμφωνα με την οποία τα άτομα που έχουν αναρρώσει από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη COVID-19 δεν χρειάζονται πρόσθετες σχετιζόμενες με το ταξίδι διαγνωστικές εξετάσεις για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 ούτε σχετιζόμενη με το ταξίδι αυτοαπομόνωση/καραντίνα, τουλάχιστον εντός των πρώτων 180 ημερών από την πρώτη θετική δοκιμασία NAAT, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να τηρούνται μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως η φυσική απόσταση, η χρήση μάσκας προσώπου και η υγιεινή των χεριών και του αναπνευστικού συστήματος. Ως εκ τούτου, πολλά κράτη μέλη εξαιρούν ήδη τα άτομα που έχουν αναρρώσει, ή σχεδιάζουν να τα εξαιρέσουν, από περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης, και η επικείμενη εφαρμογή του διαλειτουργικού ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID θα διευκολύνει τους ταξιδιώτες να αποδεικνύουν ότι έχουν αναρρώσει έπειτα από θετική δοκιμασία NAAT για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2.

(28)Σύμφωνα με την προληπτική προσέγγιση, θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός «φρένου έκτακτης ανάγκης», με βάση τον οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει και πάλι να απαιτούν από τους κατόχους πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού ανάρρωσης να υποβάλλονται σε διαγνωστικές εξετάσεις για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 και/ή σε καραντίνα/αυτοαπομόνωση, εάν η επιδημιολογική κατάσταση σ’ ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια εντός κράτους μέλους επιδεινώνεται ταχέως, με αποτέλεσμα την ένταξή του/της στο «βαθύ κόκκινο» σύμφωνα με το σημείο 10, ή εάν έχει αναφερθεί υψηλός επιπολασμός ανησυχητικών παραλλαγών ή παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος του ιού SARS-CoV-2 που αυξάνουν τη μεταδοτικότητα ή τη σοβαρότητα της νόσου ή επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Το άρθρο 11 παράγραφος 2 του [κανονισμού για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID] προβλέπει ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, ει δυνατόν 48 ώρες πριν από τη θέσπιση των εν λόγω νέων περιορισμών. Για την εξασφάλιση του συντονισμού, ιδίως όταν επιβάλλονται περιορισμοί λόγω νέων ανησυχητικών παραλλαγών ή παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος του ιού SARS-CoV-2, το Συμβούλιο, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, θα πρέπει, βάσει των πληροφοριών αυτών, να αναλαμβάνει να επανεξετάσει την κατάσταση με συνεκτικό τρόπο.

(29)Για να διασφαλιστεί η ενότητα των οικογενειών που ταξιδεύουν, οι ανήλικοι που συνοδεύουν τον γονέα ή τους γονείς τους δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε καραντίνα/αυτοαπομόνωση που σχετίζεται με το ταξίδι, όταν δεν επιβάλλεται τέτοια απαίτηση στον γονέα ή στους γονείς, για παράδειγμα επειδή αυτοί έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό ανάρρωσης. Επιπλέον, τα παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών θα πρέπει να απαλλάσσονται από την απαίτηση να υποβάλλονται σε σχετιζόμενες με το ταξίδι διαγνωστικές εξετάσεις για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2.

(30)Η ιχνηλάτηση επαφών αποτελεί κομβική παράμετρο στην καταπολέμηση της διασποράς του ιού, ιδίως σε σχέση με την εμφάνιση νέων παραλλαγών. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική και έγκαιρη ιχνηλάτηση επαφών είναι πιο απαιτητική όταν πρέπει να πραγματοποιείται διασυνοριακά και για μεγάλους όγκους επιβατών που ταξιδεύουν σε συνθήκες μεταξύ τους εγγύτητας. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να απαιτούν από τα πρόσωπα που εισέρχονται στην επικράτειά τους με μέσα μαζικής μεταφοράς σε προεπιλεγμένη θέση ή καμπίνα να υποβάλλουν έντυπο εντοπισμού επιβατών (PLF) σύμφωνα με τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων, ιδίως όταν τα εν λόγω πρόσωπα υποβάλλονται σε διαγνωστικές εξετάσεις κατά την άφιξή τους. Για τον σκοπό αυτό, έχει καταρτιστεί κοινό ψηφιακό έντυπο εντοπισμού επιβατών 31 από την κοινή δράση «EU Healthy Gateways» για πιθανή χρήση από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παροτρυνθούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα ανταλλαγής PLF, η οποία αποτελεί μέρος του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης, προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους για τη διασυνοριακή ιχνηλάτηση επαφών σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Η πλατφόρμα ανταλλαγής PLF θα καταστήσει εφικτή την ασφαλή, έγκαιρη και αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να διαβιβάζουν πληροφορίες από τα υφιστάμενα εθνικά τους συστήματα ψηφιακών PLF και συναφείς επιδημιολογικές πληροφορίες σε άλλες αρμόδιες αρχές με διαλειτουργικό και αυτόματο τρόπο. Για τον σκοπό αυτό, στις 27 Μαΐου 2021 η Επιτροπή εξέδωσε εκτελεστική απόφαση για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/253 όσον αφορά, αφενός, τις προειδοποιήσεις που ενεργοποιούνται έπειτα από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και, αφετέρου, την ιχνηλάτηση επαφών των επιβατών που ταυτοποιούνται μέσω των εντύπων εντοπισμού επιβατών 32 .

(31)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παροτρύνονται να δημοσιεύουν τις σχετικές πληροφορίες και σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, προκειμένου να διευκολύνεται η επεξεργασία από τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι επιχειρήσεις μεταφορών και οι πάροχοι διασυνοριακών υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών.

(32)Δεδομένου ότι η επιδημιολογική κατάσταση εξελίσσεται και οι εμβολιασμοί σημειώνουν περαιτέρω πρόοδο, και καθώς καθίστανται διαθέσιμα περισσότερα σχετικά επιστημονικά στοιχεία, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανάγκη επαναλαμβανόμενης ανοσοποίησης προκειμένου να παρέχεται προστασία έναντι νεοεμφανιζόμενων παραλλαγών ή την ανάγκη λήψης αναμνηστικών δόσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα, η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, θα πρέπει να εξακολουθήσει, αφενός, να αξιολογεί τακτικά τα κριτήρια, τις ανάγκες σε δεδομένα και τα κατώτατα όρια που περιγράφονται στην παρούσα σύσταση, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου να πρέπει να εξεταστούν άλλα κριτήρια ή να προσαρμοστούν τα κατώτατα όρια, και, αφετέρου, να διαβιβάζει τα πορίσματά της στο Συμβούλιο προς εξέταση, μαζί με πρότασή της για τροποποίηση της σύστασης, αν κρίνεται αναγκαίο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

Η σύσταση (ΕΕ) 2020/1475 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 τροποποιείται ως εξής:

1.Στο σημείο 8, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ) το “ποσοστό διαγνωστικών εξετάσεων”, δηλαδή τον αριθμό διαγνωστικών εξετάσεων για λοίμωξη από τη νόσο COVID-19 ανά 100 000 άτομα πληθυσμού που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα·».

2.Στο σημείο 8, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):

«δ) τον επιπολασμό των ανησυχητικών παραλλαγών ή παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος του ιού SARS-CoV-2 οι οποίες αναφέρθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, συνυπολογίζοντας την ποσότητα των αλληλουχηθέντων δειγμάτων και το επίπεδο μετάδοσής τους στις χώρες της ΕΕ / του ΕΟΧ.».

3.Στο σημείο 10, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) πορτοκαλί, αν το 14ήμερο σωρευτικό ποσοστό ανακοίνωσης κρουσμάτων COVID-19 είναι μικρότερο από 75 αλλά το ποσοστό θετικότητας των διαγνωστικών εξετάσεων για λοίμωξη από τη νόσο COVID-19 είναι τουλάχιστον 4 % ή αν το 14ήμερο σωρευτικό ποσοστό ανακοίνωσης κρουσμάτων COVID-19 είναι μεταξύ 25 και 150, αλλά το ποσοστό θετικότητας των διαγνωστικών εξετάσεων για λοίμωξη από τη νόσο COVID-19 είναι μικρότερο από 4 %·

γ) κόκκινο, αν το 14ήμερο σωρευτικό ποσοστό ανακοίνωσης κρουσμάτων COVID-19 κυμαίνεται από 75 έως 150 και το ποσοστό θετικότητας των διαγνωστικών εξετάσεων για λοίμωξη από τη νόσο COVID-19 είναι τουλάχιστον 4 % ή αν το 14ήμερο σωρευτικό ποσοστό ανακοίνωσης κρουσμάτων COVID-19 είναι υψηλότερο από 150 αλλά χαμηλότερο από 500·».

4.Στο σημείο 13, τα στοιχεία β), γ) και δ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να λαμβάνουν υπόψη πρόσθετα κριτήρια και τάσεις, μεταξύ άλλων την εμβολιαστική κάλυψη. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων θα παρέχει, σε εβδομαδιαία βάση, στοιχεία σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού, το ποσοστό νοσηλείας, το ποσοστό εισαγωγής σε ΜΕΘ και τη θνησιμότητα, αν είναι διαθέσιμα·

γ) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση στην επικράτειά τους, μεταξύ άλλων τον επιπολασμό των ανησυχητικών παραλλαγών ή παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος του ιού SARS-CoV-2, την εμβολιαστική κάλυψη, τις πολιτικές για τις διαγνωστικές εξετάσεις, τον αριθμό των διαγνωστικών εξετάσεων που έχουν διενεργηθεί και τα ποσοστά θετικότητας των διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και άλλους επιδημιολογικούς δείκτες·

δ) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις στρατηγικές σχετικά με τις διαγνωστικές εξετάσεις και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των περιοχών με υψηλά ποσοστά διαγνωστικών εξετάσεων.».

5.Στο σημείο 13, το στοιχείο ε) απαλείφεται.

6.Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 13α:

«Κατά παρέκκλιση από τα σημεία 12, 15 και 16, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον επιπολασμό των ανησυχητικών παραλλαγών ή παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος του ιού SARS-CoV-2 —ιδίως των παραλλαγών που αυξάνουν τη μεταδοτικότητα ή τη σοβαρότητα της νόσου ή επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων—, καθώς και την ποσότητα των αλληλουχηθέντων δειγμάτων και το επίπεδο μετάδοσής τους στις χώρες της ΕΕ / του ΕΟΧ, ανεξάρτητα από το χρώμα στο οποίο έχει ενταχθεί η οικεία περιοχή. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που δημοσιεύει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον αφορά τις ανησυχητικές παραλλαγές ή παραλλαγές ειδικού ενδιαφέροντος στην ΕΕ / στον ΕΟΧ 33 . Για να συγκεντρωθούν έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση και την κυκλοφορία ανησυχητικών παραλλαγών ή παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος του ιού SARS-CoV-2, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίζουν την αλληλουχία τουλάχιστον στο 10 % των θετικών για SARS-CoV-2 κρουσμάτων ανά εβδομάδα ή τουλάχιστον σε 500 τέτοια κρούσματα, τιμές τις οποίες συνιστά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.».

7.Το σημείο 16α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποθαρρύνουν έντονα όλα τα μη αναγκαία ταξίδια προς και από περιοχές που εντάσσονται στο “βαθύ κόκκινο” σύμφωνα με το σημείο 10.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αποθαρρύνουν έντονα όλα τα μη αναγκαία ταξίδια προς και από περιοχές με υψηλό επιπολασμό ανησυχητικών παραλλαγών ή παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος του ιού SARS-CoV-2, καθώς και προς και από περιοχές με άγνωστο επιπολασμό λόγω ανεπαρκούς όγκου δεδομένων αλληλούχησης.

Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την αποφυγή διαταραχών στα αναγκαία ταξίδια, τη διασφάλιση της ροής των μεταφορών σύμφωνα με το σύστημα των “πράσινων λωρίδων”, καθώς και την αποφυγή διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού και στην κυκλοφορία των εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς ή επιχειρηματικούς λόγους.».

8.Το σημείο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη θα πρέπει καταρχήν να μην αρνούνται την είσοδο των προσώπων που ταξιδεύουν από άλλα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη που θεωρούν αναγκαία τη θέσπιση περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία για λόγους δημόσιας υγείας, με βάση τις δικές τους διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θα μπορούσαν να απαιτήσουν από τα πρόσωπα που ταξιδεύουν από περιοχή η οποία εντάσσεται στο “πορτοκαλί” σύμφωνα με το σημείο 10 να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό διαγνωστικών εξετάσεων το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον [κανονισμό για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID] και δείχνει ότι ελήφθη αρνητικό αποτέλεσμα

το αργότερο 72 ώρες πριν από την άφιξη, σε περίπτωση μοριακής δοκιμασίας ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων (NAAT)· ή

το αργότερο 48 ώρες πριν από την άφιξη, σε περίπτωση ταχείας δοκιμασίας αντιγόνων (RAT).

Τα πρόσωπα που δεν έχουν στην κατοχή τους τέτοιο πιστοποιητικό διαγνωστικών εξετάσεων θα μπορούσαν να υποχρεωθούν να υποβληθούν σε διαγνωστικές εξετάσεις μετά την άφιξή τους.

Τα κράτη μέλη που θεωρούν αναγκαία τη θέσπιση περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία για λόγους δημόσιας υγείας, με βάση τις δικές τους διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θα μπορούσαν να απαιτήσουν από τα πρόσωπα που ταξιδεύουν από περιοχή η οποία εντάσσεται στο “κόκκινο” ή στο “γκρι” σύμφωνα με το σημείο 10 να υποβληθούν σε καραντίνα/αυτοαπομόνωση, όπως συνιστάται από την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας 34 , εκτός αν έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό διαγνωστικών εξετάσεων το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον [κανονισμό για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID] και δείχνει ότι ελήφθη αρνητικό αποτέλεσμα

το αργότερο 72 ώρες πριν από την άφιξη, σε περίπτωση μοριακής δοκιμασίας ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων (NAAT)· ή

το αργότερο 48 ώρες πριν από την άφιξη, σε περίπτωση ταχείας δοκιμασίας αντιγόνων (RAT).

Η καραντίνα/αυτοαπομόνωση που επιβάλλεται σε πρόσωπα τα οποία δεν έχουν στην κατοχή τους τέτοιο πιστοποιητικό διαγνωστικών εξετάσεων θα πρέπει να αίρεται σε περίπτωση που ληφθεί αρνητικό αποτέλεσμα σε διαγνωστική εξέταση μετά την άφιξή τους, εκτός αν τα εν λόγω πρόσωπα εμφανίσουν συμπτώματα COVID-19.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες συντονισμού όσον αφορά τη διάρκεια της καραντίνας/αυτοαπομόνωσης και τις δυνατότητες υποκατάστασης αυτών των μέτρων. Όπου είναι δυνατόν και σύμφωνα με τις στρατηγικές που αποφασίζονται από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων.

Η διαγνωστική εξέταση για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 που απαιτείται με βάση το παρόν σημείο θα μπορούσε, ανάλογα με τα προβλεπόμενα από το κράτος μέλος προορισμού, να είναι είτε μοριακή δοκιμασία ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων (NAAT) είτε ταχεία δοκιμασία αντιγόνων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κοινού καταλόγου ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων για την COVID-19 ο οποίος συμφωνήθηκε από την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας 35 . Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν οικονομικώς προσιτές και ευρέως διαθέσιμες δυνατότητες διεξαγωγής διαγνωστικών εξετάσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν θίγει την παροχή βασικών υπηρεσιών δημόσιας υγείας, ιδίως όσον αφορά την εργαστηριακή ικανότητα.».

9.Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 17αα:

«Κατά παρέκκλιση από τα σημεία 17 και 17α και με την επιφύλαξη του σημείου 17αγ, οι κάτοχοι πιστοποιητικού εμβολιασμού που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον [κανονισμό για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID] για εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 που καλύπτεται από το άρθρο 5 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο έχουν παρέλθει τουλάχιστον 14 ημέρες από τον πλήρη εμβολιασμό, δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετους περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας, όπως πρόσθετες σχετιζόμενες με το ταξίδι διαγνωστικές εξετάσεις για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 ή σχετιζόμενη με το ταξίδι αυτοαπομόνωση/καραντίνα. Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, ως πλήρως εμβολιασμένο νοείται το πρόσωπο το οποίο:

α) έχει λάβει τη δεύτερη δόση εμβολίου δύο δόσεων·

β) έχει λάβει μονοδοσικό εμβόλιο·

γ) έχει λάβει μία δόση εμβολίου δύο δόσεων κατόπιν προηγούμενης λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2.».

10.Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 17αβ:

«Κατά παρέκκλιση από τα σημεία 17 και 17α και με την επιφύλαξη του σημείου 17αγ, οι κάτοχοι πιστοποιητικού ανάρρωσης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον [κανονισμό για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID] και αναφέρει ότι έχουν παρέλθει λιγότερες από 180 ημέρες από την ημερομηνία του πρώτου θετικού αποτελέσματος διαγνωστικής εξέτασης δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετους περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας, όπως πρόσθετες σχετιζόμενες με το ταξίδι διαγνωστικές εξετάσεις για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 ή σχετιζόμενη με το ταξίδι αυτοαπομόνωση/καραντίνα.».

11.Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 17αγ:

«Εάν η επιδημιολογική κατάσταση σ’ ένα κράτος μέλος ή σε περιφέρεια ενός κράτους μέλους επιδεινωθεί ταχέως, με αποτέλεσμα την ένταξή του/της στο “βαθύ κόκκινο” σύμφωνα με το σημείο 10, ή εάν έχει αναφερθεί υψηλός επιπολασμός ανησυχητικών παραλλαγών ή παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος του ιού SARS-CoV-2 που αυξάνουν τη μεταδοτικότητα ή τη σοβαρότητα της νόσου ή επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαιτούν από τους κατόχους πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού ανάρρωσης να υποβάλλονται σε διαγνωστικές εξετάσεις για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 και/ή σε καραντίνα/αυτοαπομόνωση.

Βάσει πληροφοριών που παρέχονται στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11 του [κανονισμού για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID], και ιδίως όταν επιβάλλονται περιορισμοί λόγω νέων ανησυχητικών παραλλαγών ή παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος του ιού SARS-CoV-2, το Συμβούλιο, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, θα πρέπει να επανεξετάζει την κατάσταση με συντονισμένο τρόπο.».

12.Το σημείο 18 απαλείφεται.

13.Το σημείο 19α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Σύμφωνα με το σημείο 17α, και με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα σημεία 17αα και 17αβ, οι ταξιδιώτες με ουσιώδη καθήκοντα ή ανάγκες που ταξιδεύουν από περιοχή που έχει ενταχθεί στο “βαθύ κόκκινο” θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ως προς την υποβολή τους σε διαγνωστικές εξετάσεις και να υποβάλλονται σε καραντίνα/αυτοαπομόνωση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει δυσανάλογες επιπτώσεις στην άσκηση των καθηκόντων τους ή στις ανάγκες τους.

Κατά παρέκκλιση, οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών και οι πάροχοι υπηρεσιών μεταφορών σύμφωνα με το σημείο 19 στοιχείο β) δεν θα πρέπει καταρχήν να υποβάλλονται σε διαγνωστικές εξετάσεις για λοίμωξη από τη νόσο COVID-19 σύμφωνα με το σημείο 17 στοιχείο β) και το σημείο 17α. Όταν ένα κράτος μέλος απαιτεί από τους εργαζομένους στον τομέα των μεταφορών και τους παρόχους υπηρεσιών μεταφορών να υποβληθούν σε διαγνωστικές εξετάσεις για λοίμωξη από τη νόσο COVID-19, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ταχείες δοκιμασίες αντιγόνων και θα πρέπει να εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στα σημεία 17αα και 17αβ, και αυτό δεν θα πρέπει να προκαλεί διαταραχές στις μεταφορές. Σε περίπτωση διαταραχών στις μεταφορές ή στην αλυσίδα εφοδιασμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να άρουν ή να καταργήσουν αμέσως τις εν λόγω απαιτήσεις συστηματικής υποβολής σε διαγνωστικές εξετάσεις προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργία των “πράσινων λωρίδων”. Οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών και οι πάροχοι υπηρεσιών μεταφορών δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να υποβάλλονται σε καραντίνα σύμφωνα με το σημείο 17 στοιχείο α) και το σημείο 17α κατά την άσκηση αυτού του ουσιώδους καθήκοντος.».

14.Το σημείο 19β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Επιπλέον των εξαιρέσεων του σημείου 19α, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να απαιτούν από τα πρόσωπα που ζουν σε παραμεθόριες περιοχές και διασχίζουν καθημερινά ή συχνά τα σύνορα για λόγους επαγγελματικούς, επιχειρηματικούς, εκπαιδευτικούς, οικογενειακούς, ιατρικής περίθαλψης ή παροχής φροντίδας να υποβάλλονται σε διαγνωστικές εξετάσεις ή καραντίνα/αυτοαπομόνωση, ιδίως αν ασκούν καθήκοντα κρίσιμα ή απαραίτητα για τις υποδομές ζωτικής σημασίας. Εάν στις περιοχές αυτές θεσπιστεί απαίτηση διαγνωστικών εξετάσεων για τα διασυνοριακά ταξίδια, η συχνότητα και το είδος των εξετάσεων στις οποίες υποβάλλονται τα εν λόγω πρόσωπα θα πρέπει να είναι αναλογικά και να επιτρέπουν την εφαρμογή των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα σημεία 17αα και 17αβ. Εάν η επιδημιολογική κατάσταση και στις δύο πλευρές των συνόρων είναι συγκρίσιμη, δεν θα πρέπει να επιβάλλεται απαίτηση υποβολής σε διαγνωστικές εξετάσεις για λόγους που σχετίζονται με ταξίδι. Τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι η κατάστασή τους εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος σημείου μπορεί να υποχρεωθούν να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα ή να υποβάλουν σχετική δήλωση.».

15.Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 19γ:

«Οι ανήλικοι που συνοδεύουν τον γονέα ή τους γονείς τους δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε καραντίνα/αυτοαπομόνωση που σχετίζεται με το ταξίδι, όταν δεν επιβάλλεται τέτοια απαίτηση στον γονέα ή στους γονείς, για παράδειγμα λόγω των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα σημεία 17αα και 17αβ. Επιπλέον, τα παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών θα πρέπει να απαλλάσσονται από την απαίτηση να υποβάλλονται σε σχετιζόμενες με το ταξίδι διαγνωστικές εξετάσεις για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2.».

16.Το σημείο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να απαιτούν από τα πρόσωπα που ταξιδεύουν στην επικράτειά τους με μέσα μαζικής μεταφοράς σε προεπιλεγμένη θέση ή καμπίνα να υποβάλλουν έντυπο εντοπισμού επιβατών (PLF) σύμφωνα με τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη παροτρύνονται να χρησιμοποιούν το κοινό ψηφιακό έντυπο εντοπισμού επιβατών που καταρτίστηκε από την κοινή δράση “EU Healthy Gateways” 36 . Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνδεθούν στην πλατφόρμα ανταλλαγής PLF προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους για τη διασυνοριακή ιχνηλάτηση επαφών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς.».

17.Το σημείο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εάν ένα άτομο εμφανίσει συμπτώματα κατά την άφιξη στον προορισμό του, η εξέταση, η διάγνωση, η απομόνωση και η ιχνηλάτηση επαφών θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την τοπική πρακτική και δεν θα πρέπει να απαγορεύεται η είσοδος. Οι πληροφορίες σχετικά με τα κρούσματα που εντοπίζονται κατά την άφιξη θα πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως στις αρχές δημόσιας υγείας των χωρών στις οποίες το οικείο πρόσωπο διέμεινε κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες, για σκοπούς ιχνηλάτησης επαφών, με χρήση, κατά περίπτωση, της πλατφόρμας ανταλλαγής PLF, ή αλλιώς του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης.».

18.Το σημείο 25 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Σύμφωνα με το άρθρο 11 του [κανονισμού για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID], τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη και στο ευρύ κοινό, το συντομότερο δυνατόν πριν τεθούν σε ισχύ τα νέα μέτρα, σαφή, ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τυχόν περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία, τυχόν συνοδευτικές απαιτήσεις (για παράδειγμα, ποιες ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από τους περιορισμούς ή την ανάγκη υποβολής εντύπων εντοπισμού επιβατών), καθώς και τα μέτρα που εφαρμόζονται στα πρόσωπα που ταξιδεύουν από περιοχές κινδύνου. Κατά γενικό κανόνα, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να δημοσιεύονται 24 ώρες πριν από την έναρξη ισχύος των μέτρων, λαμβανομένου υπόψη ότι απαιτείται κάποια ευελιξία για τις επιδημιολογικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι πληροφορίες θα πρέπει επίσης να δημοσιεύονται σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο.

Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πλατφόρμα “Re-open EU”, η οποία θα πρέπει να περιέχει τον χάρτη που δημοσιεύεται τακτικά από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων σύμφωνα με τα σημεία 10 και 11.

Η ουσία των μέτρων, το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής τους και οι κατηγορίες των ατόμων στα οποία εφαρμόζονται θα πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια.».

19.Μετά το σημείο 25 προστίθεται η ακόλουθη επικεφαλίδα:

«Εφαρμογή του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID».

20.Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 25α:

«Το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του δικτύου eHealth 37 .

Πριν από την έναρξη εφαρμογής του [κανονισμού για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID], οι αναφορές στα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σε διαφορετικό μορφότυπο.».

Βρυξέλλες,

   Για το Συμβούλιο

   Ο Πρόεδρος

(1)    ΕΕ L 337 της 14.10.2020, σ. 3.
(2)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement  
(3)    Η σύσταση (ΕΕ) 2021/119 του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 2021, για την τροποποίηση της σύστασης (ΕΕ) 2020/1475 σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (ΕΕ L 361 της 2.2.2021, σ. 1).
(4)     https://covid19-surveillance-report.ecdc.europa.eu/archive-COVID19-reports/index.html  
(5)     https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab  
(6)     https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2593  
(7)    Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης, με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό) [(COM(2021) 130 final] και πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, επαλήθευση και αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα εδάφη των κρατών μελών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό) [COM(2021) 140 final].
(8)     https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/05/21/covid-19-coreper-endorses-political-agreement-on-the-eu-digital-covid-certificate-to-facilitate-free-movement/  
(9)     https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04606/civil-liberties-committee-endorses-eu-digital-covid-certificate  
(10)    Διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_el  
(11)    ΕΕ L 182 της 21.5.2021, σ. 1.
(12)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern  
(13)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard  
(14)    COM(2021) 35 final.
(15)    ΕΕ L 337 της 14.10.2020, σ. 3.
(16)    Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement  
(17)    ΕΕ L 36I της 2.2.2021, σ. 1.
(18)    ΕΕ C 96I της 24.3.2020, σ. 1.
(19)    ΕΕ L 182 της 21.5.2021, σ. 1
(20)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726 /2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση ενωσιακών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΕ 136 της 30.4.2004, σ. 1).
(21)     https://extranet.who.int/pqweb/key-resources/documents/status-covid-19-vaccines-within-who-eulpq-evaluation-process  
(22)    EUCO 5/21.
(23)    Διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_el  
(24)     https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
(25)    Διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf  
(26)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern  
(27)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard  
(28)    COM(2021) 35 final.
(29)    Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Interim-guidance-benefits-of-full-vaccination-against-COVID-19-for-transmission-and-implications-for-non-pharmaceutical-interventions.pdf  
(30)    Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/overview-implementation-covid-19-vaccination-strategies-and-vaccine-deployment
(31)     https://www.euplf.eu/en/home/index.html  
(32)    C(2021) 3921.
(33)    Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard  
(34)    Recommendations for a common EU approach regarding isolation for COVID-19 patients and quarantine for contacts and travellers (Συστάσεις για κοινή προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την απομόνωση των ασθενών που πάσχουν από COVID-19 και τη θέση σε καραντίνα των επαφών και των ταξιδιωτών), που εγκρίθηκε από την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας στις 11 Ιανουαρίου 2021 ( https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/hsc_quarantine-isolation_recomm_en.pdf )
(35)    Διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf  
(36)     https://www.euplf.eu/en/home/index.html  
(37)    Διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_el  
Top