EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0716

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/716 της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες βιολογικής παραγωγής για τους σπόρους με φύτρο και τις κεφαλές κιχωρίου, για τις ζωοτροφές για ορισμένα ζώα υδατοκαλλιέργειας και για τις αντιπαρασιτικές αγωγές για ζώα υδατοκαλλιέργειας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2021/667

OJ L 151, 3.5.2021, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/716/oj

3.5.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 151/5


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/716 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2021

για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες βιολογικής παραγωγής για τους σπόρους με φύτρο και τις κεφαλές κιχωρίου, για τις ζωοτροφές για ορισμένα ζώα υδατοκαλλιέργειας και για τις αντιπαρασιτικές αγωγές για ζώα υδατοκαλλιέργειας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/427 της Επιτροπής (2) τροποποιήθηκε πρόσφατα το παράρτημα II μέρος I σημείο 1.3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 σχετικά με τους βιολογικούς σπόρους με φύτρο, ώστε να διασφαλιστεί η παραγωγή τους από βιολογικούς σπόρους. Δεδομένου ότι οι σπόροι με φύτρο περιλαμβάνουν φύτρα και «βλαστάρια» που αναπτύσσονται είτε σε νερό είτε σε καλλιεργητικό υπόστρωμα (3), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα αποθέματα των σπόρων για να βλαστήσουν, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο νερό για τη βιολογική παραγωγή. Επομένως, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί ότι η παρέκκλιση από την εδαφική καλλιέργεια για τους σπόρους με φύτρο περιορίζεται στην ύγρανση των σπόρων και θα πρέπει να ορίζεται ρητώς ότι δεν επιτρέπεται η χρήση καλλιεργητικού μέσου, εκτός της χρήσης αδρανούς μέσου προκειμένου να διατηρούνται υγροί οι σπόροι, εφόσον τα συστατικά του εν λόγω αδρανούς μέσου έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

(2)

Όσον αφορά τις κεφαλές κιχωρίου, ο ειδικός κύκλος παραγωγής τους μπορεί να αποτελείται από δύο στάδια, εκ των οποίων το ένα πραγματοποιείται στο έδαφος και το άλλο, που αποκαλείται «στάδιο αναγκαστικής βλάστησης», μπορεί να πραγματοποιηθεί στο έδαφος, αλλά και σε νερό ή σε υποστρώματα. Επομένως, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί ότι η παρέκκλιση από την εδαφική καλλιέργεια για τις κεφαλές κιχωρίου περιλαμβάνει την εμβάπτιση σε καθαρά ύδατα και ότι η χρήση καλλιεργητικού μέσου επιτρέπεται μόνον εφόσον τα συστατικά του έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

(3)

Με το άρθρο 25ιβ παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής (4) επετράπη η χρήση βιολογικής χοληστερόλης για τη συμπλήρωση των φυσικών διατροφικών πόρων τόσο στο στάδιο της τέλειας ανάπτυξης όσο και σε προγενέστερα στάδια της ζωής των γαρίδων της οικογένειας Penaeidae και των ποταμογαρίδων (Macrobrachium spp.). Επομένως, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η συμπλήρωση των ζωοτροφών με βιολογική χοληστερόλη για τα εν λόγω είδη γαρίδων και ποταμογαρίδων στο παράρτημα ΙΙ μέρος ΙΙΙ σημείο 3.1.3.4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

(4)

Το 2019, στο πλαίσιο των συζητήσεων σχετικά με το σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/427, ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν την αναθεώρηση άλλων κανόνων που σχετίζονται με τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την παροχή τεχνικών συμβουλών στον τομέα της βιολογικής παραγωγής (EGTOP), η οποία συστάθηκε με την απόφαση 2017/C 287/03 (5) της Επιτροπής, αξιολόγησε τα αιτήματα αυτά. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της EGTOP που δημοσιεύθηκαν (6)τον Ιανουάριο του 2020, η Επιτροπή διαπίστωσε την ανάγκη επικαιροποίησης των υφιστάμενων κανόνων παραγωγής για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας, ειδικότερα όσον αφορά τις κτηνιατρικές αγωγές.

(5)

Κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων σχετικά με την πρόληψη ασθενειών, όπως η σύσταση για βιολογικό έλεγχο των παρασίτων με χρήση, κατά προτίμηση, ψαριών-καθαριστών και διαλυμάτων γλυκού νερού, θαλασσινού νερού και χλωριούχου νατρίου, επιτρέπεται επί του παρόντος περιορισμένος αριθμός αγωγών σε γενική βάση για όλα τα είδη, σε περίπτωση σοβαρής εμφάνισης παρασίτων. Βάσει των προαναφερθέντων συμπερασμάτων της EGTOP, είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν οι ισχύουσες διατάξεις για τις αντιπαρασιτικές αγωγές όπως καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος ΙΙΙ σημείο 3.1.4.2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 με την καθιέρωση ειδικότερης προσέγγισης για κάθε είδος, ώστε να καλύπτονται καλύτερα οι ανάγκες των ζώων υδατοκαλλιέργειας χωρίς να υπονομεύεται ο βιολογικός χαρακτήρας της παραγωγής.

(6)

Συγκεκριμένα, λαμβανομένης υπόψη της μεταβλητής διάρκειας των κύκλων παραγωγής των ειδών, εκτός του σολομού, και της δυνητικής εμφάνισης παρασίτων κατά το στάδιο ανάπτυξης των ιχθυδίων, σε συνδυασμό με την τάση των επιχειρήσεων να αναβάλλουν στο μέτρο του δυνατού οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή λόγω του ορίου συχνότητας, κατά το πρώτο έτος του κύκλου ζωής, καταγράφεται υψηλό ποσοστό θνησιμότητας γόνου και ιχθυδίων. Επομένως, για τα είδη εκτός του σολομού, ενδείκνυται να ευθυγραμμιστεί η συχνότητα και ο μέγιστος αριθμός αντιπαρασιτικών αγωγών με τα όρια συχνότητας που έχουν τεθεί για άλλα χημικά συνθετικά αλλοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα, προκειμένου να επιτρέπεται η παρέμβαση όταν είναι πράγματι αναγκαία και να αποφεύγεται η υψηλή θνησιμότητα στα πρώτα στάδια του κύκλου ζωής.

(7)

Όσον αφορά τον σολομό, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας του κύκλου αναπαραγωγής και της ανάγκης να διασφαλιστεί η μη εμφάνιση θαλάσσιας ψείρας κατά την περίοδο διαβίωσής του στο γλυκό νερό, θα πρέπει να διατηρηθούν τα υφιστάμενα όρια συχνότητας και ο μέγιστος αριθμός αντιπαρασιτικών αγωγών.

(8)

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν οι ισχύουσες διατάξεις με τον καθορισμό σαφούς καθολικού ορίου όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό αντιπαρασιτικών αγωγών που μπορούν να χορηγηθούν, ανεξάρτητα από το εκάστοτε είδος.

(9)

Κατά συνέπεια, το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 1).

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/427 της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους λεπτομερείς κανόνες παραγωγής για τα βιολογικά προϊόντα (ΕΕ L 87 της 23.3.2020, σ. 1).

(3)  Περιγραφή των κύκλων παραγωγής τους στην επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA σχετικά με το στέλεχος Escherichia coli που παράγει την τοξίνη Shiga (STEC) και άλλα παθογόνα βακτήρια σε σπόρους και σε σπόρους με φύτρο – Δελτίο EFSA 2011, 9(11):2424. [EFSA Scientific Opinion on the risk posed by Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and other pathogenic bacteria in seeds and sprouted seeds – EFSA Journal 2011; 9(11):2424.] [101 σ.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2424.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων (ΕΕ L 250 της 18.9.2008, σ. 1).

(5)  Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου 2017, για τον διορισμό των μελών της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την παροχή τεχνικών συμβουλών στον τομέα της βιολογικής παραγωγής και την κατάρτιση εφεδρικού καταλόγου (ΕΕ C 287 της 30.8.2017, σ. 3).

(6)  EGTOP Final report on Aquaculture IV – 13 December 2019 (Τελική έκθεση της EGTOP σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια IV – 13 Δεκεμβρίου 2019).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο μέρος I, το σημείο 1.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.3.

Κατά παρέκκλιση του σημείου 1.1, επιτρέπονται οι ακόλουθες πρακτικές:

α)

η παραγωγή σπόρων με φύτρο, οι οποίοι περιλαμβάνουν φύτρα και «βλαστάρια» που αναπτύσσονται είτε σε νερό είτε σε καλλιεργητικό υπόστρωμα και συντηρούνται αποκλειστικά με τα θρεπτικά αποθέματα που διαθέτουν οι σπόροι, με την ύγρανσή τους μέσω εμβάπτισης σε καθαρά ύδατα, υπό την προϋπόθεση ότι οι σπόροι είναι βιολογικοί. Απαγορεύεται η χρήση καλλιεργητικού μέσου, εκτός της χρήσης αδρανούς μέσου που προορίζεται αποκλειστικά για να διατηρεί υγρούς τους σπόρους, εφόσον τα συστατικά του εν λόγω αδρανούς μέσου έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 24·

β)

η λήψη κεφαλών κιχωρίου, μεταξύ άλλων με την εμβάπτισή τους σε καθαρά ύδατα, υπό την προϋπόθεση ότι το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό είναι βιολογικό. Η χρήση καλλιεργητικού μέσου επιτρέπεται μόνον εφόσον τα συστατικά του έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 24.».

2)

Το μέρος III τροποποιείται ως εξής:

α)

στο σημείο 3.1.3.4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Στο στάδιο της τέλειας ανάπτυξης και σε προγενέστερα στάδια της ζωής σε εκκολαπτήρια και ιχθυογεννητικούς σταθμούς, μπορεί να γίνει χρήση βιολογικής χοληστερόλης για τη συμπλήρωση της διατροφής των γαρίδων της οικογένειας Penaeidae και των ποταμογαρίδων (Macrobrachium, spp), προκειμένου να διασφαλιστούν οι ποσοτικές διατροφικές ανάγκες τους.»·

β)

στο σημείο 3.1.4.2., το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

η χρήση αντιπαρασιτικής αγωγής, εκτός των υποχρεωτικών προγραμμάτων καταπολέμησης ασθενειών που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, επιτρέπεται ως εξής:

i)

για τον σολομό, σε δύο θεραπευτικές αγωγές κατ’ ανώτατο όριο ετησίως ή σε μία θεραπευτική αγωγή ετησίως όταν ο κύκλος παραγωγής είναι κάτω των 18 μηνών·

ii)

για όλα τα είδη εκτός του σολομού, σε δύο θεραπευτικές αγωγές ετησίως, ή σε μία θεραπευτική αγωγή ετησίως όταν ο κύκλος παραγωγής είναι κάτω των 12 μηνών·

iii)

για όλα τα είδη, σε τέσσερις θεραπευτικές αγωγές κατ’ ανώτατο όριο συνολικά, ανεξάρτητα από τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής των ειδών·».


Top