EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0750

2009/750/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2009 , σχετικά με τον ορισμό της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων και των τεχνικών στοιχείων της [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 7547] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΕ L 268 της 13.10.2009, p. 11–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2021; καταργήθηκε από 32020R0204

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/750/oj

13.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 268/11


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Οκτωβρίου 2009

σχετικά με τον ορισμό της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων και των τεχνικών στοιχείων της

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 7547]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/750/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2004/52/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στην Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Η οδηγία 2004/52/ΕΚ προβλέπει ότι η Επιτροπή ορίζει την ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

(2)

Μία και μόνη σύμβαση με έναν πάροχο ΕΥΤ πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες ΕΥΤ να καταβάλλουν τα τέλη διοδίων σε όλες τις περιοχές ΕΥΤ του ευρωπαϊκού οδικού δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/52/ΕΚ, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, ένα και μόνο εξοπλισμό οχήματος, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές ΕΥΤ.

(3)

Η παρούσα απόφαση καλύπτει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, των φορέων χρέωσης διοδίων, των παρόχων υπηρεσιών και των χρηστών του οδικού δικτύου με σκοπό τη διασφάλιση της σωστής δήλωσης των οφειλόμενων τελών διοδίων στο πλαίσιο της ΕΥΤ.

(4)

Η εισαγωγή της ΕΥΤ συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται τηρουμένων αυστηρώς των σχετικών κοινοτικών κανόνων, όπως διατυπώνονται, μεταξύ άλλων, στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 95/46/ΕΚ (2) και 2002/58/ΕΚ (3).

(5)

Οι φορείς χρέωσης διοδίων πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στη δική τους περιοχή ΕΥΤ στους παρόχους ΕΥΤ χωρίς διακριτική μεταχείριση.

(6)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η άνευ διακρίσεων πρόσβαση στις περιοχές ΕΥΤ για όλους τους παρόχους ΕΥΤ, οι φορείς χρέωσης διοδίων δημοσιεύουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης σε μια δήλωση περιοχής ΕΥΤ.

(7)

Η ΕΥΤ βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικής και δίκαιης τιμολόγησης.

(8)

Πρέπει να διασφαλιστεί μια διαδικασία συμβιβασμού με σκοπό την επίλυση διαφορών μεταξύ φορέων χρέωσης διοδίων και παρόχων ΕΥΤ στη διάρκεια διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμβάσεων και στις συμβατικές σχέσεις τους. Οι φορείς χρέωσης διοδίων πρέπει να διαβουλεύονται με τα εθνικά όργανα συμβιβασμού και τους παρόχους ΕΥΤ με σκοπό την επίλυση διαφορών που σχετίζονται με άνευ διακρίσεων πρόσβαση στις περιοχές ΕΥΤ.

(9)

Η αποτελεσματική διαχείριση της δίκαιης και άνευ διακρίσεων πρόσβασης στην ΕΥΤ, καθώς και η αποφυγή περιττών διοικητικών βαρών, απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των οργάνων συμβιβασμού των κρατών μελών (4) όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των κοινοτικών κανόνων και όσον αφορά το χειρισμό πιθανών εφέσεων, ανεξαρτήτως της πιθανότητας δικαστικής προσφυγής.

(10)

Οι φορείς χρέωσης διοδίων ενδέχεται να έχουν διαφορετικές πολιτικές χρέωσης σε σχέση με τις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών ή/και οχημάτων και δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα σε χρήστες ΕΥΤ, κατά την έννοια της οδηγίας για τις υπηρεσίες, οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (5).

(11)

Οι χρήστες ΕΥΤ δεν θα καταβάλλουν περισσότερα τέλη διοδίων από αυτά που θα κατέβαλλαν για τα αντίστοιχα εθνικά/τοπικά διόδια.

(12)

Για εθνικούς ή τοπικούς σκοπούς, οι φορείς χρέωσης διοδίων μπορούν να διατηρούν ή να οργανώνουν τις ειδικές εθνικές ή τοπικές υπηρεσίες τους με χειροκίνητα, αυτόματα ή ηλεκτρονικά συστήματα. Η ΕΥΤ είναι μια συμπληρωματική υπηρεσία ως προς τις εθνικές ή τοπικές υπηρεσίες τηλεδιοδίων των κρατών μελών για την καταβολή τελών διοδίων, αλλά εφόσον τα κράτη μέλη διαθέτουν συστήματα διοδίων, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της χρήσης συστημάτων τηλεδιοδίων και καταβάλλουν προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 50 % της ροής της κυκλοφορίας σε κάθε σταθμό διοδίων μπορεί να χρησιμοποιήσει συστήματα τηλεδιοδίων.

(13)

Οι πολιτικές διοδίων βασίζονται στην ευρωπαϊκή, εθνική ή τοπική νομοθεσία. Η εφαρμογή τους αποτελεί ευθύνη των φορέων χρέωσης διοδίων. Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει, κατά τρόπο που να αποφεύγονται οι διακρίσεις, σχετικά με τον έλεγχο των δηλώσεων των διοδίων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, κατά περίπτωση. Η ΕΥΤ παρέχει διαλειτουργικά μέσα προκειμένου να ελέγχεται εάν ένα τέλος διοδίων δηλώνεται σωστά για τα οχήματα τα οποία υποτίθεται ότι χρησιμοποιούν την ΕΥΤ.

(14)

Η τεχνολογία των διοδίων επιτρέπει, προς όφελος της οδικής ασφάλειας και της μείωσης της συμφόρησης, την είσπραξη διοδίων χωρίς τη χρήση φυσικών εμποδίων.

(15)

Τα έσοδα των διοδίων συμβάλλουν γενικά στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής και συντήρησης της υποδομής μεταφορών. Οι μεταφορικές εταιρείες που δεν καταβάλουν τέλη διοδίων αποστερούν τα κράτη μέλη και την Κοινότητα από οικονομικούς πόρους που χρησιμοποιούνται για αυτόν το σκοπό και αποκτούν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των μεταφορικών εταιρειών που πληρώνουν. Η μη καταβολή τελών διοδίων μπορεί να υπονομεύσει τους στόχους της πολιτικής μεταφορών αναφορικά με τη διαχείριση της κυκλοφορίας, της συμφόρησης και της μόλυνσης.

(16)

Είναι σκόπιμο να ορισθούν, για ολόκληρη την Κοινότητα, βασικές απαιτήσεις που θα ισχύουν για την ΕΥΤ.

(17)

Η ΕΥΤ έχει τεχνικές και οργανωτικές πλευρές. Πρέπει να προσδιοριστούν βασικές απαιτήσεις και για τις δύο πλευρές, προκειμένου να μπορέσει η διαλειτουργικότητα ΕΥΤ να λειτουργήσει πλήρως. Απαιτούνται τεχνικές προδιαγραφές, για ολόκληρη την Κοινότητα, ιδίως όσον αφορά τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις διασυνδέσεις, ώστε να πληρούνται οι βασικές τεχνικές απαιτήσεις.

(18)

Για να τηρούνται οι διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και ιδίως οι διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τις τεχνικές προδιαγραφές στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή σε άλλα έγγραφα, όπως στα γενικά έγγραφα ή στις συγγραφές υποχρεώσεων κάθε σύμβασης. Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να καθορίζονται με αναφορά σε ορισμένα έγγραφα. Για τον σκοπό αυτό, είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σύνολο τεχνικών προδιαγραφών που θα χρησιμεύουν ως στοιχεία αναφοράς.

(19)

Κατά την έννοια της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, μια τεχνική προδιαγραφή μπορεί να καθοριστεί, μεταξύ άλλων, με αναφορά σε ένα ευρωπαϊκό ή εναρμονισμένο πρότυπο, σε μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή μια κοινή τεχνική προδιαγραφή. Τα εναρμονισμένα πρότυπα καταρτίζονται από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) ή το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (ETSI), κατόπιν εντολής της Επιτροπής, και τα στοιχεία αναφοράς τους δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (7).

(20)

Είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας να υπάρχει ένα διεθνές σύστημα τυποποίησης δυνάμενο να παράγει πρότυπα που χρησιμοποιούνται πράγματι από τους εταίρους του διεθνούς εμπορίου και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της κοινοτικής πολιτικής. Κατά συνέπεια, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης πρέπει να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης.

(21)

Ίσως χρειαστεί να καθορισθούν πρόσθετες προδιαγραφές ή άλλα πρότυπα σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι προδιαγραφές αυτές πρέπει να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση των εναρμονισμένων σε κοινοτική κλίμακα απαιτήσεων της ΕΥΤ.

(22)

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας της ΕΥΤ πρέπει να βασίζονται στη χρήση των ενοτήτων που αποτελούν το αντικείμενο της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8). Εφόσον είναι δυνατόν, προκειμένου να ευνοηθεί η ανάπτυξη των σχετικών βιομηχανικών κλάδων, είναι σκόπιμο να αναπτυχθούν διαδικασίες στις οποίες χρησιμοποιείται το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας. Αυτές οι διαδικασίες θα επιτρέπουν στους κοινοποιημένους οργανισμούς να αξιολογούν τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές και την καταλληλότητα χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας της ΕΥΤ προκειμένου να βεβαιώνονται ότι, στο στάδιο σχεδιασμού, κατασκευής και θέσης σε λειτουργία, καθώς και στη διάρκεια της εκμετάλλευσης, το αποτέλεσμα είναι σύμφωνο προς τις ισχύουσες κανονιστικές, τεχνικές και επιχειρησιακές διατάξεις. Η διαδικασία πρέπει να επιτρέπει, επίσης, στους κατασκευαστές να αναμένουν ισότητα μεταχείρισης σε οποιαδήποτε χώρα.

(23)

Αυτοί οι κοινοποιημένοι οργανισμοί πρέπει να συντονίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις αποφάσεις τους.

(24)

Η συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές μπορεί να αποδειχτεί ανεπαρκής για την αξιολόγηση της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας της περιοχής. Κατά συνέπεια, απαιτείται σήμανση CE για την καταλληλότητα χρήσης.

(25)

Η οδηγία 2004/52/ΕΚ, άρθρο 4 παράγραφος 4, προβλέπει ότι η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τον ορισμό της ΕΥΤ σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, η οποία θεσπίζει τις διαδικασίες για την άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (9). Κατά περίπτωση, το παράρτημα της οδηγίας 2004/52/ΕΚ μπορεί να τροποποιηθεί για τεχνικούς λόγους σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της σχετικής οδηγίας.

(26)

Η παρούσα απόφαση βασίζεται στην εργασία που πραγματοποιείται σε πανευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (10) με την υποστήριξη της Επιτροπής και τη συμμετοχή σημαντικών ομάδων συμφερόντων και σε ομάδες εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να προσδιοριστεί με ακρίβεια το περιεχόμενο και η οργανωτική δομή της ΕΥΤ.

(27)

Δεδομένης της σημασίας της εγκατάστασης της ΕΥΤ, κρίνεται σκόπιμο να γίνει επανεξέταση από την Επιτροπή 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Ενόψει των συμπερασμάτων της ενδιάμεσης επανεξέτασης σχετικά με την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί στην εγκατάσταση της ΕΥΤ, η Επιτροπή, επικουρούμενη από την επιτροπή τηλεδιοδίων, θα προτείνει τα αναγκαία μέτρα.

(28)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τηλεδιοδίων που συστάθηκε με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/52/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα απόφαση ορίζει την ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων (ΕΥΤ).

Διατυπώνει τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για το σκοπό αυτό, καθώς και τους συμβατικούς κανόνες σχετικά με την παροχή της ΕΥΤ.

2.   Η παρούσα απόφαση θεσπίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους παρόχους ΕΥΤ, τους φορείς χρέωσης διοδίων και τους χρήστες ΕΥΤ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:

α)   «περιοχή ΕΥΤ»: μια περιοχή διοδίων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/52/ΕΚ·

β)   «πάροχος ΕΥΤ»: ένα νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 3 και είναι εγγεγραμμένο στο κράτος μέλος όπου εδρεύει, το οποίο παρέχει πρόσβαση στην ΕΥΤ σε έναν χρήστη ΕΥΤ·

γ)   «χρήστης ΕΥΤ»: ένα (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο που υπογράφει σύμβαση με έναν πάροχο ΕΥΤ προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην ΕΥΤ·

δ)   «στοιχεία διαλειτουργικότητας»: κάθε βασικό στοιχείο, ομάδα στοιχείων, υποσύνολο ή πλήρες σύνολο υλικών ενσωματωμένων ή προοριζόμενων να ενσωματωθούν στην ΕΥΤ, από το οποίο εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα η διαλειτουργικότητα της υπηρεσίας, περιλαμβανομένων στοιχείων υλικών και άυλων, όπως το λογισμικό·

ε)   «εξοπλισμός οχήματος»: το πλήρες σύνολο στοιχείων υλικού και λογισμικού που απαιτείται για την παροχή της ΕΥΤ, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε ένα όχημα για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και την εξ αποστάσεως λήψη/διαβίβαση δεδομένων·

στ)   «καταλληλότητα χρήσης»: η ικανότητα ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας να επιτυγχάνει και να διατηρεί μια ορισμένη απόδοση όταν βρίσκεται σε λειτουργία, η οποία ενσωματώνεται αντιπροσωπευτικά στην ΕΥΤ σε σχέση με το σύστημα ενός φορέα χρέωσης διοδίων·

ζ)   «κατηγορία χρέωσης»: το σύνολο οχημάτων που τυγχάνουν όμοιας μεταχείρισης από έναν φορέα χρέωσης διοδίων·

η)   «σύστημα χρέωσης»: η κατανομή του πληρωτέου τέλους διοδίων στις κατηγορίες χρήσης, όπως ορίζεται από έναν φορέα χρέωσης διοδίων·

θ)   «τεχνική προδιαγραφή»: μια προδιαγραφή όπως ορίζεται στο άρθρο 23 και στο παράρτημα VI της οδηγίας 2004/18/ΕΚ·

ι)   «διόδια»: επιβάρυνση, φόρος ή τέλος που εισπράττεται σε σχέση με την κυκλοφορία ενός οχήματος σε περιοχή διοδίων·

ια)   «φορέας χρέωσης διοδίων»: ένας δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που επιβάλλει τέλη διοδίων για την κυκλοφορία οχημάτων σε μια περιοχή ΕΥΤ·

ιβ)   «δεδομένα γενικού πλαισίου διοδίων»: οι πληροφορίες που ορίζονται από τον αρμόδιο φορέα χρέωσης διοδίων ως αναγκαίες για τον καθορισμό του πληρωτέου τέλους διοδίων για την κυκλοφορία ενός οχήματος σε μια συγκεκριμένη περιοχή διοδίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής διοδίων·

ιγ)   «δήλωση διοδίων»: μια δήλωση σε έναν φορέα χρέωσης διοδίων που επιβεβαιώνει την κυκλοφορία ενός οχήματος σε μια περιοχή διοδίων σε μορφή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών διοδίων και του φορέα χρέωσης διοδίων·

ιδ)   «περιοχή διοδίων»: μια περιοχή στην επικράτεια της ΕΕ, ένα τμήμα του ευρωπαϊκού οδικού δικτύου ή μια κατασκευή όπως σήραγγα, γέφυρα ή πορθμείο όπου εισπράττονται τέλη διοδίων·

ιε)   «καθεστώς διοδίων»: το σύνολο των κανόνων, περιλαμβανομένων των κανόνων επιβολής, που διέπουν την είσπραξη τέλους διοδίων σε μια περιοχή διοδίων·

ιστ)   «συναλλαγή διοδίων»: μια πράξη ή σειρά πράξεων κατά την οποία μια δήλωση διοδίων παραδίδεται στον φορέα χρέωσης διοδίων·

ιζ)   «παράμετροι ταξινόμησης οχημάτων»: οι πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα σύμφωνα με τις οποίες υπολογίζονται τα τέλη διοδίων με βάση τα δεδομένα του πλαισίου διοδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους παρόχους ΕΥΤ

Οι πάροχοι ΕΥΤ επιδιώκουν να καταχωρηθούν στο κράτος μέλος όπου εδρεύουν και η καταχώρησή τους πρέπει να πραγματοποιείται αν πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

διαθέτουν πιστοποίηση EN ISO 9001 ή άλλη ισοδύναμη·

β)

έχουν αποδεδειγμένα τον τεχνικό εξοπλισμό και τη δήλωση ΕΚ ή το πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη συμμόρφωση των στοιχείων διαλειτουργικότητας όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο (1) της παρούσας απόφασης·

γ)

έχουν αποδεδειγμένη επάρκεια στην παροχή υπηρεσιών τηλεδιοδίων ή σε άλλους σχετικούς τομείς·

δ)

διαθέτουν κατάλληλη οικονομική επιφάνεια·

ε)

εφαρμόζουν ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, το οποίο ελέγχεται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια·

στ)

παρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας.

Άρθρο 4

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των παρόχων ΕΥΤ

1.   Οι πάροχοι ΕΥΤ συνάπτουν συμβάσεις ΕΥΤ οι οποίες καλύπτουν όλες τις περιοχές ΕΥΤ σε διάστημα 24 μηνών μετά την καταχώρησή τους σύμφωνα με το άρθρο 19.

Ο πάροχος ΕΥΤ καλύπτει ανά πάσα στιγμή όλες τις περιοχές ΕΥΤ. Σε περίπτωση αλλαγών στις περιοχές ΕΥΤ ή οποιουδήποτε άλλου λόγου που επηρεάζει την πλήρη κάλυψη, ο πάροχος αποκαθιστά την πλήρη κάλυψη εντός έξι μηνών.

2.   Οι πάροχοι ΕΥΤ ενημερώνουν τους χρήστες ΕΥΤ σχετικά με την κάλυψη των δικών τους περιοχών ΕΥΤ και τυχόν σχετικές αλλαγές.

Οι πάροχοι ΕΥΤ υποβάλλουν μια ετήσια δήλωση στο κράτος μέλος καταχώρησης αναφορικά με την κάλυψη των δικών τους περιοχών ΕΥΤ.

3.   Όταν απαιτείται, οι πάροχοι ΕΥΤ παρέχουν στους χρήστες ΕΥΤ τον σχετικό εξοπλισμό ο οποίος πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. Οι πάροχοι προσκομίζουν απόδειξη ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις.

4.   Οι πάροχοι ΕΥΤ παρακολουθούν τις επιδόσεις του επιπέδου των υπηρεσιών τους. Εφαρμόζουν ελεγμένες επιχειρησιακές διαδικασίες οι οποίες προβλέπουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση εντοπισμού προβλημάτων απόδοσης ή παραβιάσεων της ακεραιότητας.

5.   Οι πάροχοι ΕΥΤ παρέχουν κατάλληλες υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη για τη διασφάλιση της σωστής εξατομίκευσης του εξοπλισμού οχήματος. Οι πάροχοι ΕΥΤ ευθύνονται για τις σταθερές παραμέτρους ταξινόμησης οχημάτων που είναι αποθηκευμένες στον εξοπλισμό οχήματος ή στα πληροφοριακά συστήματά τους. Οι μεταβλητές παράμετροι ταξινόμησης οχημάτων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από ταξίδι σε ταξίδι ή στη διάρκεια ενός ταξιδιού και πρόκειται να εισαχθούν με παρέμβαση μέσα από το όχημα, ρυθμίζονται μέσω μιας κατάλληλης διασύνδεσης ανθρώπου-μηχανής.

6.   Οι πάροχοι ΕΥΤ τηρούν καταλόγους ακυρωμένου εξοπλισμού οχήματος που αντιστοιχούν σε συμβάσεις ΕΥΤ με χρήστες ΕΥΤ. Οι κατάλογοι αυτοί συμμορφώνονται αυστηρώς με τους κοινοτικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως διατυπώνονται, μεταξύ άλλων, στην οδηγία 95/46/ΕΚ και στην οδηγία 2002/58/ΕΚ.

7.   Οι πάροχοι ΕΥΤ γνωστοποιούν στους χρήστες ΕΥΤ την πολιτική τους για τη σύναψη συμβάσεων.

8.   Στα τιμολόγια που εκδίδονται σε μεμονωμένους χρήστες ΕΥΤ από παρόχους ΕΥΤ διαχωρίζονται σαφώς οι χρεώσεις υπηρεσιών του παρόχου ΕΥΤ και τα τέλη διοδίων που καταβλήθηκαν και προσδιορίζεται, εκτός αν ο χρήστης αποφασίσει διαφορετικά, τουλάχιστον, ο χρόνος και ο τόπος όπου καταβλήθηκαν τα τέλη διοδίων και η σύνθεση ειδικών τελών διοδίων σε σχέση με τον χρήστη.

9.   Οι πάροχοι ΕΥΤ ενημερώνουν τους χρήστες ΕΥΤ το συντομότερο δυνατόν σχετικά με οποιαδήποτε παράλειψη δήλωσης διοδίων στο λογαριασμό τους, παρέχοντας, ει δυνατόν, την ευκαιρία τακτοποίησης του λογαριασμού πριν από τη λήψη μέτρων επιβολής.

10.   Οι πάροχοι ΕΥΤ συνεργάζονται με τους φορείς χρέωσης διοδίων στο πλαίσιο των προσπαθειών επιβολής.

Άρθρο 5

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φορέων χρέωσης διοδίων

1.   Όταν μια περιοχή ΕΥΤ δεν πληροί τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους διαλειτουργικότητας της ΕΥΤ που ορίζονται από την οδηγία 2004/52/ΕΚ και την παρούσα απόφαση, ο αρμόδιος φορέας χρέωσης διοδίων αξιολογεί το πρόβλημα με τις ενδιαφερόμενες ομάδες συμφερόντων και, εφόσον εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του, λαμβάνει μέτρα αποκατάστασης για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας της ΕΥΤ του συστήματος διοδίων. Ενδεχομένως, ο φορέας χρέωσης διοδίων ειδοποιεί το κράτος μέλος προκειμένου να ενημερωθεί το μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α).

2.   Κάθε φορέας χρέωσης διοδίων συντάσσει και τηρεί μια δήλωση περιοχής ΕΥΤ όπου διατυπώνονται οι γενικοί όροι για την πρόσβαση των περιοχών διοδίων από τους παρόχους ΕΥΤ, σύμφωνα με το παράρτημα I.

3.   Οι φορείς χρέωσης διοδίων δέχονται χωρίς διακρίσεις κάθε πάροχο ΕΥΤ που αιτείται την παροχή ΕΥΤ στην περιοχή ή τις περιοχές ΕΥΤ που έχει υπό την ευθύνη του ο φορέας χρέωσης διοδίων.

Η αποδοχή ενός παρόχου ΕΥΤ σε μια περιοχή διοδίων διέπεται από τη συμμόρφωση με τους γενικούς όρους που καθορίζονται στη δήλωση περιοχής ΕΥΤ με στόχο την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων εντός του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και ενδέχεται, επίσης, να υπόκειται σε ειδικούς συμβατικούς όρους.

Σε περίπτωση που ένας φορέας χρέωσης διοδίων και ένας πάροχος ΕΥΤ δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, το θέμα μπορεί να υποβληθεί στο όργανο συμβιβασμού που είναι αρμόδιο για τη σχετική περιοχή διοδίων.

4.   Το τέλος διοδίων που χρεώνεται από τους φορείς χρέωσης διοδίων στους χρήστες ΕΥΤ δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο εθνικό/τοπικό τέλος διοδίων.

5.   Οι φορείς χρέωσης διοδίων δέχονται στις δικές τους περιοχές ΕΥΤ κάθε εξοπλισμό οχήματος, ο οποίος είναι σε κατάσταση λειτουργίας, από παρόχους ΕΥΤ με τους οποίους έχουν συμβατικές σχέσεις που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το παράρτημα IV και δεν εμφανίζεται σε κατάλογο ακυρωμένου εξοπλισμού οχήματος που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3.

Οι φορείς χρέωσης διοδίων τηρούν στον ιστότοπό τους έναν εύκολα προσπελάσιμο δημόσιο κατάλογο με όλους τους παρόχους ΕΥΤ με τους οποίους έχουν υπογράψει σύμβαση.

6.   Ένας φορέας χρέωσης διοδίων ενδέχεται να ζητήσει τη συνεργασία ενός παρόχου ΕΥΤ για τη διενέργεια αιφνιδιαστικών και λεπτομερών δοκιμών του συστήματος διοδίων με τη συμμετοχή οχημάτων που κυκλοφορούν ή είχαν κυκλοφορήσει πρόσφατα στην περιοχή ή τις περιοχές ΕΥΤ του φορέα χρέωσης διοδίων. Ο αριθμός των οχημάτων που υποβάλλονται σε τέτοιες δοκιμές σε διάστημα ενός χρόνου για ένα συγκεκριμένο πάροχο ΕΥΤ είναι ανάλογος με τη μέση ετήσια κυκλοφορία ή τις προβλέψεις κυκλοφορίας του παρόχου ΕΥΤ στην περιοχή ή τις περιοχές ΕΥΤ του φορέα χρέωσης διοδίων.

7.   Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ΕΥΤ που αποδίδεται στον φορέα χρέωσης διοδίων, ο φορέας χρέωσης διοδίων προβλέπει έναν υποβαθμισμένο τρόπο παροχής υπηρεσιών ο οποίος επιτρέπει στα οχήματα με τον εξοπλισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 5 να κυκλοφορούν με ασφάλεια, με ελάχιστη καθυστέρηση και χωρίς να θεωρείται ότι δεν καταβάλλουν τα τέλη διοδίων.

8.   Οι φορείς χρέωσης διοδίων συνεργάζονται, κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, με παρόχους ή/και κατασκευαστές ή/και κοινοποιημένους οργανισμούς ΕΥΤ με σκοπό την αξιολόγηση της καταλληλότητας χρήσης στοιχείων διαλειτουργικότητας στις δικές τους περιοχές διοδίων.

Άρθρο 6

Δεδομένα γενικού πλαισίου διοδίων

Οι φορείς χρέωσης διοδίων γνωστοποιούν οποιεσδήποτε αλλαγές στα δεδομένα γενικού πλαισίου διοδίων στα κράτη μέλη όπου βρίσκονται οι περιοχές διοδίων σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τα ακόλουθα:

α)

προσδιορισμός της περιοχής ΕΥΤ, συγκεκριμένα της γεωγραφικής έκτασης και της υποδομής της, που υπόκειται σε διόδια·

β)

φύση των διοδίων και αρχές επιβολής·

γ)

οχήματα υποκείμενα σε διόδια·

δ)

παράμετροι ταξινόμησης οχημάτων (όπως αριθμός αξόνων, μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ρυμουλκούμενου οχήματος, τύπος ανάρτησης, …) με την αντιστοίχισή τους στη δομή χρέωσης του φορέα χρέωσης διοδίων·

ε)

απαιτούμενες δηλώσεις διοδίων.

Άρθρο 7

Διόδια

1.   Το τέλος διοδίων καθορίζεται από τον φορέα χρέωσης διοδίων σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με την ταξινόμηση του οχήματος. Η ταξινόμηση ενός οχήματος καθορίζεται με βάση τις παραμέτρους ταξινόμησης οχημάτων που διατυπώνονται στο παράρτημα VI. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της ταξινόμησης οχημάτων που χρησιμοποιούν ο πάροχος ΕΥΤ και ο φορέας χρέωσης διοδίων, υπερισχύει η ταξινόμηση του φορέα χρέωσης διοδίων, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί σφάλμα.

2.   Εκτός από την απαίτηση πληρωμής από πάροχο ΕΥΤ για οποιαδήποτε τεκμηριωμένη δήλωση διοδίων, ένας φορέας χρέωσης διοδίων δύναται να απαιτήσει πληρωμή από πάροχο ΕΥΤ για τυχόν τεκμηριωμένη παράλειψη δήλωσης διοδίων σε σχέση με οποιοδήποτε λογαριασμό χρήστη που διαχειρίζεται ο συγκεκριμένος πάροχος ΕΥΤ.

3.   Όταν ένας πάροχος ΕΥΤ έχει αποστείλει σε φορέα χρέωσης διοδίων κατάλογο ακυρωμένου εξοπλισμού οχήματος όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6, ο πάροχος ΕΥΤ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν περαιτέρω τέλη διοδίων που καταβλήθηκαν μέσω της χρήσης του σχετικού ακυρωμένου εξοπλισμού οχήματος. Ο αριθμός εγγραφών στον κατάλογο ακυρωμένου εξοπλισμού οχήματος, η μορφή του καταλόγου και η συχνότητα επικαιροποίησής του συμφωνούνται μεταξύ των φορέων χρέωσης διοδίων και των παρόχων ΕΥΤ.

4.   Στα συστήματα διοδίων με μικροκύματα, οι φορείς χρέωσης διοδίων κοινοποιούν τεκμηριωμένες δηλώσεις διοδίων σε παρόχους ΕΥΤ για τέλη διοδίων που καταβλήθηκαν από τους αντίστοιχους χρήστες ΕΥΤ.

Άρθρο 8

Λογιστική

Όταν ένας οργανισμός παρέχει υπηρεσίες φορέα χρέωσης διοδίων και παρόχου ΕΥΤ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να τηρούνται ξεχωριστοί λογαριασμοί αποτελεσμάτων και ισολογισμοί και να δημοσιεύονται ξεχωριστά για κάθε τύπο δραστηριότητας και να αποκλείονται οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των δύο δραστηριοτήτων.

Τα συστήματα λογιστικής για τις δραστηριότητες φορέα χρέωσης διοδίων και παρόχου ΕΥΤ τηρούνται ξεχωριστά και από λογαριασμούς που αφορούν οποιοδήποτε άλλο τύπο δραστηριοτήτων ώστε να μπορεί να γίνει σαφής εκτίμηση των δαπανών και των προσόδων σε σχέση με την παροχή της ΕΥΤ.

Άρθρο 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των χρηστών ΕΥΤ

1.   Οι χρήστες ΕΥΤ μπορούν να εγγραφούν στην ΕΥΤ μέσω οποιουδήποτε παρόχου ΕΥΤ, ανεξαρτήτως εθνικότητας, κράτους διαμονής ή του κράτους στο οποίο είναι ταξινομημένο το όχημα. Όταν συνάπτουν σύμβαση, οι χρήστες ΕΥΤ ενημερώνονται δεόντως σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και τα δικαιώματα που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.   Οι χρήστες ΕΥΤ φροντίζουν ώστε όλα τα δεδομένα σχετικά με το χρήστη και το όχημα που παρέχουν στον πάροχο ΕΥΤ να είναι σωστά.

3.   Οι χρήστες ΕΥΤ λαμβάνουν όλα τα δυνατά μέτρα για να διασφαλίσουν τη λειτουργική κατάσταση του εξοπλισμού οχήματος, όταν το όχημα κυκλοφορεί μέσα σε μια περιοχή ΕΥΤ.

4.   Οι χρήστες ΕΥΤ χειρίζονται τον εξοπλισμό οχήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόχου ΕΥΤ, ιδίως όσον αφορά τη δήλωση μεταβλητών παραμέτρων οχημάτων.

5.   Η καταβολή τέλους διοδίων από έναν χρήστη ΕΥΤ στον πάροχο ΕΥΤ θεωρείται ως εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής του χρήστη ΕΥΤ προς το σχετικό φορέα χρέωσης διοδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Άρθρο 10

Σύσταση και καθήκοντα

1.   Κάθε κράτος μέλος με τουλάχιστον μία περιοχή ΕΥΤ ορίζει ή συστήνει ένα όργανο συμβιβασμού για τη διευκόλυνση της μεσολάβησης μεταξύ φορέων χρέωσης διοδίων με μια περιοχή διοδίων που βρίσκεται μέσα στην επικράτειά του και παρόχων ΕΥΤ οι οποίοι έχουν συνάψει συμβάσεις ή βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις σύναψης σύμβασης με τους εν λόγω φορείς χρέωσης διοδίων. Το όργανο συμβιβασμού εξουσιοδοτείται κυρίως να εξετάζει εάν οι συμβατικοί όροι που επιβάλλει ένας φορέας χρέωσης διοδίων σε διαφορετικούς παρόχους ΕΥΤ δεν εισάγουν διακρίσεις και αντανακλούν δικαίως τις δαπάνες και τους κινδύνους των συμβαλλομένων μερών.

2.   Αυτό το κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του οργάνου συμβιβασμού του όσον αφορά την οργάνωση και τη νομική δομή του από τα εμπορικά συμφέροντα των φορέων χρέωσης διοδίων και των παρόχων ΕΥΤ.

Άρθρο 11

Διαδικασία διαμεσολάβησης

1.   Ένας φορέας χρέωσης διοδίων ή ένας πάροχος ΕΥΤ πρέπει να ζητήσει από το σχετικό όργανο συμβιβασμού να παρέμβει σε τυχόν διαφορά που αφορά τις συμβατικές σχέσεις ή τις διαπραγματεύσεις τους.

2.   Το όργανο συμβιβασμού δηλώνει εντός μια περιόδου ενός μηνός από τη λήψη του αιτήματος παρέμβασης εάν έχει στην κατοχή του όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη μεσολάβηση.

3.   Το όργανο συμβιβασμού διατυπώνει τη γνώμη του σχετικά με μια διαφορά το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήψη του αιτήματος παρέμβασης.

4.   Προκειμένου να διευκολύνουν τα καθήκοντά του, τα μέλη κράτη εξουσιοδοτούν το όργανο συμβιβασμού να ζητάει σχετικές πληροφορίες από τους φορείς χρέωσης διοδίων, τους παρόχους ΕΥΤ και τρίτους που δραστηριοποιούνται στην παροχή της ΕΥΤ εντός του εν λόγω κράτους μέλους.

5.   Τα εθνικά όργανα συμβιβασμού ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με το έργο, τις βασικές αρχές και τις πρακτικές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12

Ενιαία συνεχής υπηρεσία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ΕΥΤ παρέχεται σε χρήστες ΕΥΤ ως ενιαία συνεχής υπηρεσία. Αυτό σημαίνει ότι:

α)

μετά την αποθήκευση ή/και τη δήλωση των παραμέτρων ταξινόμησης οχημάτων, περιλαμβανομένων των μεταβλητών, δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ανθρώπινη παρέμβαση μέσα στο όχημα στη διάρκεια ενός ταξιδιού, εκτός εάν υπάρχει τροποποίηση στα χαρακτηριστικά του οχήματος·

β)

η ανθρώπινη αλληλεπίδραση με ένα συγκεκριμένο τμήμα του εξοπλισμού οχήματος παραμένει η ίδια ανεξαρτήτως της περιοχής ΕΥΤ.

Άρθρο 13

Απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η ΕΥΤ

1.   Η ΕΥΤ πληροί τις βασικές απαιτήσεις που διατυπώνονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2.   Εκτός από τα διόδια, ο εξοπλισμός οχήματος ΕΥΤ πρέπει να επιτρέπει την εφαρμογή άλλων μελλοντικών υπηρεσιών με βάση την τοποθεσία. Η χρήση του εξοπλισμού οχήματος ΕΥΤ για το σκοπό άλλων υπηρεσιών δεν παρεμβαίνει στις λειτουργίες των διοδίων σε οποιαδήποτε περιοχή διοδίων.

Άρθρο 14

Στοιχεία διαλειτουργικότητας

1.   Τα στοιχεία διαλειτουργικότητας, περιλαμβανομένων των διασυνδέσεων, πληρούν τις απαιτήσεις που διατυπώνονται στο παράρτημα II.

Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι τα στοιχεία διαλειτουργικότητας που φέρουν τη σήμανση CE συμμορφώνονται με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις.

2.   Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές ή/και της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας πραγματοποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα IV.

Τα στοιχεία διαλειτουργικότητας ΕΥΤ μπορούν να φέρουν σήμανση CE εφόσον καλύπτονται από δηλώσεις «ΕΚ» συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές ή/και καταλληλότητας χρήσης.

3.   Οι δηλώσεις συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές ή/και καταλληλότητας χρήσης καταρτίζονται από τον κατασκευαστή των στοιχείων διαλειτουργικότητας, τον πάροχο ΕΥΤ ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο σύμφωνα με το παράρτημα IV.

Το περιεχόμενο της δήλωσης είναι αυτό που καθορίζεται στο μέρος 3 του παραρτήματος IV.

4.   Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή εμποδίζουν, για λόγους που αφορούν την παρούσα απόφαση, τη διάθεση στην αγορά στοιχείων διαλειτουργικότητας για χρήση στην ΕΥΤ εφόσον φέρουν τη σήμανση CE ή συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές ή/και καταλληλότητας χρήσης. Συγκεκριμένα, δύνανται να μην απαιτούν ελέγχους οι οποίοι έχουν πραγματοποιηθεί ήδη στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές ή/και της καταλληλότητας χρήσης.

5.   Σε περίπτωση δημοσίευσης σχετικών τεχνικών προδιαγραφών ΕΥΤ μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα εφαρμογής τους σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/52/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΡΗΤΡΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 15

1.   Όταν ένα κράτος μέλος έχει λόγο να θεωρεί ότι τα στοιχεία διαλειτουργικότητας που φέρουν σήμανση CE και διατίθενται στην αγορά και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους ενδέχεται να μην ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις, λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής τους, να απαγορεύσει τη χρήση τους ή να τα αποσύρει από την αγορά. Το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνει και αναφέρει τους λόγους της απόφασής του, διευκρινίζοντα, ιδίως, εάν η έλλειψη συμμόρφωσης προκύπτει από:

α)

κακή εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών·

β)

ανεπάρκεια των τεχνικών προδιαγραφών.

2.   Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη το συντομότερο δυνατόν.

α)

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, μετά τη διαβούλευση αυτή, ότι το μέτρο είναι δικαιολογημένο, ενημερώνει αμέσως το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, καθώς και τα άλλα κράτη μέλη.

β)

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, μετά τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ότι το μέτρο είναι αδικαιολόγητο, ενημερώνει αμέσως το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, καθώς και τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και τα άλλα κράτη μέλη.

3.   Όταν τα στοιχεία διαλειτουργικότητας που φέρουν τη σήμανση CE δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, το αρμόδιο κράτος μέλος απαιτεί από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του να επαναφέρει το στοιχείο διαλειτουργικότητας σε κατάσταση συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές ή/και καταλληλότητας χρήσης σύμφωνα με τους όρους που έχει θεσπίσει το εν λόγω κράτος μέλος και ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 16

Όλες οι αποφάσεις που αφορούν την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές ή την καταλληλότητα χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας και όλες οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 15 αιτιολογούνται λεπτομερώς. Κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο το συντομότερο δυνατόν, αναφέροντας τα μέσα προσφυγής που προβλέπει η ισχύουσα στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος νομοθεσία και τις προθεσμίες της άσκησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 17

Κοινοποιημένοι οργανισμοί

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την εφαρμογή ή την επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές ή της καταλληλότητας χρήσης η οποία προβλέπεται στο παράρτημα IV, αναφέροντας τον τομέα αρμοδιότητας του καθενός και τον αναγνωριστικό αριθμό τον οποίο προηγουμένως έχει λάβει από την Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον κατάλογο των εν λόγω οργανισμών με τον αναγνωριστικό αριθμό και τους τομείς αρμοδιότητάς τους και εξασφαλίζει την επικαιροποίησή τους.

2.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα κριτήρια του παραρτήματος V για την αξιολόγηση των προς κοινοποίηση οργανισμών. Οι οργανισμοί που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία προβλέπονται στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα, τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνονται στα προαναφερόμενα κριτήρια.

3.   Ένα κράτος μέλος αποσύρει την έγκριση που έχει χορηγήσει σε έναν οργανισμό, ο οποίος δεν πληροί πλέον τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο παράρτημα V. Ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

4.   Όποτε ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι ένας οργανισμός κοινοποιημένος από άλλο κράτος μέλος δεν πληροί πλέον τα σχετικά κριτήρια, το θέμα τίθεται στην επιτροπή τηλεδιοδίων, η οποία και διατυπώνει τη γνώμη της εντός τριών μηνών. Με βάση τη γνώμη της επιτροπής αυτής, η Επιτροπή ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για κάθε τροποποίηση που είναι αναγκαία προκειμένου ο κοινοποιημένος οργανισμός να μπορέσει να διατηρήσει το καθεστώς το οποίο του έχει αναγνωριστεί.

Άρθρο 18

Ομάδα συντονισμού

Μια ομάδα συντονισμού (εφεξής, ομάδα συντονισμού) των οργανισμών που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης συγκροτείται ως ομάδα εργασίας της επιτροπής τηλεδιοδίων, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της εν λόγω επιτροπής.

Η ομάδα συντονισμού συντάσσει και τηρεί έναν εκτενή κατάλογο προτύπων, τεχνικών προδιαγραφών και κανονιστικών εγγράφων βάσει των οποίων αξιολογείται η συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές και η καταλληλότητα χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας της ΕΥΤ. Στο πλαίσιο της ομάδας συντονισμού συζητούνται τα πιθανά προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και της καταλληλότητας χρήσης και προτείνονται λύσεις για τα προβλήματα αυτά.

Άρθρο 19

Μητρώα

1.   Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας απόφασης, κάθε κράτος μέλος τηρεί ένα εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο που αφορά:

α)

τις περιοχές ΕΥΤ οι οποίες υπάγονται στην επικράτειά τους, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με:

τους αντίστοιχους φορείς χρέωσης διοδίων,

τις τεχνολογίες διοδίων που χρησιμοποιούνται,

τα δεδομένα γενικού πλαισίου διοδίων,

τη δήλωση περιοχής ΕΥΤ,

τους παρόχους ΕΥΤ που έχουν συνάψει συμβάσεις ΕΥΤ με τους φορείς χρέωσης διοδίων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Ένα κράτος μέλος πρέπει να καταχωρεί τις αλλαγές στο μητρώο των φορέων χρέωσης διοδίων, περιλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της ημερομηνίας έναρξης ισχύος τους, αμέσως μετά την έγκριση των αλλαγών αυτών, λαμβάνοντας υπόψη το παράρτημα VI σημείο 3) και το παράρτημα VI σημείο 4)·

β)

τους παρόχους ΕΥΤ των οποίων η καταχώρηση έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 3.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, τα κράτη μέλη ελέγχουν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ότι οι απαιτήσεις των στοιχείων α), δ), ε) και στ) του άρθρου 3 και του άρθρου 4 παράγραφος 2 εξακολουθούν να πληρούνται και ενημερώνει το μητρώο ανάλογα. Το μητρώο περιέχει επίσης τα συμπεράσματα του ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο ε). Ένα κράτος μέλος δεν ευθύνεται για τις πράξεις των παρόχων ΕΥΤ που αναφέρονται στο μητρώο του.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο είναι επικαιροποιημένα και ακριβή.

3.   Τα μητρώα είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμα από το κοινό.

4.   Τα μητρώα αυτά είναι διαθέσιμα εντός εννέα μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

5.   Οι αρχές των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για τα μητρώα διαβιβάζουν με ηλεκτρονικά μέσα στους ομολόγους τους στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα μητρώα των περιοχών ΕΥΤ και των παρόχων ΕΥΤ στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Τυχόν ανακολουθίες σε σχέση με την κατάσταση σε ένα κράτος μέλος γνωστοποιούνται στο κράτος μέλος καταχώρησης και στην Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20

Πιλοτικά συστήματα διοδίων

Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα για τεχνική ανάπτυξη της ΕΥΤ, τα κράτη μέλη δύνανται προσωρινώς να επιτρέψουν, σε περιορισμένα τμήματα της δικής τους περιοχής διοδίων και παράλληλα με το συμβατό με την ΕΥΤ σύστημα, τη λειτουργία πιλοτικών συστημάτων διοδίων που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες ή νέες έννοιες οι οποίες δεν συμμορφώνονται με μία ή περισσότερες διατάξεις της οδηγίας 2004/52/ΕΚ ή της παρούσας απόφασης.

Η άδεια αυτή υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής. Η αρχική περίοδος της εν λόγω άδειας δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

Δεν είναι απαραίτητο οι πάροχοι ΕΥΤ να συμμετάσχουν στα πιλοτικά συστήματα διοδίων.

Άρθρο 21

Έκθεση

Το αργότερο εντός 18 μηνών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την πρόοδο της ανάπτυξης της ΕΥΤ.

Άρθρο 22

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Antonio TAJANI

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 124.

(2)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(3)  Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

(4)  Η απόφαση σχετικά με την πρακτική εφαρμογή ενός οργάνου συμβιβασμού επιφορτισμένου με καθήκοντα μεσολάβησης ανήκει σε κάθε κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κεφαλαίου IV σχετικά με τη διασφάλιση δίκαιης πρόσβασης σε όλους τους παρόχους ΕΥΤ στις εθνικές περιοχές ΕΥΤ.

(5)  ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.

(6)  Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114).

(7)  Τα κύρια στοιχεία της νέας προσέγγισης έχουν ορισθεί στο ψήφισμα του Συμβουλίου για νέα προσέγγιση στο θέμα της τεχνικής εναρμόνισης και τυποποίησης της 7ης Μαΐου 1985 (ΕΕ C 136 της 4.06.1985, σ. 1).

(8)  Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων και σχετικά με την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82).

(9)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(10)  Προγράμματα CESARE και RCI.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΤ

Μια δήλωση περιοχής ΕΥΤ περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1.

Μία παράγραφος αναφέρεται στις απαιτήσεις προς τους παρόχους ΕΥΤ και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πάγιες χρεώσεις που επιβάλλονται στους παρόχους ΕΥΤ βάσει του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται ο φορέας χρέωσης διοδίων για την παροχή, τη λειτουργία και τη συντήρηση ενός συμβατού με την ΕΥΤ συστήματος στη δική του περιοχή διοδίων, εφόσον το κόστος αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο τέλος διοδίων.

Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τραπεζικές εγγυήσεις ή ισοδύναμα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία δεν υπερβαίνουν το μέσο μηνιαίο ποσό της συναλλαγής διοδίων που καταβάλλει ο πάροχος ΕΥΤ για την εν λόγω περιοχή διοδίων. Το ποσό αυτό καθορίζεται με βάση το συνολικό ποσό της συναλλαγής διοδίων που κατέβαλε ο πάροχος ΕΥΤ για αυτή την περιοχή διοδίων το προηγούμενο έτος. Όσον αφορά τις νέες εταιρείες, το ποσό βασίζεται στις προβλεπόμενες μέσες μηνιαίες συναλλαγές διοδίων που πρέπει να καταβάλλει ο πάροχος ΕΥΤ για αυτή την περιοχή διοδίων σύμφωνα με τον αριθμό συμβάσεων και το μέσο τέλος διοδίων ανά σύμβαση που υπολογίζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο του παρόχου ΕΥΤ.

2.

Μία παράγραφος αναφέρεται στις διαδικαστικές προϋποθέσεις, οι οποίες δεν εισάγουν διακρίσεις και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)

πολιτική συναλλαγής διοδίων (παράμετροι αδειοδότησης, δεδομένα γενικού πλαισίου διοδίων, μαύρες λίστες, κ.λπ.)·

β)

διαδικασίες και συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών (όπως, για παράδειγμα, έντυπο για την κοινοποίηση των δεδομένων της δήλωσης διοδίων, χρόνοι και περιοδικότητα για τη διαβίβαση των δεδομένων της δήλωσης διοδίων, αποδεκτό ποσοστό διαφυγόντων/εσφαλμένων τελών διοδίων, ακρίβεια των δεδομένων της δήλωσης διοδίων, λειτουργική διαθεσιμότητα, απόδοση…)·

(γ)

πολιτική τιμολόγησης,

(δ)

πολιτική πληρωμών,

(ε)

εμπορικοί όροι, οι οποίοι συμφωνούνται στο πλαίσιο διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ του φορέα χρέωσης διοδίων και του παρόχου ΕΥΤ, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων επιπέδου υπηρεσιών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΥΤ

1.

Οι χρήστες ΕΥΤ δεν έχουν άμεση επαφή με τους φορείς χρέωσης διοδίων στο πλαίσιο της ΕΥΤ. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρηστών ΕΥΤ και παρόχων ΕΥΤ (ή εξοπλισμού οχήματος) μπορεί να είναι συγκεκριμένες σε κάθε πάροχο ΕΥΤ χωρίς να διακυβεύεται η διαλειτουργικότητα της ΕΥΤ.

2.

Οι ηλεκτρονικές διασυνδέσεις μεταξύ παρόχων ΕΥΤ και φορέων χρέωσης διοδίων εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: Οδικές ηλεκτρονικές διασυνδέσεις μεταξύ του εξοπλισμού οχήματος του παρόχου ΕΥΤ και του σταθερού ή κινητού εξοπλισμού του φορέα χρέωσης διοδίων και ηλεκτρονικές διασυνδέσεις μεταξύ των αντίστοιχων συστημάτων των υπηρεσιών υποστήριξης.

3.

Κατ’ ελάχιστο, οι τυποποιημένες οδικές διασυνδέσεις μεταξύ εξοπλισμού οχήματος και σταθερού ή κινητού εξοπλισμού του φορέα χρέωσης διοδίων επιτρέπουν:

α)

χρεωστικές συναλλαγές με συστήματα τηλεπικοινωνιών μικρού βεληνεκούς (DSRC)·

β)

συναλλαγές ελέγχου συμμόρφωσης σε πραγματικό χρόνο·

γ)

βελτίωση εντοπισμού θέσης (κατά περίπτωση).

Οι πάροχοι ΕΥΤ πρέπει να εφαρμόζουν όλες αυτές τις τρεις διασυνδέσεις στον εξοπλισμό οχήματος που παρέχουν. Οι φορείς χρέωσης διοδίων μπορούν να εφαρμόζουν οποιαδήποτε ή και όλες αυτές τις διασυνδέσεις στο σταθερό ή κινητό οδικό εξοπλισμό που διαθέτουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.

4.

Κατ’ ελάχιστο, οι ακόλουθες τυποποιημένες διασυνδέσεις των υπηρεσιών υποστήριξης πρέπει να εφαρμόζονται από όλους τους παρόχους ΕΥΤ. Οι φορείς χρέωσης διοδίων πρέπει να εφαρμόζουν κάθε διασύνδεση, αλλά μπορούν να επιλέξουν να υποστηρίξουν τη διαδικασία χρέωσης είτε με παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) είτε με αποκλειστική επικοινωνία μικρής εμβέλειας (DSRC).

α)

Ανταλλαγή δεδομένων της δήλωσης διοδίων μεταξύ παρόχων ΕΥΤ και φορέων χρέωσης διοδίων, ειδικότερα:

υποβολή και επικύρωση αιτήσεων πληρωμής τελών διοδίων με βάση συναλλαγές χρέωσης με DSRC,

υποβολή και επικύρωση δηλώσεων διοδίων με GNSS.

β)

Τιμολόγηση / εξόφληση.

γ)

Ανταλλαγή πληροφοριών προς υποστήριξη κατ’ εξαίρεση χειρισμού:

στη διαδικασία χρέωσης με DSRC,

στη διαδικασία χρέωσης με GNSS,

δ)

Ανταλλαγή μαύρων λιστών της ΕΥΤ.

ε)

Ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών.

στ)

Αποστολή δεδομένων γενικού πλαισίου διοδίων από φορείς χρέωσης διοδίων σε παρόχους ΕΥΤ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.   Γενικές Απαιτήσεις

1.1.   Ασφάλεια / Υγιεινή

Οι διατάξεις που προορίζονται για χειρισμό από τους χρήστες πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μη θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία των διατάξεων ή την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών σε περίπτωση προβλεπτών χρήσεων που δεν είναι σύμφωνες προς τις αναγραφόμενες οδηγίες.

1.2.   Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

Η επιτήρηση και η συντήρηση των σταθερών ή των κινητών στοιχείων που υπεισέρχονται στη λειτουργία της ΕΥΤ πρέπει να οργανώνονται, να διενεργούνται και να εκτιμώνται ποσοτικά κατά τρόπο ώστε να διατηρείται η λειτουργία τους υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες.

Ο σχεδιασμός της ΕΥΤ πρέπει να επιτρέπει στο σύστημα να συνεχίζει το έργο του σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης των στοιχείων, πιθανώς με υποβαθμισμένο τρόπο, με ελάχιστη καθυστέρηση για τους χρήστες ΕΥΤ.

1.3.   Προστασία του περιβάλλοντος

Ο εξοπλισμός οχήματος και η επίγεια υποδομή πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τρόπο ώστε να είναι συμβατά, από ηλεκτρομαγνητική άποψη, με τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα με τα οποία ενδέχεται να υπάρξει παρεμβολή.

1.4.   Τεχνική συμβατότητα

Όταν διασυνδέονται στο πλαίσιο της ΕΥΤ, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού των παρόχων ΕΥΤ και των φορέων χρέωσης διοδίων πρέπει να είναι συμβατά.

1.5.   Ασφάλεια / Προστασία ιδιωτικότητας

1.

Η ΕΥΤ παρέχει μέσα για την προστασία των φορέων χρέωσης διοδίων, των παρόχων ΕΥΤ και των χρηστών ΕΥΤ από απάτη/κατάχρηση.

2.

Η ΕΥΤ παρέχει χαρακτηριστικά ασφάλειας σχετικά με την προστασία των δεδομένων που αποθηκεύονται, διακινούνται και διαβιβάζονται μεταξύ των ομάδων συμφερόντων στο περιβάλλον της ΕΥΤ. Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας προστατεύουν τα συμφέροντα των ομάδων συμφερόντων της ΕΥΤ έναντι ζημίας λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας, εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, επαλήθευσης ταυτότητας, αδυναμίας εκ των υστέρων άρνησης και προστασίας πρόσβασης των ευαίσθητων δεδομένων χρηστών που εμπεριέχονται σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα με πολλούς χρήστες.

2.   Ειδικές Απαιτήσεις

2.1.   Απαιτήσεις υποδομής

2.1.1.   Γενικά

2.1.1.1.   Με σκοπό τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε ολόκληρη την Κοινότητα, για τους χρήστες, των συστημάτων τηλεδιοδίων που έχουν ήδη εισαχθεί στα κράτη μέλη και όσων πρόκειται να εισαχθούν στο μέλλον στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων, το υποσύστημα υποδομής της ΕΥΤ συμμορφώνεται με την οδηγία 2004/52/ΕΚ άρθρα 2 παράγραφος 1 και 4 παράγραφος 3.

2.1.1.2.   Η υποδομή της ΕΥΤ διασφαλίζει την ακρίβεια των δεδομένων της δήλωσης διοδίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καθεστώτος διοδίων ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση μεταξύ των χρηστών ΕΥΤ όσον αφορά τα τέλη διοδίων και τις χρεώσεις (αμεροληψία).

2.1.1.3.   Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διασυνδέσεων ΕΥΤ που περιγράφονται στο παράρτημα II, εφαρμόζονται κοινά πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ του εξοπλισμού των φορέων χρέωσης διοδίων και των παρόχων ΕΥΤ. Με τη χρήση διαλειτουργικών καναλιών επικοινωνίας, οι πάροχοι ΕΥΤ παρέχουν στους φορείς χρέωσης διοδίων ασφαλείς πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες διαχείρισης διοδίων και έλεγχο/επιβολή σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

2.1.1.4.   Η ΕΥΤ παρέχει τα μέσα στους φορείς χρέωσης διοδίων ώστε να διαπιστώνουν εύκολα και ξεκάθαρα αν ένα όχημα το οποίο κυκλοφορεί στη δική τους περιοχή διοδίων και ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί την ΕΥΤ είναι πράγματι εφοδιασμένο με έγκυρο και λειτουργικό εξοπλισμό οχήματος ΕΥΤ που παρέχει σωστές πληροφορίες.

2.1.1.5.   Ο εξοπλισμός οχήματος παρέχει τα μέσα στους φορείς χρέωσης διοδίων ώστε να προσδιορίζουν την ταυτότητα του αρμόδιου παρόχου ΕΥΤ. Ο εξοπλισμός οχήματος παρακολουθεί τακτικά αυτή τη λειτουργία, ακυρώνεται εάν εντοπιστεί παρατυπία και, κατά περίπτωση, ενημερώνει τον πάροχο ΕΥΤ σχετικά με το πρόβλημα.

2.1.1.6.   Κατά περίπτωση, ο εξοπλισμός ΕΥΤ είναι σχεδιασμένος κατά τρόπο ώστε τα στοιχεία διαλειτουργικότητάς του να χρησιμοποιούν ανοιχτά πρότυπα.

2.1.1.7.   Ο εξοπλισμός οχήματος ΕΥΤ παρέχει μια διασύνδεση ανθρώπου-μηχανής, η οποία γνωστοποιεί στον χρήστη ότι ο εξοπλισμός οχήματος λειτουργεί σωστά, και μια διασύνδεση που δηλώνει τις μεταβλητές παραμέτρους διοδίων και εμφανίζει τις ρυθμίσεις αυτών των παραμέτρων.

2.1.1.8.   Ο εξοπλισμός οχήματος τοποθετείται με ασφαλή τρόπο. Η βάση στήριξης πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που αφορούν το εμπρόσθιο οπτικό πεδίο (1) και την εσωτερική διαρρύθμιση (2) του οχήματος.

2.1.1.9.   Κατά περίπτωση, οι φορείς χρέωσης διοδίων ενημερώνουν τους οδηγούς, με οδικά σήματα ή άλλα μέσα, για την απαίτηση καταβολής τέλους διοδίων ή χρέωσης για την κυκλοφορία ενός οχήματος σε μια περιοχή διοδίων, και ιδίως όταν εισέρχονται σε ή εξέρχονται από μια περιοχή διοδίων.

2.1.2.   Συστήματα διοδίων βασισμένα σε τεχνολογίες μικροκυμάτων

Οι εφαρμογές ΕΥΤ που βασίζονται σε τεχνολογίες μικροκυμάτων υποστηρίζουν:

για τον εξοπλισμό οχήματος των παρόχων ΕΥΤ: EN15509 και ETSI ES 200674-1 και τις σχετικές τεχνικές εκθέσεις για την εφαρμογή πρωτοκόλλων,

για το σταθερό και κινητό οδικό εξοπλισμό των φορέων χρέωσης διοδίων: EN15509. Στην Ιταλία, ο σταθερός και κινητός οδικός εξοπλισμός των φορέων χρέωσης διοδίων μπορεί να υποστηρίζει το ETSI ES 200674-1 και τις σχετικές τεχνικές εκθέσεις για την εφαρμογή πρωτοκόλλων.

2.1.3.   Συστήματα διοδίων βασισμένα σε παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS)

Οι πάροχοι ΕΥΤ παρακολουθούν τη διαθεσιμότητα των δεδομένων εντοπισμού θέσης που παρέχονται από τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και προσδιορισμού θέσης.

Οι πάροχοι ΕΥΤ ενημερώνουν τους φορείς χρέωσης διοδίων για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στον καθορισμό των δεδομένων της δήλωσης διοδίων όσον αφορά τη λήψη των δορυφορικών σημάτων. Οι φορείς χρέωσης διοδίων χρησιμοποιούν τις ληφθείσες πληροφορίες για τον προσδιορισμό των προβλημάτων και, εφόσον απαιτείται, παρέχουν σήματα βελτίωσης εντοπισμού θέσης, σε συμφωνία με τους παρόχους ΕΥΤ.

2.2.   Απαιτήσεις λειτουργίας και διαχείρισης

1.

Η ΕΥΤ πληροί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Ειδικότερα, διασφαλίζεται συμμόρφωση με την οδηγία 95/46/ΕΚ και την οδηγία 2002/58/ΕΚ.

2.

Οι φορείς χρέωσης διοδίων και οι πάροχοι ΕΥΤ καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές διακοπές στη ροή της κυκλοφορίας σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας της ΕΥΤ.


(1)  Οδηγία 90/630/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 1990, περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο, οδηγία 77/649/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά το οπτικό πεδίο των οδηγών οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 341 της 6.12.1990, σ. 20).

(2)  Οδηγία 2000/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2000, που τροποποιεί την οδηγία 74/60/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (εσωτερικά τμήματα του χώρου επιβατών εκτός των εσωτερικών κατόπτρων οδήγησης, της διευθέτησης των οργάνων χειρισμού, της σκεπής ή σκεπής που ανοίγει, του ερεισίνωτου και οπίσθιου τμήματος των καθισμάτων) (ΕΕ L 87 της 8.4.2000, σ. 22).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΕΚ»

1.   Συμμόρφωση προς τις προδιαγραφες

Προκειμένου να εκτιμηθεί εάν τα στοιχεία διαλειτουργικότητας (συμπεριλαμβανομένου του οδικού εξοπλισμού και των διασυνδέσεων) πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και όλες τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, ο κατασκευαστής των στοιχείων διαλειτουργικότητας που θα χρησιμοποιηθούν στην παροχή ΕΥΤ ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του επιλέγει τις διαδικασίες από τις ενότητες που απαριθμούνται στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ. Στη συνέχεια, συντάσσει τη δήλωση «ΕΚ» συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές των στοιχείων διαλειτουργικότητας, κατά περίπτωση υπό τον όρο της εξασφάλισης πιστοποιητικού εξέτασης από έναν κοινοποιημένο οργανισμό.

Ανάλογα με τις επιλεγμένες ενότητες αξιολόγησης συμμόρφωσης της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ, η δήλωση «ΕΚ» συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές καλύπτει την αυτοαξιολόγηση του κατασκευαστή ή την αξιολόγηση από έναν ή περισσότερους κοινοποιημένους οργανισμούς της εγγενούς συμμόρφωσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας, εξεταζόμενων μεμονωμένα, προς τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν.

2.   Καταλληλότητα χρήσης (Διαλειτουργικότητα υπηρεσίας)

Η καταλληλότητα χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας αξιολογείται με βάση τη λειτουργία ή τη χρήση των λειτουργικών στοιχείων, τα οποία ενσωματώνονται με αντιπροσωπευτικό τρόπο στο σύστημα διοδίων ΕΥΤ του(των) φορέα(ων) χρέωσης διοδίων στην περιοχή του(των) οποίου(ων) κυκλοφορεί ο εξοπλισμός οχήματος στη διάρκεια ενός ορισμένου χρόνου λειτουργίας.

Για τη διεξαγωγή μιας τέτοιας εξέτασης τύπου με δοκιμή εν ώρα λειτουργίας προκειμένου να αποδειχθεί η διαλειτουργικότητα εν ώρα λειτουργίας των στοιχείων διαλειτουργικότητας, ο κατασκευαστής, ο πάροχος ΕΥΤ ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος:

α)

είτε συνεργάζονται απευθείας με τον φορέα ή τους φορείς χρέωσης διοδίων στην περιοχή του οποίου ή των οποίων κυκλοφορεί ο εξοπλισμός οχήματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,

ο κατασκευαστής, ο πάροχος ΕΥΤ ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος

1.

θέτουν σε λειτουργία ένα ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά δείγματα της προβλεπόμενης παραγωγής,

2.

παρακολουθούν τη συμπεριφορά εν ώρα λειτουργίας των στοιχείων διαλειτουργικότητας βάσει διαδικασίας που συμφωνείται και επιβλέπεται από τον φορέα ή τους φορείς χρέωσης διοδίων,

3.

παρέχουν αποδείξεις στον φορέα ή τους φορείς χρέωσης διοδίων ότι τα στοιχεία διαλειτουργικότητας πληρούν όλες τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας του εν λόγω φορέα ή φορέων χρέωσης διοδίων,

4.

συντάσσουν μια δήλωση καταλληλότητας χρήσης, που εξαρτάται από την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας χρήσης από τον φορέα ή τους φορείς χρέωσης διοδίων. Η δήλωση καταλληλότητας χρήσης καλύπτει την αξιολόγηση από τον φορέα ή τους φορείς χρέωσης διοδίων της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας ΕΥΤ μέσα στο περιβάλλον ΕΥΤ του φορέα ή των φορέων χρέωσης διοδίων

και ο φορέας ή οι φορείς χρέωσης διοδίων

1.

συμφωνούν με το πρόγραμμα επικύρωσης με δοκιμή εν ώρα λειτουργίας,

2.

εγκρίνουν τη διαδικασία παρακολούθησης της συμπεριφοράς εν ώρα λειτουργίας στις δικές τους περιοχές διοδίων και διενεργούν ειδικές επαληθεύσεις,

3.

αξιολογούν τη διαλειτουργικότητα εν ώρα λειτουργίας με το σύστημά τους,

4.

πιστοποιούν την καταλληλότητα χρήσης στις δικές του(ς) περιοχές διοδίων σε περίπτωση επιτυχούς συμπεριφοράς των στοιχείων διαλειτουργικότητας.

β)

είτε υποβάλλουν αίτηση σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,

ο κατασκευαστής, ο πάροχος ΕΥΤ ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος

1.

θέτουν σε λειτουργία ένα ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά δείγματα της προβλεπόμενης παραγωγής,

2.

παρακολουθούν τη συμπεριφορά εν ώρα λειτουργίας των στοιχείων διαλειτουργικότητας βάσει διαδικασίας που εγκρίνεται και επιβλέπεται από τον κοινοποιημένο οργανισμό (εναρμονισμένη με τις σχετικές ενότητες της απόφασης 768/2008/ΕΚ),

3.

παρέχουν αποδείξεις στον κοινοποιημένο οργανισμό ότι τα στοιχεία διαλειτουργικότητας πληρούν όλες τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της δοκιμής εν ώρα λειτουργίας,

4.

συντάσσουν τη δήλωση «ΕΚ» καταλληλότητας χρήσης, που εξαρτάται από την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας χρήσης από τον κοινοποιημένο οργανισμό. Η δήλωση «ΕΚ» καταλληλότητας χρήσης καλύπτει την αξιολόγηση/κρίση από τον κοινοποιημένο οργανισμό της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας ΕΥΤ, εξεταζόμενα μέσα στο περιβάλλον ΕΥΤ του επιλεγμένου φορέα ή φορέων χρέωσης διοδίων και, ιδίως στις περιπτώσεις που υπεισέρχονται οι διασυνδέσεις, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές, ιδιαίτερα όσες είναι λειτουργικής φύσης, οι οποίες πρόκειται να ελεγχθούν,

και ο κοινοποιημένος οργανισμός

1.

λαμβάνει υπόψη τη δήλωση συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Συνεπώς, κατά την εξέταση εν ώρα λειτουργίας δεν επαναξιολογούνται οι προδιαγραφές τύπου που καλύπτονται ήδη από τη δήλωση συμμόρφωσης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου υπάρχουν στοιχεία ότι τα προβλήματα μη διαλειτουργικότητας που εμφανίστηκαν συνδέονται με αυτές τις προδιαγραφές,

2.

οργανώνει τη συνεργασία με τον φορέα ή τους φορείς χρέωσης διοδίων που έχει επιλέξει ο κατασκευαστής,

3.

επαληθεύει τα τεχνικά έγγραφα και το πρόγραμμα επικύρωσης με δοκιμή εν ώρα λειτουργίας,

4.

εγκρίνει τη διαδικασία παρακολούθησης της συμπεριφοράς εν ώρα λειτουργίας και πραγματοποιεί ειδική επίβλεψη,

5.

αξιολογεί τη διαλειτουργικότητα εν ώρα λειτουργίας με τα συστήματα και τις επιχειρησιακές διαδικασίες του φορέα ή των φορέων χρέωσης διοδίων,

6.

εκδίδει πιστοποιητικό καταλληλότητας χρήσης σε περίπτωσης επιτυχούς συμπεριφοράς των στοιχείων διαλειτουργικότητας,

7.

εκδίδει εισηγητική έκθεση σε περίπτωση επιτυχούς συμπεριφοράς των στοιχείων διαλειτουργικότητας. Στην έκθεση εξετάζονται, επίσης, τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω μη συμμόρφωσης των συστημάτων και διαδικασιών ενός φορέα χρέωσης διοδίων προς τα σχετικά πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές. Κατά περίπτωση, η έκθεση περιέχει συστάσεις για την επίλυση των προβλημάτων.

3.   Περιεχόμενα των Δηλώσεων «ΕΚ»

Οι δηλώσεις «ΕΚ» συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και καταλληλότητας χρήσης και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή.

Οι δηλώσεις πρέπει να συντάσσονται στη γλώσσα που έχουν συνταχθεί και οι οδηγίες και πρέπει να περιέχουν τα εξής:

α)

τις αναφορές της οδηγίας·

β)

το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, του παρόχου ΕΥΤ ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου (αναγράφεται η επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση, στην περίπτωση του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, καθώς επίσης και η επωνυμία του κατασκευαστή ή του αναδόχου του έργου)·

γ)

περιγραφή των στοιχείων διαλειτουργικότητας (μοντέλο, τύπος, έκδοση, κ.τ.λ.)·

δ)

περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται για τη δήλωση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές ή της καταλληλότητας χρήσης·

ε)

όλες τις σχετικές απαιτήσεις που πληρούνται από τα στοιχεία διαλειτουργικότητας και, ιδίως, τους όρους χρήσης τους·

στ)

κατά περίπτωση, όνομα και διεύθυνση του φορέα ή των φορέων χρέωσης διοδίων/του κοινοποιημένου οργανισμού ή οργανισμών που συμμετέχουν στη διαδικασία που ακολουθείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές ή της καταλληλότητας χρήσης·

ζ)

κατά περίπτωση, αναφορά στις τεχνικές προδιαγραφές·

η)

προσδιορισμός της ταυτότητας του υπογράφοντος που είναι εξουσιοδοτημένος να δεσμεύει τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κατασκευαστή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

α)

Ο οργανισμός πιστοποιείται σύμφωνα με τη σειρά προτύπων EN 45000.

β)

Ο οργανισμός και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο οφείλουν να εκτελούν τις εργασίες ελέγχου με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και τη μεγαλύτερη τεχνική επάρκεια και οφείλουν να μην εξαρτούν τη στάση τους από πιέσεις και προτροπές, ιδίως οικονομικής φύσεως, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την κρίση τους ή τα αποτελέσματα του ελέγχου τους, ιδιαίτερα εάν προέρχονται από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που θίγονται από τα αποτελέσματα των ελέγχων.

γ)

Ο οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση ή την επίβλεψη των διαδικασιών ελέγχου δεν μπορούν να παρεμβαίνουν, ούτε άμεσα ούτε ως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι, στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την εμπορία ή τη συντήρηση των στοιχείων διαλειτουργικότητας, ούτε στη χρησιμοποίησή τους. Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών μεταξύ του κατασκευαστή ή του αναδόχου του έργου και του οργανισμού.

δ)

Ο οργανισμός πρέπει να κατέχει ή να έχει πρόσβαση στα αναγκαία μέσα για να επιτελεί με ικανοποιητικό τρόπο τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται με την εκτέλεση των ελέγχων.

ε)

Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τους ελέγχους πρέπει να διαθέτει:

σωστή τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση,

ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων σχετικά με τους ελέγχους που διεξάγει και επαρκή πρακτική εμπειρία των ελέγχων αυτών,

την απαιτούμενη ικανότητα σύνταξης των πιστοποιητικών, των πρακτικών και των εκθέσεων που συνθέτουν τον επίσημο φάκελο των διενεργηθέντων ελέγχων.

στ)

Πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την ανεξαρτησία του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τους ελέγχους. Κανένας υπάλληλος δεν πρέπει να αμείβεται με βάση ούτε τον αριθμό των ελέγχων που διενεργεί ούτε τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.

ζ)

Ο οργανισμός οφείλει να συνάπτει σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης, εκτός εάν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το κράτος μέλος βάσει του εθνικού δικαίου, ή εάν οι έλεγχοι διενεργούνται απευθείας από το κράτος μέλος.

η)

Το προσωπικό του οργανισμού δεσμεύεται με το επαγγελματικό απόρρητο για οτιδήποτε περιέρχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του (με εξαίρεση τις αρμόδιες διοικητικές αρχές στο κράτος όπου ασκεί αυτές τις δραστηριότητες) κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας 2004/52/ΕΚ και της παρούσας απόφασης ή οποιασδήποτε διάταξης της εθνικής νομοθεσίας που θέτει σε εφαρμογή την οδηγία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1.   Γενικές Διατάξεις

1.1.

Το σύνολο των παραμέτρων ταξινόμησης οχημάτων που υποστηρίζει η ΕΥΤ δεν περιορίζει την επιλογή συστημάτων χρέωσης από τους φορείς χρέωσης διοδίων. Η ΕΥΤ έχει την ευελιξία να επιτρέπει την εξέλιξη του συνόλου των παραμέτρων ταξινόμησης σύμφωνα με προβλεπόμενες μελλοντικές ανάγκες.

1.2.

Ένας φορέας χρέωσης διοδίων οφείλει να κοινοποιήσει την αντιστοίχιση ανάμεσα στο σύνολο των εφαρμοζόμενων παραμέτρων ταξινόμησης οχημάτων και τις κατηγορίες χρέωσης των οχημάτων για κάθε σύστημα χρέωσης που εφαρμόζεται σε μια περιοχή διοδίων την οποία έχει υπό την ευθύνη του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τη χρήση της.

1.3.

Ένας φορέας χρέωσης διοδίων οφείλει να δημοσιεύσει την αντιστοίχιση των κατηγοριών οχημάτων στη δομή χρέωσής του με κάθε σύστημα χρέωσης που εφαρμόζεται σε μια περιοχή διοδίων την οποία έχει υπό την ευθύνη του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19.

2.   Παράμετροι Ταξινόμησης Οχημάτων

2.1.

Με την επιφύλαξη της ανωτέρω γενικής διάταξης 1.1, ένας φορέας χρέωσης διοδίων μπορεί να χρησιμοποιεί ως παραμέτρους ταξινόμησης οχημάτων:

α)

κάθε μετρήσιμη παράμετρο οχημάτων που μπορεί να μετρηθεί χωρίς ασάφειες από τον οδικό εξοπλισμό του·

β)

κάθε παράμετρο οχημάτων που υποστηρίζεται από το πρότυπο EN15509 και ETSI ES 200674-1 και τις σχετικές τεχνικές εκθέσεις για την εφαρμογή πρωτοκόλλων·

γ)

τις παραμέτρους οχημάτων που είναι υποχρεωτικές στα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (1) και έχουν τυποποιηθεί με το CEN ISO/TS24534·

δ)

τις μεταβλητές παραμέτρους ταξινόμησης οχημάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα σε συστήματα διοδίων, π.χ. αριθμός αξόνων (συμπεριλαμβανομένων των ανυψωμένων αξόνων), ύπαρξη ρυμουλκούμενου οχήματος κ.λπ.·

ε)

τις ακόλουθες περιβαλλοντικές παραμέτρους:

κατηγορία εκπομπών του οχήματος, δηλαδή η περιβαλλοντική κατηγορία του σύμφωνα με την οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2) και την οδηγία 2006/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

εναρμονισμένη παράμετρος σχετικά με το διοξείδιο του άνθρακα, π.χ. τον κοινοτικό εναρμονισμένο κωδικό V.7 στα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων.

2.2.

Όταν κυκλοφορεί σε μια περιοχή διοδίων, ο εξοπλισμός οχήματος μπορεί να γνωστοποιεί τις παραμέτρους ταξινόμησης οχήματος και τις πληροφορίες κατάστασης του ίδιου του εξοπλισμού του οχήματος στον εξοπλισμό παρακολούθησης της δήλωσης διοδίων του φορέα χρέωσης διοδίων.

3.   Νέες Παράμετροι Ταξινόμησης Οχημάτων

Σε περίπτωση που ένας φορέας χρέωσης διοδίων προτίθεται να εισαγάγει νέες παραμέτρους ταξινόμησης οχημάτων, το κράτος μέλος όπου είναι καταχωρημένος ο φορέας χρέωσης διοδίων ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θέτει το θέμα στην επιτροπή τηλεδιοδίων που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/52/ΕΚ και διατυπώνει τη γνώμη της εντός έξι μηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/52/ΕΚ.

4.   Νέα Συστήματα Χρέωσης

4.1.

Όταν ένα νέο σύστημα χρέωσης βασίζεται σε παραμέτρους ταξινόμησης οχημάτων που χρησιμοποιούνται ήδη σε τουλάχιστον μία περιοχή ΕΥΤ, οι πάροχοι ΕΥΤ υποστηρίζουν το νέο σύστημα χρέωσης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

4.2.

Όταν ένα νέο σύστημα χρέωσης εισάγει μία ή περισσότερες νέες παραμέτρους ταξινόμησης οχημάτων, ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στο παράρτημα VI σημείο 3).


(1)  Οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 57).

(2)  Οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 1987, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από ντιζελοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα (ΕΕ L 36 της 9.2.1988, σ. 33).

(3)  Οδηγία 2006/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 8).


Top