EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0172

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020 για παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19

COM/2020/172 final

Βρυξέλλες, 2.4.2020

COM(2020) 172 final

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020 για παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 1 (στο εξής: κανονισμός για το ΠΔΠ) επιτρέπει την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες έως το 0,03 % του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της ΕΕ-28 ως έσχατου μέσου αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων. Στην τεχνική προσαρμογή του ΠΔΠ για το 2020 2 , βάσει του άρθρου 6 του κανονισμού για το ΠΔΠ, το απόλυτο ποσό του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το έτος 2020 ορίζεται στα 5 096,8 εκατ. EUR.

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 2/2020 3 . Το σχέδιο περιλαμβάνει συνολική αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τον τομέα 3 Ασφάλεια και ιθαγένεια ύψους 3 000,0 εκατ. EUR για την κάλυψη της επανενεργοποίησης του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI) εντός της Ένωσης, προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της έξαρσης της νόσου COVID-19 και να ενισχυθεί περαιτέρω ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, ώστε να διευκολυνθούν η ευρύτερη δημιουργία αποθεμάτων και ο συντονισμός της διανομής βασικών πόρων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η αύξηση αυτή συμπληρώνει άλλες ενισχύσεις που αφορούσαν τον ίδιο τομέα για συνολικό ποσό 423,3 εκατ. EUR το οποίο είχε ήδη προταθεί από την Επιτροπή στο ΣΔΠ αριθ. 1/2020 4 .

Δεδομένης της έλλειψης περιθωρίου για ανακατανομές στο πλαίσιο του τομέα 3 και σύμφωνα με την πρόταση, που επίσης υποβάλλεται σήμερα, για την τροποποίηση του κανονισμού για το ΠΔΠ με την οποία καταργούνται οι περιορισμοί στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω μέσου 5 , η Επιτροπή προτείνει στο ΣΔΠ αριθ. 2/2020 τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων για το συνολικό διαθέσιμο στο πλαίσιο του ειδικού αυτού μέσου ποσό ύψους 2 042,4 εκατ. EUR 6 .

Επιπλέον, το ΣΔΠ αριθ. 2/2020 συνοδεύεται από πρόταση 7 για τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2020/265 σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας το 2020 8 . Η παρούσα πρόταση, η οποία αυξάνει κατά 316,3 εκατ. EUR το ποσό που προτείνεται να κινητοποιηθεί, οδηγεί σε συνολική κινητοποίηση 1 094,4 εκατ. EUR το 2020 και εξαντλεί το διαθέσιμο ποσό στο πλαίσιο αυτού του ειδικού μέσου.

Τέλος, η Επιτροπή προτείνει, ως έσχατη λύση, την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2020 για ποσό ύψους 714,6 εκατ. EUR, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης χρηματοδότηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που σχετίζονται με δαπάνες του τομέα 3 στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, πέραν του ανώτατου ορίου ανάληψης υποχρεώσεων.

2.ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η στήριξη έκτακτης ανάγκης είναι δυνατόν να παρέχεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/369 στην περίπτωση συνεχιζόμενων ή δυνητικών φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, όταν η εξαιρετικά μεγάλη κλίμακα και οι επιπτώσεις της καταστροφής είναι τέτοιες που συνεπάγονται σοβαρές και εκτεταμένες ανθρωπιστικές συνέπειες σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, και μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις ελλείψει άλλου επαρκούς διαθέσιμου μέσου για τα κράτη μέλη και την Ένωση.

Ο κορονοϊός σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου 2 (SARS-CoV-2) και η συνδεόμενη με αυτόν νόσος (COVID-19) χαρακτηρίστηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) πρώτα ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο 9 και εν συνεχεία παγκόσμια πανδημία 10 . Οι συνέπειες της επιδημικής έξαρσης στη δημόσια υγεία είναι ήδη σοβαρές και εκτεταμένες στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο και εξακολουθούν να επιδεινώνονται καθώς τα περισσότερα κράτη μέλη πλήττονται σοβαρά.

Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU 11 ενισχύθηκε στα ΣΔΠ αριθ. 1 και 2/2020 και δρομολογήθηκε η πρωτοβουλία επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού με σκοπό την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 12 , ενώ άλλα μέσα της Ένωσης συμβάλλουν εν μέρει στην αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ωστόσο, η κλίμακα και το πεδίο της πρόκλησης απαιτούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ανθρωπιστικές συνέπειες της πανδημίας στη δημόσια υγεία εντός της Ένωσης.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την επανενεργοποίηση και την τροποποίηση του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI) βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/369 όσον αφορά την έξαρση της νόσου COVID-19 13 .

2.2.ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΩΣ ΕΣΧΑΤΟ ΜΕΣΟ

Στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΠΔΠ το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες ορίζεται ως έσχατο μέσο αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων. Σύμφωνα με το σημείο 14 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 14 , η Επιτροπή προέβη σε ανάλυση της δυνατότητας να ανακατανείμει σημαντικά ποσά στο πλαίσιο του υφιστάμενου προϋπολογισμού. Στον προϋπολογισμό του 2020, η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει να χρησιμοποιηθεί πλήρως το αδιάθετο περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 3. Επιπλέον, στον εγκριθέντα προϋπολογισμό έχει κινητοποιηθεί ποσό 778,1 εκατ. EUR από τον μηχανισμό ευελιξίας. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ανακατανομή εντός του εν λόγω τομέα.

Η κινητοποίηση του υπόλοιπου ποσού του μηχανισμού ευελιξίας έχει προταθεί στα ΣΔΠ αριθ. 1 και 2/2020 ώστε το συνολικό ποσό να ανέλθει σε 1 094,4 εκατ. EUR. Το πεδίο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων περιορίζεται στην ανάπτυξη και την απασχόληση και τη μετανάστευση και την ασφάλεια και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη μέτρων σχετικά με την έξαρση της νόσου COVID-19. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει σήμερα, αφενός, την τροποποίηση του κανονισμού για το ΠΔΠ για την άρση του περιορισμού στο πεδίο εφαρμογής του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων 15 και, αφετέρου, την άμεση κινητοποίηση του πλήρους διαθέσιμου ποσού για το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης και την περαιτέρω ενίσχυση του rescEU μέσω του ΣΔΠ αριθ. 2/2020. Δεδομένου ότι το συνδυασμένο ποσό του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων και του μηχανισμού ευελιξίας δεν επαρκεί για τη χρηματοδότηση της προτεινόμενης αύξησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, η κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2020 είναι το μόνο διαθέσιμο μέσο - ως έσχατη λύση - για τη χρηματοδότηση των υπόλοιπων πρόσθετων δαπανών που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του τομέα 3.

2.3.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟ 2020

Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση 714,6 εκατ. EUR μέσω του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που σχετίζονται με την επανενεργοποίηση του ESI.

Οι αντίστοιχες πιστώσεις πληρωμών θα ενσωματωθούν στο ανώτατο όριο πληρωμών του 2020 (και πέραν αυτού). Δεν υπάρχει ανάγκη να κινητοποιηθεί το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες για πληρωμές.

3.ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΔΠ

Το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού για το ΠΔΠ απαιτεί τα ποσά που διατίθενται μέσω της κινητοποίησης του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες να αντισταθμίζονται εξ ολοκλήρου με τα περιθώρια για το τρέχον ή για τα μελλοντικά οικονομικά έτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού για το ΠΔΠ, τα ποσά που αντισταθμίζονται δεν κινητοποιούνται περαιτέρω στο πλαίσιο του ΠΔΠ, έτσι ώστε να μη σημειώνεται υπέρβαση των συνολικών ανώτατων ορίων των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών που προβλέπει το ΠΔΠ για το τρέχον και για τα μελλοντικά οικονομικά έτη. Συνεπώς, η κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων το 2020 στο πλαίσιο του τομέα 3 και η σχετική αντιστάθμιση πρέπει να τηρούν το συνολικό ανώτατο όριο ανάληψης υποχρεώσεων για το έτος 2020 που είναι το τελευταίο έτος της τρέχουσας περιόδου του ΠΔΠ.

Η Επιτροπή προτείνει να αντισταθμιστεί η προτεινόμενη ενίσχυση των δαπανών του τομέα 3 με το αδιάθετο περιθώριο που είναι διαθέσιμο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 5 Διοίκηση.

Μετά την αντιστάθμιση, τα περιθώρια για ποσό συνολικού ύψους 633,7 εκατ. EUR θα παραμείνουν κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών των ακόλουθων τομέων:

·514,0 εκατ. EUR στο πλαίσιο του τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι)

·103,4 εκατ. EUR στο πλαίσιο του τομέα 4 (Ευρώπη στον κόσμο)

·16,2 εκατ. EUR στο πλαίσιο του τομέα 5 (Διοίκηση).

Δεν θα υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο κάτω από τα άλλα ανώτατα όρια δαπανών.

Το συνολικό ανώτατο όριο ανάληψης υποχρεώσεων για το σύνολο του ΠΔΠ θα παραμείνει αμετάβλητο.

4.ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υπενθυμίζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ότι η δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2020, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 τελευταία περίοδος του κανονισμού για το ΠΔΠ.

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020 για παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 16 , και ιδίως το σημείο 14,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου 17 καθιέρωσε περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες ύψους έως 0,03 % του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της Ένωσης.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, η Επιτροπή υπολόγισε το απόλυτο ποσό αυτού του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2020 στην ανακοίνωσή της, της 15ης Μαΐου 2019, για την τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2020 σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ΑΕΕ 18 .

(3) Η Επιτροπή εξέτασε όλες τις άλλες χρηματοδοτικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων εντός του ανώτατου ορίου δαπανών του 2020 για τον τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια) που καθορίζονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ). Η Επιτροπή πρότεινε για τον τομέα 3 του ΠΔΠ το 2020 να χρησιμοποιήσει το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων για συνολικό ποσό 2 392 402 163 και να κινητοποιήσει τον μηχανισμό ευελιξίας για συνολικό ποσό 1 094 414 188 EUR. Η κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες είναι, ωστόσο, αναγκαία για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την έξαρση της νόσου COVID-19 με την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 3 του ΠΔΠ στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, πέραν του ανώτατου ορίου αυτού του τομέα, όπως προτείνεται στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2020 19 .

(4) Έχοντας υπόψη τη συγκεκριμένη εξαιρετικά ιδιάζουσα κατάσταση, πληρούται ο όρος του έσχατου μέσου αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013.

(5) Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ίδια ημέρα με την τροποποίηση του προϋπολογισμού για το 2020, δεδομένου ότι το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες επιτρέπει τη χρηματοδότηση ορισμένων δράσεων πέραν του ανώτατου ορίου που έχει καθοριστεί για τον προϋπολογισμό του 2020 στο ΠΔΠ.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες κινητοποιείται για την παροχή του ποσού των 714 558 138 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων πέραν του ανώτατου ορίου ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Άρθρο 2

Το ποσό των 714 558 138 EUR που αναφέρεται στο άρθρο 1 αντισταθμίζεται με το περιθώριο του οικονομικού έτους 2020 του τομέα 5 Διοίκηση.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

(1)    ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2)    COM(2019) 310 της 15.5.2019.
(3)    COM(2020) 170 της 2.4.2020.
(4)    COM(2020) 145 της 27.3.2020.
(5)    COM(2020) 174 της 2.4.2020.
(6)    Το ποσό αυτό λαμβάνει υπόψη το εναπομένον περιθώριο από το 2019 (1 316,9 εκατ. EUR) που διατέθηκε για το 2020 στην «Τεχνική προσαρμογή όσον αφορά τους ειδικούς μηχανισμούς» που εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή [COM (2020) 173 της 2.4.2020].
(7)    Η πρώτη πρόταση τροποποίησης της εν λόγω απόφασης συνόδευε το ΣΔΠ αριθ. 1/2020 αλλά αντικαθίσταται από την παρούσα δεύτερη πρόταση.
(8)    COM(2020) 171 της 2.4.2020.
(9)    Στις 30 Ιανουαρίου 2020.
(10)    Στις 11 Μαρτίου 2020.
(11)    Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924).
(12)    Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 [Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού], COM(2020) 113 final της 13.3.2020.
(13)    COM(2020) 175 της 2.4.2020.
(14)

   ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(15)    COM(2020) 174 της 2.4.2020.
(16)    ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(17)    Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
(18)    Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 15ης Μαΐου 2019, για την τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2020 σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ΑΕΕ [COM(2019) 310].
(19)    COM(2020) 170 της 2.4.2020.
Top