Help Export PDF Print this page 

Document 32015R0760

Τίτλος και στοιχεία
Χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην οικονομία της ΕΕ

Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ: απευθείας πρόσβαση στην κύρια σελίδα των περιλήψεων.
Διαθέσιμες γλώσσες και μορφότυποι
Πολύγλωσση απεικόνιση
Ημερομηνίες
  • Ημερομηνία της τελευταίας αναθεώρησης: 16/10/2015
  • Αρχική ημερομηνία δημιουργίας: 16/10/2015
Περιλήψεις εγγράφων και συνδεδεμένα έγγραφα
  • Περίληψη εγγράφου(ων):
    32015R0760
Διάφορες πληροφορίες
  • Συντάκτης: Υπηρεσία Εκδόσεων
Κείμενο

Χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην οικονομία της ΕΕ

ΣΎΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ:

Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/760

ΣΎΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Θεσπίζει κανόνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την αδειοδότηση, τις επενδυτικές πολιτικές και τους όρους λειτουργίας των ευρωπαϊκών μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων (ΕΜΕΚ)*.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Κάθε ΕΜΕΚ πρέπει να συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό προκειμένου να διατεθεί στην αγορά της ΕΕ.

Τύποι επενδύσεων

Τα ΕΜΕΚ στοχεύουν σε συγκεκριμένους τύπους εναλλακτικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

μη εισηγμένες εταιρείες·

χρεωστικοί τίτλοι για τους οποίους δεν υπάρχει αναγνωρίσιμος αγοραστής·

πραγματικά περιουσιακά στοιχεία* που απαιτούν σημαντικές αρχικές επενδύσεις·

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με κεφαλαιοποίηση μέχρι 500 εκατ. ευρώ που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Χορήγηση άδειας

Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας ΕΜΕΚ πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

τους κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα του κεφαλαίου*·

πληροφορίες για την ταυτότητα του προτεινόμενου διαχειριστή του ΕΜΕΚ και για το ιστορικό και την τρέχουσα ή προηγούμενη πείρα του στη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων·

πληροφορίες για την ταυτότητα του θεματοφύλακα*·

περιγραφή των πληροφοριών που θα τεθούν στη διάθεση των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των ρυθμίσεων σχετικά με τον χειρισμό καταγγελιών υποβαλλόμενων από ιδιώτες επενδυτές.

Όσον αφορά την υποβολή αίτησης και τη λήψη άδειας, οι ίδιοι οι διαχειριστές επενδυτικών οργανισμών θα πρέπει να έχουν λάβει άδεια δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών τηρεί ένα κεντρικό δημόσιο μητρώο για κάθε αδειοδοτημένο ΕΜΕΚ μαζί με τον αντίστοιχο διαχειριστή του και την αρμόδια αρχή του.

Ευθύνη

Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό και για οποιαδήποτε παραβίαση. Είναι, επίσης, υπεύθυνοι για απώλειες ή ζημίες που απορρέουν από τη μη συμμόρφωση.

Επενδυτική πολιτική

Τα ΕΜΕΚ υπόκεινται σε ειδικούς επενδυτικούς κανόνες και μεταξύ άλλων:

πρέπει να επενδύουν το 70 % τουλάχιστον του κεφαλαίου τους σε σαφώς καθορισμένες κατηγορίες επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων·

μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία άλλα από τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις μέχρι το ανώτατο όριο του 30 % του κεφαλαίου τους.

Διαφορετικοί τύποι περιουσιακών στοιχείων είναι επιλέξιμοι για επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

πραγματικά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ που αποφέρουν οικονομικό και κοινωνικό όφελος·

εμπορική ιδιοκτησία ή ακίνητα που συμβάλλουν στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ή στις πολιτικές της Ένωσης για την ενέργεια, τις περιφέρειες και τη συνοχή.

Προστασία των επενδυτών

Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών:

ο διαχειριστής ΕΜΕΚ ή οποιοσδήποτε διανομέας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο ιδιώτης επενδυτής (με χαρτοφυλάκιο που δεν υπερβαίνει τα 500 000 ευρώ) δεν επενδύει συνολικό ποσό που υπερβαίνει το 10 % του χαρτοφυλακίου του επενδυτή σε ΕΜΕΚ·

το ΕΜΕΚ θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει στους επενδυτές, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη δυνατότητα εξαγοράς των μεριδίων ή των μετοχών τους κατά τη λήξη του κεφαλαίου. Αυτά τα δικαιώματα και τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων και να γνωστοποιούνται στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ·

αν η διάρκεια ζωής του ΕΜΕΚ που προσφέρεται ή διατίθεται σε ιδιώτες επενδυτές αναμένεται να υπερβεί τη δεκαετία, ο διαχειριστής ή ο διανομέας θα πρέπει να αναφέρει σαφώς και εγγράφως ότι το συγκεκριμένο προϊόν ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για τους επενδυτές που δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν μια τέτοια μακροπρόθεσμη επένδυση ή που χρειάζονται εύκολα εξαγοράσιμες επενδύσεις.

ΠΌΤΕ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Από τις 9 Δεκεμβρίου 2015.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

ΒΑΣΙΚΟΊ ΌΡΟΙ

*Τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΜΕΚ) προορίζονται για τους διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων που θέλουν να προσφέρουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές σε όλη την Ευρώπη. Επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τύπους έργων που απαιτούν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την επιτυχή ανάπτυξή τους, αλλά λαμβάνουν με δυσκολία χρηματοδότηση.

* Πραγματικά περιουσιακά στοιχεία: περιουσιακό στοιχείο που έχει αξία λόγω της υπόστασης και των χαρακτηριστικών του, όπως ο χρυσός, το πετρέλαιο ή η ιδιοκτησία.

* Καταστατικά έγγραφα: επίσημα έγγραφα που κατατίθενται σε κυβερνητικό όργανο για τη νομική τεκμηρίωση της δημιουργίας μιας εταιρείας.

* Θεματοφύλακας: τράπεζα ή εταιρεία η οποία κατέχει κεφάλαια ή τίτλους που έχουν κατατεθεί από άλλους, και όπου πραγματοποιούνται ανταλλαγές των τίτλων αυτών.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760

8.6.2015

-

ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 98-121

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1-73)

τελευταία ενημέρωση 15.10.2015

Επάνω