Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010DC0352

Ενίσχυση του διεθνούς τουρισμού στην Ευρώπη

Ενίσχυση του διεθνούς τουρισμού στην Ευρώπη

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM(2010) 352 τελικό] — Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο — ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ;

 • Για τη διατήρηση της θέσης της Ευρώπης ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού παγκοσμίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια σειρά προτάσεων για συντονισμένες δράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
 • Οι εν λόγω προτάσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα του τουρισμού και της ικανότητάς του να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο και να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Ο τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της ΕΕ. Εμπλέκονται 1,8 εκατ. επιχειρήσεις, πολλές από αυτές μικρής κλίμακας. Ο τομέας αντιπροσωπεύει το 5,2% της απασχόλησης της ΕΕ και συμβάλλει στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ΕΕ με ποσοστό άνω του 5 %.
 • Ο ευρωπαϊκός τουρισμός είναι αντιμέτωπος με σειρά προκλήσεων και ευκαιριών που απαιτούν συντονισμένη προσέγγιση:
  • ολοένα και μεγαλύτερο ανταγωνισμό από άλλους προορισμούς·
  • οι δημογραφικές εξελίξεις συνεπάγονται ότι η ΕΕ υποδέχεται όλο και περισσότερο ηλικιωμένους τουρίστες και πρέπει να προσαρμόσει τα τουριστικά προϊόντα και την υποδομή της αντιστοίχως·
  • τα τουριστικά προϊόντα πρέπει επίσης να είναι περισσότερο βιώσιμα, λαμβάνοντας υπόψη δεσμεύσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την εξάρτηση από το νερό και την ενέργεια·
  • οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών προσφέρουν νέες ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιηθούν.

Ένα νέο θεματολόγιο δράσης

Σε συμφωνία με τη στρατηγική ανάπτυξης «Ευρώπη 2020», το θεματολόγιο δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζεται στην ανακοίνωση του 2010, επικεντρώνεται σε 4 προτεραιότητες:

 • 1.

  Ανταγωνιστικότητα στον τομέα του ευρωπαϊκού τουρισμού μέσω:

  • της ενίσχυσης της καινοτομίας του τουρισμού, συμβάλλοντας, για παράδειγμα, στην προσαρμογή του στις εξελίξεις της αγοράς στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών και της καινοτομίας (π.χ. ψηφιακός τουρισμός
  • της βελτίωσης των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων στον τομέα, μέσω της προώθησης των ευκαιριών που προσφέρουν διάφορα προγράμματα της ΕΕ, όπως στους τομείς της διά βίου μάθησης με το πρόγραμμα Erasmus+ ή το πρόγραμμα COSME για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·
  • της αντιμετώπισης της εποχικότητας της ζήτησης μέσα από, για παράδειγμα, την ενθάρρυνση των οικειοθελών ανταλλαγών τουριστών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ειδικότερα κατά τη διάρκεια της χαμηλής περιόδου·
  • της προώθησης της διαφοροποίησης των τουριστικών υπηρεσιών, ιδίως με την καλύτερη εστίαση στην κοινή κληρονομιά της ΕΕ και την προώθησή της, καθώς και με την ενσωμάτωση της «φυσικής» κληρονομιάς στις στρατηγικές τουρισμού·
  • εδραίωση των κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων για τον τουρισμό σε επίπεδο ΕΕ.
 • 2.

  Ανάπτυξη βιώσιμου, υπεύθυνου και ποιοτικού τουρισμού μέσω:

  • της ανάπτυξης ενός συστήματος δεικτών για τη βιώσιμη διαχείριση των προορισμών· αυτό μπορεί να γίνει με στόχο την ανάπτυξη ενός σήματος για την προώθηση βιώσιμων τουριστικών προορισμών·
  • της διοργάνωσης εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την καλύτερη πληροφόρηση των τουριστών σχετικά με τους προορισμούς·
  • της διερεύνησης των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει ένα σήμα «Τουρισμός ποιότητας», με στόχο την ανταμοιβή των βελτιώσεων που αυξάνουν την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη του καταναλωτή·
  • της διευκόλυνσης της αναγνώρισης των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής ώστε να προστατεύεται η ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία από τις λανθασμένες επενδύσεις, και της ενθάρρυνσης της βιομηχανίας να διερευνά εναλλακτικές τουριστικές υπηρεσίες·
  • της πρότασης χάρτη βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού·
  • της πρότασης στρατηγικής για βιώσιμο παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό·
  • της ανάπτυξης ή της ενίσχυσης της συνεργασίας της ΕΕ με τις αναδυόμενες οικονομίες και τις χώρες της Μεσογείου για την προώθηση προτύπων βιώσιμης και υπεύθυνης τουριστικής ανάπτυξης και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών.
 • 3.

  Εδραίωση της εικόνας και της προβολής της ΕΕ ως συνόλου βιώσιμων και ποιοτικών προορισμών μέσω:

  • της στήριξης της δημιουργίας ενός «σήματος της Ευρώπης» σε στενή συνεργασία με τις χώρες της ΕΕ, το οποίο θα συμπληρώσει τις προσπάθειες προώθησης που καταβάλλουν, ούτως ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους ευρωπαϊκούς προορισμούς να διακρίνονται σαφώς όταν συγκρίνονται με άλλους διεθνείς τουριστικούς προορισμούς·
  • της προώθησης της Ευρώπης ως βιώσιμου και ποιοτικού τουριστικού προορισμού μέσω του δικτυακού τόπου «visiteurope.com» σε μεγάλα διεθνή γεγονότα ή στις μεγάλες εμποροπανηγύρεις και στις εκθέσεις μεγάλης κλίμακας με αντικείμενο τον τουρισμό, καθώς και με πρωτοβουλίες όπως οι ευρωπαϊκές ημέρες τουρισμού και το ευρωπαϊκό φόρουμ για τον τουρισμό·
  • της ενίσχυσης της συμμετοχής της ΕΕ σε διεθνή φόρουμ.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Το άρθρο 195 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκχωρεί στην ΕΕ εξουσία στήριξης, συντονισμού και συμπλήρωσης των δράσεων των χωρών της ΕΕ στον τομέα του τουρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε επίσης:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο — ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό [COM(2010) 352 τελικό της 30.6.2010]

τελευταία ενημέρωση 05.09.2016

Επάνω