EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1046

Νέοι δημοσιονομικοί κανόνες που διέπουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ (Δημοσιονομικός κανονισμός)

Νέοι δημοσιονομικοί κανόνες που διέπουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ (Δημοσιονομικός κανονισμός)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 — δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

 • Ο κανονισμός επικαιροποιεί και απλουστεύει τους κανόνες για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ.
 • Μειώνει τον συνολικό αριθμό των κανόνων κατά το ήμισυ, κάνοντας τους πιο συνοπτικούς και εύκολα εφαρμόσιμους. Οι πρώην κανόνες εφαρμογής συγχωνεύονται πλέον με τον δημοσιονομικό κανονισμό σε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων.
 • Οι αλλαγές καθιστούν την όλη διαδικασία πιο εύχρηστη τόσο για τους αποδέκτες όσο και για τους διαχειριστές της χρηματοδότησης της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός της ΕΕ:

 • αντικαθιστά τους προγενέστερους περίπλοκους κανόνες και διαδικασίες με ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων προβλέποντας ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ, απλούστερη εκτέλεση και μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα·
 • βοηθάει τους αιτούντες για χρηματοδότηση από την ΕΕ
  • μειώνοντας τον όγκο πληροφοριών που απαιτείται για την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση από την ΕΕ
  • επιτρέποντας την εφάπαξ παροχή και επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών και των αποδεικτικών στοιχείων
  • χρησιμοποιώντας απλουστευμένες μορφές επιχορηγήσεων, όπως κατ’ αποκοπή ποσά, ενιαίους συντελεστές και μοναδιαίες δαπάνες
  • εστιάζοντας τη χρηματοδότηση περισσότερο στα αποτελέσματα παρά στις πραγματικές δαπάνες·
 • διευκολύνει τη δημιουργία ενιαίας ελεγκτικής προσέγγισης προς αποφυγή των επικαλύψεων και των πολλαπλών ελέγχων
  • κάνοντας περαιτέρω χρήση των πληροφοριών που έχουν ήδη στη διάθεσή τους τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι διαχειριστικές αρχές και άλλοι φορείς
  • διασταυρώνοντας στοιχεία για τους υφιστάμενους ελέγχους που διενεργούνται από ανεξάρτητους ελεγκτές και τηρούν τις διεθνώς αποδεκτές αρχές, καθώς και για αξιολογήσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εθνικών αρχών και έμπιστων εταίρων, όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η Παγκόσμια Τράπεζα·
 • ενισχύει τα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης
  • στοχεύοντας στους λογιστικούς και λοιπούς ελέγχους δυνητικά ύποπτων έργων· παρέχοντας προστασία κατά της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με την παρεμπόδιση της χρήσης εταιρειών-βιτρίνα* που είναι εγκατεστημένες σε φορολογικούς παραδείσους
  • επεκτείνοντας τους κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων στις αρχές των χωρών της ΕΕ που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ
  • γνωστοποιώντας οικειοθελώς τις ταυτότητες των ενδιαφερομένων.

Προθεσμίες ετήσιου προϋπολογισμού (στην πράξη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή προσπαθούν να υποβάλλουν τα έγγραφα νωρίτερα για την ομαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας)

 • Έως την 1η Ιουλίου: κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ αποστέλλει στην Επιτροπή τις εκτιμήσεις των εσόδων και δαπανών για το επόμενο έτος.
 • Έως την 1η Σεπτεμβρίου: η Επιτροπή υποβάλλει το προσχέδιο του προϋπολογισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
 • Έως την 1η Οκτωβρίου: το Συμβούλιο υποβάλλει τη γνωμοδότησή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
 • Έως την 18η Δεκεμβρίου: το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση

Η Επιτροπή έχει εκδώσει δύο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού:

 • Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/715 θεσπίζει δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο για τους οργανισμούς της ΕΕ που αναφέρονται στο άρθρο 70 του δημοσιονομικού κανονισμού (κυρίως τους αποκεντρωμένους οργανισμούς)·
 • Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/887 περιλαμβάνει έναν πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις αντικαθιστούν τους προηγούμενους κανονισμούς για αυτούς τους φορείς.

Οι νέοι κανόνες ενισχύουν τη διακυβέρνηση αυτών των φορέων, για παράδειγμα όσον αφορά την αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων. Όλοι οι σχετικοί φορείς πρέπει να θεσπίζουν δημοσιονομικούς κανόνες με βάση αυτές τις δύο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Μπορούν να αποκλίνουν από αυτές μόνο όταν το επιβάλλουν οι ειδικές ανάγκες τους και εφόσον υπάρχει προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Οι περισσότεροι από τους νέους κανόνες εφαρμόζονται από τις 2 Αυγούστου 2018. Τυχόν εξαιρέσεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 282 του κανονισμού.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ προβλέπει και εγκρίνει το σύνολο των εσόδων και των δαπανών της ΕΕ για το επόμενο οικονομικό έτος (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου). Τα έσοδα και οι δαπάνες πρέπει να ισοσκελίζονται.
 • Έχουν σχεδιαστεί διευρυμένοι εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι για την πρόληψη και διόρθωση δημοσιονομικών σφαλμάτων ή απάτης. Στους παραβάτες επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις. Η ταυτότητα των αποδεκτών των κονδυλίων της ΕΕ είναι δημοσίως διαθέσιμη.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εταιρείες-βιτρίνα: εταιρείες οι οποίες συχνά δεν παρουσιάζουν έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα ή σημαντικά στοιχεία ενεργητικού. Και ενώ, τέτοιου τύπου εταιρείες δεν είναι κατ’ ανάγκη παράνομες, ωστόσο, ορισμένες φορές χρησιμοποιούνται με σκοπό τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου, όπως η διατήρηση της ανωνυμίας.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1-222). Αναδημοσιευμένο κείμενο σε διορθωτικό (ΕΕ L 60 της 28.2.2019, σ. 36-43)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/887 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 142 της 29.5.2019, σ. 16-42)

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1-38)

Δηλώσεις: Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (πρώτη ανάγνωση) — Έκδοση της νομοθετικής πράξης (ΕΕ C 267I της 30.7.2018, σ. 1-3)

τελευταία ενημέρωση 12.07.2019

Επάνω