Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0147

Διατήρηση των άγριων πτηνών

Πρόσβαση στην κύρια σελίδα των περιλήψεων

Διατήρηση των άγριων πτηνών

Οι πληθυσμοί πολλών αποδημητικών και αυτόχθονων ειδών ευρωπαϊκών άγριων πτηνών παρουσιάζουν μείωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει θεσπίσει πολιτικές για την αντιστροφή της συγκεκριμένης τάσης, μέσω της απαγόρευσης ορισμένων πρακτικών και της θέσπισης μέτρων προστασίας και διαχείρισης των οικοτόπων.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Οδηγία 2009/147/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7-25)

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1-18)

ΣΥΝΟΨΗ

Οι πληθυσμοί πολλών αποδημητικών και αυτόχθονων ειδών ευρωπαϊκών άγριων πτηνών παρουσιάζουν μείωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει θεσπίσει πολιτικές για την αντιστροφή της συγκεκριμένης τάσης, μέσω της απαγόρευσης ορισμένων πρακτικών και της θέσπισης μέτρων προστασίας και διαχείρισης των οικοτόπων.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Επιδιώκει να διατηρήσει όλα τα άγρια πτηνά στην ΕΕ καθορίζοντας κανόνες για την προστασία, τη διαχείριση και τον έλεγχό τους. Εφαρμόζεται στα πτηνά, τα αυγά, τις φωλιές και τους οικοτόπους τους.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να αναλάβουν δράση για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των πληθυσμών των ειδών που κινδυνεύουν, σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται, μεταξύ άλλων, στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις οικονομικές και ψυχαγωγικές ανάγκες.

Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη διαφύλαξη, τη διατήρηση ή την αποκατάσταση οικοτόπων επαρκούς ποικιλίας και επιφάνειας για τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν κυρίως:

 • τη δημιουργία ζωνών προστασίας,
 • τη συντήρηση και διευθέτηση των οικοτόπων που βρίσκονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των ζωνών προστασίας, και
 • την αποκατάσταση των κατεστραμμένων βιοτόπων* και τη δημιουργία νέων.

Για ορισμένα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα I προβλέπονται μέτρα ειδικής διατήρησης, που αφορούν τον οικότοπό τους, για να εξασφαλισθεί η επιβίωσή τους. Σε αυτά περιλαμβάνονται είδη που:

 • απειλούνται με εξαφάνιση,
 • είναι ευπαθή σε ορισμένες μεταβολές των οικοτόπων τους,
 • θεωρούνται σπάνια διότι οι πληθυσμοί τους είναι μικροί ή η τοπική τους εξάπλωση περιορισμένη, ή
 • έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής, λόγω ιδιοτυπίας του οικοτόπου τους.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να δημιουργήσουν ειδικές ζώνες προστασίας (ΖΕΠ) για τα απειλούμενα είδη και τα αποδημητικά πτηνά, που θα χαρακτηρίζονται από ευνοϊκές συνθήκες για την επιβίωσή τους και θα βρίσκονται εντός της φυσικής γεωγραφικής κατανομής των πτηνών (δηλαδή στον φυσικό τους χώρο). Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην προστασία των υγροτόπων. Οι ΖΕΠ αποτελούν μέρος των οικολογικά προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Η οδηγία θεσπίζει επίσης τη γενική προστασία για όλα τα είδη άγριων πτηνών στην ΕΕ. Συγκεκριμένα απαγορεύονται τα παρακάτω:

 • η εκ προθέσεως καταστροφή ή σύλληψη άγριων πτηνών,
 • η βλάβη των φωλιών,
 • η συλλογή των αυγών και η κατοχή τους,
 • η σκόπιμη ενόχληση των πτηνών, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση, και
 • η εμπορία ή κατοχή ζωντανών ή νεκρών πτηνών, των οποίων απαγορεύεται η θήρα.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνουν τις αναγκαίες έρευνες με σκοπό τη διαχείριση, την προστασία και τη συνετή εκμετάλλευση (π.χ. διασφάλιση ότι η θήρα περιορίζεται στη διατήρηση του πληθυσμού των ειδών σε ικανοποιητικό επίπεδο) των άγριων πτηνών στην Ευρώπη.

Κάποια είδη, των οποίων ο πληθυσμός το επιτρέπει, είναι δυνατόν να θηρεύονται εφόσον τηρούνται ορισμένες αρχές:

 • ο πληθυσμός των θηρευομένων πτηνών δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τα ικανοποιητικά επίπεδα πληθυσμού,
 • τα είδη δεν θα πρέπει να θηρεύονται κατά τις περιόδους αναπαραγωγής ή εξάρτησης,
 • τα αποδημητικά είδη δεν πρέπει να θηρεύονται κατά την επιστροφή τους στον τόπο φωλεοποίησης, και
 • απαγορεύονται οι μέθοδοι μαζικής ή όχι επιλεκτικής θανάτωσης.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε για δεύτερη φορά μια έκθεση σχετικά με την κατάσταση της διατήρησης στο πλαίσιο της οδηγίας για τα πτηνά της ΕΕ, καθιστώντας εφικτή την πραγματοποίηση μιας συγκριτικής αξιολόγησης. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έκθεση και μια παρόμοια έκθεση στο πλαίσιο της οδηγίας για τους οικοτόπους, η γνώση για την κατάσταση και τις τάσεις των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων βελτιώθηκε. Μερικά είδη και οικότοποι επιδεικνύουν σημάδια ανάκαμψης και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το δίκτυο Natura 2000 διαδραματίζει κύριο ρόλο στη σταθεροποίηση οικοτόπων και ειδών, ειδικά όπου έχουν υλοποιηθεί μέτρα σε κατάλληλη κλίμακα.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φύση και τη βιοποικιλότητα.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Οικότοπος: μια φυσική περιοχή ή ένας τύπος περιβάλλοντος όπου ένα συγκεκριμένο είδος ζώου ή φυτού ζει σε κανονικές συνθήκες.

* Βιότοπος: μια φυσική περιοχή ομοιόμορφων περιβαλλοντικών συνθηκών που παρέχει χώρο για τη διαβίωση ενός συγκεκριμένου συνδυασμού ζώων και φυτών.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η νομοθεσία εκδόθηκε αρχικά το 1979 (οδηγία 79/409/EΟΚ του Συμβουλίου) και έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των χωρών της ΕΕ έως τις 7 Απριλίου 1981. Η οδηγία 79/409/EΟΚ αντικαταστάθηκε από μια κωδικοποιημένη έκδοση (οδηγία 2009/147/EΚ) το 2009.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η κατάσταση της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Έκθεση σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις των τύπων οικοτόπων και των ειδών που καλύπτονται από την οδηγία για τους οικοτόπους και την οδηγία για τα πτηνά όσον αφορά την περίοδο 2007-2012 σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους και το άρθρο 12 της οδηγίας για τα πτηνά [COM(2015) 219 final της 20.5.2015]

τελευταία ενημέρωση 24.09.2015

Επάνω