EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:194:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 194, 24 Ιουνίου 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 194

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

57ό έτος
24 Ιουνίου 2014


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2014/C 194/01

Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2014/C 194/02

Υπόθεση C-238/12 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 30ής Απριλίου 2014 — FLSmidth & Co. A/S κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Τομέας των πλαστικών βιομηχανικών σάκων — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ — Πλήρης δικαιοδοσία του Γενικού Δικαστηρίου — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Καταλογισμός στη μητρική εταιρία της παραβάσεως την οποία διέπραξε η θυγατρική — Ευθύνη της μητρικής εταιρίας για την καταβολή του προστίμου που επιβλήθηκε στη θυγατρική — Αναλογικότητα — Διαδικασία ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου — Eύλογη διάρκεια της δίκης)

2

2014/C 194/03

Υπόθεση C-390/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 30ής Απριλίου 2014 [αίτηση του Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (πρώην Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich) (Αυστρία)] για την έκδοση προδικαστικής απόφασης — υποθέσεις με διαδίκους τους Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Ing. Hans-Jörg Zehetner (Άρθρο 56 ΣΛΕΕ — Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρα 15 έως 17, 47 και 50 — Ελευθερία του επαγγέλματος και δικαίωμα προς εργασία, επιχειρηματική ελευθερία, δικαίωμα ιδιοκτησίας, δικαίωμα πραγματικής προσφυγής σε αμερόληπτο δικαστήριο, αρχή ne bis in idem — Άρθρο 51 — Πεδίο εφαρμογής — Εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης — Τυχερά παιχνίδια — Περιοριστική νομοθεσία κράτους μέλους — Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις — Επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος — Αναλογικότητα)

3

2014/C 194/04

Υπόθεση C-475/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 30ής Απριλίου 2014 [αίτηση του Fővárosi Törvényszék (πρώην Fővárosi Bíróság) (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — UPC DTH Sàrl κατά Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (Τομέας των τηλεπικοινωνιών — Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών — Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Άρθρο 56 ΣΛΕΕ — Οδηγία 2002/21/ΕΚ — Διασυνοριακή παροχή πακέτων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων — Υπό όρους πρόσβαση — Αρμοδιότητα των εθνικών κανονιστικών αρχών — Καταχώριση — Υποχρέωση εγκαταστάσεως)

3

2014/C 194/05

Υπόθεση C-26/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 30ής Απριλίου 2014 [αίτηση του Kúria (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai κατά OTP Jelzálogbank Zrt (Οδηγία 93/13/ΕΟΚ — Καταχρηστική ρήτρα σε συμβάσεις συναφθείσες μεταξύ επαγγελματία και καταναλωτή — Άρθρα 4, παράγραφος 2, και 6, παράγραφος 1 — Εκτίμηση του καταχρηστικού χαρακτήρα συμβατικών ρητρών — Εξαίρεση ρητρών σχετικών με το κύριο αντικείμενο της συμβάσεως και το ανάλογο ή μη μεταξύ της τιμής και της αμοιβής εφόσον είναι διατυπωμένες κατά τρόπο σαφή και κατανοητό — Συμβάσεις καταναλωτικού δανείου συνομολογηθείσες σε ξένο νόμισμα — Ρήτρες σχετικά με συναλλαγματικές ισοτιμίες — Διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς, εφαρμοστέας κατά τoν χρόνο αποδεσμεύσεως του δανείου, και της τιμής πωλήσεως, εφαρμοστέας κατά τον χρόνο αποδόσεώς του — Εξουσίες του εθνικού δικαστή υφισταμένης συμβατικής ρήτρας η οποία χαρακτηρίζεται «καταχρηστική» — Εφαρμογή εθνικής διατάξεως εθνικού δικαίου αντί της καταχρηστικής ρήτρας — Επιτρέπεται)

5

2014/C 194/06

Υπόθεση C-209/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 30ής Απριλίου 2014 — Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινό σύστημα φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών — Έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας βάσει του άρθρου 329, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ — Απόφαση 2013/52/ΕΕ — Προσφυγή ακυρώσεως λόγω παραβάσεως των άρθρων 327 ΣΛΕΕ και 332 ΣΛΕΕ και παραβιάσεως του διεθνούς εθιμικού δικαίου)

6

2014/C 194/07

Υπόθεση C-250/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 30ής Απριλίου 2014 [αίτηση του Finanzgericht Baden-Württemberg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Birgit Wagener κατά Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Villingen-Schwenningen (Προδικαστική παραπομπή — Κοινωνική ασφάλιση — Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας — Κανονισμός (ΕΟΚ) 574/72 — Άρθρο 107, παράγραφοι 1 και 6 — Κανονισμός (ΕΚ) 987/2009 — Άρθρο 90 — Διακινούμενοι εργαζόμενοι — Μετατροπή των νομισμάτων — Συνυπολογισμός των οικογενειακών παροχών που λαμβάνονται στην Ελβετία κατά τον υπολογισμό, από κράτος μέλος, των επιδομάτων για συντηρούμενο τέκνο — Εξισωτικό συμπλήρωμα — Ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη για τη μετατροπή των ελβετικών οικογενειακών παροχών σε ευρώ)

7

2014/C 194/08

Υπόθεση C-267/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 30ής Απριλίου 2014 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Nutricia NV κατά Staatssecretaris van Financiën (Συνδυασμένη Ονοματολογία — Δασμολογικές κλάσεις — Φάρμακα υπό την έννοια της κλάσεως 3004 — Έννοια — Διατροφικά παρασκευάσματα προοριζόμενα μόνο για εντερική χορήγηση, υπό ιατρική επίβλεψη, σε πρόσωπα που λόγω ασθενείας υποβάλλονται σε ιατρική αγωγή — Ποτά υπό την έννοια της διακρίσεως 2202 — Έννοια — Θρεπτικά υγρά προοριζόμενα για εντερική χορήγηση και όχι για πόση)

8

2014/C 194/09

Υπόθεση C-280/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 30ής Απριλίου 2014 [αίτηση του Juzgado de Primera Instancia no 4 de Palma de Mallorca (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Barclays Bank SA κατά Sara Sánchez García, Alejandro Chacón Barrera (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 93/13/ΕΟΚ — Δέκατη τρίτη αιτιολογική σκέψη — Άρθρο 1, παράγραφος 2 — Συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές — Σύμβαση ενυπόθηκου δανείου — Διαδικασία εκτελέσεως υποθήκης — Εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις — Συμβατική ισορροπία)

8

2014/C 194/10

Υπόθεση C-365/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 30ής Απριλίου 2014 [αίτηση του Conseil d’État (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ordre des architectes κατά État belge (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2005/36/ΕΚ — Άρθρα 21 και 49 — Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων — Πρόσβαση στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα — Απαλλαγή από πρακτική άσκηση επαγγέλματος)

9

2014/C 194/11

Υπόθεση C-34/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Finanzgericht München (Γερμανία) στις 24 Ιανουαρίου 2014 — Puma SE κατά Hauptzollamt Nürnberg

10

2014/C 194/12

Υπόθεση C-105/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale di Cuneo (Ιταλία) στις 15 Μαρτίου 2014 — Ποινική διαδικασία κατά του Ivo Taricco κ.λπ.

10

2014/C 194/13

Υπόθεση C-131/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Corte suprema di cassazione (Ιταλία) στις 21 Μαρτίου 2014 — Malvino Cervati και Società Malvi Sas di Cervati Malvino κατά Agenzia delle Dogane και Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

11

2014/C 194/14

Υπόθεση C-139/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Finanzgericht Baden-Württemberg (Γερμανία) στις 24 Μαρτίου 2014 — Mineralquelle Zurzach AG κατά Hauptzollamt Singen

12

2014/C 194/15

Υπόθεση C-147/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Hof van beroep te Brussel (Βέλγιο) στις 28 Μαρτίου 2014 — Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL κατά AMJ Meatproducts NV και Halalsupply NV

12

2014/C 194/16

Υπόθεση C-152/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) την 1η Απριλίου 2014 — AEEG κατά Antonella Bertazzi κ.λπ.

13

2014/C 194/17

Υπόθεση C-153/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Raad van State (Κάτω Χώρες) στις 3 Απριλίου 2014 — Minister van Buitenlandse Zaken κατά Κ και Α

14

2014/C 194/18

Υπόθεση C-156/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 3 Απριλίου 2014 — Tamoil Italia κατά Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

15

2014/C 194/19

Υπόθεση C-158/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Raad van State (Κάτω Χώρες) στις 4 Απριλίου 2014 — A κ.λπ. κατά Minister van Buitenlandse Zaken

15

2014/C 194/20

Υπόθεση C-184/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Corte suprema di cassazione (Ιταλία) στις 14 Απριλίου 2014 — A κατά B

16

2014/C 194/21

Υπόθεση C-185/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Varhoven administrativen sad (Βουλγαρία) στις 14 Απριλίου 2014 — «EasyPay» AD, «Finance Engineering» AD κατά Ministerski savet na Republika Balgaria, Natsionalen osiguritelen institut

17

2014/C 194/22

Υπόθεση C-196/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Aachen (Γερμανία) στις 18 Απριλίου 2014 — Horst Hoeck κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

17

 

Γενικό Δικαστήριο

2014/C 194/23

Υπόθεση T-468/08: Απόφαση της 30ής Απριλίου 2014 — Tisza Erőmű κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Ενισχύσεις χορηγούμενες από τις ουγγρικές αρχές υπέρ ορισμένων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας — Συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας συναφθείσες μεταξύ δημόσιας επιχειρήσεως και ορισμένων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας — Απόφαση με την οποία η κρατική ενίσχυση κρίνεται ασύμβατη με την κοινή αγορά και διατάσσεται η ανάκτησή της — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Έννοια της κρατικής ενισχύσεως — Πλεονέκτημα — Επιλεκτικός χαρακτήρας — Κρατικοί πόροι — Καταλογισμός στο κράτος — Επηρεασμός του μεταξύ κρατών μελών εμπορίου — Δικαιώματα άμυνας — Ασφάλεια δικαίου — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη — Ίση μεταχείριση — Αναλογικότητα — Υπέρβαση εξουσίας — Άρθρο 10 της Συνθήκης για τον Χάρτη ενέργειας)

19

2014/C 194/24

Υπόθεση T-179/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 2014 — Dunamenti Erőmű κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Ενισχύσεις χορηγούμενες από τις ουγγρικές αρχές υπέρ ορισμένων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας — Συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας συναφθείσες μεταξύ δημόσιας επιχειρήσεως και ορισμένων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας — Απόφαση με την οποία η κρατική ενίσχυση κρίνεται ασύμβατη με την κοινή αγορά και διατάσσεται η ανάκτησή της — Έννοια της κρατικής ενισχύσεως — Πλεονέκτημα — Νέα ενίσχυση — Λειτουργική ενίσχυση — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη — Ασφάλεια δικαίου)

19

2014/C 194/25

Υπόθεση T-637/11: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 2014 — Euris Consult κατά Κοινοβουλίου [Δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών — Διαδικασία διαγωνισμού — Παροχή υπηρεσιών μεταφράσεως προς τη μαλτέζικη γλώσσα — Κανόνες περί των λεπτομερειών διαβιβάσεως των προσφορών — Απόρριψη της προσφοράς διαγωνιζομένου — Μη τήρηση των σχετικών με την υποβολή των προσφορών κανόνων που αποβλέπουν στην κατοχύρωση της εμπιστευτικότητας του περιεχομένου των προσφορών πριν από την αποσφράγισή τους — Ένσταση περί ανεφαρμόστου — Αναλογικότητα — Ίση μεταχείριση — Δικαιώματα άμυνας — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρο 98, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 1605/2002 — Άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 2342/2002]

20

2014/C 194/26

Υπόθεση T-17/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 2014 — Hagenmeyer και Hahn κατά Επιτροπής [Προστασία των καταναλωτών — Κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006 — Ισχυρισμοί επί θεμάτων υγείας που διατυπώνονται για τρόφιμα — Άρνηση εγκρίσεως ισχυρισμού περί μειώσεως του κινδύνου εκδηλώσεως ασθένειας — Προσδιορισμός παράγοντα κινδύνου — Νομιμότητα διαδικασίας εγκρίσεως ισχυρισμών περί μειώσεως του κινδύνου εκδηλώσεως ασθένειας — Προσφυγή ακυρώσεως — Έννομο συμφέρον — Άμεσος και ατομικός επηρεασμός — Παραδεκτό — Αναλογικότητα — Υποχρέωση αιτιολογήσεως]

21

2014/C 194/27

Υπόθεση T-170/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 2014 — Beyond Retro κατά ΓΕΕΑ — S&K Garments (BEYOND VINTAGE) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχωρίσεως στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα — Λεκτικό σήμα BEYOND VINTAGE — Προγενέστερο λεκτικό κοινοτικό σήμα BEYOND RETRO — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009]

21

2014/C 194/28

Υπόθεση T-327/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Μαΐου 2014 — Simca Europe κατά ΓΕΕΑ — PSA Peugeot Citroën (Simca) [«Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Κοινοτικό λεκτικό σήμα Simca — Κακή πίστη — Άρθρο 52, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009»]

22

2014/C 194/29

Υπόθεση T-575/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Μαΐου 2014 – Pyrox κατά ΓΕΕΑ — Köb Holzheizsysteme (PYROX) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος PYROX — Προγενέστερα λεκτικά εθνικά σήματα PYROT — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009)

23

2014/C 194/30

Υπόθεση T-38/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Μαΐου 2014 — Pedro Group κατά ΓΕΕΑ — Cortefiel (PEDRO) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήματος PEDRO — Προγενέστερο εικονιστικό κοινοτικό σήμα Pedro del Hierro — Μερική απόρριψη της αιτήσεως καταχωρίσεως — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ουσιαστική χρήση του προγενεστέρου σήματος — Αυξημένος διακριτικός χαρακτήρας του προγενεστέρου σήματος — Κίνδυνος σύγχυσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

23

2014/C 194/31

Υπόθεση T-303/09: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Απριλίου 2014 — CIVR κ.λπ. κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Καθεστώς-πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνουν οι αναγνωρισμένες στη Γαλλία γεωργικές διεπαγγελματικές οργανώσεις υπέρ των μελών των εκπροσωπούμενων γεωργικών κλάδων — Χρηματοδότηση μέσω εθελοντικών εισφορών που κατέστησαν υποχρεωτικές — Απόφαση με την οποία κηρύσσεται το καθεστώς ενισχύσεων συμβατό με την κοινή αγορά — Ανάκληση της αποφάσεως — Κατάργηση της δίκης)

24

2014/C 194/32

Υπόθεση T-263/12: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Απριλίου 2014 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft κατά Συμβουλίου (Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας — Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν προκειμένου να εμποδιστεί η διάδοση πυρηνικών όπλων — Δέσμευση κεφαλαίων — Δεδικασμένο — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Υποχρέωση ατομικής ανακοινώσεως — Δικαιώματα άμυνας — Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας — Δικαίωμα στην ιδιοκτησία — Αναλογικότητα — Αρμοδιότητα του Συμβουλίου — Κατάχρηση εξουσίας — Νομική πλάνη — Έννοια της παροχής στηρίξεως στη διάδοση πυρηνικών όπλων — Εσφαλμένη εκτίμηση — Προσφυγή προδήλως στερούμενη νομικού ερείσματος)

25

2014/C 194/33

Υπόθεση T-680/13: Αγωγή της 20ής Δεκεμβρίου 2013 — Κ. Χρυσοστομίδης & Σια κ.λπ. κατά Συμβουλίου κ.λπ.

25

2014/C 194/34

Υπόθεση T-75/14: Προσφυγή -αγωγή της 23ης Ιανουαρίου 2014 — USFSPEI κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου

26

2014/C 194/35

Υπόθεση T-189/14: Προσφυγή της 24ης Μαρτίου 2014 — Deza κατά ECHA

27

2014/C 194/36

Υπόθεση T-216/14: Προσφυγή της 4ης Απριλίου 2014 — Volkswagen κατά ΓΕΕΑ (EXTRA)

28

2014/C 194/37

Υπόθεση T-218/14: Προσφυγή της 8ης Απριλίου 2014 — Mabrouk κατά Συμβουλίου

29

2014/C 194/38

Υπόθεση T-229/14: Προσφυγή της 11ης Απριλίου 2014 — Norma Lebensmittelfilialbetrieb κατά ΓΕΕΑ — Yorma’s (Yorma Eberl)

30

2014/C 194/39

Υπόθεση T-250/14: Προσφυγή της 22ας Απριλίου 2014 –ΕΕΒ κατά Επιτροπής

30

2014/C 194/40

Υπόθεση T-254/14: Προσφυγή της 18ης Απριλίου 2014 — Warenhandelszentrum κατά ΓΕΕΑ — Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

31

2014/C 194/41

Υπόθεση T-257/14: Προσφυγή της 24ης Απριλίου 2014 — Novomatic κατά ΓΕΕΑ — Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM)

32

2014/C 194/42

Υπόθεση T-264/14: Προσφυγή της 22ας Απριλίου 2014 — Hansen κατά ΓΕΕΑ (WIN365)

33

2014/C 194/43

Υπόθεση T-267/14: Προσφυγή της 23ης Απριλίου 2014 — Zehnder Group International κατά ΓΕΕΑ — Stiebel Eltron (comfotherm)

33

2014/C 194/44

Υπόθεση T-277/14: Προσφυγή της 30ής Απριλίου 2014 — Mabrouk κατά Συμβουλίου

34

2014/C 194/45

Υπόθεση T-290/14: Προσφυγή της 29ης Απριλίου 2014 — Portnov κατά Συμβουλίου

34

2014/C 194/46

Υπόθεση T-311/14: Προσφυγή της 5ης Μαΐου 2014 — Seca Benelux κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου

35

2014/C 194/47

Υπόθεση T-312/14: Προσφυγή της 28ης Απριλίου 2014 — Federcoopesca κ.λπ. κατά Επιτροπής

36

2014/C 194/48

Υπόθεση T-276/08: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Απριλίου 2014 — Al-Aqsa κατά Συμβουλίου

37

2014/C 194/49

Υπόθεση T-503/11: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Απριλίου 2014 — Al-Aqsa κατά Συμβουλίου

37

2014/C 194/50

Υπόθεση T-139/12: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαΐου 2014– Adler Mode κατά ΓΕΕΑ — Cluett, Peabody (Fairfield)

37

2014/C 194/51

Υπόθεση T-447/12: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 2014 — Visa Europe κατά Επιτροπής

38

2014/C 194/52

Υπόθεση T-132/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Απριλίου 2014 — Deweerdt κ.λπ. κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου

38

2014/C 194/53

Υπόθεση T-175/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Απριλίου 2014 — Omega κατά ΓΕΕΑ — Omega Engineering (Ω OMEGA)

38

2014/C 194/54

Υπόθεση T-644/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 11ης Απριλίου 2014 — Serco Belgium κ.λπ. κατά Επιτροπής

38

2014/C 194/55

Υπόθεση T-156/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Μαΐου 2014 — Volkswagen κατά ΓΕΕΑ (StartUp)

38

 

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2014/C 194/56

Υπόθεση F-140/12: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 14ης Μαΐου 2014 — Αλεξάνδρου κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Γενικός διαγωνισμός EPSO/AD/231/12 — Πρόσβαση στα έγγραφα — Απόρριψη της επιβεβαιωτικής αιτήσεως για πρόσβαση στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που τέθηκαν στις προκριματικές δοκιμασίες)

39

2014/C 194/57

Υπόθεση F-11/13: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 14ης Μαΐου 2014 — Delcroix κατά ΕΥΕΔ (Υπαλληλική υπόθεση — Μόνιμος υπάλληλος — ΕΥΕΔ — Προϊστάμενος αντιπροσωπείας σε τρίτο κράτος — Μετάθεση στην έδρα της ΕΥΕΔ — Πρόωρη λήξη των καθηκόντων προϊσταμένου αντιπροσωπείας)

39

2014/C 194/58

Υπόθεση F-17/13: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 14ης Μαΐου 2014 — Cocco κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Συμβασιούχος υπάλληλος — Πρόσληψη — Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος EPSO/CAST/02/2010)

40

2014/C 194/59

Υπόθεση F-34/13: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 14ης Μαΐου 2014 — Αλεξάνδρου κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Γενικός διαγωνισμός — Προκήρυξη διαγωνισμού EPSO/AD/231/12 — Αποκλεισμός από τις δοκιμασίες αξιολογήσεως — Πρόσβαση στα έγγραφα)

40

2014/C 194/60

Υπόθεση F-50/13: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 8ης Μαΐου 2014 — Α κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Κοινωνική ασφάλιση — Ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια — Άρθρο 73 του ΚΥΚ — Μερική μόνιμη αναπηρία — Αίτημα αποζημιώσεως — Προδήλως απαράδεκτο)

41


EL

 

Top