EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Μέσα ατομικής προστασίας

This summary has been archived and will not be updated. See 'Διασφάλιση ασφαλών μέσων ατομικής προστασίας για τους χρήστες' for an updated information about the subject.

Μέσα ατομικής προστασίας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 89/686/ΕΟΚ — μέσα ατομικής προστασίας

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

 • Καλύπτει τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Θεσπίζει τις προϋποθέσεις όσον αφορά τη διάθεσή τους στην αγορά και την ελεύθερη κυκλοφορία τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα ΜΑΠ, έτσι ώστε να προστατεύουν την υγεία και να διασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών.
 • Υποχρεώνει τις χώρες της ΕΕ να λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα ΜΑΠ που διατίθενται στην αγορά προστατεύουν την υγεία και διασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών, χωρίς να θίγεται η υγεία ή η ασφάλεια άλλων προσώπων, κατοικίδιων ζώων ή αγαθών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ορισμός και πεδίο εφαρμογής

ΜΑΠ είναι κάθε σύστημα ή μέσον το οποίο:

 • φοράει ή κρατάει ένα πρόσωπο ώστε να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν ενδεχομένως την υγεία και την ασφάλεια του (π.χ. γυαλιά ηλίου)·
 • είναι σχεδιασμένο και για επαγγελματική και για ιδιωτική χρήση (για παράδειγμα αθλήματα, ψυχαγωγική δραστηριότητα ή οικιακή χρήση)

Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας:

 • τα ΜΑΠ που καλύπτονται από άλλη κοινοτική οδηγία η οποία έχει τους ίδιους στόχους με την παρούσα οδηγία όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά, την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και την ασφάλεια·
 • ΜΑΠ που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευασθεί ειδικά για τις ένοπλες δυνάμεις ή τις δυνάμεις που είναι αρμόδιες για την τήρηση της τάξης·
 • ΜΑΠ για την αυτοάμυνα σε περίπτωση επίθεσης·
 • ΜΑΠ τα οποία προορίζονται για την προστασία ή τη διάσωση ατόμων που επιβαίνουν σε πλοία ή αεροσκάφη και τα οποία δεν φέρονται συνεχώς από τα εν λόγω άτομα·
 • Κράνη και προστατευτικά γείσα για χρήστες δίτροχων η τρίτροχων μηχανοκίνητων οχημάτων.

Βασικές απαιτήσεις

 • Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των ΜΑΠ υπόκειται σε βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας.
 • Οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από ΜΑΠ κατά την κατασκευή και πριν τη διάθεση στην αγορά είναι οι εξής:
  • γενικές απαιτήσεις που ισχύουν για όλα τα ΜΑΠ·
  • συμπληρωματικές απαιτήσεις που αφορούν συγκεκριμένους τύπους ΜΑΠ (π.χ. για τα ΜΑΠ που φθείρονται με τον χρόνο σε περίπτωση που η απόδοσή τους μπορεί να επηρεάζεται από τον χρόνο είναι απαραίτητη η ημερομηνία κατασκευής)·
  • συμπληρωματικές απαιτήσεις που αφορούν συγκεκριμένους κινδύνους (π.χ. βοηθήματα επίπλευσης, σε προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης, τα εν λόγω ΜΑΠ δεν πρέπει να περιορίζουν την ελευθερία κίνησης των χρηστών αλλά πρέπει να τους επιτρέπουν μάλιστα να κολυμπούν ή να λαμβάνουν πρωτοβουλίες για την αποφυγή κινδύνου ή για τη διάσωση άλλων προσώπων).

Εναρμονισμένα πρότυπα

Αξιολόγηση συμμόρφωσης και εγκεκριμένοι οργανισμοί

 • Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ΜΑΠ με τις βασικές απαιτήσεις και τους άλλους κανόνες της παρούσας οδηγίας είναι αρμοδιότητα:
  • είτε των εγκεκριμένων οργανισμών από τις χώρες της ΕΕ σύμφωνα με ορισμένα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης·
  • ή των ίδιων των κατασκευαστών.

Δήλωση συμμόρφωσης και σήμανση CE

Οι χώρες της ΕΕ δεν δύνανται να απαγορεύσουν, να περιορίσουν ή να εμποδίσουν τη διάθεση στην αγορά ή τη λειτουργία μέσων ατομικής προστασίας τα οποία φέρουν τη σήμανση CE για τα οποία:

 • ο κατασκευαστής μπορεί να εκδίδει δήλωση πιστότητας ΕΟΚ·
 • για ΜΑΠ που προστατεύουν έναντι μικρών κινδύνων, η πιστότητα δηλώνεται από τον ίδιο τον κατασκευαστή με τη δήλωση πιστότητας ΕΟΚ·
 • όλα τα υπόλοιπα ΜΑΠ πρέπει να υπόκεινται σε μια εξέταση τύπου ΕΟΚ* από έναν εγκεκριμένο οργανισμό·
 • κάποια είδη ΜΑΠ που προστατεύουν έναντι πολύ σοβαρών κινδύνων επίσης υπόκεινται σε μια διαδικασία με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον τύπο παραγωγής, για παράδειγμα οι αναπνευστικές συσκευές. Για τέτοιου είδους ΜΑΠ είναι απαραίτητο ένα πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΟΚ καθώς και
  • είτε συνεχής έλεγχος συμμόρφωσης μέσω της διεξαγωγής ελέγχων για να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν συστήματα διαχείρισης της ποιότητας που καθιστούν ένα προϊόν συμμορφούμενο
  • ή λήψη δειγμάτων κάθε έτος για δοκιμή συμμόρφωσης.

Η σήμανση συμμόρφωσης CE αναγράφεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του που είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ.

Κατάργηση

Η οδηγία 89/686/ΕΟΚ καταργείται και αντικαθίσταται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 με ισχύ από τις 21 Απριλίου 2018.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1991. Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1992.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η εν λόγω οδηγία συμπληρώνεται από οδηγίες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ιδίως την οδηγία 89/656/ΕΟΚ για τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας από εργαζόμενους στον χώρο εργασίας.

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εξέταση τύπου: όταν ένας εγκεκριμένος οργανισμός ελέγχου δηλώνει και πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ΜΑΠ πληροί τις σχετικές διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για τη προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας (ΕΕ L 399 της 30.12.1989, σ. 18–38)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 81 της 31.3.2016, σ. 51-98)

τελευταία ενημέρωση 20.09.2016

Top