Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Νέοι δημοσιονομικοί κανόνες που διέπουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ (Δημοσιονομικός κανονισμός)

Νέοι δημοσιονομικοί κανόνες που διέπουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ (Δημοσιονομικός κανονισμός)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (EΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 — δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

 • Ο κανονισμός επικαιροποιεί και απλοποιεί τους κανόνες για την κατάρτιση και εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ).
 • Μειώνει τον συνολικό αριθμό των κανόνων κατά το ήμισυ, κάνοντας τους πιο συνοπτικούς και εύκολα εφαρμόσιμους.
 • Οι αλλαγές καθιστούν πιο εύχρηστη την όλη διαδικασία του προϋπολογισμού για τους αποδέκτες αλλά και για τους διαχειριστές των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός της ΕΕ:

 • αντικαθιστά τους προγενέστερους περίπλοκους κανόνες και διαδικασίες με ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων και με λιγότερη γραφειοκρατία·
 • βοηθάει τους αιτούντες για χρηματοδότηση από την ΕΕ
  • απαιτώντας από αυτούς να υποβάλλουν λιγότερες πληροφορίες
  • θεσπίζοντας μια περίοδο ισχύος 3 ετών για πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί καθώς και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους
  • παρέχοντας πιστοποιητικά με «σφραγίδα αριστείας» σε εξέχοντα έργα που μπορεί να συμβάλλουν στην προσέλκυση επιπλέον χρηματοδότησης από άλλες πηγές
  • χρησιμοποιώντας απλοποιημένες μορφές επιδοτήσεων, όπως τα εφάπαξ ποσά, τα ενιαία ποσοστά και τα μοναδιαία κόστη
  • εστιάζοντας περισσότερο στην επίτευξη αποτελεσμάτων (για παράδειγμα, στον αριθμό των ατόμων που ολοκληρώνουν επιτυχώς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και βρίσκουν εργασία) παρά σε πραγματικά κόστη και τιμολόγια
  • συνδυάζοντας χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, ιδίως για έργα στον τομέα των μεταφορών, της ενέργειας και της τεχνολογίας των πληροφοριών και της επικοινωνίας·
 • θεσπίζει μια ενιαία ελεγκτική προσέγγιση προς αποφυγή των επικαλύψεων και των πολλαπλών ελέγχων
  • κάνοντας περαιτέρω χρήση των πληροφοριών που έχουν ήδη στη διάθεσή τους τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι διαχειριστικές αρχές και άλλοι φορείς
  • λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους ελέγχους και αξιολογήσεις που διενεργούνται από έμπιστους εταίρους, εθνικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Παγκόσμια Τράπεζα·
 • ενισχύει τα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης
  • στοχεύοντας στους λογιστικούς και λοιπούς ελέγχους δυνητικά ύποπτων έργων
  • περιφρουρώντας τις προσπάθειες για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρεμποδίζοντας τη χρήση εταιρειών-βιτρίνα* και φορολογικών παραδείσων
  • επεκτείνοντας τους κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων στις εθνικές και περιφερειακές αρχές που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ
  • δημοσιοποιώντας τις ταυτότητες όλων των μετόχων ενός έργου.

Προθεσμίες ετήσιου προϋπολογισμού

 • 1η Ιουλίου: κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις εκτιμήσεις των εσόδων και δαπανών για το επόμενο έτος.
 • 1η Σεπτεμβρίου: η Επιτροπή υποβάλλει το προσχέδιο του προϋπολογισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
 • 1η Οκτωβρίου: το Συμβούλιο γνωμοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
 • 31η Δεκεμβρίου: το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Οι περισσότεροι από τους νέους κανόνες εφαρμόζονται από τις 2 Αυγούστου 2018. Τυχόν εξαιρέσεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 282 του κανονισμού.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ προβλέπει και εγκρίνει το σύνολο των εσόδων και δαπανών της ΕΕ και της Ευρατόμ για το επόμενο οικονομικό έτος (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου). Τα έσοδα και οι δαπάνες πρέπει να ισοσκελίζονται.
 • Έχουν σχεδιαστεί διευρυμένοι εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι για την πρόληψη και διόρθωση δημοσιονομικών σφαλμάτων ή απάτης. Στους παραβάτες επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις. Τα στοιχεία από τους αποδέκτες ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων είναι διαθέσιμα στο κοινό.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εταιρείες-βιτρίνα: εταιρείες, συχνά, χωρίς έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα ή σημαντικά στοιχεία στο ενεργητικό τους. Και ενώ, τέτοιου τύπου εταιρείες δεν είναι κατ’ ανάγκη παράνομες, ωστόσο, ορισμένες φορές χρησιμοποιούνται με σκοπό τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου, όπως η διατήρηση της ανωνυμίας.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1-222)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Δηλώσεις: Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/EE και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (πρώτη ανάγνωση) — Έκδοση της νομοθετικής πράξης (ΕΕ C 267I της 30.7.2018, σ. 1-3)

Κανονισμός (EΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1-96)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 22.03.2019

Top