Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XR3420

Ψήφισμα με θέμα την κατάσταση των κέντρων πληροφόρησης του Europe Direct (EDIC)

OJ C 17, 18.1.2017, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 17/11


Ψήφισμα με θέμα την κατάσταση των κέντρων πληροφόρησης του Europe Direct (EDIC)

(2017/C 017/03)

Υποβάλλεται από τις πολιτικές ομάδες PES, EPP, ALDE, EA και ECR

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

έχοντας υπόψη το ψήφισμα «Η κατάσταση σχετικά με τα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct» (CdR 84/2012) που εξέδωσε στις 16 Φεβρουαρίου 2012

έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που υιοθέτησε στις 3 Δεκεμβρίου 2014 με θέμα «Επανασύνδεση της Ευρώπης με τους πολίτες της: περισσότερη και καλύτερη επικοινωνία σε τοπικό επίπεδο» (COR-2014-04460),

1.

σημειώνει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει σημαντικά πολιτικά και οικονομικά ζητήματα. Το γεγονός ότι το δημοκρατικό έλλειμμα συνεχίζει να υφίσταται και ότι οι ευρωπαίοι πολίτες ταυτίζονται ολοένα και λιγότερο με την ΕΕ καταδεικνύει την ανάγκη να γίνει μια κοινή προσπάθεια από όλους τους παράγοντες της ενωσιακής πολιτικής υπέρ της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ στο ευρωπαϊκό σχέδιο και της κατοχύρωσης της νομιμοποίησης των ενωσιακών πολιτικών·

2.

υπογραμμίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην κατάλληλη θέση για να μεριμνούν για την καλύτερη σύνδεση των πολιτών με τους παράγοντες της ενωσιακής πολιτικής και να ενημερώνουν τους ευρωπαίους ηγέτες για τις άμεσες ανάγκες των πολιτών. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία στην αποκεντρωμένη ενωσιακή επικοινωνιακή διαδικασία·

3.

δεσμεύεται να εντείνει τη συνεργασία με τα κέντρα πληροφόρησης του Europe Direct (EDIC) στο πλαίσιο της επικοινωνιακής της στρατηγικής για την περίοδο 2015-2020·

4.

υπενθυμίζει ότι το δίκτυο Europe Direct, με τα 518 κέντρα πληροφόρησης στα κράτη μέλη, συμβάλλει ουσιαστικά στην αποκεντρωμένη ενωσιακή επικοινωνιακή στρατηγική. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενημερώνει τους πολίτες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο όσον αφορά τη συγκεκριμένη σημασία των διαφόρων θεμάτων ενωσιακών πολιτικών στην καθημερινή τους ζωή·

5.

επιδοκιμάζει την τρέχουσα διαδικασία αξιολόγησης του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιεχόμενο και τις τεχνικές πτυχές των EDIC με σκοπό την προετοιμασία της περιόδου χρηματοδότησης 2018-2023 και τον καθορισμό των όρων του νέου πλαισίου EDIC·

6.

θεωρεί ζωτικής σημασίας τις δραστηριότητες δικτύωσης που αναπτύσσουν τα EDIC με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλα δίκτυα πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τον ρόλο της διασύνδεσης με τα αιτήματα και τις ανάγκες των περιοχών, των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών·

7.

σημειώνει ότι, εν μέσω της τρέχουσας κρίσης, το έργο των EDIC καθίσταται όλο και πιο σημαντικό και καλείται να καλύπτει περισσότερες απαιτήσεις. Δεδομένων των πολλαπλών ζητημάτων που η ΕΕ καλείται να διευθετήσει, ο στόχος θα πρέπει να είναι η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των EDIC και η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης τους στην ενωσιακή επικοινωνιακή διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί μια ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή και δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μείωση του σημερινού αριθμού των αρμόδιων ενδιαφερόμενων φορέων στις επιμέρους τοπικές και περιφερειακές αρχές·

8.

φρονεί ότι το έργο των EDIC μπορεί να κατοχυρώνεται στο μέλλον χάρη στην επέκταση της ήδη άρτιας συνεργασίας και στη χρηματοδότηση από την ΕΕ·

9.

προτείνει τη γενναία αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται στα EDIC για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης στο πλαίσιο του υφιστάμενου πολυετούς πλαισίου. Ειδικότερα, πρέπει να διπλασιαστεί το κατ’ αποκοπή ποσό που διατίθεται για την παροχή βασικών πληροφοριών ανά EDIC και να αυξηθούν τα κανονικά κατ’ αποκοπή ποσά για τη χρηματοδότηση των διαφόρων ενοτήτων, παράλληλα όμως να διασφαλιστεί ότι οι τα EDIC προσπαθούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους και να μεγιστοποιήσουν την καλή χρήση των πόρων τους. Τέλος, με την αύξηση της χρηματοδότησης των δοκιμαστικών ενοτήτων θα δοθεί η δυνατότητα αντίδρασης σε καταστάσεις κρίσης. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να απορροφηθεί η αύξηση του κόστους, π.χ., των μισθών και των μισθωμάτων·

10.

αναμένει ότι, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που ορίζονται για τα κέντρα πληροφόρησης της Europe Direct (EDIC), θα ενισχυθεί η χρηματοδότηση·

11.

εμμένει στην άποψη ότι, δεδομένου του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων των κέντρων πληροφόρησης του Europe Direct (EDIC), αυτά θα πρέπει να συνεχίσουν να απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας·

12.

υπογραμμίζει ότι πρέπει να αρθεί δραστικά ο διοικητικός φόρτος·

13.

επιβεβαιώνει ότι, καταρχήν, τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την αποκεντρωμένη ενωσιακή επικοινωνιακή δραστηριότητα αγγίζουν τις ομάδες-στόχο. Παρ’ όλα αυτά, οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανταποκρίνονται μόνον εν μέρει στις ανάγκες των πολιτών όσον αφορά τις ενωσιακές πολιτικές. Όσο πιο αφηρημένο είναι ένα θέμα τόσο λιγότερο σχετικό πολιτικά θεωρείται από τους πολίτες. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πραγμάτευση θεμάτων ενωσιακής πολιτικής που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών·

14.

κρίνει σκόπιμη την ενίσχυση της σύνδεσης των EDIC με τα τοπικά και περιφερειακά δίκτυα ενώσεων με σκοπό τον εντοπισμό των διαφόρων πεδίων ενδιαφέροντος για τους πολίτες· κατ’ αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η προσαρμογή της ευρωπαϊκής πληροφόρησης στα αιτήματά τους και θα υπάρξει ένας αμφίδρομος δίαυλος επικοινωνίας·

15.

επισημαίνει ότι το σύστημα των ενοτήτων θεωρείται γενικά θετικό. Ωστόσο, χρειάζονται αρκετές τροποποιήσεις, όπως, για παράδειγμα, η παροχή ευελιξίας στις διάφορες ενότητες·

16.

καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει στα EDIC τη δυνατότητα προσαρμογής των σχεδιαζόμενων μέτρων σύμφωνα τόσο με τις προτιμήσεις της ανακοίνωσής της όσο και με τις κατά τόπους ανάγκες. Εάν θέλουν να έχει μέλλον το ευρωπαϊκό σχέδιο, οι συναρμόδιοι των ενωσιακών πολιτικών οφείλουν να επικοινωνούν με τους πολίτες με τέτοιον τρόπο ώστε οι πολίτες να αρχίσουν να βλέπουν ξανά την Ευρώπη σαν το κοινό τους σπίτι, σαν μια κοινότητα αξιών και ειρήνης, μια κινητήρια δύναμη για την κοινωνική και πολιτισμική πρόοδο και για τη δικαιοσύνη. Χάρη στις πληροφορίες που παρέχονται από κοντά στους πολίτες, τα EDIC μπορούν να δημιουργήσουν έναν σύνδεσμο μεταξύ των δύο μερών και να δώσουν στους πολίτες μια θετική εικόνα της Ευρώπης·

17.

προτείνει η έναρξη της νέας περιόδου χρηματοδότησης 2018-2023 να συνοδευτεί από τη διεξαγωγή μιας ενημερωτικής εκστρατείας, στην οποία αφενός θα υπογραμμίζονται τα πρόσθετα οφέλη που παρέχει το σήμα «Europe Direct» και αφετέρου θα προβάλλονται το καθημερινό έργο των EDIC και η ενωσιακή τους δράση τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα· τούτα δε συμπληρωματικά προς τη συνήθη ενημέρωση των συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου που δεν δίνουν στους πολίτες μια συνολική εικόνα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος·

18.

θεωρεί ότι το σύστημα των ενοτήτων πρέπει να είναι ανοικτό σε περιφερειακές προτεραιότητες, σχηματισμούς και ομάδες που δεν έχουν έως τώρα εντοπιστεί ως αποδέκτες και, μάλιστα, πρέπει να γίνεται ευέλικτη χρήση των διαθέσιμων ενοτήτων με σκοπό την προσαρμογή στον μέγιστο δυνατό βαθμό της επικοινωνίας στις τοπικές ανάγκες. Πρέπει στη νέα ανακοίνωση να επιτρέπεται η υποβολή σχεδίων περιφερειακής κλίμακας για λόγους προσαρμογής, στο μέτρο του δυνατού, της επικοινωνίας στις τοπικές ανάγκες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν οι συμπράξεις των διαφόρων οργανισμών που μαζί εγγυώνται την παροχή στο κοινό των κατάλληλων υπηρεσιών σε κάθε τόπο, καταλληλότερες και πιο επικαιροποιημένες στρατηγικές επικοινωνίας και πιο ορθά διαρθρωμένες επαφές με τους συναρμοδίους και τα άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης εν μέρει ορισμένων μορφών σύμπραξης που συνίστανται στη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όπως ενθαρρύνει, άλλωστε, και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον προγραμματισμό των ευρωπαϊκών ταμείων για την περίοδο 2014-2020. Για τα εν λόγω έργα θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση με βάση τον πληθυσμό που αφορούν και τις θυρίδες εξυπηρέτησης του κοινού·

19.

ζητά να προβλεφθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης προσπαθειών συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων κέντρων πληροφόρησης, τόσο για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των κέντρων από διάφορες περιοχές, όσο και για την αξιοποίηση συνεργειών, ιδίως όταν ο αποδέκτης τους (πολίτες) έχει παρεμφερή χαρακτηριστικά και ανάγκες·

20.

τονίζει ότι ο ρόλος του EDIC είναι ζωτικής σημασίας για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα από όλους τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς καθώς και τα θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους πολίτες. Ιδίως οι εν λόγω αρχές έχουν την ικανότητα να προσδιορίζουν τι είδους πληροφορίες και ποια μεθοδολογία θα βοηθούν στην προσέγγιση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Ο ρόλος τους όσον αφορά την ενωσιακή επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, ιδίως μέσω στενότερης συνεργασίας με τα ενωσιακά θεσμικά όργανα·

21.

υποστηρίζει την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει κατάλληλη και ολοκληρωμένη καθοδήγηση στους διοργανωτές ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών (1)·

22.

εισηγείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία των ευρωπαϊκών δικτύων διαφορετικού χαρακτήρα για λόγους καλύτερης ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους πολίτες, παρέχοντάς τους μεγαλύτερο εύρος απαντήσεων στα αιτήματά τους.

Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2016.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Markku MARKKULA


(1)  Βλέπε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών [2014/2257(INI)].


Top