EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013DC0122

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Έξυπνη νομοθεσία- Ανταπόκριση στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

/* COM/2013/0122 final */

52013DC0122

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Έξυπνη νομοθεσία- Ανταπόκριση στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων /* COM/2013/0122 final */


Έξυπνη νομοθεσία – Ανταπόκριση στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

1. Εισαγωγή

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Στην ΕΕ, περίπου 20,7 εκατομμύρια ΜΜΕ απασχολούν το 67% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, το 85% των νέων θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ μεταξύ 2002 και 2010 δημιουργήθηκαν από ΜΜΕ. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει τη σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης στην Ευρώπη[1]

Οι ΜΜΕ μπορούν να αναπτυχθούν καλύτερα σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο η νομοθεσία ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ΜΜΕ, ταυτόχρονα με την επιδίωξη των στόχων πολιτικής. Η ρύθμιση αποτελεί αναγκαίο στοιχείο για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, με τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού, τη συμβολή στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος, των εργαζομένων και των καταναλωτών. Είναι το μέσο που επιτρέπει την επίτευξη των στόχων δημοσίου συμφέροντος της ΕΕ αποφέροντας οφέλη στους πολίτες της Ευρώπης.  Πρέπει να σχεδιάζεται με γνώμονα τις ΜΜΕ.

Από τη θέσπιση του εγγράφου Small Business Act for Europe (SBA), η περιστολή της γραφειοκρατίας και η μέριμνα για τις ΜΜΕ έχουν ενσωματωθεί σταθερά στο έργο της Επιτροπής. Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ - Προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων» από το 2011 προωθεί το έργο αυτό κατά ένα ακόμη βήμα. Στηρίζεται στην αρχή της προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις (Think Small First) που αναφέρεται στη SBA, σύμφωνα με την οποία οι επιπτώσεις στις ΜΜΕ δέον να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση νομοθεσίας και απαιτείται απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος[2]. Καθιερώνει τη δυνατότητα απαλλαγής των μικροεπιχειρήσεων (πολύ μικρών επιχειρήσεων) από τη ρύθμιση, οσάκις δικαιολογείται, και θέσπισης χαλαρότερων ρυθμιστικών καθεστώτων για ΜΜΕ[3]. Πιο πρόσφατα, η ανακοίνωση σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική[4] συνιστούσε την απλούστευση του ρυθμιστικού και διοικητικού περιβάλλοντος, ειδικά για τις ΜΜΕ και τόνιζε τη σημασία ενός απλού, σταθερού και προβλέψιμου μακροπρόθεσμου ρυθμιστικού πλαισίου για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και καινοτομία. Τέλος, το νέο πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) καθιστά τον εντοπισμό δυνατοτήτων απλούστευσης, περιττού ρυθμιστικού κόστους και πεδία για βελτίωση των αποτελεσμάτων, αναπόσπαστο και σταθερό μέρος της χάραξης πολιτικής και του προγραμματισμού[5].

Η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην:

· εφαρμογή της εξαίρεσης των πολύ μικρών επιχειρήσεων · 

· θέσπιση χαλαρότερων κανονιστικών καθεστώτων για τις ΜΜΕ ·

· εισαγωγή του πίνακα αποτελεσμάτων των ΜΜΕ ·

· διασφάλιση της καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου.

Εντοπίζει επίσης τα επόμενα μέτρα που θα ληφθούν για τις ΜΜΕ στη χάραξη πολιτικής και τον προγραμματισμό.

2. Εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων από τη νομοθεσία της ΕΕ

Προτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέες πρωτοβουλίες ή αναθεωρήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, λαμβάνουν χώρα διεξοδικές προπαρασκευαστικές εργασίες. Η διαδικασία αυτή ξεκινά με τη δημοσίευση χαρτών πορείας οι οποίοι ενημερώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις ενδεχόμενες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, τα διαθέσιμα στοιχεία και τις προγραμματισμένες προπαρασκευαστικές και συμβουλευτικές εργασίες. Αυτοί οι χάρτες πορείας περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον αρχικό ορισμό του προβλήματος, τους στόχους, τις επιλογές, την προκαταρκτική εκτίμηση των επιπτώσεων και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Είναι δημόσια έγγραφα και ένα φάσμα ενδιαφερομένων – από τις ΜΜΕ έως τους κοινωνικούς εταίρους – μπορούν να διατυπώσουν και διατυπώνουν τις απόψεις τους επ’αυτών.  Οι χάρτες πορείας αναφέρουν επίσης πότε και πως θα ζητείται η γνώμη των ενδιαφερομένων[6]. Η Επιτροπή αξιολογεί τις πιθανές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων των προτάσεών της με σημαντικό αντίκτυπο, μέσω εκτιμήσεων αντικτύπου (στο εξής: «ΕΑ»). Περιέχουν διάφορες επιλογές ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων, μία εκ των οποίων πρέπει να είναι πάντοτε η επιλογή της «αδράνειας».  Οι ΕΑ υποβάλλονται σε ανεξάρτητο έλεγχο της ποιότητας, προτού η Επιτροπή εκδώσει την πρότασή της.

Μέσω της διαδικασίας εκτίμησης αντικτύπου, η Επιτροπή έχει ως στόχο να αποφευχθεί η άσκοπη ρυθμιστική επιβάρυνση.  Εξετάζει αν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας, χωρίς να υπονομεύεται ο στόχος της μελλοντικής πρότασης.

Παράδειγμα εξαιρέσεων ΜΜΕ που έχουν θεσπιστεί από τον νομοθέτη της ΕΕ και βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης από τα κράτη μέλη:

o Μικρά καταστήματα που πωλούν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι απαραίτητο να διατηρούν πρόσθετο χώρο για την κάλυψη υποχρεώσεων παραλαβής κατόπιν επιστροφής, σύμφωνα με τη νέα οδηγία για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα[7]. Η υποχρέωση παραλαβής κατόπιν επιστροφής εφαρμόζεται μόνο σε καταστήματα λιανικής πώλησης μεγαλύτερα των 400 τ.μ.

Παραδείγματα εξαιρέσεων ΜΜΕ που έχουν προταθεί από την Επιτροπή και ακολουθούν πλέον τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ:

o Οι κατασκευαστές που είναι υπεύθυνοι για λιγότερες από 500 ταξινομήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων ετησίως εξαιρούνται από την υποχρέωση να έχουν στόχο CO2 σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 σχετικά με τις εκπομπές των μηχανοκίνητων οχημάτων[8].

o Ορισμένες κατηγορίες οχημάτων που κινούνται εντός ακτίνας τουλάχιστον 100 χιλιομέτρων από τη βάση της επιχείρησης, προτείνεται να εξαιρεθούν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και συνεπώς από τις απαιτήσεις σχετικά με τον ταχογράφο[9].

o Προτείνεται σε ένα νέο γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων[10] ότι οι επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 εργαζόμενους δεν χρειάζεται να διαθέτουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη ειδικά μέτρα για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο των κατ’εξουσιοδότηση πράξεων της Επιτροπής που αποβλέπουν στην περαιτέρω διευκρίνιση των κριτηρίων για την αξιολόγηση κατά πόσον χρειάζεται εκτίμηση αντικτύπου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων.

o ΜΜΕ με λιγότερους από 250 εργαζομένους, δεν είναι αναγκαίο να συμμορφώνονται με την απαίτηση της πρότασης της Επιτροπής, σχετικά με την παρουσία γυναικών στα διοικητικά συμβούλια[11], που θα υποχρεώνει τις εταιρείες στις οποίες οι γυναίκες κατέχουν λιγότερο από το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών να εφαρμόζουν διαφανείς διαδικασίες επιλογής βασισμένες σε ουδέτερα κριτήρια επιλογής για να επιτευχθεί το 40% έως την 1η Ιανουαρίου 2020.

Εκτιμήσεις του αντικτύπου έχουν επίσης αποδείξει ότι δεν είναι πάντα δυνατό να εξαιρεθούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να αποκλείονται όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ο αποκλεισμός τους θα σήμαινε ότι η ρύθμιση δεν θα ήταν σε θέση να επιτύχει τους στόχους της π.χ. για την προστασία των εργαζομένων και των καταναλωτών. Δεν είναι δυνατόν να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της Συνθήκης της ΕΕ που προστατεύουν, για παράδειγμα, θεμελιώδη δικαιώματα. Τέλος, δεν είναι δυνατόν να εξαιρούνται όταν η νομοθεσία στοχεύει ειδικά μικρές επιχειρήσεις, όπως «εταιρείες γραμματοκιβώτιο»[12] οποίες καταστρατηγούν το δίκαιο π.χ. σχετικά με τις υπηρεσίες και τον ανταγωνισμό. Για περιπτώσεις όπου οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να αποκλειστούν από νομοθετικές προτάσεις, η ανάλυση και οι λόγοι πρέπει να εξηγούνται στην ΕΑ.

Περιορισμοί σε ενδεχόμενες εξαιρέσεις:

- Κατά την εξέταση του προβλήματος της καταστρατήγησης των ελάχιστων κανόνων της ΕΕ περί προστασίας των εργαζομένων μέσω των «εικονικών εταιρειών»[13] στο πλαίσιο της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων, κατέστη προφανές ότι δεν μπορούσαν να εξαιρεθούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τέτοιου είδους εικονικές εταιρείες είναι, εξ ορισμού, πολύ μικρές επιχειρήσεις και η εξαίρεσή τους θα είχε υπονομεύσει τον κύριο στόχο του μέτρου: να σταματήσει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και την άδικη μεταχείριση των εργαζομένων.

- Στην πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο κανονισμό για τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών, μια γενική εξαίρεση των μικροεπιχειρήσεων ήταν αδύνατη διότι αυτό θα δημιουργούσε ένα εύκολο μέσο υπονόμευσης των στόχων της νομοθεσίας. Οι λαθρέμποροι θα μπορούσαν να έχουν συσταθεί ως πολύ μικρές οντότητες, προκειμένου να αποφύγουν τους ελέγχους από τις αρχές. Ταυτόχρονα, το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο ήδη λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς τα υφιστάμενα όρια επιτρέπουν στις επιχειρήσεις με πωλήσεις ή αγορές πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών κάτω από ορισμένες ποσότητες να εξαιρούνται από τις περισσότερες υποχρεώσεις.

3. Έμφαση σε χαλαρότερα καθεστώτα για τις ΜΜΕ

Όταν οι εξαιρέσεις δεν είναι δυνατές, καταβάλλονται προσπάθειες για την προσαρμογή των νομοθετικών προτάσεων στις ΜΜΕ, για παράδειγμα: μέσω της εισαγωγής χαλαρότερης δέσμης απαιτήσεων για τις μικρότερες επιχειρήσεις, μειωμένα τέλη, κλπ[14].

Παραδείγματα χαλαρότερων καθεστώτων για ΜΜΕ που έχουν πρόσφατα θεσπιστεί από τον νομοθέτη της ΕΕ και έχουν πρόσφατα αρχίσει να ισχύουν ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης από τα κράτη μέλη:

- Οι ΜΜΕ ενθαρρύνονται, αλλά δεν υποχρεούνται, να διενεργήσουν ενεργειακό έλεγχο σύμφωνα με τη νέα οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν καθεστώτα στήριξης για τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης εθελοντικών συμφωνιών, για την κάλυψη του κόστους τόσο του ενεργειακού ελέγχου όσο και της εφαρμογής των πολύ οικονομικά συμφερουσών συστάσεων του ελέγχου.

- Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν πλέον να επιλέγουν απλούστερους τρόπους να αποδείξουν ότι τα δομικά προϊόντα που διαθέτουν εκτάκτως στην αγορά πληρούν τις εφαρμοστέες προδιαγραφές προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 305/2011.

Παραδείγματα χαλαρότερων καθεστώτων για τις ΜΜΕ που έχουν προταθεί από την Επιτροπή και βρίσκονται πλέον στο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ:

- Η Επιτροπή έχει διατυπώσει προτάσεις για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις. Οι υποψήφιοι για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παράσχουν υπεύθυνες δηλώσεις, και όχι πρωτότυπα έγγραφα ή πιστοποιητικά, που αποδεικνύουν ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Μόνον ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα έγγραφα. Θα ενθαρρυνθεί η αποδόμηση των προσφορών σε μικρότερες παρτίδες . Σε συνδυασμό με την αυξημένη χρήση των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, οι εν λόγω εκσυγχρονισμένοι κανόνες στην προτεινόμενη οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις[15] θα διευκολύνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν περίπου το 18% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Επιπλέον, ορισμένες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ παρέχουν σε κάθε κράτος μέλος τη δυνατότητα να αποφασίσει κατά πόσον επιθυμεί να εισαγάγει χαλαρότερα καθεστώτα για τις ΜΜΕ (για παράδειγμα, στους τομείς της ενημέρωσης και της διαβούλευσης των εργαζομένων[16], την υγιεινή των τροφίμων[17], τα απόβλητα[18] και τους ετήσιους λογαριασμούς[19]).

4. Πίνακας αποτελεσμάτων για τις ΜΜΕ

Η Επιτροπή εκδίδει ετήσιο πίνακα αποτελεσμάτων[20] σχετικά με κανονιστικές πρωτοβουλίες που αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ. Αυτός ο πίνακας αποτελεσμάτων επιτρέπει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου των εθνικών απεσταλμένων ΜΜΕ, να προσδιορίσουν πού και πώς έχει σημειωθεί πρόοδος στη σχετική με τις ΜΜΕ νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ. Επιτρέπει την παρακολούθηση της πραγματοποιούμενης προόδου της νομοθετικής διαδικασίας από το στάδιο της πρότασης της Επιτροπής, έως το στάδιο της εφαρμογής στα κράτη μέλη. Εντοπίζει τα κύρια ζητήματα που τίθενται και αναφέρει τις θέσεις που λαμβάνονται επ’ αυτών στη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, επισημαίνοντας εάν έχει προστεθεί ή μειωθεί ο κανονιστικός φόρτος κατά τα διάφορα στάδια από την έγκριση από την Επιτροπή έως την εφαρμογή. Η παρακολούθηση της εφαρμογής στα κράτη μέλη θα επιτρέψει να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα στο επίπεδο το οποίο επηρεάζει άμεσα τις επιχειρήσεις υπό το φως των βέλτιστων πρακτικών[21]. Θα δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες προσεγγίσεις της εφαρμογής επηρεάζουν συνολικά αποτελέσματα.

Οι κύριες νομικές πράξεις και νομοθετικές προτάσεις οι οποίες παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς μέσω του πίνακα αποτελεσμάτων διατυπώθηκαν στην έκθεση του Νοεμβρίου του 2011 με τίτλο «Ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ - Προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων»[22]. Από τις δεκατρείς πρωτοβουλίες που απαριθμούνται, η Επιτροπή ενέκρινε τρεις προτάσεις[23] που περιλαμβάνονται στον φετινό πίνακα αποτελεσμάτων. Ο πίνακας αποτελεσμάτων επίσης αναφέρει και άλλες πρωτοβουλίες που εντοπίστηκαν το 2012 ως έχουσες σημαντικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ.

5. Υποστήριξη και διαβούλευση με τις ΜΜΕ

5.1       Διαβούλευση με τις ΜΜΕ – γενικές πτυχές

Οι ΜΜΕ και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους ενδιαφέρονται να γνωρίζουν ποιες νέες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες εξετάζονται από την Επιτροπή, τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν και πότε μπορούν να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους στην προπαρασκευαστική διαδικασία. Δέχθηκαν με ικανοποίηση τη δημοσίευση των χαρτών πορείας και πολλές ΜΜΕ έχουν ζητήσει να ενημερώνονται νωρίτερα σχετικά με επικείμενες διαβουλεύσεις. Η Επιτροπή επικαιροποιεί τις προδιαγραφές διαβουλεύσεων και προβλέπει τη δημοσίευση ενός κυλιόμενου χρονοδιαγράμματος των προγραμματισμένων διαβουλεύσεων σχετικά με τον δικτυακό τόπο η «Η φωνή σας στην Ευρώπη». Έχει επίσης προβεί στη σύσταση μηχανισμού προειδοποίησης στο πλαίσιο του μητρώου διαφάνειας για να ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τους χάρτες πορείας και τις επικείμενες διαβουλεύσεις.

Η Small Business Act (νομοθετική πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις) καθιέρωσε επίσης ισχυρούς μηχανισμούς διακυβέρνησης βασισμένους στη στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες των ΜΜΕ. Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας SBA τώρα υποστηρίζεται από τους απεσταλμένους των ΜΜΕ, ένα δίκτυο εκπρόσωπων υψηλού επιπέδου από τα κράτη μέλη.  Ο ορισμός ενός ενιαίου σημείου επαφής για όλα τα θέματα που συνδέονται με τη SBA στα κράτη μέλη έχει ενισχύσει την εφαρμογή των αρχών της και επιτρέπει στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές. Για την άμεση συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, αντιπροσωπευτικές επιχειρηματικές οργανώσεις ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις του δικτύου. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι η μείωση της κανονιστικής επιβάρυνσης θα αποτελεί προτεραιότητα στα κράτη μέλη, μέσω μιας ενισχυμένης ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Για παράδειγμα, το δίκτυο είχε καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη μείωση του χρόνου για την έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη[24]. Παράλληλα, η Επιτροπή έχει προτείνει την εισαγωγή του διορισμού απεσταλμένου ΜΜΕ και την εκτέλεση της δοκιμής ΜΜΕ από τα κράτη μέλη ως κριτηρίων για τη χορήγηση στήριξης υπέρ των ΜΜΕ στα κράτη μέλη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης[25].

Επίσης, διεξάγονται πλέον τακτικές ετήσιες συνεδριάσεις μεταξύ ενώσεων ΜΜΕ και της Επιτροπή για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση σχετικών με τις ΜΜΕ πρωτοβουλιών προτεραιότητας στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής (βλέπε παράρτημα ΙΙ στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση) για τυχόν επιπτώσεις στις ΜΜΕ.  Η Επιτροπή χρησιμοποιεί το δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN) για άμεση διαβούλευση με τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων, σχετικά με επικείμενη νομοθεσία (διαβούλευση με το «SME Panel») και για να συλλέξει τις απόψεις τους σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ (βάση δεδομένων «SME feed-back»). Οι επιχειρηματικές οργανώσεις και τα κράτη μέλη της εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις εν λόγω εξελίξεις και τις χαρακτήρισαν σημαντικές όσον αφορά την πολιτική για τις ΜΜΕ.

Επιπλέον, η Επιτροπή διοργάνωσε το 2012 συσκέψεις με ΜΜΕ από τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία και την Ιταλία. Οι συσκέψεις αυτές επέτρεψαν σε επιχειρηματίες από ΜΕ να εκφράσουν τις ανησυχίες τους σε διάφορους τομείς, όπως είναι το εργατικό δίκαιο, η ρύθμιση της εμπορίας των προϊόντων και η σχετική διαδικασία καθορισμού ευρωπαϊκών προτύπων προϊόντων που επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση των προϊόντων με τις κανονιστικές απαιτήσεις, τα πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια, το περιβάλλον, τον ΦΠΑ και την υγιεινή των τροφίμων και τη σήμανση. Οι συσκέψεις επέτρεψαν επίσης διά ζώσης συζήτηση και ανταλλαγή λεπτομερών πληροφοριών και θέσεων. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν αξιοποιούνται επίσης για τις ανάγκες χαρτογράφησης και προγραμματισμού στο πλαίσιο του REFIT.

Η Επιτροπή διαβουλεύεται επίσης τακτικά με εργοδοτικές ενώσεις των ΜΜΕ μέσω διαβουλεύσεων των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ και μέσω των εργασιών επιτροπών ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου. Ενώσεις ΜΜΕ έχουν συνεισφέρει ενεργά στη χάραξη και την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων για την περίοδο 2012-2014[26].

Τέλος, η διάσταση των ΜΜΕ βρίσκεται στο επίκεντρο της ομάδας υψηλού επιπέδου για το διοικητικό φόρτο (HLGAB), ομάδας εμπειρογνωμόνων που δημιουργήθηκε το 2007 για να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τη μείωση του διοικητικού φόρτου που απορρέει από τη νομοθεσία της ΕΕ. Η Επιτροπή παρέτεινε πρόσφατα τη θητεία της ομάδας έως τον Οκτώβριο του 2014[27]. Η ομάδα θα παρέχει συμβουλές σχετικά με κανονιστικά μέτρα της ΕΕ που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο του προγράμματος μείωσης του διοικητικού φόρτου και θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο τα 27 κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει τα εν λόγω μέτρα.  Οι ΜΜΕ θα γνωμοδοτήσουν σχετικά με το βαθμό στον οποίο τα ληφθέντα μέτρα έχουν φέρει ουσιαστικά γι’ αυτές αποτελέσματα. Το έργο αυτό θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τους διάφορους τρόπους εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του τελικού αντίκτυπου των μέτρων που θεσπίστηκαν.

5.2       Διαβούλευση «TOP10»  

Σε μια πανενωσιακή ανοικτή διαβούλευση μέσω του Διαδικτύου από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2012, η Επιτροπή κάλεσε τις ΜΜΕ και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους να αναγνωρίσουν δέκα πεδία ή τμήματα πεδίων της νομοθεσίας της ΕΕ που θεωρούσαν ως τα πλέον επαχθή. Μπορούσαν να επιλέξουν από ένα μη εξαντλητικό κατάλογο ή ελεύθερα να εισαγάγουν άλλα στοιχεία. Δεν ήταν υποχρεωμένες να αιτιολογήσουν ή να εξηγήσουν την επιλογή τους, μολονότι ορισμένες το έπραξαν. Ούτε τους ζητήθηκε να διευκρινίσουν επακριβώς εάν ο φόρτος προερχόταν από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία. Η διαβούλευση επέτρεψε στις ΜΜΕ να εκφράσουν τις ανησυχίες τους απευθείας στην Επιτροπή.

Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση συνοψίζει τα αποτελέσματα της εν λόγω διαβούλευσης. Το πλήρες σύνολο των απαντήσεων είναι υπό αξιολόγηση και θα διατυπωθούν επακόλουθες ενέργειες στο πλαίσιο του προγράμματος της Επιτροπής για την καταλληλότητα της νομοθεσίας (βλ. σημείο 6 παρακάτω)[28].

Από τη διαδικασία διαβούλευσης ΤΟΡ 10 προέκυψαν συνολικά 1.000 απαντήσεις[29], συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων ΜΜΕ (άνω των 600 απαντήσεων από ΜΜΕ εγκατεστημένες στην ΕΕ, εκ των οποίων 40% ήταν πολύ μικρές επιχειρήσεις) και οργανώσεων που εκπροσωπούσαν συμφέροντα των ΜΜΕ σε διάφορα επίπεδα στην ΕΕ (σχεδόν 150 απαντήσεις). Λήφθηκαν σχόλια από όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της ΕΕ (με περισσότερες από τις μισές απαντήσεις από μεμονωμένες ΜΜΕ σε τρία κράτη μέλη - Βέλγιο, Γερμανία και Ιταλία), και επίσης από ορισμένες τρίτες χώρες, κυρίως την Τουρκία.

Τόσο οι τομείς πολιτικής όσο και οι νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που αναφέρθηκαν από τον υψηλότερο αριθμό μεμονωμένων ΜΜΕ και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ΜΜΕ περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ (βλ. το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που προσαρτάται στην παρούσα ανακοίνωση).

Το REACH (Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006) ήταν το μέτρο της ΕΕ που αναφέρεται πιο συχνά  τόσο από τις μεμονωμένες ΜΜΕ όσο και από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους. Και οι δύο κατηγορίες ερωτηθέντων επισήμαναν επίσης: τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ[30], την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (οδηγία 2001/95/ΕΚ), την οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ) και την οδηγία για την προστασία των δεδομένων (οδηγία 95/46/ΕΚ). Μολονότι επισημαίνουν διαφορετικές κατηγορίες νομοθετικών μέτρων, αμφότερες οι κατηγορίες των ερωτηθέντων ανέφεραν τη νομοθεσία περί των αποβλήτων[31] και τη σχετική με την αγορά εργασίας νομοθεσία[32]. Η νομοθεσία σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών για τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85), οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (οδηγία 2004/18/ΕΚ), και ο εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2008) είχαν επίσης επισημανθεί στο πλαίσιο του ΤΟΡ 10.

6. Η ανταπόκριση στις διαβουλεύσεις με τις ΜΜΕ

Η Επιτροπή θεωρεί τα αποτελέσματα της διαβούλευσης ως σημαντικά μηνύματα προβληματισμού των ΜΜΕ. Η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια σε αυτές τις διαβουλεύσεις με διάφορους τρόπους.

Πρώτον, οι εργασίες είναι ήδη σε εξέλιξη σχετικά με αρκετές νομοθετικές πράξεις που εντοπίστηκαν κατά τη διαβούλευση ΤΟΡ 10:

- Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων (REACH) - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006): Το 2012 ολοκληρώθηκε επανεξέταση και εγκρίθηκε στις αρχές του 2013. Υποστηρίχθηκε από πολλές θεματικές μελέτες με εισροές από περισσότερες από 1600 εταιρείες. Η επανεξέταση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κανονισμός REACH λειτουργεί καλά και εξυπηρετεί όλους τους στόχους που προς το παρόν μπορούν να εκτιμηθούν[33]. Ωστόσο, επισημαίνει επίσης ότι το μερίδιο της επιβάρυνσης στην επίτευξη του αποτελέσματος ήταν δυσανάλογο για τις ΜΜΕ και ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί καθώς στην επόμενη φάση της καταχώρισης ουσιών μέχρι το 2018 θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες ΜΜΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν θα προταθούν αλλαγές στο διατακτικό του κανονισμού REACH, αλλά διατυπώνει συγκεκριμένες συστάσεις για να μειωθούν οι επιπτώσεις του κανονισμού για τις ΜΜΕ. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι είναι υπό εξέταση πρόταση για διαφοροποίηση των επιπέδων των τελών που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, στο πλαίσιο της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008.

- Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Οδηγία του Συμβουλίου 2006/112/ΕΚ: Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια ανακοίνωση[34] σχετικά με ένα απλούστερο, ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα ΦΠΑ, προσαρμοσμένο στην ενιαία αγορά. Το 2012 η Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη μέτρων για να διευκολυνθεί η εισαγωγή μιας μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας (mini-one stop shop) το 2015 έτσι ώστε η φορολογία των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών να είναι περισσότερο φιλικές προς τις ΜΜΕ, επιτρέποντας στους φορείς παροχής υπηρεσιών να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους σε ολόκληρη την ΕΕ, με την υποβολή μιας ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ και πληρωμής στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι. Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να πετύχει διεύρυνση αυτής της μονοαπευθυντικής θυρίδας. Μια πρόσφατη βελτίωση είναι ότι από τον Ιανουάριο του 2013, η νομοθεσία[35] επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ένα προαιρετικό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 2.000.000 EUR μπορούν να καθυστερήσουν την καταβολή του ΦΠΑ στην αρμόδια φορολογική αρχή μέχρις ότου έχουν πράγματι πληρωθεί από τους πελάτες τους («σύστημα ταμειακής λογιστικής»). Η Επιτροπή προώθησε επίσης βελτιώσεις στην οδηγία περί επιστροφής του ΦΠΑ για να εξασφαλιστεί ότι λειτουργεί όπως προβλέπεται και καθιστά ευχερέστερη την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιστροφής του ΦΠΑ.

- Οδηγία 2001/95/EΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ): Στο πλαίσιο της «Δέσμης μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς» που εγκρίθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2013, η Επιτροπή προτείνει να καταργηθούν η οδηγία 2001/95/ΕΚ και η οδηγία 87/357/ΕΟΚ που αφορούν προϊόντα απομιμήσεις τροφίμων και να αντικατασταθούν από έναν κανονισμό για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων. Λόγω του αντικειμένου και του στόχου του προτεινόμενου κανονισμού, οι ΜΜΕ δεν μπορούν να εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις του, επειδή οι κανόνες που αποβλέπουν στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων πρέπει να εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το μέγεθος του οικονομικού φορέα. Ωστόσο, η δέσμη μέτρων περιέχει σαφείς ενδείξεις ότι η Επιτροπή προσδίδει μεγάλη σημασία στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων και παρέχει την καθοδήγηση και τη βοήθεια που χρειάζονται για να είναι σε θέση να συμμορφώνονται προς τους κανόνες.

- Διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών – Οδηγία 2004/18/ΕΚ: Η Επιτροπή πρότεινε το 2011 μια νέα οδηγία[36] για τις δημόσιες συμβάσεις η οποία ακόμη συζητείται στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Θα διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ στις συμβάσεις επειδή έχουν επέλθει σημαντικές απλουστεύσεις στις διαδικασίες, μεταξύ των οποίων οι υπεύθυνες δηλώσεις και η ενθάρρυνση για μικρότερες παρτίδες.

- Τα μέτρα για την προώθηση βελτιώσεων στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων κατά την εργασία  – οδηγία 89/391/ΕΟΚ·  H Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια διεξοδική αξιολόγηση της πολιτικής το 2012, προκειμένου να εκτιμήσει τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της βασικής οδηγίας και πάνω από 20 θυγατρικών οδηγιών. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

- Η νομοθεσία της ΕΕ περί αποβλήτων: Το 2013, η Επιτροπή θα ξεκινήσει μια διεξοδική επανεξέταση της πολιτικής και της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, που θα καλύπτει τους βασικούς στόχους στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα, την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων και την οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, εκ των υστέρων αξιολόγηση («έλεγχος καταλληλότητας») των πέντε οδηγιών που αφορούν χωριστές κατηγορίες αποβλήτων και εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα το πρόβλημα των πλαστικών αποβλήτων.

- Οδηγία για τον χρόνο εργασίας – Οδηγία 2003/88: Η Επιτροπή προέβη σε διεξοδική επανεξέταση της εν λόγω οδηγίας υπό 2010, βάσει της οποίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν αναγκαία η αναθεώρηση. Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι συμμετείχαν στη διαβούλευση, συμφωνώντας να διαπραγματευθούν τους όρους της εν λόγω αναθεώρησης. Ωστόσο, οι κοινωνικοί εταίροι έχουν προσφάτως γνωστοποιήσει ότι οι εν λόγω διαπραγματεύσεις έχουν ανασταλεί χωρίς συμφωνία. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος πώς να χειριστεί το θέμα.

- Συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών για τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης – Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου: Το 2011, η Επιτροπή πρότεινε νέο κανονισμό[37], ο οποίος είναι υπό συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οι ΜΜΕ θα ωφεληθούν επειδή σε ορισμένα είδη οχημάτων που κινούνται εντός ακτίνας μικρότερης των 100 χιλιομέτρων από τη βάση της επιχείρησης δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί ταχογράφος.

- Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων – Οδηγία 2005/36/ΕΚ: Το 2011 η Επιτροπή πρότεινε νέα οδηγία[38] για τον εκσυγχρονισμό της τρέχουσας οδηγίας. Είναι ακόμη υπό συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Θα βοηθήσει τις ΜΜΕ, δεδομένου ότι θα διευκολύνει την κινητικότητα των εργαζομένων μέσω, μεταξύ άλλων μέτρων, της εισαγωγής μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας. Η ταυτότητα θα καταστήσει ευκολότερη και ταχύτερη για τις αρχές των κρατών μελών που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες αυτές την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη. Η επιτυχία και το χρονοδιάγραμμα των μεμονωμένων προσλήψεων μπορεί να έχουν αναλογικά μεγαλύτερο αντίκτυπο για τους μικρότερους φορείς.

Δεύτερον, τα αποτελέσματα θα ληφθούν υπόψη στη χαρτογράφηση της νομοθεσίας της ΕΕ που διεξάγεται σύμφωνα με το προσφάτως εξαγγελθέν πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT). Το REFIT συνεπάγεται ως πρώτο βήμα τη χαρτογράφηση των νομοθετικών τομέων και των τομέων πολιτικής για να εντοπισθούν τυχόν υπερβολικός φόρτος, ασυνέπειες, κενά, αναποτελεσματικά μέτρα και σωρευτικές επιπτώσεις, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να επιτευχθούν τα οφέλη με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Θα δοθεί προσοχή στην πιθανή ρυθμιστική επιβάρυνση που προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο. Θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ και η σημασία της κανονιστικής σταθερότητας όπως έχουν διατυπωθεί σε πολλές διαβουλεύσεις από τις ΜΜΕ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης θα επιτρέπουν να ανακοινωθεί ότι μια πρόταση αναθεώρησης της νομοθεσίας μπορεί να ξεκινήσει γρήγορα διότι υπάρχει σαφής ανάγκη για μείωση του ρυθμιστικού κόστους/απλούστευση. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να είναι απαραίτητη λεπτομερής αξιολόγηση, διότι υπάρχει γενική δυνατότητα απλούστευσης των κανόνων και μείωσης του κανονιστικού φόρτου, αλλά απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση. Σε άλλες, ωστόσο, περιπτώσεις ίσως να μην χρειάζονται άμεσες επακόλουθες ενέργειες, π.χ. οσάκις νομοθετικές πράξεις/τομείς της νομοθεσίας θεωρούνται οικονομικά αποτελεσματικοί ή είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθούν τα αποτελέσματά τους/η οικονομική αποτελεσματικότητά τους.

Το πρόγραμμα REFIT θα εξασφαλίσει επίσης τον συντονισμό και την ιεράρχηση της εξέτασης του νομοθετικού κεκτημένου της ΕΕ που άρχισε το 2011, προκειμένου να ενισχυθεί η εφαρμογή της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» και να εντοπιστούν πιθανές περαιτέρω απαλλαγές ή μείωση του φόρτου για τις ΜΜΕ, ιδίως τις μικροεπιχειρήσεις.

Τα πολυετή σχέδια του REFIT θα δημοσιεύονται και τα συμμετέχοντα και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους. Αυτό θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες, ιδίως στις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να κατανοήσουν καλύτερα και να συμβάλουν περισσότερο στο έργο της Επιτροπής.

Η καταγραφή και ο πολυετής προγραμματισμός του REFIT θα λαμβάνουν υπόψη το έργο στο οποίο έχει ήδη επιδοθεί η Επιτροπή, είτε λόγω νομικών απαιτήσεων από την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για μελέτες, αξιολογήσεις και εκθέσεις, είτε ως αποτέλεσμα του υφιστάμενου προγράμματός της για τη διενέργεια αξιολογήσεων.  Γενικότερα, η Επιτροπή οφείλει να αξιολογεί τακτικά κατά πόσο η νομοθεσία της ΕΕ έχει επιτύχει τους στόχους της και αν υπάρχουν απλούστεροι και φθηνότεροι τρόποι να προκύψουν τα ίδια οφέλη, επιτυγχάνοντας τα ίδια αποτελέσματα[39]. Θα εξετάζει επίσης κατά πόσον οι ΜΜΕ μπορούν εύκολα να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν κάποιο νομοθέτημα και τι χρειάζεται να βελτιωθεί. Όπου διαπιστώνονται δυνατότητες για χαλαρότερα καθεστώτα σε τέτοιου είδους αξιολογήσεις, θα μπορούσε να αποφασιστεί αναθεώρηση προς την κατεύθυνση περισσότερο φιλικής προς τις ΜΜΕ νομοθεσίας, με ταυτόχρονη τήρηση των υποχρεώσεων διαβούλευσης βάσει της Συνθήκης σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απόψεις των άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

 

7. Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ στο πλαίσιο της χάραξης και επανεξέτασης της πολιτικής της. Το πρόγραμμα REFIT θα εφαρμοστεί σταδιακά και τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα αποτελεσμάτων των ΜΜΕ, θα δημοσιεύονται σε ετήσια βάση και θα γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους ώστε να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους. Οι διαβουλεύσεις και ο διάλογος μεταξύ των ΜΜΕ και της Επιτροπής θα βελτιωθεί περαιτέρω μέσω των απεσταλμένων των ΜΜΕ, της αυξημένης χρήσης του Enterprise Europe Network και διασκέψεων για τις ΜΜΕ, καθώς και στα πλαίσια διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους. Η Επιτροπή θα ενισχύσει περαιτέρω τους τρόπους συλλογής δεδομένων και απόψεων από ΜΜΕ κατά την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της αναφορικά με την αξιολόγηση και την εκτίμηση των επιπτώσεων, κατά τα έτη 2013 και 2014 αντιστοίχως. Η αναλυτική αυτή εξέταση απαιτεί καλή βάση τεκμηρίωσης και στατιστικών δεδομένων ώστε να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι επιπτώσεις για τις ΜΜΕ.

Οι μηχανισμοί διακυβέρνησης και διαβούλευσης με βάση τη «Small Business Act» (νομοθεσία για τις μικρές επιχειρήσεις) για την Ευρώπη, θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις εργασίες για την ελαχιστοποίηση του ρυθμιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ και για να εξασφαλιστεί η ευρεία διαβούλευση και συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών.  Το δίκτυο των εθνικών απεσταλμένων των ΜΜΕ θα εξακολουθήσει να συμβάλλει ουσιαστικά στην παρακολούθηση του αντικτύπου του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής στις ΜΜΕ και να μεριμνά ώστε η μείωση του κανονιστικού φόρτου να αποτελέσει προτεραιότητα στα κράτη μέλη, μέσω ενισχυμένης ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Θα συνεχιστούν οι τακτικές συνεδριάσεις με τις ενώσεις των ΜΜΕ για την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της εφαρμογής της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» στο πλαίσιο των προσεχών πρωτοβουλιών της Επιτροπής που χαρακτηρίζονται ως προτεραιότητες. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ενισχύει το δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN), προκειμένου να βελτιώσει την ικανότητά του να παράσχει εξηγήσεις σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ και να λαμβάνει τη γνώμη των ΜΜΕ σχετικά με τη νομοθεσία αυτή μέσω ομάδων για τις ΜΜΕ.

Ο συνυπολογισμός της διάστασης των ΜΜΕ αποτελεί κοινή αποστολή.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται να διασφαλίσουν ότι οι ΜΜΕ αποκομίζουν τα οφέλη της νομοθεσίας της ΕΕ, αλλά και ότι δεν προστίθενται περιττά βάρη στις ΜΜΕ στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ. Τα κράτη μέλη καλούνται να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες δυνατότητες στην νομοθεσία της ΕΕ για να ελαφρύνουν την επιβάρυνση των ΜΜΕ.

__________________________________________________

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής

Πίνακας αποτελεσμάτων για τις ΜΜΕ

Θέματα προτεραιότητας σχετικά με τις ΜΜΕ στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2013

Αποτελέσματα της διαβούλευσης Top-10

[1] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/do-smes-create-more-and-better-jobs_en.pdf

[2] COM (2008) 394 τελικό, σελ. 7.

[3] Έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ – προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων», COM (2011)803

[4] COM (2012) 582 τελικό – Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη

[5] COM(2012) 746 final  http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/com_2013_en.pdf

[6]  Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, για παράδειγμα, η Συνθήκη καθιστά τη διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων υποχρεωτική προτού μπορέσει η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις.

[7] Οδηγία 2012/19/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ΕΕ L 197/38 της 24.07.2012.

[8] Πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 με σκοπό τον καθορισμό των λεπτομερειών της επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα το 2020, COM(2012) 393

[9] Πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, COM (2011) 451

[10] COM(2012) 11

[11] Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα, της 14.11 2012 COM (2012) 614 τελικό.

[12] «Εικονικές εταιρείες», είναι οι εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί με σκοπό να επωφελούνται από νομοθετικά κενά, ενώ οι ίδιες δεν παρέχουν καμία υπηρεσία σε πελάτες, αλλά παρέχουν μάλλον μια πρόσοψη για υπηρεσίες που παρέχονται από τους ιδιοκτήτες τους.  Οι εταιρείες αυτές είναι συνήθως πολύ μικρές και συχνά λειτουργούν μόνον ως γραμματοκιβώτιο, εξ ου και η ονομασία τους.

[13] Εταιρείες που είναι επίσημα εγκατεστημένες σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος το οποίο δεν συνδέεται με τις δραστηριότητές τους ως μέσο για να αποφευχθεί η νομοθεσία άλλου κράτους μέλους.

[14] COM(2011) 803, σελ. 6.

[15] COM(2011) 896

[16] Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων.

[17] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων· Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων· Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης· Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

[18] Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα

[19] Οδηγία 2012/6/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012 , για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/EOK του Συμβουλίου περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τις μικρομονάδες

[20] Βλ. το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που προσαρτάται στην παρούσα ανακοίνωση

[21] http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/best_practice_report/best_practice_report_en.htm

[22] Βλ. παράρτημα II της ανακοίνωσης της Επιτροπής COM(2011) 803.

[23] Πρόταση κανονισμού σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (COM(2012) 11) και πρόταση για αναθεωρημένη οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων (COM(2011) 896). Η πρόταση για αναθεωρημένη οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού έχει ήδη οδηγήσει σε αναθεωρημένη οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

[24] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/start-up-procedures/progress- 2011/index_en.htm

[25] COM(2011) 615 τελικό/2

[26] http://www.ueapme.com/IMG/pdf/EUSD_work_prog_2012-2014.pdf

[27] http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm

[28] COM (2012) 746 τελικό http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/com_2013_en.pdf

[29] Τα πλήρη αποτελέσματα της διαβούλευσης έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα «Η φωνή σας στην Ευρώπη».

[30] Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας - Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας σε υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά σε άλλο κράτος μέλος - Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου

[31] Μεταφορές αποβλήτων - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα - οδηγία - 2008/98, και κατάλογος αποβλήτων – Απόφαση της Επιτροπής 2000/532/ΕΚ.

[32] Τα μέτρα για την προώθηση βελτιώσεων στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην εργασία – οδηγία 89/391/ΕΟΚ·  η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων - οδηγία 96/71/ΕΚ ·  και η οδηγία για το χρόνο εργασίας (οδηγία 2003/88/ΕΚ αναφέρονταν στις απαντήσεις στη διαβούλευση. Από πλευράς κατάταξης από τις μεμονωμένες ΜΜΕ και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ΜΜΕ, η οδηγία 89/381/ΕΚ κατέλαβε την 6η και 3η θέση, αντιστοίχως· Η οδηγία 96/71/ΕΚ κατέλαβε την 19η και την 8η θέση αντίστοιχα και η οδηγία 2003/88/ΕΚ κατέλαβε την 5η και 7η θέση αντίστοιχα.

[33] COM(2013) 49

[34] COM(2011) 851

[35] Οδηγία 2010/45/ΕΚ

[36] COM(2011) 896

[37] COM(2011) 451

[38] COM(2011) 883 τελικό

[39] COM (2012) 746. Βλέπε περαιτέρω τμήμα 7

Top