EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010H0572

2010/572/ΕΕ: Σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2010 , σχετικά με τη ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 251, 25.9.2010, p. 35–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2010/572/oj

25.9.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 251/35


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Σεπτεμβρίου 2010

σχετικά με τη ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/572/ΕΕ)

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 292,

την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο) (1), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 1,

τις γνώμες του φορέα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (Berec) και της επιτροπής επικοινωνιών (Cocom),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ενωσιακή ενιαία αγορά για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και ειδικότερα η ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών πολύ υψηλών ταχυτήτων, είναι το κλειδί για τη δημιουργία οικονομικής μεγέθυνσης και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ο θεμελιώδης ρόλος των τηλεπικοινωνιών και της εγκατάστασης ευρυζωνικών συνδέσεων από την άποψη των επενδύσεων, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της γενικής οικονομικής ανάκαμψης στην ΕΕ υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματα ης συνόδου του Μαρτίου 2009. Μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι η ανάπτυξη του «ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη», που παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2010.

(2)

Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη θέτει στόχους για την εγκατάσταση και αφομοίωση ταχειών και υπερταχειών ευρυζωνικών συνδέσεων, ενώ προβλέπει σειρά μέτρων για την ενίσχυση της εγκατάστασης δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) που βασίζονται σε οπτικές ίνες και για την υποστήριξη των σημαντικών επενδύσεων που θα απαιτηθούν κατά τα επόμενα έτη. Η παρούσα σύσταση, η οποία πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο αυτό, αποσκοπεί στην προώθηση αποδοτικών επενδύσεων και καινοτομίας σε νέες και βελτιωμένες υποδομές, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους κινδύνους που διατρέχουν όλες οι επιχειρήσεις που επενδύουν και την ανάγκη να διατηρηθεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα προώθησης των επενδύσεων διαχρονικά.

(3)

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ), δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ανταποκρίνονται με ρυθμιστικά μέτρα στα προβλήματα που θέτει η μετάβαση από τα χάλκινα δίκτυα στα δίκτυα οπτικής ίνας. Οι σχετικές αγορές στο πλαίσιο αυτό είναι οι αγορές χονδρικής πρόσβασης σε υποδομή δικτύου (Αγορά 4) και χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (Αγορά 5). Η συνέπεια των ρυθμιστικών προσεγγίσεων των ΕΡΑ είναι θεμελιώδους σημασίας για να αποφευχθούν στρεβλώσεις της ενιαίας αγοράς και για να δημιουργηθεί ασφάλεια δικαίου για όλες τις επιχειρήσεις που επενδύουν. Επομένως, ενδείκνυται να δοθούν κατευθύνσεις στις ΕΡΑ που θα στοχεύουν στην πρόληψη τυχόν ακατάλληλων αποκλίσεων στις ρυθμιστικές προσεγγίσεις, επιτρέποντας παράλληλα στις ΕΡΑ να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις εθνικές συνθήκες κατά το σχεδιασμό των κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων. Το κατάλληλο φάσμα επανορθωτικών μέτρων που επιβάλλονται από μια ΕΡΑ οφείλει να αντανακλά την αναλογική εφαρμογή της αρχής της επενδυτικής κλίμακας.

(4)

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύστασης καλύπτει κυρίως τα επανορθωτικά μέτρα που πρέπει να επιβληθούν σε φορείς που έχουν χαρακτηριστεί ως κατέχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά (ΣΙΑ) με βάση διαδικασία ανάλυσης της αγοράς που διεξάγεται βάσει του άρθρου 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Ωστόσο, όπου δικαιολογείται με βάση το γεγονός ότι ο διπλασιασμός της υποδομής είναι οικονομικά αναποτελεσματικός ή φυσικά ανέφικτος, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιβάλλουν υποχρεώσεις αμοιβαίου μερισμού εγκαταστάσεων σε επιχειρήσεις που λειτουργούν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας, που θα ήταν σκόπιμο για την αντιμετώπιση σημείων συμφόρησης σε τεχνικά έργα υποδομής και σε τερματικά τμήματα.

(5)

Οι όροι ζήτησης και προσφοράς αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά, τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και λιανικής, μετά την εγκατάσταση των δικτύων NGA. Συνεπώς, ενδεχομένως να χρειαστεί να επιβληθούν νέα επανορθωτικά μέτρα, καθώς και ένας νέος συνδυασμός ενεργητικών και παθητικών επανορθωτικών μέτρων παροχής πρόσβασης στις Αγορές 4 και 5.

(6)

Η ασφάλεια ρυθμιστικού πλαισίου είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση αποδοτικών επενδύσεων από όλες τις επιχειρήσεις. Η εφαρμογή συνεκτικής κανονιστικής προσέγγισης διαχρονικά είναι σημαντική ώστε οι επενδυτές να αποκτήσουν εμπιστοσύνη για τη χάραξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Προκειμένου να μετριαστεί η αβεβαιότητα που σχετίζεται με τις περιοδικές ανασκοπήσεις της αγοράς, πρέπει οι ΕΡΑ να διευκρινίσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τον τρόπο με το οποίο προβλέψιμες αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα επανορθωτικά μέτρα.

(7)

Σε περίπτωση εγκατάστασης νέων δικτύων οπτικής ίνας σε εντελώς νέες θέσεις, οι ΕΡΑ πρέπει να αναθεωρούν και, εάν χρειαστεί, να προσαρμόζουν τις υφιστάμενες κανονιστικές υποχρεώσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι ισχύουν ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη τεχνολογία δικτύου.

(8)

Η εγκατάσταση δικτύων NGA είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στην οικονομία της παροχής υπηρεσιών και την κατάσταση του ανταγωνισμού.

(9)

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΕΡΑ πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις αναδυόμενες συνθήκες ανταγωνισμού που προκύπτουν από την εγκατάσταση της NGA. Σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2007/879/ΕΚ, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2), πρέπει οι ΕΡΑ να καθορίσουν επιμέρους εθνικές γεωγραφικές αγορές, εφόσον μπορούν να εντοπίσουν με σαφήνεια ουσιαστικά και αντικειμενικά διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμού που παραμένουν σταθερές στο χρόνο. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμού θα δικαιολογούσαν τον ορισμό υποεθνικών γεωγραφικών αγορών, θα μπορούσε ωστόσο να είναι ενδεδειγμένο να ανταποκριθούν οι ΕΡΑ στις διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων περιοχών στο εσωτερικό μιας γεωγραφικά καθορισμένης αγοράς, λόγου χάρη εξαιτίας ύπαρξης πολλών εναλλακτικών υποδομών ή φορέων εκμετάλλευσης που βασίζονται σε υποδομή, με την επιβολή διαφοροποιημένων επανορθωτικών μέτρων και προϊόντων πρόσβασης.

(10)

Η μετάβαση από χάλκινα δίκτυα σε δίκτυα που βασίζονται σε οπτική ίνα ενδέχεται να αλλάξει τους όρους του ανταγωνισμού σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές και να απαιτήσει αναθεώρηση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής των Αγορών 4 και 5 ή των επανορθωτικών μέτρων των Αγορών 4 και 5 στις περιπτώσεις που οι αγορές αυτές ή τα επανορθωτικά μέτρα έχουν κατατμηθεί με βάση τον ανταγωνισμό λόγω αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου (LLU).

(11)

Εφόσον διαπιστωθεί ΣΙΑ στην Αγορά 4, πρέπει να εφαρμόζεται μια σειρά κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων.

(12)

Η πρόσβαση σε τεχνικά έργα υποδομής είναι καθοριστικής σημασίας για την εγκατάσταση παράλληλων δικτύων οπτικής ίνας. Είναι επομένως σημαντικό, οι ΕΡΑ να λαμβάνουν τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να εκτιμήσουν εάν και πού είναι διαθέσιμοι αγωγοί και άλλες εγκαταστάσεις τοπικού βρόχου για σκοπούς της εξάπλωσης δικτύων NGA. Οι ΕΡΑ πρέπει να εξασκήσουν τις εξουσίες τους βάσει της οδηγίας 2002/21/ΕΚ για να λάβουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση, τη χωρητικότητα και τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εγκαταστάσεων. Στην ιδανική περίπτωση, οι εναλλακτικοί φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εγκατάστασης των οικείων δικτύων οπτικής ίνας ταυτόχρονα με τον φορέα εκμετάλλευσης που διαθέτει ΣΙΑ, αναλαμβάνοντας από κοινού τη δαπάνη των τεχνικών έργων υποδομής.

(13)

Η υποχρεωτική πρόσβαση σε έργα πολιτικού μηχανικού θα είναι αποτελεσματική μόνο αν ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ παρέχει πρόσβαση υπό τους ίδιους όρους στο δικό του κατάντη σκέλος και σε τρίτους που αιτούνται πρόσβαση. Οι ΕΡΑ πρέπει να βασιστούν στην εμπειρία τους από την εκπόνηση διαδικασιών και εργαλείων για την LLU ώστε να θέσουν σε εφαρμογή τις αναγκαίες επιχειρηματικές διαδικασίες όσον αφορά παραγγελίες και επιχειρησιακή πρόσβαση σε εγκαταστάσεις έργων πολιτικού μηχανικού. Η υποχρεωτική δημοσίευση, από φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ, κατάλληλης προσφοράς αναφοράς το ταχύτερο δυνατό αφού ζητηθεί από αιτούντα πρόσβαση, είναι ανάλογη με τον στόχο της ενθάρρυνσης αποδοτικών επενδύσεων και του ανταγωνισμού υποδομών. Στην εν λόγω προσφορά αναφοράς πρέπει να καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες πρόσβασης σε έργα τεχνικής υποδομής, συμπεριλαμβανόμενων των τιμών πρόσβασης.

(14)

Οι κοστοστρεφείς τιμές συνεπάγονται εύλογη απόδοση του επενδυόμενου κεφαλαίου. Όταν οι επενδύσεις σε μη αναπαράξιμα φυσικά στοιχεία ενεργητικού, όπως τα έργα πολιτικού μηχανικού, δεν αφορούν ειδικά την εγκατάσταση δικτύων NGA (και δεν συνεπάγονται παρόμοιο επίπεδο συστηματικού επιχειρηματικού κινδύνου, το προφίλ κινδύνου τους δεν πρέπει να θεωρείται διαφορετικό από αυτό των ήδη υπαρχουσών υποδομών χαλκού.

(15)

Οι ΕΡΑ πρέπει κατά το δυνατόν να επιδιώκουν να εξασφαλίζεται ότι οι νεόδμητες εγκαταστάσεις του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ σχεδιάζονται έτσι ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα σε πολλούς φορείς εκμετάλλευσης να εγκαταστήσουν τις γραμμές οπτικής ίνας τους.

(16)

Σε πλαίσιο οπτικής ίνας έως το σπίτι (FTTH), η επανάληψη του τερματικού τμήματος του βρόχου οπτικής ίνας είναι κατά κανόνα δαπανηρή και αναποτελεσματική. Συνεπώς, για να καταστεί δυνατός ο βιώσιμος ανταγωνισμός στην υποδομή, είναι αναγκαίο να παρέχεται πρόσβαση στο τερματικό τμήμα της υποδομής οπτικής ίνας που έχει εγκαταστήσει ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ. Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική είσοδος, είναι σημαντικό να παρέχεται η πρόσβαση σε ένα επίπεδο στο δίκτυο του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ που να επιτρέπει στους νεοεισερχόμενους να επιτυγχάνουν την ελάχιστη αποδοτική κλίμακα για την υποστήριξη αποτελεσματικών και βιώσιμων συνθηκών ανταγωνισμού. Εφόσον είναι αναγκαίο, μπορεί να απαιτηθούν ειδικές διεπαφές για την εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης.

(17)

Απαιτούνται υποχρεώσεις διαφάνειας και αμεροληψίας για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της πρόσβασης στο τερματικό τμήμα. Εφόσον ζητηθεί, είναι απαραίτητη η δημοσίευση, από τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ, κατάλληλης προσφοράς αναφοράς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να καταστεί δυνατό στους αιτούντες να προχωρήσουν σε επενδυτικές επιλογές.

(18)

Οι ΕΡΑ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι τιμές πρόσβασης αντανακλούν το κόστος που έχει πράγματι επιβαρύνει το φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ, συνυπολογιζομένου δεόντως του επενδυτικού κινδύνου.

(19)

Τα δίκτυα που βασίζονται σε πολλαπλές γραμμές οπτικής ίνας μπορούν να εγκατασταθούν με οριακά υψηλότερο κόστος από τα απλά δίκτυα οπτικής ίνας, ενώ επιτρέπουν σε κάθε εναλλακτικό φορέα εκμετάλλευσης να ελέγχει τη σύνδεσή του έως τον τελικό χρήστη. Είναι πιθανό να συμβάλλουν σε μακροπρόθεσμα βιώσιμο ανταγωνισμό, σύμφωνα με τους στόχους του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ. Είναι επομένως επιθυμητό οι ΕΡΑ να χρησιμοποιήσουν τις εξουσίες τους για να διευκολύνουν την εγκατάσταση πολλαπλών γραμμών οπτικής ίνας στο τερματικό τμήμα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη σχετική ζήτηση και το κόστος.

(20)

Οι εναλλακτικοί φορείς εκμετάλλευσης, ορισμένοι από τους οποίους έχουν ήδη εγκαταστήσει δικά τους δίκτυα για σύνδεση με τον αδεσμοποίητο χάλκινο βρόχο του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα προϊόντα πρόσβασης, ώστε να συνεχίσουν να ανταγωνίζονται σε πλαίσιο NGA. Για την FTTH, αυτά μπορούν κατά περίπτωση να συνίστανται σε πρόσβαση σε τεχνικά έργα υποδομής, στο τερματικό τμήμα, στον αποδεσμοποιημένο βρόχο οπτικής ίνας (συμπεριλαμβανόμενης της σκοτεινής ίνας) ή σε υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης. Σε περίπτωση που τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλονται στην Αγορά 4 οδηγήσουν σε αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην αντίστοιχη αγορά του επόμενου κατάντη σταδίου, στο σύνολο της αγοράς ή σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, θα μπορούσαν να αποσυρθούν άλλα επανορθωτικά μέτρα από τη σχετική αγορά ή περιοχές. Η απόσυρση αυτή επιβάλλεται, για παράδειγμα, αν η επιτυχής επιβολή επανορθωτικών μέτρων για παροχή φυσικής πρόσβασης θα καθιστούσε περιττή την επιβολή πρόσθετων επανορθωτικών μέτρων δυφιορεύματος. Εξάλλου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ΕΡΑ θα μπορούσαν να μην επιβάλουν αδεσμοποίητη πρόσβαση στον βρόχο οπτικής ίνας σε γεωγραφικές περιοχές όπου η παρουσία πολλών εναλλακτικών υποδομών, όπως τα δίκτυα FTTH ή/και καλωδίων, σε συνδυασμό με ανταγωνιστικές προσφορές πρόσβασης βάσει αποδεσμοποίησης είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε αποτελεσματικό ανταγωνισμό στο κατάντη επίπεδο.

(21)

Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει του άρθρου 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ βασίζονται στη φύση του προβλήματος που εντοπίστηκε, ανεξάρτητα από την τεχνολογία ή την αρχιτεκτονική που υλοποιείται από ένα φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ. Συνεπώς, το κατά πόσο ένας φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ εγκαθιστά σημειοπολυσημειακή ή σημειοσημειακή τοπολογία δικτύου δεν πρέπει αφεαυτού να επηρεάσει την επιλογή των επανορθωτικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα νέων τεχνολογιών αποδεσμοποίησης για την αντιμετώπιση συναφών δυνητικών προβλημάτων τεχνικού χαρακτήρα. Οι ΕΡΑ πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν μέτρα για μια μεταβατική περίοδο επιβάλλοντας εναλλακτικά προϊόντα πρόσβασης, τα οποία αποτελούν το πλησιέστερο ισοδύναμο υποκατάστατο της φυσικής αποδεσμοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από τα πλέον κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για να εξασφαλιστεί ισοδύναμη πρόσβαση και αποτελεσματικός ανταγωνισμός (3). Σε κάθε περίπτωση, οι ΕΡΑ οφείλουν στις περιπτώσεις αυτές να επιβάλλουν φυσική αποδεσμοποίηση μόλις αυτό καταστεί τεχνικά και εμπορικά εφικτό.

(22)

Σε περίπτωση που επιβάλλεται αδεσμοποίητη πρόσβαση στον βρόχο οπτικής ίνας, η υφιστάμενη προσφορά αναφοράς LLU πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει όλους τους συναφείς όρους πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών συνθηκών σε σχέση με την αποδεσμοποίηση του βρόχου οπτικής ίνας, σύμφωνα με το παράρτημα II της οδηγίας 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Η τροποποίηση αυτή πρέπει να δημοσιεύεται χωρίς περιττές καθυστερήσεις ώστε να προκύψει ο αναγκαίος βαθμός διαφάνειας και ασφάλειας προγραμματισμού για τους αιτούντες πρόσβαση.

(23)

Η εγκατάσταση FTTH συνεπάγεται κατά κανόνα ανάληψη σημαντικού κινδύνου λόγω των υψηλών εξόδων εγκατάστασης ανά νοικοκυριό και του σήμερα περιορισμένου ακόμη αριθμού των λιανικών υπηρεσιών που απαιτούν ενισχυμένα χαρακτηριστικά (όπως υψηλότερη διεκπεραιωτικότητα) που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω οπτικής ίνας. Η απόσβεση επενδύσεων σε οπτική ίνα εξαρτάται από την αφομοίωση των νέων υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των δικτύων NGA, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Το κόστος κεφαλαίου του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ για τον καθορισμό τιμών πρόσβασης πρέπει να αντανακλά τον υψηλότερο επενδυτικό κίνδυνο σε σχέση με επενδύσεις σε υφιστάμενα δίκτυα που βασίζονται στο χαλκό.

(24)

Η διαφοροποίηση του κινδύνου εγκατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε πιο έγκαιρη και πιο αποτελεσματική εγκατάσταση δικτύων NGA. Οι ΕΡΑ πρέπει επομένως να αξιολογήσουν τα συστήματα τιμολόγησης που προτείνονται από τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ για να υπάρξει διαφοροποίηση του επενδυτικού κίνδυνο.

(25)

Όταν οι φορείς εκμετάλλευσης με ΣΙΑ προσφέρουν χαμηλότερες τιμές πρόσβασης στον αδεσμοποίητο βρόχο οπτικής ίνας έναντι αρχικών δεσμεύσεων για μακροπρόθεσμες συμβάσεις ή συμβάσεις όγκου, οι τιμές αυτές δεν πρέπει να θεωρούνται αδικαιολόγητα μεροληπτικές όταν οι ΕΡΑ έχουν πεισθεί ότι η μείωση των τιμών αντανακλά πραγματική μείωση του επενδυτικού κινδύνου. Ωστόσο, οι ΕΡΑ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι αυτές οι τιμολογιακές ρυθμίσεις δεν οδηγούν σε συμπίεση των περιθωρίων κέρδους, εμποδίζοντας την αποτελεσματική είσοδο στην αγορά.

(26)

Η συμπίεση των περιθωρίων κέρδους μπορεί να βεβαιωθεί, αποδεικνύοντας ότι οι κατάντη πράξεις του φορέα εκμετάλλευσης με SMP δεν θα μπορούσαν να είναι κερδοφόρες, με βάση την ανάντη τιμή που χρεώνεται στους ανταγωνιστές του από το ανάντη λειτουργόν σκέλος του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ (δοκιμή του «εξίσου αποτελεσματικού ανταγωνιστή»). Εναλλακτικά, η συμπίεση των περιθωρίων κέρδους μπορεί επίσης να βεβαιωθεί, αποδεικνύοντας ότι το περιθώριο μεταξύ της τιμής που χρεώνεται στους ανταγωνιστές στην ανάντη αγορά για πρόσβαση και της τιμής που χρεώνει το κατάντη σκέλος του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ στην κατάντη αγορά είναι ανεπαρκές ώστε ένας πάροχος υπηρεσιών με εύλογα αποδοτικό επίπεδο κέρδους στην κατάντη αγορά να επιτύχει φυσιολογικό επίπεδο κέρδους (δοκιμή του «ανταγωνιστή με εύλογα αποδοτικό επίπεδο κέρδους»). Στο ειδικό πλαίσιο των εκ των προτέρων ελέγχων των τιμών, με στόχο τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων που δεν επωφελούνται από τις ίδιες οικονομίες κλίμακας και εμβέλειας και έχουν διαφορετικό μοναδιαίο κόστος δικτύου, είναι κατά κανόνα πιο ενδεδειγμένη η«δοκιμή του ανταγωνιστή με εύλογα αποδοτικό επίπεδο κέρδους». Εξάλλου, η αξιολόγηση ενδεχόμενων συμπιέσεων των τιμών πρέπει να γίνεται στο κατάλληλο χρονικό διάστημα. Για την ενίσχυση της προβλεψιμότητας, οι ΕΡΑ πρέπει να προσδιορίζουν εκ των προτέρων τη μέθοδο που θα ακολουθήσουν για ορθό προσδιορισμό της δοκιμής καταλογισμού, τις παραμέτρους που πρέπει να χρησιμοποιούνται και τους επανορθωτικούς μηχανισμούς σε περίπτωση διαπιστωμένης συμπίεσης τιμών.

(27)

Δίκτυα που βασίζονται σε πολλαπλές γραμμές οπτικής ίνας εξασφαλίζουν ότι οι αιτούντες πρόσβαση μπορούν να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο των γραμμών οπτικής ίνας, χωρίς να χρειάζεται να επαναλάβουν δαπανηρές επενδύσεις ή να διακινδυνεύσουν ανισότιμη μεταχείριση στην περίπτωση υποχρεωτικής αποδεσμοποίησης απλής οπτικής ίνας. Δίκτυα που βασίζονται σε πολλές γραμμές οπτικής ίνας είναι επομένως πιθανό να οδηγήσουν σε πιο έγκαιρο και πιο έντονο ανταγωνισμό στην κατάντη αγορά. Από κοινού επενδύσεις σε δίκτυα NGA μπορούν να μειώσουν τόσο το κόστος όσο και τον κίνδυνο που διατρέχει μια επενδύουσα επιχείρηση, και μπορεί έτσι να οδηγήσει σε πιο εκτεταμένη εγκατάσταση FTTH.

(28)

Ρυθμίσεις για από κοινού επενδύσεις σε FTTH με βάση πολλαπλές γραμμές οπτικής ίνας μπορεί, σε ορισμένες συνθήκες, να οδηγήσουν σε αποτελεσματικό ανταγωνισμό στις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται από τις κοινές επενδύσεις. Οι όροι αυτοί αφορούν ιδίως τον αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης που συμμετέχουν, τη δομή του από κοινού ελεγχόμενου δικτύου και λοιπές ρυθμίσεις μεταξύ των συνεπενδυόντων, που στοχεύουν στη διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην κατάντη αγορά. Σε μια τέτοια περίπτωση, εάν οι συνθήκες ανταγωνισμού στις εν λόγω περιοχές είναι ουσιαστικά και αντικειμενικά διαφορετικές από εκείνες που επικρατούσαν αλλού, τούτο θα μπορούσε να δικαιολογήσει τον ορισμό μιας διαφορετικής αγοράς όπου, μετά την ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, δεν διαπιστώνεται ΣΙΑ.

(29)

Οι ΕΡΑ πρέπει να εκτιμήσουν το κόστος της αποδεσμοποίησης του υποβρόχου. Οι ΕΡΑ πρέπει, κατά περίπτωση, να διοργανώνουν προηγούμενη διαβούλευση των εναλλακτικών φορέων εκμετάλλευσης που πιθανώς ενδιαφέρονται για μερισμό ερμαρίων οδού, και στη βάση αυτή να προσδιορίζει πού πρέπει να προσαρμοστούν ερμάρια οδού και πώς πρέπει να κατανεμηθεί το κόστος.

(30)

Κατά την επιβολή επανορθωτικών μέτρων αποδεσμοποίησης υποβρόχου, οι ΕΡΑ οφείλουν να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα οπισθόζευξης ώστε τα επανορθωτικά μέτρα να καταστούν αποτελεσματικά. Οι αιτούντες πρόσβαση πρέπει να μπορούν να επιλέγουν τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις τους, είτε σκοτεινή ίνα (και κατά περίπτωση χαλκό), οπισθόζευξη Ethernet ή πρόσβαση σε αγωγό. Οι ΕΡΑ μπορούν, όπου απαιτείται, να λάβουν μέτρα σχετικά με το κατάλληλο μέγεθος των ερμαρίων οδού που ανήκουν στον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ.

(31)

Η διαφάνεια των όρων πρόσβασης σε υποβρόχους μπορεί να εξασφαλιστεί καλύτερα με την ένταξή τους στην υφιστάμενη προσφορά αναφοράς LLU. Είναι σημαντικό, αυτή η απαίτηση της διαφάνειας να ισχύει για όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την παροχή αποδεσμοποίησης του υποβρόχου, συμπεριλαμβανομένης της οπισθόζευξης και των βοηθητικών υπηρεσιών ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια των υφιστάμενων ανταγωνιστικών προσφορών. Η προσφορά αναφοράς πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους όρους τιμολόγησης ώστε να επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους να υπολογίσουν το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για αποδεσμοποίηση του υποβρόχου.

(32)

Σύμφωνα με την τιμολόγηση της αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου, οι τιμές όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την παροχή αποδεσμοποίησης του υποβρόχος πρέπει να αντικατοπτρίζουν το κόστος και να είναι σύμφωνες με τις τρέχουσες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τιμολόγηση της πρόσβασης στον αποδεσμοποιημένο χάλκινο βρόχο. Η αντικατάσταση του χαλκού από οπτική ίνα έως ένα ενδιάμεσο σημείο διανομής συνιστά σημαντική επένδυση που συνεπάγεται ορισμένο κίνδυνο, μολονότι αυτός κρίνεται χαμηλότερος απ’ ό,τι για δίκτυα FTTH, τουλάχιστο σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ενόψει των σχετικών δαπανών εγκατάστασης ανά συμμετέχον νοικοκυριό και της αβεβαιότητας της ζήτησης για βελτιωμένες ή αναβαθμισμένες υπηρεσίες.

(33)

Οι ΕΡΑ οφείλουν να εφαρμόζουν αρχές αμεροληψίας ώστε να αποφεύγεται κάθε χρονικό πλεονέκτημα για το λιανικό σκέλος του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ. Ο τελευταίος πρέπει να υποχρεούται να επικαιροποιεί τη χονδρική δυφιορευματική προσφορά του πριν από την εκκίνηση νέων λιανικών υπηρεσιών που βασίζονται σε οπτική ίνα ώστε να δοθεί σε ανταγωνιζόμενους φορείς εκμετάλλευσης που έχουν πρόσβαση εύλογο χρονικό διάστημα για να αντιδράσουν στην έναρξη διάθεσης των εν λόγω προϊόντων. Ως εύλογη χρονική περίοδος για τις αναγκαίες προσαρμογές θεωρείται το ένα εξάμηνο, εκτός εάν υφίστανται άλλες αποτελεσματικές διασφαλίσεις που εγγυώνται αμεροληψία.

(34)

Αναμένεται ότι προϊόντα χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης που βασίζονται σε οπτική ίνα μπορούν να συναρθρωθούν τεχνικά κατά τρόπο που να παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και βελτιωμένα χαρακτηριστικά υπηρεσίας σε σύγκριση με δυφιορευματικά προϊόντα βάσει χαλκού. Για την προώθηση του ανταγωνισμού προϊόντων στο λιανικό εμπόριο, είναι σημαντικό τα διαφορετικά αυτά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών να αντανακλώνται σε διάφορα ρυθμιζόμενα προϊόντα βάσει NGA, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών για επιχειρήσεις.

(35)

Διάφορα δυφιορευματικά προϊόντα, που μπορούν να διακριθούν κατάντη όσον αφορά, π.χ., το εύρος ζώνης, την αξιοπιστία, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή άλλες παραμέτρους, θα μπορούσαν να διατίθενται μέσω δεδομένου δικτύου NGA.

(36)

Τα νέα μέτρα παροχής πρόσβασης πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά, π.χ. όσον αφορά τεχνικά πρωτόκολλα και διεπαφές που εξυπηρετούν τη διασύνδεση οπτικών δικτύων ή το πεδίο εφαρμογής και τα χαρακτηριστικά νέων δυφιορευματικών επανορθωτικών μέτρων. Οι ΕΡΑ πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, με διεθνείς φορείς τυποποίησης και με ενδιαφερόμενους από τον κλάδο για την ανάπτυξη κοινών τεχνικών προτύπων στον τομέα αυτό.

(37)

Εφόσον εφαρμόζεται εκ των προτέρων ρύθμιση των τιμών, οι τιμές χονδρικής δυφιορευματικής πρόσβασης πρέπει να προκύπτουν μέσω κοστοστρέφειας. Οι ΕΡΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν άλλες κατάλληλες μεθόδους ελέγχου τιμών, π.χ. τη retail-minus (λιανική τιμή μείον προκαθορισμένο ποσοστό), εφόσον υπάρχουν επαρκείς ανταγωνιστικές πιέσεις στο κατάντη σκέλος του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ. Οι ΕΡΑ πρέπει να καθορίζουν διαφορετικές τιμές για διαφορετικά δυφιορευματικά προϊόντα, στο βαθμό που οι εν λόγω διαφορές τιμών μπορούν να δικαιολογηθούν από το υποκείμενο κόστος της παροχής υπηρεσιών, ώστε να μπορέσουν όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης να επωφεληθούν από τη συνεχή διαφοροποίηση των τιμών, τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και λιανικής. Στον καθορισμό των τιμών πρόσβασης πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη ο κίνδυνος που διατρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ.

(38)

Για την επίτευξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην κατάντη αγορά, η ύπαρξη αποτελεσματικών επανορθωτικών μέτρων παροχής φυσικής πρόσβασης ενδέχεται, σε ορισμένους τομείς, να καταστήσει περιττή την επιβολή υποχρέωσης χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης. Ειδικότερα, σε περίπτωση που φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ έχει εγκαταστήσει δίκτυο FTTH και εναλλακτικοί φορείς εκμετάλλευσης διαθέτουν αποτελεσματική πρόσβαση στον αδεσμοποίητο βρόχο οπτικής ίνας (ιδίως σε σημειοσημειακή εγκατάσταση), η ΕΡΑ μπορεί να θεωρήσει την πρόσβαση αυτή επαρκή για την εξασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην κατάντη αγορά, ιδίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Η μη επιβολή υποχρέωσης χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης σε αυτές τις συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα επενδυτικά κίνητρα για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης και να ενισχύσει την έγκαιρη εγκατάσταση.

(39)

Εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη εμπειρία ότι ο λειτουργικός διαχωρισμός ή παρόμοιες ρυθμίσεις είχαν ως αποτέλεσμα πλήρως ισότιμη πρόσβαση σε δίκτυα NGA από εναλλακτικούς φορείς εκμετάλλευσης και το κατάντη σκέλος του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ, και εφόσον υπάρχουν επαρκείς ανταγωνιστικές πιέσεις στο κατάντη σκέλος του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ, οι ΕΡΑ διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία σχεδιασμού επανορθωτικών μέτρων για χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση. Ειδικότερα, η τιμή του δυφιορευματικού προϊόντος θα μπορούσε να αφεθεί στην αγορά. Ωστόσο, για την αποφυγή αποτελεσμάτων που αντιστρατεύονται τον ανταγωνισμό, είναι απαραίτητη η προσεκτική παρακολούθηση, καθώς και η εκτέλεση κατάλληλης δοκιμής συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους, όπως αναφέρεται παραπάνω.

(40)

Οι επιχειρήσεις που σήμερα διαθέτουν πρόσβαση, έχουν έννομο συμφέρον να διαθέτουν τον κατάλληλο χρόνο για να προετοιμαστούν για τις αλλαγές που επηρεάζουν σημαντικά τις επενδύσεις τους και τις εμπορικές προοπτικές τους. Ελλείψει μιας εμπορικής συμφωνίας, οι ΕΡΑ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή η κατάλληλη πορεία μετάβασης. Η εν λόγω πορεία μετάβασης πρέπει να είναι διαφανής και να έχει αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας στο απαιτούμενο επίπεδο λεπτομέρειας, ώστε οι επιχειρήσεις που απολαμβάνουν σήμερα πρόσβαση να μπορούν να προετοιμαστούν για τις αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τυχόν αναγκαίες από κοινού εργασίες από τους αιτούντες πρόσβαση και τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ, καθώς και για τις ακριβείς λεπτομέρειες της διακοπής λειτουργίας σημείων διασύνδεσης. Υφιστάμενες υποχρεώσεις ΣΙΑ πρέπει να διατηρηθούν για τη διάρκεια ενδεδειγμένης μεταβατικής περιόδου. Η μεταβατική αυτή περίοδος πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την τυπική χρονική περίοδο επενδύσεων για την αποδεσμοποίηση τοπικού βρόχου ή τοπικού υποβρόχου, που σε γενικές γραμμές είναι 5 έτη. Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης με SMP παρέχει ισοδύναμη ενεργό πρόσβαση στον MDF, η ΕΡΑ δύναται να αποφασίσει καθορισμό συντομότερης περιόδου.

(41)

Εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ προβλέπει να αντικαταστήσει μέρος του οικείου χάλκινου δικτύου πρόσβασης με οπτική ίνα και σχεδιάζει τη διακοπή λειτουργίας σημείων διασύνδεσης που χρησιμοποιούνται σήμερα, η ΕΡΑ πρέπει να λάβει τις σχετικές πληροφορίες από το φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ, και πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ, να εξασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πρόσβαση στο δίκτυο του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ, λαμβάνουν εγκαίρως όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να προσαρμόσουν ανάλογα τα δίκτυά τους και τα οικεία σχέδια επέκτασης δικτύου. Η ΕΡΑ πρέπει να καθορίζει τη μορφή και το βαθμό λεπτομέρειας των πληροφοριών αυτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται να εξυπηρετήσουν και ότι το απόρρητο των πληροφοριών διασφαλίζεται καθ’ όλη τη διαδικασία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1.

Σκοπός της παρούσας σύστασης είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς με ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και προώθηση των επενδύσεων, του ανταγωνισμού και της καινοτομίας στην αγορά των ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως κατά τη μετάβαση προς δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς (δίκτυα NGA).

2.

Η παρούσα σύσταση ορίζει κοινή προσέγγιση για την προώθηση συνεπούς της εφαρμογής των επανορθωτικών μέτρων όσον αφορά τα NGA, βάσει διαδικασίας ανάλυσης της αγοράς σύμφωνα με τις οδηγίες 2002/19/ΕΚ και 2002/21/ΕΚ.

3.

Εφόσον, στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάλυσης της αγοράς που διενεργήθηκαν βάσει του άρθρου 16 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, οι ΕΡΑ εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής επανορθωτικών μέτρων ρυθμιστικού χαρακτήρα, πρέπει να σχεδιάζουν αποτελεσματικά επανορθωτικά μέτρα σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και την κοινή προσέγγιση που περιγράφεται στην παρούσα σύσταση. Το ρυθμιστικό πλαίσιο παρέχει στις ΕΡΑ ευρύ φάσμα επανορθωτικών μέτρων, επιτρέποντάς τους να σχεδιάζουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς και να επιτυγχάνουν τους επιδιωκόμενους κανονιστικούς στόχους σε κάθε κράτος μέλος. Οι ΕΡΑ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί από φορείς εκμετάλλευσης και που αποβλέπουν στη διαφοροποίηση του κινδύνου από την εγκατάσταση δικτύων οπτικής ίνας για τη σύνδεση κατοικιών ή κτιρίων, καθώς και στην προώθηση του ανταγωνισμού.

Συνεκτική προσέγγιση

4.

Οι ΕΡΑ πρέπει να χρησιμοποιούν τις εξουσίες τους βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ για να εξασφαλίζουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το σχεδιασμό των κατάλληλων ρυθμιστικών επανορθωτικών μέτρων για τη μετάβαση σε NGA, όπως πληροφορίες σχετικά με σχεδιαζόμενες αλλαγές στην τοπολογία δικτύου ή σχετικά με τη διαθεσιμότητα αγωγών.

5.

Η επανεξέταση των αγορών 4 και 5 της σύστασης 2007/879/ΕΚ πρέπει να λαμβάνει υπόψη δίκτυα NGA και πρέπει να πραγματοποιούνται με συντονισμένο τρόπο και εγκαίρως από κάθε ΕΡΑ. Οι ΕΡΑ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλονται στις Αγορές 4 και 5 είναι συνεκτικά μεταξύ τους.

6.

Εφόσον οι σχετικές αναλύσεις της αγοράς επισημαίνουν ότι οι συνθήκες της αγοράς παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερές, οι ΕΡΑ πρέπει να εφαρμόζουν συνεκτική κανονιστική προσέγγιση σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα αναθεώρησης. Όπου είναι δυνατόν, πρέπει οι ΕΡΑ να εξηγούν στις αποφάσεις τους πώς σκοπεύουν να προσαρμόσουν τα επανορθωτικά μέτρα στις Αγορές 4 και 5, σε μελλοντικές ανασκοπήσεις της αγοράς, σε αντίδραση προς αναμενόμενες αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς.

7.

Κατά την εφαρμογή συμμετρικών μέτρων βάσει του άρθρου 12 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ για τη χορήγηση πρόσβασης τεχνικά έργα υποδομής και τερματικά τμήματα μιας επιχείρησης, πρέπει οι ΕΡΑ να λαμβάνουν εκτελεστικά μέτρα βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ.

8.

Εφόσον έχει εγκατασταθεί οπτική ίνα στο δίκτυο πρόσβασης σε εντελώς νέες θέσεις, οι ΕΡΑ δεν πρέπει να απαιτούν από τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ να εγκαταστήσει επιπλέον ένα παράλληλο δίκτυο χαλκού, ώστε να ανταποκριθεί στις υφιστάμενες υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας, αλλά επιτρέπουν την παροχή οποιωνδήποτε υφιστάμενων προϊόντων ή υπηρεσιών που υπάγονται σε κανονιστική ρύθμιση από λειτουργικά ισοδύναμα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω οπτικής ίνας.

Γεωγραφική διαφοροποίηση

9.

Οι ΕΡΑ πρέπει να εξετάζουν τις διαφορές στις συνθήκες ανταγωνισμού στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές προκειμένου να προσδιοριστεί αν δικαιολογείται ορισμός υποεθνικών γεωγραφικών αγορών ή επιβολή διαφοροποιημένων επανορθωτικών μέτρων. Εάν οι αποκλίσεις από τους όρους του ανταγωνισμού είναι σταθερές και σημαντικές, οι ΕΡΑ πρέπει να καθορίσουν υποεθνικές γεωγραφικές αγορές, σύμφωνα με τη σύσταση 2007/879/ΕΚ. Σε άλλες περιπτώσεις, οι ΕΡΑ πρέπει να παρακολουθούν κατά πόσον η εγκατάσταση των δικτύων NGA και η επακόλουθη εξέλιξη των όρων ανταγωνισμού στο εσωτερικό μιας γεωγραφικά καθορισμένης αγοράς δικαιολογούν την επιβολή διαφοροποιημένων επανορθωτικών μέτρων.

10.

Εφόσον κατά το παρελθόν έχουν εντοπιστεί στην Αγορά 5 υποεθνικές γεωγραφικές αγορές ή επανορθωτικά μέτρα που εξαρτώνται από προϊόντα πρόσβασης στην Αγορά 4, αλλά μπορούν να γίνουν περιττά λόγω εγκατάστασης NGA, πρέπει να επανεξετάζονται οι εν λόγω κατατμήσεις ή διορθωτικά μέτρα.

Ορισμοί

11.

Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης ισχύον οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

Ως «δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς (NGA)» νοούνται ενσύρματα δίκτυα που αποτελούνται στο σύνολό τους ή εν μέρει από οπτικά στοιχεία και που είναι ικανά να παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης με βελτιωμένα χαρακτηριστικά (όπως υψηλότερη διεκπεραιωτικότητα) σε σύγκριση με τις υπηρεσίες που παρέχουν τα υφιστάμενα δίκτυα χαλκού. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα NGA είναι αποτέλεσμα αναβάθμισης ήδη υφιστάμενου χάλκινου ή ομοαξονικού δικτύου πρόσβασης.

 

Ως «τεχνικά έργα υποδομής» νοούνται φυσικές εγκαταστάσεις στον τοπικό βρόχο, εγκατεστημένες από φορέα εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη φιλοξενία καλωδίων του τοπικού βρόχου όπως χάλκινα σύρματα, οπτική ίνα και ομοαξονικά καλώδια. Αφορούν κατά κανόνα, αλλά όχι αποκλειστικά, υπόγεια ή υπέργεια στοιχεία όπως επιμέρους αγωγούς, αγωγούς, φρεάτια και ιστοί.

 

Ως «αγωγός» νοείται υπόγεια σωλήνωση που περιέχει καλώδια (οπτικής ίνας, χαλκού ή ομοαξονικά) είτε δικτύων κορμού είτε δικτύων πρόσβασης.

 

Ως «φρεάτια» νοούνται ανοίγματα, συνήθως με κάλυμμα, μέσω των οποίων μπορεί να εισέλθει άτομο σε υπόγειο θάλαμο εξυπηρέτησης που φιλοξενεί σημείο πρόσβασης για πραγματοποίηση διασυνδέσεων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης σε υπόγεια καλώδια ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

Ως «μητροπολιτικό σημείο παρουσίας» (MPoP) νοείται το σημείο διασύνδεσης μεταξύ των δικτύων πρόσβασης και πυρήνα ενός φορέα εκμετάλλευσης NGA. Ισοδυναμεί με τον κεντρικό κατανεμητή (MDF) στην περίπτωση του χάλκινου δικτύου πρόσβασης. Όλες οι συνδέσεις συνδρομητών NGA σε δεδομένη περιοχή (συνήθως πόλη ή τμήμα πόλης) συγκεντρώνονται στο MPoP σε οπτικό κατανεμητή (ODF). Από τον ODF, οι βρόχοι NGA συνδέονται με τον εξοπλισμό του δικτύου πυρήνα του φορέα εκμετάλλευσης NGA ή άλλων φορέων εκμετάλλευσης, πιθανώς μέσω ενδιάμεσων συνδέσεων οπισθόζευξης όπου ο εξοπλισμός δεν συνεγκαθίσταται στο MPoP.

 

Ως «σημείο διανομής» νοείται ενδιάμεσος κόμβος σε δίκτυο NGA απ’ όπου ένα ή περισσότερα καλώδια οπτικής ίνας προερχόμενα από το MPoP (το τροφοδοτικό τμήμα) χωρίζονται και κατανέμονται για να συνδέσουν τους χώρους των τελικών χρηστών (το τερματικό ή ακραίο τμήμα). Το σημείο διανομής εξυπηρετεί εν γένει περισσότερα κτίρια ή σπίτια. Τοποθετείται είτε στη βάση ενός κτιρίου (σε περίπτωση περισσότερων κατοικιών), είτε στο δρόμο. Το σημείο διανομής φιλοξενεί κατανεμητή που περιλαμβάνει τα ακραία καλώδια, καθώς και πιθανό παθητικό εξοπλισμό, όπως οπτικούς διαχωριστές.

 

Ως «τερματικό τμήμα» νοείται το τμήμα δικτύου πρόσβασης NGA που συνδέει το χώρο τελικού χρήστη με το πρώτο σημείο διανομής. Το τερματικό τμήμα περιλαμβάνει συνεπώς κάθετη εσωτερική καλωδίωση κτιρίου και πιθανώς οριζόντια έως έναν οπτικό διαχωριστή, τοποθετημένο σε υπόγειο κτιρίου ή σε πλησίον φρεάτιο.

 

Ως «FTTH» ή «οπτική ίνα έως το σπίτι» νοείται δίκτυο πρόσβασης αποτελούμενο από γραμμές οπτικής ίνας στο τμήμα τροφοδότη και στο ακραίο τμήμα του δικτύου πρόσβασης, δηλαδή που συνδέει το χώρο τελικού χρήστη (την κατοικία ή, σε πολυκατοικίες, το διαμέρισμα) με το MPoP μέσω οπτικής ίνας. Για τους σκοπούς του παρόντος, η FTTH αναφέρεται τόσο στην «οπτική ίνα έως το σπίτι» όσο και στην «οπτική ίνα έως το κτίριο» (FTTB)

 

Ως «FTTH πολλαπλών ινών» νοείται μορφή εγκατάστασης οπτικής ίνας όπου ο επενδυτής εγκαθιστά περισσότερες οπτικές ίνες από όσες απαιτούνται για τους σκοπούς του στο τερματικό και στο ακραίο τμήμα του δικτύου πρόσβασης ώστε να πουλήσει πρόσβαση σε πρόσθετες γραμμές οπτικής ίνας σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης, ιδίως υπό μορφή απαραβίαστων δικαιωμάτων χρήσης (IRU).

 

Ως «συνεπένδυση σε FTTH» νοείται συμφωνία μεταξύ ανεξάρτητων παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την από κοινού εγκατάσταση δικτύων FTTH, ιδίως σε αραιοκατοικημένες περιοχές. Η συνεπένδυση καλύπτει διάφορες νομικές συμφωνίες, κατά κανόνα όμως οι συνεπενδύοντες κατασκευάζουν υποδομή δικτύου και συμμερίζονται τη φυσική πρόσβαση στην εν λόγω υποδομή.

Χονδρική αγορά πρόσβασης σε φυσική υποδομή δικτύου (Αγορά 4)

12.

Εφόσον διαπιστώνεται ΣΙΑ στην Αγορά 4, οι ΕΡΑ οφείλουν να επιβάλλουν ενδεδειγμένη δέσμη επανορθωτικών μέτρων, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις παρακάτω αρχές.

Πρόσβαση σε τεχνικά έργα υποδομής του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ

13.

Εφόσον είναι διαθέσιμη χωρητικότητα αγωγών, οι ΕΡΑ οφείλουν να επιβάλλουν την πρόσβαση σε τεχνικά έργα υποδομής. Η πρόσβαση πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με την αρχή της ισοδυναμίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα II.

14.

Οι ΕΡΑ οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στα υπάρχοντα τεχνικά έργα υποδομής παρέχεται σε κοστοστρεφείς τιμές, σύμφωνα με το παράρτημα Ι

15.

Εφόσον υπάρχει αίτημα για προσφορά αναφοράς για πρόσβαση σε τεχνικά έργα υποδομής, οι ΕΡΑ οφείλουν να επιβάλουν τη διατύπωση προσφοράς αναφοράς το ταχύτερο δυνατό. Η προσφορά αναφοράς πρέπει να είναι διαθέσιμη το αργότερο έξι μήνες από τη διατύπωση του εν λόγω αιτήματος.

16.

Οι ΕΡΑ οφείλουν, σύμφωνα με τη ζήτηση της αγοράς, να ενθαρρύνουν, ή, όπου αυτό είναι νομικά δυνατόν βάσει του εθνικού δικαίου, να υποχρεώνουν το φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ, κατά την κατασκευή έργων τεχνικής υποδομής, να εγκαθιστούν επαρκή χωρητικότητα ώστε οι λοιποί φορείς εκμετάλλευσης να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις εγκαταστάσεις.

17.

Οι ΕΡΑ οφείλουν να συνεργάζονται με άλλες αρχές, με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση, τη διαθέσιμη χωρητικότητα και άλλα φυσικά χαρακτηριστικά του συνόλου των τεχνικών έργων υποδομής που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση δικτύων οπτικής ίνας σε μια δεδομένη αγορά ή σε τμήμα αγοράς. Μια τέτοια βάση δεδομένων πρέπει να είναι προσιτή σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης.

Πρόσβαση στο τερματικό τμήμα σε περίπτωση FTTH

18.

Σε περίπτωση που φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ εγκαθιστά FTTH, οι ΕΡΑ οφείλουν, εκτός από την επιβολή πρόσβασης σε τεχνικά έργα υποδομής, να επιβάλουν και πρόσβαση στο τερματικό τμήμα του δικτύου πρόσβασης του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ, συμπεριλαμβανομένης της καλωδίωσης στο εσωτερικό των κτιρίων. Για το σκοπό αυτό, οι ΕΡΑ πρέπει να υποχρεώνουν τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την αρχιτεκτονική του οικείου δικτύου πρόσβασης και, έπειτα από διαβούλευση με τους πιθανούς αιτούντες πρόσβαση σε βιώσιμα σημεία πρόσβασης, να καθορίζουν πού πρέπει να είναι το σημείο διανομής του τερματικού τμήματος του δικτύου πρόσβασης όπου θα παρέχεται πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ. Κατά τον εν λόγω καθορισμό, οι ΕΡΑ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι κάθε σημείο διανομής πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή αριθμό συνδέσεων τελικών χρηστών ώστε να είναι εμπορικά βιώσιμο για τους αιτούντες πρόσβαση.

19.

Ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ SMP πρέπει να υποχρεώνεται να παρέχει πρόσβαση στα σημεία διανομής σύμφωνα με την αρχή της ισοδυναμίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα II. Εφόσον υπάρχει αίτημα για προσφορά αναφοράς για πρόσβαση στο τερματικό τμήμα, οι ΕΡΑ οφείλουν να επιβάλλουν τη διατύπωση της εν λόγω προσφοράς το ταχύτερο δυνατό. Η προσφορά αναφοράς πρέπει να είναι διαθέσιμη το αργότερο έξι μήνες από τη διατύπωση του εν λόγω αιτήματος.

20.

Οι ΕΡΑ οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στο τερματικό τμήμα παρέχεται σε κοστοστρεφείς τιμές, σύμφωνα με το παράρτημα I.

21.

Οι ΕΡΑ οφείλουν, σύμφωνα με τη ζήτηση της αγοράς, να ενθαρρύνουν, ή, όπου αυτό είναι νομικά δυνατόν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, να υποχρεώνουν τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ να εγκαθιστά πολλαπλές γραμμές οπτικής ίνας στο τερματικό τμήμα.

Αδεσμοποίητη πρόσβαση στο βρόχο οπτικής ίνας σε περίπτωση FTTH

22.

Σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπει η οδηγία 2002/19/ΕΚ (5), εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ εγκαθιστά FTTH, οι ΕΡΑ πρέπει καταρχήν να επιβάλλουν αδεσμοποίητη πρόσβαση στον βρόχο οπτικής ίνας. Εξαιρέσεις θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν μόνο σε γεωγραφικές περιοχές όπου η παρουσία διάφορων εναλλακτικών υποδομών, όπως δίκτυα FTTH ή/και καλωδιακά, σε συνδυασμό με ανταγωνιστικές προσφορές πρόσβασης είναι πιθανό να οδηγήσουν σε αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην κατάντη επίπεδο. Η επιβολή αδεσμοποίητης πρόσβασης στον βρόχο οπτικής ίνας πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται συνεγκατάσταση και οπισθόζευξη. Η πρόσβαση πρέπει να παρέχεται στο πλέον ενδεδειγμένο σημείο του δικτύου, που κατά κανόνα είναι το μητροπολιτικό σημείο παρουσίας (MPoP).

23.

Οι ΕΡΑ οφείλουν να επιβάλλουν αδεσμοποίητη πρόσβαση στον βρόχο οπτικής ίνας ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική του δικτύου και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ.

24.

Η υφιστάμενη προσφορά αναφοράς LLU πρέπει να συμπληρωθεί το συντομότερο ώστε να συμπεριλάβει αδεσμοποίητη πρόσβαση στον βρόχο ινών. Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2002/19/ΕΚ ορίζει τον ελάχιστο κατάλογο των όρων που πρέπει να αποτελούν μέρος της προσφοράς αναφοράς για LLU, και η οποία πρέπει να εφαρμόζεται κατ’ αναλογία προς την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον βρόχο οπτικής ίνας. Η προσφορά αναφοράς πρέπει να είναι διαθέσιμη το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από έξι μήνες αφότου μια ΕΡΑ έχει επιβάλει την υποχρέωση παροχής πρόσβασης.

25.

Η τιμή της πρόσβασης στον αδεσμοποίητο βρόχο οπτικής ίνας πρέπει να είναι κοστοστρεφής. Κατά τον καθορισμό της τιμής της πρόσβασης στο βρόχο οπτικής ίνας, οι ΕΡΑ οφείλουν να λάβουν δεόντως υπόψη πρόσθετους και ποσοτικοποιήσιμους επενδυτικούς κινδύνους που διατρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ. Κατ’ αρχήν, ο κίνδυνος αυτός πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε ένα ασφάλιστρο που θα περιλαμβάνεται στο κόστος του κεφαλαίου για τις σχετικές επενδύσεις, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.

26.

Οι ΕΡΑ πρέπει επίσης να αξιολογούν τα συστήματα καθορισμού των τιμών που προτείνονται από τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ για διαφοροποίηση του επενδυτικού κινδύνου. Οι ΕΡΑ πρέπει να συμφωνούν με τα συστήματα αυτά μόνον εφόσον έχουν πεισθεί ότι ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ έχει παράσχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που σχετίζονται με την επένδυση, και μόνο αν τα συστήματα αυτά δεν επιφέρουν διακρίσεις ή δεν συνεπάγονται αποκλεισμό. Κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών των συστημάτων τιμολόγησης, παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

27.

Σε τέτοιες περιπτώσεις οι ΕΡΑ οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι παραμένει επαρκές περιθώριο κέρδους μεταξύ τιμών χονδρικής και λιανικής, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος στην αγορά ενός αποτελεσματικού ανταγωνιστή. Οι ΕΡΑ πρέπει συνεπώς να επαληθεύουν την τιμολογιακή πολιτική του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ με την εφαρμογή ορθά προσδιορισμένης δοκιμής συμπίεσης του περιθωρίου κέρδους στη διάρκεια κατάλληλου χρονικού διαστήματος. Οι ΕΡΑ οφείλουν να προσδιορίζουν εκ των προτέρων τη μέθοδο που θα ακολουθήσουν για τον προσδιορισμό της δοκιμής καταλογισμού, τις παραμέτρους για τη δοκιμή συμπίεσης του περιθωρίου κέρδους και τους επανορθωτικούς μηχανισμούς σε περίπτωση διαπιστωμένης συμπίεσης του περιθωρίου κέρδους.

28.

Εφόσον οι όροι του ανταγωνισμού στην περιοχή που καλύπτεται από την κοινή εγκατάσταση δικτύων FTTH που βασίζεται σε πολλαπλές γραμμές οπτικής ίνας από διάφορους συνεπενδυτές διαφέρουν ουσιωδώς, δηλαδή ώστε να μπορεί να αιτιολογηθεί ο καθορισμός χωριστής γεωγραφικής αγοράς, οι ΕΡΑ πρέπει, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης της αγοράς τους, να εξετάσουν αν, υπό το πρίσμα του ανταγωνισμού στο επίπεδο των υποδομών που προκύπτει από τη συνεπένδυση, η διαπίστωση ύπαρξης ΣΙΑ δικαιολογείται σε σχέση με την αγορά αυτή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΕΡΑ οφείλουν ειδικότερα να εξετάσουν κατά πόσον κάθε συνεπενδυτής απολαμβάνει αυστηρά ισοδύναμη και κοστοστρεφή πρόσβαση στην κοινή υποδομή και εάν υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός συνεπενδυτών στην κατάντη αγορά. Πρέπει επίσης να εξεταστεί κατά πόσο οι συνεπενδυτές εγκαθιστούν αγωγούς επαρκούς χωρητικότητας προς χρήση τρίτων και εάν χορηγούν κοστοστρεφή πρόσβαση στην εν λόγω χωρητικότητα.

Υποχρεώσεις πρόσβασης σε περίπτωση FTTN

29.

Οι ΕΡΑ πρέπει να επιβάλλουν υποχρέωση αδεσμοποίητης πρόσβασης στον χάλκινο υποβρόχο. Η αποδεσμοποίηση του χάλκινου υποβρόχου πρέπει να συμπληρωθεί με μέτρα οπισθόζευξης, συμπεριλαμβανομένης κατά περίπτωση οπισθόζευξης οπτικής ίνας και Ethernet, καθώς και με βοηθητικά επανορθωτικά μέτρα που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητά της, όπως η ισότιμη πρόσβαση σε ευκολίες συνεγκατάστασης, ή ελλείψει αυτών, ισοδύναμης συνεγκατάστασης. Η προσφορά αναφοράς πρέπει να είναι διαθέσιμη το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από έξι μήνες αφότου μια ΕΡΑ έχει επιβάλει την υποχρέωση χορήγησης πρόσβασης.

30.

Κατά την επιβολή αποδεσμοποίησης του χάλκινου υποβρόχου από τους ΕΡΑ, ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ πρέπει να υποχρεούνται να συμπληρώνει την υπάρχουσα προσφορά αναφοράς LLU με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Η τιμή της πρόσβασης σε όλα τα αντικείμενα πρέπει να είναι κοστοστρεφής, σύμφωνα με το παράρτημα Ι

Χονδρική αγορά ευρυζωνικής πρόσβασης (Αγορά 5)

31.

Εφόσον διαπιστωθεί ΣΙΑ στην Αγορά 5, πρέπει να διατηρηθούν ή να τροποποιηθούν τα επανορθωτικά μέτρα στη χονδρική αγορά ευρυζωνικής πρόσβασης για τις υπάρχουσες υπηρεσίες και τα υποκατάστατά τους στην αλυσίδα. Οι ΕΡΑ οφείλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω VDSL ως υποκατάστατο στην υφιστάμενη χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση μέσω αποκλειστικά χάλκινων βρόχων.

32.

Οι ΕΡΑ πρέπει να υποχρεώνουν τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ να διαθέτει νέα προϊόντα χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης, καταρχήν τουλάχιστον έξι μήνες πριν ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ ή η θυγατρική του διαθέσουν στην αγορά τις δικές τους αντίστοιχες υπηρεσίες NGA λιανικής, εκτός εάν υπάρχουν άλλες αποτελεσματικές εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης.

33.

Οι ΕΡΑ πρέπει να επιβάλλουν την παροχή διαφόρων προϊόντων χονδρικής που αντικατοπτρίζουν καλύτερα, ως προς εύρος ζώνης και ποιότητα, τις τεχνολογικές ικανότητες που ενυπάρχουν στην υποδομή NGA, ώστε να δοθεί σε εναλλακτικούς φορείς εκμετάλλευσης η δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών για επιχειρήσεις.

34.

Οι ΕΡΑ πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, προκειμένου να καθοριστούν οι κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές για τη χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση των προϊόντων που παρέχονται μέσω NGA και να παρέχουν πληροφορίες σε διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των σχετικών κλαδικών προτύπων.

35.

Οι ΕΡΑ οφείλουν καταρχήν να επιβάλουν κοστοστρέφεια για προϊόντα υποχρεωτικής χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης σύμφωνα με το παράρτημα Ι, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές, ως προς εύρος ζώνης και ποιότητα, των διαφόρων χονδρικών προσφορών.

36.

Οι ΕΡΑ πρέπει να αναλύσουν κατά πόσο είναι απαραίτητη η επιβολή υποχρέωσης κοστοστρέφειας στην υποχρεωτική χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση για την επίτευξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού, σε περίπτωση που ο λειτουργικός διαχωρισμός ή άλλες μορφές διαχωρισμού έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στην εξασφάλιση ισοδυναμίας πρόσβασης. Ελλείψει κοστοστρέφειας οι ΕΡΑ πρέπει να παρακολουθούν την τιμολογιακή πολιτική του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ με εφαρμογή μιας ορθά προσδιορισμένης δοκιμής συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους.

37.

Εφόσον οι ΕΡΑ θεωρούν ότι, σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, υπάρχει αποτελεσματική πρόσβαση στον αδεσμοποίητο βρόχο οπτικής ίνας του δικτύου του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ και ότι η πρόσβαση αυτή είναι ικανή να οδηγήσει σε αποτελεσματικό ανταγωνισμό στο κατάντη επίπεδο, πρέπει οι ΕΡΑ να εξετάζουν το ενδεχόμενο άρσης της υποχρέωσης χονδρικής δυφιορευματικής πρόσβασης στην εν λόγω περιοχή.

38.

Κατά την εξέταση της ύπαρξης ΣΙΑ οι ΕΡΑ οφείλουν, σε περίπτωση συνεπένδυσης, να διέπονται από τις αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 28.

Μετανάστευση

39.

Οι υφιστάμενες υποχρεώσεις λόγω ΣΙΑ σε σχέση με τις Αγορές 4 και 5 πρέπει να συνεχιστούν και δεν πρέπει να αναιρεθούν από αλλαγές στην ισχύουσα αρχιτεκτονική του δικτύου και της τεχνολογίας, εκτός εάν επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με κατάλληλο χρονοδιάγραμμα μετανάστευσης μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ και των φορέων εκμετάλλευσης που επί του παρόντος έχουν πρόσβαση στο δίκτυο του φορέα με ΣΙΑ. Ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, οι ΕΡΑ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εναλλακτικοί φορείς εκμετάλλευσης ενημερώνονται, λαμβάνοντας κατά περίπτωση υπόψη τις εθνικές συνθήκες, τουλάχιστο πέντε χρόνια προτού τεθούν εκτός λειτουργίας τα σημεία διασύνδεσης, όπως το κέντρο του τοπικού βρόχου. Η περίοδος αυτή μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε έτη, εφόσον παρέχεται πλήρως ισοδύναμη πρόσβαση στο σημείο διασύνδεσης.

40.

Οι ΕΡΑ πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή ένα διαφανές πλαίσιο για τη μετανάστευση από χάλκινα σε δίκτυα οπτικής ίνας. Οι ΕΡΑ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες που θεσπίζονται από το φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ, συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών συστημάτων υποστήριξης, είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση των εναλλακτικών παρόχων σε δίκτυα προϊόντα πρόσβασης βάσει NGA.

41.

Οι ΕΡΑ οφείλουν να χρησιμοποιούν τις εξουσίες τους βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ για να λαμβάνουν πληροφορίες από το φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ όσον αφορά τυχόν σχέδια τροποποίησης του δικτύου που είναι πιθανό να επηρεάσουν τις συνθήκες ανταγωνισμού σε συγκεκριμένη αγορά ή επιμέρους αγορά. Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ προβλέπει την αντικατάσταση μέρους του δικού του χάλκινου δικτύου πρόσβασης με οπτική ίνα και προγραμματίζει την κατάργηση σημείων διασύνδεσης που χρησιμοποιούνται σήμερα, οι ΕΡΑ οφείλουν, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ, να εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πρόσβαση στο δίκτυο του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ λαμβάνουν εγκαίρως όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να προσαρμόσουν ανάλογα τα δίκτυά τους και τυχόν επεκτάσεις των δικτύων τους. Οι ΕΡΑ οφείλουν να καθορίζουν το μορφότυπο και το επίπεδο λεπτομέρειας των πληροφοριών αυτών, καθώς και να εξασφαλίζουν ότι τηρείται αυστηρά το απόρρητο των γνωστοποιούμενων πληροφοριών.

42.

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Neelie KROES

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.

(2)  ΕΕ L 344 της 28.12.2007, σ. 65.

(3)  Βλέπε επίσης αιτιολογική σκέψη 50 της οδηγίας 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 37).

(4)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 7.

(5)  Βλέπε ιδίως αιτιολογική σκέψη 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αρχές τιμολόγησης και επιχειρηματικός κίνδυνος

1.   ΚΟΙΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ NGA

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, οι ΕΡΑ προάγουν τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, ενθαρρύνοντας αποτελεσματικές επενδύσεις στην υποδομή. Για τον καθορισμό της βάσης κόστους που χρησιμοποιείται για υποχρεώσεις κοστοστρέφειας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ, οι ΕΡΑ πρέπει να εξετάσουν κατά πόσο είναι οικονομικά εφικτή και αποτελεσματική η επανάληψη της σχετικής υποδομής πρόσβασης NGA. Όπου αυτό δεν συμβαίνει, προέχει ο στόχος της δημιουργίας γνήσια ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ του κατάντη σκέλους του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ και των εναλλακτικών φορέων εκμετάλλευσης δικτύου. Μια συνεκτική ρυθμιστική προσέγγιση ενδέχεται, επομένως, να συνεπάγεται ότι οι ΕΡΑ χρησιμοποιούν διαφορετικές βάσεις κόστους για τον υπολογισμό των κοστοστρεφών τιμών για αναπαραγώγιμα και μη στοιχεία του ενεργητικού, ή τουλάχιστον προσαρμόζουν τις παραμέτρους που διέπουν τις μεθόδους υπολογισμού του κόστους τους στην τελευταία περίπτωση.

Σε περιπτώσεις όπου οι επενδύσεις σε δίκτυα NGA εξαρτώνται ως προς την κερδοφορία τους από αστάθμητους παράγοντες, όπως υποθέσεις για σημαντικά υψηλότερα ARPU ή αυξημένα μερίδια αγοράς, οι ΕΡΑ πρέπει να εκτιμήσουν αν το κόστος κεφαλαίου αντανακλά τον αυξημένο επενδυτικό κίνδυνο για επενδύσεις σε σημερινά, χάλκινα δίκτυα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν πρόσθετοι μηχανισμοί που εξυπηρετούν την κατανομή του επενδυτικού κινδύνου μεταξύ των επενδυτών και των αιτούντων πρόσβαση, καθώς και την προώθηση της διείσδυσης στην αγορά, όπως μακροχρόνια τιμολόγηση της πρόσβασης ή εκπτώσεις βάσει όγκου κίνησης. Οι εν λόγω μηχανισμοί τιμολόγησης πρέπει να επανεξετάζονται από τις ΕΡΑ σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 7 και 8 παρακάτω.

Για την επιβολή των υποχρεώσεων κοστοστρέφειας, οι ΕΡΑ πρέπει να επιβάλουν λογιστικό διαχωρισμό σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ. Πρέπει να υπάρξουν χωριστοί λογαριασμοί για την υποδομή NGA ή/και για στοιχεία της υπηρεσίας στα οποία η πρόσβαση είναι υποχρεωτική, κατά τρόπο ώστε οι ΕΡΑ να μπορούν i) να προσδιορίζουν το κόστος όλων των σχετικών στοιχείων του ενεργητικού για τον καθορισμό των τιμών πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων και αλλαγών αποτίμησης) και ii) να παρακολουθούν αποτελεσματικά αν ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ παρέχει πρόσβαση υπό τους ίδιους όρους και τιμές σε άλλους συμμετέχοντες στην αγορά ως προς το κατάντη σκέλος του. Η παρακολούθηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τις επιδόσεις των δοκιμών συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους. Το κόστος πρέπει να κατανέμεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια μεταξύ των διαφόρων προϊόντων χονδρικής και λιανικής που βασίζονται σε τέτοιου είδους εισροές, ώστε να αποφευχθεί διπλή καταμέτρηση.

Οι ΕΡΑ οφείλουν να εκτιμούν το οριακό κόστος που απαιτείται για παροχή πρόσβασης στις εν λόγω ευκολίες. Τα έξοδα αυτά αφορούν την παραγγελία και παροχή πρόσβασης σε τεχνικά έργα υποδομής ή οπτική ίνα· τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης για συστήματα ΤΠ· και τις λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση προϊόντων χονδρικής. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να κατανεμηθούν σε αναλογική βάση μεταξύ όλων των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων του κατάντη σκέλους του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ.

2.   ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Η πρόσβαση σε υφιστάμενα τεχνικά έργα υποδομής του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ στην Αγορά 4 πρέπει να επιβληθεί σε κοστοστρεφείς τιμές. Οι ΕΡΑ πρέπει με συνέπεια να υποβάλουν σε ρύθμιση τις τιμές πρόσβασης σε τεχνικά έργα υποδομής με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση της πρόσβασης στον αδεσμοποίητο τοπικό χάλκινο βρόχο. Οι ΕΡΑ οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι τιμές πρόσβασης αντανακλούν το κόστος που πράγματι επιβαρύνει το φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ. Οι ΕΡΑ πρέπει ιδίως να λάβουν υπόψη την πραγματική διάρκεια ζωής της σχετικής υποδομής και πιθανές οικονομίες κατά την εγκατάσταση από τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ. Οι τιμές πρόσβασης πρέπει να περιλάβουν την ορθή αξία των σχετικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της απόσβεσής τους.

Κατά τον καθορισμό των τιμών πρόσβασης σε έργα τεχνικής υποδομής, οι ΕΡΑ δεν πρέπει να θεωρήσουν το προφίλ κινδύνου διαφορετικό από εκείνο της υποδομής χαλκού, εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ ήταν υποχρεωμένος να υποβληθεί σε ειδικό κόστος έργων τεχνικής υποδομής —πέρα από τις συνήθεις δαπάνες συντήρησης— για την εγκατάσταση δικτύου NGA.

3.   ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ FTTH

Οι ΕΡΑ πρέπει να καθορίσουν τιμές για πρόσβαση στο σημείο διανομής σε συνοχή με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τιμολόγηση της πρόσβασης στον αδεσμοποίητο τοπικό χάλκινο βρόχο. Οι ΕΡΑ οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι τιμές πρόσβασης αντανακλούν το κόστος που έχει πράγματι επιβαρύνει τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, υψηλότερου ασφάλιστρου κινδύνου, που θα αντανακλά τυχόν πρόσθετο και ποσοτικοποιήσιμο κίνδυνο που διατρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ.

4.   ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΣΤΟ MPOP ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ FTTH (ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΟΣ ΒΡΟΧΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ)

Κατά τον καθορισμό των τιμών πρόσβασης στον αδεσμοποίητο βρόχο οπτικής ίνας, οι ΕΡΑ πρέπει να περιλαμβάνουν υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου, που θα αντανακλά τυχόν πρόσθετο και ποσοτικοποιήσιμο κίνδυνο που διατρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ. Το επασφάλιστρο κινδύνου πρέπει να εκτιμηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο που ορίζεται στο σημείο 6 παρακάτω. Θα μπορούσε να υπάρξει πρόσθετη ευελιξία στις τιμών, σύμφωνα με τα σημεία 7 και 8 παρακάτω.

Βάσει της αρχής της αμεροληψίας, η τιμή που χρεώνεται στο κατάντη σκέλος του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ πρέπει να είναι η ίδια με την τιμή που χρεώνονται σε τρίτους.

5.   ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΧΑΛΚΙΝΟ ΥΠΟΒΡΟΧΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ FTTN

Οι ΕΡΑ οφείλουν να επιβάλουν κοστοστρεφή πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η αποδεσμοποίηση υποβρόχου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων οπισθόζευξης και βοηθητικών επανορθωτικών μέτρων, όπως η ισότιμη πρόσβαση σε ευκολίες για συνεγκατάσταση, ή ελλείψει αυτών, ισοδύναμη συνεγκατάσταση.

Οι ρυθμιζόμενες τιμές πρόσβασης δεν πρέπει να είναι υψηλότερες από το κόστος ενός αποδοτικού φορέα εκμετάλλευσης. Για το σκοπό αυτό, οι ΕΡΑ μπορούν να εξετάσουν την αξιολόγηση αυτών των δαπανών με μοντελοποίηση από τα κάτω προς τα επάνω ή συγκριτική αξιολόγηση, κατά περίπτωση.

Κατά τον καθορισμό των τιμών πρόσβασης στο χάλκινο υποβρόχο, οι ΕΡΑ δεν πρέπει να θεωρήσουν τα χαρακτηριστικά του επενδυτικού κινδύνου διαφορετικά από εκείνα της υπάρχουσας υποδομής χαλκού.

6.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο επενδυτικός κίνδυνος πρέπει να ανταμείβεται μέσω ασφάλιστρου κινδύνου που ενσωματώνεται στο κόστος του κεφαλαίου. Στην απόδοση του κεφαλαίου που επιτρέπεται εκ των προτέρων για επενδύσεις σε δίκτυα NGA πρέπει να επιδιώκεται ισορροπία μεταξύ, αφενός, της παροχής κατάλληλων επενδυτικών κινήτρων για επιχειρήσεις (που συνεπάγεται επαρκώς υψηλό ποσοστό κέρδους) και, αφετέρου, την προώθηση αποδοτικής κατανομής, βιώσιμου ανταγωνισμού και μέγιστου οφέλους για τους καταναλωτές (γεγονός που συνεπάγεται ποσοστό απόδοσης που δεν θα είναι υπερβολικό). Προς τούτο, πρέπει οι ΕΡΑ, όπου αυτό δικαιολογείται, κατά τη διάρκεια της περιόδου απόσβεσης της επένδυσης να περιλαμβάνουν συμπλήρωμα που να αντικατοπτρίζει τον επενδυτικό κίνδυνο στον σημερινό υπολογισμό του WACC για τον καθορισμό της τιμής πρόσβασης στο χάλκινο βρόχο. Στη διακρίβωση των ροών εσόδων για τον υπολογισμό του WACC πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαστάσεις των επενδυμένων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου κόστους εργασίας, κατασκευαστικού κόστους, αναμενόμενων αυξήσεων απόδοσης και της τελικής αξίας του ενεργητικού, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 20 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ.

Οι ΕΡΑ οφείλουν να εκτιμούν τον επενδυτικό κίνδυνο, μεταξύ άλλων, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες αβεβαιότητας: i) αβεβαιότητα σχετικά με τη λιανική και χονδρική ζήτηση· ii) αβεβαιότητα σχετικά με το κόστος της εγκατάστασης, τα έργα τεχνικής υποδομής και τη διαχείριση· iii) αβεβαιότητα σχετικά με την τεχνολογική πρόοδο· iv) αβεβαιότητα σχετικά για τη δυναμική της αγοράς και την εξελισσόμενη κατάσταση του ανταγωνισμού, όπως ο βαθμός ανταγωνισμού βάσει υποδομής ή/και καλωδιακά· και v) μακροοικονομική αβεβαιότητα. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου, κυρίως λόγω της σταδιακής αύξησης της λιανικής και χονδρικής ζήτησης που ικανοποιείται. Οι ΕΡΑ οφείλουν κατά συνέπεια να επανεξετάζουν την κατάσταση ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να προσαρμόζουν το ασφάλιστρο κινδύνου με την πάροδο του χρόνου, εξετάζοντας τις διακυμάνσεις στους παραπάνω παράγοντες.

Κριτήρια, όπως η ύπαρξη οικονομιών κλίμακας (ιδίως εάν οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιούνται μόνο σε αστικές περιοχές), τα υψηλά μερίδια αγοράς λιανικής πώλησης, ο έλεγχος βασικών υποδομών, οι εξοικονομήσεις OPEX, τα έσοδα από την πώληση ακίνητης περιουσίας, καθώς και η προνομιακή πρόσβαση σε εταιρικά κεφάλαια και αγορές χρέους είναι πιθανό να μετριάσουν τον επενδυτικό κίνδυνο της NGA για τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ. Οι πτυχές αυτές πρέπει επίσης να επαναξιολογούνται περιοδικά από τις ΕΡΑ κατά την επανεξέταση των ασφάλιστρων κινδύνου.

Ο παραπάνω προβληματισμός ισχύει ιδιαίτερα για τις επενδύσεις σε FTTH. Αφετέρου, οι επενδύσεις σε FTTN, που συνιστά μερική αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου πρόσβασης (όπως για παράδειγμα οι VDSL), παρουσιάζουν κατά κανόνα σημαντικά χαμηλότερο προφίλ κινδύνου σε σχέση με τις επενδύσεις σε FTTH, τουλάχιστον σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ειδικότερα, υπάρχει μικρότερη αβεβαιότητα σχετικά με τη ζήτηση για εύρος ζώνης που θα παρέχεται μέσω FTTN/VDSL, ενώ οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι χαμηλότερες. Ως εκ τούτου, ενώ οι ρυθμιζόμενες τιμές για WBA βάσει FTTN/VDSL πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τυχόν εμπλεκόμενο επενδυτικό κίνδυνο, ο κίνδυνος αυτός δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με τον κινδύνου που συνδέεται με προϊόντα πρόσβασης χονδρικής βάσει FTTH. Κατά τον καθορισμό των ασφαλίστρων κινδύνου για WBA με βάση FTTN/VDSL, οι ΕΡΑ οφείλουν να αποδώσουν τη δέουσα προσοχή στους παράγοντες αυτούς, και δεν πρέπει καταρχήν να εγκρίνουν τα συστήματα τιμολόγησης που αναφέρονται στα σημεία 7 και 8 παρακάτω. Οι ΕΡΑ πρέπει να οργανώνουν δημόσια διαβούλευση ως προς τις μεθόδους τους προκειμένου να καθορίσουν τα ασφάλιστρα κινδύνου.

7.   ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ FTTH

Οι τιμές πρόσβασης που προσαρμόζονται για κίνδυνο με βάση τη μακροπρόθεσμη πρόσβαση μπορεί να ποικίλλουν ως συνάρτηση του χρόνου κατά τον οποία αναλήφθηκαν δεσμεύσεις πρόσβασης. Οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις πρόσβασης αναμένεται να τιμολογούνται σε χαμηλότερο επίπεδο ανά γραμμή πρόσβασης από ό,τι οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις πρόσβασης. Οι τιμές πρόσβασης μακράς διάρκειας πρέπει να αντανακλούν μόνο τη μείωση του κινδύνου για τον επενδυτή και συνεπώς δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες από την κοστοστρεφή τιμή στην οποία δεν προστίθεται υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου που αντανακλά τον συστημικό κίνδυνο της επένδυσης. Στις μακροπρόθεσμες συμβάσεις, οι συμμετέχοντες αποκτούν τον πλήρη έλεγχο των ενσώματων στοιχείων του ενεργητικού, αποκτώντας επίσης τη δυνατότητα ενασχόλησης με τη δευτερογενή αγορά. Οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις θα είναι διαθέσιμες χωρίς μακροχρόνιες δεσμεύσεις και, συνεπώς, θα τιμολογούνται κατά κανόνα υψηλότερα ανά γραμμή πρόσβασης, όπου οι τιμές πρόσβασης θα αντικατοπτρίζουν τη δυνητική αξία που συνδέεται με την ευελιξία της εν λόγω μορφής πρόσβασης προς όφελος του αιτούντος πρόσβαση.

Ωστόσο, ενδέχεται διαχρονικά να γίνει κατάχρηση στην τιμολόγηση της μακροχρόνιας πρόσβασης από τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ για να πουλήσει τις λιανικές υπηρεσίες του σε τιμές χαμηλότερες από εκείνες για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες χονδρικής του φορέα (δεδομένου ότι θα χρεώσει στο κατάντη λιανικό σκέλος του χαμηλές τιμές μακροπρόθεσμης δέσμευσης), με αποτέλεσμα στεγανοποίηση της αγοράς. Επιπλέον, οι εναλλακτικοί πάροχοι με μικρότερη πελατειακή βάση και ασαφείς επιχειρηματικές προοπτικές αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Ενδέχεται να μην είναι σε θέση να δεσμευτούν για την αγορά επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσαν επομένως να υποχρεωθούν να κλιμακώσουν τις επενδύσεις τους και να αγοράσουν ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε μεταγενέστερο στάδιο.

Για τους λόγους αυτούς, η μακροχρόνια τιμολόγηση της πρόσβασης θα ήταν αποδεκτή μόνον εφόσον οι ΕΡΑ εξασφαλίζουν ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

οι τιμές μακροχρόνιας δέσμευσης αντανακλούν μόνο τη μείωση του κινδύνου του επενδυτή, και

β)

στη διάρκεια κατάλληλου χρονικού διαστήματος, υπάρχει επαρκές περιθώριο μεταξύ των τιμών χονδρικής και λιανικής ώστε να είναι δυνατή η είσοδος, στην κατάντη αγορά, ενός αποτελεσματικού ανταγωνιστή.

8.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ FTTH

Οι τιμές πρόσβασης, προσαρμοσμένες στον κίνδυνο με βάση τις εκπτώσεις λόγω όγκου αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι ο επενδυτικός κίνδυνος μειώνεται ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των βρόχων οπτικής ίνας που έχουν ήδη πωληθεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Ο επενδυτικός κίνδυνος είναι στενά συνδεδεμένος με τον αριθμό των βρόχων οπτικής ίνας που παραμένουν αχρησιμοποίητοι. Όσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιο των χρησιμοποιούμενων βρόχων οπτικής ίνας, τόσο χαμηλότερος είναι ο κίνδυνος. Οι τιμές πρόσβασης θα μπορούσαν επομένως, να ποικίλλουν ανάλογα με τον αγοραζόμενο όγκο. Πρέπει να επιτραπεί ενιαίο επίπεδο έκπτωσης, διαθέσιμο σε ενιαία τιμή ανά γραμμή, για όλες τις επιλέξιμες επιχειρήσεις. Οι ΕΡΑ οφείλουν να προσδιορίζουν τον όγκο των γραμμών που πρέπει να αγοραστούν για την απόκτηση πρόσβασης σε τέτοια έκπτωση λόγω όγκου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη κλίμακα ελάχιστης λειτουργίας που απαιτείται από έναν αιτούντα πρόσβαση ώστε να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά στην αγορά και την ανάγκη για διατήρηση μιας διάρθρωση της αγοράς με επαρκή αριθμό επιλέξιμων φορέων εκμετάλλευσης για την εξασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Οι εκπτώσεις όγκου πρέπει να αντανακλούν μόνο τη μείωση του επενδυτικού κινδύνου και, επομένως, δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τιμές πρόσβασης χαμηλότερες από τις κοστοστρεφείς τιμές στις οποίες δεν προστίθεται υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου, αντανακλώντας το συστηματικό επενδυτικό κίνδυνο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ασφάλιστρα κινδύνου πρέπει κανονικά να μειωθούν μετά τη συνολική αύξηση της λιανικής και χονδρικής ζήτησης, οι εκπτώσεις όγκου πρέπει επίσης να μειώνονται αναλόγως και δεν μπορούν πλέον να δικαιολογηθούν αφότου λιανική και χονδρική ζήτηση ικανοποιούνται σε υψηλό επίπεδο.

Έκπτωση όγκου γίνεται αποδεκτή από τις ΕΡΑ μόνο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

Για κάθε περιοχή κατάλληλα οριοθετημένη από την ΕΡΑ λαμβανομένων υπόψη των εθνικών συνθηκών και της αρχιτεκτονικής του δικτύου υπολογίζεται ενιαίο επίπεδο έκπτωσης όγκου και ισχύει εξίσου για όλους τους αιτούντες πρόσβαση, οι οποίοι, στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι πρόθυμοι να αγοράσουν τουλάχιστον τον όγκο των γραμμών που επιτρέπουν την έκπτωση, και

β)

Οι εκπτώσεις όγκου αντανακλούν μόνο τη μείωση του κινδύνου του επενδυτή, και

γ)

Στη διάρκεια κατάλληλου χρονικού διαστήματος, υπάρχει επαρκές περιθώριο μεταξύ των τιμών χονδρικής και λιανικής ώστε να είναι δυνατή η είσοδος ενός αποτελεσματικού ανταγωνιστή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εφαρμογή της αρχής της ισοδυναμίας όσον αφορά πρόσβαση σε τεχνικά έργα υποδομής του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ για την εγκατάσταση δικτύων NGA

1.   ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ

Η πρόσβαση σε τεχνικά έργα υποδομής του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ μπορεί να αποτελέσει σημαντική εισροή για την εγκατάσταση δικτύων NGA. Προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των εισερχόμενων και του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ, είναι σημαντικό αυτή η πρόσβαση να παρέχεται σε αυστηρά ισοδύναμη βάση. Οι ΕΡΑ οφείλουν να απαιτούν από τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ την παροχή πρόσβασης στα δικά του τεχνικά έργα υποδομής σε τρίτους αιτούντες πρόσβαση υπό τους ίδιους όρους όπως σε εσωτερικούς. Ειδικότερα, ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ πρέπει να κοινοποιεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν χαρακτηριστικά της υποδομής, και να εφαρμόζει τις ίδιες διαδικασίες για την παραγγελία και την παροχή πρόσβασης. Προσφορές αναφοράς και συμφωνίες για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση ορθής εφαρμογής της αρχής της ισοδυναμίας. Αντίστοιχα, είναι σημαντικό κάθε ασύμμετρη γνώση που διαθέτει ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ σχετικά με σχέδια εξάπλωσης τρίτων αιτούντων πρόσβαση να μη χρησιμοποιείται από τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ ώστε να αποκομίζει αδικαιολόγητο εμπορικό όφελος.

2.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ πρέπει να παρέχει σε τρίτους αιτούντες πρόσβαση το ίδιο επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με τα δικά του τεχνικά έργα υποδομής και τα σημεία διανομής, όπως διατίθεται εσωτερικά. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να καλύπτουν την οργάνωση των τεχνικών έργων υποδομής, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαφόρων στοιχείων από τα οποία αποτελείται η υποδομή. Εφόσον είναι διαθέσιμη, πρέπει να γνωστοποιείται η γεωγραφική θέση αυτών των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων αγωγών, ιστών και άλλων υλικών στοιχείων του ενεργητικού (π.χ. χώροι συντήρησης), καθώς και ο διαθέσιμος χώρος σε αγωγούς. Παρέχονται επίσης η γεωγραφική θέση των σημείων διανομής και κατάλογος των συνδεδεμένων κτιρίων.

Ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ οφείλει να προσδιορίζει όλους τους κανόνες παρέμβασης, καθώς και τις τεχνικές προϋποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση και τη χρήση των τεχνικών έργων υποδομής και των σημείων διανομής, καθώς και των διάφορων στοιχείων από τα οποία αποτελείται η υποδομή. Οι ίδιοι κανόνες και όροι εφαρμόζονται σε τρίτους αιτούντες πρόσβαση όπως και στους εσωτερικούς αιτούντες πρόσβαση.

Ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ οφείλει να παρέχει τα εργαλεία για την εξασφάλιση ορθής πρόσβασης σε πληροφορίες, όπως εύκολα προσβάσιμους καταλόγους, βάσεις δεδομένων ή δικτυακές πύλες. Οι πληροφορίες πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη και η ανάπτυξη της υποδομής και των περαιτέρω συγκεντρωμένων πληροφοριών, ιδίως με την ευκαιρία έργων εγκατάστασης οπτικής ίνας από τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ ή από άλλους αιτούντες πρόσβαση.

3.   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ οφείλει να εφαρμόσει τις διαδικασίες και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης και χρήσης των δικών του τεχνικών έργων υποδομής και σημείων διανομής, καθώς και των διάφορων στοιχείων από τα οποία αποτελείται η υποδομή. Ειδικότερα, ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ πρέπει να παρέχει σε τρίτους αιτούντες πρόσβαση διατερματικές παραγγελίες, εφοδιασμό και συστήματα διαχείρισης προβλημάτων ισοδύναμα με αυτά που παρέχονται σε εσωτερικούς αιτούντες πρόσβαση. Πρέπει να περιλαμβάνονται μέτρα που αποσκοπούν σε άρση της συμφόρησης των εν λειτουργία αγωγών.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών, πρόσβασης και χρήσης των τεχνικών έργων υποδομής, των σημείων διανομής και των διαφόρων στοιχείων από τα οποία αποτελείται η υποδομή εκ μέρους τρίτων αιτούντων πρόσβαση πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός των ιδίων προθεσμιών όπως ισοδύναμες αιτήσεις από εσωτερικούς αιτούντες πρόσβαση. Πρέπει επίσης να παρέχεται το ίδιο επίπεδο ορατότητας σχετικά με την πρόοδο των αιτήσεων, ενώ οι αρνητικές απαντήσεις οφείλουν να είναι αντικειμενικά αιτιολογημένες.

Τα συστήματα πληροφοριών του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ πρέπει να τηρούν μητρώο του χειρισμού των αιτήσεων, στη διάθεση των ΕΡΑ.

4.   ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η πρόσβαση και η χρήση των τεχνικών έργων υποδομής του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ παρέχεται με ισοδύναμο τρόπο, οι δείκτες του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει να καθοριστούν και να υπολογιστούν τόσο για εσωτερικούς όσο και για τρίτους αιτούντες πρόσβαση. Οι δείκτες του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει να καταμετρούν την ανταπόκριση του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ στην εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών που απαιτούνται για την παροχή πρόσβασης στα δικά του έργα τεχνικής υποδομής. Οι στόχοι επιπέδου εξυπηρέτησης πρέπει να συμφωνηθούν με τους αιτούντες πρόσβαση.

Οι δείκτες του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει να περιλαμβάνουν τις καθυστερήσεις στην απάντηση σε αιτήματα πληροφοριών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων της υποδομής, συμπεριλαμβανομένων αγωγών, ιστών, άλλων φυσικά στοιχείων του ενεργητικού (π.χ. φρεάτια), ή σημείων διανομής· καθυστέρηση απάντησης σε αιτήματα εφικτότητας χρήσης στοιχείων της υποδομής· μέτρο της ανταπόκρισης για χειρισμό αιτημάτων για πρόσβαση και χρήση στοιχείων της υποδομής· μέτρο της ανταπόκρισης για διαδικασίες επίλυσης σφαλμάτων.

Ο υπολογισμός των δεικτών επιπέδου εξυπηρέτησης πρέπει να εκτελείται σε τακτικά, καθορισμένα χρονικά διαστήματα και να υποβάλλεται σε τρίτους αιτούντες πρόσβαση. Οι ΕΡΑ οφείλουν να ελέγχουν εάν τα επίπεδα υπηρεσίας που παρέχονται σε τρίτους αιτούντες πρόσβαση είναι ισοδύναμα με εκείνα που παραδίδονται εσωτερικά από τον φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ. Ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ οφείλει να δεσμευτεί σε καταβολή κατάλληλης αποζημίωσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους στόχους επιπέδου εξυπηρέτησης που έχουν συμφωνηθεί με τρίτους αιτούντες πρόσβαση.

5.   ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Τα διαφορετικά στοιχεία που είναι υποχρεωτικά για την παροχή ισοδύναμης πρόσβασης στα τεχνικά έργα υποδομής του φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ πρέπει να δημοσιεύονται στην προσφορά αναφοράς, εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση για τέτοια προσφορά από έναν αιτούντα πρόσβαση. Η προσφορά αναφοράς πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις σχετικές διαδικασίες και τα εργαλεία για την ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία του ενεργητικού των τεχνικών έργων υποδομής· να περιγράφει την πρόσβαση και τους όρους χρήσης για τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν τα τεχνικά έργα υποδομής· να περιγράφει τις διαδικασίες και τα εργαλεία για την πρόσβαση στις παραγγελίες, τον εφοδιασμό και τη διαχείριση αστοχιών· τέλος, να καθορίζει τους στόχους επιπέδου εξυπηρέτησης και τις κυρώσεις για την παράβαση αυτών των επιπέδων εξυπηρέτησης. Η εσωτερική παροχή πρόσβασης πρέπει να βασίζεται στους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως περιλαμβάνονται στην προσφορά αναφοράς για τρίτους αιτούντες πρόσβαση.

6.   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΑ

Οι ΕΡΑ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η αρχή της ισοδυναμίας εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να βεβαιώνονται ότι, έπειτα από αίτηση, η προσφορά αναφοράς για πρόσβαση σε τεχνικά έργα υποδομής παρέχεται σε εύθετο χρόνο στους τρίτους αιτούντες πρόσβαση. Επίσης, παράλληλα με εκθέσεις για το επίπεδο εξυπηρέτησης, οι ΕΡΑ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης με ΣΙΑ τηρούν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την ισοδύναμο χειρισμό της απαίτησης πρόσβασης. Οι πληροφορίες αυτές αναμένεται ότι θα επιτρέπουν στις ΕΡΑ να διεξάγουν τακτικούς ελέγχους, να εξακριβώνουν ότι το απαιτούμενο επίπεδο των πληροφοριών παρέχεται από το φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ στους τρίτους αιτούντες πρόσβαση και ότι εφαρμόζονται ορθά οι διαδικασίες για την παραγγελία και παροχή πρόσβασης.

Επιπλέον, οι ΕΡΑ οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι για την επίλυση διαφορών είναι διαθέσιμη μια ταχεία διαδικασία εκ των υστέρων.

7.   ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ο κατεστημένος φορέας έχει εκ των προτέρων γνώση των σχεδίων εγκατάστασης τρίτων αιτούντων πρόσβαση. Για να αποτραπεί η χρησιμοποίηση αυτών των πληροφοριών για απόκτηση αδικαιολόγητου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ο φορέας εκμετάλλευσης με ΣΙΑ που είναι επιφορτισμένες με τη λειτουργία των τεχνικών έργων υποδομής πρέπει να κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στο κατάντη λιανικό σκέλος του.

Οι ΕΡΑ οφείλουν τουλάχιστον να εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του κατάντη λιανικού σκέλους του φορέα εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην αγορά δεν συμμετέχουν στην εταιρική δομή του αρμόδιου φορέα εκμετάλλευσης με ΣΙΑ, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, για τη διαχείριση της πρόσβασης σε τεχνικά έργα υποδομής.


Top