Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009F0315

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009 , σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών

OJ L 93, 7.4.2009, p. 23–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 68 - 77

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2009/315/oj

7.4.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/23


ΑΠΌΦΑΣΗ-ΠΛΑΊΣΙΟ 2009/315/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Φεβρουαρίου 2009

σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 31 και το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο β),

την πρόταση της Επιτροπής και την πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να παρέχει στους πολίτες υψηλό επίπεδο προστασίας εντός ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ο στόχος αυτός προϋποθέτει την ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.

(2)

Στις 29 Νοεμβρίου 2000, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999, το Συμβούλιο θέσπισε πρόγραμμα μέτρων για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων σε ποινικά θέματα (2). Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που προβλέπονται από το μέτρο 3 του προγράμματος, το οποίο προτείνει την καθιέρωση τυποποιημένου εγγράφου αίτησης αντιγράφων ποινικού μητρώου, μεταφρασμένου σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, με βάση το πρότυπο που εκπονήθηκε στο πλαίσιο των οργάνων του Σένγκεν.

(3)

Βάσει της τελικής έκθεσης για τον πρώτο γύρο των αξιολογήσεων σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις (3), τα κράτη μέλη καλούνται να απλοποιήσουν τις διαδικασίες διαβίβασης εγγράφων μεταξύ τους, προσφεύγοντας, ενδεχομένως, στη χρήση τυποποιημένων εντύπων για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής.

(4)

Η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των ανταλλαγών πληροφοριών για τις καταδίκες καθιερώθηκε ως προτεραιότητα στη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 25ης και 26ης Μαρτίου 2004, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και επιβεβαιώθηκε εκ νέου στο πρόγραμμα της Χάγης (4), που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2004, και το οποίο ζητεί μεγαλύτερη ανταλλαγής πληροφοριών από τα εθνικά μητρώα καταδικαστικών αποφάσεων και στέρησης δικαιωμάτων. Οι στόχοι αυτοί αντανακλώνται στο σχέδιο δράσης που ενέκριναν από κοινού το Συμβούλιο και η Επιτροπή στις 2 και 3 Ιουνίου 2005, προς υλοποίηση του προγράμματος της Χάγης.

(5)

Ενόψει της βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με το ποινικό μητρώο, είναι ευπρόσδεκτα προγράμματα που αναπτύσσονται με σκοπό να επιτύχουν αυτόν το στόχο, μεταξύ των οποίων και το υφιστάμενο πρόγραμμα για τη διασύνδεση των εθνικών ποινικών μητρώων. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από αυτές τις δραστηριότητες ενθάρρυνε τα κράτη μέλη ώστε να ενισχύσουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους και έδειξε πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουν τον εξορθολογισμό της αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις καταδίκες μεταξύ των κρατών μελών.

(6)

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που εκφράσθηκαν από το Συμβούλιο της 14ης Απριλίου 2005, μετά τη δημοσίευση, τον Ιανουάριο του 2005, της λευκής βίβλου σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για τις ποινικές καταδικαστικές αποφάσεις και τα αποτελέσματα που παράγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συναφή γενική συζήτηση που ακολούθησε. Έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών για τις ποινικές καταδίκες και τις απαγορεύσεις άσκησης επαγγέλματος συνεπεία ποινικής καταδίκης, εφόσον αυτές εφαρμόζονται και καταχωρίζονται στα ποινικά μητρώα του κράτους μέλους, εις βάρος πολιτών της Ένωσης.

(7)

Η εφαρμογή του μηχανισμού που συστήνεται με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο μόνο στη διαβίβαση πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο σχετικά με φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να ισχύει υπό την επιφύλαξη τυχόν μελλοντικής επέκτασης του πεδίου εφαρμογής των μηχανισμών αυτών στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με νομικά πρόσωπα.

(8)

Οι πληροφορίες σχετικά με τις καταδίκες που επιβάλλονται σε άλλα κράτη μέλη διέπονται επί του παρόντος από τα άρθρα 13 και 22 της ευρωπαϊκής σύμβασης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις της 20ής Απριλίου 1959. Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές είναι πλέον ανεπαρκείς σε σχέση με τις απαιτήσεις της δικαστικής συνεργασίας σε ένα χώρο όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.

(9)

Ως προς τη σχέση μεταξύ των κρατών μελών, η παρούσα απόφαση-πλαίσιο θα πρέπει να αντικαταστήσει το άρθρο 22 της ευρωπαϊκής σύμβασης αμοιβαίας συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων του κράτους μέλους της καταδίκης να διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη πληροφορίες για καταδίκες που επιβάλλονται εις βάρος υπηκόων τους, τις οποίες η απόφαση-πλαίσιο ενσωματώνει και αποσαφηνίζει, καθιερώνεται επίσης υποχρέωση διατήρησης των κατ’ αυτό τον τρόπο διαβιβασθεισών πληροφοριών αυτών από το κράτος μέλος ιθαγένειας του προσώπου, για να διασφαλισθεί ότι το εν λόγω κράτος μέλος θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως στις αιτήσεις πληροφοριών που θα του απευθύνουν άλλα κράτη μέλη.

(10)

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των δικαστικών αρχών να ζητούν απευθείας και να διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μητρώο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 παράγραφος 3 της ευρωπαϊκής σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων της 20ής Απριλίου 1959 και με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεσπίστηκε με την πράξη του Συμβουλίου της 29ης Μαϊου 2000 (5).

(11)

Η βελτίωση της κυκλοφορίας των πληροφοριών σχετικά με τις καταδίκες δεν είναι πολύ χρήσιμη εάν τα κράτη μέλη δεν μπορούν να λάβουν υπόψη τους τις διαβιβαζόμενες πληροφορίες. Στις 24 Ιουλίου 2008, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση-πλαίσιο 2008/675/ΔΕΥ για τον συνυπολογισμό των καταδικαστικών αποφάσεων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διεξαγωγή νέων ποινικών διαδικασιών (6).

(12)

Ο κύριος στόχος της πρωτοβουλίας του Βασιλείου του Βελγίου επιτυγχάνεται με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο, στο μέτρο που αυτή υποχρεώνει την κεντρική αρχή κάθε κράτους μέλους, να ζητά και να περιλαμβάνει πληροφορίες που λαμβάνονται από το ποινικό μητρώο του κράτους μέλους της εθνικότητας του προσώπου στο απόσπασμα του ποινικού μητρώου, όταν ανταποκρίνεται σε αίτημα του ενδιαφερόμενου. Η επίγνωση της ύπαρξης της καταδίκης, καθώς και της απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος συνεπεία της καταδίκης, εφόσον επιβάλλεται και καταχωρίζεται στο ποινικό μητρώο, είναι προϋπόθεση ώστε αυτές να αποκτήσουν ισχύ σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο ο ενδιαφερόμενος σκοπεύει να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με την επίβλεψη παιδιών. Ο μηχανισμός που καθιερώνει η παρούσα απόφαση-πλαίσιο στοχεύει, μεταξύ άλλων, να εξασφαλίσει ότι τα πρόσωπα που καταδικάζονται για σεξουαλικό αδίκημα εις βάρος παιδιών, εφόσον η καταδίκη αυτή καταχωρίζεται στο ποινικό μητρώο τους στο κράτος μέλος της καταδίκης, και εφόσον επιβάλλεται και καταχωρίζεται στο ποινικό μητρώο τους απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος συνεπεία της καταδίκης, δεν πρέπει πλέον να είναι σε θέση να αποκρύψουν αυτήν την καταδίκη ή απαγόρευση με σκοπό να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με την επίβλεψη παιδιών σε άλλο κράτος μέλος.

(13)

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο θεσπίζει κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται μεταξύ των κρατών μελών συνεπεία της εφαρμογής της. Οι υπάρχοντες γενικοί κανόνες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις συμπληρώνονται από τους κανόνες που καθιερώνει η παρούσα απόφαση-πλαίσιο. Εξάλλου, η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Ιανουαρίου 1981, για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, του 1981, εφαρμόζεται στα προσωπικά δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας βάσει της παρούσας απόφασης-πλαισίου. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο ενσωματώνει επίσης τις διατάξεις της απόφασης 2005/876/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2005, για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ποινικό μητρώο (7), οι οποίες περιορίζουν τους τρόπους με τους οποίους το αιτούν κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που ζήτησε. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο συμπληρώνει τις διατάξεις αυτές με ειδικούς κανόνες που εφαρμόζονται όταν το κράτος μέλος της ιθαγενείας του προσώπου διαβιβάζει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με καταδίκες που του έχει διαβιβάσει το κράτος μέλος καταδίκης.

(14)

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν τροποποιεί τις υποχρεώσεις και τις πρακτικές που έχουν καθιερωθεί έναντι τρίτων κρατών δυνάμει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων, στο βαθμό που εξακολουθεί να εφαρμόζεται η εν λόγω πράξη.

(15)

Σύμφωνα με τη σύσταση αριθ. R (84) 10 του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ποινικό μητρώο και την αποκατάσταση των καταδικασθέντων, η δημιουργία του ποινικού μητρώου στοχεύει κυρίως στην ενημέρωση των αρμόδιων για το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης αρχών σχετικά με το ποινικό μητρώο των πολιτών, ώστε να προσαρμοσθεί η ληπτέα απόφαση προς τη συγκεκριμένη κατάσταση. Δεδομένου ότι κάθε άλλη χρήση του ποινικού μητρώου, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις ευκαιρίες κοινωνικής επανένταξης του καταδικασθέντος, πρέπει να περιορίζεται στο μέτρο του δυνατού, η χρήση των πληροφοριών που διαβιβάζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου, για σκοπούς άλλους εκτός ποινικών διαδικασιών, μπορεί να περιορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και του αιτούντος κράτους μέλους.

(16)

Ο σκοπός των διατάξεων της παρούσας απόφασης-πλαισίου για τη διαβίβαση πληροφοριών στο κράτος μέλος ιθαγένειας του προσώπου για τους σκοπούς της αποθήκευσης και περαιτέρω διαβίβασης δεν είναι η εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων ποινικού μητρώου των κρατών μελών. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη καταδίκης να αλλάξουν το εσωτερικό τους σύστημα ποινικών μητρώων όσον αφορά τη χρήση πληροφοριών για ενδοκρατικούς σκοπούς.

(17)

Η βελτίωση της κυκλοφορίας των πληροφοριών σχετικά με τις καταδίκες δεν είναι πολύ χρήσιμη εάν οι πληροφορίες δεν είναι κατανοητές από το κράτος μέλος που τις λαμβάνει. Η βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία «τυποποιημένου ευρωπαϊκού μορφοτύπου», που θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τρόπο ομοιόμορφο, ηλεκτρονικό και μηχανικώς ευμετάφραστο. Οι πληροφορίες για καταδίκη που αποστέλλονται από το κράτος μέλος καταδίκης θα πρέπει να διαβιβάζονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα από το Συμβούλιο για την οργάνωση του μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών που καθιερώνει η παρούσα απόφαση-πλαίσιο.

(18)

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντικατοπτρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(19)

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο τηρεί την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 5 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεδομένου ότι η βελτίωση των μηχανισμών διαβίβασης πληροφοριών για τις καταδίκες μεταξύ κρατών μελών δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη μονομερώς και απαιτεί συντονισμένη δράση στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επίσης ορίζεται στο άρθρο 5, και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ:

Άρθρο 1

Στόχος

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο έχει σκοπό:

α)

τον καθορισμό των κανόνων βάσει των οποίων ένα κράτος μέλος στο οποίο εκδίδεται καταδίκη εις βάρος υπηκόου άλλου κράτους μέλους (εφεξής «κράτος μέλος καταδίκης») διαβιβάζει στοιχεία αυτής της καταδίκης στο κράτος μέλος ιθαγένειας του καταδικασθέντος (εφεξής «κράτος μέλος ιθαγένειας»)·

β)

τον καθορισμό των υποχρεώσεων διατήρησης των πληροφοριών αυτών που υπέχει το κράτος μέλος ιθαγένειας και τη διευκρίνιση των μεθόδων που αυτό το κράτος μέλος πρέπει να ακολουθεί όταν απαντά σε αίτηση για πληροφορίες που προέρχονται από το ποινικό μητρώο·

γ)

την κατάρτιση του πλαισίου που θα επιτρέψει την οικοδόμηση και την ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγών, μεταξύ κρατών μελών, πληροφοριών σχετικά με τις καταδίκες βάσει της παρούσας απόφασης-πλαισίου και της επακόλουθης απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης-πλαισίου, νοούνται ως:

α)

«καταδίκη», κάθε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου κατά φυσικού προσώπου η οποία αφορά αξιόποινη πράξη, στο βαθμό που οι αποφάσεις αυτές καταχωρίζονται στο ποινικό μητρώο του κράτους μέλους καταδίκης·

β)

«ποινική διαδικασία», η προδικασία, η καθαυτή δίκη και η εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης·

γ)

«ποινικό μητρώο», το εθνικό μητρώο ή τα εθνικά μητρώα που καταχωρίζουν τις καταδίκες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 3

Κεντρική αρχή

1.   Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης-πλαισίου, κάθε κράτος μέλος ορίζει μία κεντρική αρχή. Ωστόσο, για τη διαβίβαση των πληροφοριών στο πλαίσιο του άρθρου 4 και για τις απαντήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 7 στις αιτήσεις του άρθρου 6, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν μία ή περισσότερες κεντρικές αρχές.

2.   Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και την Επιτροπή για την κεντρική αρχή ή αρχές που ορίσθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου κοινοποιεί αυτή την πληροφορία στα κράτη μέλη και στην Eurojust.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις του κράτους μέλους καταδίκης

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε όλες οι καταδίκες που εκδίδονται στο έδαφός του να συνοδεύονται, κατά τη χορήγησή τους στο ποινικό μητρώο, από πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες του καταδικασθέντος προσώπου εάν πρόκειται για υπήκοο άλλου κράτους μέλους.

2.   Η κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης ενημερώνει, το ταχύτερο δυνατόν, τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών για τις καταδίκες που αφορούν τους υπηκόους αυτών των άλλων κρατών μελών και εκδόθηκαν στο έδαφός της, όπως αυτές καταχωρίζονται στο ποινικό μητρώο.

Εάν είναι γνωστό ότι το καταδικασθέν πρόσωπο είναι υπήκοος πλειόνων κρατών μελών, οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάζονται σε καθένα από αυτά τα κράτη μέλη, ακόμα και όταν το καταδικασθέν πρόσωπο είναι υπήκοος του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου καταδικάσθηκε.

3.   Πληροφορίες σχετικές με μεταγενέστερη τροποποίηση ή κατάργηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο ποινικό μητρώο διαβιβάζονται πάραυτα από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους της ιθαγένειας του προσώπου.

4.   Οποιοδήποτε κράτος μέλος το οποίο έχει παράσχει τις πληροφορίες δυνάμει των παραγράφων 2 και 3 ανακοινώνει στην κεντρική αρχή κράτους μέλους της ιθαγένειας του προσώπου, κατόπιν αιτήσεως της τελευταίας και κατά περίπτωση, αντίγραφο των εν λόγω καταδικών και επακόλουθων μέτρων καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία προκειμένου να μπορέσει η αρχή αυτή να εξετάσει αν απαιτείται η λήψη μέτρου σε εθνικό επίπεδο.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις που βαρύνουν το κράτος μέλος ιθαγένειας του προσώπου

1.   Η κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας του προσώπου αποθηκεύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφοι 1 έως 2, όλες τις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 3, προκειμένου να είναι σε θέση να τις διαβιβάσει εκ νέου σύμφωνα με το άρθρο 7.

2.   Κάθε τροποποίηση ή κατάργηση πληροφοριών που διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3, συνεπάγεται την ίδια τροποποίηση ή κατάργηση, από το κράτος μέλος ιθαγένειας του προσώπου, των πληροφοριών που αποθηκεύθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προκειμένου να διαβιβασθούν εκ νέου σύμφωνα με το άρθρο 7.

3.   Για το σκοπό της εκ νέου διαβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 7, το κράτος μέλος της ιθαγένειας του προσώπου μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τις πληροφορίες που ενημερώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Αίτηση πληροφοριών για καταδίκες

1.   Όταν ζητούνται πληροφορίες από το ποινικό μητρώο κράτους μέλους για σκοπούς ποινικής διαδικασίας κατά προσώπου, ή για κάθε άλλο σκοπό, η κεντρική αρχή του εν λόγω κράτους μέλους μπορεί, σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο, να υποβάλει στην κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους αίτηση για πληροφορίες και συναφή στοιχεία που προέρχονται από το ποινικό μητρώο.

2.   Όταν ένα πρόσωπο ζητεί πληροφορίες σχετικά με το δικό του ποινικό μητρώο, η κεντρική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση μπορεί, σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο, να υποβάλει στην κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους, αίτηση για πληροφορίες και συναφή στοιχεία που προέρχονται από το ποινικό μητρώο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος ήταν ή είναι κάτοικος ή υπήκοος του αιτούντος κράτους μέλους ή εκείνου προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

3.   Μετά την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 7, οσάκις πρόσωπο ζητεί πληροφορίες για το ποινικό του μητρώο από την κεντρική αρχή κράτους μέλους εκτός του κράτους της ιθαγένειας του προσώπου, η κεντρική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση απευθύνει αίτηση στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους της ιθαγένειας του προσώπου προκειμένου να λάβει πληροφορίες εκ του ποινικού μητρώου προκειμένου να τις συμπεριλάβει στο απόσπασμα το οποίο θα δοθεί στον ενδιαφερόμενο.

4.   Κάθε αίτηση πληροφοριών που προέρχεται από κεντρική αρχή κράτους μέλους υποβάλλεται μέσω του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 7

Απάντηση σε αίτηση πληροφοριών για καταδίκες

1.   Όταν από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας του προσώπου ζητούνται, βάσει του άρθρου 6, πληροφορίες που προέρχονται από το ποινικό μητρώο για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας, η εν λόγω κεντρική αρχή διαβιβάζει στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτος μέλους πληροφορίες που αφορούν:

α)

τυχόν εθνικές καταδίκες που είναι καταχωρισμένες στο ποινικό μητρώο·

β)

τυχόν καταδίκες που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη, οι οποίες της διαβιβάσθηκαν μετά τις 27 Απριλίου 2012, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4, και αποθηκεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2·

γ)

τυχόν καταδίκες που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη, οι οποίες της διαβιβάσθηκαν έως τις 27 Απριλίου 2012 και είναι καταχωρισμένες στο ποινικό μητρώο·

δ)

τις καταδίκες που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες, οι οποίες της διαβιβάσθηκαν εν συνεχεία και είναι καταχωρισμένες στο ποινικό μητρώο.

2.   Όταν από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας του προσώπου ζητούνται, βάσει του άρθρου 6, πληροφορίες που προέρχονται από το ποινικό μητρώο για άλλους σκοπούς εκτός της ποινικής διαδικασίας, η εν λόγω κεντρική αρχή απαντά σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο, όσον αφορά τις εθνικές καταδίκες και καταδίκες που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες και οι οποίες της διαβιβάσθηκαν εν συνεχεία και είναι καταχωρισμένες στο ποινικό μητρώο.

Όσον αφορά τις πληροφορίες για καταδίκες που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος, οι οποίες έχουν διαβιβασθεί στο κράτος μέλος της ιθαγένειας του προσώπου, η κεντρική αρχή του τελευταίου κράτους μέλους διαβιβάζει, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, στο αιτούν κράτος μέλος, τις πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και τις πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί στην εν λόγω κεντρική αρχή έως τις 27 Απριλίου 2012 και έχουν καταχωρισθεί στο ποινικό του μητρώο.

Κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 4, η κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης δύναται να πληροφορήσει την κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας του προσώπου ότι οι πληροφορίες που αφορούν καταδίκες εκδοθείσες στο τελευταίο κράτος μέλος και έχουν διαβιβασθεί στην τελευταία κεντρική αρχή δεν μπορούν να διαβιβασθούν περαιτέρω για άλλους σκοπούς εκτός ποινικών διαδικασιών. Σε αυτή την περίπτωση, η κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας του προσώπου ενημερώνει, όσον αφορά αυτές τις καταδίκες, το αιτούν κράτος μέλος σχετικά με το άλλο κράτος μέλος το οποίο είχε διαβιβάσει τις πληροφορίες αυτές, προκειμένου να επιτρέψει στο αιτούν κράτος μέλος να υποβάλει αίτηση απευθείας στο κράτος μέλος της καταδίκης για να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις καταδίκες αυτές.

3.   Όταν τρίτη χώρα ζητά από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας πληροφορίες που προέρχονται από το ποινικό μητρώο, το κράτος μέλος της ιθαγένειας του προσώπου δύναται να απαντά όσον αφορά καταδίκες που έχουν διαβιβασθεί από άλλο κράτος μέλος μόνον εντός των περιορισμών που ισχύουν για τη διαβίβαση πληροφοριών σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

4.   Όταν κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος ιθαγένειας του προσώπου ζητά από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας, βάσει του άρθρου 6, πληροφορίες που προέρχονται από το ποινικό μητρώο, το προς ο η αίτηση κράτος μέλος διαβιβάζει τις πληροφορίες που αφορούν τις εθνικές καταδίκες και τις καταδίκες που έχουν εκδοθεί κατά υπηκόων τρίτων χωρών και κατά ανιθαγενών οι οποίες είναι καταχωρισμένες στο ποινικό του μητρώο στον αυτό βαθμό με τον προβλεπόμενο στο άρθρο 13 της ευρωπαϊκής σύμβασης περί αμοιβαίας συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις.

5.   Για την απάντηση χρησιμοποιείται το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα. Συνοδεύεται από κατάλογο καταδικών, όπως προβλέπει το εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 8

Προθεσμίες απάντησης

1.   Η απάντηση στις αιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 διαβιβάζεται από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους μέλους αμέσως, και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας μέχρι δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της αίτησης, κατά τα προβλεπόμενα από τις εθνικές νομοθετικές ή τις κανονιστικές διατάξεις ή την εθνική πρακτική, μέσω του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα.

Όταν το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση χρειάζεται συμπληρωματικές πληροφορίες για την αναγνώριση του προσώπου που αναφέρεται στην αίτηση, συμβουλεύεται αμέσως το αιτούν κράτος μέλος προκειμένου να παράσχει απάντηση εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των ζητούμενων συμπληρωματικών πληροφοριών.

2.   Η απάντηση στην αίτηση του άρθρου 6 παράγραφος 2 διαβιβάζεται μέσα σε είκοσι εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραλαβής της αίτησης.

Άρθρο 9

Όροι χρήσης των προσωπικών δεδομένων

1.   Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται, βάσει του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 4, για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας, μπορούν να χρησιμοποιούνται από το αιτούν κράτος μέλος μόνο για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας για την οποία ζητήθηκαν, όπως ορίζεται στο έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα.

2.   Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται, βάσει του άρθρου 7 παράγραφοι 2 και 4, για άλλους σκοπούς εκτός της ποινικής διαδικασίας, μπορούν να χρησιμοποιούνται από το αιτούν κράτος μέλος, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν και εντός των ορίων που καθορίζονται στο έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα από το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

3.   Παρά τις παραγράφους 1 και 2, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται, βάσει του άρθρου 7 παράγραφοι 1, 2 και 4, μπορούν να χρησιμοποιούνται από το αιτούν κράτος μέλος για την πρόληψη άμεσου και σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια.

4.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από άλλο κράτος μέλος βάσει του άρθρου 4, αν διαβιβασθούν σε τρίτη χώρα δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 3, να υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς χρήσης με αυτούς που ισχύουν στο αιτούν κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη διευκρινίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα, αν διαβιβασθούν σε τρίτη χώρα για σκοπούς ποινικής διαδικασίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω από την τρίτη χώρα μόνο για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας.

5.   Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου και προέρχονται από αυτό το ίδιο κράτος μέλος.

Άρθρο 10

Γλώσσες

Κατά την υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το αιτούν κράτος μέλος διαβιβάζει στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται, το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα, συνταχθέν στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του τελευταίου κράτους μέλους.

Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση απαντά είτε σε μία από τις επίσημες γλώσσες του είτε σε κάθε άλλη γλώσσα που γίνεται δεκτή και από τα δύο κράτη μέλη.

Κάθε κράτος μέλος μπορεί, κατά τη στιγμή της έκδοσης της παρούσας απόφασης-πλαισίου ή σε μεταγενέστερο στάδιο, να ορίσει, με δήλωση απευθυνόμενη στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, ποιες είναι οι επίσημες γλώσσες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δέχεται. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στα κράτη μέλη.

Άρθρο 11

Μορφότυπος και άλλοι τρόποι διοργάνωσης και διευκόλυνσης των ανταλλαγών πληροφοριών για καταδίκες

1.   Κατά τη διαβίβαση πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4, η κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης διαβιβάζει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

πληροφορίες οι οποίες πρέπει να διαβιβάζονται πάντα, εκτός αν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες αυτές δεν είναι γνωστές στην κεντρική αρχή (υποχρεωτικές πληροφορίες):

i)

πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση (πλήρες ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης (πόλη και κράτος), φύλο, ιθαγένεια και, ενδεχομένως, προηγούμενο όνομα ή ονόματα)·

ii)

πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία της καταδίκης (ημερομηνία της καταδίκης, όνομα του δικαστηρίου, ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση κατέστη αμετάκλητη)·

iii)

πληροφορίες σχετικά με το αδίκημα που οδήγησε στην καταδίκη (ημερομηνία τέλεσης της αξιόποινης πράξης, όνομα ή νομικός χαρακτηρισμός της, καθώς και μνεία των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων) και

iv)

πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της καταδίκης, και κυρίως την ποινή καθώς και συμπληρωματικές κυρώσεις, μέτρα ασφαλείας και επακόλουθες αποφάσεις που τροποποιούν την εκτέλεση της ποινής·

β)

πληροφορίες οι οποίες πρέπει να διαβιβάζονται εφόσον καταχωρίζονται στο ποινικό μητρώο (προαιρετικές πληροφορίες):

i)

πληροφορίες σχετικά με τα ονόματα των γονέων του καταδικασθέντος προσώπου·

ii)

πληροφορίες σχετικά με τον αύξοντα αριθμό της καταδίκης·

iii)

πληροφορίες σχετικά με τον τόπο τέλεσης της αξιόποινης πράξης και

iv)

πληροφορίες σχετικά με την έκπτωση από δικαιώματα συνεπεία της καταδίκης·

γ)

πληροφορίες οι οποίες πρέπει να διαβιβάζονται εφόσον η κεντρική αρχή τις έχει στη διάθεσή της (συμπληρωματικές πληροφορίες):

i)

πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό ή το είδος ταυτότητας ή τον αριθμό του εγγράφου ταυτοποίησης του προσώπου·

ii)

δακτυλικά αποτυπώματα του συγκεκριμένου προσώπου και

iii)

εφόσον συντρέχει περίπτωση, τυχόν ψευδώνυμα του καταδίκου, ή άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστός.

Επιπλέον, η κεντρική αρχή, δύναται να διαβιβάζει κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με καταδίκες εφόσον έχει καταχωρισθεί στο ποινικό μητρώο.

2.   Η κεντρική αρχή του κράτους μέλους της ιθαγένειας του προσώπου αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες των κατηγοριών που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), τις οποίες έχει λάβει σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 για το σκοπό της εκ νέου διαβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 7. Για τον αυτό σκοπό, δύναται να αποθηκεύει τις πληροφορίες των κατηγοριών που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) και στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο.

3.   Έως την εκπνοή της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 7, οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών που δεν έχουν προβεί στην κοινοποίηση της παραγράφου 6, διαβιβάζουν μεταξύ τους όλες τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4, αιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6, απαντήσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 και άλλες συναφείς πληροφορίες με οποιοδήποτε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους παραλαβής να εξακριβώσει τη γνησιότητά τους.

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν ηλεκτρονικά μεταξύ τους τις πληροφορίες αυτές βάσει ενός τυποποιημένου μορφοτύπου.

4.   Αυτός ο αναφερόμενος στην παράγραφο 3 μορφότυπος, καθώς και οι τυχόν άλλοι τρόποι διοργάνωσης και διευκόλυνσης των ανταλλαγών πληροφοριών για καταδίκες μεταξύ κεντρικών αρχών των κρατών μελών, καθορίζονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έως τις 27 Απριλίου 2012.

Οι άλλοι τρόποι περιλαμβάνουν:

α)

τον καθορισμό κάθε τρόπου που διευκολύνει την κατανόηση των διαβιβαζόμενων πληροφοριών και την αυτόματη μετάφρασή τους·

β)

τον καθορισμό του τρόπου ηλεκτρονικής ανταλλαγής των πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά τους τεχνικούς κανόνες που θα χρησιμοποιηθούν και, ενδεχομένως, τις διαδικασίες ανταλλαγής που θα εφαρμοσθούν·

γ)

τις ενδεχόμενες προσαρμογές του εντύπου που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση-πλαίσιο.

5.   Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος διαβίβασης που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 καθ’ όλο το διάστημα κατά το οποίο δεν είναι διαθέσιμος ο συγκεκριμένος τρόπος διαβίβασης.

6.   Κάθε κράτος μέλος προβαίνει στις αναγκαίες τεχνικές μεταβολές για τη χρήση του τυποποιημένου μορφοτύπου και την ηλεκτρονική διαβίβασή του στα άλλα κράτη μέλη. Κοινοποιεί στο Συμβούλιο την ημερομηνία από την οποία μπορεί να προβαίνει σε αυτές τις διαβιβάσεις.

7.   Τα κράτη μέλη διενεργούν τις τεχνικές προσαρμογές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 εντός τριών ετών από την ημερομηνία έγκρισης του μορφοτύπου και των τρόπων ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ποινικές καταδίκες.

Άρθρο 12

Σχέσεις με άλλες νομικές πράξεις

1.   Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών, η παρούσα απόφαση-πλαίσιο συμπληρώνει τις διατάξεις του άρθρου 13 της ευρωπαϊκής σύμβασης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις και των συμπληρωματικών της πρωτοκόλλων της 17ης Μαρτίου 1978 και της 8ης Νοεμβρίου 2001 καθώς της σύμβασης σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πρωτοκόλλου της σύμβασης αυτής της 16ης Οκτωβρίου 2001 (8).

2.   Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης-πλαισίου, τα κράτη μέλη παραιτούνται από το δικαίωμα να επικαλούνται μεταξύ τους τυχόν επιφυλάξεις τους όσον αφορά το άρθρο 13 της ευρωπαϊκής σύμβασης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις.

3.   Με την επιφύλαξη της εφαρμογής τους στις σχέσεις μεταξύ κρατών μελών και τρίτων κρατών, η παρούσα απόφαση-πλαίσιο αντικαθιστά, στις σχέσεις μεταξύ κρατών μελών που έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο με ισχύ από τις 27 Απριλίου 2012, τις διατάξεις του άρθρου 22 της ευρωπαϊκής σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών θεμάτων, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της σύμβασης αυτής της 17ης Μαρτίου 1978.

4.   Η απόφαση 2005/876/ΔΕΥ καταργείται.

5.   Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν επηρεάζει την εφαρμογή τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών.

Άρθρο 13

Εφαρμογή

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου το αργότερο έως τις 27 Απριλίου 2012.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων με τις οποίες μεταφέρονται στο εθνικό τους δίκαιο οι υποχρεώσεις οι οποίες τους επιβάλλονται από την παρούσα απόφαση-πλαίσιο.

3.   Βάσει αυτών των πληροφοριών, η Επιτροπή υποβάλλει, το αργότερο έως τις 27 Απριλίου 2015, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου, συνοδευόμενη, εάν χρειάζεται, από νομοθετικές προτάσεις.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. LANGER


(1)  Γνώμη η οποία διατυπώθηκε στις 17 Ιουνίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ C 12 της 15.1.2001, σ. 10.

(3)  ΕΕ C 216 της 1.8.2001, σ. 14.

(4)  ΕΕ C 53 της 3.3.2005, σ. 1.

(5)  ΕΕ C 197 της 12.7.2000, σ. 3.

(6)  ΕΕ L 220 της 15.8.2008, σ. 32.

(7)  ΕΕ L 322 της 9.12.2005, σ. 33.

(8)  ΕΕ C 326 της 21.11.2001, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Έντυπο που αναφέρεται στα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 10 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών

Αίτηση πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο

Προκειμένου τα κράτη μέλη να μπορούν να συμπληρώνουν με ορθό τρόπο αυτό το έντυπο πρέπει να έχουν γνώση του εγχειριδίου διαδικασίας

α)

Πληροφορίες σχετικά με το αιτούν κράτος μέλος:

Κράτος μέλος:

Κεντρική αρχή (ή αρχές):

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Τηλέφωνο (με κωδικό):

Φαξ (με κωδικό):

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Στοιχεία αναφοράς του φακέλου, όταν είναι γνωστά:

β)

Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο αναφέρεται η αίτηση (1):

Πλήρες όνομα (επώνυμο και όλα τα μικρά ονόματα):

Προηγούμενα ονόματα:

Ψευδώνυμο ή/και άλλο όνομα με το οποίο είναι γνωστό το πρόσωπο, εάν υπάρχουν:

Φύλο: Α  Θ 

Ιθαγένεια:

Ημερομηνία γέννησης (με αριθμούς: ηη/μμ/εεεε):

Τόπος γέννησης (πόλη και κράτος):

Όνομα πατέρα:

Όνομα μητέρας:

Κατοικία ή γνωστή διεύθυνση:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή τύπος και αριθμός του εγγράφου ταυτοποίησης του προσώπου:

Δακτυλικά αποτυπώματα:

Άλλα διαθέσιμα δεδομένα αναγνώρισης:

γ)

Σκοπός της αίτησης:

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το οικείο τετραγωνίδιο

1.

ποινική διαδικασία (διευκρινίστε ενώπιον ποιας αρχής εκκρεμεί η διαδικασία και τον αριθμό της υπόθεσης, εάν υπάρχει) …

2.

αίτηση εκτός του πλαισίου ποινικής διαδικασίας (διευκρινίστε ενώπιον ποιας αρχής εκκρεμεί η διαδικασία και τον αριθμό της υπόθεσης, εάν υπάρχει, κατά τη συμπλήρωση του σχετικού τετραγωνίδιου)

i)

από δικαστική αρχή …

ii)

από αρμόδια διοικητική αρχή …

iii)

από τον ενδιαφερόμενο για πληροφορίες σχετικά με το δικό του ποινικό μητρώο.…

Σκοπός για τον οποίο ζητούνται οι πληροφορίες:

Αιτούσα αρχή:

Ο ενδιαφερόμενος δεν συναινεί στη διάδοση των πληροφοριών αυτών (εάν ζητήθηκε η συναίνεση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το δίκαιο του αιτούντος κράτους μέλους).

Αρμόδιος επαφής για την περίπτωση που θα χρειασθούν συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ονοματεπώνυμο:

Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Άλλες πληροφορίες (π.χ.: επείγων χαρακτήρας της αίτησης):

Απάντηση στην αίτηση

Πληροφορίες σχετικές με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται η αίτηση

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το οικείο τετραγωνίδιο

Η υπογράφουσα αρχή βεβαιώνει ότι:

στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου δεν έχουν καταχωρισθεί πληροφορίες για καταδίκες

στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου έχουν καταχωρισθεί πληροφορίες για καταδίκες· επισυνάπτεται κατάλογος των καταδικών

στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου έχουν καταχωρισθεί άλλες πληροφορίες· οι πληροφορίες αυτές επισυνάπτονται (προαιρετικό)

στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου έχουν καταχωρισθεί πληροφορίες για καταδίκες, πλην όμως το κράτος μέλος της καταδίκης ενημέρωσε ότι οι πληροφορίες για αυτές τις καταδίκες δεν είναι δυνατό να διαβιβασθούν περαιτέρω για σκοπούς άλλους εκτός ποινικών διαδικασιών. Η αίτηση για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αποσταλεί απευθείας στ …(παρακαλείσθε να αναφέρετε το κράτος μέλος της καταδίκης)

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, δεν μπορούν να διεκπεραιώνονται αιτήσεις που υποβάλλονται για άλλους σκοπούς εκτός ποινικών διαδικασιών.

Αρμόδιος επαφής για την περίπτωση που θα χρειασθούν συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ονοματεπώνυμο:

Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Άλλες πληροφορίες (περιορισμοί της χρήσης των δεδομένων όσον αφορά αιτήσεις εκτός του πλαισίου της ποινικής διαδικασίας):

Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των σελίδων που επισυνάπτονται στο έντυπο απάντησης:

Τόπος

Ημερομηνία

Υπογραφή και επίσημη σφραγίδα (εφόσον υπάρχει):

Όνομα και ιδιότητα/οργανισμός:

Ενδεχομένως, να επισυναφθεί κατάλογος των καταδικών και να αποσταλεί η δέσμη στοιχείων στο αιτούν κράτος μέλος. Δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση του εντύπου ούτε του καταλόγου των καταδικών στη γλώσσα του αιτούντος κράτους μέλους.


(1)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση του προσώπου, πρέπει να παρέχονται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.


Top