EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0995

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010 , για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 295, 12.11.2010, p. 23–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 290 - 301

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj

12.11.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/23


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 995/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Οκτωβρίου 2010

για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα δάση προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών οφελών, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας και μη ξυλωδών δασικών προϊόντων καθώς και περιβαλλοντικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την ανθρωπότητα, όπως της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των λειτουργιών του οικοσυστήματος και της προστασίας του κλιματικού συστήματος.

(2)

Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας παγκοσμίως, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε επίπεδο θεσμών και διακυβέρνησης που εντοπίζονται στον τομέα των δασών σε σειρά χωρών που παράγουν ξυλεία, η παράνομη υλοτομία και το συναφές εμπόριο έχουν καταστεί ζητήματα που προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία.

(3)

Η παράνομη υλοτομία αποτελεί διαδεδομένο πρόβλημα που προκαλεί ανησυχία σε διεθνές επίπεδο. Συνιστά σοβαρή απειλή για τα δάση, αφού συμβάλλει στη διαδικασία της αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών που ευθύνεται για το 20 % περίπου των παγκόσμιων εκπομπών CO2, απειλεί τη βιοποικιλότητα και υποσκάπτει την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των δασών, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής βιωσιμότητας των νόμιμα λειτουργούντων φορέων εκμετάλλευσης. Συμβάλλει επίσης στις διαδικασίες απερήμωσης και μπορεί να επιτείνει ακραία καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες. Επιπλέον, έχει κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις, υπονομεύοντας συχνά την πρόοδο για την επίτευξη χρηστής διακυβέρνησης και απειλώντας με αφανισμό τις τοπικές κοινότητες που εξαρτώνται από το δάσος, μπορεί δε να συνδέεται και με ένοπλες συγκρούσεις. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης υλοτομίας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού αναμένεται να συμβάλει στις προσπάθειες της ΕΕ για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με αποδοτικό από απόψεως κόστους-οφέλους τρόπο, θα πρέπει δε να θεωρείται συμπληρωματική της δράσης και της δέσμευσης που έχει αναλάβει η ΕΕ στο πλαίσιο της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος.

(4)

Η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του Έκτου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον (3), προσδιορίζει ως κατά προτεραιότητα δράση την εξέταση της δυνατότητας λήψης ενεργών μέτρων για την παρεμπόδιση και την καταπολέμηση του εμπορίου παρανόμως υλοτομημένης ξυλείας και την εξακολούθηση της ενεργού συμμετοχής της Ένωσης και των κρατών μελών της στην εφαρμογή διεθνών και περιφερειακών αποφάσεων και συμφωνιών όσον αφορά δασικά θέματα.

(5)

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 21ης Μαΐου 2003, με τίτλο «Επιβολή της δασικής νομοθεσίας, Διακυβέρνηση και Εμπόριο (FLEGT) Πρόταση για ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ», προτείνεται δέσμη μέτρων για τη στήριξη των διεθνών προσπαθειών αντιμετώπισης του προβλήματος, της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας της Ένωσης για μακρόπνοη δασική διαχείριση.

(6)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επικρότησαν την εν λόγω ανακοίνωση και αναγνώρισαν την ανάγκη συμβολής της Ένωσης στις παγκόσμιες προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος της παράνομης υλοτομίας.

(7)

Σύμφωνα με το στόχο της εν λόγω ανακοίνωσης, δηλαδή να εξασφαλιστεί ότι μόνον τα προϊόντα ξυλείας που έχουν παραχθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας παραγωγής ξυλείας εισέρχονται στην Ένωση, η Ένωση διαπραγματεύεται εθελοντικές συμφωνίες συνεργασίας (FLEGT VPA) με τις χώρες παραγωγής ξυλείας (χώρες-εταίροι), οι οποίες θεσπίζουν νομικά δεσμευτική υποχρέωση των μερών να εφαρμόζουν καθεστώς χορήγησης αδειών και ρύθμισης του εμπορίου ξυλείας και των προϊόντων που ορίζονται στις συγκεκριμένες FLEGT VPA.

(8)

Δεδομένης της έκτασης και του επείγοντος χαρακτήρα του προβλήματος, είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν ενεργά οι προσπάθειες κατά της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου, να συμπληρωθεί και να ενισχυθεί η πρωτοβουλία FLEGT VPA και να προαχθούν οι συνέργειες μεταξύ των πολιτικών που αποβλέπουν στη διατήρηση των δασών και στην επίτευξη υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος και της απώλειας βιοποικιλότητας.

(9)

Θα πρέπει να αναγνωριστούν οι προσπάθειες των χωρών που έχουν συνάψει VPA FLEGT με την Ένωση, καθώς και οι αρχές που τις διέπουν, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό της νόμιμα παραχθείσας ξυλείας και να ενθαρρυνθούν περαιτέρω χώρες να συνάψουν VPA FLEGT. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, βάσει του συστήματος χορήγησης αδειών FLEGT, μόνον η ξυλεία που έχει υλοτομηθεί σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές νομοθετικές διατάξεις και τα προϊόντα ξυλείας που παράγονται από τέτοια ξυλεία εξάγονται στην Ένωση. Ως εκ τούτου, η ξυλεία που εμπεριέχεται στα προϊόντα ξυλείας τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (4), προελεύσεως χωρών εταίρων εγγεγραμμένων στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να θεωρείται ως νόμιμα υλοτομημένη, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα ξυλείας συμμορφώνονται με τον εν λόγω κανονισμό και τις τυχόν διατάξεις εφαρμογής.

(10)

Θα πρέπει επίσης να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι η σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) επιβάλλει στα μέρη της σύμβασης να χορηγούν άδεια CITES προς εξαγωγή μόνον εφόσον πρόκειται για είδος εγγεγραμμένο στον κατάλογο CITES το οποίο, μεταξύ άλλων, είναι σύμφωνο με την εθνική νομοθεσία της χώρας εξαγωγής. Ως εκ τούτου, η ξυλεία των ειδών που είναι εγγεγραμμένα στα παραρτήματα A, B ή Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (5) θα πρέπει να θεωρείται νόμιμα υλοτομημένη, εφόσον συμμορφώνεται με τον εν λόγω κανονισμό και τις τυχόν διατάξεις εφαρμογής.

(11)

Έχοντας υπόψη ότι η χρήση ανακυκλωμένης ξυλείας και προϊόντων της θα πρέπει να ενθαρρύνεται και ότι η υπαγωγή των προϊόντων αυτών στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα επιβάρυνε δυσανάλογα τους φορείς εκμετάλλευσης, η χρησιμοποιημένη ξυλεία και τα χρησιμοποιημένα προϊόντα ξυλείας που έχουν συμπληρώσει τον κύκλο ζωής τους και διαφορετικά θα απορρίπτονταν ως απόβλητα θα πρέπει να εξαιρεθούν του παρόντος κανονισμού.

(12)

Η διάθεση για πρώτη φορά στην εσωτερική αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας ή προϊόντων τέτοιου είδους ξυλείας θα πρέπει να απαγορευθεί δυνάμει ενός των μέτρων που προβλέπει ο παρών κανονισμός. Λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας της παράνομης υλοτομίας, των υποκειμένων αιτίων της και της επίπτωσής της, θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα όπως εκείνα που εστιάζονται στη συμπεριφορά των φορέων εκμετάλλευσης.

(13)

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης FLEGT η Επιτροπή και, όταν απαιτείται, τα κράτη μέλη, μπορούν να υποστηρίζουν και να διεξάγουν μελέτες και έρευνα σχετικά με τα επίπεδα και τη φύση της παράνομης υλοτομίας στα διάφορα κράτη, και να κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες, όπως επίσης να υποστηρίζουν την παροχή πρακτικής βοήθειας στους φορείς εκμετάλλευσης, σχετικά με τη νομοθεσία που ισχύει στα κράτη παραγωγής προϊόντων υλοτομίας.

(14)

Ελλείψει διεθνώς αναγνωρισμένου ορισμού, θα πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για τον ορισμό της παράνομης υλοτόμησης η νομοθεσία της χώρας όπου πραγματοποιήθηκε η υλοτόμηση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων της χώρας αυτής καθώς και της εφαρμογής στην εν λόγω χώρα των διεθνών συμβάσεων στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος.

(15)

Πολλά προϊόντα ξυλείας υφίστανται πολυάριθμες κατεργασίες πριν και μετά την πρώτη διάθεσή τους στην εσωτερική αγορά. Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε περιττή διοικητική επιβάρυνση, οι φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην εσωτερική αγορά θα πρέπει να υπόκεινται σε σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας, ενώ οι έμποροι που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού θα πρέπει υποχρεωτικώς να παρέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τους προμηθευτές και τους πελάτες τους, οι οποίες θα επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας.

(16)

Στη βάση συστημικής προσέγγισης, οι φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν για πρώτη φορά στην εσωτερική αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν θα διατίθενται στην εσωτερική αγορά ξυλεία και προϊόντα τέτοιου είδους ξυλείας. Για το σκοπό αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να επιδεικνύουν δέουσα επιμέλεια μέσω ενός συστήματος μέτρων και διαδικασιών, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της διάθεσης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων που προέρχονται από τέτοια ξυλεία στην εσωτερική αγορά.

(17)

Το σύστημα δέουσας επιμέλειας περιλαμβάνει τρία στοιχεία εγγενή στη διαχείριση κινδύνου: πρόσβαση σε πληροφορίες, αξιολόγηση κινδύνου και μετριασμό του κινδύνου που εντοπίζεται. Το σύστημα δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να προβλέπει την πρόσβαση στις πληροφορίες για τις πηγές και τους προμηθευτές της ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που διατίθενται στην εσωτερική αγορά, για πρώτη φορά μαζί με σχετικές πληροφορίες όπως η συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, η χώρα υλοτόμησης, το είδος, η ποσότητα και, εφόσον απαιτείται, η επιμέρους εθνική περιφέρεια και η άδεια υλοτομίας. Βάσει των πληροφοριών αυτών, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να διενεργούν αξιολόγηση κινδύνου. Όπου εντοπίζεται κίνδυνος, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να μετριάζουν τον κίνδυνο κατά τρόπο αναλογικό προς αυτόν, με σκοπό την πρόληψη της διάθεσης στην εσωτερική αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας ή εξ αυτής παραγόμενων προϊόντων ξυλείας.

(18)

Προς αποφυγή περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων, δεν θα πρέπει να ζητείται από φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι ήδη χρησιμοποιούν συστήματα ή διαδικασίες που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού να θεσμοθετήσουν νέα συστήματα.

(19)

Προκειμένου να αναγνωρίζονται οι καλές πρακτικές στον δασικό τομέα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου μπορεί να χρησιμοποιούνται η πιστοποίηση ή άλλα συστήματα επαλήθευσης τρίτων μερών που περιλαμβάνουν την επαλήθευση συμμόρφωσης προς την κείμενη νομοθεσία.

(20)

Ο κλάδος της ξυλείας είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Ένωσης. Οι οργανώσεις φορέων εκμετάλλευσης είναι σημαντικοί παράγοντες του κλάδου, δεδομένου ότι εκπροσωπούν τα συμφέροντά του σε μεγάλη κλίμακα και ανταλλάσσουν απόψεις και πείρα με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών. Οι οργανώσεις αυτές διαθέτουν, επίσης, την τεχνογνωσία και ικανότητα της ανάλυσης της κείμενης νομοθεσίας και διευκόλυνσης της συμμόρφωσης των μελών τους αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή την ιδιότητα για να κυριαρχήσουν στην αγορά. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να προαχθεί η ανάπτυξη καλών πρακτικών, είναι, επομένως, σκόπιμο να αναγνωρίζονται οι οργανώσεις που έχουν αναπτύξει συστήματα υποχρέωσης επιμέλειας που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Η αναγνώριση και η ανάκληση της αναγνώρισης οργανισμών παρακολούθησης θα πρέπει να γίνεται με δικαιοσύνη και διαφάνεια. Θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί κατάλογος των εν λόγω αναγνωρισμένων οργανώσεων ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να μπορούν να προσφεύγουν σε αυτές.

(21)

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διεξάγουν τακτικούς ελέγχους των οργανισμών παρακολούθησης για να διαπιστώνουν κατά πόσον όντως εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να προσπαθούν να διεξάγουν ελέγχους όταν περιέρχονται στην κατοχή τους σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών.

(22)

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ελέγχουν κατά πόσον οι φορείς εκμετάλλευσης όντως εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Προς τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να προβαίνουν σε επίσημους ελέγχους βάσει σχεδίου, εφόσον συντρέχει λόγος, ενδεχομένως και στις εγκαταστάσεις των φορέων εκμετάλλευσης και επιτόπιους ελέγχους, και θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτούν από τους φορείς την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να προσπαθούν να διεξάγουν ελέγχους όταν περιέρχονται στην κατοχή τους σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών.

(23)

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να τηρούν μητρώα των ελέγχων και να διαθέτουν τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (6).

(24)

Συνεκτιμώντας τον διεθνή χαρακτήρα της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου, είναι σκόπιμη η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών καθώς και με τις διοικητικές αρχές τρίτων χωρών και με την Επιτροπή.

(25)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η δυνατότητα των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα κράτη μέλη πρέπει, επικουρούμενα εφόσον απαιτείται από την Επιτροπή, να παρέχουν στους φορείς εκμετάλλευσης τεχνική και άλλου είδους βοήθεια και να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών. Η βοήθεια αυτή δεν απαλλάσσει τους φορείς εκμετάλλευσης από την υποχρέωση επίδειξης της δέουσας επιμέλειας.

(26)

Οι έμποροι και οι οργανισμοί παρακολούθησης θα πρέπει να αποφεύγουν τη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την επίτευξη του στόχου του παρόντος κανονισμού.

(27)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τυχόν παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων από φορείς εκμετάλλευσης, χονδρεμπόρους και οργανώσεις παρακολούθησης, θα επισύρουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις. Στους εθνικούς κανόνες μπορεί να προβλέπεται ότι μετά την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων για παραβιάσεις της απαγόρευσης εμπορίας ξυλείας και προϊόντων τέτοιου είδους ξυλείας στην εσωτερική αγορά, η ξυλεία και τα προϊόντα αυτά δεν καταστρέφονται υποχρεωτικά, αλλά μπορούν εναλλακτικά να διατίθενται για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος.

(28)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά τις διαδικασίες για την αναγνώριση και την ανάκληση αναγνώρισης οργανισμών παρακολούθησης, τα περαιτέρω συναφή κριτήρια αξιολόγησης των κινδύνων που μπορεί να είναι αναγκαία για τη συμπλήρωση εκείνων που ήδη προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό καθώς και όσον αφορά τον κατάλογο της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας στον οποίο εφαρμόζεται ο κανονισμός. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(29)

Προκειμένου να διασφαλίζονται ενιαίοι όροι εφαρμογής, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη συχνότητα και τη φύση των ελέγχων των αρμόδιων αρχών στις οργανώσεις παρακολούθησης και τα συστήματα υποχρέωσης επιμέλειας, με εξαίρεση τη θέσπιση περαιτέρω κριτηρίων εκτίμησης κινδύνου. Σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ οι κανόνες και γενικές αρχές που αφορούν τους μηχανισμούς με τους οποίους τα κράτη μέλη ελέγχουν την από την Επιτροπή άσκηση των εκτελεστικών της αρμοδιοτήτων καθορίζονται εκ των προτέρων από κανονισμό που εγκρίνεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Μέχρις ότου εγκριθεί αυτός ο νέος κανονισμός, συνεχίζει να ισχύει η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (7), με εξαίρεση την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, που δεν έχει εφαρμογή.

(30)

Θα πρέπει να δοθεί στους φορείς εκμετάλλευσης και στις αρμόδιες αρχές εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(31)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου δεν μπορεί να επιτευχθεί από τα μεμονωμένα κράτη μέλη και, επομένως, λόγω της κλίμακάς του, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην εσωτερική αγορά, καθώς και τις υποχρεώσεις των εμπόρων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «ξυλεία και προϊόντα ξυλείας» νοούνται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που καθορίζονται στο παράρτημα, εξαιρουμένων των προϊόντων ξυλείας ή συστατικών στοιχείων των εν λόγω προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί από ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και σε άλλη περίπτωση θα απορρίπτονταν ως απόβλητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τα απόβλητα (8)·

β)

ως «διάθεση στην αγορά» νοείται η για πρώτη φορά προμήθεια, με οποιαδήποτε μέσα και ανεξαρτήτως της τεχνικής πώλησης, ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην εσωτερική αγορά προς διανομή ή χρήση στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε αυτή πραγματοποιείται επί πληρωμή είτε δωρεάν. Περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως ορίζεται στην οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις (9). Η διάθεση στην εσωτερική αγορά, προϊόντων ξυλείας προερχόμενων από ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας που διατίθενται ήδη στην αγορά δεν συνιστά «διάθεση στην αγορά»·

γ)

ως «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας·

δ)

ως «έμπορος» νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιεί αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά·

ε)

ως «χώρα υλοτόμησης» νοείται η χώρα ή το έδαφος όπου υλοτομήθηκε η ξυλεία ή η ξυλεία που εμπεριέχεται στα προϊόντα ξυλείας·

στ)

ως «νόμιμα υλοτομημένη» νοείται η ξυλεία που υλοτομήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της χώρας υλοτόμησης·

ζ)

ως «παράνομα υλοτομημένη» νοείται η ξυλεία που υλοτομήθηκε κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας της χώρας υλοτόμησης·

η)

ως «κείμενη νομοθεσία» νοείται η νομοθεσία που ισχύει στη χώρα υλοτόμησης και η οποία καλύπτει τους εξής τομείς δικαίου:

τα δικαιώματα υλοτόμησης εντός των νομίμως δημοσιευμένων ορίων,

τις πληρωμές για τα δικαιώματα υλοτόμησης και ξυλείας, συμπεριλαμβανομένων των δασμών υλοτόμησης,

την υλοτόμηση, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής και δασικής νομοθεσίας, όπου περιλαμβάνονται η δασική διαχείριση και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, όταν αφορούν άμεσα την υλοτομία,

τα έννομα δικαιώματα τρίτων όσον αφορά τη χρήση και την ιδιοκτησία που θίγονται από την υλοτόμηση, και

το εμπόριο και τα τελωνεία, στο βαθμό που αφορούν τον δασικό τομέα.

Άρθρο 3

Καθεστώς της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας που καλύπτονται από τον FLEGT και την CITES

Η ξυλεία που εμπεριέχεται στα προϊόντα ξυλείας τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005, τα οποία κατάγονται από χώρες εταίρους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού και τα οποία είναι σύμμορφα με τον εν λόγω κανονισμό και με τις διατάξεις εφαρμογής του, θεωρούνται νόμιμα υλοτομημένα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Η ξυλεία ειδών που είναι εγγεγραμμένα στα παραρτήματα A, B ή Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και η οποία συμμορφώνεται με τον εν λόγω κανονισμό και με τις διατάξεις εφαρμογής του, θεωρείται νόμιμα υλοτομημένη για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης

1.   Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας ή προϊόντων τέτοιου είδους ξυλείας.

2.   Οι φορείς εκμετάλλευσης θα επιδεικνύουν δέουσα επιμέλεια όταν διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά. Προς τούτο, οφείλουν να χρησιμοποιούν πλαίσιο διαδικασιών και μέτρων, καλούμενο εφεξής «σύστημα δέουσας επιμέλειας», όπως ορίζεται στο άρθρο 6.

3.   Κάθε φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί και αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα το σύστημα δέουσας επιμέλειας που χρησιμοποιεί, εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί σύστημα δέουσας επιμέλειας οργανισμού παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 8. Ως βάση για το σύστημα δέουσας επιμέλειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο τα υφιστάμενα κατά την εθνική νομοθεσία συστήματα εποπτείας όσο και οποιαδήποτε προαιρετική αλυσίδα μηχανισμών περιφρούρησης οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Υποχρέωση ιχνηλασιμότητας

Οι έμποροι πρέπει να μπορούν, σε ολόκληρη την αλυσίδα προμήθειας, να προσδιορίζουν:

α)

τους φορείς εκμετάλλευσης ή τους εμπόρους που προμήθευσαν την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας· και

β)

όπου έχει εφαρμογή, τους εμπόρους στους οποίους έχουν διαθέσει ξυλεία και προϊόντα ξυλείας·

Οι έμποροι πρέπει να διατηρούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο για μια πενταετία, τουλάχιστον, και να τις διαθέτουν στις αρμόδιες αρχές όποτε τους ζητηθεί.

Άρθρο 6

Συστήματα δέουσας επιμέλειας

1.   Το σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

μέτρα και διαδικασίες που παρέχουν πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια από τον φορέα εκμετάλλευσης της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας που διατίθενται στην αγορά:

περιγραφή, με την εμπορική ονομασία και τον τύπο του προϊόντος καθώς επίσης την κοινή ονομασία του είδους δένδρου και, όπου έχει εφαρμογή, την πλήρη επιστημονική ονομασία,

χώρα υλοτόμησης και, κατά περίπτωση:

i)

περιφέρεια της χώρας όπου υλοτομήθηκε η ξυλεία· και

ii)

άδεια υλοτομίας·

ποσότητα (εκφραζόμενη σε όγκο, βάρος ή αριθμό μονάδων),

όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή του φορέα εκμετάλλευσης,

όνομα και διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης που προμηθεύτηκε την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας,

έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που καταδεικνύουν τη συμμόρφωση της εν λόγω ξυλείας και των εν λόγω προϊόντων ξυλείας προς την κείμενη νομοθεσία,

β)

διαδικασίες αξιολόγησης των κινδύνων που δίνουν τη δυνατότητα στον φορέα εκμετάλλευσης να αναλύσει και να αξιολογήσει τον κίνδυνο της διάθεσης στην αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας προερχόμενων από τέτοια ξυλεία.

Οι διαδικασίες αυτές λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που καθορίζονται στο στοιχείο α), καθώς και συναφή κριτήρια αξιολόγησης των κινδύνων, μεταξύ άλλων:

εξασφάλιση συμμόρφωσης προς την κείμενη νομοθεσία, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποίηση ή άλλα συστήματα επαλήθευσης από τρίτους που καλύπτουν τη συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία,

διάδοση της παράνομης υλοτόμησης συγκεκριμένων ειδών δένδρων,

διάδοση της παράνομης υλοτόμησης ή πρακτικών της χώρας και/ή της περιφέρειας υλοτόμησης της ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης του αν επικρατούν συνθήκες ένοπλης σύγκρουσης,

κυρώσεις που επιβάλλονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ ή το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εισαγωγές και εξαγωγές ξυλείας,

πολυπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιασμού ξυλείας και προϊόντων ξυλείας,

γ)

εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κίνδυνος που εντοπίζεται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης του κινδύνου που αναφέρονται στο στοιχείο β) είναι αμελητέος, διαδικασίες μετριασμού του κινδύνου που συνίστανται σε δέσμη μέτρων και διαδικασιών οι οποίες είναι κατάλληλες και αναλογικές προκειμένου να ελαχιστοποιούν αποτελεσματικά τον εν λόγω κίνδυνο και οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την απαίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών ή εγγράφων ή/και την απαίτηση της επαλήθευσης από τρίτους.

2.   Οι λεπτομερείς κανόνες που εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη εφαρμογή της παραγράφου 1, εκτός από τα περαιτέρω συναφή κριτήρια αξιολόγησης των κινδύνων που αναφέρονται στη δεύτερη πρόταση του στοιχείου β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία, που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται το αργότερο στις 3 Ιουνίου 2012.

3.   Λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στην αγορά και της πείρας που θα αποκτηθεί από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως όπως προσδιορίζονται μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 13 και της υποβολής των εκθέσεων που προβλέπει το άρθρο 20 παράγραφος 3, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά περαιτέρω συναφή κριτήρια αξιολόγησης των κινδύνων που ενδέχεται να είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση εκείνων που προβλέπονται στη δεύτερη πρόταση του στοιχείου β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος δέουσας επιμέλειας.

Για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπει η παρούσα παράγραφος ισχύουν οι διαδικασίες των άρθρων 15, 16 και 17.

Άρθρο 7

Αρμόδιες αρχές

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αρμοδίων αρχών έως τις 3 Ιουνίου 2011. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν αλλαγές των ονομάτων ή διευθύνσεων των αρμοδίων αρχών.

2.   Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κατάλογο των αρμοδίων αρχών τον οποίο τοποθετεί και στο διαδίκτυο. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Άρθρο 8

Οργανισμοί παρακολούθησης

1.   Ο οργανισμός παρακολούθησης:

α)

διατηρεί και αξιολογεί τακτικά ένα σύστημα δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με το άρθρο 6 και χορηγεί στους φορείς εκμετάλλευσης το δικαίωμα χρήσης του·

β)

ελέγχει την ορθή χρήση του δικού του συστήματος δέουσας επιμέλειας από τους εν λόγω φορείς εκμετάλλευσης·

γ)

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση αδυναμίας ενός φορέα εκμετάλλευσης να χρησιμοποιήσει ορθώς το δικό του σύστημα δέουσας επιμέλειας, μεταξύ των οποίων και ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση σημαντικής ή επανειλημμένης ανεπάρκειας του φορέα εκμετάλλευσης.

2.   Κάθε οργανισμός μπορεί να υποβάλει αίτηση αναγνώρισης ως οργανισμός παρακολούθησης, εφόσον συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

έχει νομική οντότητα και έχει τη νόμιμη έδρα του εντός της Ένωσης·

β)

έχει την κατάλληλη πείρα και την ικανότητα να ασκεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1· και

γ)

διασφαλίζει την αποφυγή συγκρούσεων καθηκόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

3.   Η Επιτροπή, αφού έλθει σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, αναγνωρίζει ως οργανισμό παρακολούθησης τους αιτούντες που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.

Η απόφαση για την αναγνώριση οργανισμού παρακολούθησης κοινοποιείται από την Επιτροπή στις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών.

4.   Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους ανά τακτικά διαστήματα για να διαπιστώσουν εάν οι οργανισμοί παρακολούθησης που λειτουργούν στα πλαίσια της δικαιοδοσίας των αρμοδίων αρχών εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα της παραγράφου 1 και να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 2. Έλεγχοι μπορεί επίσης να διεξάγονται όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους διαθέτει σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, ή διαπιστώνει ελλείψεις όσον αφορά την τήρηση από φορέα εκμετάλλευσης, του συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας του οργανισμού παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων υποβάλλονται με έκθεση σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ.

5.   Αν μια αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι οργανισμός παρακολούθησης είτε δεν ανταποκρίνεται πλέον στα καθήκοντα της παραγράφου 1 είτε δεν συμμορφώνεται πλέον προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 2, ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή.

6.   Η Επιτροπή ανακαλεί την αναγνώριση οργανισμού παρακολούθησης εφόσον διαπιστώσει, ιδιαίτερα με βάση τις πληροφορίες που δίδονται κατά την παράγραφο 5, ότι ο οργανισμός παρακολούθησης δεν ανταποκρίνεται πλέον στα καθήκοντα της παραγράφου 1 ή δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 2. Προτού προβεί σε ανάκληση της αναγνώρισης ενός οργανισμού παρακολούθησης η Επιτροπή ενημερώνει τα οικεία κράτη μέλη.

Η απόφαση διά της οποίας ανακαλείται η αναγνώριση του οργανισμού ανακοινώνεται από την Επιτροπή στις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών

7.   Για να συμπληρωθούν οι διαδικαστικοί κανόνες όσον αφορά την αναγνώριση και την ανάκληση αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης και για να τροποποιηθούν οι εν λόγω κανόνες, αν αυτό απαιτείται βάσει της αποκτηθείσας πείρας, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα δικαιοσύνη και διαφάνεια όσον αφορά την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης.

Για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπει η παρούσα παράγραφος ισχύουν οι διαδικασίες των άρθρων 15, 16 και 17. Οι πράξεις αυτές θεσπίζονται το αργότερο στις 3 Μαρτίου 2012.

8.   Οι λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τη συχνότητα και το είδος των ελέγχων της παραγράφου 4 που είναι αναγκαίοι για τη διασφάλιση της ουσιαστικής εποπτείας των οργανισμών παρακολούθησης και της ομοιόμορφης εφαρμογής της εν λόγω παραγράφου, θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται το αργότερο στις 3 Ιουνίου 2012.

Άρθρο 9

Κατάλογος των οργανισμών παρακολούθησης

Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των οργανισμών παρακολούθησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C και τον δημοσιοποιεί στο δικτυακό της τόπο. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Άρθρο 10

Έλεγχοι σε φορείς εκμετάλλευσης

1.   Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους για να επαληθεύσουν εάν οι φορείς εκμετάλλευσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6.

2.   Οι έλεγχοι της παραγράφου 1 διεξάγονται με βάση περιοδικά επανεξεταζόμενο πρόγραμμα και με γνώμονα τον κίνδυνο. Επιπλέον, έλεγχοι μπορεί να διεξάγονται όταν μια αρμόδια αρχή διαθέτει σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά με τη συμμόρφωση ενός φορέα εκμετάλλευσης προς τον παρόντα κανονισμό.

3.   Οι έλεγχοι της παραγράφου 1 είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

α)

εξέταση του συστήματος υποχρέωσης επίδειξης της δέουσας επιμέλειας, συμπεριλαμβανομένων της εκτίμησης κινδύνου και των διαδικασιών μετριασμού του κινδύνου·

β)

εξέταση της τεκμηρίωσης και των μητρώων που αποδεικνύουν την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος επίδειξης της δέουσας επιμέλειας και των διαδικασιών·

γ)

αιφνίδιους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιτόπιων.

4.   Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν κάθε είδους βοήθεια για να διευκολύνουν τη διενέργεια των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε χώρους και την υποβολή τεκμηρίωσης ή αρχείων.

5.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, αν, μετά τη διενέργεια των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, έχουν εντοπισθεί ελλείψεις, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ενημερώνουν τον φορέα εκμετάλλευσης για τις αναγκαίες εκ μέρους του διορθωτικές ενέργειες. Επιπλέον, ανάλογα με τη φύση των ελλείψεων που διαπιστώνονται, τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν άμεσα προσωρινά μέτρα στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

α)

κατάσχεση της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας·

β)

απαγόρευση της εμπορικής διακίνησης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.

Άρθρο 11

Μητρώα ελέγχων

1.   Οι αρμόδιες αρχές τηρούν μητρώα των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, στα οποία αναφέρουν τη φύση και τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και κάθε ανακοίνωση διορθωτικών ενεργειών που κοινοποιήθηκαν δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 5. Τα μητρώα όλων των ελέγχων τηρούνται επί πέντε τουλάχιστον έτη.

2.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ.

Άρθρο 12

Συνεργασία

1.   Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους, με τις διοικητικές αρχές τρίτων χωρών και με την Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών καθώς και με την Επιτροπή για σοβαρές αδυναμίες που τυχόν εντοπίζονται μέσω των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 και στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και για τους τύπους των κυρώσεων που επιβάλλονται βάσει του άρθρου 19.

Άρθρο 13

Τεχνική βοήθεια, καθοδήγηση και ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης για επιμέλεια σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη, συνεπικουρούμενα αν χρειαστεί από την Επιτροπή, παρέχουν τεχνικής φύσεως και άλλη βοήθεια και καθοδήγηση στους φορείς εκμετάλλευσης, συνεκτιμώντας την κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να διευκολύνουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας σύμφωνα με το άρθρο 6.

2.   Τα κράτη μέλη, συνεπικουρούμενα, αν χρειαστεί, από την Επιτροπή, μπορεί να διευκολύνουν την ανταλλαγή και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την παράνομη υλοτομία, προκειμένου ιδιαίτερα να διευκολυνθούν οι φορείς εκμετάλλευσης στην εκτίμηση κινδύνου όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), καθώς και σχετικά με βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

3.   Η βοήθεια παρέχεται κατά τρόπο που αποτρέπει την αποποίηση των ευθυνών των αρμόδιων αρχών και προστατεύει την ανεξαρτησία τους όσον αφορά την επιβολή του κανονισμού.

Άρθρο 14

Τροποποιήσεις του παραρτήματος

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη αφενός η πείρα που θα αποκτηθεί από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή των εκθέσεων που προβλέπει το άρθρο 20 παράγραφοι 3 και 4 και από την ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 13, και αφετέρου οι εξελίξεις όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τους τελικούς χρήστες και τις διαδικασίες παραγωγής ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, τροποποιώντας και συμπληρώνοντας τον κατάλογο της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας του παραρτήματος. Οι πράξεις αυτές δεν επιβαρύνουν δυσανάλογα τους φορείς εκμετάλλευσης.

Για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στον παρόν άρθρο ισχύουν οι διαδικασίες των άρθρων 15, 16 και 17.

Άρθρο 15

Εκτέλεση της εξουσιοδότησης

1.   Οι εξουσίες για την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 8 παράγραφος 7 και στο άρθρο 14 ανατίθενται στην Επιτροπή για περίοδο επτά ετών από τις 2 Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της ανατέθηκαν το αργότερο τρεις μήνες πριν από την παρέλευση τριετίας από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται αυτομάτως για περιόδους της αυτής διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 16.

2.   Μόλις εγκρίνει μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3.   Οι εξουσίες για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθενται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 16 και 17.

Άρθρο 16

Ανάκληση της ανάθεσης εξουσίας

1.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 8 παράγραφος 7 και στο άρθρο 14 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

2.   Το θεσμικό όργανο που κινεί εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί αν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση αναλαμβάνει να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προτού ληφθεί η τελική απόφαση, αναφέροντας τις ανατεθείσες εξουσίες που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης καθώς και τους πιθανούς λόγους της ανάκλησης.

3.   Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 17

Αντιρρήσεις στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

1.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να αντιταχθούν σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες.

2.   Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιταχθούν στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από την εκπνοή της εν λόγω περιόδου, αν τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μη διατυπώσουν αντιρρήσεις.

3.   Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθούν σε κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα πράξη, αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που αντιτάχθηκε στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη αναφέρει τους λόγους των αντιρρήσεών του.

Άρθρο 18

Επιτροπή

1.   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) που συνεστήθη δυνάμει του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρίμηνη.

Άρθρο 19

Κυρώσεις

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους.

2.   Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

α)

πρόστιμα αναλογικά προς την οικολογική καταστροφή, προς την αξία της σχετικής ξυλείας ή των σχετικών προϊόντων ξυλείας, και προς τις φορολογικές απώλειες και τις οικονομικές ζημίες που προκύπτουν από την παράβαση· το επίπεδο των προστίμων υπολογίζεται κατά τρόπο ώστε οι παραβάτες να στερούνται πραγματικά των οικονομικών πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τις παραβάσεις τις οποίες διέπραξαν, με την επιφύλαξη του νόμιμου δικαιώματός τους να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα· στην περίπτωση επανάληψης βαρείας παραβάσεως, το επίπεδο των προστίμων αυξάνεται βαθμηδόν·

β)

την κατάσχεση της σχετικής ξυλείας και των σχετικών προϊόντων ξυλείας·

γ)

την άμεση αναστολή της αδείας άσκησης εμπορικής δραστηριότητας.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή και της κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

Άρθρο 20

Υποβολή εκθέσεων

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε δεύτερου έτους που έπεται της 3ης Μαρτίου 2013, έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά την προηγούμενη διετία.

2.   Βάσει των εν λόγω εκθέσεων, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση η οποία υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά διετία. Κατά την προετοιμασία της έκθεσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη σύναψη και λειτουργία των VPA FLEGT, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 και τη συμβολή τους στην ελαχιστοποίηση της παρουσίας παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων τέτοιου είδους ξυλείας στην εσωτερική αγορά.

3.   Έως τις 3 Δεκεμβρίου 2015 και κατόπιν κάθε έξι έτη, η Επιτροπή επανεξετάζει, βάσει των εκθέσεων περί εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και της σχετικής εμπειρίας, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόληψη της διάθεσης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων τέτοιου είδους ξυλείας στην εσωτερική αγορά. Ειδικότερα εξετάζει τις διοικητικές συνέπειες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και το πεδίο των προϊόντων. Η έκθεση αυτή μπορεί, ενδεχομένως, να συνοδεύεται και από ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις.

4.   Η πρώτη από τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης στην Ένωση όσον αφορά την οικονομία και το εμπόριο, σε σχέση με τα προϊόντα του κεφαλαίου 49 της συνδυασμένης ονοματολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα των σχετικών τομέων, προκειμένου να εξεταστεί η ενδεχόμενη συμπερίληψή τους στον κατάλογο ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Στην έκθεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο πρέπει επίσης να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης της εμπορίας παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων τέτοιου είδους ξυλείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 καθώς των συστημάτων υποχρέωσης επιμέλειας που καθορίζονται στο άρθρο 6.

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τίθεται σε εφαρμογή από τις 3 Μαρτίου 2013. Ωστόσο, το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 1, το άρθρο 8 παράγραφοι 7 και 8 εφαρμόζονται από τις 2 Δεκεμβρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 20 Οκτωβρίου 2010.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

O. CHASTEL


(1)  ΕΕ C 318 της 23.12.2009, σ. 88.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Απριλίου 2009 (ΕΕ C 184 E της 8.7.2010, σ. 145), θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 1ης Μαρτίου 2010 (ΕΕ C 114 E της 4.5.2010, σ. 17) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 347 της 30.12.2005, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.

(7)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(8)  ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.

(9)  ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ξυλεία και προϊόντα ξυλείας όπως ταξινομούνται στη συνδυασμένη ονοματολογία που ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου  (1) , όπου εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός

4401 Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή παρόμοιες μορφές· ξυλεία σε πλακίδια ή μικρά τεμάχια· πριονίδια και απορρίμματα ή θραύσματα ξυλείας, συσσωματωμένα ή μη σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές,

4403 Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη,

4406 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι,

4407 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm,

4408 Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για άλλη παρόμοια ξυλεία σε επανωτές στρώσεις και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm,

4409 Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ’ όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση,

4410 Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, πετάσματα με την ονομασία «oriented strand board» (OSB) και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα (π.χ. πετάσματα επονομαζόμενα «waferboard»),από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες,

4411 Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά,

4412 Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα,

4413 00 00 Συμπυκνωμένη ξυλεία, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή είδη καθορισμένης μορφής του κωδικού,

4414 00 Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη,

4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, τύμπανα και παρόμοιες συσκευασίες από ξύλο· τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο· παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο· στεφάνια παλετών από ξύλο,

(Υλικά που δεν είναι υλικά συσκευασίας τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως υλικό συσκευασίας για την υποστήριξη, προστασία ή μεταφορά άλλου προϊόντος που διατίθεται στην αγορά),

4416 00 00 Ξύλινα δοχεία, βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και δούγες,

4418 Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, οι πλάκες για δάπεδα και τα πέταυρα (shingles and shakes),

Χαρτοπολτός και χαρτί των κεφαλαίων 47 και 48 της συνδυασμένης ονοματολογίας, με την εξαίρεση των προϊόντων με βάση το μπαμπού και των προϊόντων ανάκτησης (απορρίμματα και υπολείμματα),

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 και 9403 90 30 Έπιπλα από ξύλο,

9406 00 20 Προκατασκευασμένα κτίρια.


(1)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).


Top