?

7.3.2006    | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 65/57.3.2006    | EN | Official Journal of the European Union | L 65/5
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 389/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥCOUNCIL REGULATION (EC) No 389/2006
της 27ης Φεβρουαρίου 2006of 27 February 2006
για τη σύσταση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησηςestablishing an instrument of financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community and amending Council Regulation (EC) No 2667/2000 on the European Agency for Reconstruction
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 308 thereof,
την πρόταση της Επιτροπής,Having regard to the proposal from the Commission,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,Having regard to the Opinion of the European Parliament,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:Whereas:
(1) | Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει την σαφή προτίμησή του για την προσχώρηση μιας επανενωμένης Κύπρου. Μέχρι στιγμής όμως, δεν έχει επιτευχθεί συνολική διευθέτηση.(1) | The European Council has repeatedly underlined its strong preference for accession by a reunited Cyprus. As yet, a comprehensive settlement has not been reached.
(2) | Το Συμβούλιο της 26ης Απριλίου 2004, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα εξέφρασε την σαφή της επιθυμία να έχει μέλλον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέστησε να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια που προορίζονταν για το βόρειο τμήμα της Κύπρου σε περίπτωση διευθέτησης, ούτως ώστε να τερματιστεί η απομόνωση της κοινότητας αυτής και να διευκολυνθεί η επανένωση της Κύπρου μέσω της προαγωγής της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ολοκλήρωση της νήσου και στη βελτίωση των επαφών των δύο κοινοτήτων μεταξύ τους και με την ΕΕ.(2) | The Council of 26 April 2004, considering that the Turkish Cypriot community had expressed their clear desire for a future within the European Union, recommended that the funds earmarked for the northern part of Cyprus in the event of a settlement should be used to put an end to the isolation of that community and to facilitate the reunification of Cyprus by encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community, with particular emphasis on the economic integration of the island and on improving contact between the two communities and with the EU.
(3) | Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 10 της πράξης προσχώρησης του 2003, μετά την προσχώρηση της Κύπρου, αναστέλλεται η εφαρμογή του κεκτημένου στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο (εφεξής καλούμενες «οι περιοχές»).(3) | Following the accession of Cyprus, the application of the acquis is suspended pursuant to Article 1(1) of Protocol No 10 of the Act of Accession 2003 in the areas of the Republic of Cyprus in which the Government of the Republic of Cyprus does not exercise effective control (hereinafter referred to as ‘the areas’).
(4) | Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 10, καμία διάταξη του πρωτοκόλλου δεν αποκλείει τη λήψη μέτρων για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών.(4) | Pursuant to Article 3(1) of Protocol No 10, nothing in the Protocol precludes measures with a view to promoting the economic development of the areas.
(5) | Τα μέτρα που θα χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού είναι έκτακτης και μεταβατικής φύσεως και αποσκοπούν, ιδίως, στην προετοιμασία και τη διευκόλυνση, ανάλογα με την περίπτωση, της πλήρους εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου στις περιοχές μετά την επίλυση του Κυπριακού.(5) | Measures to be financed under this Regulation are of an exceptional and transitional nature and are intended, in particular, to prepare and facilitate, as appropriate, the full application of the acquis communautaire in the areas following a solution to the Cyprus problem.
(6) | Για να χορηγηθεί η χρηματοδοτική στήριξη με τον αποτελεσματικότερο και ταχύτερο δυνατό τρόπο, είναι επιθυμητό να προβλεφθεί ότι η βοήθεια δύναται να χορηγείται απευθείας στους δικαιούχους.(6) | With a view to allocating the financial support in the most efficient and rapid way, it is desirable to provide that assistance can be supplied directly to the beneficiaries.
(7) | Για να χορηγηθεί η βοήθεια σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η Επιτροπή θα πρέπει να δύναται να αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης την υλοποίηση της βοήθειας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (1), πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.(7) | In order to supply assistance in accordance with the principles of sound financial management, the Commission should be in a position to delegate to the European Agency for Reconstruction implementation of assistance under this Regulation. Therefore, Council Regulation (EC) No 2667/2000 on the European Agency for Reconstruction (1) needs to be amended accordingly.
(8) | Η ανάπτυξη και η αναδιάρθρωση της υποδομής, ιδίως στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, του περιβάλλοντος, των τηλεπικοινωνιών και της υδροδότησης, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, τον προγραμματισμό στο επίπεδο της νήσου.(8) | The development and restructuring of infrastructure, in particular in the areas of energy and transport, the environment, telecommunications and water supply should take account of island-wide planning, where appropriate.
(9) | Κατά την εφαρμογή των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των φυσικών και νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.(9) | In the implementation of actions financed under this Regulation, the rights of natural and legal persons, including the rights to possessions and property, should be respected.
(10) | Καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να συνεπάγεται αναγνώριση άλλης δημόσιας αρχής στις περιοχές πλην της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.(10) | Nothing in this Regulation is intended to imply recognition of any public authority in the areas other than the Government of the Republic of Cyprus.
(11) | Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2), τα μέτρα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται με τη διαδικασία διαχειριστικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης.(11) | In accordance with Article 2 of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission (2), measures for the implementation of this Regulation should be adopted by use of the management procedure provided for in Article 4 of that Decision.
(12) | Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού συμβάλλει, όπως αναφέρεται ανωτέρω, στην επίτευξη των κοινοτικών στόχων· ωστόσο, για την έγκριση του παρόντος κανονισμού, η συνθήκη δεν προβλέπει εξουσίες άλλες από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 308,(12) | Implementing this Regulation contributes, as set out above, to the achievement of Community objectives, but the Treaty provides for no powers, other than those referred to in Article 308 thereof, for the adoption of this Regulation,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Άρθρο 1Article 1
Γενικός στόχος και δικαιούχοιOverall Objective and Beneficiaries
1.   Η Κοινότητα παρέχει βοήθεια για να διευκολύνει την επανένωση της Κύπρου προάγοντας την οικονομική ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ολοκλήρωση της νήσου, τη βελτίωση των επαφών των δύο κοινοτήτων μεταξύ τους και με την ΕΕ, και την προετοιμασία για το κοινοτικό κεκτημένο.1.   The Community shall provide assistance to facilitate the reunification of Cyprus by encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community with particular emphasis on the economic integration of the island, on improving contacts between the two communities and with the EU, and on preparation for the acquis communautaire.
2.   Η βοήθεια προορίζεται, μεταξύ άλλων, για τους τοπικούς φορείς, τους συνεταιρισμούς και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων, τους οργανισμούς στήριξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τους φορείς που εκτελούν λειτουργίες κοινής ωφελείας στις περιοχές, τις τοπικές ή παραδοσιακές κοινότητες, τις ενώσεις, τα ιδρύματα, τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.2.   Assistance shall benefit inter alia local bodies, cooperatives and representatives of civil society, in particular organisations of the social partners, business support organisations, bodies carrying out functions in the general interest in the areas, local or traditional communities, associations, foundations, non-profit organisations, non-governmental organisations, and natural and legal persons.
3.   Η παροχή της βοήθειας αυτής δεν συνεπάγεται αναγνώριση άλλης δημόσιας αρχής στις περιοχές πλην της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.3.   The granting of such assistance shall not imply recognition of any public authority in the areas other than the Government of the Republic of Cyprus.
Άρθρο 2Article 2
ΣτόχοιObjectives
Η βοήθεια χρησιμοποιείται για να στηριχθούν, μεταξύ άλλων:Assistance shall be used to support inter alia:
— | η προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης, ιδίως όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την περιφερειακή ανάπτυξη,— | the promotion of social and economic development including restructuring, in particular concerning rural development, human resources development and regional development,
— | η ανάπτυξη και η αναδιάρθρωση της υποδομής, ιδίως στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, του περιβάλλοντος, των τηλεπικοινωνιών και της υδροδότησης,— | the development and restructuring of infrastructure, in particular in the areas of energy and transport, the environment, telecommunications and water supply,
— | η συμφιλίωση, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και η στήριξη της κοινωνίας των πολιτών,— | reconciliation, confidence building measures, and support to civil society,
— | η προσέγγιση της τουρκοκυπριακής κοινότητας στην Ένωση μέσω, μεταξύ άλλων, της πληροφόρησης για την πολιτική και την έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προαγωγής των διαπροσωπικών επαφών και της χορήγησης κοινοτικών υποτροφιών,— | bringing the Turkish Cypriot community closer to the Union, through inter alia information on the European Union’s political and legal order, promotion of people to people contacts and Community scholarships,
— | η εκπόνηση νομικών κειμένων ευθυγραμμισμένων με το κοινοτικό κεκτημένο προκειμένου τα κείμενα αυτά να είναι δυνατόν να εφαρμοστούν μόλις αρχίσει να ισχύει συνολική διευθέτηση του Κυπριακού,— | preparation of legal texts aligned with the acquis communautaire for the purpose of these being immediately applicable upon the entry into force of a comprehensive settlement of the Cyprus problem,
— | η προετοιμασία για την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου ενόψει της άρσης της αναστολής του σύμφωνα με το άρθρο 1 του πρωτοκόλλου 10 της πράξης προσχώρησης.— | preparation for implementation of the acquis communautaire in view of the withdrawal of its suspension in accordance with Article 1 of Protocol No 10 to the Act of Accession.
Άρθρο 3Article 3
Διαχείριση της βοήθειαςManagement of Assistance
1.   Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διαχείριση της βοήθειας.1.   The Commission shall be responsible for administering the assistance.
2.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 (3), η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει αντιπρόσωπος της Επιτροπής.2.   The Commission shall be assisted by the Committee provided for in Article 9(1) of Regulation (EEC) No 3906/89 (3), composed of representatives of the Member States and chaired by a representative of the Commission.
3.   Η επιτροπή γνωμοδοτεί για σχέδια αποφάσεων χρηματοδότησης, όταν αυτά αφορούν ποσά άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, χωρίς να ζητά τη γνώμη της επιτροπής, αποφάσεις χρηματοδότησης για δράσεις στήριξης που εμπίπτουν στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, και τροποποιήσεις αποφάσεων χρηματοδότησης που συνάδουν προς τον στόχο του προγράμματος και δεν αφορούν ποσό άνω του 15 % του συνολικού κονδυλίου της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης.3.   The Committee shall give its opinion on draft financing decisions, where they are in excess of EUR 5 million. The Commission may approve, without seeking the opinion of the Committee, financing decisions on supporting activities falling under Article 4(3) of this Regulation, and amendments to financing decisions complying with the objective of the programme and not exceeding 15 % of the financial envelope of such a financing decision.
4.   Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με την παράγραφο 3, δεν ζητείται η γνώμη της επιτροπής για αποφάσεις χρηματοδότησης, η Επιτροπή την ενημερώνει το αργότερο εντός μίας εβδομάδας αφότου ληφθεί η απόφαση.4.   Where, in accordance with paragraph 3, the Committee is not consulted on financing decisions, the Commission shall inform it no later than one week after the decision is taken.
5.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζεται η διαδικασία διαχειριστικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της εν λόγω απόφασης.5.   For the purposes of this Regulation, the management procedure laid down in Article 4 of Decision 1999/468/EC shall apply, in compliance with Article 7(3) thereof.
Άρθρο 4Article 4
Τύποι βοήθειαςTypes of Assistance
1.   Με τη βοήθεια που χορηγείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορούν να χρηματοδοτούνται, μεταξύ άλλων, κρατικές συμβάσεις, επιχορηγήσεις, συμπεριλαμβανομένων επιδοτήσεων επιτοκίου, ειδικά δάνεια, εγγυήσεις δανείων και χρηματοδοτική συνδρομή.1.   Assistance under this Regulation may, inter alia, finance procurement contracts, grants, including interest rate subsidies, special loans, loan guarantees and financial assistance.
2.   Η βοήθεια είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό, εφόσον αυτό αιτιολογείται και είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.2.   Assistance may be financed in full by the budget where it is justified and necessary to achieve the objectives of this Regulation.
3.   Η βοήθεια είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιείται για την κάλυψη ιδίως του κόστους δραστηριοτήτων υποστήριξης, όπως η εκπόνηση προκαταρκτικών και συγκριτικών μελετών, η κατάρτιση, δράσεις που συνδέονται με την προετοιμασία, την εκτίμηση, τη διαχείριση, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της βοήθειας, δράσεις που συνδέονται με την ενημέρωση και την προβολή, καθώς και του κόστους του προσωπικού στήριξης, της ενοικίασης χώρων και της προμήθειας εξοπλισμού.3.   Assistance may also be used to cover in particular the costs for supporting activities such as preliminary and comparative studies, training, activities linked to preparing, appraising, managing, implementing, monitoring, controlling and evaluation of assistance, activities linked to information and visibility purposes as well as costs for supporting staff, renting of premises and supply of equipment.
Άρθρο 5Article 5
Υλοποίηση της βοήθειαςImplementation of Assistance
1.   Οι δράσεις που αναλαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού υλοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον τίτλο ΙV του μέρους 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (4). Όλες οι επιμέρους νομοθετικές δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη βοήθεια που χορηγείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού συνάπτονται το αργότερο εντός τριών ετών από την ημερομηνία της δημοσιονομικής ανάληψης υποχρεώσεων.1.   Actions under this Regulation shall be implemented according to the rules set down in Title IV of part 2 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (4). All individual legal commitments relating to assistance under this Regulation shall be concluded no later than three years following the date of the budgetary commitment.
2.   Με την επιφύλαξη απόφασης λαμβανομένης κατ’ άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2667/2007, η Επιτροπή μπορεί, εντός των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, να αποφασίζει να αναθέτει καθήκοντα δημόσιας εξουσίας, και ιδίως εκτελεστικά καθήκοντα, στους οργανισμούς που απαριθμούνται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. Τα κριτήρια επιλογής για τους οργανισμούς που απαριθμούνται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) είναι τα ακόλουθα:2.   Without prejudice to any decision taken in accordance with Article 2(5) of Regulation (EC) No 2667/2000, the Commission may, within the limits established in Article 54 of Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002, decide to entrust tasks of public authority, and in particular implementation tasks, to the European Agency for Reconstruction or other bodies listed in Article 54(2) of that Regulation. The selection criteria for the bodies listed in Article 54(2)(c) are the following:
— | να έχουν διεθνώς αναγνωρισμένη υπόσταση,— | internationally recognised standing,
— | να συμμορφούνται προς τα διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και— | compliance with internationally recognised systems of management and control, and
— | να υπόκεινται στον έλεγχο δημόσιας αρχής κράτους μέλους ή διεθνούς οργανισμού/οργάνου.— | supervision by a public authority of a Member State or by an international organisation/institution.
3.   Οι δράσεις που αναλαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορούν να υλοποιούνται με κοινή διαχείριση, σύμφωνα με τους κανόνες του τίτλου Ι και του τίτλου ΙΙ του μέρους 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.3.   Actions under this Regulation may be implemented by shared management according to the rules set down in Title I and II of part 2 of Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002.
Άρθρο 6Article 6
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 τροποποιείται ως εξής:In Article 2 of Regulation (EC) No 2667/2000 the following paragraph shall be added:
Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:‘5.   The Commission may entrust the Agency with the implementation of assistance for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community within the framework of Council Regulation (EC) No 389/2006 of 27 February 2006 establishing an instrument of financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community and amending Regulation (EC) No 2667/2000 on the European Agency for Reconstruction (5).
«Η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει στην Υπηρεσία την υλοποίηση της βοηθείας για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 389/2006 του Συμβουλίου (5).Article 7
Άρθρο 7Protection of Rights of Natural and Legal Persons
Προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών και νομικών προσώπων1.   The Commission shall ensure that in the implementation of actions financed under this Regulation the rights of natural or legal persons including the rights to possessions and property shall be respected. In this context, the Commission shall act in accordance with the case law of the European Court of Human Rights.
1.   Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, κατά την εφαρμογή των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των φυσικών και νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Εν προκειμένω, η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.2.   In order to allow the Member States to convey to the Commission any information on possible violations of property rights, the Commission shall submit any draft financing decision which might affect property rights to the Committee referred to in Article 3(2) two months before the financing decision is to be taken.
2.   Για να μπορούν τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν στην Επιτροπή πληροφορίες για τυχόν παραβιάσεις των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 κάθε σχέδιο απόφασης χρηματοδότησης η οποία ενδέχεται να θίγει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, δύο μήνες πριν ληφθεί η σχετική απόφαση χρηματοδότησης.Article 8
Άρθρο 8Protection of Community’s financial interests
Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας1.   The Commission shall ensure that, when actions financed under this Regulation are implemented, the financial interests of the Community are protected against fraud, corruption and any other irregularities in accordance with Council Regulation (Euratom, EC) No 2988/95 of 18 December 1995 on the protection of the European Communities' financial interests (6) and Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities' financial interests against fraud and other irregularities (7), and with Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) (8).
1.   Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, όταν υλοποιούνται δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας να προστατεύονται κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6) και (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (7), και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (8).2.   For the Community actions financed under this Regulation, the notion of irregularity referred to in Article 1(2) of Regulation (Euratom, EC) No 2988/95 shall mean any infringement of a provision of Community law or any breach of a contractual obligation resulting from an act or omission by an economic operator, which has, or would have, by an unjustified item of expenditure, the effect of prejudicing the general budget of the Communities or budgets managed by them.
2.   Για τις κοινοτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η έννοια της παρατυπίας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 σημαίνει κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου ή κάθε παράβαση συμβατικής υποχρέωσης που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός προϋπολογισμός των Κοινοτήτων ή προϋπολογισμοί διαχειριζόμενοι από τις Κοινότητες, με αδικαιολόγητη δαπάνη.3.   Any agreements with the beneficiaries shall expressly provide for the Commission and the Court of Auditors to have the power of audit, on the basis of documents and on the spot, over all contractors and subcontractors who have received Community funds. Those agreements shall also expressly authorise the Commission to carry out on-the-spot checks and inspections in accordance with the procedural provisions of Regulation (Euratom, EC) No 2185/96.
3.   Κάθε συμφωνία με τους δικαιούχους πρέπει να προβλέπει ρητά ότι η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να διενεργούν ελέγχους, βάσει εγγράφων και επιτόπου, σε όλους τους εργολάβους και υπεργολάβους που έχουν εισπράξει κοινοτικά κονδύλια. Οι συμφωνίες αυτές εξουσιοδοτούν επίσης ρητά την Επιτροπή να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις σύμφωνα με τις διαδικαστικές διατάξεις του κανονισμού (Ευρατόμ, EK) αριθ. 2185/96.4.   All contracts resulting from the implementation of assistance shall ensure the rights of the Commission and the Court of Auditors as provided for in paragraph 3, during and after the implementation of contracts.
4.   Όλες οι συμβάσεις που προκύπτουν από την υλοποίηση της βοήθειας διασφαλίζουν τα δικαιώματα της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την παράγραφο 3, τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων όσο και μετά.Article 9
Άρθρο 9Participation in tenders and contracts
Συμμετοχή σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών και σε συμβάσεις1.   Participation in the award of procurement or grant contracts financed under this Regulation shall be open to:
1.   Στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών ή συμβάσεων επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορούν να συμμετέχουν:— | all natural or legal persons of Member States of the European Union,
— | όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,— | all natural or legal persons who are nationals of, or legally established on the territory of another Member State of the European Economic Area,
— | όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι άλλου κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή είναι νόμιμα εγκατεστημένα στην επικράτεια τέτοιου κράτους,— | all natural or legal persons who are nationals of, or legally established on the territory of Candidate Countries for Accession to the European Union.
— | όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι χωρών υποψήφιων προς προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή είναι νόμιμα εγκατεστημένα στην επικράτεια τέτοιων χωρών.2.   Participation in the award of procurement or grant contracts financed under this Regulation shall be open to all natural or legal persons who are nationals of, or legally established on the territory of, any other country than those referred to in paragraph 1 in cases where reciprocal access to their external assistance has been established.
2.   Στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών ή συμβάσεων επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι, ή νόμιμα εγκατεστημένα στην επικράτεια, χώρας άλλης εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον έχει θεσπιστεί αμοιβαία πρόσβαση στην εξωτερική τους βοήθεια.3.   Participation in the award of procurement or grant contracts financed under this Regulation shall be open to international organisations.
3.   Στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών ή συμβάσεων επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορούν να συμμετέχουν διεθνείς οργανισμοί.4.   All supplies and materials purchased under a contract financed under this Regulation must originate from the Community customs territory, the areas, or a country eligible under paragraphs (1) and (2).
4.   Όλες οι προμήθειες και τα υλικά που αγοράζονται δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτούμενης δυνάμει του παρόντος κανονισμού, πρέπει να είναι καταγωγής Κοινότητας, των περιοχών, ή μιας χώρας επιλέξιμης σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2.5.   The Commission may, in duly substantiated cases and on a case-by-case basis, authorise the participation of natural and legal persons from other countries or the use of supplies and materials of different origin.
5.   Σε δεόντως τεκμηριωμένες περιπτώσεις και κατά περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει τη συμμετοχή φυσικών και νομικών προσώπων από άλλες χώρες ή τη χρησιμοποίηση προμηθειών και υλικών διαφορετικής καταγωγής.Article 10
Άρθρο 10Reporting
ΕκθέσειςEach year the Commission shall send to the European Parliament and the Council a report on the implementation of Community assistance under this instrument. The report shall contain information on the actions financed during the year and on the findings of monitoring work, and shall give an assessment of the results achieved in the implementation of the assistance.
Κάθε χρόνο, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την υλοποίηση της κοινοτικής βοήθειας που χορηγείται δυνάμει του παρόντος μέσου. Η έκθεση περιέχει, αφενός, πληροφορίες για τις δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν κατά το συγκεκριμένο έτος και τα πορίσματα της παρακολούθησης, και, αφετέρου, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επετεύχθησαν στο πλαίσιο της υλοποίησης της βοήθειας.Article 11
Άρθρο 11Event of a settlement
ΔιευθέτησηIn the event of a comprehensive settlement of the Cyprus problem, the Council shall, on the basis of a proposal from the Commission, decide unanimously on the necessary adaptations to this Regulation.
Σε περίπτωση συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού, το Συμβούλιο, βάσει προτάσεως της Επιτροπής, αποφασίζει ομόφωνα για τις αναγκαίες προσαρμογές του παρόντος κανονισμού.Article 12
Άρθρο 12Entry into force
Έναρξη ισχύοςThis Regulation shall enter into force on the third day following its publication in the Official Journal of the European Union.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.Done at Brussels, 27 February 2006.
Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2006.For the Council
Για το ΣυμβούλιοThe President
Ο ΠρόεδροςU. PLASSNIK
U. PLASSNIK(1)  OJ L 306, 7.12.2000, p. 7. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 2068/2004 OJ L 358, 3.12.2004, p. 2).
(1)  ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 7· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2068/2004 (ΕΕ L 358 της 3.12.2004, σ. 2).(2)  OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.
(2)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.(3)  Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18 December 1989 on economic aid to certain countries of Central and Eastern Europe (OJ L 375, 23.12.1989, p. 11). Regulation as last amended by Regulation (EC) No 2257/2004 (OJ L 389, 30.12.2004, p. 1).
(3)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με την οικονομική ενίσχυση υπέρ της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας (EE L 375 της 23.12.1989, σ. 11)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2257/2004 (ΕΕ L 389 της 30.12.2004, σ. 1).(4)  OJ L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.(5)  OJ L 65, 7.3.2006, p. 5.’
(5)  ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 5.»(6)  OJ L 312, 23.12.1995, p. 1.
(6)  ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.(7)  OJ L 292, 15.11.1996, p. 2.
(7)  ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.(8)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 1.
(8)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.