EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_06_004_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
06.Право на установяване и свободно предоставяне на услуги
TOM 04

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

06.   Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

TOM 004

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2000

L 181

65

 

 

32000L0026

 

 

 

Директива 2000/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 май 2000 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно застраховане на гражданската отговорност във връзка с използването на моторни превозни средства и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО и 88/357/ЕИО на Съвета (Четвърта директива за автомобилното застраховане)

3

2000

L 275

37

 

 

32000L0028

 

 

 

Директива 2000/28/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година за изменeние на Директива 2000/12/EО относно започването и упражняването на дейност от кредитни институции

13

2000

L 275

39

 

 

32000L0046

 

 

 

Директива 2000/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно предприемането, упражняването и надзора над дейността на институциите за електронни пари

15

2000

L 290

27

 

 

32000L0064

 

 

 

Директива 2000/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 ноември 2000 година за изменение на Директиви 85/611/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета относно обмена на информация с трети страни

20

2001

L 110

28

 

 

32001L0017

 

 

 

Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 година относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества

22

2001

L 125

15

 

 

32001L0024

 

 

 

Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 година относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

34

2001

L 184

1

 

 

32001L0034

 

 

 

Директива 2001/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 28 май 2001 година относно допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на публикуване

43

2001

L 191

43

 

 

32001D0527

 

 

 

Решение на Комисията от 6 юни 2001 година относно създаването на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (нотифицирано под номер С(2001) 1501) (текст от значение за ЕИП)

109

2001

L 191

45

 

 

32001D0528

 

 

 

Решение на Комисията от 6 юни 2001 година за създаване на Европейския комитет по ценни книжа (нотифицирано под номер С(2001) 1493) (текст от значение за ЕИП)

111

2001

L 294

1

 

 

32001R2157

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE)

113

2001

L 294

22

 

 

32001L0086

 

 

 

Директива 2001/86/ЕO на Съвета от 8 октомври 2001 година за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица

134

2001

L 344

13

 

 

32001R2560

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2560/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 2001 година относно трансграничните плащания в еуро

145

2002

L 041

20

 

 

32001L0107

 

 

 

Директива 2001/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 януари 2002 година за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), с оглед регулиране на управляващите дружества и опростяване на проспектите

149

2002

L 041

35

 

 

32001L0108

 

 

 

Директива 2001/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 януари 2002 година за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) относно инвестициите на ПКИПЦК

164

2002

L 077

17

 

 

32002L0013

 

 

 

Директива 2002/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 март 2002 година за изменение на Директива 73/239/ЕИО на Съвета по отношение на изискванията за границите на платежоспособност на дружества, които не извършват животозастраховане

172

2002

L 176

21

 

 

32002L0039

 

 

 

Директива 2002/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 година за изменение на Директива 97/67/ЕО относно по-нататъшното отваряне на пощенските услуги в Общността за конкуренция

178

2002

L 271

16

 

 

32002L0065

 

 

 

Директива 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 година относно дистанционна търговия на потребителски финансови услуги и за изменение на Директива 90/619/ЕИО на Съвета и на Директиви 97/7/ЕО и 98/27/ЕО

183

2002

L 345

1

 

 

32002L0083

 

 

 

Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година относно животозастраховането

192

2003

L 008

35

 

 

32003D0020

 

 

 

Решение на Комисията от 27 декември 2002 година относно прилагането на член 6 от Директива 2000/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 май 2000 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно застраховката Гражданска отговорност във връзка с използването на моторни превозни средства и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО на Съвета и 88/357/ЕИО (нотифицирано под № С(2002) 5304) (текст от значение за ЕИП)

244

2003

L 009

3

 

 

32002L0092

 

 

 

Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 година относно застрахователното посредничество

246

Top