61999O0249

Kendelse afsagt af Domstolens Første Afdeling den 18. november 1999. - Pescados Congelados Jogamar SL mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. - Appel - Passivitetssøgsmål - Søgsmålet afvist i første instans. - Sag C-249/99 P.

Samling af Afgørelser 1999 side I-08333


Sammendrag

Nøgleord


Passivitetssøgsmål - opfordring til institutionen om at handle - betingelser - krav om udtrykkelig og præcis karakter

(EF-traktaten, art. 175, stk. 2 (nu art. 232, stk. 2, EF))

Sammendrag


$$En påstand om retsstridig passivitet kan kun tages under påkendelse, såfremt sagsøgeren på behørig vis har fulgt proceduren forud for sagens anlæg ved at rette en opfordring til den sagsøgte institution om at handle i den forstand, hvori dette udtryk anvendes i traktatens artikel 175, stk. 2 (nu artikel 232, stk. 2, EF). En sådan opfordring skal for det første være tilstrækkelig udtrykkelig og præcis til, at institutionen kan udlede et nøjagtigt indhold af den beslutning, der ønskes truffet, og for det andet skal det fremgå af opfordringen, at formålet er at fremtvinge en stillingtagen fra institutionens side. Dette krav opfyldes ikke af en telefax fra en sagsøger til Kommissionen, når faxen ikke indeholder nogen oplysning i denne betydning, og når den slet ikke lader forstå, at den skal opfattes som en akt, der går forud for en retssag, idet sagsøgeren indskrænker sig til at søge visse oplysninger hos Kommissionen, såsom telefon- og faxnumrene på de tjenestemænd og organer, der beskæftiger sig med sagen, og med hvilke sagsøgeren ifølge sine egne oplysninger ønsker kontakt.