61986J0316

DOMSTOLENS DOM (FEMTE AFDELING) AF 26. APRIL 1988. - HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS MOD FIRMA P. KRUECKEN. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF BUNDESFINANZHOF. - EKSPORTRESTITUTION - MONETAERT UDLIGNINGSBELOEB - FORUDFASTSAETTELSE. - SAG 316/86.

Samling af Afgørelser 1988 side 02213


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


++++

1 . LANDBRUG - FAELLES MARKEDSORDNING - EKSPORTRESTITUTIONER - FORUDFASTSAETTELSE - EKSPORTLICENS INDEHOLDENDE TILLIGE EN FORUDFASTSAETTELSE AF DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB - LICENS MED GYLDIGHED I KUN EN MEDLEMSSTAT - UDFOERSEL FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT - TILKENDELSE AF RESTITUTION EFTER DEN FORUDFASTSATTE SATS - UDELUKKET

( RAADETS FORORDNING NR . 2727/75, ART . 16, STK . 4; KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 243/78, ART . 2, STK . 3 )

2 . FAELLESSKABSRET - GRUNDSAETNINGER - BESKYTTELSE AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING - ANVENDELSESOMRAADE - NATIONALE MYNDIGHEDER, DER ANVENDER FAELLESSKABSRETTEN - MYNDIGHEDER HANDLENDE I STRID MED EN FAELLESSKABSRETLIG ORDNING - INGEN BERETTIGET FORVENTNING

( KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 243/78, ART . 2, STK . 3 )

Sammendrag


1 . ARTIKEL 2, STK . 3, I FORORDNING NR . 243/78 OG ARTIKEL 16, STK . 4, I FORORDNING NR . 2727/75 SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT EN FORUDFASTSAETTELSE AF EN EKSPORTRESTITUTION I EN EKSPORTLICENS, DER LIGELEDES INDEHOLDER EN FORUDFASTSAETTELSE AF DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB, IKKE KAN ANVENDES, NAAR UDFOERSLEN SKER FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT END DEN, DER ER ANGIVET I LICENSEN .

2 . ENHVER NATIONAL MYNDIGHED, DER ANVENDER FAELLESSKABSRETTEN, SKAL OVERHOLDE PRINCIPPET OM BESKYTTELSE AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING, SOM ER EN GENEREL RETSGRUNDSAETNING I FAELLESSKABSRETTEN, MEN EN HANDLEMAADE HOS EN SAADAN MYNDIGHED, DER STRIDER MOD EN PRAECIS BESTEMMELSE I EN FAELLESSKABSRETSAKT, KAN IKKE SKABE EN BERETTIGET FORVENTNING HOS DEN ERHVERVSDRIVENDE, DER HAR DRAGET FORDEL AF DEN HERMED OPSTAAEDE SITUATION .

DET FOELGER HERAF, AT NAAR EN EKSPORTLICENS INDEHOLDER EN FORUDFASTSAETTELSE AF EKSPORTRESTITUTIONEN OG DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB SAMT EN UDTRYKKELIG ANGIVELSE AF, AT LICENSEN KUN ER GYLDIG I EN MEDLEMSSTAT, KAN DEN OMSTAENDIGHED, AT EN TOLDMYNDIGHED I EN ANDEN MEDLEMSSTAT GENNEMFOERER DEN MED EN UDFOERSEL FORBUNDNE TOLDBEHANDLING, IKKE SKABE EN BERETTIGET FORVENTNING HOS EKSPORTOEREN OM I STRID MED ARTIKEL 2, STK . 3, I FORORDNING NR . 243/78 AT FAA TILKENDT EN EKSPORTRESTITUTION SVARENDE TIL DET FORUDFASTSATTE BELOEB .

Dommens præmisser


1 VED KENDELSE AF 29 . OKTOBER 1986, INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 17 . DECEMBER 1986, HAR BUNDESFINANZHOF I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 FORELAGT TO PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF ARTIKEL 16 I RAADETS FORORDNING NR . 2727/75 AF 29 . OKTOBER 1975 OM DEN FAELLES MARKEDSORDNING FOR KORN ( EFT L 281, S . 1 ) OG ARTIKEL 2 I KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 243/78 AF 1 . FEBRUAR 1978 OM FORUDFASTSAETTELSE AF MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB ( EFT L 37, S . 5 ).

2 SPOERGSMAALENE ER BLEVET REJST UNDER EN SAG, SOM FIRMAET P . KROECKEN OPRINDELIG ANLAGDE MOD HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS, OG HVORI DER ER STRID OM YDELSE AF EKSPORTRESTITUTION OG MONETAERT UDLIGNINGSBELOEB FOR ET PARTI BYG PAA 1 250 TONS MED OPRINDELSE I FRANKRIG, SOM P . KROECKEN UDFOERTE FRA FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND TIL SCHWEIZ .

3 DET FREMGAAR AF FORELAEGGELSESKENDELSEN, AT DEN EKSPORTLICENS, SOM P . KROECKEN FREMLAGDE FOR DE TYSKE TOLDMYNDIGHEDER VED UDFOERSLEN, VAR BLEVET UDSTEDT I FRANKRIG . LICENSEN INDEHOLDT EN FORUDFASTSAETTELSE AF SAAVEL EKSPORTRESTITUTIONSSATSEN SOM DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB, OG DET VAR ANGIVET, AT LICENSEN KUN VAR GYLDIG I FRANKRIG .

4 PAA GRUNDLAG AF ARTIKEL 16, STK . 3, I KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 193/75 AF 17 . JANUAR 1975 OM FAELLES GENNEMFOERELSESBESTEMMELSER FOR IMPORT - OG EKSPORTLICENSER SAMT FORUDFASTSAETTELSESATTESTER FOR LANDBRUGSVARER ( EFT L 25, S . 10 ), HVOREFTER EKSPORTLICENSER UDSTEDT I EN MEDLEMSSTAT ER GYLDIGE I SAMTLIGE MEDLEMSSTATER, INDVILGEDE VEDKOMMENDE EMBEDSMAND VED DET PAAGAELDENDE TYSKE TOLDSTED I AT GENNEMFOERE DEN MED UDFOERSLEN FORBUNDNE TOLDBEHANDLING .

5 UNDER HENVISNING TIL ARTIKEL 2, STK . 3, I FORORDNING NR . 243/78, HVOREFTER EN EKSPORTLICENS, HVORI DER ER SKET EN FORUDFASTSAETTELSE AF DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB, KUN ER GYLDIG I DEN MEDLEMSSTAT, SOM LICENSANSOEGEREN HAR ANGIVET, TILKENDTE DEN PAAGAELDENDE TOLDMYNDIGHED, HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS, IMIDLERTID KUN MONETAERT UDLIGNINGSBELOEB OG EKSPORTRESTITUTION EFTER DEN PAA TIDSPUNKTET FOR UDFOERSLEN GAELDENDE SATS .

6 KROECKEN ANLAGDE HEREFTER SAG VED FINANZGERICHT HAMBURG TIL PROEVELSE AF DENNE AFGOERELSE OG FIK MEDHOLD . HAUPTZOLLAMT ANKEDE HEREFTER TIL BUNDESFINANZHOF, DER I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 HAR UDSAT SAGEN, INDTIL DOMSTOLEN PRAEJUDICIELT HAR AFGJORT FOELGENDE SPOERGSMAAL :

"1 ) FOELGER DET AF FAELLESSKABSRETTEN (( ARTIKEL 2, STK . 3, I FORORDNING ( EOEF ) NR . 243/78; ARTIKEL 16, STK . 4, I FORORDNING ( EOEF ) NR . 2727/75 )), AT NAAR DER FASTSAETTES EN EKSPORTRESTITUTION FOR EN VARE, DER ER UDFOERT FRA EN MEDLEMSSTAT, MAA DEN FORUDFASTSAETTELSE AF EKSPORTRESTITUTIONEN, DER ER SKET I EN LICENS, SOM FORELAEGGES VED UDFOERSLEN, IKKE ANVENDES, SAAFREMT DET I LICENSEN, SOM OGSAA INDEHOLDER EN FORUDFASTSAETTELSE AF DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB, ER ANGIVET, AT DEN ER GYLDIG I EN ANDEN MEDLEMSSTAT?

2 ) SAAFREMT SPOERGSMAAL 1 BESVARES BEKRAEFTENDE :

FINDER PRINCIPPET OM BESKYTTELSE AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING I DETTE TILFAELDE ( 1 ) UNDER VISSE FORUDSAETNINGER ANVENDELSE, SAALEDES AT FORUDFASTSAETTELSEN AF EKSPORTRESTITUTIONEN ALLIGEVEL SKAL ANVENDES?"

7 VEDROERENDE SAGENS FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER, RETSFORHANDLINGERNES FORLOEB SAMT DE INDLAEG, DER ER INDGIVET I MEDFOER AF ARTIKEL 20 I PROTOKOLLEN VEDROERENDE STATUTTEN FOR EOEF-DOMSTOLEN, HENVISES I OEVRIGT TIL RETSMOEDERAPPORTEN . DISSE OMSTAENDIGHEDER OMTALES DERFOR KUN I DET FOELGENDE, SAAFREMT DET PAA DE ENKELTE PUNKTER ER NOEDVENDIGT FOR FORSTAAELSEN AF DOMSTOLENS ARGUMENTATION .

DET FOERSTE SPOERGSMAAL

8 VED DET FOERSTE SPOERGSMAAL OENSKER BUNDESFINANZHOF AFGJORT, OM ARTIKEL 2, STK . 3, I FORORDNING NR . 243/78 OG ARTIKEL 16, STK . 4, I FORORDNING NR . 2727/75 SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT EN FORUDFASTSAETTELSE AF EN EKSPORTRESTITUTION I EN EKSPORTLICENS - DER LIGELEDES INDEHOLDER EN FORUDFASTSAETTELSE AF DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB SAMT ANGIVELSE AF DEN MEDLEMSSTAT, HVORI LICENSEN ER GYLDIG - KAN ANVENDES, NAAR UDFOERSLEN SKER FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT END DEN, DER ER ANGIVET I LICENSEN .

9 DET BEMAERKES HEROM, AT EN EKSPORTLICENS I HENHOLD TIL ARTIKEL 12, STK . 1, TREDJE AFSNIT, I RAADETS FORORDNING NR . 2727/75 ER GYLDIG I HELE FAELLESSKABET . IFOELGE ARTIKEL 16, STK . 2, ER EKSPORTRESTITUTIONEN ENS FOR HELE FAELLESSKABET, OG I HENHOLD TIL ARTIKEL 16, STK . 4, ANVENDES RESTITUTIONEN PAA GRUNDLAG AF EN ANSOEGNING, DER SKAL INDGIVES SAMTIDIG MED ANSOEGNINGEN OM LICENS, PAA EN EKSPORTFORRETNING, SOM SKAL GENNEMFOERES INDEN FOR LICENSENS GYLDIGHEDSPERIODE . ARTIKEL 16, STK . 3, I KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 193/75 INDEHOLDER BESTEMMELSE OM, AT LICENSER OG PARTIALLICENSER OG DE DERI AF MYNDIGHEDERNE I EN MEDLEMSSTAT FORETAGNE ANGIVELSER OG PAATEGNINGER I HVER AF DE ANDRE MEDLEMSSTATER HAR DE SAMME RETSVIRKNINGER SOM DEM, DER ER KNYTTET TIL DE AF DISSE MEDLEMSSTATERS MYNDIGHEDER UDSTEDTE DOKUMENTER OG DE DERI AF DEM FORETAGNE ANGIVELSER OG PAATEGNINGER .

10 RAADETS FORORDNING NR . 974/71 AF 12 . MAJ 1971 OM VISSE KONJUNKTURPOLITISKE FORANSTALTNINGER, DER SKAL TRAEFFES INDEN FOR LANDBRUGSSEKTOREN SOM FOELGE AF DEN MIDLERTIDIGE UDVIDELSE AF GRAENSERNE FOR KURSUDSVING I VISSE MEDLEMSSTATERS VALUTAER ( EFT 1971 I, S . 231 ), INDEHOLDER HJEMMEL FOR MEDLEMSSTATERNE TIL VED EKSPORT TIL MEDLEMSSTATER OG TREDJELANDE AT YDE MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB FOR LANDBRUGSPRODUKTER . DENNE FORORDNINGS ARTIKEL 6 INDEHOLDER UDTRYKKELIG BESTEMMELSE OM, AT KOMMISSIONEN, NAAR DEN UDSTEDER GENNEMFOERELSESBESTEMMELSER TIL FORORDNINGEN, KAN FRAVIGE FORORDNINGERNE OM DEN FAELLES LANDBRUGSPOLITIK .

11 DEN NAEVNTE FORORDNING, DER - SAALEDES SOM DET FREMGAAR AF FJERDE BETRAGTNING - BLEV UDSTEDT MED HENBLIK PAA AT UNDGAA EN DESORGANISERING AF DET FAELLESSKABSRETLIGE INTERVENTIONSSYSTEM OG UNORMALE PRISBEVAEGELSER, DER KAN BRINGE DEN NORMALE KONJUNKTURUDVIKLING PAA LANDBRUGSOMRAADET I FARE, INDEHOLDER UDTRYKKELIG HJEMMEL FOR KOMMISSIONEN TIL AT TRAEFFE ENHVER FORANSTALTNING, DER ER NOEDVENDIG FOR, AT ORDNINGEN MED MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB KAN FUNGERE EFTER HENSIGTEN, HVORVED KOMMISSIONEN OM NOEDVENDIGT KAN FRAVIGE FORORDNINGERNE OM DEN FAELLES LANDBRUGSPOLITIK .

12 DET ER I MEDFOER AF DENNE HJEMMEL, AT KOMMISSIONEN VED ARTIKEL 2, STK . 1 OG 3, I FORORDNING NR . 243/78 HAR INDFOERT BESTEMMELSE OM, AT DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB - EFTER ANSOEGNING HEROM - KUN KAN FORUDFASTSAETTES, SAAFREMT OGSAA EKSPORTRESTITUTIONEN FOR DEN PAAGAELDENDE LICENS FORUDFASTSAETTES, SAMT BESTEMMELSE OM, AT LICENSEN KUN ER GYLDIG I EN ENKELT MEDLEMSSTAT, SOM SKAL ANGIVES AF LICENSANSOEGEREN VED INDGIVELSEN AF ANSOEGNINGEN OM FORUDFASTSAETTELSE AF DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB .

13 DEN SAMMENHAENG MELLEM FORUDFASTSAETTELSEN AF DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB OG EKSPORTRESTITUTIONEN SAMT DEN BEGRAENSNING AF EKSPORTLICENSENS TERRITORIALE GYLDIGHED, SOM KOMMISSIONEN FASTSATTE, ER - SOM DET FREMGAAR AF TREDJE OG FEMTE BETRAGTNING TIL FORORDNING NR . 243/78 - BEGRUNDET I, AT DET ER NOEDVENDIGT AT FORHINDRE SPEKULATION, SOM EN FORSKELLIGARTET UDVIKLING I DE MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB I DE FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER VILLE KUNNE GIVE ANLEDNING TIL . SOM KOMMISSIONEN HAR ANFOERT, BESTAAR DER EN RISIKO FOR SPEKULATION, SAAFREMT DEN ERHVERVSDRIVENDE VED EN FORUDFASTSAETTELSE AF SAAVEL RESTITUTIONEN SOM DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB VILLE KUNNE OPHAEVE FORUDFASTSAETTELSEN AF DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB VED AT EFFEKTUERE UDFOERSLEN FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT END DEN, DER ER ANGIVET I LICENSEN . DER BESTAAR SAALEDES EN SAMMENHAENG MELLEM FORUDFASTSAETTELSEN AF EKSPORTRESTITUTIONEN OG FORUDFASTSAETTELSEN AF DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB, IDET OMREGNINGEN TIL NATIONAL VALUTA AF DEN I ECU FORUDFASTSATTE RESTITUTION SKER PAA GRUNDLAG AF DEN GROENNE KURS OG UNDER ANVENDELSE AF DEN MONETAERE KOEFFICIENT, DER IGEN AFHAENGER AF DET FORUDFASTSATTE MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB .

14 DET FREMGAAR KLART AF REGLERNE OM SIKKERHEDSSTILLELSE VED LICENSORDNINGEN, HVOREFTER DER SKAL STILLES ELLER FREMLAEGGES DOKUMENTATION FOR EN SIKKERHED SOM GARANTI FOR, AT HELE DEN PAAGAELDENDE EKSPORTFORRETNING GENNEMFOERES I OVERENSSTEMMELSE MED DE FASTSATTE VILKAAR, AT LICENSEN UDGOER EN ENHED OMFATTENDE FORUDFASTSAETTELSEN AF SAAVEL DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB SOM RESTITUTIONEN .

15 LICENSEN INDEHOLDER SAALEDES ALLE DE ANGIVELSER, DER ER RELEVANTE FOR EN GIVEN EKSPORTFORRETNING, DVS . ANGIVELSER VEDROERENDE PRODUKTETS ART, MAENGDE OG VAEGT, LICENSINDEHAVEREN, GYLDIGHEDSPERIODEN, I GIVET FALD RESTITUTIONSSATSEN, DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB OG UDFOERSELSMEDLEMSSTATEN, OG LICENSEN MAA DERFOR ANSES SOM ET SAMMENHAENGENDE ADMINISTRATIVT DOKUMENT, SELV OM DER I NOGLE SPROGLIGE VERSIONER ANVENDES FORSKELLIGE BETEGNELSER FOR HENHOLDSVIS DEN FORVALTNINGSAKT, HVORVED DER GIVES TILLADELSE TIL UDFOERSEL, OG DEN, HVORVED DER SKER EN FORUDFASTSAETTELSE AF RESTITUTIONEN OG DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB .

16 ORDNINGEN MED FORUDFASTSAETTELSE AF DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB OG EKSPORTRESTITUTIONEN BLEV INDFOERT FOR AT TILVEJEBRINGE EN RETSSIKKERHED VED EKSPORTFORRETNINGER, IDET DISSE BOER KUNNE GENNEMFOERES PAA ET GRUNDLAG, SOM DEN ERHVERVSDRIVENDE ER BEKENDT MED, OG SIKRE DENNE EN UDLIGNING, IKKE ALENE AF FORSKELLEN MELLEM VERDENSMARKEDSPRISEN OG PRISEN I FAELLESSKABET, MEN OGSAA AF EN NATIONAL PRISFORSKEL . FORMAALET MED DENNE OMFATTENDE SIKKERHED ER AT BESKYTTE DEN ERHVERVSDRIVENDE MOD FOELGERNE AF EN UGUNSTIG UDVIKLING, DER IKKE KAN FORUDSES PAA DET TIDSPUNKT, DA DENNE INDGAAR AFTALE, HVILKET DOG IKKE INDEBAERER, AT DEN ERHVERVSDRIVENDE, BORTSET FRA UNDER GANSKE USAEDVANLIGE OMSTAENDIGHEDER, OGSAA SKAL KUNNE DRAGE FORDEL AF EN GUNSTIG UDVIKLING . DA ORDNINGEN MED FORUDFASTSAETTELSE SAALEDES INDEBAERER BETYDELIGE FORDELE FOR DE ERHVERVSDRIVENDE, ER DET - NAAR HENSES TIL, AT KOMMISSIONEN MAA FORHINDRE MISBRUG - BERETTIGET, AT DISSE OGSAA MAA TAALE DE ULEMPER, DER KAN FOELGE AF ORDNINGEN ( JFR . DOM AF 26 . JUNI 1980, PARDINI, 808/79, SML . S . 2103 ).

17 DET FREMGAAR SAALEDES AF SELVE ORDNINGEN OM EKSPORTLICENSER OG FORUDFASTSAETTELSER FOR LANDBRUGSPRODUKTER I DENS HELHED, AT SELVE EKSPORTLICENSEN, FORUDFASTSAETTELSEN AF EKSPORTRESTITUTIONEN OG FORUDFASTSAETTELSEN AF DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB IKKE KAN ADSKILLES, MEN UDGOER ET RETLIGT HELE . SAMTLIGE ANGIVELSER I DET ENKELTE ADMINISTRATIVE DOKUMENT, SOM UDSTEDES TIL DEN ERHVERVSDRIVENDE AF DEN KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHED, UDGOER SAALEDES EN INTEGRERENDE DEL AF DETTE OG BINDER DEN ERHVERVSDRIVENDE OEKONOMISK, IDET DENNE IKKE, ALT EFTER HVAD DER FOREKOMMER HAM FORMAALSTJENLIGT, KAN KRAEVE, AT EN AF ANGIVELSERNE IKKE LAENGERE SKAL GAELDE, MEN KUN DE ANDRE .

18 DET FOERSTE SPOERGSMAAL MAA HEREFTER BESVARES MED, AT ARTIKEL 2, STK . 3, I FORORDNING NR . 243/78 OG ARTIKEL 16, STK . 4, I FORORDNING NR . 2727/75 SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT EN FORUDFASTSAETTELSE AF EN EKSPORTRESTITUTION I EN EKSPORTLICENS, DER LIGELEDES INDEHOLDER EN FORUDFASTSAETTELSE AF DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB, IKKE KAN ANVENDES, NAAR UDFOERSLEN SKER FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT END DEN, DER ER ANGIVET I LICENSEN .

DET ANDET SPOERGSMAAL

19 VED DET ANDET SPOERGSMAAL OENSKER DEN NATIONALE RETSINSTANS HOVEDSAGELIG AFGJORT, OM DEN NATIONALE MYNDIGHED, DER ADMINISTRERER EKSPORTRESTITUTIONSORDNINGEN SOM LED I DE FAELLES MARKEDSORDNINGER PAA LANDBRUGSOMRAADET, ER BUNDET AF PRINCIPPET OM BESKYTTELSE AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING, OG OM DETTE PRINCIP I ET TILFAELDE SOM DET FORELIGGENDE MEDFOERER EN FORPLIGTELSE FOR MYNDIGHEDEN TIL AT TILKENDE EN EKSPORTRESTITUTION SVARENDE TIL DET FORUDFASTSATTE BELOEB .

20 DETTE SPOERGSMAAL ER REJST PAA BAGGRUND AF DE FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER, DER LIGGER TIL GRUND FOR TVISTEN I HOVEDSAGEN, IDET VEDKOMMENDE EMBEDSMAND PAA DET PAAGAELDENDE TOLDSTED INDVILGEDE I, AT VARERNE BLEV UDFOERT PAA GRUNDLAG AF EKSPORTLICENSEN TRODS BEGRAENSNINGEN I DENNES TERRITORIALE GYLDIGHED .

21 KROECKEN HAR GJORT GAELDENDE, AT FIRMAET UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER KUNNE HAVE EN BERETTIGET FORVENTNING OM, AT TOLDMYNDIGHEDEN VILLE ANERKENDE GYLDIGHEDEN AF EKSPORTLICENSEN I DENS HELHED OG INDVILGE I AT UDBETALE EKSPORTRESTITUTIONEN MED DET I LICENSEN ANGIVNE BELOEB .

22 DET BEMAERKES HEROM, AT PRINCIPPET OM BESKYTTELSE AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING ER EN DEL AF FAELLESSKABSRETTEN ( JFR . DOM AF 3 . MAJ 1978, TOEPFER, 112/77, SML . S . 1019 ), OG AT ENHVER NATIONAL MYNDIGHED, DER ANVENDER FAELLESSKABSRETTEN, SKAL OVERHOLDE DENNES GENERELLE RETSGRUNDSAETNINGER ( JFR . DOM AF 27 . SEPTEMBER 1979, ERIDANIA, 230/78, SML . S . 2749 ). EN NATIONAL MYNDIGHED, DER ADMINISTRERER EKSPORTRESTITUTIONSORDNINGEN SOM LED I DE FAELLES MARKEDSORDNINGER PAA LANDBRUGSOMRAADET, HAR DERFOR PLIGT TIL AT OVERHOLDE PRINCIPPET OM BESKYTTELSE AF DE ERHVERVSDRIVENDES BERETTIGEDE FORVENTNING .

23 DOMSTOLEN HAR IMIDLERTID FASTSLAAET, AT HVERKEN EN FEJL BEGAAET AF KOMMISSIONEN ELLER DENS TJENESTEMAEND ELLER EN PRAKSIS I EN MEDLEMSSTAT, SOM STRIDER MOD DE FAELLESSKABSRETLIGE REGLER, KAN SKABE EN BERETTIGET FORVENTNING HOS DEN ERHVERVSDRIVENDE, DER HAR DRAGET FORDEL AF DEN HERMED OPSTAAEDE SITUATION ( JFR . DOM AF 16 . NOVEMBER 1983, THYSSEN, 188/82, SML . S . 3721, OG AF 15 . DECEMBER 1982, MAIZENA, 5/82, SML . S . 4601 ).

24 DET FOELGER HERAF, AT PRINCIPPET OM BESKYTTELSE AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING IKKE KAN PAABERAABES OVER FOR EN PRAECIS BESTEMMELSE I EN FAELLESSKABSRETSAKT, OG AT DEN OMSTAENDIGHED, AT EN NATIONAL MYNDIGHED, DER ANVENDER FAELLESSKABSRETTEN, HAR HANDLET I STRID HERMED, IKKE KAN SKABE EN BERETTIGET FORVENTNING HOS EN ERHVERVSDRIVENDE OM EN BEHANDLING, DER STRIDER MOD FAELLESSKABSRETTEN .

25 HVAD NAERMERE ANGAAR ET TILFAELDE, HVOR EN EKSPORTLICENS INDEHOLDER EN FORUDFASTSAETTELSE AF EKSPORTRESTITUTIONEN OG DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB SAMT EN UDTRYKKELIG ANGIVELSE AF, AT LICENSEN KUN ER GYLDIG I EN MEDLEMSSTAT, KAN DEN OMSTAENDIGHED, AT EN TOLDMYNDIGHED I EN ANDEN MEDLEMSSTAT GENNEMFOERER DEN MED EN UDFOERSEL FORBUNDNE TOLDBEHANDLING, IKKE SKABE EN BERETTIGET FORVENTNING HOS EKSPORTOEREN OM I STRID MED ARTIKEL 2, STK . 3, I FORORDNING NR . 243/78 AT FAA TILKENDT EN EKSPORTRESTITUTION SVARENDE TIL DET FORUDFASTSATTE BELOEB .

26 DET ANDET SPOERGSMAAL MAA HEREFTER BESVARES MED, AT DEN NATIONALE MYNDIGHED, DER ADMINISTRERER EKSPORTRESTITUTIONSORDNINGEN SOM LED I DE FAELLES MARKEDSORDNINGER PAA LANDBRUGSOMRAADET, ER BUNDET AF PRINCIPPET OM BESKYTTELSE AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING . I TILFAELDE, HVOR EN EKSPORTLICENS INDEHOLDER EN FORUDFASTSAETTELSE AF EKSPORTRESTITUTIONEN OG DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB SAMT EN UDTRYKKELIG ANGIVELSE AF, AT LICENSEN KUN ER GYLDIG I EN MEDLEMSSTAT, KAN DEN OMSTAENDIGHED, AT EN TOLDMYNDIGHED I EN ANDEN MEDLEMSSTAT HAR GENNEMFOERT DEN MED EN UDFOERSEL FORBUNDNE TOLDBEHANDLING, IMIDLERTID IKKE SKABE EN BERETTIGET FORVENTNING HOS EKSPORTOEREN OM I STRID MED ARTIKEL 2, STK . 3, I FORORDNING NR . 243/78 AT FAA TILKENDT EN EKSPORTRESTITUTION SVARENDE TIL DET FORUDFASTSATTE BELOEB .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

27 DE UDGIFTER, DER ER AFHOLDT AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN, KAN IKKE GODTGOERES . DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG, DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RETSINSTANS, TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN ( FEMTE AFDELING )

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL, DER ER FORELAGT AF BUNDESFINANZHOF VED KENDELSE AF 29 . OKTOBER 1986, FOR RET :

1 ) ARTIKEL 2, STK . 3, I FORORDNING NR . 243/78 OG ARTIKEL 16, STK . 4, I FORORDNING NR . 2727/75 SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT EN FORUDFASTSAETTELSE AF EN EKSPORTRESTITUTION I EN EKSPORTLICENS, DER LIGELEDES INDEHOLDER EN FORUDFASTSAETTELSE AF DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB, IKKE KAN ANVENDES, NAAR UDFOERSLEN SKER FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT END DEN, DER ER ANGIVET I LICENSEN .

2 ) DEN NATIONALE MYNDIGHED, DER ADMINISTRERER EKSPORTRESTITUTIONSORDNINGEN SOM LED I DE FAELLES MARKEDSORDNINGER PAA LANDBRUGSOMRAADET, ER BUNDET AF PRINCIPPET OM BESKYTTELSE AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING . I TILFAELDE, HVOR EN EKSPORTLICENS INDEHOLDER EN FORUDFASTSAETTELSE AF EKSPORTRESTITUTIONEN OG DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB SAMT EN UDTRYKKELIG ANGIVELSE AF, AT LICENSEN KUN ER GYLDIG I EN MEDLEMSSTAT, KAN DEN OMSTAENDIGHED, AT EN TOLDMYNDIGHED I EN ANDEN MEDLEMSSTAT HAR GENNEMFOERT DEN MED EN UDFOERSEL FORBUNDNE TOLDBEHANDLING, IMIDLERTID IKKE SKABE EN BERETTIGET FORVENTNING HOS EKSPORTOEREN OM I STRID MED ARTIKEL 2, STK . 3, I FORORDNING NR . 243/78 AT FAA TILKENDT EN EKSPORTRESTITUTION SVARENDE TIL DET FORUDFASTSATTE BELOEB .